MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2014/2015. TANÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2014/2015. TANÉV"

Átírás

1 MAGYARHOMOROGI SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGYARHOMOROG M U N K A T E R V 2014/2015. TANÉV

2 Helyzetelemzés 1. Statisztika A tanévet Magyarhomorogon 188 tanulóval kezdtük, Biharugrán 5 fő, Körösszegapátiban 87 fő az iskolai létszám, az utóbbiban román nemzetiségi nyelvoktatás is történik. Az intézményi tanulói összlétszám 280 fő. Magyarhomorog Bejáró tanulók: Biharugra: 36 fő Körösnagyharsány: 10 fő Körösszakál: 7 fő Zsadány: 4 fő Komádi: 59 fő Mezősas: 1 fő Berekböszörmény: 3fő Mezőgyán: 1 fő Összesen: 121 fő Helybeli: 67 fő Körösszegapáti Bejáró tanulók: Mezősas: 9 fő Berekböszörmény: 10 fő Körösszakál: 4 fő Összesen: 23 fő Helybeli: 64 fő A tanulók utaztatása Komádiból és reggelente Zsadányból a Magyarhomorogi Községi Önkormányzat fenntartásában lévő iskolabusszal történik. A többi bejáró tanuló Volán busszal utazik, a biharugrai tanulók bérletét a tankerület, a többiekét a magyarhomorogi önkormányzat fizeti. Körösszegapátiba a körmösdi tanulók beutazását a KLIK által bérelt kisbusz egyéb településekről az utazást a helyi önkormányzat szervezi meg saját költségén. Magyarhomorog: Hátrányos helyzetű: 140 fő ebből Halmozottan hátrányos helyzetű: 43 fő SNI: 6 fő Körösszegapáti: Hátrányos helyzetű: 62 fő ebből Halmozottan hátrányos helyzetű: 35 fő SNI: 3 fő Tartósan beteg: 8 fő Biharugra: Hátrányos helyzetű: 2 fő Halmozottan hátrányos helyzetű: - SNI: - Iskolánkban hagyományosan, teljesen megvalósul minden tanuló egész napos foglalkoztatása. Az 1-8. évfolyamon nyolc-nyolc osztály működik Magyarhomorogon és Körösszegapátiban, Magyarhomorogon alsó tagozatban, iskolaotthonos munkaformában. Biharugrán egy összevont osztály működik 1-4.évfolamon. 2

3 Magyarhomorogon a 7. osztályban a heti 1 informatika óra csoportbontásban történik matematikával, az ötödikes informatika is csoportbontásban van magyar tantárggyal. Körösszegapátiban az 1. és 2. osztályban összevont testnevelés, rajz, technika, énekóra van. A 3. és 4. osztályban technika, rajz, testnevelés, ének összevonás, 5. és 6. osztályban testnevelés, ének összevonás, 7. és 8. osztályban testnevelés összevonás van. Az SNI tanulók integráltan tanulnak, velük gyógypedagógus is foglalkozik a törvényben előírt óraszámban. Magyarhomorogon a felső tagozatban osztályonkénti napközi működik, minden tanuló 8-16 óráig az iskolában tanul, és foglalkozásokon vesz részt, Körösszegapátiban két alsós illetve két felsős csoport működik. Heti 25 órában fejlesztő pedagógus foglalkozik a tanulókkal a 3 településen. Folytatódik a Hit- és erkölcstan bevezetése, melyet a helyi református lelkészek tartanak a településeken, szintén bevezetett erkölcstant arra képesített pedagógus tanítja Magyarhomorogon és Biharugrán. A mindennapos testnevelés felmenő rendszerben az illetve az osztályban valósul meg, Magyarhomorogon 1-2. osztályban a testnevelés órák közül kettő táncoktatás. A tanítási napok szerkezetét módosítottuk, a napi 9 órából a 7. óra a szabadidős tevékenységek ideje Magyarhomorogon és Biharugrán. A pedagógusok kötelező óraszáma iskolánkban óra, beosztását az órarend tartalmazza, a 32 órából fennmaradó 6-8 óra felhasználását egyéni órarendben rögzítettük. Külön táblázatban rögzítettük a szabadidős tevékenységeket. 2. Tárgyi feltételek Javultak a tárgyi feltételeink. Körösszegapátiban tornaterem, Biharugrán tornaszoba van, viszont Magyarhomorogon továbbra is a szalmabálás fűtésű Kultúrház szolgál a testnevelés órák megtartására. Kétfunkciós könyvtár működik a településen (tanítási órák megtartására is alkalmas). Az IPR program keretében tovább folytattuk a tanulóbarát környezet kialakítását. Mivel sok kiscsoportos foglalkozás lesz, foglalkoztató helyiségeket alakítottunk ki ezek megtartására. A nyári meszelés megtörtént az iskolákban, az ablakokat védő fémhálókat kijavították, mindezt a helyi önkormányzatok finanszírozták több, mint egy millió forint értékben. A magyarhomorogi iskola leszűkült, mert falusi szolgáltatóház épült a Kultúrház mellé. Mini játszóteret is kialakított számunkra az önkormányzat. Az önkormányzat lehetőséget adott a tulajdonában lévő egyéb helyiségek használatára is. A biharugrai és magyarhomorogi kéményt életveszélyesnek nyilvánították a KLIK egyelőre nem tudta megoldani a felújítását. 3. Személyi feltételek Nehezen indult a tanév megszervezése, ugyanis az angoltanár, szülési szabadságra ment és nem sikerült helyette egy állandó helyettesítőt felvenni, így a 6. és 8. osztályban heti egy alkalommal történik a nyelvoktatás. Eltávozott a magyarhomorogi iskolából egy tanítónő, felmondási idejét tölti a testnevelés szakos tanárnő valamint Körösszegapátiból egy fő pedagógiai asszisztens is munkahelyet változtatott. Intézményünkben 32 pedagógus kezdte el a tanévet. Magyarhomorogon 18 pedagógus dolgozik. Biharugrán 2 fő tanító látja el az összevont csoport tanítását, a nyugdíjba vonult tanítónő helyére felvett pedagógus a magyarhomorogi iskolában is tanít. 3

4 Körösszegapátiban 11 tanító/tanár van közülük 1 fő új alkalmazott + 1 fő pedagógiai asszisztens. 1 fő ügyviteli-titkári teendőket lát el Magyarhomorogon, Körösszegapátiban közmunka program keretében biztosít a KLIK 1 fő adminisztrációs tevékenységek segítésére, emellett még a KLIK összesen 5 fő közmunkást biztosít az intézményekben. 100%-os a szakos ellátottság, alsóban az iskolaotthonban csak tanítók, felsőben szaktanárok látják el a kötelező órákat. Emiatt 5 homorogi pedagógus jár át Körösszegapátiba tanítani, illetve onnan 2 fő, Biharugrára 3 fő jár át, onnan 1 fő, Komádiba 1 fő jár át, onnan 4 fő, Csökmőre 1 fő jár át tanítani. Berettyóújfaluból 1 fő érkezik az angolnyelv tanítására. Az 1-3. osztályban az angol és informatikaoktatás folyik a TÁMOP pályázat továbbviteleként tanórák keretében. E pályázat továbbvitelét jelenti a 8. osztályban tartott magyar és matematika felkészítő foglalkozás. A román nyelv oktatása megoldott. A 2014/2015. tanév fő célkitűzései - E tanévben is kiemelt terület iskolánkban az erkölcsi és hazafias nevelés, a hit és erkölcstan tantárgy további bevezetése, a hittan oktatás, az iskolai ünnepségek, megemlékezések is ezt a célt szolgálják. - Az új kerettantervi oktatás már az 1-2. és 5-6. osztályban történik. - Szűkebb szülőföldünk (8 falu, ahonnan idejárnak a tanulók), megyéink megismerése, bővítve az ország nevezetességeinek megtekintésével. a.) Színtere: tanítási órák magyar, ének, környezet, technika, történelem, hon- és népismeret b.) Szabadidős tevékenységek során - kirándulások, túrák, versenyek, kiállítások c.) Múzeumpedagógiai foglalkozások d.) Együttműködési partnerek bevonása e.) Továbbképzések szervezése f.) Határainkon túli magyar lakta területek megismerése-nyertes Határtalanul pályázat - A tanulók alapkészségeinek fejlesztése (írás, olvasás-szövegértés, matematikai alapműveletek). Ezek fejlődésének mérésére versenysorozat indul iskolánkban, bevonva a tagiskolát és tagintézményt is, a tanév folyamán 3 fordulós írásbeli háziversenyt szervezünk (október, február, március). Tantárgyak: alsó tagozatban: szövegértés, nyelvtan, matematika, környezet, felső tagozatban: irodalom, nyelvtan, matematika, természetismeret, földrajz, történelem, angol, kémia, biológia. - A mérés-értékelés, intézményi intézkedési terv, egyéni fejlesztési terv révén tudatos készülés a tanévvégi kompetenciamérésre. A méréseredmények helyi értékelése a továbblépés irányának új meghatározása. - A 8. osztályosok hatékony felkészítése a központi felvételi feladatlapok megírására, az eredmények értékelése. 4

5 - A tanárok szakmai megújulása, az új pályázat illetve a KLIK által szervezett továbbképzések által, az esélyegyenlőségek biztosítása, a tehetséggondozás érdekében. Tehetséggondozó foglalkozások valamint felzárkóztató egyéni fejlesztő foglalkozások szervezése. Új utak keresése (a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók segítése fejlesztő pedagógus által, más iskolák jó gyakorlatának megismerése és felhasználása, alkalmazkodás az új iskolafenntartó elvárásaihoz). - A tanulók edzettségének növelése testnevelés órák és szabadidős programok által (mérés, sportversenyek-körösszegapátiban Bozsik-program). Az 5. osztályosok részvétele az országos felmérésben. - A tanulók pályaválasztásának segítése más iskolák életébe való betekintéssel, iskolalátogatással. - A tanulmányi eredmények javítása érdekében, az iskola tanuló létszámának megtartása, a szülők bizalmának megőrzése a gyerekközpontú oktatás-nevelés áll. - A hiányzások számának csökkentése, az igazolt hiányzásoké is. - Az iskola hírnevének emelésére tanulmányi versenyeken való eredményes részvétel. A nemzetiségi, irodalmi, sport versenyek mellett más területek keresése. 1. Tanulócsoportok, nevelőtestület Magyarhomorog Igazgató: Kóti Balázs Igazgatóhelyettes: Amberboy-Kissné Ignácz Irma 1. osztály Nagy Barna Jánosné Kardos Csaba 23 fő 2. osztály Bíró Gyuláné- Debreczeniné Bittó Angéla 19 fő 3. osztály Kóti Balázsné- Tóth Lászlóné 17 fő 4. osztály Kiss Zoltánné Krucsó László 26 fő 5. osztály Kormány József Róbert 31 fő 6. osztály Kutiné Tóth Erika Napközis: Domokosné Tóth Katalin 20 fő 7. osztály Turbucz Annamária, napközis is Napközis: Kertész Camelia Paula 31 fő 8. osztály Gál Tamás, napközis is 21 fő Alsós munkaközösség vezetője: Nagy Barna Jánosné Gyógypedagógus: Tóthné Bereczki Éva Fejlesztőpedagógus: Tóth László 5

6 Áttanítást végző tanár: Bereczki-Árva Judit (napközi 5.o.) Debreczeni Mária (ének 7-8.o.), László Krisztina (biológia 8.o., egészségtan 8.o.) Kanalasné Harasztosi Judit (testnevelés 7-8.o.) Csűry Dávid Gergely (angol 4. és 7.o.) Balázs Tibor (angol 6. és 8.o.) Gombos Ilona (angol 5.o.) Balla Károly István (történelem 5-6. o.) Hit és erkölcstan Répási István református lelkész. Biharugra 1-4. osztály: Pápáné Gyulai Klára Bereczki-Árva Judit Áttanítást végző tanár: Kardos Csaba (informatika) Répásiné Nagy Krisztina (angol) Tóthné Bereczki Éva (erkölcstan) Tóth László (egyéni fejlesztés) Hit és erkölcstan Szabó Árpád Csaba református lelkész osztály: 5 fő (1.o.: 2 fő, 2.o.: 1 fő, 3.o.: 0 fő, 4.o.: 2 fő) Körösszegapáti Tagintézmény-vezető: Vad Erzsébet 1. osztály Kürtiné Tóth Mária 11 fő 2. osztály Karap Józsefné 10 fő 3. osztály Tormáné Szűcs Ibolya 8 fő 4. osztály Drágulyné Teberán Mária 8 fő 5. osztály László Krisztina 10 fő 6. osztály Oláh Ildikó 10 fő 7. osztály Kormányné Virányi Ilona 16 fő 8. osztály Pintye Edit 14 fő Napközi: 4 csoport működik: 1-2. osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály Áttanítást végző tanár: Tóthné Bereczki Éva (erkölcstan) Tóth László (egyéni fejlesztés) Kertész Camelia (kémia, fizika) Kormány József (rajz) Gál Tamás (Informatika) Debreczeni Mária (ének) Szűcs Judit (technika) Hit és erkölcstan Csizmadia Tibor református lelkész. 6

7 2. Tanórán kívüli tevékenység a.) Iskolai tevékenységi formák mazsorett furulya kör foci könyvtár sportfoglalkozás versenyfelkészítés, versenyeztetés néptánc kézműves foglalkozás hittan honismereti szakkör illetve programok b.) Pályázat továbbvitele magyar felkészítő 8. osztály matematika felkészítő 8. osztály ovi-suli program múzeumpedagógia c.) Pályázatban való részvétel: Arany János Gimnázium Öveges program TÁMOP B-13/ KÖZNEVELÉS AZ ISKOLÁBAN Esélyt a bihari gyermekeknek TAMOP A-12/ d.) Alapfokú művészetoktatás Igazgyöngy Művészeti Iskola Berettyóújfalu által 1-8. osztály számára Magyarhomorogon e.) Felzárkóztatás, tehetséggondozás tanulási nehézségekkel küzdő tanulók felmérése, egyéni fejlesztési terv készítése Difer mérés lebonyolítása Az Útravaló-Macika program keretében a 7-8. osztályosok segítése Hátrányos helyzetű tanulók segítése (IPR) f.) Az iskola által támogatott tanulmányi versenyek - Egyéni: Simonyi helyesírási Zrínyi matematika Matematika Alapműveleti Arany János Gimnázium Berettyóújfalu versenyei Különböző kiadók versenyei ( Apáczai, Furfang) 7

8 Szivárvány újság versenyei Szavalóversenyek (Berettyóújfalu Könyvtár, Eminescu-román nyelvű) - Csapat: Szabó Pál irodalmi Bocskai műveltségi Alsós komplex Tisza-tavi Ki-mit-tud? A mi Hortobágyunk Természetismereti vetélkedők (Biharugra, Földes) Történelmi versenyek - Sportversenyek Foci Nemzetiségi kupák Atlétikai versenyeken való részvétel g.) Egyéb szabadidős tevékenységek, rendezvények, megemlékezések Az ünnepek rendje: Iskolai ünnepek Szeptember Évnyitó Október 6. Az aradi vértanúk emléknapja osztályonkénti megemlékezés Október 23. Nemzeti ünnep 8. osztály műsora Az Alkotmány és Emléklap átadása December 6. December Télapó ünnepség Karácsony Február Február 25. Március 15. Április 11. Farsang A kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja (filmvetítés) Nemzeti ünnep 5. osztály műsora A költészet napja 8

9 Április 16. Holocaust-emléknap 8. osztály műsora Május Anyák napja Falusi ünnepség Június Nemzeti Összetartozás Napja 7. osztály kirándulása Romániában a Határtalanul pályázat keretében Ballagás 7-8. osztály Évzáró g.) Hitoktatás Református vallásoktatás órarendbe illesztve h.) Színházlátogatás Bérlettel a békéscsabai Jókai Színházba. Az alsó tagozatosoknak a Vojtina Bábszínházba vagy Békéscsabára (TÁMOP 3.1.4B- 13/ ) 3. Munkaközösségek A.) Alsós munkaközösség működik iskolánkban. Fő tevékenysége: - a tanulmányi munka szervezése, összehangolása az alsó tagozatban - kapcsolattartás az óvodával, nagycsoportosokkal - versenyek irányítása - a megyei tanulmányi versenyekre való felkészítés, azokon való részvétel - konzultáció egymás közt és a gyógypedagógussal - a tanulmányi kirándulások szervezése - kapcsolat a környékbeli iskolákkal - műsorok készítése - az alsó és felső tagozat átmenetének segítése (tanulók tanórai látogatása) B.) Felső tagozatban tanító tanárok kiemelt feladata a középiskolára való felkészítés, tanulmányi versenyekre való eredményes felkészítés (ált. iskola-középiskola átmenet) 4. Kapcsolat a szülőkkel Magyarhomorog A szülői szervezet elnöke Szabó Sándorné. Tagjai: osztályonként 1-1 fő 1. osztály: Tóth Tiborné 2. osztály: Tarsolyné Török Katalin 3. osztály: Tarsolyné Muszka Andrea 4. osztály: Gulyás Gabriella 5. osztály: Pacsika Istvánné 6. osztály: Farkasné Váradi Anita 9

10 7. osztály: Mészáros Gyuláné 8. osztály: Fülöpné Kovács Tünde Biharugra Vagyonné Kincses Erzsébet Körösszegapáti A szülői szervezet elnöke Bereczkiné Guj Ildikó Szülői értekezletek rendje: szeptember osztályonkénti szülőértekezletek november pályaválasztási 8. osztály február félévi (összevont + osztály) május tanév végi osztályonként 5. Iskolai felelősök Magyarhomorog Diákönkormányzat segítő tanára: Kardos Csaba Diákönkormányzat vezetője: Kolozsvári Nanetta 8.o. Pályaválasztási felelős: Gál Tamás Körösszegapáti Diákönkormányzat segítő tanára: Pintye Edit Diákönkormányzat vezetője: Kaszai Melitta 8.o. Pályaválasztási felelős: Pintye Edit 6. A 2014/2015. tanév munkarendje 35/2014.(IV.30.) EMMI rendelet alapján, a hatályos jogszabályok rendelkezések szerint Az 5 egyéb tevékenységre engedélyezett tanítás nélküli munkanap: - 1. nap tanulmányi kirándulások Magyarhomorog, Román Nemzetiségi Találkozó Körösszegapáti október 10. (péntek) - 2. nap nevelési értekezlet/jó gyakorlat december 12. (péntek) - 3. nap helytörténeti nap március 02. (hétfő) - 4. nap természetvédelmi/gyermeknap május 28. (csütörtök) - 5. nap tanulmányi kirándulások június (osztályonként 1 nap) 7. A pedagógusok továbbképzése A továbbképzési terv szerint, a folyamatban lévő pályázatok továbbképzéseivel kiegészítve. 8. Irányító, ellenőrző tevékenység 10

11 Az alapdokumentumok felülvizsgálata, felelős: iskolaigazgató Tanügyi nyilvántartások, év eleji dokumentáció, statisztikák elkészítése felelősök: tagintézmény-vezető, igazgatóhelyettes A félévi, év végi mérések, értékelések elvégzése, eredményeinek ismertetése tantestületi értekezleteken felelősök: szaktanárok Mérések: kompetenciamérés felelős: iskolaigazgató Apáczai kiadó felmérései, továbbképzések felmérései, a mérések eredményének megbeszélése, következtetések levonása, feladatok megfogalmazása. felelős: alsós munkaközösség vezető, iskolai mérési szakemberek Év végi helyi vizsga a 8. osztályban Magyarhomorogon felelős: 8. osztály osztályfőnöke, szaktanárok Óralátogatások: Kiemelt területek: az alapkompetenciák fejlesztése a tanítási órákon, a pedagógusok módszertani kultúrájának érvényesülése a tanítási órákon (differenciálás, kooperatív tevékenység, IKT eszközök használata) felelős: iskolaigazgató, tagintézmény-vezető, igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség vezetője határidő: folyamatos A beszédkultúra fejlődésének mérhető kritériumai. (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) A sporttevékenység minőségének emelése felelős: testnevelést tanító pedagógusok A heti munkaidőkeret órabeosztásának pontos végrehajtása, rugalmas változtatása tanítási órák és tanórán kívüli tevékenységek biztosítása érdekében. Az integráltan oktatott SNI tanulók foglalkoztatása, az egyéni fejlesztés hatékonyságának fokozása felelős: iskolavezetők 9. Kapcsolataink - Körösszegapáti Közös Önkormányzati Hivatallal - Az idejáró tanulók településeinek önkormányzataival - A Körösmenti Óvodával - Környékbeli középiskolákkal - Szakszolgálati intézményegységekkel (nevelési tanácsadás, tanulási nehézséggel küzdő tanulók vizsgálata, logopédiai ellátás) - A helyi iskolaorvosi és védőnői szolgálattal - Fogorvossal - Gyermekjóléti és családsegítő szolgálattal - Rendőrséggel - Polgárőrséggel Magyarhomorogon - (a reggeli balesetmentes közlekedés segítése az iskola előtt) - Katasztrófavédelemmel - A települések civil szervezeteivel 11

12 Havonkénti munkaprogram Szeptember Taneszközök, tanmenetek rendbetétele Felelősök: pedagógusok Határidő: szeptember 15. Ellenőrzi: igazgató, tagintézmény-vezető Szabadidős programok beindítása Felelősök: igazgatóhelyettes Határidő: 2014.szeptembe 8. Jelentkezés művészeti képzésre, színházlátogatásra, tanulmányi versenyekre, hittanra Felelősök: osztályfőnökök Határidő: szeptember 30. Szülői értekezletek Felelősök: osztályfőnökök Határidő: szeptember Szülők Akadémiája (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Óralátogatások Felelősök: igazgatóhelyettes, pályázati mentor Útravaló program munkálatainak beindítása (ha meglesz a nyertesek listája) Ovi-suli program (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: 1. osztályt tanítók, óvónők 18-án Béke projektnap Magyarhomorogon (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: igazgatóhelyettes, DÖK vezető 19-én közlekedés biztonsági előadás Körösszegapátiban Felelős: körzeti rendőrmegbízott, osztályfőnökök ig Alkoss hulladékból - kézműves napok Körösszegapátiban 26-án Öveges-program Berettyóújfaluban a magyarhomorogi 8. osztálynak Felelősök: Domokosné Tóth Katalin, Kertész Camelia 30-án Együtt a család projektnap a magyar népmese napjához kapcsolódóan (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: Nagy Barna Jánosné, Körösszegapátiban: tanítók szeptember 29.- től október 3-ig Szüreti sokadalom Körösszegapátiban Felelősök: Drágulyné Teberán Mária, osztályfőnökök Difer mérés Felelősök: Tóthné Bereczki Éva, Tóth László Október A levelezős és egyéb versenyek beindítása Belső pályázatok: hiányzásmentesség Szép füzet Szép osztály (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: szaktanárok, igazgatóhelyettes Őszi kirándulások osztályonként Felelősök: osztályfőnökök Megemlékezés az aradi vértanúkról 12

13 7-én Öveges-program, Berettyóújfaluban a magyarhomorogi 7. osztálynak Felelősök: Domokosné Tóth Katalin, Kertész Camelia 10-én Nemzetiségi Találkozó Körösszegapátiban (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: Oláh Ildikó, Sáfrányné Berényi Mária 18-án hulladékgyűjtés Körösszegapátiban (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelős: DÖK vezető Ünnepek hete ig (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Ünnepség október 23. alkalmából Felelősök: 8. osztály osztályfőnöke Az Alkotmány és Emléklap átadása Palántaavató (ovi-suli program) Felelős: DÖK vezető Megemlékezés iskolánk névadójáról Felelősök: magyartanárok November December 4-én Öveges-program Berettyóújfaluban 8. osztály Felelősök: Domokosné Tóth Katalin, Kertész Camelia Helyi tanulmányi versenyek beindítása- I. forduló (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: igazgatóhelyettes, szaktanárok, tanítók Művészeti hét Magyarhomorog helyszínnel ig (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Múzeumlátogatás Berettyóújfaluban Felelős: 1. osztály tanítója Néptáncbemutató Felelős: Debreczeniné Bittó Angéla Mazsorett Felelős: Bereczki-Árva Judit Furulya Felelős: Kutiné Tóth Erika Radnóti versek bemutatója Felelős: Tóthné Bereczki Éva Bérletes színházlátogatás Az egészség hónapja rendezvényei Körösszegapátiban (november ) Szülők Akadémiája (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) 2-án Öveges-program Berettyóújfaluban 7. osztály Felelősök: Domokosné Tóth Katalin, Kertész Camelia Mikulás nap Tantestületi értekezlet (pályázathoz kapcsolódóan) A szeretet hete ig (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Betlehemezés, betlehemkészítés a helyi civil szervezetekkel 13

14 Betlehemes találkozón való részvétel Debrecenben Díszkészítés, ajándékcsomagolás, Szeretetbörze Karácsonyi műsor, Körösszegapátiban román nyelven is Felelős: Turbucz Annamária Január Február Március 6-án Öveges-program Berettyóújfaluban természetismeret 6.osztály Felelős: Turbucz Annamária 15-én román országos szavalóverseny megemlékezés Körösszegapátiban Felelős: Oláh Ildikó Félévi értékelés, osztályozógyűlés Felelős: igazgató Félévi tantestületi értekezlet Felelős: igazgató, tagintézmény-vezető Téli sportok (szánkózás, korcsolyázás Berettyóújfaluban) Megemlékezés a Magyar Kultúra napjáról a Magyarhomorog és Körösszegapáti közös ünnepsége Szülők Akadémiája (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Összevont + osztály szintű szülői értekezlet Helyi tanulmányi versenyek 2. fordulója (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: szaktanárok, igazgatóhelyettes, tanítók Farsangi kavalkád Felelős: Kutiné Tóth Erika 25-én megemlékezés kommunizmus diktatúrák áldozatainak emléknapjáról Felelősök: történelem szakos tanárok Helytörténeti nap (román nemzetiségi program is) (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: Oláh Ildikó, igazgatóhelyettes Megemlékezés március 15-ről Felelős: Kormány József Nyílt nap (Ovi-suli program) a leendő elsősöknek és szüleiknek (óralátogatás az első osztályban, művészeti csoportok, angolosok bemutatkozása) (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelős: Kardos Csaba Április Megemlékezés Szabó Pálról, iskolánk névadójáról biharugrai verseny, koszorúzás (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Versbemutató a Költészet napja alkalmából Magyarhomorog, Körösszegapáti, Biharugra Felelősök: Kutiné Tóth Erika Megemlékezés a Holocaust emléknapról 14

15 Május Tolarencia hét Magyarhomorogon Felelősök: igazgatóhelyettes, alsós munkaközösség vezetője Nemzetiségi hét Körösszegapátiban Felelősök: Oláh Ildikó, Sáfrányné Berényi Mária Anyák napja: Magyarhomorogon falusi ünnepség, Körösszegapátiban az iskola és a református egyház rendezvénye Felelősök: 4. és 8. osztály osztályfőnöke 4-8. Nyílt hét az iskolában (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: Kóti Balázsné-alsó, igazgatóhelyettes Szülői értekezletek osztályonként Szülők Akadémiája (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Helyi tanulmányi versenyek III. fordulója (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Természetvédelmi nap: a Nemzeti parkok napján kirándulás a Körös-Maros Nemzeti Parkba (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelős: Turbucz Annamária Kompetenciamérések 28-án Gyermeknap a szülők bevonásával (főzés, játékos vetélkedők) Felelősök: DÖK vezető, osztályfőnökök Június 3-5. Határtalanul -a 7. osztály kirándulása Romániába Felelős: igazgató Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás napjáról Felelősök: történelem szakos tanárok Nemzeti összetartozás Határtalanul! című témanap Osztálykirándulások Iskolai kirándulás Budapestre (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Vizsgák a 8. osztályosoknak a hagyományoknak megfelelően Magyarhomorogon (TÁMOP 3.1.4B-13/ ) Felelősök: szaktanárok Ballagás Felelősök: tagintézmény-vezető, igazgatóhelyettes, 7-8. osztályok osztályfőnökei Tanévzáró Tanévzáró értekezlet Magyarhomorog, szeptember 08. A nevelőtestület a munkatervet elfogadta: Magyarhomorog, szeptember

16 16 Kóti Balázs igazgató

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 2014/2015 tanév. Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ságújfalui Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Munkaterve a 2014 2015 tanévre Ságújfalu, 2014. augusztus 27.. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. ÉVI MUNKATERVE OM 031914 1. Jogszabályi háttér 1.1. Az intézmény működését szabályozó jogszabályok, rendeletek a többször módosított

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév

Kaposvári Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 MUNKATERV. 2014-2015. tanév MUNKATERV 2014-2015. tanév Készült: 2014. augusztus 29. Jóváhagyta: Kinizsi Lakótelepi Tagiskola tantestülete Érvényes: 2015. augusztus 31. Medgyesi Irén Tagintézmény-vezető Tartalom 1. A tanév helyi rendje...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015 TANÉV

Munkaterv 2014/2015 TANÉV Munkaterv 2014/2015 TANÉV Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola Szabó Éva TARTALOM oldalszám I. AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE VONATKOZÓ 3 MUNKATERVI FELADATOK 1. Az egész intézményi működés

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Váci Mihály Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3860 Encs, Petőfi út 60. A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VÁCI MIHÁLYGIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2012/2013.tanév

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONT Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MUNKATERV 2014-2015 PÉCS Késmárki Tiborné TARTALOM ig. I. Intézményi adatok

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015. tanév

MUNKATERV 2014/2015. tanév Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM 035322 MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, 2014. szeptember

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon. 2014/2015-ös tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15

Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Munkaterv Zimándy Ignác Általános Iskola 2014 15 Készítette: Szabó Gabriella igazgató 1 A Zimándy Ignác Általános Iskola nevelőtestülete a 20/2012. (VIII.31.) évi LXXIX. EMMI rendelet 3. (1) bekezdése

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben