Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: Nem áll rendelkezésre adat Felülvizsgálat dátuma 30-máj Átdolgozás száma 1 EGHS / Magyar (Hungarian) 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve EpoThin 2 Epoxy Resin (M)SDS-szám _E Kémiai név 1.2.Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználásai,iletveelenjavaltfelhasználásai Javasolt felhasználás Ajánlott felhasználások ellen Laboratory Use Only A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó ITW Test & Measurement GmbH A gyártó címe Boschstraße Esslingen am Neckar / GERMANY Telefonszám +49 (0) cím 1.4.Sürgősségitelefonszám Global Access Code: Americas: Europe: Middle East/Africa: Asia Pacific: UK: Az anyag vagy keverék osztályozása 2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 1272/2008 (EK) szabályzat Oldal 1 / 12

2 Bőrmarás/bőriritáció 1. kategória A alkategória - (H315) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória - (H319) Bőrszenzibilizáció 1. kategória - (H317) Akut vízi toxicitás 3. kategória - (H402) Krónikus vízi toxicitás 2. kategória - (H411) 2.2. Címkézési elemek Jelzőszó Figyelmeztetés Veszélyre utaló mondatok H315 Bőriritálóhatású H317 Alergiásbőreakciótválthatki H319 Súlyosszemiritációtokoz H411 Mérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. ) P261 Kerüljeapor/füst/gáz/köd/gőzök/permetbelélegzését P264 Ahasználatotkövetőenazarcot,kezetésakitetbőrtalaposanmegkelmosni P272 Szennyezetmunkaruháttiloskivinniamunkahelyterületéről P273 Kerülnikelazanyagnakakörnyezetbevalókijutását P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédőhasználatakötelező P302+P352 HABŐRREKERÜL:Lemosásbőszappanosvízzel P305+P351+P338 SZEMBEKERÜLÉSesetén:Többpercigtartóóvatosöblítésvízzel.Adotesetbena kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása P321 Szakelátás(lásdakiegészítőelsősegély-nyújtásiutasításokatacímkén) P333+P313 Bőriritációvagykiütésekmegjelenéseesetén:orvosielátástkelkérni P337+P313 Haaszemiritációnem múlikel:orvosielátástkelkérni P362+P364 Aszennyezetruhadarabotlekelvetniésújbólihasználatelőtkikelmosni P391 Akiömlötanyagotösszekelgyűjteni P501 - Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant 2.3. Egyéb veszélyek 3.1 Anyagok 3.szakasz:ÖSSZETÉTELVAGYAZÖSSZETEVŐKREVONATKOZÓ ADATOK Nem alkalmazható. 3.2 Keverékek Kémiai név EK-szám CAS No. Tömeg% Besorolás az (EK) REACH Reg. Oldal 2 / 12

3 Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer Trimethylolpropane triacrylate Glycidyl ether blend 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint % Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 2 (H411) % Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) No information % Skin Irrit. 2 (H315) available Skin Sens. 1 (H317) No. Nem áll rendelkezésre adat Nem áll rendelkezésre adat Nem áll rendelkezésre adat A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot >=0,1% koncentrációban[(ek) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk) Kémiai név CAS No. SVHC jelöltek Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer Glycidyl ether blend - - Trimethylolpropane triacrylate szakasz:ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSIINTÉZKEDÉSEK 4.1.Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése Általános tanács Belélegzés Bőrelvalóérintkezés Szembe kerülés Lenyelés Egyénivédőfelszerelésaz elsősegély-nyújtókszámára Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. HABELÉGZIK:Vigyefrisslevegőreéshelyezzenyugalombaolyanhelyzetben, hogy kényelmesen tudjon lélegezni. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz. IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty ofwaterbeforeremovingclothes.bőriritációvagykiütésekmegjelenéseesetén: orvosi ellátást kell kérni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Amennyiben irritálás következik be és ez maradandónak bizonyul, forduljon orvoshoz. TILOS hánytatni. Call a physician or Poison Control Center immediately. Kerüljeabőrel,aszemekkelvagyaruházatalvalóérintkezést.Viseljenegyéni védőruházatot(lásd8.szakasz) A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek Alergiásbőreakciótokozhat.Aszemekvörösességétéskönnyezésétokozhatja. Ahosszantartóérintkezésbőrpírtésiritációtokozhat A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Az orvosok figyelmébe Érzékeny személyeknél szenzibilizáló hatású lehet. Alkalmazzon tüneti kezelést. Oldal 3 / 12

4 5.1. Oltóanyag 5.szakasz:TŰZOLTÁSIINTÉZKEDÉSEK Megfelelőoltóanyagok Alkalmatlan oltóanyag Száraz vegyszer, CO2, alkohol-ellenálló hab vagy vízpermet. 5.2.Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Azvegyszermiatkeletkezőkülönlegesveszélyek Tűzeseténiritálókorozív/maróés/vagytoxikusgázokkeletkezhetnek. Veszélyes égéstermékek Szénoxidok. 5.3.Tűzoltóknakszólójavaslat Különlegesvédőfelszerelésektűzoltóknak Atűzoltóknakzártrendszerűlégzőkészüléketésteljestűzoltófelszereléstkelviselni.Használjonegyéni védőfelszerelést. 6.szakasz:INTÉZKEDÉSEKVÉLETLENSZERŰKÖRNYEZETBEJUTÁSESETÉN 6.1.Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Személyes óvintézkedések Egyéb információk Vészhelyzeti beavatkozóknak Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédőhasználatakötelező. Lásda7.és8.szakaszokbanrészletezetvédőintézkedéseket. Használjaa8.szakaszbanelőírtszemélyivédelmet Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Elhatárolási módszerek Feltisztítási módszerek Gátalszigeteljeelakésőbbiártalmatlanításcéljából,ésfedjelenedveshomokkal vagy földdel. Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Alaposan tisztítsa meg a szennyezett felületet Hivatkozás más szakaszokra Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7. szakasz: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS A biztonságos kezeléssel Kerülnikelabőrelvalóérintkezéstésaszembejutást.Használjonegyéni Oldal 4 / 12

5 kapcsolatos tanácsok védőfelszerelést. Általános higiéniai szempontok Megfelelővédőkesztyűtésszem-/arcvédőtkelviselni.Atermékhasználata közbentilosenni,innivagydohányozni.kerüljeabőrel,aszemekkelvagya ruházattal való érintkezést A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolási körülmények Szárazhelyentárolandó.Zártedénybentárolandó.Atárolásihőmérsékletnem lehet magasabb mint C Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Kockázatkezelési módszerek (RMM) Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt. 8.1.Elenőrzésiparaméterek 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM Expozíciós határértékek A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározotfoglalkozásiexpozícióshatárértékekkelrendelkezőveszélyes anyagot Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) 8.2.Azexpozícióelenőrzése Műszakielenőrzések Biztosítsonmegfelelőszelőzést,különösenzártterekben. Személyesvédőfelszerelés Szem - /arcvédelem Kézvédelem Bőréstestvédelem Légutak védelme Környezeti expozíció-elenőrzések Haafröcskölésvalószínű,viseljenoldalvédősvédőszemüveget. Megfelelővédőkesztyűtkelviselni.Tömörenzárókesztyűt. Megfelelővédőruházatotkelviselni.hosszúujúruházat. Használjonmegfelelőlégzésvédelmet. Ne engedje, hogy bármilyen csatornába, a földre vagy bármilyen víztömegbe jusson. 9. szakasz: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1.Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformációk Halmazállapot Folyadék Külsőjelemzők Clear to slightly hazy, yellow Szag Enyhe Szín Világossárga Oldal 5 / 12

6 Szag küszöbérték Tulajdonság Értékek Megjegyzések Módszer ph UNKNOWN Olvadáspont / fagyáspont < 0 C Nincs ismert Forráspont / forrásponttartomány > 200 C Nincs ismert Lobbanáspont > 100 C Nincs ismert Párolgási sebesség Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Tűzveszélyesség(szilárd, gázhalmazállapot) Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Gyúlékonyságlimitjelevegőben Nincs ismert Felsőgyuladásihatár Nem áll rendelkezésre adat Alsó gyulladási határ Nem áll rendelkezésre adat Gőznyomás Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Gőzsűrűség Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Relatívsűrűség 1.11 Vízben való oldhatóság Nem áll rendelkezésre adat Oldékonyság (oldékonyságok) Vízben oldhatatlan Nincs ismert Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Nem áll rendelkezésre adat Öngyuladásihőmérséklet >300 C Nincs ismert Bomlásihőmérséklet Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Kinematikai viszkozitás Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Viszkozitás C 9.2. Egyéb információk Lágyuláspont Molekulasúly VOC-tartalom (%) Folyadéksűrűség Térfogatsűrűség Részecskeméret Részecskeméret-eloszlás 10. szakasz: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Reakciókészség Nem áll rendelkezésre adat. Stabil Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil. Robbanási adatok Érzékenység mechanikai behatásra Érzékenység sztatikus kisülésre Nincs. Nincs Aveszélyesreakcióklehetősége AveszélyesreakcióklehetőségeNormál feldolgozás mellett semmi. Veszélyes polimerizáció Veszélyes polimerizáció nem következiik be Kerülendőkörülmények Ahőbomláselkerüléseérdekébennemelegítsetúl. Oldal 6 / 12

7 10.5.Nem összeférhetőanyagok Oxidálószer Veszélyes bomlástermékek Szénoxidok. 11. szakasz: TOXIKOLÓGIAI ADATOK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Avalószínűexpozíciósútravonatkozóinformáció A termék ismertetése Belélegzés Szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés Lenyelés A légutak irritációját okozhatja. Normál felhasználási körülmények között nincsenek ismert hatások. Szemiritációtokoz.Bőrpírt,viszketéstésfájdalmatokozhat. Iritálástokozhat.Hosszadalmasbőrelvalóérintkezéségésisérüléstokoz. Lenyelveemésztőrendszeriiritációt,hányingert,hányástéshasmenéstokozhat. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Tünetek Viszketés. Kiütés. Csalánkiütés. Pír. A szemek vörösességét és könnyezését okozhatja. Toxicitási számértékek Akut toxicitás Ismeretlen akut toxicitás Akeverék100százalékbanismeretlentoxicitásúösszetevő(ke)ttartalmaz Akeverék40százalékbanismeretlen,szájonátakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz Akeverék80százalékbanismeretlen,bőrönátakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz Akeverék100százalékbanismeretlen,belélegezveakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz(gáz) Akeverék100százalékbanismeretlen,belélegezveakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz(gőz) Akeverék100százalékbanismeretlen,belélegezveakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz(por/köd) Tájékoztatásazösszetevőkről Kémiai név Oral LD50 Dermal LD50 Belégzés LC50 Bisphenol A - = mg/kg ( Rat ) - - Epichlorohydrin polymer Trimethylolpropane triacrylate = 5190 µl/kg ( Rat ) = 5190 mg/kg ( Rat ) = 5000 mg/kg ( Rabbit ) - A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Bőrmarás/bőriritáció Súlyos Besorolásazösszetevőrerendelkezésreálóadatokalapján.Bőrizgatóhatású. Besorolásazösszetevőrerendelkezésreálóadatokalapján.Súlyosszemiritációt Oldal 7 / 12

8 szemkárosodás/szemirritáció Légzőszervivagy bőrszenzibilizáció Csírasejt-mutagenitás okoz. Bőrelérintkezvetúlérzékenységetokozhat(szenzibilizálóhatásúlehet). Rákkeltőhatás Reprodukciós toxicitás STOT - egyetlen expozíció STOT-ismétlődőexpozíció Aspirációs veszély 12. szakasz: ÖKOLÓGIAI ADATOK Toxicitás Ökotoxicitás Erősen/nagyontoxikusahalakraésegyébvíziszervezetekre. Tájékoztatásazösszetevőkről Perzisztencia és lebonthatóság Maradandóság és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Biológiai felhalmozódás A talajban való mobilitás A talajban való mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT- és vpvb-értékelés Kémiai név Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer Trimethylolpropane triacrylate PBT- és vpvb-értékelés The substance is not PBT / vpvb The substance is not PBT / vpvb Egyéb káros hatások Egyéb káros hatások Endokrin rendszert károsítóra vonatrkozó információ Oldal 8 / 12

9 Kémiai név EU - Endokrin károsodást okozó EU - Endokrin károsodást okozó jelöltek listája anyagok - értékelt anyagok Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer Group III Chemical Hulladékkezelési módszerek Maradványokból/felhasználatlan termékbőlszármazóhuladék 13. szakasz: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Ártalmatlanítás,ahelyielőírásoknakmegfelelően.Ahuladékokata környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani. Szennyezett csomagolás 14. szakasz: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK IMDG/IMO 14.1 ENSZ sz Nincsen szabályozva 14.2 Megfelelőszálításinév ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Leírás 14.3 Veszélyességi osztály NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.4 Csomagolási csoport NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.5 Tengeriszennyező Nem alkalmazható Környezeti veszély Igen 14.6 Különleges rendelkezések Nincs EmS-szám F-A, S-F 14.7 A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BISPHENOL A - EPICHLOROHYDRIN POLYMER), 9, III, MARINE POLLUTANT RID 14.1 ENSZ sz UN Megfelelőszálításinév ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Leírás 14.3 Veszélyességi osztály 9 ADR/RID címkék Csomagolási csoport III 14.5 Környezeti veszély Igen 14.6 Különleges rendelkezések Nincs Besorolási kód M6 UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BISPHENOL A - EPICHLOROHYDRIN POLYMER), 9, III ADR 14.1 ENSZ sz UN Megfelelőszálításinév ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Leírás 14.3 Veszélyességi osztály Csomagolási csoport III 14.5 Környezeti veszély Igen 14.6 Különleges rendelkezések Nincs 274, 335, 601, 375 UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BISPHENOL A - EPICHLOROHYDRIN POLYMER), 9, III Oldal 9 / 12

10 Besorolási kód M6 IATA 14.1 ENSZ sz NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.2 Megfelelőszálításinév ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Leírás 14.3 Veszélyességi osztály NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.4 Csomagolási csoport NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.5 Környezeti veszély Igen 14.6 Különleges rendelkezések Nincs UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BISPHENOL A - EPICHLOROHYDRIN POLYMER), 9, III ERG kód 9L 15. szakasz: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Országos rendeletek Franciaország Foglalkozási betegségek (R-463-3, Franciaország) Kémiai név Francia RG-szám Cím RG 65 - Trimethylolpropane triacrylate Európai Unió Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségénekésbiztonságánakvédelmérőlszóló98/24/ekirányelvet. Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások: Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet). Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet). Maradandószervesszennyezőanyagok Nem alkalmazható. Veszélyes anyag kategória a Seveso Irányelv (2012/18/EU) szerint E2 - Vízi környezetre veszélyes a 2 krónikus kategóriában Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009 Nem alkalmazható. Nemzetközi jegyzékek TSCA (toxikus anyagok elenőrzésénekatörvénye) DSL/NDSL EINECS/ELINCS Oldal 10 / 12

11 ENCS IECSC KECL PICCS AICS Jelmagyarázat TSCA -EgyesültÁlamokmérgezőanyagokelenőrzésitörvénye,8(b)pont,Leltár DSL/NDSL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada EINECS/ELINCS -LétezőKereskedelmiVegyiAnyagokEurópaiJegyzéke/TörzskönyvezetVegyiAnyagokEurópai Jegyzéke ENCS -LétezőésÚjVegyiAnyagok,Japán IECSC -LétezőVegyiAnyagokJegyzéke,Kína KECL -LétezőésÉrtékeltVegyiAnyagok,Korea PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances) Kémiai biztonsági értékelés A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása 16. szakasz: EGYÉB INFORMÁCIÓK A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei H315 Bőriritálóhatású H317 Alergiásbőreakciótválthatki H319 Súlyosszemiritációtokoz H411 Mérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz Jelmagyarázat SVHC:Különösaggodalomraokotadóengedélyezendőanyagok: 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM TWA TWA(idősúlyozotátlag) STEL STEL (Rövid távú expozíciós határ) (idősúlyozot átlag) Plafon Maximális határérték - Bőrmegjelölés Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások Kiadás dátuma: Felülvizsgálat dátuma 09-ápr máj Ez a biztonsági adatlap megfelel a következo követelményeknek: 1907/2006 (EK) szabályzat. Oldal 11 / 12

12 Felelősségkorlátozásinyilatkozat Azbiztonságiadatlaponközöltekalegjobbtudásunk,ismereteinkésmeggyőződésünkszerinthelytálóaka közreadásidőpontjában.aközöltadatokcsakútmutatástkívánnakadniabiztonságoskezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetőkgaranciánakvagyminőségispecifikációnak.azadatokcsakamegnevezetanyagravonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben. Az alábbiakban azonosított beszállító az UL biztonsági adatlap sablon felhasználásával készítette ezt a biztonsági adatlapot. Az UL cég nem vizsgálta, igazoltavagyhagytajóváezenazanyagbiztonságiadatlaponszereplőanyagot,ésazadatlaponszereplőmindeninformációabeszálítótólszármazik, vagynyilvánosanrendelkezésrehatóságiforásokbólletátvéve.azulcégnem válalfelelősségetvagygaranciátazanyagbiztonságiadatlaponszereplő információkteljességevagypontosságatekintetében,éselhárítmindenfelelősségetazadatlaponszereplőinformációkvagyazanyagfelhasználásával kapcsolatban. Ennek az anyagbiztonsági adatlapnak az elrendezése, megjelenése és formátuma: 2014 UL LLC. Minden jog fenntartva. A biztonsági adatlap vége Oldal 12 / 12