Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-aug Felülvizsgálat dátuma 17-ápr Átdolgozás száma 4 EGHS / Magyar (Hungarian) 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve VariDur 10 Powder Termékkód(ok) , (M)SDS-szám _E Kémiai név 1.2.Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználásai,iletveelenjavaltfelhasználásai Javasolt felhasználás Ajánlott felhasználások ellen Laboratory Use Only A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó ITW Test & Measurement GmbH A gyártó címe Boschstraße Esslingen am Neckar / GERMANY Telefonszám +49 (0) cím 1.4.Sürgősségitelefonszám Global Access Code: Americas: Europe: Middle East/Africa: Asia Pacific: UK: Az anyag vagy keverék osztályozása 2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA Oldal 1 / 12

2 1272/2008 (EK) szabályzat Reprodukciós toxicitás 1B kategória - (H360D) 2.2. Címkézési elemek Jelzőszó Veszély Veszélyre utaló mondatok H360D Károsíthatjaaszületendőgyermeket Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. ) P201 Használatelőtismerjemegazanyagravonatkozókülönlegesutasításokat P202 Nehasználjaaddig,amígazösszesbiztonságióvintézkedéstelnem olvastaésmegnem értete P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédőhasználatakötelező P308+P313 Expozícióvagyannakgyanújaesetén:orvosielátástkelkérni P405 Elzárvatárolandó P501 Atartalom/edényelhelyezésehuladékként:azesetőlfüggőenahelyi/területi/országos/nemzetközi előírásoknakmegfelelően 2.3. Egyéb veszélyek 3.1 Anyagok 3.szakasz:ÖSSZETÉTELVAGYAZÖSSZETEVŐKREVONATKOZÓ ADATOK Nem alkalmazható. 3.2 Keverékek Kémiai név EK-szám CAS No. Tömeg% Besorolás az (EK) 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint Polymethyl methacrylate % Nem áll rendelkezésre adat Methyl methacrylate Present % Skin Irrit. 2 (H315)Liq. 2 (H225)SE 3(H335)Sens. 1 (H317) Benzoyl peroxide Present % Org. Perox. B (H241) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester % Repr. 1B (H360D) Skin Sens. 1 (H317) REACH Reg. No. Nem áll rendelkezésre adat Nem áll rendelkezésre adat Nem áll rendelkezésre adat Nem áll rendelkezésre adat A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt Oldal 2 / 12

3 Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot >=0,1% koncentrációban[(ek) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk) Kémiai név CAS No. SVHC jelöltek Polymethyl methacrylate Benzoyl peroxide Methyl methacrylate ,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester szakasz:ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSIINTÉZKEDÉSEK 4.1.Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése Belélegzés Bőrelvalóérintkezés Szembe kerülés Lenyelés Vigyefrisslevegőre. Mossaleabőrtszappannalésvízzel.Bőriritációvagyalergiásreakciókesetén forduljon orvoshoz. Alaposanöblítsebővízzellegalább15percig,felemelveafelsőésalsó szemhéjat. Forduljon orvoshoz. Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Az orvosok figyelmébe Alkalmazzon tüneti kezelést. 5.szakasz:TŰZOLTÁSIINTÉZKEDÉSEK 5.1. Oltóanyag Megfelelőoltóanyagok Alkalmatlan oltóanyag Alkalmazzaahelyikörülményeknekésakörnyezetnekmegfelelőoltási intézkedéseket. 5.2.Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Azvegyszermiatkeletkezőkülönlegesveszélyek Ahőbomlásiritálóésmérgezőgázokésgőzökfelszabadulásáhozvezethet. 5.3.Tűzoltóknakszólójavaslat Különlegesvédőfelszerelésektűzoltóknak Atűzoltóknakzártrendszerűlégzőkészüléketésteljestűzoltófelszereléstkelviselni.Használjonegyéni védőfelszerelést. 6.szakasz:INTÉZKEDÉSEKVÉLETLENSZERŰKÖRNYEZETBEJUTÁSESETÉN 6.1.Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Oldal 3 / 12

4 Személyes óvintézkedések Vészhelyzeti beavatkozóknak Biztosítsonmegfelelőszelőztetést. Használjaa8.szakaszbanelőírtszemélyivédelmet Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Elhatárolási módszerek Feltisztítási módszerek Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető. Szedjefelmechanikailag,megfelelőkonténerekberakvaártalmatlanításhoz Hivatkozás más szakaszokra Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7. szakasz: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS A biztonságos kezeléssel kapcsolatos tanácsok Biztosítsonmegfelelőszelőztetést. Általános higiéniai szempontok Ahelyesiparihigiéniaiésbiztonságigyakorlatszerintkezelendő A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolási körülmények Tartsaazedényzetetjóllezárva,szárazésjólszelőzőhelyen Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Kockázatkezelési módszerek (RMM) Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt. 8.1.Elenőrzésiparaméterek Expozíciós határértékek Methyl methacrylate szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM Kémiai név EU Egyesült Királyság Benzoyl peroxide ,2-Benzenedicarboxyl ic acid, dicyclohexyl STEL: 416 mg/m 3 TWA: 208 mg/m 3 Franciaország Spanyolország Németország TWA: 205 mg/m 3 STEL: 410 mg/m 3 TWA: 210 mg/m 3 - STEL: 15 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 - STEL: 15 mg/m TWA: 5 mg/m 3 Oldal 4 / 12

5 ester Kémiai név Olaszország Portugália Hollandia Finnország Dánia Methyl methacrylate STEL: 410 mg/m 3 TWA: 205 mg/m 3 TWA: 10 ppm TWA: 42 mg/m 3 STEL: 50 ppm STEL: 210 mg/m 3 TWA: 25 ppm TWA: 102 mg/m 3 H* TWA: 5 mg/m 3 Benzoyl peroxide - TWA: 5 mg/m 3 - TWA: 5 mg/m STEL: 10 mg/m 3 1,2-Benzenedicarboxyl TWA: 3 mg/m 3 ic acid, dicyclohexyl ester Kémiai név Ausztria Svájc Lengyelország Norvégia Írország Methyl methacrylate STEL: 300 mg/m 3 TWA: 100 mg/m 3 Benzoyl peroxide ,2-Benzenedicarboxyl ic acid, dicyclohexyl ester STEL 100 ppm STEL 420 mg/m 3 TWA: 210 mg/m 3 STEL: 420 mg/m 3 TWA: 210 mg/m 3 TWA: 25 ppm TWA: 100 mg/m 3 H* STEL: 400 mg/m 3 STEL 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 STEL: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 STEL: 10 mg/m 3 TWA: 5 mg/m 3 STEL: 15 mg/m 3 TWA: 5 mg/m TWA: 5 mg/m 3 STEL: 15 mg/m 3 Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) 8.2.Azexpozícióelenőrzése Személyesvédőfelszerelés Szem - /arcvédelem Kézvédelem Bőréstestvédelem Környezeti expozíció-elenőrzések Szoroszáróvédőszemüveg. Védőkesztyű.Butilkaucsuk.Nitril-gumi. Megfelelővédőruházatotkelviselni. 9. szakasz: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1.Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformációk Halmazállapot Külsőjelemzők Szag Szín Szag küszöbérték Por(ok) Por(ok) Szagtalan Oldal 5 / 12

6 Tulajdonság Értékek Megjegyzések Módszer ph Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Olvadáspont / fagyáspont 110 C Nincs ismert Forráspont / forrásponttartomány Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Lobbanáspont >250 C Nincs ismert Párolgási sebesség Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Tűzveszélyesség(szilárd, gázhalmazállapot) Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Gyúlékonyságlimitjelevegőben Nincs ismert Felsőgyuladásihatár Nem áll rendelkezésre adat Alsó gyulladási határ Nem áll rendelkezésre adat Gőznyomás Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Gőzsűrűség Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Relatívsűrűség Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Vízben való oldhatóság Oldhatatlan Oldékonyság (oldékonyságok) Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Öngyuladásihőmérséklet Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Bomlásihőmérséklet Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Kinematikai viszkozitás Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Viszkozitás Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert 9.2. Egyéb információk Lágyuláspont Molekulasúly VOC-tartalom (%) Folyadéksűrűség Térfogatsűrűség Részecskeméret Részecskeméret-eloszlás Nem alkalmazható 1.16 g/cm3 10. szakasz: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Nem áll rendelkezésre adat Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil. Robbanási adatok Érzékenység mechanikai behatásra Érzékenység sztatikus kisülésre Nincs. Nincs Aveszélyesreakcióklehetősége AveszélyesreakcióklehetőségeNormál feldolgozás mellett semmi Kerülendőkörülmények Nincs ismert Nem összeférhetőanyagok Oldal 6 / 12

7 10.6. Veszélyes bomlástermékek Egyik sem normál használati körülmények alatt A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Avalószínűexpozíciósútravonatkozóinformáció A termék ismertetése 11. szakasz: TOXIKOLÓGIAI ADATOK Belélegzés Szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés Lenyelés Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. Nem állnak rendelkezésre jellegzetes vizsgálati adatok az anyag vagy keverék vonatkozásában. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Tünetek Toxicitási számértékek Akut toxicitás Ismeretlen akut toxicitás Akeverék98.5százalékbanismeretlentoxicitásúösszetevő(ke)ttartalmaz Akeverék98.5százalékbanismeretlen,szájonátakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz Akeverék98.5százalékbanismeretlen,bőrönátakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz Akeverék98.5százalékbanismeretlen,belélegezveakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz(gáz) Akeverék98.5százalékbanismeretlen,belélegezveakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz(gőz) Akeverék98.5százalékbanismeretlen,belélegezveakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz(por/köd) Kémiai név Oral LD50 Dermal LD50 Belégzés LC50 Methyl methacrylate = 7900 mg/kg ( Rat ) = 7872 > 5 g/kg ( Rabbit ) = 4632 ppm ( Rat ) 4 h mg/kg ( Rat ) Benzoyl peroxide = 7710 mg/kg ( Rat ) = mg/kg ( Rat ) 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester = 30 ml/kg ( Rat ) - - A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Bőrmarás/bőriritáció Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Oldal 7 / 12

8 Légzőszervivagy bőrszenzibilizáció Csírasejt-mutagenitás Rákkeltőhatás Reprodukciós toxicitás Kémiai név 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester EU - VI. melléklet: Reprodukciós Repr. 1B STOT - egyetlen expozíció STOT-ismétlődőexpozíció Aspirációs veszély 12. szakasz: ÖKOLÓGIAI ADATOK Toxicitás Ökotoxicitás. Kémiai név Methyl methacrylate Toxicitás algák esetében 96h EC50: = 170 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) Toxicitás halak esetében 96h LC50: mg/l (Pimephales promelas) 96h LC50: mg/l (Pimephales promelas) 96h LC50: mg/l (Lepomis macrochirus) 96h LC50: > 79 mg/l (Oncorhynchus mykiss) 96h LC50: mg/l (Lepomis macrochirus) 96h LC50: mg/l (Poecilia reticulata) Toxicitás Daphnia magna mikroorganizmusokra (vízibolha) - 48h EC50: = 69 mg/l Perzisztencia és lebonthatóság Maradandóság és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Biológiai felhalmozódás Oldal 8 / 12

9 Kémiai név Log Pow Methyl methacrylate A talajban való mobilitás A talajban való mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT- és vpvb-értékelés Kémiai név PBT- és vpvb-értékelés Methyl methacrylate The substance is not PBT / vpvb PBT assessment does not apply Benzoyl peroxide The substance is not PBT / vpvb 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester The substance is not PBT / vpvb Egyéb káros hatások Egyéb káros hatások Kémiai név 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dicyclohexyl ester EU - Endokrin károsodást okozó EU - Endokrin károsodást okozó jelöltek listája anyagok - értékelt anyagok Group III Chemical szakasz: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Hulladékkezelési módszerek Maradványokból/felhasználatlan termékbőlszármazóhuladék Ártalmatlanítás,ahelyielőírásoknakmegfelelően.Ahuladékokata környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani. Szennyezett csomagolás 14. szakasz: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK IMDG/IMO NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.1 ENSZ sz Nincsen szabályozva 14.2 Megfelelőszálításinév NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.3 Veszélyességi osztály NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.4 Csomagolási csoport NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.5 Tengeriszennyező Nem alkalmazható 14.6 Különleges rendelkezések Nincs 14.7 A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás RID NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.1 ENSZ sz NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.2 Megfelelőszálításinév NINCSEN SZABÁLYOZVA Oldal 9 / 12

10 14.3 Veszélyességi osztály NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.4 Csomagolási csoport NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.5 Környezeti veszély Nem alkalmazható 14.6 Különleges rendelkezések Nincs ADR NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.1 ENSZ sz NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.2 Megfelelőszálításinév NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.3 Veszélyességi osztály NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.4 Csomagolási csoport NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.5 Környezeti veszély Nem alkalmazható 14.6 Különleges rendelkezések Nincs IATA NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.1 ENSZ sz NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.2 Megfelelőszálításinév NON REGULATED 14.3 Veszélyességi osztály NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.4 Csomagolási csoport NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.5 Környezeti veszély Nem alkalmazható 14.6 Különleges rendelkezések Nincs 15. szakasz: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Országos rendeletek Franciaország Foglalkozási betegségek (R-463-3, Franciaország) Kémiai név Francia RG-szám Cím Polymethyl methacrylate RG Methyl methacrylate RG 65,RG 82 RG Benzoyl peroxide RG 66 - Vízveszélyességi osztály (WGK) enyhén veszélyes vizekre (WGK 1) Európai Unió Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségénekésbiztonságánakvédelmérőlszóló98/24/ekirányelvet. Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások: Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet). Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet). Maradandószervesszennyezőanyagok Nem alkalmazható. Oldal 10 / 12

11 Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009 Nem alkalmazható. Nemzetközi jegyzékek TSCA (toxikus anyagok elenőrzésénekatörvénye) DSL/NDSL EINECS/ELINCS ENCS IECSC KECL PICCS AICS Jelmagyarázat TSCA -EgyesültÁlamokmérgezőanyagokelenőrzésitörvénye,8(b)pont,Leltár DSL/NDSL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada EINECS/ELINCS -LétezőKereskedelmiVegyiAnyagokEurópaiJegyzéke/TörzskönyvezetVegyiAnyagokEurópai Jegyzéke ENCS -LétezőésÚjVegyiAnyagok,Japán IECSC -LétezőVegyiAnyagokJegyzéke,Kína KECL -LétezőésÉrtékeltVegyiAnyagok,Korea PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances) Kémiai biztonsági értékelés A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása 16. szakasz: EGYÉB INFORMÁCIÓK A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei H315 Bőriritálóhatású H225 Fokozotantűzveszélyesfolyadékésgőz H335 Légútiiritációtokozhat H317 Alergiásbőreakciótválthatki H241 Hőhatásárameggyuladhatvagyrobbanhat H319 Súlyosszemiritációtokoz Jelmagyarázat SVHC:Különösaggodalomraokotadóengedélyezendőanyagok: 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM Oldal 11 / 12

12 TWA TWA(idősúlyozotátlag) STEL STEL (Rövid távú expozíciós határ) (idősúlyozot átlag) Plafon Maximális határérték - Bőrmegjelölés Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások Kiadás dátuma: Felülvizsgálat dátuma 01-márc ápr Ez a biztonsági adatlap megfelel a következo követelményeknek: 1907/2006 (EK) szabályzat. Felelősségkorlátozásinyilatkozat Azbiztonságiadatlaponközöltekalegjobbtudásunk,ismereteinkésmeggyőződésünkszerinthelytálóaka közreadásidőpontjában.aközöltadatokcsakútmutatástkívánnakadniabiztonságoskezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetőkgaranciánakvagyminőségispecifikációnak.azadatokcsakamegnevezetanyagravonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben. Az alábbiakban azonosított beszállító az UL biztonsági adatlap sablon felhasználásával készítette ezt a biztonsági adatlapot. Az UL cég nem vizsgálta, igazoltavagyhagytajóváezenazanyagbiztonságiadatlaponszereplőanyagot,ésazadatlaponszereplőmindeninformációabeszálítótólszármazik, vagynyilvánosanrendelkezésrehatóságiforásokbólletátvéve.azulcégnem válalfelelősségetvagygaranciátazanyagbiztonságiadatlaponszereplő információkteljességevagypontosságatekintetében,éselhárítmindenfelelősségetazadatlaponszereplőinformációkvagyazanyagfelhasználásával kapcsolatban. Ennek az anyagbiztonsági adatlapnak az elrendezése, megjelenése és formátuma: 2014 UL LLC. Minden jog fenntartva. A biztonsági adatlap vége Oldal 12 / 12