AD CONTACT. Készült 03-ápr Felülvizsgálat dátuma 08-okt Átdolgozás száma: 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AD CONTACT. Készült 03-ápr.-2013 Felülvizsgálat dátuma 08-okt.-2014 Átdolgozás száma: 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA"

Átírás

1 Biztonsági adatlap AD CONTACT Készült 03-ápr Átdolgozás száma: 1 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Termékkód Termék neve ZCH01 AD CONTACT Szinonimák - Tiszta anyag/készítmény Készítmény 1.2 Azanyagvagykeverékmegfelelőazonosítotfelhasználása,iletveelenjavaltfelhasználása Javasolt felhasználás Segédanyag 1.3 Az anyagbiztonsági adatlap beszállítójának az adatai Beszállító cím UPL Europe Ltd The Centre Birchwood Park Warrington WA3 6YN Cheshire, Egyesült Királyság Tel. : +44 (0) Fax : +44 (0) Sürgősségitelefonszám Sürgősségitelefonszám (CARECHEM 24): +44 (0) Magyarország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel: (díjmentesen hívható zöld szám) OLDAL 1 / 11

2 2. A veszély meghatározása 2.1 A keverék osztályozása Osztályozás a 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek alapján Jelölés(ek) R-kód(ok) Xn - Ártalmas Xn;R22 - Xi;R41 Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben Az anyag (EC) 1272/2008 rendelet szerinti osztályozása Akut orális toxicitás Súlyos szemkárosodás/szemirritáció 4. kategória - H kategória - H318 Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben 2.2 Címkézési elemek Címkézés a 67/548/EGK vagy a 1999/45/EK irányelvek Jelölés(ek) Xn - Ártalmas R - mondatok R22 - Lenyelve ártalmas R41 - Súlyos szemkárosodást okozhat S-mondatok S 2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet S13-Élelmiszertől,italtóléstakarmánytóltávoltartandó S20/21 - A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad S24/25-Kerülnikelabőrelvalóérintkezéstésaszembejutást S36/37/39-ővédőruházatot,védőkesztyűtésszem-/arcvédőtkelviselni S46 - Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni (EC) 1272/2008 rendelet szerinti címkézés Jelzőszó Veszély OLDAL 2 / 11

3 veszélyre utaló mondatok H302 - Lenyelve ártalmas H318 - Súlyos szemkárosodást okoz Óvintézkedésre vonatkozó mondatok (P mondatok) - EU (1272/2008, 28. ) P102-Gyermekektőlelzárvatartandó P270 - A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni P280-Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédőhasználatakötelező P305 + P351 + P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz P501-Azedénytartalmát/atartálytanemzetiszabályozásoknakmegfelelőenkelhuladékkéntelhelyezni EUspecifikusfigyelmeztetőH-mondatok EUH401 - Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait 2.3 Egyéb veszélyek 3.2. KEVERÉKEK 3.Összetételvagyazösszetevőkrevonatkozóadatok Kémiai név EK-szám CAS szám Tömeg% Osztályozás EU - GHS anyag osztályozás Fattyalcohol C Xn;R22 Eye Dam. 1 7EO Xi;R41 (H318) Acute Tox. 4 (H302) REACH szám. nem áll rendelkezésre adat Az ebben a részben említett R mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben OLDAL 3 / 11

4 4.Elsősegélynyújtás 4.1 Azelsősegély-nyújtásiintézkedésekismertetése Általános ajánlás Szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés LENYELÉS ASPIRÁCIÓ Baleset esetén vagy ha nem érzi jól magát, azonnal forduljon orvoshoz (ha lehetséges mutassa fel a címkét) SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása Orvoshoz kell fordulni. Azösszesszennyezetruhátéscipőtlevéveszappannalésbővízzelazonnallekelmosni Ha a tünetek továbbra is fennállnak, forduljon orvoshoz Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz TILOS hánytatni Frisslevegőrekelmenni Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz 4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások. 4.3 Azonnali orvosi ellátásra és speciális kezelésre vonatkozó jelzés szükséges Alkalmazzon tüneti kezelést. 5.Tűzvédelmiintézkedések 5.1 Oltóanyagok őoltóanyagok Alkalmatlan oltóanyagok Vízpermet Szén-dioxid (CO2) Hab száraz por Nealkalmazzonerősvízsugarat,mivelszétszórhatjaéselterjeszthetiatüzet. 5.2 Azanyagbólvagyakeverékbőlszármazókülönlegesveszélyek Speciális veszély 5.3 Tűzoltóknakszólójavaslat Viseljenönhordólégzőkészüléketésvédőruházatot OLDAL 4 / 11

5 6.Intézkedésekvéletlenszerűexpozíciónál 6.1 Személyióvintézkedések,egyénivédőeszközökésvészhelyzetieljárások Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre Bőrel,szemmelésruhávalneérintkezzen Védőkesztyűt/-ruhátésszem-/arcvédőtkelviselni 6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések Akadályozzamegatovábbiszivárgástvagykiömlést,haezbiztonságosanmegtehető Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni 6.3 A behatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai Itassafelakiömléstsemlegesanyaggal(pl.szárazhomokvagyföld),majdhelyezzeavegyszerhuladékokgyűjtőtartályába 7. Kezelés és tárolás 7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Kezelés Biztosítsonmegfelelőszelőzést Biztosítanikel,hogyszemmosóálomásokésbiztonságizuhanyokalehetőlegközelebblegyenekmunkahelyekhez Higiéniai rendszabályok A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni ővédőkesztyűtésszem-/arcvédőtkelviselni 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tartsaazedényzetetjóllezárva,szárazésjólszelőzőhelyen 7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások). OLDAL 5 / 11

6 8.Azexpozícióelenőrzése/egyénivédelem 8.1 Elenőrzésiparaméterek Expozíciós határértékek A foglalkozás közbeni exponálási határok tiszteletben tartása érdekében, alkalmazzon műszakiintézkedéseket Származtatott hatásmentes szint (DNEL) Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC) 8.2 Azexpozícióelenőrzése Műszakielenőrzések Biztosítsonmegfelelőszelőzést,különösenzártterekben Személyesvédőfelszerelés Szemvédelm Bőrvédelem Kézvédelem Légzésvédelem biztonságiszemüvegoldalvédővel. hosszú ujjú ruházat. Védőkesztyű. Haakoncentrációnagyobbazexpozícióshatárnál,adolgozóknakmegfelelőigazolt gázálarcot kell használni Környezetiexpozíció-elenőrzések. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok 9.1 Azalapvetőfizikaiéskémiaitulajdonságokravonatkozóinformáció külsőjelemzők Halmazállapot Szag átlátszó / Világosbarna Folyadék Tulajdonság ÉRTÉKEK Megjegyzések/ Módszer ph 7 Olvadáspont / fagyáspont Forráspont/tartomány lobbanáspont nem áll rendelkezésre adat tűzveszélyesség(szilárd, Nem alkalmazható gázhalmazállapot) Relatívsűrűség Vízoldhatóság Vízben oldható Oldhatóság egyéb oldószerekben Megoszlási hányados: n-oktanol/víz Öngyuladásihőmérséklet bomlásihőmérséklet viszkozitás Oxidáló tulajdonságok Robbanásveszélyes tulajdonságok 9.2 EGYÉB INFORMÁCIÓK VOC tartalom OLDAL 6 / 11

7 10. Stabilitás és reakciókészség 10.1 Reakciókészség Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil Aveszélyesreakcióklehetősége Kerülendőkörülmények Tároljatávolnyíltlángtól,forófelületektőléstűzforásoktól 10.5 nem összeférhetőanyagok Erőssavak Erősbázisok Erősoxidálószerek Erősredukálószerek 10.6 Veszélyes bomlástermékek 11. Toxikológiai adatok 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut toxicitás Helyi hatások ASPIRÁCIÓ Szembe kerülés Bőrelvalóérintkezés LENYELÉS Erőlatermékrőlnincsadat. Erőlatermékrőlnincsadat. Erőlatermékrőlnincsadat. Erőlatermékrőlnincsadat. Krónikus toxicitás Bőrkorózió/bőriritáció Érzékenyítés Rákkeltőhatások Mutagén hatások Reprodukciós hatások STOT - egyetlen expozíció STOT-ismétlődőexpozíció.... OLDAL 7 / 11

8 12. Ökológiai információk 12.1 Toxicitás Kémiai név Toxicitás algákra Toxicitás halakra Toxicitás a Daphnia magna mikroorganizmusokra Fattyalcohol C EO Algae/LC50/72 h : 1-10 mg/l Daphnia/EC50/24 h : 1-10 mg/l 12.2 Maradandóság és lebonthatóság 12.3 Bioakkumulációs képesség 12.4 A talajban való mobilitás A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei 12.6 Egyéb káros hatások Hulladékkezelési módszerek 13. Ártalmatlanítási szempontok Maradékokból/felhasználatlan termékekbőlszármazóhuladék Szennyezett csomagolás EWC szám EGYÉB INFORMÁCIÓK Ahelyiszabályozásnakmegfelelőenkelmegsemmisíteni. Az üres tartályokat helyileg kell újra hasznosítani, regenerálni vagy kezelni, mint hulladékot veszélyesanyagokattartalmazó,mezőgazdaságivegyihuladékok. Az Európai Hulladék Katalógus alapján a Hulladék Kódok nem a termékre, hanem a felhasználásrajelemzőek. OLDAL 8 / 11

9 14. Szállításra vonatkozó információk ADR/RID 14.1 ENSZ sz UN őszálításinév A környezetre veszélyes anyag, folyékony, m.n.n ( Fattyalcohol C EO ) 14.3 Veszélyességi osztály Csomagolási csoport III 14.5 Környezeti veszély Igen 14.6 Különleges rendelkezések 274, 335, 601 Alagútkorlátozási kód (E) IMDG/IMO 14.1 ENSZ sz UN őszálításinév Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s ( Fattyalcohol C EO ) 14.3 Veszélyességi osztály Csomagolási csoport III 14.5 Környezeti veszély Nem veszélyes 14.6 Különleges rendelkezések 274, 335 IATA/ICAO 14.1 ENSZ sz UN őszálításinév Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s ( Fattyalcohol C EO ) 14.3 Veszélyességi osztály Csomagolási csoport III 14.5 Környezeti veszély Igen 14.6 Különleges rendelkezések A97, A158 OLDAL 9 / 11

10 15. Szabályozással kapcsolatos információk 15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Engedélyokirat száma : 04.2/3789-1/2012 NÉBIH Jelölés(ek) R - mondatok S-mondatok N - Környezetre veszélyes Xn - Ártalmas R22 - Lenyelve ártalmas R38-Bőrizgatóhatású R41 - Súlyos szemkárosodást okozhat R51/53-Mérgezőavíziszervezetekre,avízikörnyezetbenhosszantartókárosodást okozhat S 2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet S13-Élelmiszertől,italtóléstakarmánytóltávoltartandó S20/21 - A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad S24/25-Kerülnikelabőrelvalóérintkezéstésaszembejutást S36/37/39-ővédőruházatot,védőkesztyűtésszem-/arcvédőtkelviselni S46 - Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni Az emberre és a környezetre való veszély elkerülése érdekében a használati utasítást be kell tartani Nemzetközi jegyzékek TSCA (toxikus anyagok elenőrzésénekatörvénye) EINECS/ ELINCS DSL/NDSL PICCS ENCS Kína - AICS KECL Jelmagyarázat TSCA -EgyesültÁlamokmérgezőanyagokelenőrzésitörvénye,8(b)pont,Leltár DSL/NDSL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada EINECS/ELINCS -Létezőkereskedelmivegyianyagokeurópaijegyzéke/Törzskönyvezetvegyianyagokeurópaijegyzéke PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek ENCS -LétezőésÚjVegyiAnyagok,Japán IECSC -LétezőVegyiAnyagokJegyzéke,Kína AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke KECL -LétezőésÉrtékeltVegyiAnyagok,Korea 15.2 Kémiai biztonsági értékelés OLDAL 10 / 11

11 Kémiai biztonsági értékelés nem történt. A 2. és 3. szakasz alatt idézett R-mondatok teljes szövege R22 - Lenyelve ártalmas R38-Bőrizgatóhatású R41 - Súlyos szemkárosodást okozhat 16. Egyéb információk R51/53-Mérgezőavíziszervezetekre,avízikörnyezetbenhosszantartókárosodástokozhat A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei H302 - Lenyelve ártalmas H318 - Súlyos szemkárosodást okoz Felülvizsgálat dátuma Átdolgozás száma 08-okt Nem alkalmazható Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek Felelősségkorlátozásinyilatkozat Ajelendokumentumbantartalmazotinformációkamegjelenésidőpontjáigrendelkezésreálóismeretanyagnakmegfelelően vannak megadva. Ezek az EREDETI ÁLLAPOTÚ TERMÉKRE vonatkoznak. Feldolgozás vagy összekeverés esetén, bizonyosodjunk meg arról, hogy semmiféle újabb veszély nem jelentkezhet. Felhívjukafelhasználókfigyelmétazesetlegmegjelenőveszélyekreabbanazesetben,haaterméketmáscélokrahasználják, mint amire azt eredetileg szánták. Eztazűrlapotcsakmegelőzésiésbiztonságicélokbólszabadhasználniéssokszorosítani. Aterméktulajdonosafelelősabiztonságiadatokattartalmazóűrlaptovábbításáértmindazonszemélyeknek,akikatermékkel érintkezésbe kerülnek. Az omologált felhasználási módszerekkel és adagokkal kapcsolatosan olvassa el a csomagoláson feltüntetett információkat. A biztonsági adatlap vége OLDAL 11 / 11

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap Rapicide PA B rész (RTU) Felülvizsgálat dátuma: 2013.4.1. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Hollandia TEL: +31 45 5471471

Biztonsági adatlap Rapicide PA B rész (RTU) Felülvizsgálat dátuma: 2013.4.1. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Hollandia TEL: +31 45 5471471 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02 0125 Terméknév Tiszta anyag/elegy Elegy 1.2 AZ anyag vagy elegy releváns felhasználásai és az ellenjavallt

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR

: GREEN CARE GREASE E3 5L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61218 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

FIGYELEM. Elkészítés időpontja: 2014. május 20. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Rovarölő mezőgazdasági

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ

: SR 13 10 L D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61557 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU és az 1907/2006/EK (REACH) rendelet alapján, valamint az 1272/2008/EK rendelet szerint UNISIL SL - 11K 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi név: Az azonosítás egyéb eszközei: UNISIL SL-11K Vegyi anyag neve: (IUPAC név) - Szinoníma: - INDEX

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10

BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP a 453/2010/EU rendelet szerint Adatlap kelte: 2014.09.01. Változat szám: 6/Hu Oldal: 1 / 10 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1 Termékazonosító: Kereskedelmi

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2013. július 15. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Fertőtlenítő

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. E13184COMPONENTE dithiothreitol (DTT)

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. E13184COMPONENTE dithiothreitol (DTT) BIZTONSÁGI ADATLAP Az anyag/készítmény azonosítása 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termék neve dithiothreitol (DTT) A vállalat/vállalkozás azonosítása Life Technologies 5791 VAN

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR

: APESIN DSR 60 1 L D/PL/F/I/TR 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61586 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta

: Jar All in 1 sárga-kék mosogatótabletta Kiadás dátuma: 04/07/2012 Feldolgozva: 14/03/2013 Változat: 1.1 SZAKASZ 1: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kémiai típusa Kereskedelmi megnevezés Termékkód :

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Pattex Total Fix PL 700 építési ragasztó oldal 1 / 7 Biztonsági adatlap (SDB) száma: : 228622 Felülvizsgálat ideje: 03.10.2012 Nyomtatás ideje: 19.02.2013 1. SZAKASZ:

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Biztonsági adatlap az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító: 15408 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavalt felhasználása: Önmagával hegedő szalag

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II.

BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. 1. oldal, összesen: 19 BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van 453/2010 (EU) rendelettel és a módosított 1907/2006 számú (EU) rendelet (REACH) II. mellékletével Domestos Turbo Fresh WC rúd Pine Fresh 1. SZAKASZ:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP. 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K é s a 4 5 3 / 2 0 1 0 / E K r e n d e l e t s z e r i n t 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termék azonosító: FINE

Részletesebben