A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának évi Munka és Ellenőrzési Terve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának 2014. évi Munka és Ellenőrzési Terve"

Átírás

1 Z A L A M E G Y E I K O R M Á N Y H I V A T A L S Z O C I Á L I S É S G Y Á M H I V A T A L A Ügyiratszám: ZAC/100/60-7/2014. A Zala megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának évi Munka és Ellenőrzési Terve I. A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának évi Munkaterve A feladat megnevezése Felelősök Határidő Stratégiai irány és kiemelt célok A gyámügyi igazgatás tekintetében évben kiemelt cél a gyermeki és ügyféli jogok biztosítása érdekében a meghatározott célvizsgálatok és ellenőrzések lefolytatása. A szociális és gyermekjóléti szolgáltató tevékenység ellenőrzéséhez kapcsolódóan kiemelt figyelmet kell fordítani a fogyatékos személyek nappali intézményeinek működésére, ezen belül szükséges vizsgálni az alábbiakat: - az intézmény mely fogyatékos célcsoporto(ka)t látja el ténylegesen, - milyen az együttműködés más szociálisszolgáltatást biztosító szolgáltatóval (főként támogató szolgálattal, támogatott lakhatással). Kiemelt figyelmet kell fordítani továbbá annak vizsgálatára, hogy a gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények, mint az észlelő- és jelzőrendszer tagjai megfelelően közreműködnek-e a veszélyeztető tényezők felismerésében és kezelésében. Emellett az ellenőrzések során továbbra is fontos szempont a szociális szolgáltatások esetén az ellátotti jogok, gyermekjóléti alapellátások esetén a gyermeki jogok érvényesülésének vizsgálata. A gyermekvédelmi szakellátás vizsgálata során kiemelt terület, hogy a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek megkapja-e a Gyvt. 53. (1) bekezdés a) pontja szerinti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi Hivatalvezető Osztályvezető Osztályvezető 2014 évi tevékenységi beszámolóban 2014 évi tevékenységi beszámolóban

2 fejlődését elősegítő, az életkorának, érettségi állapotának és egyéb szükségleteinek megfelelő étkeztetését, ruházattal való ellátását, mentálhigiénés és egészségügyi ellátását, gondozását, nevelését és lakhatását jelentő teljes körű ellátását. Éves célvizsgálatok Az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek ügyének határidőben történő felülvizsgálata megtörtént-e a járási gyámhivataloknál. Vizsgált időszak: január december 31. A gondnokság alatt álló és a támogatott döntéshozatalra szoruló személyek érdekében a hivatásos gondnoki, hivatásos támogatói feladatok ellátásának feltételrendszeréről szóló tájékoztató megküldése, meghatározott adattartalmú táblázat kitöltésével. Vizsgált időszak: július 1-én fennálló állapot szerint. Hány esetben történt a gyermek bántalmazására utaló jelzés, bejelentés, vagy annak észlelése a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve a járási gyámhivatalnál, illetve megtették-e a szükséges intézkedéseket, megvalósult-e a Gyvt. 17. (3) bekezdés szerinti együttműködés. Hány esetben került sor feljelentés megtételére a gyámhivatal részéről a bántalmazóval szemben, és alkalmazta- a szociális és gyámhivatal a Gyvt. 17. (5) bekezdés szerinti egyeztető megbeszélés megtartását. Vizsgált időszak: január szeptember 1. Az ápolási díjra vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel a január 1-én hatályba lépett változások érvényesülésére Vizsgált időszak: március december 31. A lakásfenntartási támogatás megállapítására vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel a támogatási összeg jogszerű megállapítására, valamint arra, hogy a hatóság határozata tartalmazza-e a támogatandó költségnem kiválasztásának szempontjait. A hatóságok az ügyek mekkora hányadában állapítják meg a támogatást más költségnemekre, mint amit a kérelmező a kérelem formanyomtatványon a lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadások rovatban megjelölt, illetve ezekben az esetekben a hatóság a határozat indokolásában feltünteti-e a kérelemtől való eltérés okait. Vizsgált időszak: január december 31. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó jogszabályok érvényesülésének vizsgálata, különös tekintettel: - a április 1-től bevezetett jogszabályi változásokra (nagykorú jogosultakat érintő módosítás, pénzbeli ellátásra korábban kiegészítő gyermekvédelmi támogatás való jogosultságot érintő módosítás). Ellenőrzési időszak: április december annak ellenőrzése, hogy évben valamennyi jogosult részére megtörtént-e az Erzsébet-utalvány igénylése és biztosítása. Jogszabályszerű-e az utalványok kézbesítésének módja, illetve az utalványok visszaváltása. Ellenőrzési időszak: augusztus március 31. A gyermekvédelmi törvény, a szociális szolgáltatási törvény, valamint végrehajtási rendeleteinek módosítása A jogszabályok véleményezése Molnár-Lukács Julianna, illetve hivatalvezető január 31. Kiss Márta, illetve hivatalvezető július 15. Juhászné Tóth Éva, illetve hivatalvezető. Szociális igazgatási ügyintézők, illetve hivatalvezető Szociális igazgatási ügyintézők, illetve hivatalvezető Szociális igazgatási ügyintézők, illetve hivatalvezető Hivatalvezető október 15. A szociális hatósági tevékenység ellenőrzése során. Folyamatos. A szociális hatósági tevékenység ellenőrzése során. Folyamatos. A szociális hatósági tevékenység ellenőrzése során. Folyamatos. jogalkotási program szerint

3 Értekezlet Jegyzői szociális és gyámhatósági ügyintézők értekezlete Járási gyámhivatal-vezetők értekezlete Járási hivatalok hatósági osztályvezetők értekezlete Bűnüldöző szervek kapcsolata a gyermekvédelemmel A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak értekezlete, kiemelt figyelemmel a gyermeki jogok érvényesülésére, valamint a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményekre. Gyermekjóléti alapellátást nyújtók értekezlete Gyámhatósági és szociális ügyintézők, hivatalvezető Gyámhatósági és szociális ügyintézők, hivatalvezető Gyámhatósági és szociális ügyintézők, hivatalvezető Intézményi referensek, hivatalvezető Gyámhatósági ügyintézők, gyermekvédelmi koordinátor, hivatalvezető Intézményi referensek, osztályvezető január március; október február április május szeptember Gyermekvédelmi Koordinációs értekezlet Gyermekvédelmi koordinátor május Szociális intézmények vezetőinek értekezlete Gyermekvédelmi szakellátás intézményvezetői értekezlete Intézményi referensek, osztályvezető Intézményi referensek, osztályvezető április április Jelentés Jelentés az engedély nélküli szociális szolgáltatásokról A hivatal tevékenységéről éves statisztikai jelentés elkészítése Jelentés a felmerült jogalkalmazási problémákról Intézményi referensek, hivatalvezető Hivatalvezető Hivatalvezető Tárgyhó utolsó munkanapján február 15., július 15. Szükség szerint, a felmerülő problémáról Gyámügyi és szociális hatósági tevékenység Ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének, a járási gyámhivatalnak szakmai irányítását és felügyeletét, illetőleg másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének, a járási gyámhivatalnak gyámügyi hatósági ügyeiben. Szociális hatósági ügyek tekintetében ellátja az illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzat jegyzőjének, és a járási hivatal szakmai irányítását, illetőleg másodfokú hatósági jogkört gyakorol a települési önkormányzat jegyzőjének, és a járási hivatal szociális hatósági ügyeiben. Gyámhatósági ügyintézők, hivatalvezető Szociális igazgatási ügyintézők, hivatalvezető

4 A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeivel kapcsolatos ügyekben első fokon jár el, és dönt a támogatások megítélése ügyében. Az ápolási díjak megállapításához szükséges szakvélemény ellen benyújtott fellebbezés kapcsán külön jogszabály szerint szakértőt jelöl ki. Az ágazati Miniszter által meghatározottak szerint akkreditált felnőttképzési intézményként közreműködik az ágazati képzések, továbbképzések szervezésében (hivatásos gondnokok képzése, továbbképzése), illetve a vizsgáztatásban. Az eredményes vizsgákról nyilvántartást vezet, és tanúsítványt állít ki. Gyermekvédelmi koordinációs tevékenység ellátása, a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak munkája tekintetében. Szociális igazgatási ügyintéző, hivatalvezető Szociális igazgatási ügyintézők, hivatalvezető Hivatalvezető Gyermekvédelmi koordinátor, hivatalvezető Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi engedélyezési és ellenőrzési tevékenység Első fokon dönt a szociális szolgáltatás egységes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése ügyében. A működést engedélyezőként ellenőrzi, hogy a szociális alap- és szakellátást nyújtó intézmény működése megfelel-e a szolgáltatói nyilvántartásban és a jogszabályokban foglaltaknak. Indokolt esetben szociális igazgatási bírságot szab ki. Elvégzi a megye területén található, az állam, egyház, illetve a helyi önkormányzatok által működtetett, továbbá a megye területén székhellyel rendelkező nem állami fenntartású szociális szolgáltatók és intézmények szakmai ellenőrzését. intézményi referensek, osztályvezető intézményi referensek, osztályvezető intézményi referensek, osztályvezető Az intézményi jogviszonyban állók szociális foglalkoztatásával kapcsolatosan engedélyező hatóságként jár el. Nyilvántartja és ellenőrzi a foglalkoztatás feltételeit. Ennek érdekében számítógépes nyilvántartást vezet. Közreműködik az ágazati azonosítóval kapcsolatos hatósági feladatok ellátásában. Első fokon dönt a gyermekjóléti- és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, hálózat szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése ügyében. A működést engedélyezőként ellenőrzi, hogy a gyermekjóléti alap- és gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény/szolgáltató/hálózat működése megfelel-e a szolgáltatói nyilvántartásban és a jogszabályokban foglaltaknak. Indokolt esetben gyermekvédelmi igazgatási bírságot szab ki. Egyéb A járási hivatalok, valamint a jegyzők szociális ás gyámhatósági munkájának szakmai segítése, a jogszabályváltozásokra való figyelemfelhívás, szakmai vélemények kidolgozása A munkatervben meghatározott feladatok elvégzésének ellenőrzése, értékelése, a munkaterv szükség szerinti felülvizsgálata, módosítása intézményi referensek, osztályvezető intézményi referensek, osztályvezető Intézményi referensek, osztályvezető Intézményi referensek, osztályvezető Hivatalvezető, osztályvezető Hivatalvezető, osztályvezető július 15.

5 II. A Zala Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalának évi Ellenőrzési Terve A feladat megnevezése Felelősök Határidő Bagod Község Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Huszárné Takács Noémi Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló Étkeztetés; 8788 Zalaszentlászló, Széchenyi út 2. Cserjésiné Jutresa Márta Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló Házi segítségnyújtás; 8788 Zalaszentlászló, Széchenyi Cserjésiné Jutresa Márta út 2. Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló Ápolást, gondozást nyújtó intézmény / Idősek otthona; Cserjésiné Jutresa Márta 8788 Zalaszentlászló, Széchenyi út 2. Nagypáli Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8912 Nagypáli, Arany J. utca 26. Dr. Rozner Angéla Nemesapáti Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8923 Nemesapáti, Fő út 3. Dr. Rozner Angéla Ozmánbük Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8998 Ozmánbük, Ady Endre utca 4. Dr. Rozner Angéla Vaspör Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8998 Vaspör, Rákóczi Dr. Rozner Angéla Ferenc utca Szociális Alapellátó Központ Családsegítés; 8749 Zalakaros, Zrínyi út 1. Zsolnai Judit Szociális Alapellátó Központ Gyermekjóléti szolgálat; 8749 Zalakaros, Zrínyi út 1. Zsolnai Judit Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Rákóczi utcai lakásotthona Utógondozás / 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi utca Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Rákóczi utcai lakásotthona Utógondozói ellátás / Lakásotthon; 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi utca Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Rákóczi utcai lakásotthona Otthont nyújtó ellátás / Lakásotthon; 8788 Zalaszentlászló, Rákóczi utca Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Hunyadi utcai lakásotthona Utógondozás / Martonné Garányi Györgyi

6 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Hunyadi utcai lakásotthona Utógondozói ellátás / Lakásotthon; 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaszentlászló Hunyadi utcai lakásotthona Otthont nyújtó ellátás / Lakásotthon; 8788 Zalaszentlászló, Hunyadi utca Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Befogadó Otthona Otthont nyújtó ellátás / Lakásotthon; 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35/B. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaegerszeg Patkó utcai lakásotthona Utógondozás / Helyettes és nevelőszülői hálózat; 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 17. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaegerszeg Patkó utcai lakásotthona Utógondozói ellátás / Lakásotthon; 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 17. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Zalaegerszeg Patkó utcai lakásotthona Otthont nyújtó ellátás / Lakásotthon; 8900 Zalaegerszeg, Patkó utca 17. Martonné Garányi Györgyi Teréz Anya Szociális Integrált Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat / Családsegítés; 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 1. Zsolnai Judit Zalatárnok Község Önkormányzata Étkeztetés; 8947 Zalatárnok, Petőfi Sándor út 40. Dr. Rozner Angéla Zalatárnok Község Önkormányzata Házi segítségnyújtás; 8947 Zalatárnok, Petőfi Sándor út 40. Dr. Rozner Angéla Zalatárnok Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8947 Zalatárnok, Petőfi Sándor út 40. Dr. Rozner Angéla Balatongyörök Község Önkormányzata Étkeztetés; 8313 Balatongyörök, Kossuth utca 29. Koller Csilla Várvölgy Község Önkormányzata Étkeztetés; 8316 Várvölgy, Kossuth utca 67. Koller Csilla Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló étkeztetés; 8788 Zalaszentlászló Széchenyi u. 2. Cserjésiné Jutresa Márta Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló idősek otthona; 8788 Zalaszentlászló Széchenyi u. 2. Cserjésiné Jutresa Márta Integrált Szociális Intézmény Zalaszentlászló házi segítségnyújtás; 8788 Zalaszentlászló Széchenyi Cserjésiné Jutresa Márta u. 2. MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona Fogyatékos személyek nappali ellátása; 8360 Keszthely, Eötvös utca 1. Koller Csilla Karmacs Község Önkormányzata Étkeztetés; 8354 Karmacs, Szent Anna tér 1. Koller Csilla Vindornyafok Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8354 Vindornyafok, Kossuth L. utca 50. Koller Csilla

7 Bak (Bocfölde Kirendeltség) Község Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Huszárné Takács Noémi Micimackó Bölcsőde Bagod Gyermekek napközbeni ellátása / Alternatív napközbeni ellátás; 8992 Bagod, Deák Ferenc út 4. Zsolnai Judit Micimackó Bölcsőde Bagod Gyermekek napközbeni ellátása / Bölcsőde; 8992 Bagod, Deák Ferenc út 4. Zsolnai Judit Cserszegtomaj Község Jegyzőjének szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Kiss Márta Somogyudvarhelyi Kuckó Alapítvány Családi Napközi Hálózata Mesesziget Családi Napközi Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8372 Cserszegtomaj, Gagarin utca 28. Zsolnai Judit Gombosszeg Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8984 Gombosszeg, Petőfi út 11. Dr. Rozner Angéla Kustánszeg Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8919 Kustánszeg, Kossuth Lajos út 45. Dr. Rozner Angéla Milejszeg Község Önkormányzata Házi segítségnyújtás; 8917 Milejszeg, Kossuth Lajos út 17. Dr. Rozner Angéla Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Étkeztetés / Népkonyha; 8360 Keszthely, Bakacs utca 10. Koller Csilla Szent Erzsébet Jótékonysági Alapítvány Nappali ellátás / Nappali ellátás hajléktalan személyek számára; 8360 Keszthely, Bakacs utca 10. Koller Csilla Minimanó Családi Napközi Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 36. Martonné Garányi Györgyi Csiga-biga Családi Napközi Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8881 Sormás, Kossuth Lajos utca 36. Martonné Garányi Györgyi Zalaegerszegi Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Családsegítés; 8900 Zalaegerszeg, Kis utca 8. Martonné Garányi Györgyi Alsópáhok Község Önkormányzat Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8394 Alsópáhok, Fő utca 65. Dr. Rozner Angéla Felsőpáhok Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8380 Felsőpáhok, Szent István utca 67. Dr. Rozner Angéla Almásháza Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8935 Almásháza, Kossuth Lajos utca 14. Cserjésiné Jutresa Márta Cserszegtomaj Község Önkormányzata Étkeztetés; 8372 Cserszegtomaj, Iskola utca 17. Cserjésiné Jutresa Márta

8 Dötk Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8799 Pakod, Csány László utca 2. Cserjésiné Jutresa Márta Kehidakustány Község Önkormányzata Étkeztetés; 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7. Cserjésiné Jutresa Márta Kehidakustány Község Önkormányzata Házi segítségnyújtás; 8784 Kehidakustány, Dózsa György utca 7. Cserjésiné Jutresa Márta Nagybakónak Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8821 Nagybakónak, Tanács körút 2. Dr. Rozner Angéla Pat Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8825 Pat, Fő utca 55. Dr. Rozner Angéla Sand Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8824 Sand, Kanizsai utca 37. Dr. Rozner Angéla "Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés; 8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4. Martonné Garányi Györgyi "Napsugár" Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás; 8960 Lenti, Deák Ferenc utca 4. Martonné Garányi Györgyi Kolping Támogató és Foglalkoztató Központ Nappali ellátás / Fogyatékos személyek nappali ellátása; 8960 Lenti, Kossuth Lajos utca 10. Cserjésiné Jutresa Márta Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Családsegítés; 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 51. Zsolnai Judit Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek napközbeni ellátása / Alternatív napközbeni ellátás; 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 51. Zsolnai Judit Galambok Község Önkormányzata Étkeztetés; 8754 Galambok, Ady Endre út 2. Dr. Rozner Angéla Garabonc Község Önkormányzata Étkeztetés; 8747 Garabonc, Fő utca 16. Dr. Rozner Angéla Hálózat a Közösségért Alapítvány Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8747 Garabonc, Fő utca 60. Dr. Rozner Angéla Zalaszentjakab Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8827 Zalaszentjakab, Petőfi Sándor út 33. Dr. Rozner Angéla Emberi erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona Utógondozói ellátás / Speciális gyermekotthon; 8900 Zalaegerszeg, Posta út 144. Martonné Garányi Györgyi Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona Otthont nyújtó ellátás / Speciális gyermekotthon; 8900 Zalaegerszeg, Posta út 144. Martonné Garányi Györgyi Újudvar (Szepetnek Kirendeltség), és Semjénháza Község Jegyzője szociális és gyámhatósági Kiss Márta

9 tevékenységének ellenőrzése Alsórajk Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8767 Alsórajk, Kossuth utca 27. Cserjésiné Jutresa Márta Kerecseny Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8745 Kerecseny, Deák Ferenc utca 52. Cserjésiné Jutresa Márta Orosztony Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8744 Orosztony, Szent Imre utca 1. Cserjésiné Jutresa Márta Orosztony Község Önkormányzata Étkeztetés; 8744 Orosztony, Szent Imre utca 1. Cserjésiné Jutresa Márta Pötréte Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8767 Pötréte, Kossuth utca 40. Cserjésiné Jutresa Márta Sokszínvilág Képességfejlesztő és Foglalkoztató Családi Napközi, Játszóház Letenye Gyermekek napközbeni ellátása / Alternatív napközbeni ellátás; 8868 Letenye, Farkas J. utca 41. Zsolnai Judit Sokszínvilág Képességfejlesztő és Foglalkoztató Családi Napközi, Játszóház Letenye Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8868 Letenye, Farkas J. utca 41. Zsolnai Judit Zalaszentgrót Város Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Huszárné Takács Noémi Magyar Vöröskereszt Családok Átmeneti Otthona Gyermekek átmeneti gondozása / Családok átmeneti otthona; 8800 Nagykanizsa, Teleki utca 19/D. Martonné Garányi Györgyi MMSZ Mazsola Családi Napközi Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8800 Nagykanizsa, Munkácsy utca 7. Martonné Garányi Györgyi MMSZ Bóbita Családi Napközi Gyermekek napközbeni ellátása / Családi napközi; 8800 Nagykanizsa, Munkácsi út 7. Martonné Garányi Györgyi Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekek átmeneti gondozása / Helyettes szülői hálózat; 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 51. Zsolnai Judit Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Gyermekjóléti szolgáltatás; 8800 Nagykanizsa, Zrínyi út 51. Zsolnai Judit Gelse Község Önkormányzata Étkeztetés; 8774 Gelse, Kossuth utca 20. Cserjésiné Jutresa Márta Gelsesziget Község Önkormányzata Étkeztetés; 8774 Gelsesziget, Fő utca 46. Cserjésiné Jutresa Márta Gelsesziget Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8774 Gelsesziget, Fő utca 46. Cserjésiné Jutresa Márta Kilimán Község Önkormányzata Étkeztetés; 8774 Kilimán, Petőfi utca 34. Cserjésiné Jutresa Márta

10 Kilimán Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8774 Kilimán, Petőfi utca 34. Cserjésiné Jutresa Márta Rezi Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8373 Rezi, Rákóczi utca 4. Cserjésiné Jutresa Márta Rezi Község Önkormányzata Étkeztetés; 8373 Rezi, Rákóczi utca 4. Cserjésiné Jutresa Márta Tekenye Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8793 Tekenye Hunyadi u Cserjésiné Jutresa Márta Vindornyaszőlős Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8355 Vindornyaszőlős, Dózsa György utca 21. Cserjésiné Jutresa Márta Zalabér Község Önkormányzata Étkeztetés; 8798 Zalabér, Rákóczi Ferenc utca 2. Cserjésiné Jutresa Márta Zalavég Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8792 Zalavég, Béke utca 6. Cserjésiné Jutresa Márta Zalavég Község Önkormányzata Étkeztetés; 8792 Zalavég, Béke utca 6. Cserjésiné Jutresa Márta Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Oltárc Házi segítségnyújtás; 8886 Oltárc, Alkotmány utca 42. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Oltárc Étkeztetés; 8886 Oltárc, Alkotmány utca 42. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Oltárc Nappali ellátás időskorúak számára; 8886 Oltárc, Alkotmány utca 42. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Kiscsehi Étkeztetés; 8888 Kiscsehi, Baross G. utca 26. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Kiscsehi Házi segítségnyújtás; 8888 Kiscsehi, Baross G. utca 26. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Várfölde Házi segítségnyújtás; 8891 Várfölde, Béke utca 14. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Várfölde Étkeztetés; 8891 Várfölde, Béke utca 14. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Várfölde Nappali ellátás időskorúak számára; 8891 Várfölde, Béke utca 14. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Pusztamagyaród Házi segítségnyújtás; 8895 Pusztamagyaród, Kossuth utca 4. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Pusztamagyaród Étkeztetés; 8895 Koller Csilla

11 Pusztamagyaród, Kossuth utca 4. Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Pusztamagyaród Nappali ellátás időskorúak számára; 8895 Pusztamagyaród, Kossuth utca 4. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Borsfa Házi segítségnyújtás; 8885 Borsfa, Petőfi utca 1. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Borsfa Étkeztetés; 8885 Borsfa, Petőfi utca 1. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Borsfa Nappali ellátás időskorúak számára; 8885 Borsfa, Petőfi utca 1. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Lispeszentadorján Házi segítségnyújtás; 8888 Lispeszentadorján, Jókai utca 2. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Lispeszentadorján Étkeztetés; 8888 Lispeszentadorján, Jókai utca 2. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Lispeszentadorján Nappali ellátás időskorúak számára; 8888 Lispeszentadorján, Jókai utca 2. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Szentliszló Házi segítségnyújtás; 8893 Szentliszló, Zrínyi M. utca 3. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Szentliszló Étkeztetés; 8893 Szentliszló, Zrínyi M. utca 3. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Szentliszló Nappali ellátás időskorúak számára; 8893 Szentliszló, Zrínyi M. utca 3. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Bucsuta Nappali ellátás időskorúak számára; 8893 Bucsuta, Kossuth utca 1. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Gondozási Központ Bucsuta Házi segítségnyújtás; 8893 Bucsuta, Kossuth utca 1. Koller Csilla Gondozási Központ Bucsuta Étkeztetés; 8893 Bucsuta, Kossuth utca 1 Koller Csilla Óhíd Község Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Huszárné Takács Noémi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés; 8790 Zalaszentgrót, Batthyány utca 13. Martonné Garányi Györgyi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ - Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti szolgálat; 8790 Zalaszentgrót, Batthyány utca 13. Martonné Garányi Györgyi

12 Muramenti Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Családsegítés; 8864 Tótszerdahely, Zrínyi Miklós tér 2. Zsolnai Judit Csapi Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8756 Csapi, Arany János út 18. Cserjésiné Jutresa Márta Barlahida Község Önkormányzata Étkeztetés; 8948 Barlahida, Iskola út 2. Dr. Rozner Angéla Barlahida Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8948 Barlahida, Iskola út 2. Dr. Rozner Angéla Mikekarácsonyfa Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8949 Mikekarácsonyfa, Petőfi S. utca 54. Dr. Rozner Angéla Szentkozmadombja Község Önkormányzata Étkeztetés; 8947 Szentkozmadombja, Jókai út 6. Dr. Rozner Angéla Iklódbördőce Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8958 Iklódbördőce, Fő út 2. Dr. Rozner Angéla Zebecke Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8957 Zebecke, Petőfi út 12. Dr. Rozner Angéla Nemespátró Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8856 Nemespátró, Petőfi utca 3. Koller Csilla Mihályfa Község Önkormányzata Étkeztetés; 8341 Mihályfa, Kossuth Lajos utca 57. Cserjésiné Jutresa Márta Mihályfa Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8341 Mihályfa, Kossuth Lajos utca 57. Cserjésiné Jutresa Márta Döbröce Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8357 Döbröce, Rákóczi Ferenc utca 3. Cserjésiné Jutresa Márta Kisgörbő Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8356 Kisgörbő, Arany János utca 8. Cserjésiné Jutresa Márta Kisvásárhely község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8341 Kisvásárhely, Petőfi utca 5. Cserjésiné Jutresa Márta Mihályfa Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8341 Mihályfa, Kossuth L. utca 57. Cserjésiné Jutresa Márta Nagygörbő Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8356 Nagygörbő, Petőfi utca 43. Cserjésiné Jutresa Márta Óhíd Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8342 Óhíd, Petőfi Cserjésiné Jutresa Márta

13 Sándor utca 3. Óhíd Község Önkormányzata Étkeztetés; 8342 Óhíd, Petőfi Sándor utca 3. Cserjésiné Jutresa Márta Sümegcsehi Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8357 Sümegcsehi, Petőfi utca 1. Cserjésiné Jutresa Márta Sümegcsehi Község Önkormányzata Étkeztetés; 8357 Sümegcsehi, Petőfi utca 1. Cserjésiné Jutresa Márta Szalapa Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8341 Szalapa, Fő utca 49. Cserjésiné Jutresa Márta Keszthelyi Járási Hivatal Járási Gyámhivatalának ellenőrzése Juhászné Tóth Éva Kemendollár Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8931 Kemendollár, Béke liget 5. Cserjésiné Jutresa Márta Zalaistvánd Község Önkormányzata Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás; 8932 Zalaistvánd, Ady Endre út 1. Cserjésiné Jutresa Márta Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Családsegítés; 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2. Martonné Garányi Györgyi Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekek átmeneti gondozása / Helyettes szülői hálózat; 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2. Martonné Garányi Györgyi Kanizsatérségi Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata Gyermekjóléti szolgálat; 8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Utógondozás / nevelőszülői hálózat; 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Utógondozói ellátás / Nevelőszülői hálózat; 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. Martonné Garányi Györgyi Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ Otthont nyújtó ellátás / Nevelőszülői hálózat; 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 35. Martonné Garányi Györgyi Nagykapornak Község Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének ellenőrzése Huszárné Takács Noémi Becsehelyi Gondozási Központ Nappali ellátás időskorúak számára; 8866 Becsehely, Kossuth utca 194. Koller Csilla Becsehelyi Gondozási Központ Házi segítségnyújtás; 8866 Becsehely, Kossuth utca 194. Koller Csilla Becsehelyi Gondozási Központ Étkeztetés; 8866 Becsehely, Kossuth utca 194. Koller Csilla Letenye Város és Tótszerdahely Község Jegyzője szociális és gyámhatósági tevékenységének Kiss Márta

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA

NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014. évi Ellenőrzési Terve A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala 2014.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY OKMÁNYÜGYI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY 2014. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE ADÓIGAZGATÁSI ÜGYEK 1. Célellenőrzés lefolytatása a közlekedőképességében akadályozott személyek

Részletesebben

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK. 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE. Általános feladatok

A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK. 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE. Általános feladatok Szociális és Gyámhivatala Iktatószám: 255-2/2011./SzGy.-Db. A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALÁNAK 2011. évi ELLENŐRZÉSI ÉS MUNKATERVE Általános feladatok Gondoskodunk a Nemzeti

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA

AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA II. ÉVFOLYAM 10. szám 2012. szeptember 26. AZ EMBERI ERÕFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet

259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről A Kormány a gyermekek

Részletesebben

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Előterjesztés egyes szociális, gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeletek módosításáról Az előterjesztés a megváltozott munkaképességű személyek felülvizsgálatában az elsőfokú rehabilitációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSzSzGyK) 1081 Budapest, Népszínház u. 22. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. 1 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS

Please purchase PDFcamp Printer on http://www.verypdf.com/ to remove this watermark. ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS BudaörsKistérségTöbbcélúTársulása(BTT)2009.október7-iülésére Tárgy: A BTT CsaládsegítőésGyermekjólétiKözpontSZMSZ-ének,házirendjénekés szakmaiprogramjánakjóváhagyása Száma: 30-2009. Készítette:

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás

Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Az ellátott jogvédelemhez kapcsolódó gyermekvédelmi szabályozás Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. május 30. DR. BERDÁR VALÉRIA (OBDK) TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29-én tartandó ülésére. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 88748 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 221. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 83/2013. (XII. 29.) EMMI rendelete a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony bevezetésével

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a helyi gyermekvédelmi rendszer 2008. évi működéséről Az előterjesztést készítették: Orosziné

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben