III/A Modul. Proszeminárium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "III/A Modul. Proszeminárium"

Átírás

1 III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010

2 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP / "Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig" - Újszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjában az élethosszig tartó tanulás térségi megvalósítása érdekében című pályázat keretében jelenik meg Közreadó: Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

3 Tartalomjegyzék Bevezető 1. Könyvtártípusok 2. Dokumentumtípusok és a tájékozódás eszközei 3. Könyvtári katalógusok 4. A bibliográfiák 5. Gyakorlati keresés az ALEPH integrált könyvtári rendszerben 6. Magyar folyóiratcikkek keresése (Matarka) 7. Külföldi szakirodalom keresése, az EBSCO adatbázis bemutatása 8. Az irodalmi- és forráshivatkozások rendszere a Szolnoki Főiskolán

4 Bevezető Bár a középiskolából kikerülő diákok egy része többé-kevésbé elsajátítja az alapvető könyvtárhasználati ismereteket, ám az egyetemekre, főiskolákra kerülő diákoknak egy újfajta tanulási módszert kell elsajátítaniuk. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap az önálló munka. A referátumok, tudományos diákköri munkák és szakdolgozatok elkészítése feltételezi a szellemi munka technikájának ismeretét. A legtöbb felsőoktatási könyvtár rendelkezik olyan helyi sajátossággal is, amivel a diákok eddig az iskolai és a közművelődési könyvtárakban nem találkoztak. Ilyen lehet az állománytestek és a különgyűjtemények elhelyezése, vagy a katalógusok típusai. Az elektronikus dokumentumok megjelenésével időről-időre új információforrások látnak napvilágot, aminek használatát szintén meg kell tanulni. Következésképpen a használóképzésnek a felsőoktatásban egyre nagyobb szerepet kell kapnia. Ehhez a tevékenységhez minden oktató a maga területén hozzájárul azáltal, hogy megköveteli a hallgatóktól a szakirodalom ismeretét, elvárja az önálló szakirodalom kutatást a feladatok során, továbbá tudományos dolgozatok értékelésekor nem fogadja el a pontatlan, az eredeti mű visszakeresésére alkalmatlan bibliográfiai hivatkozásokat. Ez a jegyzet ahhoz ad segítséget, hogy a diákok képesek legyenek megfelelni az elvárásoknak, megismerhessék a kutatásmódszertan könyvtári hagyományos és digitális eszközeit. 4

5 1. Könyvtártípusok 1.1 Nemzeti könyvtár Egy adott ország központi könyvtárának elnevezése. Magyarország nemzeti könyvtára, az Országos Széchényi Könyvtár [OSZK] alapjait 1802-ben Széchényi Ferenc rakta le, amikor jelentős gyűjteményét a nemzetnek adományozta. A könyvtár feladatai: a Magyarországon megjelent dokumentumok és az országra vonatkozó külföldi irodalom beszerzése a teljesség igényével, a kötelespéldányok gyűjtése és elosztása, a nemzeti bibliográfia kiadása, egyéb központi feladatok, mint a könyvtárközi kölcsönzés, fölöspéldányok cseréje stb. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár is ellát nemzeti könyvtári feladatokat: a hazai kiadványokat a teljesség igényével gyűjti. 1.2 Szakkönyvtárak Egy adott szakterület (tudományág, foglalkozás, mesterség, művészet) irodalmát gyűjtik és e szakterület művelőit, kutatóit látják el szakirodalmi információval. Az országos szakkönyvtárak nagyobb átfogó szakterület hazai irodalmát a teljesség igényével, a külföldi szakirodalmat válogatva gyűjtik. Országos szakkönyvtárakban készülnek a szakterület hazai és külföldi szakirodalmát regisztráló szakbibliográfiák. Kutatóintézetek, termelő egységek, cégek is tartanak fenn szakkönyvtárat. Ezek az adott munkahely szakirodalmi igényeit elégítik ki, és általában nem nyilvánosak. 1.3 Felsőoktatási könyvtárak Feladatuk az intézményben folyó oktató és tudományos kutatómunka szakirodalmi ellátása. Gyűjtőkörük alkalmazkodik az egyetemen vagy főiskolán oktatott tudományágakhoz, szakterületekhez. 5

6 1.4 Iskolai könyvtárak Az iskolai könyvtár az általános és középiskolák könyvtára. Gyűjtőkörét az ott folyó oktató-nevelő munka és az iskolai tananyag határozza meg. Feladatuk közé tartozik az alapvető könyvtárhasználati ismeretek oktatása. 1.5 Közművelődési könyvtár Általános gyűjtőkörű, többnyire önkormányzati fenntartású könyvtár. Célja: a helyi lakosok vagy azok egy csoportjának igényeit kielégíteni. Elsődleges feladata, hogy nevelő, valamint az önművelődést és tájékoztatást szolgáló tevékenységgel előmozdítsa az általános és szakmai műveltség növelését. 1.6 Egyházi és magánkönyvtárak A történelmi egyházak jelentős szerepet játszottak a tudomány és az oktatás területén a középkor óta. Ezért az egyházi könyvtárak gyűjteményei muzeális értékűek. A magánkönyvtárak között is volt muzeális értékű gyűjtemény, egy részük sajnos elkallódott. 1.7 Egyes könyvtárak több típusba is besorolhatók A Szolnoki Főiskola Könyvtára nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár, a Magyar Testnevelési Egyetem Könyvtára felsőoktatási könyvtár és egyben a testnevelés, testkultúra, sport országos szakkönyvtára, de ide sorolható a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Könyvtára is. 1.8 Nem minden könyvtár nyilvános Az iskolai könyvtárak csak az adott oktatási intézmény (általános és középiskola) diákjait és dolgozóit látják el. Sok muzeális értékű könyvtárat megtekinthetnek a látogatók, de a szolgáltatásait csak külön engedéllyel a kutatók vehetik igénybe. A nem nyilvános könyvtárak dokumentumai - indokolt esetben könyvtárközi kölcsönzés vagy másolatszolgáltatás útján érhetők el. 6

7 1.9 Fontos tudni! Az évi CXL törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 1. E törvény célja: c) mindenki számára biztosítani a könyvtárhasználat jogát, szabályozni a nyilvános könyvtári ellátás működését és fejlesztését, Azaz: bármely könyvtárba iratkozunk be, közvetett módon igénybe vesszük más könyvtárak szolgáltatásait is. Használjuk a nemzeti és szakkönyvtárak bibliográfiáit, lelőhelyjegyzékeit és egyéb szolgáltatásait. Könyvtárközi kölcsönzés vagy másolatkérés útján bármely könyvtárban lévő dokumentumhoz hozzájuthatunk. A lelőhely felderítése és a kölcsönzés lebonyolítása a könyvtáros feladata, de a költségeket legtöbbször az olvasónak kell vállalni. A Szolnoki Főiskola Könyvtárában a könyvtárközi kölcsönzéssel egy ezzel a feladattal megbízott könyvtáros foglalkozik, akinek közvetlen elérhetősége: - személyes megkeresés esetén a könyvtár kölcsönzői övezetében - telefonon az 56/ /122 mell. - illetve a weboldalunkon található címeken 2. Dokumentumtípusok és a tájékozódás eszközei A dokumentumokat több szempont alapján is osztályozhatjuk. 7

8 2.1 Az információ hordozója szerint Az információ hordozója szinte bármilyen anyag lehet: kő, fa, agyag, papirusz, pergamen, papír, cellulóz, mágnesszalag, mágneslemez, CD, CD- ROM, DVD. Az információk rögzítésének három fontos állomását érdemes megjegyezni: - a könyvnyomtatás feltalálása - az audiovizuális dokumentumok és az - elektronikus dokumentumok megjelenése. 2.2 A publicitás szempontjából A dokumentumok lehetnek - egyediek (például egy kézirat vagy hivatalos ügyirat, történelmi jelentőségű oklevél) - vagy sokszorosítottak (nagy példányszámban készül és többnyire kereskedelmi forgalomba kerül), - a kettő között létezik az úgynevezett szürke irodalom (kis példányszámban jelenik meg és szűk szakmai kör számára hozzáférhető, pl.: disszertációk, konferencia kiadványok, szakmai beszámolók). 2.3 Időszakosság szempontjából a művek lehetnek - egyszeri megjelenésűek (a könyvek nagy része ilyen, befejezett lezárt művek, siker esetén több kiadásuk is megjelenhet kisebb módosításokkal), - időszaki kiadványok (rendszeres időközben, változó tartalommal jelennek meg, pl.: hírlapok, folyóiratok, évkönyvek). 2.4 Tartalmi szempontból - szakirodalom (ismeretet közöl, tudásunkat gyarapítja, életvitelünkhöz szükséges információt közöl), - szépirodalomi és művészeti alkotások (érzelmeinkre hatnak, esztétikai élményt nyújtanak). 8

9 2.5 Könyvtárhasználat szempontjából - elsődleges mű (az a dokumentum, mű, amit valamilyen okból el szeretnénk olvasni), - másodlagos dokumentum (ami segítséget nyújt az előbbi megtalálásához, ezek a katalógusok, bibliográfiák és más jegyzékek, amik az elsődleges dokumentumok adatait regisztrálják). A fent említett kategóriáknak szinte minden kombinációja előfordulhat a könyvtárakban. 2.6 Néhány, a tájékozódás szempontjából fontos dokumentum Enciklopédia Az emberi tudás, vagy egy tudományterület alapvető ismereteit összefüggéseiben leíró átfogó jellegű mű. Név- és tárgymutató egészíti ki, aminek segítségével egy adott fogalomról szóló ismeretet könnyebben megtalálunk. Mivel csak az alapvető ismereteket foglalja össze, az adott téma iránt érdeklődők számára irodalomjegyzék, bibliográfia található a fejezetek vagy a könyv végén. - Általános enciklopédia (pl. a Magyar Larousse) - Szakenciklopédia (pl. a Magyar sport enciklopédiája) Lexikon Az emberi tudás egészének vagy egy szakterületnek a fogalmait, adatait szócikkekben tömören ismertető mű. Az elrendezése betűrendes, így egymástól távol eső fogalmak kerülnek egymás mellé. A fogalmak közötti összefüggést utalók jelzik. A szócikkek végén ritkán fordul elő irodalomjegyzék. - Általános lexikon (pl. Pallas Nagy Lexikona, Révai Lexikon, Magyar Nagylexikon) - Szaklexikon (csak egy szakterület ismereteit, fogalmait ismerteti, de az általános lexikonnál részletesebben, szinte valamennyi tudományágnak van Magyarországon megjelent lexikona vagy kislexikona). - Életrajzi lexikon (híres emberek egy csoportjának életrajzi adatait, munkásságát a személyek nevének betűrendjében tömören bemutató mű, pl. a Magyar Életrajzi Lexikon). 9

10 2.6.3 Szótárak A nyelvtanulást segítő, gyakran használt - kétnyelvű szótárak mellett vannak - szakszótárak, melyek egy szakterület speciális szókincsét tartalmazzák két vagy több nyelven, - az értelmező szótár egy adott nyelv szókészletének elemeit magyarázza Monográfia A monográfiák egy szűkebb témakör ismereteinek részletes kifejtését tartalmazzák Adattárak Adott tudományágra, szakterületre jellemző adatokat, ismereteket összegyűjtő kézikönyvek (pl. függvénytáblázatok, statisztikai évkönyvek, címtárak, jogszabálygyűjtemények, kronológiák, határozók, almanachok) Folyóiratok Minden tudományág, szakterület rendelkezik tudományos és ismeretterjesztő folyóirattal. A folyóirat előállítása gyorsabb a könyvekénél, ezért a tudományos eredmények általában előbb jelennek meg itt, mint könyvként. A tanulmányok, cikkek, egy speciális ismeretről szólnak, terjedelmük rövid, egy-két oldal, tudományos cikk esetén tíz-húsz oldal is. Ezért egy folyóirat számban több tanulmány jelenik meg egyszerre. Az ismeretterjesztő cikkek nem mindig tartalmaznak bibliográfiát, hisz már több helyen megjelent ismeretet közölnek közérthető formában. A tudományos cikk mindig tartalmaz bibliográfiát, amiből megtudhatjuk, kik foglalkoztak még a kérdéssel, esetleg kinek az eredményeit fejleszti tovább a kutató Napilapok, hírlapok A gazdasági, politikai kulturális és tudományos élet aktuális híreit, a - viszonylag egyszerű előállítás miatt naprakészen közlik. Ezen hírekről elemző, összefoglaló írás csak később jelenik meg folyóiratokban, könyvekben Elektronikus folyóiratok Sok folyóiratnak, napilapnak van már elektronikus változata is. 10

11 A Magyar Elektronikus Könyvtár és a hozzá kapcsolódó Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis közel nyolcszáz folyóirat weblapjának címét és tartalomjegyzék szolgáltatások címét tartalmazza. 3. Könyvtári katalógusok A könyvtári katalógus két kérdésre ad választ. Adott dokumentum meg van-e a könyvtárban, és ha igen, akkor azon belül hol? A könyvtárakban a dokumentumok elhelyezését az igények és még inkább a lehetőségek határozzák meg. Leggyakoribb és az olvasó számára is legcélszerűbb a szabadpolcos elrendezés. 11

12 A dokumentumok egy részét raktárakban helyezik el, különgyűjteményeket hoznak létre, dokumentumtípusokat is külön rakják fel, elkülönítik a státusz szerint (kölcsönözhető, nem kölcsönözhető) a könyveket. A használónak meg kell tudni, hogy melyik részlegben, helyiségben, azon belül melyik polcon, milyen sorrendben találhatók a dokumentumok. A hazai könyvtárak többsége, így a Szolnoki Főiskola Könyvtára is a szabadpolcos elrendezésnél az Egyetemes Tizedes Osztályozás [ETO] szakrendet követi: - szépirodalmi műveket a szerzők betűrendjében, szerző hiányában vagy sok szerző esetén a cím kezdőbetűje alapján tárolja, - a szakirodalmat az ETO osztályai szerint, azon belül szerző vagy cím betűrendje alapján. A katalógus több egyszerű jegyzéknél. A katalógus teszi lehetővé, hogy a dokumentumot több szempont alapján visszakeressük. A katalóguscédula és a bibliográfiai rekord (a számítógépes gyakorlatnál bővebben!) tartalmazza a dokumentum formai (könyv adatait írják le a könyvtárosok: cím, szerző, kiadás éve, kiadó stb.) és tartalmi (a könyv témája, miről szól, feltárása a nemzetközileg elfogadott ETO szakjelzettel, tárgyszóval történik) ismérveit és raktári jelzetét. Ennek segítségével tájékozódunk a könyvtárban. 3.1 Egyetemes Tizedes Osztályozás [ETO] Az ETO az ismereteket tíz főosztályba sorolja, a főosztályok további tíz osztályt, az osztályok további tíz alosztályt tartalmaznak. 0 Általános művek 1 Filozófia. Pszichológia 2 Vallás 3 Társadalomtudomány 300 Általában 301 Szociológia 310 Statisztika Melvil Dewey 12

13 320 Politika 330 Gazdaság. Közgazdaság-tudomány Idegenforgalom Belkereskedelem Külkereskedelem 340 Jog 4 (További fejlesztésre fenntartva) 5 Természettudomány 500 Általában 510 Matematika 520 Csillagászat 530 Fizika 540 Kémia 6 Alkalmazott tudományok 610 Orvostudomány 620 Műszaki tudományok 630 Mezőgazdaság 640 Háztartás. Vendéglátóipar 650 Vezetéstudomány 7 Művészet. Szórakozás. Sport 8 Nyelv és irodalom 9 Földrajz. Életrajz. Történelem 3.2 Raktári jelzet A raktári jelzet mutatja meg a könyv helyét a polcon: - szépirodalmi mű esetén egysoros a jelzet, a szerző vagy cím első betűje és egy kétjegyű szám (pl. Ady Endre munkáinak A 25 a raktári jelzete) - szakirodalmi művek raktári jelzete kétsoros, a felső sor az ETO szakjelzet alapján megállapított háromjegyű (néha. alosztással több) szám. Az alsó sor a betűrendi (cutter táblázat szerinti) jelzés, mely a könyv szakon belüli helyét adja meg. 3.3 A könyvtári ábécé Charles Ammi Cutter A betűrendes katalógusban a cédulák rendezése a könyvtári ábécé szerint történik. Ez nem tartalmazza a hosszú magánhangzókat, a kettős mássalhangzókat két külön betűként kezeli. 13

14 4 A bibliográfiák Bármilyen korszerű is legyen egy katalógus, csak azt tudjuk meg belőle, hogy egy konkrét dokumentum a könyvtárban megvan-e vagy valamilyen témáról találunk-e könyveket? Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy témáról milyen könyvek, cikkek, tanulmányok, egy adott szerzőnek milyen művei jelentek meg, akkor a bibliográfiákat kell megnéznünk. A bibliográfia olyan dokumentumok jegyzéke, amelyek valamilyen közös tulajdonsággal rendelkeznek. Rendezett formában sorolják fel a dokumentumokat, a rendező elv lehet betűrend, szakrend, időrend vagy bármi más, ami a használat szempontjából célszerű. Legtöbb esetben név-, tárgy- vagy címmutató egészíti ki, aminek segítségével az egyes tételek visszakereshetőek. 4.1 Fajtái - Retrospektív (összefoglaló, lezárt) - Kurrens (rendszeresen, folyamatosan megjelenő) - Egyetemes (a világirodalom műveit regisztrálja) - Nemzeti (egy nemzet irodalmának műveit regisztrálja) - Általános (valamennyi tudományágat regisztrálja) - Szakbibliográfia (egy szakterület irodalmát regisztrálja) - Személyi bibliográfia (egy szerző írásait tartalmazza) - Életrajzi (egy személy életéről, munkásságáról szóló) - Helytörténeti (egy település, vagy földrajzi egység történetét bemutató művek listája) - Filmográfia (filmeket ír le) - Diszkográfia (hanglemezeket, CD-et ír le) - Repertórium (folyóiratok tanulmányait leíró bibliográfia) - Rejtett bibliográfia (nem önállóan, hanem más írásmű részeként jelenik meg) - Annotált (a bibliográfiai adatok mellett rövid ismertetést, annotációt találunk) - Ajánló (figyelemfelkeltés céljából, adott olvasói csoport számára készül) - Témabibliográfia (tudományos publikációnak és diplomamunkának fontos része). 14

15 5 Gyakorlati keresés az ALEPH integrált könyvtári rendszerben Könyvtári katalógusunk elérhető a könyvtárban, az arra kijelölt gépeken, illetve a világ bármely pontjáról, interneten keresztül is: >> Könyvtári katalógus. (De kattinthatunk közvetlenül a címre is) Ha belépünk, a következő képernyőt kapjuk: A kezdő képernyő már rögtön a Keresés funkcióval indul. Nagyon egyszerű dolgunk van, hiszen még tanácsokat is kapunk a kezdő lépésekhez. Gyorskeresésnél ez tökéletesen elegendő, hiszen rögtön rá tudunk keresni a minket érdeklő dokumentumra, ki tudjuk választani, hogy mit keressen (pl: szerzőt, címet, konzulenst (szakdolgozatnál), megjelenési évet, stb. Nézzünk meg erre egy klasszikus példát: Bauer-Berács féle Marketing könyv: 15

16 A következő találatokat kapjuk: A könyv címére kattintva tudunk meg részleteket a dokumentumról. Használjuk ki bátran az online katalógus lehetőségeit, spóroljunk időt azzal, hogy találati listánkat e-polcra mentjük vagy elküldjük címünkre. Így később is folytathatjuk a keresést, illetve bárhonnan, bármikor meg tudjuk nézni korábbi találati listánkat. 16

17 A SZOLF sorra kattintva megtudjuk a részleteket az adott könyvről: Melyek azok az adatok, amelyekre figyelni kell? 17

18 Példánystátusz: Megmutatja, hogy egy adott könyv/jegyzet kölcsönözhető (és mennyi időre), vagy nem kölcsönözhető. Ez az adat egyben megadja a kiindulópontot ahhoz, hogy megtaláljuk a könyvet a polcon. Hiszen a kölcsönözhető könyvek a Kölcsönzőben a nem kölcsönözhető könyvek az Olvasóteremben találhatóak. Lejárat: Az éppen aktuális hozzáférhetőségről ad információkat. Ha itt az szerepel Polcon, akkor a példány bent van a könyvtárban, kivihető Ha itt egy Dátum van, akkor az adott példány addig a napig kölcsönzésben van. Gyűjtemény: Megmutatja, hogy a dokumentum a könyvtár melyik gyűjteményében található. Ez lehet például: KözpKvt: a törzsállományban található Raktári állomány: a raktárban található Európai Unió: az Európai Uniós különgyűjteményben található Szakácskönyvek: a Szakácskönyv különgyűjteményben található Raktári jelzet: Megmutatja az adott dokumentum raktári jelzetét, vagyis azt, hogy melyik tudományterületbe tartozik bele, illetve mi az ún. Cutter száma. Ez egy nagyon fontos adat, sőt talán a legfontosabb. Ugyanis ez fogja megmutatni, hogy a könyv/jegyzet pontosan hol van a polcon. Amikor tehát keresünk a katalógusban és megtaláltuk a keresett könyvet, mindig írjuk fel, mert csak így találjuk meg a polcokon. Nem könnyű a több tízezer könyv között eligazodni, a könyvtárosok sem ismerhetik fejből minden könyv lelőhelyét (csak a párszáz kötelezőt tudjuk észben tartani ) Ez volt a legegyszerűbb keresés, hiszen minden adott volt. Tudtuk a könyv címét, szerzőjét, megtaláltuk a katalógusban, volt belőle kölcsönözhető. Tökéletes helyzet. 18

19 De mi van akkor, ha a helyzet bonyolódik? Csak egy témánk van, amihez anyagot szeretnénk gyűjteni. Legyen ez a téma például az egészségturizmus az Alföldön Legelőször érdemes azt tisztázni, hogy milyen dokumentumtípusokban szeretnénk irodalmat keresni, mert ennek megfelelően kell adatbázist választani. 5.1 Könyvtárunk adatbázisai: Könyvek katalógusa (KÖNYV) Jegyzetek katalógusa (JEGYZET) Folyóirat cikkek katalógusa (FOLYÓIRAT) Szakdolgozatok katalógusa (SZD) Médiakatalógus (hangzóanyag, videóanyag, CD-ROM-ok) (MED) Alapértelmezés szerint a teljes adatbázissal indul el a katalógus, a többit ki tudjuk választani: Ezt azért hasznos még a tájékozódás elején elvégezni, mert így a keresés megkezdése előtt szűkíthetjük a találatokat. Például: ha az a feladat, hogy csak folyóiratcikkeket kell gyűjteni, akkor felesleges a szakdolgozat-adatbázisban is keresni. 19

20 5.2 Adatbázisok ismertetése, gyakorlati tudnivalók Könyvek, jegyzetek katalógusa: Az előző példában bemutatott módon tudunk az adatbázisokban keresni: Ebben az esetben nincs konkrét könyv, amit keresnénk, tehát a találati listát részletesebben meg kell néznünk, ahhoz, hogy eldöntsük, a megtalált könyv jóe a mi témánkhoz, vagy sem. Fentebb megnéztük a példányadatokat, beszéltünk a címről, szerzőről. Most lássuk kicsit részletesebben, miről ad még információt a katalógus: 20

21 Év: A kiadási év. Fontos, mert nem mindegy, hogy mikori az adott dokumentum. Pl: ha napjaink, vagy a közelmúlt fejlesztései érdekelnek, akkor nem lesz jó egy 1983-as kiadású könyv (ami tökéletesen megfelel akkor, ha történeti áttekintést kell írnunk). Terjedelem: A dokumentum fizikai adatai, segít abban, hogy elképzeljük, hogyan nézhet ki a könyv (jegyzet). Jelen esetben ez egy igen vastag, közepes nagyságú, színes könyv lehet. Ez több okból is hasznos: a.) amikor a polcon keressük, legalább tudjuk, milyet keressünk b.) vastagsága alapján eldönthetjük, tartalmazza-e mindazt az információt, amire nekünk szükségünk van. 21

22 Bibliográfia: Ha ezt látjuk, akkor tudjuk, hogy a kötet tartalmaz irodalomjegyzéket. Ennek örülhetünk, hiszen ez segíthet abban, hogy további olyan irodalmat találjunk, ami arról a témáról szól, amit mi szeretnénk feldolgozni. Tárgyszó: Megmutatják, milyen témakörök vannak a dokumentumban, vagyis miről szól a könyv (cikk, szakdolgozat, stb.). Ez minden találatnál jelen van, ez adja az adatbázisokhoz az egyik pluszt, amiért érdemes használni őket. A kulcsszavak is segítenek eldönteni, hogy az adott találat megfelelő-e a témához, vagy nem. Ha igen, akkor kosárba tehetjük, ha nem, akkor megyünk tovább, a következő találatra. Van néhány adat, amit célszerű felírni (kinyomtatni) ahhoz, hogy a keresett könyvet a polcokon is megtaláljuk: - cím, szerző, - raktári jelzet, - példánystátusz, (kölcsönözhető vagy nem, van-e belőle szabad példány) - gyűjtemény Folyóirat cikkek katalógusa: A keresés ugyanazon az elven működik, mint a könyvek esetében. A különbség a Találati listánál van. Nézzük meg egy cikk (az adatbázis, katalógus nyelvén szólva egy rekord adatait: Szerző: A cikk szerzőjét mutatja meg Cím: A cikk címe Forrás: A cikk részletes adatait adja meg, pontosan: folyóirat címe, évfolyama, éve, száma, valamint, hogy pontosan melyik oldalon található a cikk. Pl: Economica, sz., p

23 Szakdolgozatok katalógusa Az adatbázisban minden olyan szakdolgozat szerepel, amely legalább elégséges minősítést kapott és írója megvédte a záróvizsgán. (A pontos érdemjegyek nem nyilvános adatok.) A 2004 óta íródott dolgozatok elektronikus formátumban állnak rendelkezésre, csak helyben olvashatóak. Az adatbázisban interneten keresztül csak az adatait lehet megnézni, úgy mint a könyvekét, folyóiratcikkekét. Itt is van azonban néhány specifikum, amivel eddig nem találkoztunk: Ki volt a konzulens, milyen szakon írták, illetve hozzáférhető-e elektronikus formában. 23

24 FONTOS INFORMÁCIÓ: a szakdolgozatok nem másolhatóak, nem menthetőek el, csakis helyben olvashatóak, csak jegyzetelni lehet belőlük, gondolatot, esetleg egész mondatokat csakis hivatkozás formai szabályainak betartásával lehet! Úgy mintha könyv, vagy cikk lenne, mert ezeket is szerzői jogok védik. 24

25 6 Magyar folyóiratcikkek keresése (Matarka) A címen található a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. Ez tartalmazza a Magyarországon megjelent folyóiratok kereshető tartalomjegyzékeit. A kiváló minőséget garantálja, hogy több mint 25 intézmény szakemberei dolgozzák fel a megjelenő folyóiratokat. Az adatbázis 2002 óta létezik, de nemcsak az új folyóiratokat tartalmazza, hanem visszamenőleg, az 1800-as évektől megjelenő cikkek között tudunk keresni. 25

26 Amelyik folyóiratnak van teljes szövegű változata, azt egy kattintással elérhetjük innen. 26

27 7 Külföldi szakirodalom keresése, az EBSCO adatbázis bemutatása Az EBSCO Publishing cég online adatbázis-szolgáltatásával több ezer időszaki kiadványt, képet, térképet, könyvet, video és audio dokumentumokat tesz elérhetővé interneten keresztül. Az adatbázis használatával hozzájuthatunk a legfrissebb szakirodalomhoz, szinte bármilyen témában, a legkülönfélébb nyelveken. Alapvetően angol adatbázis, de keresőfelülete és egyes részei már magyar nyelven is elérhetőek. Könyvtárunkban elérhető adatbázisai: 1) Business Source Premier üzleti iparág leggyakrabban használt kutatói adatbázisa marketing, menedzsment, vezetői információs rendszerek (MIS), termelésirányítási információs rendszerek (POM), számvitel, pénzügy, közgazdaságtan több mint 2300 folyóirat teljes szöveggel (ebből 1100 lektorált kiadvány) 1986-ig visszamenőleg tartalmaz teljes szövegű anyagokat, és 1998-ig visszamenőleg tartalmaz hivatkozott referenciákat naponta frissül 2) Regional Business News regionális üzleti kiadványok teljes szövegét tartalmazza Egyesült Államok több mint 80 világvárosi és vidéki regionális üzleti kiadványát foglalja magában 3) MEDLINE szakmailag irányadó orvosi információ orvostudomány, beteggondozás, fogászat, állatorvostan, egészséggondozási rendszer, preklinikai tudományok 4) ERIC több mint pedagógiai témájú rekord 27

28 több mint teljes szövegű dokumentumra tartalmaz hivatkozást 1966-ig visszamenőleg 5) MasterFILE Premier több tudományágat átfog több mint 1730 általános referencia kiadvány teljes szövegű változata 1975-től kezdődően közel 500 kézikönyv teljes szöveggel biográfia, eredeti forrásdokumentum, fotó, térkép és zászló képgyűjteménye naponta frissül 6) Health Source - Consumer Edition fogyasztói egészségügyi tájékoztatási gyűjtemény orvostudományok, táplálkozástudomány, gyermekgondozás, sportgyógyászat, általános közegészségügy több mint 80 teljes szövegű, fogyasztói egészségügyi magazin 7) Health Source: Nursing/Academic Edition magában foglalja a Lexi-PAL Drug Guide adatbázist is, amely a több mint 4700 márkanevet tartalmazó 1300 generikus gyógyszer betegtájékoztató anyagát öleli fel közel 550 teljes szövegű tudományos folyóirat tartalmaz, számos orvosi területről 8) Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) könyvtárosság, az osztályozás, a katalogizálás, a bibliometria, az online információ-visszakeresés és az információkezeléssel kapcsolatos témakörök több mint 500 alapvető folyóirat, könyvek, kutatási jelentések és előadásanyagok az 1960-as évek közepéig nyúlik vissza. 28

29 9) GreenFILE kutatásokkal alátámasztott információval szolgál globális felmelegedés, zöld építés, környezetszennyezés, fenntartható mezőgazdaság, megújítható energia és az újrahasznosítás témakörében több mint rekord indexelése és referátumai több mint 4700 rekord teljes szöveggel 10) Academic Search Complete a világ legértékesebb és legátfogóbb, tudományos igényű, multidiszciplináris teljes szövegű adatbázisa 7100 teljes szövegű periodikum, 6100 lektorált folyóiratot beleértve. több mint folyóirat és összesen több mint kiadvány, köztük monográfiák, beszámolók és konferencia-előadások indexelését és referátumait foglalja magában 1887-ig nyúlik vissza, és a teljes szövegű anyagok többsége kereshető PDF formátumban van több mint 1300 folyóirathoz állnak rendelkezésre kereshető idézetek 11) Newspaper Source Plus több mint 700 teljes szövegű hírlap, illetve közel 31 millió teljes szövegű cikk több mint televíziós és rádiós híranyag átiratainak teljes szövege Néhány folyóiratcím, mely elérhető az EBSCO-ban: Könyvtári Figyelő Tudományos és Műszaki Tájékoztatás Közgazdasági Szemle 29

30 Development & Finance: Quarterly Hungarian Economic Review Budapest Sun Monetary Transmission in Hungary Hungarian Quarterly Harvard Business Review Journal of Marketing The Journal of Finance Journal of Economic Literature 7.1 EBSCO a gyakorlatban: A címlistára kattintva az egyes adatbázisok folyóiratainak listáját láthatjuk, részletes leírással (pl.: melyik évtől érhető el az adott folyóirat, azon belül mutatja, melyik érhető el teljes szöveggel): 30

31 A további információ az adott adatbázis részletes adataihoz visz el: Egyszerű keresőfelület: Ide csak beírjuk a kereső kifejezést és máris indulhat a kutatás. 31

32 A kapott találati listát tetszés szerint használhatjuk fel. A találati listát szűkíthetjük szakterületre, időhatárt állíthatunk be, oldalszámot adhatunk meg, stb. 32

33 Nézzük meg, hogyan néz ki egy találat, illetve a későbbiekben hogyan használhatjuk fel a kapott találatot: 33

34 A sokoldalú adatbázisban lehetőség van saját fiók létrehozására, amely segítségével rendezhetjük korábbi kutatásainkat, keresőprofilokat hozhatunk létre. Ezeket később előhívhatjuk, kinyomtathatjuk, elküldhetjük ben, megoszthatjuk másokkal. 7.2 Citációs index vagy idézettségi mutató Amennyiben egy adatbázisban keresünk, akkor lehetőség van az adatbázison belüli idézettség adatait: A megtalált forrásokra felhasználás során hivatkozni kell! Többféle hivatkozási rendszer létezik, de az egyszerűség kedvéért itt csak a Szolnoki Főiskola által használt változatot mutatjuk be. 34

35 8 Az irodalmi- és forráshivatkozások rendszere a Szolnoki Főiskolán A felhasznált irodalom bibliográfiai adatainak közlése minden esetben követelmény; nemcsak az olvasó tájékoztatása, hanem állításaink alátámasztása, a tudományos etika és mások munkájának tiszteletben tartása, valamint a szellemi termékek jogi védelme szempontjából is. Tudományos munkák esetében a hivatkozások nélküli (szószerinti, vagy gondolati) átvétel tulajdonképpen idegen szellemi alkotásoknak az eltulajdonítása, más szóval plágium. Plágium lehet pl. más szerző művének, vagy annak egyes részleteinek saját név alatt való közlése, más eredeti gondolatainak (tehát nemcsak idézetek!) hivatkozás nélküli átvétele, átfogalmazása, vagy a szakdolgozat több szerzőtől való, hivatkozások nélküli összeollózása. Ezért a hivatkozások kérdése nem csupán a gondolati elődök előtti tiszteletadás, s nem is csupán a szerzői jogokat érintő kérdés. A hivatkozások, valamint az irodalomjegyzék és a bibliográfia elengedhetetlen része a tudományos munkáknak, megfelelő hivatkozások nélküli szakdolgozat nem fogadható el! A tudományos igényű munkák megírása közben érveink alátámasztása, mondanivalónk bizonyítása érdekében, vagy éppen azért, mert az adott szerzővel, vagy bizonyos nézeteivel nem értünk egyet, vitatkozunk vele, óhatatlanul hivatkozásokat kell alkalmaznunk. Szó szerinti idézeteket akkor alkalmazunk, ha az olyan gondolatot, adatot, vagy megállapítást tartalmaz, amely elengedhetetlenül szükséges a dolgozat megírásához. A szó szerinti idézetek esetében az idézett mondatrészből kiemelni, kihagyni, vagy betoldani csak nagyon korlátozott mértékben, úgy lehet, ha azt pontosan és egyértelműen (pl. szögletes zárójelek között, dőlt betűvel, kiemeléssel) jelezzük. A szó szerinti idézetek esetén, ha nem az eredeti mondat elejétől, vagy végéig idézünk, az elhagyást három ponttal ( ) kell jelezni. Nem szó szerinti, csupán tartalmi idézést, ún. parafrázist akkor alkalmazunk, ha a gondolat tartalma segíti a dolgozat mondanivalójának kifejtését. Amennyiben a szakdolgozatban valamely műből szó szerint idézünk, az átvett szövegrészt teljes egészében idézőjelbe tesszük, a nem szószerinti (csak tartalmi) idézetet, hivatkozást nem tesszük idézőjelbe, de mindkét esetben utalunk az irodalomra. Ügyeljünk arra, hogy szószerinti idézeteink ne legyenek hosszabbak fél oldalnál. Tartsa szem előtt, hogy alkalmazott idézetei nem válhatnak ok nélkülivé, feleslegessé, vagy öncélúvá! Csak akkor megalapozott az idézet használata, ha ez nélkülözhetetlen, indokolt és releváns. 35

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása

Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek összefoglalása Az általános iskola végére elsajátítandó ismeretek 1. Dokumentumtípusok Könyv Hagyományos (nyomtatott) Időszaki kiadványok Nem hagyományos (nem ny.)

Részletesebben

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése

1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése Mi mit jelent a katalógusban? 1, A találatok megjelenítése 2, Hol, hogyan találom meg? Milyen adatokra van szükség egy könyv megtalálásához? Avagy a példányinformációk értelmezése 1, A találatok részletes

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv

Könyvtárismeret. Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Könyvtárismeret Könyvtártörténet Könyvtár részei A könyv Mi a könyvtár? Könyveknek és egyéb dokumentumoknak olvasásra, művelődésre, tudományos kutatásra, gyakorlati tájékozódásra szánt és e célokra alkalmassá

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

Bemutatkozik az MTA Könyvtára

Bemutatkozik az MTA Könyvtára TARTALOM Bemutatkozik az MTA Könyvtára 1. alapozó program A mintegy 60-90 perces látogatás során levetítjük a könyvtár történetéről és kincseiről készült kisfilmet, bemutatjuk a különféle funkciójú olvasói

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Hitetek mellé tudást

Hitetek mellé tudást Stíluslap Tanulmánykötet: Tanulmánykötet esetében az idézett művekre így kell hivatkozni: első előforduláskor minden azonosító adatot és az idézett oldalszámot fel kell tüntetni lábjegyzetben, az idézett

Részletesebben

9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat

9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat 9. Könyvtárak 9.1. Könyvtárhasználat Könyvtárak történetéről Asszurbanipal király ninivei könyvtára (i.e. 650) 20 ezer agyagtábla Alexandriai Muszeion könyvtár (Ptolemaiosz alapítottota i.e. III.sz) kb.

Részletesebben

A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket.

A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket. 1. A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI A szakdolgozat formába öntésénél, külső megjelenítésénél figyelembe kell venni a dolgozattal szemben támasztott formai követelményeket. 1.1. A szakdolgozat formai

Részletesebben

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata

Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata Az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Könyvtárának Könyvtárhasználati Szabályzata A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezése

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE

АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE АZ ISKOLAI KÖNYVTÁR ELEKTRONIKUS KATALÓGUSÁNAK FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSA - SZIRÉN ADATBÁZISÁNAK KERESÉSE Szirén rendszernek a segítségével a hálózaton keresztül helyi és körzeti/területi könyvtárakkal tudunk

Részletesebben

TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete

TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete TextLib könyvtári integrált rendszer WebOPAC keresőfelülete Útmutatómmal segíteni kívánok nyújtani azoknak, akik TextLib integrált könyvtári rendszert asználó könyvtárak internetes WebOPAC felületén kutatnak.

Részletesebben

Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/

Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/ Keresés az EBSCO Host adatbázisaiban http://search.ebscohost.com/ Az EBSCO (Elton B. Stephens Company) folyóiratel fizetési és adatbázisszogáltató cég több mint félévszázados múltra tekint vissza. 250

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

Könyvtárhasználati ismeretek

Könyvtárhasználati ismeretek Könyvtárhasználati ismeretek 1. KÖNYVTÁRAK A könyvtár fogalma: információközvetítõ intézmény, amely dokumentumokat (könyveket, folyóiratokat, és egyéb nem nyomtatott anyagokat) gyûjt, rendszerez, feltár,

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet A SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR BÉKÉSCSABAI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT 1. A könyvtár állománya gyűjtőköre A Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-

Részletesebben

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2.

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. március 28. Áttekintés I. félév 1. óra információs problémamegoldás

Részletesebben

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata

MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata MTA ATK Talajtani és Agrokémiai Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 1. A Könyvtár feladata Az MTA ATK TAKI Könyvtárának állománya az intézet keretében folyó tudományos kutatómunka szolgálata mellett

Részletesebben

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész

Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Gyűjtőköri Szabályzat. I. Általános rész Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény Gyűjtőköri Szabályzat I. Általános rész 1. A könyvtár típusa: Tulajdonjog és hozzáférés szerinti felosztás alapján nyilvános

Részletesebben

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtára MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet Könyvtárának Használati Szabályzata 2013. Budapest, 2013. március 22. Budayné Baráth Blanka MTA ATK TAKI könyvtárosa

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 11 2. sz. melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata 1. Az iskolai könyvtár gyűjtőköri alapelvei 1.1. Általános alapelvek Követendő alapelv, hogy a gyarapítás és apasztás folyamatosságával és

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata

A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata A Veszprém Megyei Levéltár Szakkönyvtárának gyűjtőköri szabályzata I. Az állománygyarapítás módja 1. A szakkönyvtár gyűjtőkörét és az állománygyarapítás módját a könyvtári szabályzatban megfogalmazott

Részletesebben

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata

Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára Működési Szabályzata, 2001. A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A pedagógiai szakkönyvtár gyűjtőköri szabályzata A Pesterzsébeti Pedagógiai Intézet Könyvtára állományának gyűjtését, állományalakítását az alábbiak szerint kell végezni. 1./ A könyvtár feladataival összefüggő

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör 1. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a 1. A gyűjtőkör (1) A gyűjtőkör, a könyvtár állományának tartalmi és formai jegyeket viselő stratégiailag megfogalmazott

Részletesebben

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok)

FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ. (magyar és angol nyelvű tanulmányok) FORMAI KÖVETELMÉNYEK A TÉKA 2015. ÉVI TANULMÁNYKÖTETÉHEZ (magyar és angol nyelvű tanulmányok) A kéziratokat a következő címre kérjük elküldeni: Határidők: - a kézirat beküldési határideje: 2015. július

Részletesebben

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé

Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Úton a Nemzeti Tankönyvtártól a közép-európai tankönyvkutató központ felé Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyvgyűjteményének középés hosszú távú stratégiája A Nemzeti Tankönyvtár feladatai

Részletesebben

Tudományos írásműfajok

Tudományos írásműfajok Tudományos írásműfajok Kutatási terv A téma meghatározása Összegyűjtött szakirodalom Kritikai forráselemzés Releváns szakirodalmak összegzése Hipotézis felállítása Hosszabb és mélyebb tanulmányok megírásához

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT ÉRVÉNYESSÉG KEZDETE: 2016. JANUÁR 1. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 1. BEVEZETŐ A gyűjtőkör

Részletesebben

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata. (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata A Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum

Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum Hagyományok Háza Fo 1kI ór d o ku m cn t á c i ós Könyvtár és Archívum G y ű jt ő k ö r i S z a b á l y z a t A Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum (a továbbiakban HH FDK) nyilvános

Részletesebben

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM

KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 595 KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 1 8. ÉVFOLYAM KÖNYVTÁRHASZNÁLATTAN 596 A könyvtárhasználatra nevelés alapvetően és meghatározóan tantárgyközi feladat, amelynek minden tantárgy ismeretelsajátítása

Részletesebben

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata

A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola A Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Könyvtárának Szervezeti és működési szabályzata Érvényes: 1998. november 18-tól Készítette: Jóváhagyta: Baranya Péter könyvtáros.

Részletesebben

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től.

Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat. Érvényes: 2009. november 31-től. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Gyüjtőköri szabályzat Érvényes: 2009. november 31-től. Jóváhagyta: Fischerné Szilasi Gabriella igazgató 1. Az iskolai

Részletesebben

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár.

A könyvtár gyűjtőkörét meghatározó tényező: Kettős funkciójú könyvtár általános iskolai és városi fiókkönyvtár. 1.sz.melléklet Gyűjtőköri szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről, - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA 1. számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA I. INDOKLÁS, A SZABÁLYZAT CÉLJA Indoklás: Célja: a 16/1998. IV. 8. MKM rendelet a könyvtár olyan körülhatárolása és kimunkálása, amely képes

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TÉTELCÍMEK: 1. A KÖNYVTÁR FOGALMA, SZEREPE AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS FOLYAMATÁBAN: KÖNYVTÁRTÍPUSOK 2. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ DOKUMENTUMOK ISMERETE, FELHASZNÁLÁSA A

Részletesebben

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Az iskolai könyvtár feladata az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelveknek, valamint az alapvizsga, közép- és emelt szintű érettségi vizsga, szakképesítő

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában

Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Kaszás Tímea: Corvina OPAC az SZTE Mez gazdasági Könyvtárában Bevezetés Az amerikai Voyager integrált könyvtári rendszer magyar installálásának eredménye a Corvina rendszer. A Corvina-t használó könyvtárak

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Kari Könyvtára Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Könyvtárra vonatkozó adatok -A Könyvtár elnevezése: Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

OKTATÁSI ANYAG KÖNYVTÁRHASZNÁLATTANBÓL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Juhászné Belle Zsuzsa könyvtárostanár

OKTATÁSI ANYAG KÖNYVTÁRHASZNÁLATTANBÓL. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Juhászné Belle Zsuzsa könyvtárostanár OKTATÁSI ANYAG KÖNYVTÁRHASZNÁLATTANBÓL ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. Juhászné Belle Zsuzsa könyvtárostanár A NAT által előírt témakörök: 1. Könyvtárismeret 2. A könyvtári állomány 3. Dokumentumismeret 4. Katalógus

Részletesebben

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA AZ IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Jelen szabályozás az Iparművészeti Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) Könyvtára (a továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár. Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat 1 A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtár Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzat (Az Ügyrend 2. sz. melléklete) Készítette: Fenyvesi Olga Jászberény,

Részletesebben

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT

GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Gyűjtőköri szabályzat 2.sz. melléklet 1./ A gyűjtés mélysége A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolai könyvtára gyűjti az egyetemes tudományokra vonatkozó átfogó tudományos műveket, az ismeretterjesztő-irodalmat,

Részletesebben

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra

Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Hivatkozás hagyományos és elektronikus forrásokra Fogalmak: Referenciák (hivatkozások): Plagizálás (ollózás, irodalmi lopás) Referencia lista (hivatkozási jegyzék) Bibliográfia (felhasznált irodalom):

Részletesebben

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.)

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely (3780 Edelény, István király útja 49.) A VÁROSI KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA Érvényes: 2016. április 18-tól Készítette: Jóváhagyta:

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július

AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA. 2008. július AZ MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA 2008. július MTA Közgazdaságtudományi Intézet Könyvtára Könyvtárhasználati szabályzat Az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Tudományos folyóiratok és teljes szövegű adatbázisok

Tudományos folyóiratok és teljes szövegű adatbázisok Tudományos folyóiratok és teljes szövegű adatbázisok részlet Sam Brooks EBSCO Publishing című tanulmányából Fordította: Hegyközi Ilona Forrás: http://www.ki.oszk.hu/ebsco/adatbazisok.html#business Az utóbbi

Részletesebben

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában

Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Digitális kincstár digitális kincskereső Elektronikus szolgáltatások az MTA Könyvtárában Naszádos Edit, könyvtári szakinformatikus Holl András, informatikai tanácsadó Kapus Erika, tájékoztató könyvtáros

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Könyvtári munkafolyamatok

Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Alfolyamatok Részfolyamatok Támogató folyamatok Könyvtári munkafolyamatok Főfolyamatok Vezetési folyamatok Állományalakítás A dokumentum

Részletesebben

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században

Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Az információs műveltség fejlesztése A könyvtárak szemléletváltása és feladatai a 21. században Dr. Varga Katalin Miért fontos ez a téma? Az interneten nem azt találjuk meg, amire kíváncsiak vagyunk, hanem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez. 2. A könyvespolc. 3. Az olvasó nézet

Tartalomjegyzék. 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez. 2. A könyvespolc. 3. Az olvasó nézet Tartalomjegyzék 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez 2. A könyvespolc 3. Az olvasó nézet 3.1. A lapozás, a helyi menü megjelenítése 3.2. A helyi menü opciói 3.3. Hivatkozások és

Részletesebben

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal

Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal Útmutató szakdolgozatok készítéséhez Ez az útmutató a Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karán készülő szakdolgozatokkal kapcsolatos formai követelményeket tartalmazza. A dolgozat

Részletesebben

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ! A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez

Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez Kérdőív az iskolai (kollégiumi) könyvtárak szakfelügyeletéhez A Létszám-adatok képzés Intézménytípus Az intézmény elérhetőségei jellege A fenntartó A könyvtár elérhetőségei 1. Azonosító 2. neve 2.1. OM

Részletesebben

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata A Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvtár adatai: 1.1. Megnevezése: Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság [a továbbiakban: Múzeum]

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon

A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon A helyismereti információszolgáltatás jellemzői és új irányai a könyvtári honlapokon Antaliné Hujter Szilvia KKMK, helyismereti szaktájékoztató Győr, 2012. július A témaválasztás indoka Információs társadalom

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály

Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló 5-6. osztály A könyvek a tenger mélyéhez hasonlítanak, amelyekből a búvár értékes gyöngyöket hozhat fel. Könyv-, könyvtárhasználati és Európa Uniós ismeretek I. forduló Név: Iskola: Osztály: 1. Milyen dokumentumokat

Részletesebben

Az egyszer keres felületen sz kíthetjük a keresést adott mez re a legördül lista segítségével.

Az egyszer keres felületen sz kíthetjük a keresést adott mez re a legördül lista segítségével. Farkas Éva: Az ALEPH integrált könyvtári rendszer online katalógusa A katalógus elérése: Könyvtárunk a nemzetközileg elismert és népszer ALEPH (Automated Library Expandable Program) könyvtári szoftvert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4. számú melléklet A TISZAVASVÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszavasvári, 2013. Tartalomjegyzék Az iskolai könyvtár működési szabályzatának alapdokumentumai... 1

Részletesebben

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A MOZGÓKÖNYVTÁRI ELLÁTÁS GYŰJTŐKÖRI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 1. A..könyvtár mozgókönyvtári állományrészének gyűjtőköre A..könyvtár megyei önkormányzati fenntartású nyilvános közkönyvtár...könyvtár a

Részletesebben

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. Balmazújváros

Lengyel Menyhért Városi Könyvtár GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT. Balmazújváros Lengyel Menyhért Városi Könyvtár GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Balmazújváros 2013 Gyűjtőköri Szabályzat Jelen gyűjtőköri szabályzat az 1997. évi CXL. A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/

Humán adatbázisok. SZTE EK adatbázisok. Humán Szakirodalmi Adatbázis. Dante. Dante. http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Humán adatbázisok SZTE EK adatbázisok http://bodza.bibl.u-szeged.hu/ Dante http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/dante Humán Szakirodalmi Adatbázis http://bodza.bibl.u-szeged.hu:9802/human Külföldi hungarológiai

Részletesebben

Könyvtárközi kérések alakulása 2003-2009 között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban

Könyvtárközi kérések alakulása 2003-2009 között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban Könyvtárközi kérések alakulása 2003-2009 között a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban A könyvtárközi kölcsönzés lehetőségei 2010. február 24. Babákné Kálmán Mariann osztályvezető FSZEK Központi Könyvtár Tartalom

Részletesebben

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA

SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári hálózata Sopron Gyôr Mosonmagyaróvár Székesfehérvár Szombathely SAVARIA EGYETEMI KÖZPONT KÖNYVTÁRA A NymE SEK Könyvtára 2008-tól a Nyugat-magyarországi Egyetem könyvtári

Részletesebben

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 2016 Tartalom I. fejezet: Alapvetés... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A gyűjtőkört és gyűjteménymenedzsmentet meghatározó jövőkép, küldetésnyilatkozat,

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon Hatályos: 2007. 12. 01-től Kiegészítés, a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről szóló, a Debreceni

Részletesebben

Különgyűjtemények a könyvtárakban

Különgyűjtemények a könyvtárakban Különgyűjtemények a könyvtárakban Állomány rendezés Az egységes gyűjtemény részgyűjteményekre való felosztása Az állomány hasonló méretű állománytestekre van felosztva Központi gyűjteményrész (törzsgyűjtemény)

Részletesebben

Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben

Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben Elektronikus könyvtárközi kérések az ODR rendszerben A kérő könyvtárak szemével Koltay Klára kkoltay@lib.unideb.hu Elvárások - kapcsolatok MFPI Pedagógiai Szakkönyvtár és Információs Központ 2010. február

Részletesebben

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja

A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja A Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Könyvtári Minerva Gyűjtőköri Adatbázis összevonása, a könyvtárak adatainak önálló adminisztrációja Garamvölgyi László könyvtári szakinformatikus Országos Széchényi

Részletesebben

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. Általános rész A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum Könyvgyűjteményének Szervezeti és Működési Szabályzata I. Általános rész 1. A könyvgyűjtemény adatai: 1.1. Megnevezése: Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK

A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK A FELSŐOKTATÁSI KÖNYVTÁRAK SZEREPE A MEGVÁLTOZOTT KÖRNYEZETBEN Virágos Márta Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma marta@lib.unideb.hu KÖNYVTÁRI TÖRVÉNY ÉS KÖNYVTÁRI STRATÉGIA A Könyvtári törvény elfogadásával

Részletesebben

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14.

(Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató. Jászberény, 2012. június 14. A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar Jászberényi Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata (Az Ügyrend 3. sz. melléklete) Készítette: Sominé Fenyvesi Olga könyvtárigazgató Jászberény,

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a

A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k. G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a A J ó k a i M ó r Á l t a l á n o s I s k o l a k ö n y v t á r á n a k G y ű j t ő k ö r i S z a b á l y z a t a S Z M S Z 2. s z. m e l l é k l e t e Összeállította: Dr. Tóthné Kovács Judit 2 A Gyűjtőköri

Részletesebben