Felülvizsgálat dátuma 04-dec Verziószám szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Professzionális használat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felülvizsgálat dátuma 04-dec.-2013 Verziószám 1. 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA. Professzionális használat"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma 04-dec Verziószám 1 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító Termékkód Biztonsági adatlap száma ECOPRO29 A termék neve San Daily Tiszta anyag/keverék keverék 1.2Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása Javasolt felhasználás Ajánlott felhasználások ellen Professzionális használat 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Cégnév ECOVER CO-ORDINATION CENTER Steenovenstraat 1A 2390 Malle Belgium Phone: +32 (0) Fax: +32 (0) Apiacradobásértfelelős lásd cégnév cím 1.4.Sürgősségitelefonszám Sürgősségitelefon -1272/2008/EK-45.cikk Belgium +32 (0) (Antipoison Centre Belgium) Dánia Finnország Franciaország + 33 (0) Spanyolország szakasz: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása Ezakeverékaz1999/45/EKrendeletszerintnem minősülveszélyesnek Besorolás Az R-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt 2.2. Címkézési elemek Besorolás Veszélyességi szimbólumok R-mondatok Nem alkalmazható Nem veszélyes S-mondatok S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet S25 - Kerülni kell a szembe jutást S26-Haszembejut,bővízzelazonnalkikelmosniésorvoshozkelfordulni Oldal 1 / 7

2 2.3. Egyéb veszélyek Anyag / keverék keverék 3.szakasz:ÖSSZETÉTELVAGYAZÖSSZETEVŐKREVONATKOZÓ ADATOK Kémiai név EK-szám CAS sz tömeg% Besorolás a 67/548/EGK szerint D-Glucopyranose, oligomers, decyl octyl glycosides Besorolás az (EK) REACH 1272/2008 [CLP] törzskönyvi szám szabályzat szerint Xi; R41 Eye Dam Citric acid monohydrate Xi; R36 Eye irrit Sodium octyl sulfate Xi; R38-41 Eye Dam 1 Skin Irrit. 2 Nem áll rendelkezésre adat Az R-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt 4.1.Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése 4.szakasz:ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS Általános tanács szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés Lenyelés Aspiráció Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz. Haszembekerül,bővízzelazonnalmossakiésforduljonorvoshoz. Bővízzelmossale. TILOS hánytatni. Tisztítsa ki a száját vízzel, és utána igyon sok vizet. Forduljon orvoshoz. Nem alkalmazható A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások Eye Contact Symptoms Skin Contact Symptoms Inhalation Symptoms Ingestion Symptoms Mérsékelt szemirritációt okoz. Hasi fájdalom Émelygés, hányinger. Hányás Hasmenés 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges kezelés jelzése Az orvosok figyelmébe Alkalmazzon tüneti kezelést. 5.SZAKASZ:Tűzvédelmiintézkedések 5.1. Oltóanyagok Megfelelőoltóanyag Minden,kioltáshozmegfelelőközeghasználható. Oldal 2 / 7

3 Alkalmatlan oltóanyag Nincs 5.2.Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Nincs ismert 5.3.Tűzoltóknakszólójavaslat Különlegesvédőfelszerelésektűzoltóknak Viseljenönhordólégzőkészüléketésvédőruházatot. 6.szakasz:INTÉZKEDÉSEKVÉLETLENSZERŰEXPOZÍCIÓNÁL 6.1.Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Kerülni kell a szembe jutást Környezetvédelmi óvintézkedések Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Feltisztítási módszerek Akiömlötanyagot,amennyirelehetséges,tisztaedénybekelösszegyűjteni,ismételt felhasználás céljából. A kiömlött terméket homokkal vagy közömbös szívóképes anyaggal kelösszegyűjteni,ésvegyihuladékkéntkelártalmatlanítani.amaradékotvízzellelehet öblíteni Hivatkozás más szakaszokra 8.szakasz:AZEXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNIVÉDELEM 12. szakasz: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések 7. szakasz: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS Biztosítsonmegfelelőszelőzést,különösenzártterekben.Kerülnikelaszembejutást A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Gyermekek kezébe nem kerülhet Tartsaazedényzetetjóllezárva,szárazésjólszelőzőhelyen 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) Nem áll rendelkezésre adat. 8.1.Elenőrzésiparaméterek 8.szakasz:AZEXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNIVÉDELEM Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) Oldal 3 / 7

4 8.2.Azexpozícióelenőrzése Személyesvédőfelszerelés Szem - /arcvédelem Kézvédelem Általános higiéniai szempontok Avéletlenülkijutotanyagfeltakarításáhozvédőszemüvegetkelviselni. Olyanműveletknélamikorelőfordulhathosszasvagyismételtérintkezésabőrel, áthatolhatatlankesztyűtkelviselni. Ahelyesiparihigiéniaiésbiztonságigyakorlatszerintkezelendő. Környezetiexpozíció-elenőrzések Ne engedje, hogy bármilyen csatornába, a földre vagy bármilyen víztömegbe jusson. 9. szakasz: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK 9.1.Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformáció Halmazállapot Folyadék Szag Citrusfák gyümölcse szín rózsaszín Tulajdonság Értékek Megjegyzések Módszer ph 3.75 Olvadáspont/fagyáspont Forráspont / forrásponttartomány lobbanáspont > 100 párolgási sebesség Tűzveszélyesség(szilárd, gázhalmazállapot) Gyúlékonyságlimitjelevegőben Felsőgyuladásihatár Alsó gyulladási határ Gőznyomás gőzsűrűség Relatívsűrűség kg/l Vízoldhatóság Oldékonyság (oldékonyságok) teljesen oldható Megoszlási hányados Öngyuladásihőmérséklet Bomlásihőmérséklet Kinematikai viszkozitás Dinamikus viszkozitás Robbanásveszélyes tulajdonságok Oxidáló tulajdonságok Nincs 9.2. Egyéb információk VOC-tartalom (%) szakasz: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG Reakciókészség Normális tárolási és használati körülmények között nem bomlik Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil Aveszélyesreakcióklehetősége Normál feldolgozás mellett semmi. Oldal 4 / 7

5 10.4.Kerülendőkörülmények 0 C alatt és 40 C felett ne tárolja 10.5.Nem összeférhetőanyagok Nincs Veszélyes bomlástermékek A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás 11. szakasz: TOXIKOLÓGIAI ADATOK Aspiráció szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés Lenyelés Nem áll rendelkezésre adat. Enyhe irritációt okozhat. Azanyagösszetételébőladódóannem izgatóhatású. Aligmérgező. Krónikus toxicitás szenzibilizáció Célszervi hatások Érzékenységet okozó alkotóelemek tekintetében lásd a 15 részt. 12. szakasz: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK Toxicitás Termék 48h EC50 (daphnia - mg/l) Ingredients Ökotoxicitás Nem áll rendelkezésre adat Perzisztencia és lebonthatóság Ez az a termék nem tartalmaz perzisztens anyagokat 0.01% -nál nagyobb koncentrációban. Atermékfelület-hatékonykomponenseimegfelelnekazEC648/2004szabálybanleírtlebomlásielőírásnak(Tisztítószerek Előírásai) Ahasználtfelületaktívanyagokanearob(levegő,oxigénnélkül)körülményekközötbiológiailaglebonthatóak Bioakkumulációs képesség Ez a termék nem tartalmaz semmilyen biológiai úton felhalmozódó anyagot A talajban való mobilitás. Oldal 5 / 7

6 12.5. A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei Ezakészítménynem tartalmazolyananyagokat,melyekperzisztensnek,bioakkumulatívnakvagymérgezőnek(pbt)minősülnek Ezkészítménynem tartalmazolyananyagokat,melyeknagyonperzistensnekvagynagyonbioakkumulatívnak(vpvb)minősülnek Egyéb káros hatások Ez a termék nem tartalmaz PCM vagy nitropézsma (szintetikus, alkil-nitrobenzol származékok) illatkomponenseket Hulladékkezelési módszerek 13. szakasz: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK Általános Az ártalmatlanítás során tiszteletben kell tartani a regionális, országos és helyi törvényeket és szabályokat 14. szakasz: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK ADR IMDG RID IATA 15. szakasz: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Biztosítsa, az összes nemzeti /helyi szabályozás figyelemmel kísérését március31-énkelt648/2004számúszabályozásatisztítószerekről: non-ionic surfactants 5-15% anionic surfactants < 5% parfum, PHENOXYETHANOL Kémiai biztonsági értékelés A 2. és 3. szakasz alatt idézett R-mondatok teljes szövege R41 - Súlyos szemkárosodást okozhat R36 - Szemizgató hatású R38-Bőrizgatóhatású 16. szakasz: EGYÉB INFORMÁCIÓK Felülvizsgálat dátuma Átdolgozás száma 04-dec AzSDSelsőverziójaebbenaformátumban. Ezazanyagbiztonságiadatlapmegfelelaz1907/2006/EKrendeletelőírásainak Oldal 6 / 7

7 Felelősségkorlátozásinyilatkozat Azbiztonságiadatlaponközöltekalegjobbtudásunk,ismereteinkésmeggyőződésünkszerinthelytálóakaközreadás időpontjában.aközöltadatokcsakútmutatástkívánnakadniabiztonságoskezeléshez,felhasználáshoz,feldolgozáshoz, tároláshoz,szálításhoz,ártalmatlanításhozéskibocsátáshoz,ésnem tekinthetőkgaranciánakvagyminőségispecifikációnak.az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben. A biztonsági adatlap vége Oldal 7 / 7