Könyvtárhasználati ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvtárhasználati ismeretek"

Átírás

1 Könyvtárhasználati ismeretek 1. KÖNYVTÁRAK A könyvtár fogalma: információközvetítõ intézmény, amely dokumentumokat (könyveket, folyóiratokat, és egyéb nem nyomtatott anyagokat) gyûjt, rendszerez, feltár, megõriz, és az olvasók rendelkezésére bocsát. 1.1 A könyvtárak típusai: Funkciójuk szerint: - Nemzeti könyvtár: Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK), elsõdleges feladata a megõrzés. Gyûjt minden Magyarországon kiadott dokumentumot, válogatva gyûjti a külföldön magyarul megjelent és a magyar vonatkozású dokumentumokat. - Közmûvelõdési könyvtár: községi, városi, megyei könyvtárak, az ott lakók tájékozódási, mûvelõdési, szórakozási igényeit elégítik ki. Pl. Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd - Szakkönyvtár: gyûjtõköre speciális, feladata egy szakterület vagy tudományág szakirodalmi és információs igényeinek kielégítése. Pl. MTA könyvtára (általános tudományos könyvtár), Országgyûlési Könyvtár (jogi szakkönyvtár), Országos Mezõgazdasági Könyvtár, Központi Fizikai Kutató Intézet könyvtára (intézeti könyvtár) és a vállalati könyvtárak. - Felsõoktatási könyvtár: feladata az oktató és a tudományos tevékenység kiszolgálása. (Központi könyvtár, kari könyvtárak) - Iskolai könyvtár: általános és középiskolák könyvtárai - Elektronikus könyvtár: kizárólag elektronikus dokumentumokat gyûjt, rendszerez, tárol és a hálózaton keresztül az olvasók rendelkezésére bocsát. Az elektronikus könyvtárak szervergépükön a dokumentumokat teljes szövegû formában tárolják, melyek a hálózatról közvetlenül, online módon elérhetõk. A dokumentumok többféle formátumban letölthetõk, pl. HTML, Word, RTF, PDF. Fontosabb hazai elektronikus könyvtárak: Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK, gyûjti a magyar nyelvû, vagy magyar vonatkozású digitális tudományos, oktatási, kulturális dokumentumokat), Neumann János Digitális Könyvtár (célja a magyar kulturális örökség digitalizálása és Interneten elérhetõvé tétele), Digitális Irodalmi Akadémia (kortárs írók és mûveik). A különbözõ könyvtárak egymással kapcsolatot tartanak, együttesen alkotják a könyvtári hálózatot, hogy a sokféle olvasói igényt ki tudják elégíteni (könyvtárközi kölcsönzés). Hozzáférés szempontjából: - Nyilvános könyvtár: bárki beiratkozhat és használhatja (közmûvelõdési könyvtárak, országos szakkönyvtárak) - Zárt könyvtár: meghatározzák a használók körét (pl. iskolai könyvtárakat az ott tanulók és dolgozók használhatják csak), esetleg külön engedéllyel kutatási célra használható. Olvasók kora alapján: gyermek, ifjúsági, felnõtt könyvtár. Interneten kereshetõk: 1

2 1.2 A könyvtár funkcionális terei - Szabadpolcos övezet: az olvasók által szabadon használható állományrész (szépirodalmi és ismeretközlõ mûvek), itt történik a könyvek kiválasztása. Általában itt helyezik el a katalógusokat is. Ehhez kapcsolódik a kölcsönzõ rész. - Olvasóterem: a helyben olvasás számára fenntartott helyiség. Közmûvelõdési könyvtárakban általában itt található a kézikönyvtár és a folyóiratok is. - Raktár: dokumentumok tárolására szolgál. Ide az olvasók nem mehetnek be. A raktári állományról a katalógusok tájékoztatnak. - Multimédia övezet: a nem nyomtatott dokumentumok (hangzó, audiovizuális anyagok, számítógépes dokumentumok) tárolására és helyben használatára kialakított rész, felszerelve a szükséges technikai eszközökkel, pl. számítógép Eligazodás a könyvtárban : a könyvtári rend A könyvek elhelyezésének a szabadpolcon meghatározott rendje van. A könyvtárak külön tárolják a szépirodalmi (regények, elbeszélések, verseskötetek, drámák stb.) és az ismeretközlõ (ismeretterjesztõ könyvek, szakkönyvek, kézikönyvek, tankönyvek) mûveket. A könyvek helyét a könyvtárban a raktári jel határozza meg, melyet a könyvek gerincén is feltüntetnek. A szépirodalom rendje: - a szerzõ családneve szerint betûrendben, - kivétel: ha nem ismert a szerzõ, vagy sok szerzõ mûve található egy kötetben, ilyenkor a cím szerint kerül betûrendbe, - Raktári jel: a szerzõ nevére (vagy a mû címére) utaló betû és számjel, az úgynevezett betûrendi jel. Pl. Arany János mûveinek raktári jele A 76. A szerzõk neve szerinti csoportosítás eredményeként egy szerzõ mûvei egymás mellet találhatók a könyvtárakban. Az ismeretközlõ irodalom rendje: A könyveket témájuk szerint csoportosítják, így a rokon tartalmú könyvek egymás mellé kerülnek. E csoportokon belül pedig a szerzõk neve (sok szerzõ esetén a mû címe) szerint betûrendbe sorolják úgy, mint a szépirodalomnál. Az ismeretközlõ mûvek tartalmi csoportosításának alapja az Egyetemes Tizedes Osztályozás, az ETO. Ez a könyveket 10 fõosztályba, ezeken belül 10 osztályba majd 10 alosztályba sorolja. Az ETO fõosztályai: A fõosztályok felbontása: 0 általános, összefoglaló mûvek 5 Természettudományok 1 filozófia, lélektan 51 Matematika 2 vallás 52 Csillagászat 3 társadalomtudományok 53 Fizika 4 (jelenleg üres) 531 Általános mechanika 5 természettudományok 532 Folyadékok mechanikája 6 alkalmazott tudományok Hidrosztatika 7 mûvészetek, sport Nyomás 8 nyelv- és irodalomtudomány 9 földrajz, életrajzok, történelem Raktári jel: a szakcsoportra (ETO) utaló számjel + a szerzõ nevére utaló betûrendi jel együtt. Pl. Szalay Béla: Fizika c. könyvének raktári jele 530 Sz 26 2

3 1.4 Helyben használható és kölcsönözhetõ állomány A könyvtári állomány nagy része kölcsönözhetõ meghatározott idõtartamra. A csak helyben használható dokumentumok köre könyvtáranként változó, általában a következõk: - a kézikönyvtár állománya - idõszaki kiadványok - különgyûjtemények pl. helytörténeti gyûjtemény - régi, muzeális értékû könyvek 1.5 Könyvtári szolgáltatások - A könyvtári állomány (könyvek, idõszaki kiadványok, hangfelvételek, CD-ROM stb.) helyben használata. - Helybeni és könyvtárközi kölcsönzés, könyvek elõjegyzése - A könyvtári segédeszközök használata (hagyományos és számítógépes katalógus, könyvjegyzékek stb.) - Internethasználat - Másolatkészítés nyomtatott vagy nem nyomtatott dokumentumokról (pl. folyóirat cikkrõl, zenei anyagokról). - Tanácsadás, felvilágosítás saját és más könyvtárakkal kapcsolatban (könyvtári rend, olvasmányok, könyvtárak gyûjtõköre, állománya, szolgáltatásai stb.) - Tájékoztatás az információs eszközök és dokumentumok segítségével. - Rendezvények, programok szervezése, könyvtárhasználati foglalkozások tartása (íróolvasó találkozók, elõadások, kiállítások stb.) A könyvtári szolgáltatások többsége ingyenes, de vannak térítési díjas szolgáltatások is, pl. másolatkészítés, bizonyos dokumentum típusok kölcsönzése (videokazetta). A felnõttek beiratkozási díjat is fizetnek. 2. DOKUMENTUMOK Csoportosításuk Írásos dokumentumok: kéziratos (kézzel írt, géppel írt de nem kiadott) nyomtatott (könyv, idõszaki kiadványok) Képi (vizuális) dokumentumok: ábrák, rajzok, fényképek, diaképek. Az információs értéket kép hordozza (lehet nyomtatott is). Hangrögzítéses (audio) dokumentumok: hanglemez, hangszalag, magnókazetta, CD, DVD Audiovizuális dokumentumok: mozgófilm, videokazetta, video CD, DVD Elektronikus dokumentumok: a weblapok, a digitális, vagy hagyományosról digitálisra átalakított dokumentumok (CD-ROM-on, DVD-n, mágneslemezen stb. tárolt dokumentumok, Internet-dokumentumok). 3

4 2.1 Nyomtatott dokumentumok 2.11 A könyv A szellemi alkotásokat írásjelekkel rögzítõ dokumentum. Megjelenési alapformája a kötet, mely általában egy mûvet foglal magába. Terjedelme szerint: egy- vagy többkötetes. A könyvek azonosító adatai: - szerzõ(k) neve - cím - kiadás sorszáma - kiadás helye, ideje - kiadó neve - sorozat címe - nemzetközi azonosító száma, az ISBN szám Az azonosító adatok a címlapon és a kolofonban találhatók általában (a könyv eleje és vége). Tartalmuk szerinti csoportosítás: - Irodalmi mûvek: Szépirodalmi mûvek (mûvészi színvonalú regény, elbeszélés, vers, dráma stb.) Szórakoztató irodalmi mûvek (krimi, kalandregény stb.) - Ismeretközlõ mûvek: Ismeretterjesztõ mûvek (a téma iránt érdeklõdõknek) Szakkönyvek (szakembereknek) Tankönyvek Kézikönyvek, segédkönyvek: -- lexikon: általános, szak-, életrajzi -- enciklopédia -- szótár: egynyelvû, többnyelvû -- közhasznú adattár: telefonkönyv, menetrend stb. -- stb Idõszaki kiadványok (periodika) Rendszeres, folyamatos megjelenésük eredményeként frissebb információkat nyújtanak mint a könyvek. Számonként jelennek meg, állandó és alkalmi rovatokban tartalmazzák az azonos jellegû vagy témájú írásokat (pl. sport rovat). Jellemzõ adataik a fejlécben vagy a címlapon és a kolofonban találhatók. A fejlécen vagy címoldalon található adatok: - cím - közreadó szerv neve - évfolyam és szám megjelölése - a lap jellegének közlése (pl. politikai napilap) A kolofonban található adatok: - a szerkesztõség, a fõszerkesztõ, a szerkesztõk, a rovatvezetõk neve - a kiadó neve - a nyomda neve - az ISSN (azonosító) szám - tájékoztatás a terjesztésrõl, elõfizetésrõl, az árról 4

5 Tartalmuk szerint: - Általános tartalmú (társadalmi-politikai) napilapok és magazinok (Népszabadság, Blikk) - Szaklapok (História, Chip Magazin) - Ismeretterjesztõ (Élet és Tudomány) - Ifjúsági (IM) - Szórakoztató és hobbi (Füles, Praktika) Megjelenési gyakoriságuk szerint: - napilap - hetilap - folyóirat (általában havonta) - évkönyv A napilapok a gyors tájékozódást szolgálják, többnyire általános tartalmúak, de van egy témára szakosodott is pl. Nemzeti Sport. Címlap helyett fejlécük van, fõoldalon a vezércikk található, a további anyagok rovatokba szervezve. A hetilapok formailag a napilapok rokonai, de gyakoribbak a címlappal rendelkezõ, összetûzött kiadásúak és a specializálódott tartalmúak. A folyóiratok feladata a friss tudományos és szakmai információk közreadása, ezért legtöbbjük szakosodott. Rendelkeznek borítófedéllel, tartalomjegyzékkel, éves tartalomjegyzékkel esetleg név- és tárgymutatóval. Az idõszaki kiadványok ma már nem csak nyomtatott formában, hanem CD-n és Interneten is megjelenhetnek. 2.2 Nem nyomtatott dokumentumok A hagyományos nyomtatott könyvtári dokumentumok mellett a 20. században megjelentek az úgynevezett nem hagyományos: képi, hangzó és audiovizuális dokumentumok (csoportosításukat lásd a 2-es pontban). Ezeket médiumnak vagy médiának is mondják. A szöveget, képet és hangot egyaránt közvetítõ médiát multimédiának nevezik (pl. CD-ROM). Közös jellemzõjük, hogy használatukhoz valamilyen segédeszköz is szükséges Elektronikus dokumentumok: A dokumentumok egyre növekvõ tömegének tárolása, visszakeresése a hagyományos eszközökkel egyre nehezebbé vált. A számítógép hozott gyökeresen új megoldást a dokumentumok tárolásában, a bennük rejlõ információk visszakeresésének módjában és az általános hozzáférhetõség biztosításában. Elektronikus dokumentumok jellemzõi: - elektronikus formában tárolódnak - terjedelmük byteban határozható meg 5

6 - reprodukálhatók (másolható, nyomtatható) - használatuknak nincs idõbeli, földrajzi korlátja (hálózati dokumentum) - nincs központilag szervezve, bárki elõállíthat elektronikus dokumentumot (minõség!) - nehéz megállapítani a szerzõt, címet - könnyen módosítható Elektronikus dokumentumok típusai: Eredet alapján: - Nyomtatott dokumentum digitalizálása (pl. Neumann-ház) - Elektronikus: csak digitális változata van (pl. MEK) Mûködési mód alapján: - Online: hálózati összeköttetésen alapuló - Offline: hálózati összeköttetés nélkül mûködõ (pl. CD-ROM) Elektronikus dokumentumok azonosító adatai: - Offline: szerzõ, cím, kiadás helye, kiadó neve, kiadás éve - Online: URL cím, melynek felépítése: kapcsolat fajtája + servergép + file elérési útja + file neve, pl. http// / ujdonsag / index.html Az elektronikus dokumentumok elõnyei: - kis helyen sok információt képesek tárolni, - azonos minõségben másolhatók, nyomtathatók, - az információk közvetlenül hozzáférhetõk a számítógépes hálózatokon, - online hozzáférés esetén egyszerre többen is megtekinthetik ugyanazt a dokumentumot. - könnyen frissíthetõk, bõvíthetõk, - lehet bennük jegyzetelni, kiemelni, rajzolni, keresni stb. 6

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak

Könyvtárhasználat A könyvtár A nemzeti A közművelődési könyvtárak A szakkönyvtárak Könyvtárhasználat 9.1. Könyvtárak A könyvtár fogalma, típusai Eligazodás a könyvtárban: olvasóterem, szabadpolcos rendszer, multimédia övezet A helyben használható és a kölcsönözhető könyvtári állomány

Részletesebben

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT INFORMATIKA SZÓBELI ÉRETTSÉGI KÖNYVTÁRHASZNÁLAT TÉTELCÍMEK: 1. A KÖNYVTÁR FOGALMA, SZEREPE AZ INFORMÁCIÓSZERZÉS FOLYAMATÁBAN: KÖNYVTÁRTÍPUSOK 2. KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ DOKUMENTUMOK ISMERETE, FELHASZNÁLÁSA A

Részletesebben

III/A Modul. Proszeminárium

III/A Modul. Proszeminárium III/A Modul Proszeminárium Szolnok 2010 A kiadványt írta: Kincses Julianna Lektorálta: Nagyné Farkas Rózsa A kiadványt szerkesztették: Gacov Katalin és Kaszab István Gábor A kiadvány a TÁMOP-3.2.4-09/1-2010-0003

Részletesebben

Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai

Könyvtár a Berzsenyiben. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai Könyvtár a Berzsenyiben Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai könyvtár a berzsenyiben 2. Adatbázisok és a magyar könyvtári rendszer szolgáltatásai A kötet megjelenését az Új Széchenyi

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának 6. melléklet A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM Könyvtárának Szervezeti és Működési Szabályzata és Gyűjtőköri szabályzata 2013 Küldetésnyilatkozat Könyvtárunk a tanulást/oktatást kívánja támogatni hagyományos

Részletesebben

1. Karakter: A szöveg legkisebb egysége, amely lehet betű, számjegy vagy jel. 2. Szó: Karakterek sorozata, melyeket szóköz választ el egymástól.

1. Karakter: A szöveg legkisebb egysége, amely lehet betű, számjegy vagy jel. 2. Szó: Karakterek sorozata, melyeket szóköz választ el egymástól. Egy kis segítség az otthoni tanuláshoz, avagy ismerkedés az SDT-vel (Sulinet Digitális Tudásbázis) sdt.sulinet.hu Szövegszerkesztés alapok A szöveg egységei: 1. Karakter: A szöveg legkisebb egysége, amely

Részletesebben

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata

A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda könyvtárának szervezeti és működési szabályzata Készítette: Ilyésné Tóth Viktória könyvtáros Nyíregyháza, 2013.01.15. Szakértő által

Részletesebben

Dudás Anikó, Guitman Barnabás

Dudás Anikó, Guitman Barnabás Dudás Anikó, Guitman Barnabás Könyvtárinformatika bölcsészet, társadalomtudomány egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-059-7 Piliscsaba, 2011. Dudás Anikó Könvytárinformatika bölcsészettudományok, társadalomtudományok

Részletesebben

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők

Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők 1. SZÁMÚ MELLÉKLET GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZAT Könyvtárunk gyűjteményszervezési elveit meghatározó tényezők a meglévő dokumentumállomány a helyi adottságok, elhelyezési körülmények a könyvtárunkat körülvevő

Részletesebben

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) 8-as számú melléklet AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Ezen belül a kollégiumi könyvtár működési rendje különös tekintettel a telephelyek közötti állománymozgásra! Név: Zrínyi Ilona Gimnázium

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DOKUMENTUMAI

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK DOKUMENTUMAI 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁNAK DOKUMENTUMAI Az oktatás a tanulás tudománya és a tanítás művészete A szabályzat a következő jogforrások

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005.

SZAKDOLGOZAT. Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén BAJA 2005. SZAKDOLGOZAT Információkeresés elmélete és gyakorlata a siklósi Városi Könyvtár WebOPAC felületén A Textlib könyvtári integrált rendszer Web-es környezetben Készítette: Fődi Katalin informatikus-könyvtár

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

A könyvtár az iskola lelke avagy a Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtára

A könyvtár az iskola lelke avagy a Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtára TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI DOLGOZAT 2007 A könyvtár az iskola lelke avagy a Kodály Zoltán Általános Iskola könyvtára Készítette: Csopey Dániel 6. osztályos tanuló Kárpáti Tamás 8. osztályos tanuló Felkészítő

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia.

Egy szerz írásait a személyi bibliográfia tartalmazza. Egy személy életér l, munkásságáról szóló bibliográfia az életrajzi bibliográfia. A bibliográfia fogalma és típusai Bármilyen korszer is legyen egy katalógus, csak azt tudjuk meg bel le, hogy egy konkrét dokumentum a könyvtárban megvan-e, vagy valamilyen témáról találunk-e könyveket?

Részletesebben

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT

Könyvtári Hírlevél KÜLDETÉSNYILATKOZAT Könyvtári Hírlevél A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei könyvtárak tájékoztatója II. évf. 1. szám 2004. január KÜLDETÉSNYILATKOZAT A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Borsod-Abaúj-Zemplén megye legnagyobb

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS-MENEDZSMENT. Gál Tibor Kiss Adrienn

SZOLGÁLTATÁS-MENEDZSMENT. Gál Tibor Kiss Adrienn Gál Tibor Kiss Adrienn MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK Gál Tibor Kiss Adrienn Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 Benkő Csabáné Gulyás Lászlóné Kovásznainé Veréb Ágnes A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Zenemű- és Hangtárának története 1974-2014 II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc 2014

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2015. évi munkaterve Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február Tartalomjegyzék 1. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Kultúráért Felelős

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata

Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár, Marcali. (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata A Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár (8700 Marcali, Park u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék I. A Szabályzat célja 2. oldal II. Az intézmény alapadatai III. Az intézmény alapfeladatai

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok

Informatika. Célok és feladatok Informatika Célok és feladatok Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, az információ érték. Mindenkinek el kell sajátítania a megfelelő információszerzési, -feldolgozási, adattárolási,

Részletesebben

Gyűjtőköri irányelvek

Gyűjtőköri irányelvek Gyűjtőköri irányelvek Magyar Nemzeti Bank Könyvtára Budapest, 2010 A Magyar Nemzeti Bank Könyvtára állományainak (szakkönyvtári és közművelődési könyvtári) építését, apasztását illetve a dokumentumok hozzáférhetővé

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008.(IV.30.) KR. számú rendelete Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2008(IV30) KR számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár és Művelődési Intézet könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatáról, valamint

Részletesebben

ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA. Tóvári Judit

ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA. Tóvári Judit Tóvári Judit MÉDIAINFORMATIKAI KIADVÁNYOK ELEKTRONIKUS DOKUMENTUMOK FELDOLGOZÁSA Tóvári Judit Eger, 2011 Lektorálta: CleverBoard Interaktív Eszközöket és Megoldásokat Forgalmazó és Szolgáltató Kft. A projekt

Részletesebben

ISBN Útmutató. 5., átdolgozott kiadás

ISBN Útmutató. 5., átdolgozott kiadás ISBN Útmutató 5., átdolgozott kiadás Országos Széchényi Könyvtár, Magyar ISBN és ISMN Iroda Budapest, 2012 Összeállította: Csirmazné Rezi Éva és Szabó Erika Zita ISBN útmutató [elektronikus dok.] / [összeáll.

Részletesebben

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok

Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Palotásné Pánti Róza: Könyvtári katalógusok Állományrendezés A könyvtárak anyagát, más szóval gy jteményét szükségszer bizonyos meghatározott elvek alapján rendezni, rendszerbe rakni, különben csak dokumentumok

Részletesebben

EMMI Statisztika OSAP 1442 Ú T M U T A T Ó

EMMI Statisztika OSAP 1442 Ú T M U T A T Ó ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ú T M U T A T Ó Az adatszolgáltatás a 432/2013. (XI.8.) kormányrendelettel módosított 288/2009. (XII.15.) kormányrendelet alapján minden könyvtár, könyvtári tevékenységet (is) végző

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben