Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: Nem áll rendelkezésre adat Felülvizsgálat dátuma 30-máj Átdolgozás száma 1 EGHS / Magyar (Hungarian) 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve EpoThin 2 Epoxy Resin (M)SDS-szám _E Kémiai név 1.2.Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználásai,iletveelenjavaltfelhasználásai Javasolt felhasználás Ajánlott felhasználások ellen Laboratory Use Only A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó ITW Test & Measurement GmbH A gyártó címe Boschstraße Esslingen am Neckar / GERMANY Telefonszám +49 (0) cím 1.4.Sürgősségitelefonszám Global Access Code: Americas: Europe: Middle East/Africa: Asia Pacific: UK: Az anyag vagy keverék osztályozása 2. szakasz: A VESZÉLY AZONOSÍTÁSA 1272/2008 (EK) szabályzat Oldal 1 / 12

2 Bőrmarás/bőriritáció 1. kategória A alkategória - (H315) Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 2. kategória - (H319) Bőrszenzibilizáció 1. kategória - (H317) Akut vízi toxicitás 3. kategória - (H402) Krónikus vízi toxicitás 2. kategória - (H411) 2.2. Címkézési elemek Jelzőszó Figyelmeztetés Veszélyre utaló mondatok H315 Bőriritálóhatású H317 Alergiásbőreakciótválthatki H319 Súlyosszemiritációtokoz H411 Mérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. ) P261 Kerüljeapor/füst/gáz/köd/gőzök/permetbelélegzését P264 Ahasználatotkövetőenazarcot,kezetésakitetbőrtalaposanmegkelmosni P272 Szennyezetmunkaruháttiloskivinniamunkahelyterületéről P273 Kerülnikelazanyagnakakörnyezetbevalókijutását P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédőhasználatakötelező P302+P352 HABŐRREKERÜL:Lemosásbőszappanosvízzel P305+P351+P338 SZEMBEKERÜLÉSesetén:Többpercigtartóóvatosöblítésvízzel.Adotesetbena kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása P321 Szakelátás(lásdakiegészítőelsősegély-nyújtásiutasításokatacímkén) P333+P313 Bőriritációvagykiütésekmegjelenéseesetén:orvosielátástkelkérni P337+P313 Haaszemiritációnem múlikel:orvosielátástkelkérni P362+P364 Aszennyezetruhadarabotlekelvetniésújbólihasználatelőtkikelmosni P391 Akiömlötanyagotösszekelgyűjteni P501 - Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant 2.3. Egyéb veszélyek 3.1 Anyagok 3.szakasz:ÖSSZETÉTELVAGYAZÖSSZETEVŐKREVONATKOZÓ ADATOK Nem alkalmazható. 3.2 Keverékek Kémiai név EK-szám CAS No. Tömeg% Besorolás az (EK) REACH Reg. Oldal 2 / 12

3 Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer Trimethylolpropane triacrylate Glycidyl ether blend 1272/2008 [CLP] szabályzat szerint % Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Chronic 2 (H411) % Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) Skin Sens. 1 (H317) No information % Skin Irrit. 2 (H315) available Skin Sens. 1 (H317) No. Nem áll rendelkezésre adat Nem áll rendelkezésre adat Nem áll rendelkezésre adat A H és EUH mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt Ez a termék nem tartalmaz különös aggodalomra okot adó jelölt anyagot >=0,1% koncentrációban[(ek) 1907/2006 (REACH) szabályzat, 59. cikk) Kémiai név CAS No. SVHC jelöltek Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer Glycidyl ether blend - - Trimethylolpropane triacrylate szakasz:ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSIINTÉZKEDÉSEK 4.1.Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése Általános tanács Belélegzés Bőrelvalóérintkezés Szembe kerülés Lenyelés Egyénivédőfelszerelésaz elsősegély-nyújtókszámára Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. HABELÉGZIK:Vigyefrisslevegőreéshelyezzenyugalombaolyanhelyzetben, hogy kényelmesen tudjon lélegezni. Amennyiben tünetek jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz. IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty ofwaterbeforeremovingclothes.bőriritációvagykiütésekmegjelenéseesetén: orvosi ellátást kell kérni. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Amennyiben irritálás következik be és ez maradandónak bizonyul, forduljon orvoshoz. TILOS hánytatni. Call a physician or Poison Control Center immediately. Kerüljeabőrel,aszemekkelvagyaruházatalvalóérintkezést.Viseljenegyéni védőruházatot(lásd8.szakasz) A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Tünetek Alergiásbőreakciótokozhat.Aszemekvörösességétéskönnyezésétokozhatja. Ahosszantartóérintkezésbőrpírtésiritációtokozhat A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Az orvosok figyelmébe Érzékeny személyeknél szenzibilizáló hatású lehet. Alkalmazzon tüneti kezelést. Oldal 3 / 12

4 5.1. Oltóanyag 5.szakasz:TŰZOLTÁSIINTÉZKEDÉSEK Megfelelőoltóanyagok Alkalmatlan oltóanyag Száraz vegyszer, CO2, alkohol-ellenálló hab vagy vízpermet. 5.2.Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Azvegyszermiatkeletkezőkülönlegesveszélyek Tűzeseténiritálókorozív/maróés/vagytoxikusgázokkeletkezhetnek. Veszélyes égéstermékek Szénoxidok. 5.3.Tűzoltóknakszólójavaslat Különlegesvédőfelszerelésektűzoltóknak Atűzoltóknakzártrendszerűlégzőkészüléketésteljestűzoltófelszereléstkelviselni.Használjonegyéni védőfelszerelést. 6.szakasz:INTÉZKEDÉSEKVÉLETLENSZERŰKÖRNYEZETBEJUTÁSESETÉN 6.1.Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Személyes óvintézkedések Egyéb információk Vészhelyzeti beavatkozóknak Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédőhasználatakötelező. Lásda7.és8.szakaszokbanrészletezetvédőintézkedéseket. Használjaa8.szakaszbanelőírtszemélyivédelmet Környezetvédelmi óvintézkedések Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozza meg a további szivárgást vagy kiömlést, ha ez biztonságosan megtehető A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Elhatárolási módszerek Feltisztítási módszerek Gátalszigeteljeelakésőbbiártalmatlanításcéljából,ésfedjelenedveshomokkal vagy földdel. Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Alaposan tisztítsa meg a szennyezett felületet Hivatkozás más szakaszokra Hivatkozás más szakaszokra További információért lásd a 8. szakaszt. További információért lásd a 13. szakaszt A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7. szakasz: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS A biztonságos kezeléssel Kerülnikelabőrelvalóérintkezéstésaszembejutást.Használjonegyéni Oldal 4 / 12

5 kapcsolatos tanácsok védőfelszerelést. Általános higiéniai szempontok Megfelelővédőkesztyűtésszem-/arcvédőtkelviselni.Atermékhasználata közbentilosenni,innivagydohányozni.kerüljeabőrel,aszemekkelvagya ruházattal való érintkezést A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tárolási körülmények Szárazhelyentárolandó.Zártedénybentárolandó.Atárolásihőmérsékletnem lehet magasabb mint C Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Kockázatkezelési módszerek (RMM) Az anyagbiztonsági adatlap tartalmazza a szükséges információt. 8.1.Elenőrzésiparaméterek 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM Expozíciós határértékek A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározotfoglalkozásiexpozícióshatárértékekkelrendelkezőveszélyes anyagot Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) 8.2.Azexpozícióelenőrzése Műszakielenőrzések Biztosítsonmegfelelőszelőzést,különösenzártterekben. Személyesvédőfelszerelés Szem - /arcvédelem Kézvédelem Bőréstestvédelem Légutak védelme Környezeti expozíció-elenőrzések Haafröcskölésvalószínű,viseljenoldalvédősvédőszemüveget. Megfelelővédőkesztyűtkelviselni.Tömörenzárókesztyűt. Megfelelővédőruházatotkelviselni.hosszúujúruházat. Használjonmegfelelőlégzésvédelmet. Ne engedje, hogy bármilyen csatornába, a földre vagy bármilyen víztömegbe jusson. 9. szakasz: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1.Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformációk Halmazállapot Folyadék Külsőjelemzők Clear to slightly hazy, yellow Szag Enyhe Szín Világossárga Oldal 5 / 12

6 Szag küszöbérték Tulajdonság Értékek Megjegyzések Módszer ph UNKNOWN Olvadáspont / fagyáspont < 0 C Nincs ismert Forráspont / forrásponttartomány > 200 C Nincs ismert Lobbanáspont > 100 C Nincs ismert Párolgási sebesség Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Tűzveszélyesség(szilárd, gázhalmazállapot) Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Gyúlékonyságlimitjelevegőben Nincs ismert Felsőgyuladásihatár Nem áll rendelkezésre adat Alsó gyulladási határ Nem áll rendelkezésre adat Gőznyomás Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Gőzsűrűség Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Relatívsűrűség 1.11 Vízben való oldhatóság Nem áll rendelkezésre adat Oldékonyság (oldékonyságok) Vízben oldhatatlan Nincs ismert Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Nem áll rendelkezésre adat Öngyuladásihőmérséklet >300 C Nincs ismert Bomlásihőmérséklet Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Kinematikai viszkozitás Nem áll rendelkezésre adat Nincs ismert Viszkozitás C 9.2. Egyéb információk Lágyuláspont Molekulasúly VOC-tartalom (%) Folyadéksűrűség Térfogatsűrűség Részecskeméret Részecskeméret-eloszlás 10. szakasz: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Reakciókészség Nem áll rendelkezésre adat. Stabil Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil. Robbanási adatok Érzékenység mechanikai behatásra Érzékenység sztatikus kisülésre Nincs. Nincs Aveszélyesreakcióklehetősége AveszélyesreakcióklehetőségeNormál feldolgozás mellett semmi. Veszélyes polimerizáció Veszélyes polimerizáció nem következiik be Kerülendőkörülmények Ahőbomláselkerüléseérdekébennemelegítsetúl. Oldal 6 / 12

7 10.5.Nem összeférhetőanyagok Oxidálószer Veszélyes bomlástermékek Szénoxidok. 11. szakasz: TOXIKOLÓGIAI ADATOK A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Avalószínűexpozíciósútravonatkozóinformáció A termék ismertetése Belélegzés Szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés Lenyelés A légutak irritációját okozhatja. Normál felhasználási körülmények között nincsenek ismert hatások. Szemiritációtokoz.Bőrpírt,viszketéstésfájdalmatokozhat. Iritálástokozhat.Hosszadalmasbőrelvalóérintkezéségésisérüléstokoz. Lenyelveemésztőrendszeriiritációt,hányingert,hányástéshasmenéstokozhat. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Tünetek Viszketés. Kiütés. Csalánkiütés. Pír. A szemek vörösességét és könnyezését okozhatja. Toxicitási számértékek Akut toxicitás Ismeretlen akut toxicitás Akeverék100százalékbanismeretlentoxicitásúösszetevő(ke)ttartalmaz Akeverék40százalékbanismeretlen,szájonátakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz Akeverék80százalékbanismeretlen,bőrönátakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz Akeverék100százalékbanismeretlen,belélegezveakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz(gáz) Akeverék100százalékbanismeretlen,belélegezveakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz(gőz) Akeverék100százalékbanismeretlen,belélegezveakuttoxikushatásúösszetevő(ke)ttartalmaz(por/köd) Tájékoztatásazösszetevőkről Kémiai név Oral LD50 Dermal LD50 Belégzés LC50 Bisphenol A - = mg/kg ( Rat ) - - Epichlorohydrin polymer Trimethylolpropane triacrylate = 5190 µl/kg ( Rat ) = 5190 mg/kg ( Rat ) = 5000 mg/kg ( Rabbit ) - A rövid és hosszú távú expozícióból származó késleltetett és azonnali hatások, valamint krónikus hatások Bőrmarás/bőriritáció Súlyos Besorolásazösszetevőrerendelkezésreálóadatokalapján.Bőrizgatóhatású. Besorolásazösszetevőrerendelkezésreálóadatokalapján.Súlyosszemiritációt Oldal 7 / 12

8 szemkárosodás/szemirritáció Légzőszervivagy bőrszenzibilizáció Csírasejt-mutagenitás okoz. Bőrelérintkezvetúlérzékenységetokozhat(szenzibilizálóhatásúlehet). Rákkeltőhatás Reprodukciós toxicitás STOT - egyetlen expozíció STOT-ismétlődőexpozíció Aspirációs veszély 12. szakasz: ÖKOLÓGIAI ADATOK Toxicitás Ökotoxicitás Erősen/nagyontoxikusahalakraésegyébvíziszervezetekre. Tájékoztatásazösszetevőkről Perzisztencia és lebonthatóság Maradandóság és lebonthatóság Bioakkumulációs képesség Biológiai felhalmozódás A talajban való mobilitás A talajban való mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT- és vpvb-értékelés Kémiai név Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer Trimethylolpropane triacrylate PBT- és vpvb-értékelés The substance is not PBT / vpvb The substance is not PBT / vpvb Egyéb káros hatások Egyéb káros hatások Endokrin rendszert károsítóra vonatrkozó információ Oldal 8 / 12

9 Kémiai név EU - Endokrin károsodást okozó EU - Endokrin károsodást okozó jelöltek listája anyagok - értékelt anyagok Bisphenol A - Epichlorohydrin polymer Group III Chemical Hulladékkezelési módszerek Maradványokból/felhasználatlan termékbőlszármazóhuladék 13. szakasz: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Ártalmatlanítás,ahelyielőírásoknakmegfelelően.Ahuladékokata környezetvédelmi jogszabályok szerint kell ártalmatlanítani. Szennyezett csomagolás 14. szakasz: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK IMDG/IMO 14.1 ENSZ sz Nincsen szabályozva 14.2 Megfelelőszálításinév ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Leírás 14.3 Veszélyességi osztály NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.4 Csomagolási csoport NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.5 Tengeriszennyező Nem alkalmazható Környezeti veszély Igen 14.6 Különleges rendelkezések Nincs EmS-szám F-A, S-F 14.7 A MARPOL II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BISPHENOL A - EPICHLOROHYDRIN POLYMER), 9, III, MARINE POLLUTANT RID 14.1 ENSZ sz UN Megfelelőszálításinév ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Leírás 14.3 Veszélyességi osztály 9 ADR/RID címkék Csomagolási csoport III 14.5 Környezeti veszély Igen 14.6 Különleges rendelkezések Nincs Besorolási kód M6 UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BISPHENOL A - EPICHLOROHYDRIN POLYMER), 9, III ADR 14.1 ENSZ sz UN Megfelelőszálításinév ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Leírás 14.3 Veszélyességi osztály Csomagolási csoport III 14.5 Környezeti veszély Igen 14.6 Különleges rendelkezések Nincs 274, 335, 601, 375 UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BISPHENOL A - EPICHLOROHYDRIN POLYMER), 9, III Oldal 9 / 12

10 Besorolási kód M6 IATA 14.1 ENSZ sz NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.2 Megfelelőszálításinév ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. Leírás 14.3 Veszélyességi osztály NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.4 Csomagolási csoport NINCSEN SZABÁLYOZVA 14.5 Környezeti veszély Igen 14.6 Különleges rendelkezések Nincs UN3082, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (BISPHENOL A - EPICHLOROHYDRIN POLYMER), 9, III ERG kód 9L 15. szakasz: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Országos rendeletek Franciaország Foglalkozási betegségek (R-463-3, Franciaország) Kémiai név Francia RG-szám Cím RG 65 - Trimethylolpropane triacrylate Európai Unió Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségénekésbiztonságánakvédelmérőlszóló98/24/ekirányelvet. Engedélyek és/vagy felhasználási korlátozások: Ez a termék olyan anyagot tartalmaz, amely engedélyköteles lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XIV melléklet). Ez a termék nem tartalmaz olyan anyagot, amelynek alkalmazása tiltott lenne ([EK] 1907/2006 (REACH) szabályzat, XVII melléklet). Maradandószervesszennyezőanyagok Nem alkalmazható. Veszélyes anyag kategória a Seveso Irányelv (2012/18/EU) szerint E2 - Vízi környezetre veszélyes a 2 krónikus kategóriában Az ózonréteget lebontó anyagok (ODS) rendelet (EK) 1005/2009 Nem alkalmazható. Nemzetközi jegyzékek TSCA (toxikus anyagok elenőrzésénekatörvénye) DSL/NDSL EINECS/ELINCS Oldal 10 / 12

11 ENCS IECSC KECL PICCS AICS Jelmagyarázat TSCA -EgyesültÁlamokmérgezőanyagokelenőrzésitörvénye,8(b)pont,Leltár DSL/NDSL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada EINECS/ELINCS -LétezőKereskedelmiVegyiAnyagokEurópaiJegyzéke/TörzskönyvezetVegyiAnyagokEurópai Jegyzéke ENCS -LétezőésÚjVegyiAnyagok,Japán IECSC -LétezőVegyiAnyagokJegyzéke,Kína KECL -LétezőésÉrtékeltVegyiAnyagok,Korea PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances) Kémiai biztonsági értékelés A biztonsági adatlapon használt rövidítések feloldása 16. szakasz: EGYÉB INFORMÁCIÓK A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei H315 Bőriritálóhatású H317 Alergiásbőreakciótválthatki H319 Súlyosszemiritációtokoz H411 Mérgezőavíziélővilágra,hosszantartókárosodástokoz Jelmagyarázat SVHC:Különösaggodalomraokotadóengedélyezendőanyagok: 8. szakasz: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENI VÉDEKEZÉS/EGYÉNI VÉDELEM TWA TWA(idősúlyozotátlag) STEL STEL (Rövid távú expozíciós határ) (idősúlyozot átlag) Plafon Maximális határérték - Bőrmegjelölés Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások Kiadás dátuma: Felülvizsgálat dátuma 09-ápr máj Ez a biztonsági adatlap megfelel a következo követelményeknek: 1907/2006 (EK) szabályzat. Oldal 11 / 12

12 Felelősségkorlátozásinyilatkozat Azbiztonságiadatlaponközöltekalegjobbtudásunk,ismereteinkésmeggyőződésünkszerinthelytálóaka közreadásidőpontjában.aközöltadatokcsakútmutatástkívánnakadniabiztonságoskezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetőkgaranciánakvagyminőségispecifikációnak.azadatokcsakamegnevezetanyagravonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben. Az alábbiakban azonosított beszállító az UL biztonsági adatlap sablon felhasználásával készítette ezt a biztonsági adatlapot. Az UL cég nem vizsgálta, igazoltavagyhagytajóváezenazanyagbiztonságiadatlaponszereplőanyagot,ésazadatlaponszereplőmindeninformációabeszálítótólszármazik, vagynyilvánosanrendelkezésrehatóságiforásokbólletátvéve.azulcégnem válalfelelősségetvagygaranciátazanyagbiztonságiadatlaponszereplő információkteljességevagypontosságatekintetében,éselhárítmindenfelelősségetazadatlaponszereplőinformációkvagyazanyagfelhasználásával kapcsolatban. Ennek az anyagbiztonsági adatlapnak az elrendezése, megjelenése és formátuma: 2014 UL LLC. Minden jog fenntartva. A biztonsági adatlap vége Oldal 12 / 12

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 28-febr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 05-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 05-jún.-2019 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 05-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 09-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 09-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 05-febr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 04-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 05-febr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 23-ápr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 12-szept.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 17-ápr.-2019 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 23-ápr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 04-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 29-márc.-2019 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: Nem áll rendelkezésre adat Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2016

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságilapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: Nem áll rendelkezésre Felülvizsgálat dátuma 09-aug.-2016

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 01-febr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 05-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 23-ápr.-2018 Átdolgozás száma 2 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 23-ápr.-2018 Átdolgozás száma 2 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: Nem áll rendelkezésre adat Felülvizsgálat dátuma 09-aug.-2016

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 02-szept.-2016 Felülvizsgálat dátuma 30-aug.-2016

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 13-aug.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000243 Biztonsági adatlap száma ECOVER103

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 20-márc.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: Nem áll rendelkezésre adat Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2016

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 09-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 28-febr.-2017 Felülvizsgálat dátuma 28-febr.-2017

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 02-szept.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 23-ápr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-jan.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 12-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 26-jún.-2018 Átdolgozás száma 2 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 28-febr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 26-dec.-2017 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 16-júl.-2018 Átdolgozás száma 2 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 16-júl.-2018 Átdolgozás száma 2 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 05-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 02-szept.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 02-szept.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 11-okt.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 09-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: Nem áll rendelkezésre adat Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2016

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 14-febr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 05-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 04-nov.-2016 Felülvizsgálat dátuma 02-febr.-2018 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 05-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 23-ápr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 04-jan.-2017 Felülvizsgálat dátuma 04-jan.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 26-jún.-2018 Átdolgozás száma 2 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 26-jún.-2018 Átdolgozás száma 1 1.1. Termékazonosító 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 26-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 10-nov.-2016 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 02-szept.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 09-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 09-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Professzionális használat

Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Professzionális használat BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000263 Biztonsági adatlap száma ECOPRO29

Részletesebben

Kiadás dátuma: 20-márc Felülvizsgálat dátuma 26-jan Felülvizsgálat A. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Kiadás dátuma: 20-márc Felülvizsgálat dátuma 26-jan Felülvizsgálat A. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Ez a biztonsági adatlap megfelel a következo követelményeknek: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 20-márc.-2017 Felülvizsgálat A 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 05-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint TIP folyékony szappan Felülvizsgálat: 2013-02-12 Verzió: 01 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501

Felülvizsgálat dátuma Verzió 1.0 Nyomtatás Dátuma Sikadur -501 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságilapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 14-febr.-2018 Átdolgozás száma 2 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 31-júl Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 31-júl Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 31-júl.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000060 Termék neve Bathroom Cleaner

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 23-ápr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-jan.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Kiadás dátuma: 26-okt Felülvizsgálat dátuma 24-okt STRATASYS REVISION: A

Kiadás dátuma: 26-okt Felülvizsgálat dátuma 24-okt STRATASYS REVISION: A BIZTONSÁGI ADATLAP Ez a biztonsági adatlap megfelel a következo követelményeknek: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 26-okt.-2016 STRATASYS REVISION: A 1. szakasz: AZ

Részletesebben

Preparation Date Felülvizsgálat dátuma Átdolgozás száma 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Preparation Date Felülvizsgálat dátuma Átdolgozás száma 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Biztonsági adatlap Preparation Date 2015-01-09 Felülvizsgálat dátuma 2015-03-13 Átdolgozás száma 1 1.1. Termékazonosító 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékkód A termék

Részletesebben

Kiadás dátuma: 28-nov Felülvizsgálat dátuma 26-nov Felülvizsgálat C. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Kiadás dátuma: 28-nov Felülvizsgálat dátuma 26-nov Felülvizsgálat C. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Ez a biztonsági adatlap megfelel a következo követelményeknek: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 28-nov.-2017 Felülvizsgálat C 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 15-szept.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017

Részletesebben

Kiadás dátuma: 29-nov Felülvizsgálat dátuma 26-nov Felülvizsgálat B. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Kiadás dátuma: 29-nov Felülvizsgálat dátuma 26-nov Felülvizsgálat B. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Ez a biztonsági adatlap megfelel a következo követelményeknek: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 29-nov.-2017 Felülvizsgálat B 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 05-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. PC10-Máshovánem soroltépítőiparikeverékek

Biztonsági adatlap. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. PC10-Máshovánem soroltépítőiparikeverékek Biztonsági adatlap 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Felülvizsgálat dátuma 07-okt.-2015 Verziószám 1 1.1 Termékazonosító A termék neve VANDEX CEMELAST LIQUID Szinonimák 150 1.2

Részletesebben

Kiadás dátuma: 17-máj Felülvizsgálat dátuma 17-máj Átdolgozás száma szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Kiadás dátuma: 17-máj Felülvizsgálat dátuma 17-máj Átdolgozás száma szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Ez a biztonsági adatlap megfelel a következo követelményeknek: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-máj.-2019 Átdolgozás száma 3 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK

Részletesebben

AD CONTACT. Kibocsátás dátuma 03-ápr Felülvizsgálat dátuma 20-márc Átdolgozás száma: 2. 90% m/m etoxilált zsíralkohol Segédanyag

AD CONTACT. Kibocsátás dátuma 03-ápr Felülvizsgálat dátuma 20-márc Átdolgozás száma: 2. 90% m/m etoxilált zsíralkohol Segédanyag Biztonsági adatlap Kibocsátás dátuma 03-ápr.-2013 Átdolgozás száma: 2 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód Termék neve Szinonimák Tiszta anyag/készítmény

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 11-okt.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságilapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 11-okt.-2016 Felülvizsgálat dátuma 11-okt.-2016 Átdolgozás

Részletesebben

BETTIX WG. Kibocsátás dátuma 22-okt Felülvizsgálat dátuma 05-febr Átdolgozás száma: 2

BETTIX WG. Kibocsátás dátuma 22-okt Felülvizsgálat dátuma 05-febr Átdolgozás száma: 2 Biztonsági adatlap Kibocsátás dátuma 22-okt.-2014 Átdolgozás száma: 2 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód Termék neve Szinonimák Tiszta anyag/készítmény

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma 11-dec Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma 11-dec Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 11-dec.-2013 Verziószám 1 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termékkód 3000218 Biztonsági adatlap száma ECOVER139

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 PRF Laptop 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 2. A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA BIZTONSÁGI ADATLAP Oldal 1 / 5 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító 1.1.1 Termék kereskedelmi neve 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságilapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 25-ápr.-2018 Átdolgozás száma 2 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév : Anyag : Olmesartan Termékkód : 201600656 Szinonimák

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév : Anyag : Pantoprazole Termékkód : 201600683

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: A veszély meghatározása BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Keverék kereskedelmi neve vagy megnevezése Regisztrációs szám Szinonímák termékkód NYOGEL 675C

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP IONCSERÉLT VÍZ (LÁGYVÍZ)

BIZTONSÁGI ADATLAP IONCSERÉLT VÍZ (LÁGYVÍZ) Verzió 8 Kiadás dátuma 2016.04.25. Felülvizsgálat dátuma 2018.10.25. KÉSZÜLT AZ 1907/2006/EK, AZ 1272/2008/EK ÉS A 2015/830/EU RENDELET SZERINT ÖSSZHANGBAN VAN A 2015/830/EU RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1907/2006/EK

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: Nem áll rendelkezésre adat Felülvizsgálat dátuma 05-aug.-2016

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév

Részletesebben

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290

: art.no /-356/-357/-358 Skin Protection Set Pro-Tec G290 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336)

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK rendelet szerint KLEENEX Antibakteriális kéztisztító (6336) 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Az anyag/keverék

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 17-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 27-febr.-2018 Átdolgozás száma 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0

Biztonsági adatlap Biztonsági adatlap megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 megfelelő 1907/2006 sz. rendelet (EK) (REACH) Kibocsátási dátum: 31/05/2017 Verzió: 1.0 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék formája Anyagnév

Részletesebben

Biztonságtechnikai Adatlap

Biztonságtechnikai Adatlap 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító MPR 100 Folyadék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: Nem áll rendelkezésre adat Felülvizsgálat dátuma 17-aug.-2016

Részletesebben

Beetup Compact SC. Kibocsátás dátuma 27-jan Felülvizsgálat dátuma 20-márc Átdolgozás száma: 2. Dezmedifám-Fenmedifám g/l SC

Beetup Compact SC. Kibocsátás dátuma 27-jan Felülvizsgálat dátuma 20-márc Átdolgozás száma: 2. Dezmedifám-Fenmedifám g/l SC Biztonsági adatlap Kibocsátás dátuma 27-jan.-2012 Átdolgozás száma: 2 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód Termék neve Szinonimák Tiszta anyag/készítmény

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP A 2015/830 számú EU rendelet szerint 1.SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termék neve: Termék katalógusszáma: KIRF561 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve

Részletesebben

BETASANA SC. Kibocsátás dátuma 26-okt Felülvizsgálat dátuma 23-febr Átdolgozás száma: 2 PHENMEDIPHAM 160G/L SC

BETASANA SC. Kibocsátás dátuma 26-okt Felülvizsgálat dátuma 23-febr Átdolgozás száma: 2 PHENMEDIPHAM 160G/L SC Biztonsági adatlap Kibocsátás dátuma 26-okt.-2012 Átdolgozás száma: 2 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód Termék neve Szinonimák Tiszta anyag/készítmény

Részletesebben

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat

Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat BIZTONSÁGI ADATLAP Ezabiztonságiadatlapakövetkezőelőírásokkalösszhangbankészült: (EK) 1907/2006 szabályzat és (EK) 1272/2008 szabályzat Kiadás dátuma: 30-aug.-2016 Felülvizsgálat dátuma 13-ápr.-2017 Átdolgozás

Részletesebben

Felülvizsgálat dátuma: 13-ápr Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ

Felülvizsgálat dátuma: 13-ápr Verziószám 1. 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. Nem áll rendelkezésre információ Biztonsági adatlap Felülvizsgálat dátuma: Verziószám 1 1.1. Termékazonosító 1 SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékkód ECOVER16 A termék neve Folteltávolító Internal Code

Részletesebben