A BABONASÁG A BABONASÁG TUDOMÁNYOS JELENSÉGKÖRE BABONASÁG VERSUS VALLÁS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BABONASÁG A BABONASÁG TUDOMÁNYOS JELENSÉGKÖRE BABONASÁG VERSUS VALLÁS"

Átírás

1 A BABONASÁG Mi is a babonaság? Mi számít babonaságnak és mi nem? Ki dönti azt el, hogy hol kezdődik és hol végződik a hiedelem, valamint a tudás? Létezik egyáltalán biztos tudás, vagy csak ideáljainkban szerepel? Mi a vallás álláspontja a babonaság ügyében és melyek a spirituális meglátások e kérdésben? Hogyan számolhatjuk fel a babonáinkat? A BABONASÁG TUDOMÁNYOS JELENSÉGKÖRE A babonaság olyan hitet vagy hiedelmet jelent, amelyet rosszalló értelemben használunk szubjektív, irracionális és természetfeletti szemléletekre, elképzelésekre és nézőpontokra. A kérdés azért nem egyszerű, mert ami az egyik ember számára hihetetlen és misztikus, az a másik fél számára evidencia. Ezért minden ember maga határozhatja meg szabad akaratából, hogy mit fogad el és mit utasít el a hozzá eljutó milliónyi információból. Voltaképpen minden babonaságnak minősül, amit nem bizonyítunk. De létezik-e egyáltalán olyan egyetemes és mindenki által elfogadott mérce, amely hajszálpontosan képes lenne eldönteni, hogy hol van a racionalitás és a babonaság határa. Első pillantásra tökéletesen alkalmasnak tűnik a tudomány. De tegyük fel a kérdést: milyen jogon? Milyen alapon? Mi van azokban az esetekben, amikor a tudomány tévesen ítél meg dolgokat és babonaságnak tart olyan jelenségeket, amelyeket egyelőre még ő sem ismer? Korai és elhamarkodott volna a tudományt minden más megismerési mód fölé emelni. Bizony, a tudomány sem csalhatatlan, sőt sokszor bizonyosodott már be az évszázadok alatt, hogy néha megfullad a saját maga által felállított korlátokban. Kopernikusz, Galilei, Newton, Tesla, Einstein, Schrödinger esetei hűen példázzák ezt. Az említett urak vajon babonásak voltak, amikor szentül hittek a saját találmányaikban még azelőtt, hogy a végső konstrukciójukat vagy elméletüket tökéletesítettek volna? Babonások voltak a nagy reformerek a maguk korában? Jelenleg olyan képzetekre alkalmazzák a babonaság kifejezést, amelyeknek nincs tudományos vagy logikus alapjuk a tudomány szempontrendszere szerint. BABONASÁG VERSUS VALLÁS A legádázabb háborúskodás kétségtelenül a vallás és a babonaság között alakult ki a világtörténelemben. Annyi viszály, intrika, eretnekvég és vér indult el a vallási hiedelmek és a többi szellemi eszmeáramlat között, hogy az elmúlt évezredek szinte tocsognak az ideológiákért kiömlött vértócsában. A középkori tudósok értelmezésében a babonaság olyan hiedelmekre vonatkozik, amelyek ellentétesek voltak a kereszténységgel. A vallások egy része, konkrétan a Biblián alapuló vallási irányzatok, tűzzel-vassal küzdöttek mindig is a babonaság ellen. A furcsasága ennek az egész babonakérdésnek az, hogy a vallások egymás ellen is szép számmal indítottak csatákat lásd a vallásháborúkat, s nem csak a pogányság vagy a spiritualitás képviselői ellen. Ha igazságosak akarunk lenni, akkor a pogánysággal megbélyegzett vagy eretnekséggel megvádolt személyek bűne annyi volt sok esetben, hogy másként gondolkodtak, s nem a hivatalos, kanonikus mainstream-mel(főáramlattal) értettek egyet. A babonaság fizetsége legtöbbször: kiközösítés, meghurcolás, olykor halál volt. Abban az időszakban, amikor az Ószövetség eseményei játszódtak a történelem színpadán, a környező népek vallási szokásai állandó kísértést jelentettek a zsidó nép számára. Elsősorban az egyistenhitet veszélyeztették az eltérő és sokszor többféle természetfeletti lény létezésén alapuló vallási eszmék. Valószínűleg nem véletlen, hogy a teoklaszta vallások mindig elhatárolódtak a spiritualitástól, legalábbis azokban az esetekben, amikor nem ők művelték. Magyarul ha az adott vallás papja végzett szertartást, rituálét és varázslatot, akkor az teljesen rendben volt, ellenben ha egy másik csinált hasonlót, akkor azt az ördög művének minősítették, az egész hitkultuszt pedig babonaságnak titulálták. A teoklaszta vallásra jó példa a zsidó vallás vagy a későbbi intézményesített

2 kereszténység. A zsidók mi mást mondhattak elnyomóikról, az egyiptomiakról, mint hogy hamis isteneket szolgálnak? Hiszen ők csak a sajátjukat fogadják el egyetlennek, a többiekével szemben intoleránsak voltak. De említhetném az egyiptomi történelmen belül Ehnaton esetét is, aki az Amarna-forradalommal törvényerőre emelte az Aton-kultuszt, amely nem tűrte meg a többi istenség mint mindenható tiszteletét. A Bibliában ennek ellenére előfordul a halottidézés (1Sám 28,7-25), a jóslás (Ez 11,26; Zak 10,2) és az asztrológia (Jer 10,2; Iz 47,13). A jóslást halállal büntették, és az álmok jelentését csak akkor fogadták el, ha azok Istentől eredtek (Ter 41,16; Dán 1,27-30).Hasonlóképpen büntették a varázslást, de minden tiltás ellenére többen használtak amuletteket. (2Mak 12,40; Ter 35,40; Bír 8,24; Iz 3,40). Pál apostol Barjézus zsidó varázslót a Sátán fiának nevezi (ApCsel 13,10), valamint a Galatákhoz írt levélben a babonaságot a test cselekedetei közé sorolja (5,20). A BABONASÁG MEGÍTÉLÉSE A babonaságot sokszor a hitetlenség szinonimájaként használják. A babonaság hamisságot, vallástalanságot és ördögi mesterkedést testesít meg. A keresztény olvasatban a babonaság bűn. Magyarországon a nagyszombati katolikus tartományi zsinat 1611-ben és 1629-ben a következőképp fogalmazott: A ráolvasást, mágiát, jövendölést, sorsvetést, tenyérjóslást, kuruzslást a prédikációban gyakran ostorozzák, és ha valakiről kiderül a babonaság, értesítsék róla a püspököt. Az egyszerű nép könnyen babonás, sok helyen javasasszonyok babonával gyógyítanak és ráolvasásokat művelnek. A plébános kérdezze gyónásban és azon kívül is, gyógyítanak-e babonás módon embereket vagy állatokat, és térítse el ettől az embereket. Manapság a babonaság jelentése összemosódott a szerencse fogalmával, mivel az emberek a véletlenszerűségben és a bizonytalanságban kapaszkodót keresnek. A vallásos emberek viszont meg vannak arról győződve, hogy nekik már megvan a tökéletes hitük, vagyis ők nem babonások. Az emberek roppant rosszul viselik a kényszerűséget, a végzetszerűséget és a természetfelettinek való kiszolgáltatottságot, kivéve, ha az Istentől származik. A bizonytalanság és a kételyek kiküszöbölésére az emberek vallásokat teremtettek. De vegyük észre, hogy sok vallásnak emberarca van annak ellenére, hogy isteni sugalmazásokon alapszik. SPIRITUÁLIS MEGKÖZELÍTÉS Az ember szereti érteni, hogy mi miért történik vele. Ha nem ismerjük az ok-okozati láncokat, máris elveszítjük a lábunk alól a talajt. Ezért kapaszkodunk különféle eszmékbe, hitfajtákba, vallásokba stb. Egyszerűen igényünk van a kiszámíthatóságra és a tisztánlátásra. Sokan annyira viszolyognak a saját létkérdéseiktől és szorongást keltő sorskérdéseiktől, hogy mindenféle módon ámítják magukat. Ez lehet spiritualitás, ezotéria, tudomány és vallás. A babonaság attól babonaság, hogy nem a valóságnak megfelelő képet mutatja. Az ember meggyőződései szerint hoz létre önmaga számára racionális világképeket, miközben észre sem veszi, hogy a valóságtól teljesen elszakad és belegabalyodik a hiedelmek pókhálójába. Az isteni törvények sokszor kifürkészhetetlenek az ember számára, de ez nem adhatna okot a babonák legyártására. Az emberek többsége azonban nem képes az igazsághoz vezető személyes utat végigjárni, mert az túl sok szenvedéssel jár, ezért a hit könnyebbik útjai közül választ egy magának valót. Így viszont óhatatlanul besétál a kétely útvesztőjébe vagy örömmel vonul az egoizmus börtönébe. Aki nem babonás, az tudja, hogy minden lehetséges és bármelyik pillanatban, akár előre nem látható módon is megváltozhat az életünk. Száraz György Boldog napot!

3 A RÉMÁLMOK LEGYŐZÉSE Az álmok a tudatalatti üzenetei. Vannak köztük kellemesek és kifejezetten borzalomkeltőek. A rémálmok sokszor visszajárnak kísérteni, ezért elszenvedőiknek egyáltalán nem könnyű napirendre térni felettük. Sőt, sokszor egy egész életen át tartó rettegés forrásává válhatnak. De van megoldás a rémálmok problematikájára! RÉMÁLMOK ÉS ELŐZŐ ÉLETEK Vissza-visszatérő rémálmaink olyan üzenetek a tudattalanból, amelyeket nem mindig könnyű felgöngyölíteni. Alapvető vonásuk a páni félelem, amely az ember ambivalens természetének a démoni feléhez tartozik. A félelem teljesen beleivódik, beleszövődik az ember pszichéjébe. Gyakorlatilag már édesanyja pocakjában szembesülünk az első félelmeinkkel, amikor az anyukánk félelemrezgéseit átvesszük. De félelmeket hozhatunk előző életeinkből is, amikor valamilyen meg nem oldott vagy éppen rosszul megoldott helyzet hat vissza ránk. Amikor valaki traumát okozott másnak egyik életében, ám azt jogtalanul tette, s meg sem oldotta a konfliktust az illetővel, akkor bizony a karma törvényei szerint az visszahat az emberre. Ez okozhat adott esetben egy szorongó és önbizalom hiányos személyiséget, de akár egy majdnem egészséges attitűdöt is, amelyben visszaköszönnek a régmúlt emlékei. Ilyen esetekben az előző életekre kell visszatekinteni és olyan terápiákat alkalmazni, amelyek kifejezetten arra tapintanak rá, illetve arra irányulnak, hogy feltárják az okokat és kifürkésszék az üzenetüket. A hipnoterápiák közül a regresszió, az előző életekben tett utazás vagy a speciális sorsképelemzés erre kínál módot és lehetőséget. LELKI TRAUMÁK ÉS A RÉMÁLOM Rémálmaink másik, tetemes hányadát azok a beteges, indokolatlan félelem és irtózás építi fel, amely lelki sérüléseken alapszik. E lelki megrázkódtatások főként a gyerekkor valamelyik szakaszában alakulnak ki, de hatásaikat évtizedek múltán is képesek kifejteni. Sőt, egyre erőteljesebbé válhatnak, mivel a rémségek újraálmodása energiával telíti az ember rejtett tudattartalmait és a szimbólumok szinte önálló életre kelnek. Természetesen az ember eleinte megpróbálja elhessegetni a zavaró képeket, de azok új formában, de a régi tartalommal újra betörnek a tudatába és kifejtik hatásaikat. Szenvedünk tőlük és küzdünk ellenük. De lehetséges, hogy nem a megfelelő eszközöket választjuk a rémálmokkal folytatott harcainkban. Az elfojtás például soha nem megoldás, az csak tovább erősíti a rémálmok valódi okait. Az első lépés annak felismerése és elfogadása, hogy valami nincs egészen rendben az áloméletünkben. Utána fordulhatunk egy álomfejtőhöz, aki kibogozza, hogy milyen tudattartalmak vannak az álomképbe kódolva. Ez azért hasznos, mert így megérthetjük, hogy mire vonatkozik, illetve utal az álom, honnan nyeri erejét, amellyel uralkodhat felettünk. Sokszor nem könnyű egy intuitív úton érkező üzenetet a racionális elménkkel megértenünk és feldolgoznunk, de kezdetnek ez is megteszi. Ilyenkor érdemes szakemberhez fordulni. Előfordulhat, hogy a szimbólum- és álomfejtés nem hoz végleges megoldást, mert a racionális feldolgozás csak egy bizonyos mélységig képes hatolni a tudatalattiba. Ilyenkor olyan terápiákhoz lehet nyúlnunk, amelyek képesek a gyerekkort feltárni és ami a lényeg, kioldani a gyökérokot. Míg egyes technikák a traumák újra és újra történő átélésében látják a megoldást, addig a spirituális technikák energiák segítségével oldják és szűntetik meg a rémálmok forrását. Kineziológia, lelki súly oldás, emléksúly levétel és ezekhez hasonló módszerek léteznek, amelyek felszabadítják azokat a lelki és energetikai blokkokat, mely a rémálmok előidézői. RÉMÁLOM EGY SZEMÉLYRŐL

4 Ha a rémálom személyhez kötődik, akkor gyakoroljuk a megbocsátást és az elengedést. Sokszor álmunkban az adott személlyel szemben érzett belső konfliktusunk ölt testet, ezért vizsgáljuk meg alaposan, milyen volt a viszonyunk az illetővel, milyen kérdésben nem értettünk egyet, hol voltak kettőnk közötti konfliktusok. Vizsgáljuk felül a kapcsolatainkat és igyekezzünk mindent elengedni, ami csak a múlthoz kapcsol, s ami frusztrálttá tehet. Többnyire olyan személyekkel vannak rémálmaink, akik a mindennapi életünkben foglalkoztatnak és rendszerint nyugtalanná, idegessé tesznek. Másfelől, a rémálmainkban szereplő egyes személyek (vagy bármely más jelképek) a tudattalanunk archetipikus megnyilvánulásai is lehetnek, s kihozhatnak belőlünk meglepő, látens érzéseket és hajlamokat, amelyeket elképzelhető, hogy mi magunk sem ismerünk. Ilyenkor az adott személyt mi ruházzuk fel bizonyos tulajdonságokkal, őrá vetítjük ki a belső konfliktusunkat, vagy őbenne ölt testet a lelki-szellemi diszharmóniánk. Fóbiáink nagy része a rémálmainkban is megmutatkozhat, hiszen az ember mitologikusan áthangolja az életét: sötétséggel, bezártsággal, hüllőkkel, démonokkal, vérrel, veszteségekkel, gyásszal, gonoszsággal, halállal, bűntudattal, gyötrelemmel stb. lehet tele. Ezek az álomképek ősi minták, amelyek formát adnak a bennünk tomboló erőknek. Mivel minden álom valamilyen szinten egy vágyteljesítés, a rémálom a vágyak beteljesületlenségének, megvalósíthatatlanságának vagy a torz megvalósulásának is lehetnek a kifejeződései. Amúgy a rémálmaink arra is lehetőséget kínálnak, hogy feldolgozzuk mindazt, amit éber állapotunkban nem tudtunk vagy nem mertünk megtenni. A RÉMÁLMOK ELLEN A rémálok legyőzésében általánosan elfogadott eljárások és tanácsok: a kellő mennyiségű B-vitamin fogyasztás, a megfelelő kalcium és magnézium bevitel, a stressz csökkentése, a kevesebb tévénézés lefekvés előtt, a kiegyensúlyozott táplálkozás. A következő lépés az önismeret gyakorlása. A rémálmainkat megfejthetjük álmoskönyv segítségével és szakemberek bevonásával (pszichoanalitikus). A tudatalatti jelek és jelképek mindig olvashatóak, ha értjük a nyelvüket. A reményeink, a vágyaink, a múltunk és a jövőnk helyes megítélése és feldolgozása az önismeret során elkerülhetetlen lépcsőfok. A rémálmaink elárulják személyiségünk rejtett és árnyoldalát, amellyel szembesülve és amelyet átvilágítva érhetjük el a legnagyobb fejlődést. A spirituális és holisztikus terápiák nagy hangsúlyt helyeznek a fekhelyre, ahol aludni szoktunk. Ha ugyanis káros földsugárzásnak vagy elektroszmognak tesszük ki magunkat huzamosabb ideig, akkor az energiák frekvenciája megzavarhatják az agy, a tudat és az aura működését. Ez is előidézhet rémálmokat feltéve, hogy az ember ellenállóképessége a kritikus határ alá csökken és ily módon védtelenné válik a külső környezeti hatásokra. A legkeményebb rémálmokat viszont már csak a szakemberek bevonásával lehet megszűntetni. A gyerekkori traumák, a prenatális (születést megelőző) szakaszban keletkezett lelki sérülések és az előző életekből áthozott karmikus emlékek és sokkok csakis mélyreható, a tudatalattiban is gyökeres változásokat indukáló módszerekkel történhet, amelyeket gyűjtőnevükön emléksúly oldó technikáknak hívhatunk. Ilyen a regresszió, a kineziológia és számos spirituális terápia. Száraz György Boldog napot!

5 AFRIKAI SPIRITUÁLIS SZOKÁSOK Az afrikai kontinens egy méltatlanul elfeledett ősi föld, melynek tősgyökeres lakói semmiben sem maradnak el titkok tekintetében a világ többi táján élő bennszülöttektől. Metafizikai tradícióik, paranormális képességeik, földönkívüli múltjuk emlékei szokásaikban és varázstudományukban a mai napig elevenen élnek. Az afrikai primitívnek tartott törzseknél magától értetődik a természetfeletti lett légyen szó gyógyításról, varázslásról vagy velük született képességekről. A törzsek tagjai egyből felismerik, ha társuk spirituális erőkkel vagy adottságokkal rendelkezik. Az afrikai spirituális tradíciók arról szólnak, hogy nem tanulják az egyes képességeiket a bennszülöttek, hanem a szellemvilágtól kapják. Aki például képes álmában megjelenni valakinek, vagy a gondolataiban olvasni, akit a szellemek kiválasztanak és szolgálnak, akinek helyesek az előérzetei, az hallja a láthatatlan lények suttogását, azok az ősi gyökerekhez tartoznak. Az ilyen gyermeket kiválasztottaknak tartják és a szokások szerint készítik fel az élethivatására, ami jelen esetben a boszorkánymesterséget jelenti. A kiválasztottak, a varázslók, a sámánok és a boszorkánymesterek élete nem könnyű, mivel a képességeik csiszolása érdekében kemény időszakokat kell kiállniuk. Az egyik szokás arról szól, hogy nemes egyszerűséggel beűzik a vadonba és arra kényszerítik, hogy önellátó módon tartsa fenn magát. Szinte mindenét elveszik tőle és éppen hogy életben marad, de a testi sanyargatás eme módozata élénkíti a szellemet és fejleszti a lelki érzékenységet. Az elvonulás, a magány és a kiszolgáltatottság megtapasztalása ráébreszti a kiválasztottat a valódi értékekre és egyúttal rákényszeríti a természettel való tökéletes összhang kialakítására. Ha az illető nem őrül bele a nélkülözésekbe, akkor hihetetlen belső fejlődésen megy keresztül. Így szinte tökéletes önuralomra tesz szert. A kiképzése végén már víziókat lát és idegen nyelven is képes beszélni. Az afrikai szokások szerint ez a boszorkány természetfeletti eredetű, szellemektől kapott erejének a jele. Az Afrikába érkező misszionáriusok megérkezése nem tett valami jót a spirituális hagyományoknak, mivel a keresztény hittérítés fanatikusai ördöginek ítélték a szokásokat és tüstént irtani is kezdték. Afrikai spirituális szokás a tűzön járás, amely a testtől való eloldódást és a lélek kötelmektől való megszabadulását tűzi ki célul. Mezítláb kelnek át a parázson és közben euforikus hangulatba, vagy transzba esnek, így a tűz semmilyen kárt nem tesz bennük. A tűzön járást megelőző törzsi tánc is a révülés elérésében segít és összetartóvá kovácsolja a törzset. A reinkarnáció felfogása megtalálható számos afrikai törzs szokásrendszerében. A nigériai joruba törzsnél az a hagyomány, hogy amikor a gyermek megszületik, azonnal olyan jeleket keresnek a testén, amelyek elárulják, hogy melyik ősük született vissza közéjük csecsemő képében. Kenyában a samburukat papok irányítják. A törzs ifjainak beavatása részben arról szól, hogy a személyiségüket legyengítsék, pontosabban az egójuk szarvát letördeljék, hogy azok minél alázatosabb és bátor harcosokká válhassanak. Ha és amennyiben egy fiatalember engedetlen, akkor transzállapotba hozzák és átgyúrják ahogy arrafelé mondják. Szintén Kenyában figyelték meg a kulturantropológusok, hogy a transzállapotokat tánc segítségével idézik elő. Ezt a dobok segítik elő. A tánc voltaképpen az alkohol helyettesítésére és a stressz levezetésére is alkalmas. Érdekes viszont, hogy az asszonyok nem eshetnek transzba. Ennek oka a transzélmények gátlásokat feloldó hatásmechanizmusában keresendő, amely az asszonyi szenvedély és hév férfiakra gyakorolt nemkívánatos hatásait eredményezi. A férfiak tánc közben magasra ugrálnak a levegőben, majd a sarkukra esnek vissza. Tudományosan bizonyított, hogy ez a módszert az agy alkalózisához vezet, vagyis a savas anyag csökkenéséhez, voltaképpen lúgossághoz, amely elősegíti a transzállapot kialakulását.

6 Az afrikai törzseknél a tánc itt még nem ér véget. Egészen addig folytatódik, amíg a táncos végleg össze nem esik. Ezzel jelzi, hogy minden gátlását levetkőzte és megkezdhetik a félelem elűzését a törzs vezetői. Az afrikai boszorkánymesterek egy része nem kezd varázsigéket mormolni egy fertőzéses beteg esetében, hanem inkább orvoshoz küldi. Viszont az ellenőrizhetetlen eredetű és pszichológiai, szorongásos, feszültséggel járó tüneteknél az ősi módszerekhez folyamodnak. A beteget addig táncoltatják, amíg transzba nem esik, majd a boszorkánymester konzultál a beteg testét megszálló szellemmel. A megszálló szellem nem rosszindulatú, sokszor adnak a beteg gyógyítására vonatkozó tanácsot. Az afrikai törzsek hitében különösen nagy tisztelet övezte az elhunyt törzsfőnököket és hős katonákat, akiknekhaláluk után szinte isteneknek kijáró megbecsülés volt az osztályrészük. Az ősök kultusza kulcsfontosságú az afrikai népek felfogásában. Az elhunytakkal kapcsolatos szokás értelmében a halott nem egy megsemmisült lény, hanem egy élő entitás, aki visszajárt a másvilágról. Hol jóindulatú, hol pedig gonoszszándékú lényként kísértette az itt élőket. A szellemek egészen addig nem juthattak be a Holtak Birodalmába, amíg valamennyi ember el nem távozott azok közül, akik még éltükben látták őt. Nem csak az eltávozottak járhattak vissza az élőkhöz, hanem az élők is utazhattak a túlvilágra olykor-olykor látogatóba. Nem csak az észak-afrikai Maliban élő dogon népnél figyelhető meg, bár kétségtelenül általuk híresült el a földönkívüli származást tartalmazó eredetmítosz. Jóllehet a dogonoka törzs tagjai nem tudnak írni-olvasni, mégis a hagyományaikban konkrétan szerepel, hogy valaha a Szíriusz csillagrendszerből érkezett lények segítették őket kultúrájuk kialakításában és felvirágoztatásában. A dogonok mitológiáját több afrikai törzshöz hasonlóan sziklarajzok örökítik meg az utókor számára. A felbecsülhetetlen értékű szakrális ábrákat kiválasztottak őrzik. Az ábrák az égből érkezett istenekről és az általuk adott szertartásokról és életvezetési elvekről, illetve tudományágakról szólnak. A törzsek minden ünnepüket és rituáléjukat eme múltba vesző információk alapján alakítják ki. A Szíriusz társcsillagáról például azt tartják, hogy 50 éves ciklusokban kerüli meg a Szíriuszt, ehhez kapcsolódik a Szigui-ünnepük. Ezzel a néhány példával szerettem volna illusztrálni Afrika csodavilágát, amelyet elrejtenek a szélsőséges időjárási viszonyok és a múltba tett időutazás érzete. De vigyázat, mert a sivatagok, a szavannák, a dzsungelek és a hegységek valódi titkai máig feltáratlanok. Száraz György Boldog napot! A MENNYBE VEZETŐ ÖSVÉNY A DAMASZKUSZI ÚTON A Bibliából jó ismert történet szerint a Damaszkuszba vezető úton Saul megtért. Ezt az eseményt nevezzük pálfordulásnak. Amikor a fiatalember elindult, még pusztította az egyházat és tömlöcbe vettette a szentembereket és a prófétákat. Egy valóban dühös, haragos és alapvetően keresztényellenes ember képe bontakozik ki lelki szemeink előtt, ha Saulra nézünk. Az emberek szó szerint menekültek előle, rettegték jöttét. Saul azonban nem adta fel, a nyomukba eredt. Ahogyan ebben a lelki állapotban közeledett Damaszkusz felé, egyszer csak váratlanul nagy fényesség támadt és hirtelen a mennyből áradó sugarak vették őt körül. Saul a földre vetette magát és várta, mi fog

7 történni. Ezután szózat hallatszott a mennyből, mely megkérdezte tőle, voltaképpen felelősségre vonta, hogy miért kergeti Őt Saul. Emberünk életében ez volt a döntő fordulat. Ez a spirituális élmény örökre megváltoztatta az életét. Akkor ott Saulban valamilyen átalakulás indult el. Onnantól kezdve mindent más színben látott. Saulból így lett Pál, aki oly bőszen hirdette Isten igéjét és sokakat a keresztény hitre térített. A hagyomány szerint, ami Saullal történt, az példázat lehet minden lélek számára, hiszen nem csak a szentek és a próféták előtt nyílhatnak meg a mennyek kapui, hanem minden ember előtt, még az olyan bűnöket elkövető és félelmetes személyek előtt is, mint Saul. Utalás ez egyúttal arra is, hogy Isten és a Gondviselés mindent figyelemmel kísér, valamennyi kérést meghallgatja és válaszol rá a maga idejében a maga sajátos módján. A csoda, a megtérés csodája minden ember életébe bele van programozva. Jelen korunkban sokan elindultak a damaszkuszi úton: egyesek még csak az elején tartanak, s nem ismernek se Istent, se embert, másokban már érlelődik valami az isteni csírákból, akad olyan is, aki már megfordult és tekintetét az ég felé fordította, s találkozhatunk olyanokkal is, akik már utat mutatnak az utánuk érkezőknek. A HIT VEZET A MENNYEKBE? A hit egy olyan isteni adomány az életben, amely fokozatosan bontakozik ki az ember lelki világában. Van, aki jó alapokkal lett megáldva, de többségünkben mindent lentről kell elkezdeni. Nos, véleményem szerint az örökkévalóság nem siet sehova. Mindenki valamilyen úton áll. Aki nem hisz még igazán valamiben, az egyhelyben topog, áll. Olyan ő, mint a vitorlás, amelyet a hit szele tudna mozgatni, de mivel szélcsend van, csak vesztegel élete tengerén. Aki hisz, onnan ismerhető fel, hogy elindul és már nem tétlenkedik, hanem tevékennyé válik. A hitre azért van szükség, mert megelőzi a tudást, a bizonyosságot és a megtapasztalást. A hit segít át a kínokon, a fájdalmakon, a szenvedéseken. A mennyekbe vezető ösvény sohasem könnyű, csakis szakítópróbákon keresztül vezet oda út. Maga az ösvény van úgy felépítve, vagyis a sorsunk, hogy folyamatos megmérettetések és tanulás árán juthassunk el a mennyekbe. A mai ember viszolyog az elkötelezettségektől. Fél attól, hogy beszippantja őt valamilyen sötét út. Erre kétségtelenül akadnak is példák szép számmal. De az ilyen ember elfelejti, hogy minden rajta múlik. Ha ő azokat az erényeket gyakorolja, amelyeket a szent könyvek ismertetnek, akkor érdemessé, méltóvá válik az üdvözülésre. Merthogy a mennybe vezető ösvény végén a megváltás, az üdvözülés, a halhatatlanság áll. Egyszer mindent el kell kezdeni, és kivédhetetlen, hogy az ember jelen állapotában ne kövessen el hibát. Az ember tökéletlen lény, de attól még Isten teremtménye, aki a saját képmására alkotott. Ezért mindenképpen helye van abban a világban, amelyet mennyeknek neveznek. A menny egy földöntúli hely, ahol nincs elmúlás, nincs szenvedés, mert az isteni fény mindent beragyog és éltet. Mi tartja vissza az embereket ettől a paradicsomi helytől? A félelem, a bűntudat, a kétely és a csalódás egyebek mellett. De mi van, ha mindezen azért kell keresztül mennünk, mert ezáltal nyerjük el, alakítjuk ki vagy vesszük birtokba az isteni képességeinket és lehetőségeinket, amelyek végül is a mennyekbe emelnek bennünket? JÉZUS PÉLDÁJA A mennybe vezető ösvényt már sok nagy tanító bemutatta. Természetesen a tanítványok hajlamosak arra, hogy saját mesterüket emeljék piedesztálra a többi mester elé. Ha eltekintünk a haszontalan rangsorolástól és a lényegre koncentrálunk, akkor beláthatjuk, hogy a bölcs felismerések vezették el a szenteket és az összes kiválasztottat a megvilágosodásig. Egyébiránt már maga a megvilágosodás szó is beszédes, hiszen nem a napfényre, hanem az isteni fényre utal, amely a lélekben gyullad fel

8 alkalmasint. Ez az isteni tudatosság fénylik olyannyira, hogy elosztja még a legnagyobb sötétséget is: a tudatlanság és a kétely minden árnyát. Aki Jézus nyomdokain lépked, aki az Ő példáját követi, az tisztában van vele, hogy veszélyeknek van kitéve. ez magától értetődő. Ahogyan Jézus is nemegyszer megkísértette a Sátán, úgy a tanítványok és a követők is számíthatnak a diabolikus megmérettetésekre. Ahogyan Jézus is vért izzadt, úgy a követőinek is ezt az utat kell követniük. Ahogy Jézust végig járta a maga kálváriáját és keresztre feszítették, akképpen a hívőnek is meg kell hoznia a maga áldozatát. Ha nem is az egész világ üdvéért, legalább a maga üdvözüléséért. A mennybe vezető ösvény így tele van részvéttel, megértéssel, megbocsátással, irgalmassággal, szeretettel, együttérzéssel és áldozathozatallal, avagy szolgálattal. Természetesen senkinek sem kell felcserélnie emberi természetét a krisztusi személyiségre, nem is ez a cél. De az út és az irányjelző táblák napnál világosabban mutatják az irányt, hogy a hívő ember el ne tévelyedjen. Ha létezik Jóság, akkor bizonyára létezni kell Gonoszságnak is. Jó és rossz, Isten és a Sátán. Nos, mindennek megvan az ára. Mindenkinek a saját oltárán kell bemutatni az áldozatot. A mennybe vezető ösvény végén a legnagyobb áldozat áll: a halál. Ez esetben a test halála és a biztos tudat, hogy a halál után van élet, amely vagy a pokolban vagy a mennyben folytatódik. Bizonyos értelemben a spiritualitás is egyetért ezzel. A mennyet mint konkrét helyet, illetőleg világok régióit értelmezi az ezotéria, ahová ki-ki érdemei szerint juthat be. Ugyanakkor a mennybe való bejutáshoz többet igényel a spiritualitás a puszta hitnél, tudniillik tetteket. Olyan cselekedeteket, amelyek valódi áldozatokon, lemondásokon és szükség szerint vezekléseken keresztül valósul meg. Tehát nem ingyen és alanyi jogon jár a mennyország a léleknek, hanem szabad akaratából a jó melletti elkötelezettséget szolgáló tettek gyümölcseként. ÖNMAGUNKHOZ VEZETŐ ÖSVÉNY Az angyalok már elérték azt a szintet, amely felé az emberek törekednek. Az angyali lények a mennyek lakói, de ettől feladatuk és dolguk még korántsem kevesebb, mint az embereké. Ami azt illeti, az angyalok küldetése éppen az, hogy a hozzánk hasonló teremtményeket vezessék, a gondjukat viseljék és fejlesszék a Teremtő szándékai szerint. Nyilvánvaló, hogy pusztán az imádkozás és rendszeresen végzett szertartások senkit sem fognak a mennyekbe emelni. A szent cselekedeteiről ismerszik meg. De mitől válik egy szent szentté? Mi válhat egyáltalán bennünk szentté? Kézenfekvő válasz erre az, hogy ami Istennel azonos az emberben. Ez pedig az isteni én, amelyet sokan sokféleképpen írtak már le. De a lényeg az, hogy van bennünk egy isteni szikra, amely tudja a hazafelé vezető utat, ismeri a visszatérés lehetőségét Istenhez. Ezt kellene mindenkinek megtalálni, ezzel kellene azonosulnia, mert ez a mennybe vezető ösvény alanya. Ez az ember valódi individuuma, a tulajdonképpeni önmagunk. A testi dolgok ehhez a világhoz tartoznak, ez a világ pedig illúziók szövevénye. Nagyon könnyű eltévedni a színes látszatok birodalmában. Ezért tartsuk mindig szem előtt, hogy a mennyországhoz vezető ösvény mindig befelé és sohasem kifelé, mindig felfelé és sohasem lefelé vezet. Ha éberek maradunk, akkor már csak idő kérdése és elérjük a hőn áhított célunkat. Száraz György Boldog napot! A TITÁNOK ELTŰNÉSE Vajon ténylegesen éltek egykoron a Földön titánok, vagy csak mitológiai szereplők? Hogyan festi le a titánokat a görög mitológia és a spirituális emlékezettár? Milyen céllal születtek a titánok? Kik

9 hozták létre őket? Miért kellett eltűnniük a Föld színéről ezeknek a mágikus képességekkel rendelkező lényeknek? TITÁNOK A GÖRÖG MITOLÓGIÁBAN A titánok és atitaniszok a görög mitológiában szereplő lények, akik Gaia és Uranosz frigyéből születtek. Összesen tizenkét gyermeket neveznek titánnak. Pontosabban a hat fiútestvért hívják titánnak, név szerint Ókeanosz, Koiosz, Kriosz, Hüperión, Iapetosz és Kronosz, illetve a hat lánytestvért nevezik titaniszoknak, név szerint Téthüsz, Rheia, Themisz, Mnémoszüné, Phoibé és Theia. Léteznek olyan források, amelyek egy hetedik titaniszt is megemlítenek, Diónét, Theia ikertestvérét. A titánok és titaniszokeleinte az őserő megtestesítői, később pedig a találmányaik által az emberiség jótevői. Fiatalabb testvéreik a küklopszok és a hekatonkheirek. A titánok rangját utódaik örökölhették. Uranosz egyáltalán nem kedvelte legfiatalabb gyermekeit: a három küklopszot és a három hekatonkheirt. Ebből fakadóan a Tartarosz mélyére vetette őket. Édesanyjuknak, Gaianak megesett a szíve rajtuk, ezért meggyőzte a legifjabb titánt, Kronoszt, hogy álljon bosszút Uranoszon. Kronosz végül megcsonkította apját, Uránoszt, aki ily módon elveszítette hatalmát. Ezután Kronosz kiszabadította testvéreit az Alvilágból. Ám látva erejüket annyira megrettent, hogy visszazárta őket ugyanoda. Ezután kapott egy jóslatot az anyjától, miszerint saját gyermeke fogja megfosztani őt a trónjától. Kronosz összeházasodott Rheával, de tartva a jóslat beteljesülésétől és a saját végzetét elkerülendő a születendő gyermekeit egymás után lenyelte. Az ősisten minden próbálkozása ellenére Rheának sikerült egyik fiúgyermekét, Zeuszt kimentenie és felnevelnie. Zeusz felcseperedve megütközött apjával és egy hatalmas küzdelemben, a titanomakhiaban, azaz a Titánok harcában legyőzte őt. Így lett Zeuszból főisten, az ellene lázadó titánokat büntetésből a Tartaroszba zárta, a többi titánt nem bántotta. Miután hatalma szilárddá vált,ismét kiengedte őket. TITÁNOK AZ EMBERISÉG ELŐTT A mitológia nem csak az általunk ismert korszakok mitikus leírását örökíti meg, hanem a vízözön előtti korok népeinek történetét is megőrzi. Ezekben a mítoszokban és legendákban találkozunk Lemúriával, Atlantisszal és több másik, mára már a feledés homályába merült kontinenssel és különös lénnyel. Henoch Könyvében és az Akasha Krónikában találkozunk többek között a titánok és a rejtélyes őrzők történetével. A titokzatos őrzők angyali tudással és hatalommal rendelkező lények voltak, akik uralni tudták az elemeket: a tüzet, a vizet, a levegőt és a földet. Parancsszavuknak engedelmeskedtek a természet őserői. Az őrzők hatalmat gyakoroltak az őselemek lényei felett, akik engedelmesen teljesítették az utasításaikat. Varázserejük megkötötte, de akár felszabadíthatta az isteni, az elemi és a materiális erőket. Az őrzők tökéletesen tisztában voltak az alkímia lényegével, amely a teremtői képességek használatán keresztül lehetőséget kínált az anyag szellemmé és a szellem anyaggá alakítására. Így az őrzők rendelkeztek a teremtés csodálatos adományával, amit ők lelkes lények megalkotására használtak fel. Alacsonyabb rendű lényeket teremtettek, és keveredtek velük, így születettek a titánok. Henoch Könyve arról számol be, hogy az ősi alkimisták először lélektelen biotechnikai gépeket hoztak létre, de elégedetlenek voltak a teljesítményükkel. Ezért saját isteni énjükből egy részt beleültettek az újabb fajokba, aminek köszönhetően egyre tökéletesebb és öntudattal rendelkező lények születtek. Egy másik földrészen agyagbábukat hoztak létre az egregórák (őrzők), akiket szintén az isteni individuumokból merített fénnyel töltöttek fel. Az őrzők sok mindenre megtanították teremtményeiket, a titánokat. Olyan hatalmas varázserőben részesítették őket, hogy teremtőerejük

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben

A BŰNBOCSÁNAT. Bűn és bűnbocsánat a kereszténységben A BŰNBOCSÁNAT Mi a bűn? Létezik-e egyáltalán bűn? Mi számít bűnnek és mi nem? Hogyan lehet elnyerni a bűnbocsánatot a nyugati és a keleti vallások szerint? Milyen álláspontra helyezkedik a taoizmus, a

Részletesebben

Álmok, amik jelenthetnek valamit

Álmok, amik jelenthetnek valamit Álmok, amik jelenthetnek valamit A legtöbb ember a Földön már egészen biztosan álmodott egyszer életében. Furcsa dolog lehet azoknak, akik megszokták, de nem minden ember tudja magáról, hogy éjszakánként

Részletesebben

Csodálatos gyógyulások

Csodálatos gyógyulások Csodálatos gyógyulások A mai társadalomban szinte alig találkozunk olyan emberrel, akinek stabil lenne az egészségi állapota. A testünket allergiák, vírusok és baktériumok kerítik hatalmukba időről-időre,

Részletesebben

A fõszerkesztõ: Osara

A fõszerkesztõ: Osara 2002. Beltaine - IV. évfolyam, 3. szám Elõszó Beltaine ünnepe jelentõs lépés az életünkben. Kivirágzott a tavasz, hétágra süt a nap. Ismét köszönthetünk új, nagy tudású beavatottakat köreinkben. Kovenjeink

Részletesebben

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA

NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA NEM TERMÉSZETFELETTI, HANEM ÚJ TUDOMÁNYOS VILÁGKÉP PARAPSZICHOLÓGIA A parapszichológia egy olyan irányzat, amely igyekszik az eddig megmagyarázhatatlannak, természetfelettinek vagy misztikusnak tartott

Részletesebben

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007

P R Á N A N A D I. Szolnok. Designed by AyacLab Web Development. Copyright 2007 Petrezselyem József P R Á N A N A D I Univerzális Gyógyító Technika Szolnok 1997 Designed by AyacLab Web Development Copyright 2007 Aki még nem érett meg a tant befogadni, az addig nem lesz képes arra,

Részletesebben

Automatikus írás. Festőmédium. Transzírónő. Automatikus mutatványok

Automatikus írás. Festőmédium. Transzírónő. Automatikus mutatványok Automatikus írás Egyre több nyugati ember fogadja el és kezd hitelt adni a paranormális és természetfeletti jelenségeknek. Nem biztos, hogy rögtön csodának és a tudományos kísérletekkel megegyező szintű

Részletesebben

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás

Felépülés a függõségbõl és spiritualitás HALMI KRISZTINA SJC Felépülés a függõségbõl és spiritualitás BEVEZETÉS 1. Személyes inspirációk filozófiai alapvetés és hitvallás Hiszek abban, hogy a teremtett világban, az emberiség történelmében és

Részletesebben

Bölcsesség rovat. Az egységhez vezető út

Bölcsesség rovat. Az egységhez vezető út Bölcsesség rovat Az egységhez vezető út Kulcs az élethez Közeledik a tavasz. Minden megújul, megfiatalodik és virágba borul. Jó volna, ha az ember önmagát is egy picit megfiatalítaná, mert mindenkinek

Részletesebben

LHC VESZÉLY MI AZ LHC?

LHC VESZÉLY MI AZ LHC? LHC VESZÉLY Sokan abbéli aggályukat fejezték ki, hogy a nemrégiben elkészült szupergyorsító olyan hatalmas kapacitással fog üzemelni, hogy működése beláthatatlan következményekkel járhat, s akár egy valódi

Részletesebben

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK

TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK TIBETI HALÁLMEDITÁCIÓK A tibeti buddhizmus, azaz a lámaizmus tanításai részletezik a halál utáni élet értelmét és folyamatait. A tibeti szent szellemi vezetők, a lámák hagyományaikban őrzik a transzcendens

Részletesebben

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999

Meditáció a gyakorlatban. Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Meditáció a gyakorlatban Brahma Kumaris World Spiritual University Magyarország, 1999 Ajánlás: A meditáció a gyakorlatban elsősorban azoknak ajánlott, akik szeretnék megismerni és felfedezni a belső világukat

Részletesebben

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL...

MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... MÁSODIK RÉSZ MINDEN, AMIT AZ UNIVERZUMRÓL TUDNI SZERETNÉL... Ha a fizikusok által elért eredményeket e kissé talán szokatlan gondolatmenettel párosítjuk, olyan világképet kapunk eredményül, ami nagymértékben

Részletesebben

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK

DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013. Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK DIA1. ELŐADÁS: BNT-TOKAJ 2013 Csizovszki Sándor: SPIRITUÁLIS ÚTKERESÉS KONTEMPLATÍV IMAMÓDOK (Az egyéni és közösségi megújulás lehetséges formái) Testvérek! Az elmúlt négy-öt évemet spirituális útkeresésként

Részletesebben

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet

NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR. Második kötet NÉMETH KATALIN GYÓGYÍTANI KÜLDÖTT AZ ÚR Második kötet 1 VI. Pál pápa Őszentsége 1966. október 14-i döntésében úgy rendelkezett, hogy a rendkívüli természetfeletti jelenségek közlését nem szükséges Nihil

Részletesebben

Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet

Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet ParaMed Holisztikus Akadémia Parapszichológia- és Természetgyógyászati Oktatási Központ Kavicsok, drágakövek, kristályok és élet Konzulensek: Kern Antal Készítette: Magyar István Holisztika-szimbológia

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31. A sámán. Égi hozományunk Asztrografológia Köszönetet mondok mindazoknak, akik segítségünkre voltak lapunk terjesztésében. Könyvesboltoknak, bioboltoknak, vegetáriánus éttermeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Tevõleges támogatásukkal nagy mértékben

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

Abrakadabra * Tartalom

Abrakadabra * Tartalom Fórum Gondolatok egy címlap kapcsán Magazinunk legutóbbi száma a kételkedés és a bizonyosság kérdésével foglalkozott. Az újság címlapja többeket reagálásra késztetett. Jelentõs számú elismerés mellett

Részletesebben

ŐSI TEMPLOMOK. Angkor Wat

ŐSI TEMPLOMOK. Angkor Wat ŐSI TEMPLOMOK Angkor Wat Angkor Wat (magyarosan írva: Angkorvat) Kambodzsa legjelentősebb templomegyüttese. Angkorvatot II. Szurjavarman (a győzelem által védett) király uralkodása alatt építették a XII.

Részletesebben

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM

BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM BALOGH BÉLA GYÓGYÍTÓ MEDITÁCIÓ TARTALOM Előszó...2 A meditációban rejlő lehetőségek és veszélyek... 4 Mi a meditáció?... 6 Hol vagyok a meditáció alatt?.... 8 Mi az, amit a meditációval elérhetek?....

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V.

DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI. Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA. EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. DON GABRIELE AMORTH : EGY ÖRDÖGŰZŐ TAPASZTALATAI Az eredeti mű címe: UN ESORCISTA RACCONTA EDEZIONI DEHONIANE - ROMA Via Casale S. Pio V. 20 00165 Fordította: Dr. Domokos György 2. kiadás EDIZIONI DEHONIANE

Részletesebben

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia

2-3 4-5 6-7 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-32. Spirituális gyógyítónk kiválasztása. Égi hozományunk Asztrografológia A Tisztelt olvasó, most egy speciális, hiánypótló magazint tart a kezében. Az úgynevezett mássága abból adódik, hogy nem csak érdekességeket, hanem mély spirituális tanításokat adunk közre oly formában,

Részletesebben

- A pszichológus doktor -

- A pszichológus doktor - 1 - A pszichológus doktor - Suchné S. Ilona Honlap: www. judaoroszlanja.gportal.hu Email: info.judaoroszlanja@gmail.com A Biblia versek az 1975-ös Reformátusi bibliafordításból, és a magyar legújabb Egyszerű

Részletesebben

Halász Alexandra Gáspár Katalin - Dr. Kunsay Gyula. Tudatos álmodás

Halász Alexandra Gáspár Katalin - Dr. Kunsay Gyula. Tudatos álmodás 1 Halász Alexandra Gáspár Katalin - Dr. Kunsay Gyula Tudatos álmodás Egy óriási, szűkfonású háló kellene nékem! Ó, mily diadal volna az élet, hogyha egy-egy álom bennakadna hálómban, mint a hal! (Jékely

Részletesebben

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk!

LÉLEKMORZSÁK. Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! LÉLEKMORZSÁK Békés, boldog Karácsonyi ünnepeket és Boldog újévet kívánunk! web: www.lelekmorzsak.honlapom.com e-mail: lelekmorzsa@gmail.com Facebook: Lélekmorzsák https://www.facebook.com/groups/459063764152317/

Részletesebben

Rejtélyes stigmák Szent Pio

Rejtélyes stigmák Szent Pio Rejtélyes stigmák Szent Pio A stigmák megjelenése 1224. szeptember 14-én, Monte Alvernia Ferenc szerzetestestvér éppen szokásos napi meditációjába merült és Jézus életén merengett. Igyekezett minél mélyebben

Részletesebben

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Európai előadókörút Dublin, Írország 1999. június 7. 656. videó szövege (eredetileg angolul)

Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai Európai előadókörút Dublin, Írország 1999. június 7. 656. videó szövege (eredetileg angolul) Ching Hai Legfelsőbb Mester szavai, Athén, Görögország, 1999. május 20. Közvetlen kapcsolat Istennel a béke elérésének módja 130-131. old. 653. videószalag (eredetileg angolul) Isten ismerete az egyetlen

Részletesebben

III. A HIT. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes."

III. A HIT. Tóth Árpád: Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes. Tóth Árpád: "Fény vagy te is, lobogj hát, Melegíts és égess. Hinned kell, hogy a világ Teveled is ékes." III. A HIT Nővérek továbbképzése Csongrád megyében Szeged - Hódmezővásárhely 1994. III. A HIT írta:

Részletesebben