A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának évi Munka és Ellenőrzési Terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi Munka és Ellenőrzési Terve"

Átírás

1 Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L S Z O C I Á L I S É S G Y Á M H I V A T A L A Ügyiratszám: ZAC/100/60-7/2014. A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának évi Munka és Ellenőrzési Terve I. A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának évi Munkaterve A feladat megnevezése Felelősök Határidő Stratégiai irány és kiemelt célok A gyámügyi igazgatás tekintetében évben kiemelt cél a gyermeki és ügyféli jogok biztosítása érdekében a meghatározott célvizsgálatok és ellenőrzések lefolytatása. A szociális és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység ellenőrzéséhez kapcsolódóan kiemelt figyelmet kell fordítani a fogyatékos személyek nappali intézményeinek működésére, ezen belül szükséges vizsgálni az alábbiakat: - az intézmény mely fogyatékos célcsoporto(ka)t látja el ténylegesen, - milyen az együttműködés más szociálisszolgáltatást biztosító szolgáltatóval (főként támogató szolgálattal, támogatott lakhatással). Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbá annak vizsgálatára, hogy a gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények, mint az észlelő- és jelzőrendszer tagjai megfelelően közreműködnek-e a veszélyeztető tényezők felismerésében és kezelésében. Emellett az ellenőrzések során továbbra is fontos szempont a szociális szolgáltatások esetén az ellátotti jogok, gyermekjóléti alapellátások esetén a gyermeki jogok érvényesülésének vizsgálata. A gyermekvédelmi szakellátás vizsgálata során kiemelt terület, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek megkapja-e a Gyvt. 53. (1) bekezdés a) pontja szerinti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi Hivatalvezető Osztályvezető Osztályvezető 2014 évi tevékenységi beszámolóban 2014 évi tevékenységi beszámolóban

2 fejlődését elősegítő, az életkorának, érettségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetését, ruházattal való ellátását, mentálhigiénés és egészségügyi ellátását, gondozását, nevelését és lakhatását jelentő teljes körű ellátását. Éves célvizsgálatok Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek ügyének határidőben történő felülvizsgálata megtörtént-e a járási gyámhivataloknál. Vizsgált időszak: január december 31. A gondnokság alatt álló és a támogatott döntéshozatalra szoruló személyek érdekében a hivatásos gondnoki, hivatásos támogatói feladatok ellátásának feltételrendszeréről szóló tájékoztató megküldése, meghatározott adattartalmú táblázat kitöltésével. Vizsgált időszak: július 1-én fennálló állapot szerint. Hány esetben történt a gyermek bántalmazására utaló jelzés, bejelentés, vagy annak észlelése a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve a járási gyámhivatalnál, illetve megtették-e a szükséges intézkedéseket, megvalósult-e a Gyvt. 17. (3) bekezdés szerinti együttműködés. Hány esetben került sor feljelentés megtételére a gyámhivatal részéről a bántalmazóval szemben, és alkalmazta- a szociális és gyámhivatal a Gyvt. 17. (5) bekezdés szerinti egyeztető megbeszélés megtartását. Vizsgált időszak: január szeptember 1. Az ápolási díjra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel a január 1-én hatályba lépett változások érvényesülésére Vizsgált időszak: március december 31. A lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel a támogatási összeg jogszerű megállapítására, valamint arra, hogy a hatóság határozata tartalmazza-e a támogatandó költségnem kiválasztásának szempontjait. A hatóságok az ügyek mekkora hányadában állapítják meg a támogatást más költségnemekre, mint amit a kérelmező a kérelem formanyomtatványon a lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadások rovatban megjelölt, illetve ezekben az esetekben a hatóság a határozat indokolásában feltünteti-e a kérelemtől való eltérés okait. Vizsgált időszak: január december 31. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel: - a április 1-től bevezetett jogszabályi változásokra (nagykorú jogosultakat érintő módosítás, pénzbeli ellátásra korábban kiegészítő gyermekvédelmi támogatás való jogosultságot érintő módosítás). Ellenőrzési időszak: április december annak ellenőrzése, hogy évben valamennyi jogosult részére megtörtént-e az Erzsébet-utalvány igénylése és biztosítása. Jogszabályszerű-e az utalványok kézbesítésének módja, illetve az utalványok visszaváltása. Ellenőrzési időszak: augusztus március 31. A gyermekvédelmi törvény, a szociális szolgáltatási törvény, valamint végrehajtási rendeleteinek módosítása A jogszabályok véleményezése Molnár-Lukács Julianna, illetve hivatalvezető január 31. Kiss Márta, illetve hivatalvezető július 15. Juhászné Tóth Éva, illetve hivatalvezető. Szociális igazgatási ügyintézők, illetve hivatalvezető Szociális igazgatási ügyintézők, illetve hivatalvezető Szociális igazgatási ügyintézők, illetve hivatalvezető Hivatalvezető október 15. A szociális hatósági tevékenység ellenőrzése során. Folyamatos. A szociális hatósági tevékenység ellenőrzése során. Folyamatos. A szociális hatósági tevékenység ellenőrzése során. Folyamatos. jogalkotási program szerint

3 Értekezlet Jegyzői szociális és gyámhatósági ügyintézők értekezlete Járási gyámhivatal-vezetők értekezlete Járási hivatalok hatósági osztályvezetők értekezlete Bűnüldöző szervek kapcsolata a gyermekvédelemmel A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak értekezlete, kiemelt figyelemmel a gyermeki jogok érvényesülésére, valamint a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekre. Gyermekjóléti alapellátást nyújtók értekezlete Gyámhatósági és szociális ügyintézők, hivatalvezető Gyámhatósági és szociális ügyintézők, hivatalvezető Gyámhatósági és szociális ügyintézők, hivatalvezető Intézményi referensek, hivatalvezető Gyámhatósági ügyintézők, gyermekvédelmi koordinátor, hivatalvezető Intézményi referensek, osztályvezető január március; október február április május szeptember Gyermekvédelmi Koordinációs értekezlet Gyermekvédelmi koordinátor május Szociális intézmények vezetőinek értekezlete Gyermekvédelmi szakellátás intézményvezetői értekezlete Intézményi referensek, osztályvezető Intézményi referensek, osztályvezető április április Jelentés Jelentés az engedély nélküli szociális szolgáltatásokról A hivatal tevékenységéről éves statisztikai jelentés elkészítése Jelentés a felmerült jogalkalmazási problémákról Intézményi referensek, hivatalvezető Hivatalvezető Hivatalvezető Tárgyhó utolsó munkanapján február 15., július 15. Szükség szerint, a felmerülő problémáról Gyámügyi és szociális hatósági tevékenység Ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének, a járási gyámhivatalnak szakmai irányítását és felügyeletét, illetőleg másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének, a járási gyámhivatalnak gyámügyi hatósági ügyeiben. Szociális hatósági ügyek tekintetében ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének, és a járási hivatal szakmai irányítását, illetőleg másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének, és a járási hivatal szociális hatósági ügyeiben. Gyámhatósági ügyintézők, hivatalvezető Szociális igazgatási ügyintézők, hivatalvezető

4 A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos ügyekben első fokon jár el, és dönt a támogatások megítélése ügyében. Az ápolási díjak megállapításához szükséges szakvélemény ellen benyújtott fellebbezés kapcsán külön jogszabály szerint szakértőt jelöl ki. Az ágazati Miniszter által meghatározottak szerint akkreditált felnőttképzési intézményként közreműködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében (hivatásos gondnokok képzése, továbbképzése), illetve a vizsgáztatásban. Az eredményes vizsgákról nyilvántartást vezet, és tanúsítványt állít ki. Gyermekvédelmi koordinációs tevékenység ellátása, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak munkája tekintetében. Szociális igazgatási ügyintéző, hivatalvezető Szociális igazgatási ügyintézők, hivatalvezető Hivatalvezető Gyermekvédelmi koordinátor, hivatalvezető Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi engedélyezési és ellenőrzési tevékenység Első fokon dönt a szociális szolgáltatás egységes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése ügyében. A működést engedélyezőként ellenőrzi, hogy a szociális alap- és szakellátást nyújtó intézmény működése megfelel-e a szolgáltatói nyilvántartásban és a jogszabályokban foglaltaknak. Indokolt esetben szociális igazgatási bírságot szab ki. Elvégzi a megye területén található, az állam, egyház, illetve a helyi önkormányzatok által működtetett, továbbá a megye területén székhellyel rendelkező nem állami fenntartású szociális szolgáltatók és intézmények szakmai ellenőrzését. intézményi referensek, osztályvezető intézményi referensek, osztályvezető intézményi referensek, osztályvezető Az intézményi jogviszonyban állók szociális foglalkoztatásával kapcsolatosan engedélyező hatóságként jár el. Nyilvántartja és ellenőrzi a foglalkoztatás feltételeit. Ennek érdekében számítógépes nyilvántartást vezet. Közreműködik az ágazati azonosítóval kapcsolatos hatósági feladatok ellátásában. Első fokon dönt a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése ügyében. A működést engedélyezőként ellenőrzi, hogy a gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény/szolgáltató/hálózat működése megfelel-e a szolgáltatói nyilvántartásban és a jogszabályokban foglaltaknak. Indokolt esetben gyermekvédelmi igazgatási bírságot szab ki. Egyéb A járási hivatalok, valamint a jegyzők szociális ás gyámhatósági munkájának szakmai segítése, a jogszabályváltozásokra való figyelemfelhívás, szakmai vélemények kidolgozása A munkatervben meghatározott feladatok elvégzésének ellenőrzése, értékelése, a munkaterv szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása intézményi referensek, osztályvezető intézményi referensek, osztályvezető Intézményi referensek, osztályvezető Intézményi referensek, osztályvezető Hivatalvezető, osztályvezető Hivatalvezető, osztályvezető július 15.

5 II. A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának évi Ellenőrzési Terve A feladat megnevezése Felelősök Határidő Bagod Község Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Huszárné Takács Noémi Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló Étkeztetés; 8788 Zalaszentlászló, Széchenyi út 2. Cserjésiné Jutresa Márta Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló Házi segítségnyújtás; 8788 Zalaszentlászló, Széchenyi Cserjésiné Jutresa Márta út 2. Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló Ápolást, gondozást nyújtó intézmény / Idősek otthona; Cserjésiné Jutresa Márta 8788 Zalaszentlászló, Széchenyi út 2. Nagypáli Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8912 Nagypáli, Arany J. utca 26. Dr. Rozner Angéla Nemesapáti Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8923 Nemesapáti, Fő út 3. Dr. Rozner Angéla Ozmánbük Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8998 Ozmánbük, Ady Endre utca 4. Dr. Rozner Angéla Vaspör Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8998 Vaspör, Rákóczi Dr. Rozner Angéla Ferenc utca Szociális Alapellátó Központ Családsegítés; 8749 Zalakaros, Zrínyi út 1. Zsolnai Judit Szociális Alapellátó Központ Gyermekjóléti szolgálat; 8749 Zalakaros, Zrínyi út 1. Zsolnai Judit Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Rákóczi utcai lakásotthona Utógondozás / 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi utca Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Rákóczi utcai lakásotthona Utógondozói ellátás / Lakásotthon; 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi utca Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Rákóczi utcai lakásotthona Otthont nyújtó ellátás / Lakásotthon; 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi utca Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Hunyadi utcai lakásotthona Utógondozás / Martonné Garányi Györgyi

6 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Hunyadi utcai lakásotthona Utógondozói ellátás / Lakásotthon; 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Hunyadi utcai lakásotthona Otthont nyújtó ellátás / Lakásotthon; 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Befogadó Otthona Otthont nyújtó ellátás / Lakásotthon; 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35/B. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaegerszeg Patkó utcai lakásotthona Utógondozás / Helyettes és nevelőszülői hálózat; 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 17. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaegerszeg Patkó utcai lakásotthona Utógondozói ellátás / Lakásotthon; 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 17. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaegerszeg Patkó utcai lakásotthona Otthont nyújtó ellátás / Lakásotthon; 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 17. Martonné Garányi Györgyi Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat / Családsegítés; 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. Zsolnai Judit Zalatárnok Község Önkormányzata Étkeztetés; 8947 Zalatárnok, Petőfi Sándor út 40. Dr. Rozner Angéla Zalatárnok Község Önkormányzata Házi segítségnyújtás; 8947 Zalatárnok, Petőfi Sándor út 40. Dr. Rozner Angéla Zalatárnok Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8947 Zalatárnok, Petőfi Sándor út 40. Dr. Rozner Angéla Balatongyörök Község Önkormányzata Étkeztetés; 8313 Balatongyörök, Kossuth utca 29. Koller Csilla Várvölgy Község Önkormányzata Étkeztetés; 8316 Várvölgy, Kossuth utca 67. Koller Csilla Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló étkeztetés; 8788 Zalaszentlászló Széchenyi u. 2. Cserjésiné Jutresa Márta Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló idősek otthona; 8788 Zalaszentlászló Széchenyi u. 2. Cserjésiné Jutresa Márta Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló házi segítségnyújtás; 8788 Zalaszentlászló Széchenyi Cserjésiné Jutresa Márta u. 2. MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona Fogyatékos személyek nappali ellátása; 8360 Keszthely, Eötvös utca 1. Koller Csilla Karmacs Község Önkormányzata Étkeztetés; 8354 Karmacs, Szent Anna tér 1. Koller Csilla Vindornyafok Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8354 Vindornyafok, Kossuth L. utca 50. Koller Csilla

7 Bak (Bocfölde Kirendeltség) Község Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Huszárné Takács Noémi Micimackó Bölcsőde Bagod Gyermekek napközbeni ellátása / Alternatív napközbeni ellátás; 8992 Bagod, Deák Ferenc út 4. Zsolnai Judit Micimackó Bölcsőde Bagod Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde; 8992 Bagod, Deák Ferenc út 4. Zsolnai Judit Cserszegtomaj Község Jegyzőjének szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Kiss Márta Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány Családi Napközi Hálózata Mesesziget Családi Napközi Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8372 Cserszegtomaj, Gagarin utca 28. Zsolnai Judit Gombosszeg Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8984 Gombosszeg, Petőfi út 11. Dr. Rozner Angéla Kustánszeg Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8919 Kustánszeg, Kossuth Lajos út 45. Dr. Rozner Angéla Milejszeg Község Önkormányzata Házi segítségnyújtás; 8917 Milejszeg, Kossuth Lajos út 17. Dr. Rozner Angéla Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Étkeztetés / Népkonyha; 8360 Keszthely, Bakacs utca 10. Koller Csilla Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Nappali ellátás / Nappali ellátás hajléktalan személyek számára; 8360 Keszthely, Bakacs utca 10. Koller Csilla Minimanó Családi Napközi Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 36. Martonné Garányi Györgyi Csiga-biga Családi Napközi Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 36. Martonné Garányi Györgyi Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Családsegítés; 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8. Martonné Garányi Györgyi Alsópáhok Község Önkormányzat Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8394 Alsópáhok, Fő utca 65. Dr. Rozner Angéla Felsőpáhok Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8380 Felsőpáhok, Szent István utca 67. Dr. Rozner Angéla Almásháza Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8935 Almásháza, Kossuth Lajos utca 14. Cserjésiné Jutresa Márta Cserszegtomaj Község Önkormányzata Étkeztetés; 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17. Cserjésiné Jutresa Márta

8 Dötk Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8799 Pakod, Csány László utca 2. Cserjésiné Jutresa Márta Kehidakustány Község Önkormányzata Étkeztetés; 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7. Cserjésiné Jutresa Márta Kehidakustány Község Önkormányzata Házi segítségnyújtás; 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7. Cserjésiné Jutresa Márta Nagybakónak Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8821 Nagybakónak, Tanács körút 2. Dr. Rozner Angéla Pat Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8825 Pat, Fő utca 55. Dr. Rozner Angéla Sand Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8824 Sand, Kanizsai utca 37. Dr. Rozner Angéla "Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés; 8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4. Martonné Garányi Györgyi "Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás; 8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4. Martonné Garányi Györgyi Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ Nappali ellátás / Fogyatékos személyek nappali ellátása; 8960 Lenti, Kossuth Lajos utca 10. Cserjésiné Jutresa Márta Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családsegítés; 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 51. Zsolnai Judit Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek napközbeni ellátása / Alternatív napközbeni ellátás; 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 51. Zsolnai Judit Galambok Község Önkormányzata Étkeztetés; 8754 Galambok, Ady Endre út 2. Dr. Rozner Angéla Garabonc Község Önkormányzata Étkeztetés; 8747 Garabonc, Fő utca 16. Dr. Rozner Angéla Hálózat a Közösségért Alapítvány Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8747 Garabonc, Fő utca 60. Dr. Rozner Angéla Zalaszentjakab Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8827 Zalaszentjakab, Petőfi Sándor út 33. Dr. Rozner Angéla Emberi erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona Utógondozói ellátás / Speciális gyermekotthon; 8900 Zalaegerszeg, Posta út 144. Martonné Garányi Györgyi Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona Otthont nyújtó ellátás / Speciális gyermekotthon; 8900 Zalaegerszeg, Posta út 144. Martonné Garányi Györgyi Újudvar (Szepetnek Kirendeltség), és Semjénháza Község Jegyzője szociális és gyámhatósági Kiss Márta

9 tevékenységének ellenőrzése Alsórajk Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8767 Alsórajk, Kossuth utca 27. Cserjésiné Jutresa Márta Kerecseny Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8745 Kerecseny, Deák Ferenc utca 52. Cserjésiné Jutresa Márta Orosztony Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8744 Orosztony, Szent Imre utca 1. Cserjésiné Jutresa Márta Orosztony Község Önkormányzata Étkeztetés; 8744 Orosztony, Szent Imre utca 1. Cserjésiné Jutresa Márta Pötréte Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8767 Pötréte, Kossuth utca 40. Cserjésiné Jutresa Márta Sokszínvilág Képességfejlesztő és Foglalkoztató Családi Napközi, Játszóház Letenye Gyermekek napközbeni ellátása / Alternatív napközbeni ellátás; 8868 Letenye, Farkas J. utca 41. Zsolnai Judit Sokszínvilág Képességfejlesztő és Foglalkoztató Családi Napközi, Játszóház Letenye Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8868 Letenye, Farkas J. utca 41. Zsolnai Judit Zalaszentgrót Város Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Huszárné Takács Noémi Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Gyermekek átmeneti gondozása / Családok átmeneti otthona; 8800 Nagykanizsa, Teleki utca 19/D. Martonné Garányi Györgyi MMSZ Mazsola Családi Napközi Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8800 Nagykanizsa, Munkácsy utca 7. Martonné Garányi Györgyi MMSZ Bóbita Családi Napközi Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8800 Nagykanizsa, Munkácsi út 7. Martonné Garányi Györgyi Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek átmeneti gondozása / Helyettes szülői hálózat; 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 51. Zsolnai Judit Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti szolgáltatás; 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 51. Zsolnai Judit Gelse Község Önkormányzata Étkeztetés; 8774 Gelse, Kossuth utca 20. Cserjésiné Jutresa Márta Gelsesziget Község Önkormányzata Étkeztetés; 8774 Gelsesziget, Fő utca 46. Cserjésiné Jutresa Márta Gelsesziget Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8774 Gelsesziget, Fő utca 46. Cserjésiné Jutresa Márta Kilimán Község Önkormányzata Étkeztetés; 8774 Kilimán, Petőfi utca 34. Cserjésiné Jutresa Márta

10 Kilimán Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8774 Kilimán, Petőfi utca 34. Cserjésiné Jutresa Márta Rezi Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8373 Rezi, Rákóczi utca 4. Cserjésiné Jutresa Márta Rezi Község Önkormányzata Étkeztetés; 8373 Rezi, Rákóczi utca 4. Cserjésiné Jutresa Márta Tekenye Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8793 Tekenye Hunyadi u Cserjésiné Jutresa Márta Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8355 Vindornyaszőlős, Dózsa György utca 21. Cserjésiné Jutresa Márta Zalabér Község Önkormányzata Étkeztetés; 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2. Cserjésiné Jutresa Márta Zalavég Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8792 Zalavég, Béke utca 6. Cserjésiné Jutresa Márta Zalavég Község Önkormányzata Étkeztetés; 8792 Zalavég, Béke utca 6. Cserjésiné Jutresa Márta Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Oltárc Házi segítségnyújtás; 8886 Oltárc, Alkotmány utca 42. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Oltárc Étkeztetés; 8886 Oltárc, Alkotmány utca 42. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Oltárc Nappali ellátás időskorúak számára; 8886 Oltárc, Alkotmány utca 42. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Kiscsehi Étkeztetés; 8888 Kiscsehi, Baross G. utca 26. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Kiscsehi Házi segítségnyújtás; 8888 Kiscsehi, Baross G. utca 26. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Várfölde Házi segítségnyújtás; 8891 Várfölde, Béke utca 14. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Várfölde Étkeztetés; 8891 Várfölde, Béke utca 14. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Várfölde Nappali ellátás időskorúak számára; 8891 Várfölde, Béke utca 14. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Pusztamagyaród Házi segítségnyújtás; 8895 Pusztamagyaród, Kossuth utca 4. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Pusztamagyaród Étkeztetés; 8895 Koller Csilla

11 Pusztamagyaród, Kossuth utca 4. Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Pusztamagyaród Nappali ellátás időskorúak számára; 8895 Pusztamagyaród, Kossuth utca 4. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Borsfa Házi segítségnyújtás; 8885 Borsfa, Petőfi utca 1. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Borsfa Étkeztetés; 8885 Borsfa, Petőfi utca 1. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Borsfa Nappali ellátás időskorúak számára; 8885 Borsfa, Petőfi utca 1. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Lispeszentadorján Házi segítségnyújtás; 8888 Lispeszentadorján, Jókai utca 2. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Lispeszentadorján Étkeztetés; 8888 Lispeszentadorján, Jókai utca 2. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Lispeszentadorján Nappali ellátás időskorúak számára; 8888 Lispeszentadorján, Jókai utca 2. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Szentliszló Házi segítségnyújtás; 8893 Szentliszló, Zrínyi M. utca 3. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Szentliszló Étkeztetés; 8893 Szentliszló, Zrínyi M. utca 3. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Szentliszló Nappali ellátás időskorúak számára; 8893 Szentliszló, Zrínyi M. utca 3. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Bucsuta Nappali ellátás időskorúak számára; 8893 Bucsuta, Kossuth utca 1. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Bucsuta Házi segítségnyújtás; 8893 Bucsuta, Kossuth utca 1. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Étkeztetés; 8893 Bucsuta, Kossuth utca 1 Koller Csilla Óhíd Község Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Huszárné Takács Noémi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés; 8790 Zalaszentgrót, Batthyány utca 13. Martonné Garányi Györgyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgálat; 8790 Zalaszentgrót, Batthyány utca 13. Martonné Garányi Györgyi

12 Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés; 8864 Tótszerdahely, Zrínyi Miklós tér 2. Zsolnai Judit Csapi Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8756 Csapi, Arany János út 18. Cserjésiné Jutresa Márta Barlahida Község Önkormányzata Étkeztetés; 8948 Barlahida, Iskola út 2. Dr. Rozner Angéla Barlahida Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8948 Barlahida, Iskola út 2. Dr. Rozner Angéla Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8949 Mikekarácsonyfa, Petőfi S. utca 54. Dr. Rozner Angéla Szentkozmadombja Község Önkormányzata Étkeztetés; 8947 Szentkozmadombja, Jókai út 6. Dr. Rozner Angéla Iklódbördőce Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8958 Iklódbördőce, Fő út 2. Dr. Rozner Angéla Zebecke Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8957 Zebecke, Petőfi út 12. Dr. Rozner Angéla Nemespátró Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8856 Nemespátró, Petőfi utca 3. Koller Csilla Mihályfa Község Önkormányzata Étkeztetés; 8341 Mihályfa, Kossuth Lajos utca 57. Cserjésiné Jutresa Márta Mihályfa Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8341 Mihályfa, Kossuth Lajos utca 57. Cserjésiné Jutresa Márta Döbröce Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8357 Döbröce, Rákóczi Ferenc utca 3. Cserjésiné Jutresa Márta Kisgörbő Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8356 Kisgörbő, Arany János utca 8. Cserjésiné Jutresa Márta Kisvásárhely község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8341 Kisvásárhely, Petőfi utca 5. Cserjésiné Jutresa Márta Mihályfa Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8341 Mihályfa, Kossuth L. utca 57. Cserjésiné Jutresa Márta Nagygörbő Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8356 Nagygörbő, Petőfi utca 43. Cserjésiné Jutresa Márta Óhíd Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8342 Óhíd, Petőfi Cserjésiné Jutresa Márta

13 Sándor utca 3. Óhíd Község Önkormányzata Étkeztetés; 8342 Óhíd, Petőfi Sándor utca 3. Cserjésiné Jutresa Márta Sümegcsehi Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8357 Sümegcsehi, Petőfi utca 1. Cserjésiné Jutresa Márta Sümegcsehi Község Önkormányzata Étkeztetés; 8357 Sümegcsehi, Petőfi utca 1. Cserjésiné Jutresa Márta Szalapa Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8341 Szalapa, Fő utca 49. Cserjésiné Jutresa Márta Keszthelyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának ellenőrzése Juhászné Tóth Éva Kemendollár Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8931 Kemendollár, Béke liget 5. Cserjésiné Jutresa Márta Zalaistvánd Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8932 Zalaistvánd, Ady Endre út 1. Cserjésiné Jutresa Márta Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Családsegítés; 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2. Martonné Garányi Györgyi Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekek átmeneti gondozása / Helyettes szülői hálózat; 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2. Martonné Garányi Györgyi Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti szolgálat; 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Utógondozás / nevelőszülői hálózat; 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Utógondozói ellátás / Nevelőszülői hálózat; 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Otthont nyújtó ellátás / Nevelőszülői hálózat; 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. Martonné Garányi Györgyi Nagykapornak Község Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Huszárné Takács Noémi Becsehelyi Gondozási Központ Nappali ellátás időskorúak számára; 8866 Becsehely, Kossuth utca 194. Koller Csilla Becsehelyi Gondozási Központ Házi segítségnyújtás; 8866 Becsehely, Kossuth utca 194. Koller Csilla Becsehelyi Gondozási Központ Étkeztetés; 8866 Becsehely, Kossuth utca 194. Koller Csilla Letenye Város és Tótszerdahely Község Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének Kiss Márta

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS

KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS KIMUTATÁS a Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztály területi beosztásáról ÖSSZESÍTÉS N é v Önkormány zatok száma Kisebbségi önkormányzatok száma Kistérségi Társulások száma Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége

A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év. Kutakból kitermelt víz mennyisége A ZALAVÍZ ZRt. által üzemeltetett vízművek adatai 2014. év A település neve Vízbázisok kapacitása Kutakból kitermelt víz mennyisége Hálózatra bocsátott víz mennyisége Értékesített ivóvíz mennyisége Ivóvízhálózat

Részletesebben

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker.

2015. április. 14.45-16.15 71-es főút - Rezi út ker. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Zalaszentmihály, Jókai út 3. 15.00-16.30

Részletesebben

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság

Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Zala Megyei MgSzH Földművelésügyi Igazgatóság Cím Telefonszám Levelezési cím Fax: Földművelésügyi Igazgatóság Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 38. 92/ 550-410, 321-440 8901 Zalaegerszeg, Pf.: 186 92/ 347-703

Részletesebben

2015. január 2. 2015. január 3.

2015. január 2. 2015. január 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 16.25-17.00 M7 jobb pálya 190+100 kmsz. 08.40-09.50 7-es sz. főút 212/800 kmsz. 10.00-11.00 7-es sz. főút 201/500 kmsz.

Részletesebben

2015. május 1. 2015. május 2.

2015. május 1. 2015. május 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Söjtör, Deák út 80. 10.15-11.45 75-ös főút 29+600 kmsz 13.15-14.45 76-os főút 47+225 kmsz. 15.00-16.30 Zalaegerszeg,

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1.

TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. TRAFFIPAXINFO 2011. november (Zala megye) 2011. november 1. 09.00-12.00 Nagylengyel belterülete 13.15-16.35 Bak belterülete 16.45-19.00 Zalatárnok belterülete 8.30-10.00 Keszthely, Georgikon út 10.10-11.30

Részletesebben

2015. február 2. 2015. február 3.

2015. február 2. 2015. február 3. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.00-09.30 Keszthely, Csapás út 09.40-11.10 Gyenesdiás Kossuth Lajos utca 11.20-12.00 Vonyarcvashegy Fő utca 12.50-14.30

Részletesebben

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye november hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.35-08.35 71-es főút, 106 km 900 m 08.50-10.50 Alsópáhok, Dózsa György út 11.00-12.30 Felsőpáhok,

Részletesebben

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Pölöske, Petőfi út 177. 10.15-11.45 Pacsa, Rajki út 13. 13.15-14.45 Misefa, Ország út 11. 15.00-16.30

Részletesebben

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2013. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.20-09.20 Zeg.Göcseji út 09.30-10.30 Zeg. Köztársaság út 10.40-11.40 Zeg. Göcseji út 13.00-14.00 Zeg. Zrínyi

Részletesebben

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye)

TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) TRAFFIPAXINFO 2011. január (Zala megye) 1. 2. 08.40-19.20 08.20-18.50 08.20-19.00 10.00-16.00 08.40-19.20 Keszthely, Georgikon út Keszthely, Zsidi út Keszthely, Lehel utca Ny-i fele Alsópáhok, 75-ös főút

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XV. 12. Zala megyei terület- és településrendezési tervek XX. század második fele Raktári egység száma, neve, terjedelme: 114 doboz =

Részletesebben

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó

Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Zala megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Alibánfa 12.000 Ft/év 2% 2 Almásháza 12.000 Ft/év 3 Alsónemesapáti 6.000 Ft/év 2% 2.000 Ft/év 1.500 Ft/év 4 Alsópáhok 500 Ft/m2

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence Nagytérségi Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszer Megoldására ALAPÍTÓ OKIRAT (tervezet) Hatályba lép: a Tag önkormányzatok elfogadó

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 2. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 2. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 18/2015. (VII.02.) 19/2015.(VII.02.) 20/2015.(VII.02.)

Részletesebben

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye)

Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) Traffipax info 2012. szeptember (Zala megye) 2012. Szeptember 1. 06,20-07,30 Nagykapornak 07,40-08,50 Pölöske, Fő út 09,00-10,30 Pacsa 10,40-11,40 Zalaszentmihály horgásztónál 13,00-14,50 Pacsa 15,05-16,50

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól

ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZV.-04/2012. Érvényes: 2012. június 16-tól ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól

TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól TÁJÉKOZTATÁS az együttes finanszírozás szabályairól Tisztelt Felhasználók! 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint

Részletesebben

A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2013. évi Munka és Ellenőrzési Terve

A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2013. évi Munka és Ellenőrzési Terve Ügyiratszám: ZAC/100/177-1/2013. A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2013. évi Munka és Ellenőrzési Terve I. A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2013. évi Munkaterve

Részletesebben

ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től

ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től ZV.-9-10/2011. Érvényes: 2011. december 11-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye szeptember hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 09.10-10.00 Nagykanizsa, Alkotmány út 84. 10.10-10.50 Gelsesziget, Fő út 86. 11.00-12.00 Újudvar,

Részletesebben

2016. január 1. 2016. január 2.

2016. január 1. 2016. január 2. hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Egervár, Széchenyi út 75. 10.15-11.45 74-es főút 41+850 kmsz. 13.15-14.45 76-os főút 41+770 kmsz. 15.15-16.30

Részletesebben

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2016. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 1. 08.30-10.00 Zalalövő, Petőfi út 129. sz. 10.30-11.45 Kálócfa, Kossuth utca 12. (20+900 kmsz) 13.15-14.45 Zalaszentgyörgy,

Részletesebben

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2015. június hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 Kálócfa, Kossuth utca 27. (bolt előtt) 10.15-11.45 86-os főút 26+845 kmsz. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31.

Részletesebben

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye

2014. október hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye hónapra tervezett sebességmérések Zala megye területére Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 06.30-08.30 Zalaszentgrót, Hévízi út 08.40-10.40 Zalaszentgrót, Batthyány L. u. 10.55-12.25 Türje, Kossuth L.

Részletesebben

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre

Egyszerűsített tűzvédelmi terv készítésére kötelezett gazdálkodók köre (A 10 hektár erősen vagy 20 hektár közepesen et kezelők listája) 259 Iharosi Erdészet 8726 Iharos Kis u. 1 9220 Liszó 13,70 Gazdálkodó : 13,70 2009999 Rendezetlen gazdálkodási viszony Nincs Gazdálkodó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

2015. december 1. 2015. december 2.

2015. december 1. 2015. december 2. december hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.30-10.00 76-os főút 68+150 kmsz 10.15-11.45 Zalalövő, Kossuth út 18. 13.15-14.45 Bagod, Kisfaludy út 31. 15.00-16.30

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 62/2012. (XII.27.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás megyei igénybevételének szabályozásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

KIMUTATÁS a tömegtartózkodásra alkalmas hűtött helyekről (Az üzletek vasárnapi zárvatartásának figyelembevételével)

KIMUTATÁS a tömegtartózkodásra alkalmas hűtött helyekről (Az üzletek vasárnapi zárvatartásának figyelembevételével) KIMUTATÁS a tömegtartózkodásra alkalmas hűtött helyekről (Az üzletek vasárnapi zárvatartásának figyelembevételével) Fsz. ZALAEGERSZEG JÁRÁS ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉN 1. INTERSPAR Hipermarket Zalaegerszeg

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások

7. (1) bekezdéshez Személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéhez szükséges nyilatkozatok, igazolások A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 5/2000. (II. 18.) Kgy. rendelet módosításáról szóló.../2004.(....) Kgy. rendelet

Részletesebben

2015. március 1. 2015. március 2. 2015. március 3.

2015. március 1. 2015. március 2. 2015. március 3. március hónapra tervezett sebességmérések Zala megye Mérés napja Mérés ideje Mérés helye 08.45-09.45 Nagykanizsa, Miklósfa u. 68. 10.00-11.00 Nagykanizsa, Csengery u. 111. 11.10-11.50 Nagykanizsa, Petőfi

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám' al. Érkezett: 2015 J UN 2 2.

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám' al. Érkezett: 2015 J UN 2 2. Országgy űlés Hivatal a Irományszám' al s h Érkezett: 2015 J UN 2 2. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kövér Lászl ó az Országgy űlés elnöke részére Írásbeli kérdés Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az Alaptörvény 7. cikk

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től

ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZV.-03/2011. Érvényes: 2011. április 1-től ZALA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 16., Tel.: 92/503-620, Fax.: 92/503-628, E-mail: menetrend@zalavolan.hu

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

Családi Lap Ezermester Kertbarát Magazin Nők Lapja Story Vidék íze

Családi Lap Ezermester Kertbarát Magazin Nők Lapja Story Vidék íze Település Alibánfa Almásháza Alsónemesapáti Babosdöbréte Bagod folyóiratok Ezermester Kistermelők Lapja Konyha Rubicon Kistermelők Lapja Ötlet mozaik Popcorn Csajok Garfield Konyha Príma Konyha Magazin

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - -

1. Fenntartó adatai. neve: székhelye: település utca/út/tér/köz/sor szám emelet, ajtó irányítószám Adószám: - - A A mőködési engedély kiadása iránti kérelemhez (a szociális szolgáltatók és intézmények mőködésének engedélyezésérıl és ellenırzésérıl szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. -a alapján a fenntartó

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. (II.16.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek

Részletesebben

Mûködési adatok Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdõgondozó

Mûködési adatok Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdõgondozó ZALA MEGYE ZALAEGERSZEG Zala Megyei Kórház Pulmonológia osztály, Tüdõgondozó Magyar Állam Az intézmény címe: 8900 Zalaegerszeg, Dr. Jancsó Benedek u. 1. Az intézmény levelezési címe: 8900 Zalaegerszeg,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG MLSZ ZALA MEGYEI IGAZGATÓSÁG Levelezési cím: Zalaegerszeg, Kossuth u. 47-51. Számlázási cím: 1112 Budapest, Kánai út. 2.D Számlaszám: 11707024-20480909 Adószám:19020848-2-43 Tel/Fax: 92/ 510-359, Tel:

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól GELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2012. (VIII.24) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások

A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat, ellátásokat érintő legfontosabb változások Mezei Rita Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztály 2012. február 1 I. Az 1993. évi III. törvény (Szt.) szociális

Részletesebben

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 5. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 14 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 52/2008. (XII. 17.) Kgy. rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006.

Részletesebben

T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S

T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S 1. sz. napirend melléklete T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A NYUGAT-BALATON ÉS ZALA FOLYÓ MEDENCE NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s

Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Polgármestere 8693 Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. Ügyiratszám: 2983/2014. E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

VII. 1d. NAGYKANIZSAI TÖRVÉNYSZÉK, MINT CÉGBÍRÓSÁG IRATAI TÁRSAS CÉGEK IRATAI 1945-1950

VII. 1d. NAGYKANIZSAI TÖRVÉNYSZÉK, MINT CÉGBÍRÓSÁG IRATAI TÁRSAS CÉGEK IRATAI 1945-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM VII. 1d. NAGYKANIZSAI TÖRVÉNYSZÉK, MINT CÉGBÍRÓSÁG IRATAI TÁRSAS CÉGEK IRATAI 1945-1950 Elhelyezve: 61.4.D.3. D.5. Terjedelem: 22 doboz 1. doboz:

Részletesebben

Gyámhivatali rendszer felépítése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés

Gyámhivatali rendszer felépítése. Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés Gyámhivatali rendszer felépítése Jogvédelmi képviselő képzés Általános alapozó képzés. Gyámhatóság Gyámhatósági feladatot és hatáskört lát el: Első fokon: -a települési önkormányzat jegyzője a járási (fővárosi

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2007. (VI. 29.) rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

K ö r j e gy z ő. 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net

K ö r j e gy z ő. 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net K ö r j e gy z ő T Tel./fax. : 8 8296 MonostorapátI, Petőfi utca 123. Tel./fax. : 87 / 435-055 E.mail: mapatik@hu.inter.net E L Ő T E R J E S Z T É S Hegyesd Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község

Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Drávatamási Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006 (XI.27.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Drávatamási Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályairól TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(1) Ez a rendelet 2011. november 1-jén lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének../2011. (..) önkormányzati rendelet-tervezete a Pápa városban biztosítható személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2007. (II. 28.) rendelete Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007. (II. 28.) rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

T Á R S U L Á S I M E G Á L L A P O D Á S ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS A NYUGAT-BALATON ÉS ZALA FOLYÓ MEDENCE NAGYTÉRSÉG TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉKAI KEZELÉSÉNEK KORSZERŰ MEGOLDÁSÁRA Hatályba lép: A Tag önkormányzatok

Részletesebben

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép:

(1) Az Ör. 25. (2) bekezdése helyébe a következ rendelkezés lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgylésének./2009.(...). rendelete az önkormányzat szociális szolgáltatásairól szóló 12/2008. (04. 01.) rendelet módosításáról A Közgylés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25.-én 17 óra kezdettel megtartott üléséről

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25.-én 17 óra kezdettel megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25.-én 17 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392 Zalavár, Dózsa u. 1.) Jelen

Részletesebben