Az Úr közel! január. Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Új év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Úr közel! 2013. január. Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Új év"

Átírás

1 Az Úr közel! A M A G Y A R O R S Z Á G I E G Y H Á Z A K Ö K U M E N I K U S T A N Á C S A M I S S Z I Ó I É S E V A N G E L I Z Á C I Ó S B I Z O T T S Á G Á N A K H Í R L E V E L E január Kedves Testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Sokan a külső körülmények változásától várják a boldog új évet, pedig annak titka bennünk van: Újuljunk meg! Napjaink hangzatos felhívása ez. Az élet minden területén találkozunk vele. Ennek szükségessége vitathatatlan, de módja nagyon is vitatott. Megújulni de hogyan? A megavult ruhát ki lehet dobni, s vehetünk helyette újat, de mit tegyen az ember megavult önmagával? A megújulás nem azonos az állandó változtatgatással, noha kísérőjelenségei közé tartozhatnak ezek is. Talán már mindent kicseréltél környezetedben. Modern bútorok, berendezések vesznek körül, de régi önmagadat hordozod belül, s lehet, hogy a környezetedben a mégoly gyors és alapvető változások sem elégítenek ki. Mindent és mindenkit szeretnél megváltoztatni, s közben te a régi maradsz. A megújulás nem azonos a külső megtisztításával sem. Az Úr Jézus Hajdú Zoltán Levente Új év Rád bízom, Veled járom. Nélküled meg sem próbálom. Hisz annyiszor akartam, tettem egyedül. És jöttem rá: úgysem sikerül. Jöjj velem, vagy inkább: hadd menjek Veled. Áldásod kísérje, én Uram, ezt az évemet! ÁMEN megdöbbentő nyíltsággal leplezi le azokat a törekvéseket, amelyek csupán a külső megváltoztatására irányulnak: Ti farizeusok a pohár és tál külsejét megtisztítjátok, de belsőtök telve van rablásvággyal és gonoszsággal. Esztelenek! Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt is? Azt adjátok oda alamizsnaként, ami belül van, és minden tiszta lesz nektek. (Lk 11:39-41.). Saját erőnkből sokszor csak arra telik, hogy kozmetikázzuk magunkat, hogy egyéni és gyülekezeti életünkben elrejtsük, elkendőzzük a szégyenletes dolgokat. Isten azonban megújítani, megjavítani akar, hogy valóban alkalmasak legyünk arra, amire rendeltettünk. (folytatás a 2. oldalon)

2 A megújulás a belső megváltozása, értelmi érzelmi és akarati világunk Isten felé fordulása. Vegyük most ezeket sorra! Az első: új gondolkodásmód. Bizonyára tapasztaltuk már, hogyha valakinek gyakorlati hitéletünkről beszélünk, aki nem ismeri még a krisztusi életszabályokat, őszinte csodálkozással hallgat ugyan, de beismeri, hogy nem érti ezt a gondolkodást. Nem a szavakat, a mondatokat, hanem a benne rejlő gondolkodásmódot. A természeti ember gondolkodásában ugyanis az anyagi érdekeltség-rendszer a meghatározó. A megújult emberében azonban az önzetlenség. Az érzelemvilág megújulását tükrözi a megújult szeretet. Amikor azzal a felszólítással találkozunk, hogy újuljunk meg, ebből semmiképpen sem maradhat ki a szeretet megújulása. Az ember a megtérésben végtelen szeretetet kap Istentől, s kész arra, hogy ezzel a szeretettel forduljon környezetéhez. Idő múlásával azonban mintha ez a szeretet egyre fogyna, s ha nincs szeretetben való megújulás, újra feltöltődés, lassan már azoknak sem jut belőle, akik legközelebb vannak hozzánk. A megújult ember azonban képes újra szeretni. Nemcsak azokat, akik viszontszeretik, de kész megmentő, megelőző szeretettel fordulni a másként gondolkodók felé is. Új akaratra is szükség van a megújulásban. Új lélekért könyörgök, újult akaratért énekeljük egy kedves énekünkben. Az akaratgyenge testvérnek arra van szüksége, hogy akarata Krisztusban acélosodjon. A nagyakaratúnak arra, hogy ez az energia jó irányt kapjon. Ne legyen többé önző, csak magát szem előtt tartó igyekezet, hanem az Isten akaratára való ráhangolódás: azt akarom, amit Ő, a végtelen Bölcsesség és végtelen Szeretet. Sokat hallunk és beszélünk közösségeink megújulásának szükségességéről, s ez nagyon jó. A baj az, hogy először a legtávolabb állóktól, várnánk el, hogy ezen a területen eredményt mutassanak fel, s önmagunk megújulására türelmesen várunk. Még a zsoltárossal is szívesen együtt mondjuk többes számban: Seregek Isten újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! (Zsolt 80:8.) Azt azonban sokkal nehezebb kimondani, hogy: Kezdd Uram, de rajtam! Pedig bizonyára lenne megújítanivaló mindannyiunk hitéletében. Önmagamat vizsgálva a következő területeken érzem, hogy szükség van a megújulásra: Imaéletemben. Ne csak elmondott imádságaim legyenek, hanem a szó szoros értelmében imaéletem. Életemet töltse be az Istennel való szoros kapcsolat, a beszélő-viszony. Járjak naponként Istennel, s vele beszéljem meg legelőször gondjaimat, örömeimet, terveimet. Igeolvasásomban. Nem tudom, hogy a hívő élet során kinél mennyire csökkent vagy növekedett az az idő, amit igeolvasással tölt, de az biztos, hogy hitéletünk megújulásának egyik alapfeltétele az Isten igéjével való minél intenzívebb kapcsolat. Ez természetesen nemcsak az időtartamra vonatkozik, hanem az elmélyülésre is Életszentségemben. Ezen nem kegyességi gyakorlatot értek, nem feltétlenül új, tetszetős recepteket, hanem azt, hogy a hétköznapok valóságában éljem meg azt, amit ünneplő lélekkel olyan könnyen helyeslek. Ezt igazából csak a Mindenható tudja, hogy mennyire szentelem oda magam Neki. Környezetem, - még testvéreim is csak következtethetnek erre a külső jelekből. Őszinte önvizsgálattal azonban megtudhatjuk, hogyan lát bennünket Isten, s azt is, hogy mi az amit még meg akar változtatni rajtunk, hogy a következő évünk és egész életünk boldog legyen. Testvéri üdvözlettel: Nemeshegyi Zoltán

3 Áhítatok január hónapra A két igemagyarázatot írta: Hajdú Zoltán Levente szóládi református lelkipásztor ÚJÉVI ÜZENET Ezt mondja az Úr Jézus: Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. (Jn 15:16.) Barátom! Gyülekezetbe jársz, a közösségben istentisztelettel kezded az új évet. De biztosan nagyon csodálkoznál, ha valaki efféle kérdéseket tenne fel neked ott: Mit keresel itt? Minek jöttél ide? Ki hívott? milyen döbbenetesen megerősítő volna, ha ezekre a brutálisan világos kérdésekre, amelyeket, ha nem is ilyen élesen, de nagyon is gyakran magkapunk a hitünkkel, a vallásosságunkkal kapcsolatban, szóval, ha ezekre a kérdésekre nyugodt meggyőződöttséggel, belső bizonyossággal, ugyanakkor hitvalló elkötelezettséggel tudnánk válaszolni! Mit keresek itt? Az én megváltó Krisztusom személyes közvetlenségét keresem. Minek jöttem ide? Azért, mert tudom, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. (Mt 4:4.) És miközben persze törekszem a mindennapok létbiztonságára, nem szeretnék lelkileg éhen halni, sőt inkább meg szeretnék lélekben, hitben erősödni, hogy helyt tudjak állni a mindennapok kihívásai közepette. Ki hívott? Az Úr Jézus Krisztus hívott. Elhívott, de nem is csak valami alkalmi lelki fellélegzésre, hanem arra az életlátásra, életszemléletre, életformára, amelyről a Heidelbergi Káté, református hitvallásunk így beszél az 1. kérdésre adott feleletében: testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei Atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden az én üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért Szentlelke által is engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek, (folytatás a következő oldalon!)

4 Így kezded 2013-at? Így, ilyen Istennek egészen odaszántan? Vagy alkudozni mész oda Isten elé? Üzletet akarsz kötni Istennel? Nézd, Isten! Én adok neked egy-egy vasárnap délelőttöt, illetve azon belül is, ha a készülődést is beleszámolom, akkor másfél, két órát, de ezt és ezt kérem, várom, sőt várom el tőled. Ezt keresed? Mert ezt nem fogod megtalálni. És csalódni fogsz. És majd bosszankodsz, később háborogsz magadban Isten ellen ha ez az elvárásod vele kapcsolatban. Ezért jársz a gyülekezetbe? Mert akkor hiába jársz! Akkor ott is csak az órádra fogsz pislogni, és a magaddal cipelt problémáidat nemhogy ott tudnád hagyni, hanem azok mintha még nyomasztóbbá válnának, mert hatalmas, egyre hatalmasabb lesz a kontraszt a vallásosságod látszata és a mindennapi életviteled Isten nélküli hiteltelensége között. Erre hívott? Szerinted Krisztus erre a feloldhatatlannak tűnő lelki feszélyezettségre hívott el téged? Nem! Hanem arra, ahogy az igében elmondja: hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon. Igen! El kell indulnotok, erről szól, erről kell, hogy szóljon a évetek, el kell mennetek, hogy azt a pillanatnyi lelki békét, azt a lelkesítő üzenetet, amelyet az Isten házában, az istentisztelet keretei között már felfedeztetek, már önmagatok számára felismertetek, azt elvigyétek, magatokkal vigyétek a mindennapokba, a mindennapjaitokba! Mert az az egy-két óra csak a magvetés! Az istentiszteleten annak a csodának lehettek, sőt vagytok is a részesei, hogy Isten kiválaszt, megérint és megszólít titeket. De ez a kiválasztás, ez a megszólítás, ez a megbízatás mindig valamire szól. Méghozzá gyümölcstermésre! Hogy az ige éltető gyümölcsei az életetek mindennapjaiban teremjenek meg, méghozzá úgy, hogy ott is, a mindennapokban is, a pozitív és a negatív életesemények között is, állandó és élő összeköttetésben maradtok Vele, életetek Urával, Krisztussal. Azaz: mit keresek a gyülekezet közösségében? Nem a kilépést a mindennapok égető kérdései, kétségei és konfliktusai közül, hanem éppen ellenkezőleg: azokat az életszerű válaszokat keresem, amelyek biztos belső tartást és megerősítést adnak: a személyes lelki vívódásaimban, a családi örömök és feszültségek közepette, a munkahelyi, vagy más emberi kapcsolatrendszereimben, az anyagi, egzisztenciális kérdésekben, de nem utolsó sorban a mindennapi létem értelmét, távlatát tekintve is. Mondd ki: De jó, hogy ott lehetek! De jó, hogy a mindennapokban olyan nagy igénybevételnek kitett lelki akkumulátoromat ott, Isten Szentlelke által újra meg újra feltölthetem, pontosabban, hogy Ő hajlandó arra, hogy engem kézbe vegyen, megtisztogasson, rendbe szedjen, feltöltsön, útmutatásokkal lásson el, és azután útra, a mindennapjaim útjára indítson. Ugyanis ha egy picit is belegondolsz ez hatalmas dolog! Hányan, de hányan élnek a közvetlen környezetedben is, akik rég lemerültek már. Mindenfajta lelki tartalékok nélkül, vagy akár már az élet valódi tartalma, ereje nélkül imitálják az emberlét látszatát, mint ahogy a halott haja és körme is nő még egy darabig a halál beállta után (folytatás a következő oldalon!)

5 A hírlevél címe De te életet kaptál! Te kiválasztott vagy! Te vagy, aki Krisztusban és Krisztussal töltekezhet fel naprólnapra, hogy a létednek, a személyiségednek, és így a hitvallásodnak ereje, tartalma, tartása legyen a mindennapokban! És te vagy, akit ezekbenbelső a napokban az Úr Jézus Krisztus útra indít. Egy új év útjára, hogy az számodra cikk főcíme és a környezeted számára is az új Lélek, az új lelkület útja legyen. Egy olyan lelkületé, egy olyan életvitelé, egy olyan lélekben Istenre hangolódott érzésvilágé, gondolkodásmódé, cselekvésé, amely egyre teljesebben éli át, fogadja be és sugározza tovább mások felé, hogy egyedül Isten akarata az, ami az életet, az emberi kapcsolatokat, közösségeket, és a teremtett világ létét is a helyes, az üdvösséges, a jó irányban vezeti. és ebben a nagy egészben én, a kicsiny, de Istenre talált életű ember testestől-lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az vagy én hűséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok Képhez ábrához tartozó felirat hiszen Ő mondja nekem, és nem csak egy évre, de egy életre adva számomra elhívást és megbízatást: Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, Belső cikk főcíme és a ti gyümölcsötök megmaradjon. FIGYELEMFELKELTÉS CÉLJÁBÓL HELYEZZEN IDE EGY ÉRDEKES MONDATOT VAGY IDÉZETET A SZÖVEGEGYSÉGBŐL. Hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Kérjetek Tőle bártan! De mindig úgy, és mindig azt, hogy ennek a 2013-as évnek minden napján, minden élethelyzetében, minden döntésében is megmaradjatok, megmaradhassatok az Ő útmutatásában, az Ő vezetése alatt, az Ő akaratában! Úgy legyen! ÁMEN Belső cikk főcíme IMAHÉT A Krisztus-hívők egységéért január Országos megnyitó istentisztelet Képhez vagy ábrához tartozó felirat Budapest-Fasori EvangélikusTemplom (VII. kerület, Városligeti fasor ) január 20. vasárnap 18 óra Az igehirdetést a hagyományoknak megfelelően Dr. Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, valamint a MEÖT elnöke, Steinbach József református püspök végzi. Oldal 5 A liturgiában a tagegyházak vezetői is részt vesznek.

6 A VÍZKERESZT MAI ÜZENETE Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy keresztelje meg őt. János azonban megpróbálta visszatartani őt, és ezt mondta:»nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?«jézus így válaszolt:»engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.«akkor engedett neki. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme, megnyílt a menny, és látta, hogy Isten Lelke galamb formájában aláereszkedik, és Őreá száll. És hang hallatszott a mennyből:»ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.«(mt 3:13-17.) Kedves Barátaim! Van, aki találkozott már azzal a szóval, fogalommal, hogy: Epifánia, vagy magyar nevén: Vízkereszt? Hallottatok már ezekről? Azon túl, hogy a Vízkereszt-ről esetleg Shakespeare jut az ember eszébe, vane valami más emlékképetek, hogy vajon mit is jelenthet ez a két szó, ez a két fogalom, hogy: Epifánia és Vízkereszt? Nem rejtélyeskedem tovább! Elárulom, hogy egy régi keresztyén ünnepről van szó, amely bizonyos értelemben régebbi még a karácsonynál is. Miért? Azért, mert az első századok keresztyénei ezen a napon ünnepelték Jézus születését, amelynek szimbolikus időpontja csak később tevődött át a téli napforduló körüli akkori nagy pogány ünnep idejére. Egyrészt, hogy tudatosan felváltsa, megszüntesse a pogány ünnepet, másrészt, hogy a fény születésének eseményét Jézus születésével azonosítva Krisztusban a világmindenség megváltó Urát ünnepelhessék. De térjünk vissza az Epifánia, Vízkereszt napjára, ünnepére! Miután Krisztus születésének ünnepe átkerült december 25-ére, az Epifánia, Vízkereszt napja, ünnepe másodlagos szerepkörbe szorult. Ugyanakkor több, szám szerint három, időben Jézus életének más-más időszakához kapcsolódó eseményt kezdtek ünnepelni ezen a napon: A három napkeleti bölcs látogatását az újszülött Jézusnál. Innen az ünnep görög neve: Epifánia, ami megjelenést jelent. Egyébként a napkeleti bölcsek mindegyikének is ma van a névnapja. Jézus megkeresztelkedésének eseményét. Innen a vízkereszt szó, de nem Jézus megkeresztelkedése okán, hanem ennek az eseménynek a kapcsán a Római Katolikus Egyházban mindmáig vizet szentelnek, és erre utal a név. És a kánai menyegző a harmadik esemény, amelyre a hagyomány emlékezik ezen a napon, illetve erre a napra teszi Jézusnak ezt a csodáját, amely első csodatétele volt. Tehát az Epifánia, Vízkereszt ezzel a jelentéstartalommal bír, azon túl, hogy ez a nap az úgynevezett karácsonyi tizenketted, azaz a karácsonyi tizenkét napos ünneplés zárónapja. Ezért szedik le hagyományosan ezen a napon a karácsony ünnepére feldíszített karácsonyfákat is. (folytatás a következő oldalon!)

7 de ugye senki nem gondolta közületek, hogy pusztán vallástörténeti, illetve kultúrtörténeti visszatekintésben merül ki az igemagyarázat. Pontosabban annak a kerete. Nem, ugyanis meggyőződésem szerint az Epifánia, Vízkereszt ünnepének a mai Egyházban is igen fontos szerepe üzenete van, pontosabban lehetne, ha felismernénk, ha felvállalnánk, azaz befogadnánk, átélnénk és megélnénk ezt a Lélek szerinti üzenetet! mert mi is ez az üzenet? A három felsorolt jelentéstartalomból nem a háromkirályok imádásának, sem nem a kánai menyegzőnek az üzenete, hanem az, ami Jézussal ott, a Jordán folyóban való megkeresztelkedése alkalmával történt. Mert ennek élő, megerősítő, útmutató üzenete van ma is, számunkra is, méghozzá évről-évre az Epifánia, Vízkereszt ünnepén! de kezdjük ott, hogy kicsoda is ez a Jézus? Hála legyen az Úrnak, ha belső meggyőződöttséggel tehetünk Péter apostollal együtt mi is személyes hitünkkel hitvallást Őelőtte, egymás és a világ előtt, hogy: Te vagy a Krisztus, az Élő Isten Fia. (Mt 16:16.) azonban mit is jelent ez a gyakorlatban? Mit is jelent ez egészen kézzelfoghatóan számunkra? Azt, hogy a világot teremtő, azt gondviselő szeretetével kormányzó Mindenható Isten megszánta a Tőle elszakadt emberiség egyik arca szerint öntelt és magabiztosságot mutató, másik arca szerint félelmek között vergődő kárhozatos tévelygését, és emberi testet öltve erre a földre megszületett. De a születés csak abban az értelemben lesz igazi örömünneppé, ami azt követően Jézus Krisztus messiási, az embert megmentő, az embert az üdvösség útjára vezető küldetésében kiteljesedik! Ennek a küldetésnek, ennek a messiási szolgálatnak, ennek az Isten-emberi élet-csodának az első, szimbolikus eseménye az, amit Epifánia, Vízkereszt napján ünnepelhetünk: Jézus megkeresztelkedése. De mit is üzen nekünk ez az esemény? Azt, hogy az az Isten, aki végtelen, korlátok nélküli hatalmával bármit megtehet, ez az Isten nem akar egy olyan Isten maradni, akit a messzi mennyekben távolról tisztelhetnek az Ő teremtményei, hanem idejön, emberközelbe jön, sőt aláveti magát azoknak az eseményeknek, viszonyoknak, lehetőségeknek, amelyek között az emberek, az Ő létükben bukdácsoló teremtményei élnek. Keresztelő János, a próféta, Isten választott embere, a Megváltó útkészítője azonnal felismeri, hogy kivel, milyen hatalommal áll szemben ott a Jordán partján. Ezért mondja, szinte megdöbbenve Jézus kérésén, hogy:»nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?«de Jézus tudja, hogy mindezeknek így kell megtörténnie, hogy létében, szavaiban, cselekedeteiben egészen emberivé kell lennie. Hogy mindaz, amit Ő hoz el az ember számára, mint a megmenekülés örökkévaló üzenetét, az ne a fejek felett elszálló, magasztos, de életidegen szent szöveg legyen, hanem megragadható, átélhető, a mindennapokban megélhető, és így életformáló, az ember életét újjáteremtő személyes üzenet, napról-napra való útmutatás. Keresztelő János, aki próféta volt, aki Isten választott embere volt, aki a Megváltó útkészítője volt, még ő sem tudott máshogyan, hanem csak emberi módon közeledni ahhoz, akiben az Istent ismerte fel ott, őmellette. Ezért mondta neki:»nekem volna szükségem arra, hogy megkeresztelj, és te jössz hozzám?«jézus így válaszolt:»engedj most, mert az illik hozzánk, hogy így töltsünk be minden igazságot.«akkor engedett neki. (folytatás a következő oldalon!)

8 és te engedsz-e Neki, Krisztusnak? Engeded-e, hogy odalépjen melléd, hozzád? Engeded-e, hogy a sok vallásos beszéd után, amit hallottál, és amit mondtál már, egyszer csak személyesen, Ő személyesen jelenjen meg az életedben? Engeded-e, hogy azok között a sokszor talán szánandó és hétköznapi, időnként mondjuk ki nyomorult és közönséges élethelyzetek, életviszonyok között, amelyekben élsz, társadul szegődjön? Igen! Ott! Ott, ahol, és amit szégyellsz Őelőtte! Ott, amit inkább lepleznél, rejtegetnél! Ott, ott, ami fáj, ami sérült, ami beteg! Ott, hogy ápoljon, hogy gyógyítson, hogy meggyógyítson: egy Őt elfogadó, az életedbe fogadó, fenntartások, Őelőtte való gátlások és leplezési, rejtegetési kísérletek helyetti baráti kapcsolatra. Ahol a szemébe tudsz nézni, ahol hagyod, hogy szeretetével átöleljen, ahol engeded, hogy szava átjárja, egyre mélyebben és teljesebben átitassa a gondolataidat, a szívedet, a lelkedet. és akkor előtted is megnyílik a menny! Mint egy új valóság, mint az életed új valósága, amelyet Krisztus közelében felfedeztél, megtaláltál, Isten Szentlelke ragyog rád és vesz körül. és kísér el, hogy ezután mindig veled legyen. hát erről, erről az üzenetről, erről a Lélek szerinti élet-csodáról feledkezett el az évszázadok, az évezredek alatt az Egyház, illetve az Egyházban élő sok-sok ember. Ezért vált elfeledett ünneppé az Epifánia, Vízkereszt ünnepe. De te most felfedezhetted! Látod, számodra most megelevenedett az üzenete! Miért? Mert az Úr Jézus Krisztus elhozta neked. Hát vidd magaddal ezt az üzenetet! Méghozzá úgy, hogy engeded, hagyod, sőt hívod, várod Őt, hogy Ő mindig, minden élethelyzetben az Ő téged, az életedet megszentelő személyes közvetlenségével a mindennapjaidban jelen legyen! ÁMEN Hálát adok Neked, dicsőítelek és magasztallak Téged, mert Te új kezdetet adsz most is, Uram. Új kezdetet az időben, a földi lehetőségek tekintetében, de a mennyei, a lélek szerinti távlatokban is. Teremtő, újjáteremtő kezedre bízom magam, most is, ebben az évben is, mert nincs más esélyem arra, hogy törékeny létezésemben megtapasztaljam, hogy a menny és a föld összeér, összetartozik, hogy mélység fölött ott van a magasság, hogy Lelked, az élet minden bizonytalansága közepette is, bennem, és értem: uralkodik. Kedves Testvéreink! Havi hírlevelünkbe, amely számos felekezet gyülekezeteibe, gyülekezeti tagságának körébe jut el elektronikus úton, szeretettel várjuk ökumenikus tárgyú híreiket, beszámolóikat! Egyúttal felhívjuk kedves figyelmüket, hogy a hírlevél ben továbbküldhető, illetve, ha van olyan ismerősük, aki havonta szeretné megkapni a hírlevelet, akkor a MEÖT címére küldött levélben adják meg az ő címét, és a következő hónaptól eljuttatjuk arra a címre is hírlevelünket! Testvéri szeretettel: Az Úr közel! hírlevél szerkesztői ÁMEN

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Isten nem személyválogató

Isten nem személyválogató más. Ezért gondolhatja őszintén azt, hogy ő, aki az összes többi apostolnál többet tett, még arról is lemond, ami a többi apostolnak jár. Mert mid van, amit nem Istentől kaptál volna? És amit tőle kaptál,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE

A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE IV. évfolyam 1. szám 2011. január Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Őszinte téli fák Bódás János Hazug a nyár

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT

Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) Horváth Géza. PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu ELMARADT BŰNBÁNAT Pasarét, 2014. november 6. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ELMARADT BŰNBÁNAT Alapige: Lukács 11,37-54 Beszéd közben egy farizeus arra kérte őt, hogy ebédeljen nála. Jézus bement,

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Mi a virtuális valóság?

Mi a virtuális valóság? VIRTUÁLIS VALÓSÁG - KERESZTYÉNYSÉG Kol 2,20-23 Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemei számára, miért terhelitek magatokat olyan kötöttségekkel, amelyek csak az e világ szerint élőkre kötelezők:

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje.

HIMNUSZ Délelőtt Most jöjj, Szentlélek, szállj közénk, Atyát s Fiút ki egybekötsz, szívünket, kérünk, töltse be kegyelmed égi ereje. 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: SZERDA DÉLELŐTTI, DÉLI ÉS DÉLUTÁNI, VAGYIS NAPKÖZI IMAÓRA V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

Részletesebben

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én

Az Új. Tanítás 2015. június 14-én Az Új Tanítás 2015. június 14-én Biró László Mi az Új? Mikor elhangzott a múlt havi tanítás, megfogalmazódott bennem, hogy most vasárnap hozzak én is egy kibontott sugallatot. Mikor az asztalomnál ültem,

Részletesebben

Az aratás és az aratók

Az aratás és az aratók 12. tanulmány Az aratás és az aratók március 15 21. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Máté 9:36-38; Lukács 15; 24:4-53; János 1:40-46; 4:28-30; Apostolok cselekedeti 1:6-8 Abban dicsőíttetik meg az

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM

GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013 kulonszam tavasz.qxd 2013.02.26. 22:27 Page 1 CSÖMÖR-NAGYTARCSAI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI LAPJA, 3. ÉVFOLYAM, KÜLÖNSZÁM 2013. KÜLÖNSZÁM SZERESSÉTEK EGYMÁST! Ahogyan engem szeretett

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán

MEDDIG, URAM? Pasarét, 1987. december 31. (este) Cseri Kálmán Pasarét, 1987. december 31. (este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Cseri Kálmán MEDDIG, URAM? Alapige: 13. zsoltár Az éneklőmesternek, Dávidnak zsoltára. Uram, meddig? Végképp elfeledkezel rólam? Meddig rejted el

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15.

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja III. Évfolyam 32. szám, 2010. Aug. 15. Csütörtök óta, amikoris az Agora című filmet megtekintettem a moziban, le nem lohadó nyugtalanság

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29

KI-KICSODA? MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 MÁRK EVANGÉLIUMA 8:27;29 2011. március 6. 10 00 Mályinka 1. Gyülekező ének: 489. d. 1. v.: Örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből 2. Köszöntés: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól,

Részletesebben

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent?

Megszentelte a 7. napot: Mit jelent ez? Mire mondjuk azt, hogy szent? Suhai György 1. oldal 2000.11.24. Gen. 2:1-3. A szombatnap elrendelése Fő kérdés: Mire adta nekünk Isten a nyugodalom napját? Hogyan élhetünk vele helyesen? Az itt leírtak tulajdonképpen egy, a nyugodalom

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Jézus órája János evangéliumában

Jézus órája János evangéliumában MICHAEL FIGURA Jézus órája János evangéliumában 1. A HELY- ÉS IDÔMEGHATÁROZÁS FONTOSSÁGA JÁNOS EVANGÉLIUMÁBAN A kánai menyegzôrôl szóló perikópában (2,1 11), amely a világosság olvasójának második titka,

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2015. december Gyurkó József: KARÁCSONYVÁRÓ ÜZENETEK Kedves Testvérek, a 2015 év vége felé haladva

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT

HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Pasarét, 1984. augusztus 26. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán HA ISMERNÉD AZ ISTEN AJÁNDÉKÁT Lekció: Jn 4,3-15 Alapige: Jn 4,10 Jézus így felelt neki: Ha ismernéd az Isten ajándékát,

Részletesebben

10. LECKE: JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE

10. LECKE: JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE 10. LECKE: JÉZUS MEGKERESZTELKEDÉSE Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS: (Felhasznált irodalom: Ravasz László: Kis dogmatika, Budapest 1990; Dr Török István: Dogmatika,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Református hittan Évfolyam: 5. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE

Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE Az Úr közel! A MAGYARORSZÁGI EGYHÁZAK ÖKUMENIKUS TANÁCSA MISSZIÓI ÉS EVANGELIZÁCIÓS BIZOTTSÁGÁNAK HÍRLEVELE 2014. március P. Tóthné Szakács Zita Böjtben A múlt héten elkapott egy vírus, minek következtében

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék!

Bizonyára, ha még embereknek igyekeznék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék! 2014. december 31. Mandabokor Óévi Istentisztelet 1 Kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2 hirdesd az igét, állj

Részletesebben

Kulcsok a megértéshez

Kulcsok a megértéshez Kulcsok a megértéshez Egyre nagyobb az érdeklődés a spirituális ismeretek, a misztikus kapcsolatok, és a nem tudományos gyógyítás iránt. Ez a tény jelzi, hogy valami történik, s ezt sok ember érzi. Valami

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com

Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet. Ronyka http://www.varazslatostitkok.com Károlyi Veronika (Ronyka) 5 bődületes hiba, amit ha elkövetsz kinyírod a hitedet Írta: Károlyi Veronika (Ronyka) Copyright Károlyi Veronika, 2015 Minden jog fenntartva! Ingyenes e-könyv 5 bődületes hiba,

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam, 1. szám Május, Június Akarod hallani a jó hírt? Eljött hozzám még bűnben éltem Eljött hozzám még bűnben éltem, s romokban elhevert az életem, most már megtértem

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán

Böjti csönd Böjti tisztulás. Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Böjti csönd Böjti tisztulás Krisztus kereszten elmondott hét szava nyomán Jó reggelt! :) Új nap, tiszta lap! Míg mások mindenfélével foglalkoznak a reggeli kapkodásban, a legjobbat teszi az, aki időt ad

Részletesebben

A Szent Szellem keresztség

A Szent Szellem keresztség Nochta Pál Attila A Szent Szellem keresztség Rengeteg könyv jelent már meg a Szent Szellem keresztséggel kapcsolatosan, s ezekben a könyvekben teológusok és laikusok egyaránt közzétették véleményüket e

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Jézus az ég és a föld Teremtője

Jézus az ég és a föld Teremtője 1. tanulmány december 29 január 4. Jézus az ég és a föld Teremtője SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 1:1; Zsoltár 19:2-4; János 1:1-3, 14; 2:7-11; Kolossé 1:15-16; Zsidók 11:3 Kezdetben teremté

Részletesebben

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE

Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE Levelező Klub FELFEDEZŐK 1. 1. LECKE 1. rész Kedves Barátunk! Gondolkoztál már azon, milyen lehet Isten? Isten annyira hatalmas, annyira csodálatos, hogy soha nem tudhatunk meg mindent róla. Isten azonban

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09.

Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. Gazdagrét Prédikáció 2012.09.09. EZT CSELEKEDJÉTEK AZ ÉN EMLÉKEZETEMRE, Lk. 22;19, Azt tapasztalom testvérek, hogy első hallásra nehezen tud az ember megbarátkozni azokkal a szokatlanul új gondolatokkal,

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2.

bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Bibliatanulmányozó Feladatlap 1. 2. Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTéNET: Az imádság Mi az imádság? Találkoztál

Részletesebben

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6.

Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. Estomihi (Ötvened) vasárnap 2011. március 6. A vasárnapról: a Húsvét előtti ötvenedik nap (a latin nyelvhez igazodva) Quinquagesima lenne, de ezt már általában Estomihi vasárnapnak hívják. Tehát ez az

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel

2016 április 3.-án NT. FOGARASI ANITA Deák Lehel NEW YORK-i ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ First Hungarian Reformed Church of New York City 344 East 69 th Street New York, NY 10021 : (212) 734-5252 www.elsoreformat.us NT. Fogarasi Anita Deák Lehel Főgondnok:

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 2. évfolyam 3. szám Mert született néktek ma Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Lk 2,11 Kedves Testvéreim! Karácsony számomra

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete

Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész. Az Igazság valós természete Miért hiszünk? Hitvédelmi sorozat 2/b rész Az Igazság valós természete VALÓSÁG A valóság az, ami VAN. Csak egy valóság létezik! Nem függ a mi elképzeléseinktől A valóság az objektív, tényszerű létezés

Részletesebben

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka

Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Zsolt 1,1-3 A boldogság titka Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az Ő törvényéről

Részletesebben

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK

ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Pasarét, 2014. július 20. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Cseri Kálmán ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK Alapige: Róma 1,1-7 Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek!

Üzenet. A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Kedves Testvérek! Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 26. szám, 2011. jún. 26. Isten! Add törvényeidet a királynak... Zsolt 72,1 Érdekes kérés: szerintem egyszerre jó

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus, a nagy Mester A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus, a nagy Mester Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény

Demeter Sándor Lóránd. A törött cserépedény Demeter Sándor Lóránd A törött cserépedény Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek. Miért nézed a

Részletesebben

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a

Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja. csak a nyitó szentmisén és most így a vége felé. Biztos, hogy nagyon sok élménnyel van tele a Palánki Ferenc segédpüspök prédikációja Fıtisztelendı paptestvérek, Krisztus hívei, szeretett testvéreim! Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni ezen a találkozón, ezen a mőhelyen, lelkigyakorlaton, csak

Részletesebben

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett 1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett Világosságos szentolvasó I. Jézus a tisztulás jelképeként alámerült a Jordán vizében. Nekem a gyónás adja a megtisztulást. Milyen gyakran élek a gyónás lehetõségével?

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján

Mészáros Sándor Az engedelmesség Komáromi Baptista Gyölekezet. Az engedelmesség. Jónás könyve alapján Példa: Az engedelmesség Jónás könyve alapján Egy hív édesapa fia lelkipásztornak készült. A fiú elhatározta, hogy külföldre megy egy fels bb tanulmányi fokozat megszerzése érdekében. Az édesapa aggódott

Részletesebben

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni!

2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! 2012. 09.05. Prédikáció Szeretnék jól dönteni! Annak ellenére, hogy bár Jézus tanítását törekszünk megérteni, befogadni, mégis azt éljük meg, hogy bizonyos esetekben nem tudtunk, vagy nem tudunk jól dönteni.

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben