HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MAGÁNSZEMÉLY ÜZLETFELEK RÉSZÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MAGÁNSZEMÉLY ÜZLETFELEK RÉSZÉRE"

Átírás

1 HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MAGÁNSZEMÉLY ÜZLETFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: december 1.

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA KAMATOK, DÍJAK, JUTALÉKOK, KÖLTSÉGEK FELMONDÁS, MEGSZÜNTETÉS HITELÜGYLETEK HITEL ILLETVE KÖLCSÖN ÜGYLETEK BIZTOSÍTÉKOK ÉS KEZELÉSÜK A PÉNZFORGALMI TELJESÍTÉS MÓDJA AZ ELŐTÖRLESZTÉS LEHETŐSÉGEI, ILLETVE A HITELSZERZŐDÉS FELMONDÁSA A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYBA LÉPÉSE, ÉRVÉNYE ÉS VÁLTOZTATÁSA10 2

3 1. Általános feltételek A CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank, tevékenységi engedély száma: ÁPTF [ ], kelte: [ ]) és az Üzletfelei között létrejövő jogviszonyok általános feltételeit a Bank Általános Üzletszabályzata és a Bank Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. 1.1 Az Általános Szerződési Feltételek hatálya A Hitel és kockázatvállalási Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek) az Inter-Európa Bank Zrt. ( Jogelőd Bank ) és magánszemély Üzletfelei (a továbbiakban: Üzletfél) között létrejött lakossági hitelügyletek feltételeit tartalmazza. A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a szerződő felekre külön kikötés nélkül is kötelezőek, de azoktól az egyes szerződések megkötése során a felek közös megegyezéssel eltérhetnek. Ahol a szerződések ügyfelet említenek, azon Üzletfelet kell érteni jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alatt Kamatok, díjak, jutalékok, költségek Az Üzletfél az egyes hitelügyletek során a banki szolgáltatások ellenértékeként kamatot, jutalékot, díjat, illetve költségeket fizet a Bank részére a Bank üzleti helyiségeiben elhelyezett, továbbá a Bank honlapján (www.cib.hu) elérhető, vonatkozó és mindenkori hatályos kondíciós listái, továbbá az egyes termékekre vonatkozó tájékoztatói és hirdetményei szerinti mértékben és időpontokban. A Banknak járó tőkeösszeg, kamat, jutalék, díj és költség késedelmes megfizetése esetén az Üzletfél a mindenkori hatályos Kondíciós listáiban meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles, amennyiben a konkrét szerződés eltérően nem rendelkezik A kamatszámítás módja: A Bank a kamatokat és az egyéb kamat jellegű díjakat a következő módon számítja: alapösszeg* a kamat éves, %-ban kifejezett mértéke*naptári napok száma A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001 (I.31.)Kormányrendelet hatálya alá tartozó hitelek esetében a kamattámogatás alapjául szolgáló kamat számítási módja az alábbi képlettel történik: tőketartozás* a kamat éves, %-ban kifejezett mértéke*naptári napok száma GBP devizanem esetén a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a képlet a következő: A kamat változtatása alapösszeg* a kamat éves, %-ban kifejezett mértéke*naptári napok száma A szerződésekben meghatározott kamat változtatásának módját és feltételeit illetve körülményeit a Bank és az Üzletfél által megkötött szerződések, a Bank Általános Üzletszabályzata, valamint a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. 3

4 A Teljes Hiteldíj Mutató számítása A Bank a három hónapnál hosszabb lejárattal rendelkező lakossági kölcsönre 1 a 41/1997. (III.5.) Kormányrendelet alapján meghatározott Teljes Hiteldíj Mutatót (a továbbiakban THM) az alábbi módon számítja: Amennyiben a hitel folyósítására egy részletben kerül sor: ahol: H = m k= 1 A k (1+ i) H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő költségekkel, Ak: a k-adik törlesztőrészlet összege, m: a törlesztőrészletek száma, tk: a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, i: a THM századrésze Amennyiben a hitel folyósítására több részletben kerül sor: ahol: A k (1+ i) t k A' k' (1+ i) m m' = t k t k k= 1 k' = 1 ' Ak: a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő - a pénzügyi intézménynek fizetendő - költségekkel, A k : a k sorszámú törlesztőrészlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m : a törlesztőrészletek száma, tk: a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, tk : k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, i: a THM századrésze Az egyes hitelfajtákra és a hitelkártyára vonatkozó THM értékét, és az itt nem szabályozott egyéb feltételeket a mindenkori Kondíciós Lista, és az annak részét képező az adott termékre vonatkozó - Terméktájékoztató tartalmazza. A közzétett THM értéket a Bank mindig az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével állapítja meg, és e feltételek változása esetén a THM értéke is változhat. 1 Lakossági kölcsön: a fogyasztási kölcsön, valamint a lakás, illetőleg üdülő vagy egyéb ingatlan vásárlására, építésére, felújítására, bővítésére, korszerűsítésére, továbbá közműfejlesztésre a természetes személy által igénybe vehető kölcsön. Fogyasztási kölcsön: a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez a természetes személy részére nyújtott kölcsön és a felhasználási célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. 4

5 A THM devizakölcsönök esetén nem tükrözi a hitel árfolyamkockázatát, változó kamatozású kölcsönnél pedig nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A Bank által nyújtott devizakölcsönök folyósítása és törlesztése egyaránt a kölcsön devizanemében történik. A 41/1997. (III.5.) Kormányrendelet 13. (1) bekezdésében meghatározott helyeken és a hirdetésben szereplő THM meghatározásakor a forintban felmerülő költségeket a Bank az általa alkalmazott, a tárgynegyedévet megelőző hónap 1. munkanapján érvényes deviza-eladási árfolyamon veszi figyelembe. Az egyedi szerződésekben meghatározott THM számításánál alkalmazandó devizaárfolyamot a szerződés tartalmazza. A Bank Üzletfele számára biztosítja, hogy megismerhesse: a) a hitelszerződés tervezetét, b) a hitelbírálati díjnak a kezelési költségbe való beszámítási módját, c) a hitelprolongálás várható költségét, d) az Üzletfél nem teljesítése esetén a késedelmi kamat mértékét és a hitelfelmondás feltételeit, e) a teljes futamidőre kiszámított kamatot, f) a rövidítés feltüntetésével két tizedesjegy pontossággal a THM-et, a THM számításának módját és a THM számítása során figyelembe vett egyéb költségeket, különösen a közjegyzői díj és a kölcsön folyósításához megkövetelt biztosítási díj meghatározását és várható összegét, g) az összes - a Bank részére fizetendő, a hitel felvételével összefüggő - költséget, valamint h) a Bank által a hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket. 1.3 Felmondás, megszüntetés A Bank és az Üzletfél kizárólag az általuk megkötött szerződésben szabályozott esetekben és módon, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételek 2.4 pontjában írottak szerint, továbbá jogszabályi rendelkezés alapján mondhatja fel mind az egyes ügyletekre vonatkozó szerződéseket, mind pedig az ügyleti kapcsolatok egészét. A felmondást minden esetben, írásban kell közölni a másik féllel. A felmondás a szerződésben vagy ennek hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott idő elteltével szünteti meg a szerződést A jelen Általános Szerződési Feltételeket a felmondás hatályba lépésétől az elszámolás teljes lezárásáig terjedő időtartam alatt is alkalmazni kell. 2. Hitelügyletek 2.1. Hitel illetve kölcsön ügyletek A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában: - hitelügylet a) hitel (rendeltetésétől és fedezetétől függetlenül); b) folyószámlahitel; c) bankkölcsön (rendeltetésétől és fedezetétől függetlenül); - hitelművelet: a) hitelkeret megnyitása és rendelkezésre tartása; b) bankkölcsön folyósítása; A hitelszerződéssel a Bank arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott hitelkeretet tart az Üzletfél rendelkezésre a szerződésben megjelölt ideig, és a keret terhére - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén kölcsönt nyújt, vagy egyéb hitelműveletet végez. A hitelek egyes típusaira vonatkozó speciális feltételek és kondíciók külön terméktájékoztatóban és hirdetményben kerülnek meghatározásra. 5

6 A hitel- és kölcsönszerződésnek többek között tartalmaznia kell a hitel célját, igénybevételének módozatait és feltételeit. Ha a hitelszerződés megkötésekor nem határozható meg valamennyi lényeges kikötés, a felek azokat - a hitelszerződés alapján - a hitelügyletre vonatkozó további szerződésekben rögzítik A Bank az Üzletféllel kötött szerződés alapján - eltérő megállapodás hiányában - a mindenkori hatályos Kondíciós listá(k)ban, illetve az adott termékre vonatkozó tájékoztató(k)ban és hirdetmény(ek)ben meghirdetett kamatot és egyéb díjakat, jutalékokat valamint költségeket számítja fel A Bank az irányadó hiteldíjakat a Kondíciós Lista elérhetőségi helyein (üzlethelyiségek, közzéteszi Amennyiben az Üzletfél a kölcsön forintra történő átváltását kezdeményezi, az átváltás napjától a szerződésre a mindenkori forint Kondíciós Listában forint meghirdetett díjtételek irányadóak. A kölcsöntartozás forintra történő átszámítása ún. pénztári deviza eladási típusú szerinti árfolyamon történik. Amennyiben az átváltás nem a törlesztési napon történik, a forint tartozás meghatározását a Bank a teljes adott havi kezelési költség figyelembe vételével végzi el. A Bank az átváltásról az Adóst egyoldalú nyilatkozattal értesíti, amely tartalmazza az átváltást követően forintban meghatározott tőketartozást, valamint az új forint kamatláb figyelembe vételével kiszámított új törlesztő részleteket is. Ezen írásbeli értesítés a szerződés módosításának minősül Biztosítékok és kezelésük A Bank az üzleti kapcsolat fennállása alatt bármely időpontban és valamennyi követelése tekintetében - még akkor is, ha az Üzletfél tartozásai feltételhez vagy időhöz kötöttek, illetve még nem esedékesek - jogosult az Üzletféltől megkövetelni, hogy nyújtson megfelelő biztosítékot, illetve, hogy a már adott biztosítékot egészítse ki olyan mértékben, amilyen mértékben az a Bank követelései megtérülésének biztosításához szükséges. A biztosítékul felajánlott vagyontárgy hitelbiztosítéki értékét a Bank az általa elfogadott értékbecslő vállalkozások szakvéleménye alapján állapítja meg A Bank által szokásosan alkalmazott biztosítékok a következők: - óvadék; - ingatlant és ingót terhelő jelzálogjog; - zálogjog jogon és követelésen; - kézizálogjog; - önálló zálogjog; - készfizető kezességvállalás; - azonnali inkasszójog A Bank fenntartja magának a jogot egyéb biztosítékok, okmányok, kötelezettségvállalások, illetve több biztosíték és kötelezettségvállalás egyidejű kikötésére is A Bank a kihelyezésről történő döntése előtt meggyőződik a szükséges fedezetek, illetőleg biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. A döntés alapjául szolgáló iratokat az ügyletre vonatkozó szerződéshez, illetőleg a leszámítolt váltóhoz kell csatolni. Ingatlan beruházást finanszírozó hitel esetén a hitel igénybevételéhez a beruházás készültségének igazolására csatolni kell a Bank által elfogadott értékbecslő vállalkozások szakvéleményét is. A Bank a Hpt. előírásainak megfelelően fedezetként nem fogadja el: a) a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt; 6

7 b) a Bankkal szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt; c) a Bank vagy a Bankkal szoros kapcsolatban álló vállalkozás gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott közvetlen irányítást biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét. A kockázatvállalást tartalmazó szerződés tartama alatt a Bank rendszeresen figyelemmel kíséri és dokumentálja a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, beleértve az Üzletfél pénzügyi helyzetének alakulását A Bank jogszabály felhatalmazása alapján jogosult arra, hogy az Üzletfél rendelkezése nélkül is megterhelje az Üzletfél bármely, a Banknál vezetett szabad rendelkezésű pénzkövetelést tartalmazó bankszámláját a hitelügyletek körében keletkezett bármely jogcímű esedékes követeléseivel. Ezen túlmenően a Bank jogosult arra is, hogy az Üzletféllel kötött bármely betéti szerződése szerint a Banknál lévő betétösszeg(ek)ből és/vagy annak (azok) kamatából levonja az Üzletfél Bankkal szemben fennálló, a hitelügyletek körében keletkezett bármely jogcímű tartozásait annak (azok) esedékessége napját követő betétlejárat napján. A betét lejáratának az automatikus meghosszabbítású betéteknél a fordulónap számít. A Bank jogosult továbbá arra, hogy beszámítsa az Üzletféllel szemben őt terhelő fizetésekbe az Üzletfél tartozásait mindaddig, amíg saját követeléseit ki nem elégítette, még akkor is, ha követelései nem ugyanabból a jogviszonyból fakadnak Az Üzletfél köteles gondoskodni a Bank javára biztosítékul kikötött vagyontárgyak és jogok fenntartásáról, megőrzéséről és állagmegóvásáról. A biztosíték értékében, értékesíthetőségében bekövetkezett változásokról az Üzletfél köteles a Bankot haladéktalanul tájékoztatni Az Üzletfél tartozik a biztosítékul lekötött, illetve a hitel (kölcsön) fedezetéül szolgáló vagyontárgyait, a hitelből beszerzett eszközöket minden kár esetére teljes mértékben biztosítani. A biztosításnak valamennyi biztosítható kockázatra ki kell terjednie. A biztosítási szerződésben, illetve kötvényben a Bankkal kötött szerződés feltételei szerint az Üzletfél köteles a biztosítási összeget - a Banknak az Üzletféllel fennálló mindenkori követelése erejéig - a Bankra engedményezni. Az Üzletfél a biztosítási szerződést - amíg a vagyontárgy az ügylet biztosítékául szolgál - a Bank hozzájárulása nélkül nem módosíthatja, és nem szüntetheti meg, felhívására köteles a biztosítási kötvényt a Banknak átadni, továbbá köteles a biztosítási díjakat hiánytalanul és késedelem nélkül megfizetni. A kártalanítási összegnek a Bank követeléseit meghaladó része - hacsak az ügylet feltételeit meghatározó szerződés más nem ír elő - az Üzletfelet illeti meg A Bank jogosult - a helyszínen is - ellenőrizni, hogy követelésének a fedezete és biztosítéka megfelelő-e, továbbá, hogy a biztosítékul lekötött vagyontárgyakat az Üzletfél rendeltetésszerűen kezeli, megőrzéséről gondoskodik Ha az Üzletfél esedékességkor nem teljesíti kötelezettségeit, a Bank jogosult a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő módon érvényesíteni bármely biztosítékból eredő jogát Ha valamely, biztosítékul szolgáló jog gyakorlása vagy követelés érvényesítése a biztosíték lekötési időtartama alatt esedékessé válik, a Bank jogosult a jogot gyakorolni, illetve a követelést érvényesíteni. Így a Bank már a saját - az Üzletféllel szemben fennálló - követelése esedékessé válása előtt jogosult a biztosítékul birtokában levő értékpapírokat, azok szelvényeit vagy zálogjegyeit beváltani, a javára szóló vagy biztosítékul ráruházott követeléseket érvényesíteni, és az ebből származó bevételt - választása szerint - az Üzletfél tartozásának csökkentésére fordítani vagy óvadékként kezelni. Ilyen esetben jogosult a Bank megtenni mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a követelés érvényesítése érdekében szükségesnek tart, beszedésre és végrehajtásra azonban nem köteles. 7

8 2.3. A pénzforgalmi teljesítés módja A Bank részéről a hitel folyósítása - a hitelszerződésben meghatározott módon és feltételek mellett - átutalással, beszámítással, illetve folyószámlahitel esetén fedezet-kiegészítéssel (folyószámla hitelkeret beállításával) történik Az Üzletfél tőke visszafizetési valamint, kamat-, díj-, jutalék-, és egyéb költségfizetési kötelezettségének teljesítése vagy az Üzletfélnek a szerződésben meghatározott bankszámlájával szemben a Bank által benyújtott azonnali inkasszó, illetve terhelési jog gyakorlása, vagy az Üzletfél által a Bank szerződésben meghatározott számlájára való átutalás útján, vagy a Bank pénztáránál készpénzbefizetéssel történik A Bank a törlesztés biztosítása érdekében jogosult az esedékes Törlesztőrészletet a Bankszámlán/ Devizaszámlán az esedékesség napján 0.00-tól blokkolni. A blokkolás következtében a blokkolt összeg a Bankszámlán/ Devizaszámlán zárolt státuszba kerül, meghatározott célra elkülönített pénzeszközként az Üzletfél rendelkezése alól kikerül. A blokkolás az Üzletfélnek a Bankszámla/ Devizaszámla egyenlege alapján fennálló kamatjogosultságát nem érinti. Amennyiben a blokkolás olyan Bankszámlán/ Devizaszámlán történik, amelyen nem áll rendelkezésre egyenleg, a blokkolás az Üzletfélnek a Bankszámlára/ Devizaszámlára beérkező tételek feletti rendelkezési jogát korlátozza a blokkolási összeghatáráig. A blokkolást a Bank a Bankszámlán a blokkolás időpontjában irányadó árfolyamon végzi, a blokkolt összeg törlesztésre fordítása a nap végi terhelésre irányadó árfolyamon történik. A terheléssel a blokkolás megszűnik, de amennyiben a blokkolt egyenleg a napi árfolyammozgások következtében a terhelési követelésre nem nyújt fedezetet, a Bank jogosult a terhelést követően fennmaradt követelését ismételten blokkolni. A blokkolt egyenleg terhelésen felüli részén a terhelést követően az Üzletfél ismét szabadon rendelkezhet. A Bank a Bankszámlán blokkolt és terhelt összegek eltéréséből eredő árfolyam különbözetből eredő minden felelősségét kizárja Az előtörlesztés lehetőségei, illetve a hitelszerződés felmondása Az Üzletfél jogosult előtörlesztésre, ennek részletes feltételeit a Bank és az Üzletfél között létrejött külön írásbeli megállapodás vagy a szerződés tartalmazza. A megállapodás nélküli vagy a szerződés rendelkezéseivel ellentétes előtörlesztés esetén a Bank jogosult a hátralévő futamidőre változatlanul felszámítani a szerződésben meghatározott ügyleti kamatot A Bank által kezdeményezett azonnali hatályú felmondás esetén a Bank közli a felmondás indokát az Üzletféllel. A Bank a szerződésben szabályozott eseteken kívül többek között a következő esetekben jogosult a hitel- illetve kölcsönszerződés azonnali hatályú felmondására: az Üzletfél a folyósított összeget részben vagy egészben nem a szerződésben meghatározott hitelcélra fordítja, használja fel; az Üzletfél bármely kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti; a késedelmes teljesítés esetében a Bank akkor élhet felmondási jogával, ha egy kötelezettséget az Üzletfél kettőnél több esetben 15 napot meghaladó késéssel teljesített, vagy legalább kétfajta kötelezettség teljesítésénél következett be a 15 napot meghaladó késedelem; az Üzletfél a szerződésben meghatározott esedékes fizetési kötelezettségeinek a megjelölt módon és mértékben a Bank írásbeli felszólítására a felszólításnak a Bank Általános Üzletszabályzata szerinti kézbesítését követő 10 munkanapon belül sem tesz eleget; az Üzletfél hitelképességében és/vagy vagyoni helyzetében a hitelszerződés aláírásakor fennálló állapothoz viszonyítva a Bank által komolynak ítélt romlás következik be (pl. csőd bejelentése, végrehajtási eljárás indítása stb.); fedezetelvonásra utaló magatartás vélelmezhető; 8

9 az Üzletfél a Bankot valótlan tények közlésével, releváns tények, adatok elhallgatásával, a valóságnak meg nem felelő adatok szolgáltatásával szándékosan megtévesztette vagy tévedésben tartotta; az Üzletfél a hitelszerződésből fakadó valamely kötelezettségének a Bank felszólítása ellenére nem tesz eleget; a Ptk paragrafusában felsorolt esetekben; az Üzletfél által elkövetett és bármely, az előzőekben nem részletezett súlyos szerződésszegés esetén A Bank jogosult az Üzletfél és a Bank által megkötött konkrét szerződésben meghatározott egyéb, a Bank számára azonnali hatályú felmondási jogot biztosító esetekben - az pontban szabályozottakon kívül is - azonnali hatállyal felmondani a szerződést. A Bank az azonnali hatályú felmondást minden esetben írásban és a felmondás indokának megjelölésével közli az Üzletféllel. Amennyiben a szerződés annak teljesítésén kívül bármilyen egyéb okból szűnik meg, az Üzletfél valamennyi fizetési kötelezettsége teljes összegében lejárttá és esedékessé válik, és az Üzletfél köteles a Bank felmondásról szóló értesítésének kézhezvételét követően haladéktalanul a teljes tartozását megfizetni beleértve a késedelmi kamatot a tényleges teljesítés napjáig számítva. A felmondásról szóló értesítés abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő, ha a Bank azt telefaxon küldi meg az Üzletfél részére. A szerződés felmondásának további jogkövetkezményeként a Bank a felmondásról való értesítés napjától jogosulttá válik a késedelmi kamat felszámítására, és megnyílik a joga a szerződés alapján kikötött valamennyi biztosíték igénybevételére, ideértve az azonnali inkasszó jogának gyakorlását is Felmondás esetén az Üzletfél részére vezetett bankszámla egyenlege tekintetében megnyílik a Bank beszámítási joga. Ekkor az Üzletfél köteles a Bankot felmenteni minden olyan kötelezettség alól, amelyet az Üzletfél javára vagy utasítása alapján vállalt. Amennyiben a Bank felmentése a kötelezettségek alól nem lehetséges, az Üzletfél köteles a Bank számára megfelelő biztosítékot nyújtani. 3. A Központi Hitelinformációs Rendszerre vonatkozó rendelkezések A Bank, mint referencia adatszolgáltató, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény kötelező előírása alapján csatlakozott a Bankközi Informatika Szolgáltató Rt. (a továbbiakban: a Rendszer üzemeltetője) által működtetett Központi Hitelinformációs Rendszerhez (a továbbiakban: Rendszer). A Központi Hitelinformációs Rendszerbe a referencia adatszolgáltatók kötelesek törvény XX/A fejezetében meghatározott adatszolgáltatási események fennállása esetében a törvény 3. számú mellékletének II. fejezetében meghatározott adatokat átadni, a Rendszer ezen adatokat tárolja. A Rendszer üzemeltetője Rendszerhez csatlakozott bármely referencia adatszolgáltató kérésére a Rendszerben tárolt adatokról információt szolgáltat annak érdekében, hogy azok, a Rendszerből lekért adatokat - biztonságosabb működésük érdekében a hitelezési kockázataik csökkentésének elősegítésére - a törvény 130/A. (4) bekezdésben foglaltak szerint felhasználhassák. Az Üzletfél tudomásul veszi, hogy a Bank a törvény 130/C. -ban és a 130/F. (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően adatokat szolgáltat a Rendszernek. A Bank természetes személy Üzletfeleit az adatátadásról a törvény 130/J. (1) bekezdés b-d) pontjában foglalt szabályok betartásával írásban értesíti. A Rendszer üzemeltetője a részére átadott adatokat a 130/C. -ban meghatározott esetekben a tartozás megszűnésének időpontjától, illetve a 130/F. (1) bekezdésében meghatározott esetben a szerződés megszűnésének időpontjától számított 5 évig kezeli. Az Üzletfél bármely a Rendszerhez csatlakozott referencia adatszolgáltatótól tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen adatai szerepelnek a Rendszerben és azokat mely referencia adatszolgáltató szolgáltatta. 9

10 Ha az adatátadás illetve az adatkezelés nem a törvény előírásainak megfelelően történt az Üzletfélnek jogában áll Bankhoz és/vagy a Rendszer üzemeltetőjéhez kifogást benyújtani a törvény 130/K. -ban foglaltak szerint. A kifogást Bank és/vagy a Rendszer üzemeltetője köteles annak kézhezvételétől számított 15 napon belül kivizsgálni, és a vizsgálat eredményéről a benyújtót tájékoztatni. Az Üzletfél a fenti vizsgálat eredményéről szóló tájékoztató kézhezvétele után 30 napon belül jogosult a Bank és a Rendszer üzemeltetője ellen peres eljárást kezdeményezni a törvény 130/L. -ban meghatározottak szerint. Az Üzletfél jogosult továbbá akkor is peres eljárást kezdeményezni a Bank és a Rendszer üzemeltetője ellen, ha nem tesznek eleget a kifogás kivizsgálására és annak eredményéről való tájékoztatási kötelezettségüknek, valamint ha az Üzletfél által benyújtott tájékoztatáskérés alapján nem szolgáltatnak adatot az Üzletfélnek. 4. Az Általános Szerződési Feltételek hatályba lépése, érvénye és változtatása 4.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: január A jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit a hatályba lépés időpontjától a Jogelőd Bank és Üzletfelei között a hatályba lépést megelőzően már megkötött szerződésekre kell alkalmazni Az Általános Szerződési Feltételek Üzletfelek számára kedvezőtlen módosításáról annak tervezett hatálybalépése előtt legalább 15 nappal a Bank köteles tájékoztatni Üzletfeleit a bank üzleti helyiségeiben, valamint a Bank honlapján (www.cib.hu) való közzététel útján. Amennyiben az Üzletfél a módosítás hatályba lépéséig nem tesz észrevételt, a változást az Üzletfél részéről elfogadottnak kell tekintetni. Amennyiben az Üzletfél 15 napon belül közli a Bankkal, hogy a módosítást nem fogadja el, mindkét fél jogosult a bank és az Üzletfél között fennálló Szerződéseket felmondani a Lakossági Üzletág Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint. 4.4 A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Jogelőd Bank a május 2-től hatályos Hitel és kockázatvállalási Üzletszabályzata. Ahol a Jogelőd Bank által magánszemély Üzletfelekkel kötött hitelszerződések a Hitel-Betét Üzletszabályzatra, Hitel és kockázatvállalási Üzletszabályzatra vagy Hitel és kockázatvállalási Üzletszabályzat Magánszemély Ügyfelek részére hivatkoznak, ott a továbbiakban a jelen Általános Szerződési Feltételeket kell érteni. * * * 10

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MAGÁNSZEMÉLY ÜZLETFELEK RÉSZÉRE

HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MAGÁNSZEMÉLY ÜZLETFELEK RÉSZÉRE HITEL ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MAGÁNSZEMÉLY ÜZLETFELEK RÉSZÉRE HATÁLYOS: 2008. január 1. Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK...3 1.1 AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA...3

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet ÖNKORMÁNYZATI HITELEK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2010. november 11. www.egertksz.hu Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az Eger és

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2014. január 1-től Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2013. február 20-tól Fizetési számla

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1.

Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Hirdetmény Lakossági hitelek kondíciói és költségei Érvényesség: 2015. január 1. Közzététel napja: 2014.12.16 Jelen Hirdetmény 2015. január 1-től lép hatályba. Az újonnan meghirdetett kamat-, díj- és költségelemek valamint az aktuális teljes hiteldíj mutató (THM) értékek sötét háttérrel

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Kamatok, díjak és egyéb költségek

Kamatok, díjak és egyéb költségek HIRDETMÉNY Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság hivatalos tájékoztatója a lakossági ügyfeleknél alkalmazott kondíciókról, kamatokról, díjakról, jutalékokról egységes szerkezetben Érvényes:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810%

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Bruttó kamat* Kamattámogatás 4,8810% 0,0000% 4,8810% H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.01.05-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/6. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.02-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek 1. Három hónapos,

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től

Hirdetmény Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról Érvényes: 2012. április 7-től I. Hosszú lejáratú fogyasztási hitel Igényelhető hitelösszeg 300.000-1.000.000 Ügyleti kamat Lakossági hitelek kamatairól, kondícióiról 54-120 hónap Hitel - előkészítési díj 2% Folyósítási jutalék 1% Kezelési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012.

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és CIB Gyorskölcsöneire vonatkozóan Hatályos: 2012. KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2012. március 23-tól 2012. március 23-án vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény

Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Lakossági szabad felhasználású jelzáloghitel hirdetmény Érvényes: 2017. január 1-től Jelzálog fedezete mellett nyújtott, felhasználási célhoz nem kötött forintalapú jelzáloghitel magánszemélyek részére,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI NEM FORGALMAZOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. július 1. 1 DEVIZAKIVÁLTÓ HITEL FŐBB KONDÍCIÓI 2012. március 1-től nem igényelhető! Forint alapú Devizakiváltó Hitel kondíciói: A kölcsön

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. november 25-től 2014. szeptember 15-én vagy azt követően igényelt kölcsönökre vonatkozó feltételek:,

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan

Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott kölcsönre vonatkozóan 1. A kölcsön feltételei: Érvényes: 2015. október 1-től, visszavonásig 1.

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista magánszemélyek részére Fizetési számla követelés vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan, magánszemélyek részére 1. A hitelkeret

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói

Hirdetmény Akciók kondíciói Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 6,0000% 0,3660% 6,3660% Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. június 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja:

H I R D E T M É N Y. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Hatálybalépés napja: 2013.01.01. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft A kölcsön futamideje: 12-72 hónap Díjak

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kondíciós Listája Hatályos: 2014. március 03. TARTALOMJEGYZÉK 1. Arteus Gold Credit devizakölcsön befektetési arany fedezete mellett... 4 1.1. Arteus Gold

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2016.10.01. Jelen Hirdetmény a 2016.09.30 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. október 1. Érvényes: visszavonásig.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 20,87 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) 2,5 % Takarékszövetkezetnél számlával rendelkező ügyfél Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. június 25. napjától

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ ÁLTALÁNOS LAKOSSÁGI ÜZLETSZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSÁRÓL A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: 01-10-041004) ezúton értesíti

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016.06.30. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás 0,5970% 6,4650 % Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2014. március 01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23)

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 1. Jelen Hirdetmény a 2017. február 1. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016.05.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET, MINT FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZETBE BEOLVADÓ JOGELŐD ÁLTAL 2015. NOVEMBER 30-IG FORGALMAZOTT LAKOSSÁGI HITEL TERMÉKEK HIRDETMÉNYEI 2 KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016.04.06. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja:

HIRDETMÉNY. 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja: HIRDETMÉNY 14. Takarék Otthon Hitel Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.12.31 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ

BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI HITEL-TERMÉKISMERTETŐ TARTALOM SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGHITEL (Forint alapú!) HATÁLYOS 2016.04.01-től visszavonásig Szabad Felhasználású Jelzáloghitel A kölcsön

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Takarék Otthon Hitel HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.08.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.08.31-ig befogadott

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói

KONDÍCIÓS LISTA. Lakossági Hitelek kondíciói KONDÍCIÓS LISTA Lakossági Hitelek kondíciói A/3/2017 Érvényben: 2017. március 1.-től H i t e l e k Éves kamat % Kezelési ktg. % THM% Fogyasztási jellegű hitelek: Takarék Személyi Kölcsön 5/2017. sz. Hirdetmény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN április 1-től Dunakanyar Takarékszövetkezet 14/2017. sz Hirdetmény TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN A Dunakanyar Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben