Ajánlattételi felhívás. a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ajánlattételi felhívás. a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében"

Átírás

1 Ajánlattételi felhívás a Kbt (7) bekezdés a) pontja alapján megindított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás keretében a) ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma ( ) Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye (egyben levelezési címe): 1013 Budapest, Attila út 13/A. képviselője: dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató telefon: +36 1/ telefax: +36 1/ kapcsolattartó személy neve: Glavinics Tibor üzemeltetési koordinátor ajánlatkérő címe: b) a közbeszerzési eljárás fajtája, a tárgyalásos eljárás jogcíme és indokolása A közbeszerzési eljárás fajtája hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás. Az eljárás jogcíme a Kbt (7) bekezdés a) pontja. A felhívott jogszabályhely alkalmazásának indoka, hogy a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése, amelynek becsült értéke 25 millió alatt marad. A tárgyalásos eljárás alkalmazásának további indoka, hogy az ajánlatkérő a tárgyalás során kívánja pontosan tisztázni az alkalmazásra kerülő szerződéses feltételeket. c) a dokumentációra vonatkozó rendelkezések Az ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdésének megfelelően dokumentációt készít. Az ajánlatkérő a dokumentációt a jelen felhívás megküldésével egyidejűleg, térítésmentesen bocsátja az ajánlatkérők rendelkezésére. d) a közbeszerzés tárgya és mennyisége (kapcsolódó pénzügyi információk) Vagyongazdálkodási szakértői feladatok teljesítése a megrendelőként szerződő ajánlatkérő (BFVK Zrt.) részére az alábbi tárgykörökben: 1. rész - A megrendelőként szerződő ajánlatkérő (BFVK Zrt.) lakásgazdálkodási stratégiai koncepciója alapján teljes körű lakásgazdálkodási stratégia kidolgozása. A vállalkozóként szerződő ajánlattevő feladata a szakmai munka vezetése, az egyes részfeladatok végzésének összehangolása és irányítása, a szükséges koordináció biztosítása a résztvevők között, melynek során el kell látni, illetőleg elvégezni: - a kialakított szegmensek felülvizsgálatát; - a kialakított szegmensek szerinti elemzéseket (a rendelkezésre álló adatok alapján közvetlen együttműködésben a Főpolgármesteri Hivatal Pénzügyi, valamint érintett szakterületi főosztályaival); - a projekt menedzsment feladatokat (koordinálás, egységes szerkezetű dokumentum összeállítás). A projekt menedzsment magában foglalja mind a Főpolgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Főosztálya, mind pedig a Főpolgármesteri Hivatal Városfejlesztési Főosztálya által elért eredmények integrálását és egységes szerkezetű stratégiában történő megjelenítését. Tervezett ütemezés: - szegmensek felülvizsgálata és elemzések elvégzése: június 11. július stratégia kialakítása: augusztus 1. augusztus rész - Budapest Főváros Vagyongazdálkodási tervének megvalósulását ellenőrző és mérő stratégiai kontrolling rendszere megtervezése. 1

2 A vállalkozóként szerződő ajánlattevő a feladata a stratégiai kontrolling rendszer felépítésének és működésének megtervezése, a stratégiai mutatószámok kialakítása, a kijelölt stratégiai célok konvertálása stratégiai mutatószámokká, illetőleg a stratégiai mutatószámok jelenlegi és ütemezett célértékeinek meghatározása. A vállalkozóként szerződő ajánlattevő feladat képezi: - a rendszer felépítésének és működésének megtervezése; - a mutatószámok kialakítása; - célok konvertálása célértékekké; - mutatószámok jelenlegi értékeinek meghatározása; - első fázisban a központi vagyongazdálkodás területén; - második fázisban a szakterületi vagyongazdálkodás területén. Tervezett ütemezés: - első fázis: június 11. augusztus második fázis: szeptember 1. október rész - Közreműködés a BFVK Zrt. vagyon-nyilvántartási rendszerének létrehozásában. 1. A vállalkozóként szerződő ajánlattevő feladatát képezi, hogy projektmenedzsment szolgáltatással biztosítsa az elkészülő vagyon-nyilvántartás (vállalatirányítás) és a vagyongazdálkodási tervben megfogalmazott követelmények és igények összhangját. Ennek körében a vállalkozóként szerződő ajánlattevő köteles - minden általában elvárható szakmai támogatást megadni a kijelölt részfeladatok határidőre történő teljesítéséhez; - elvégezni a feladat eredményes teljesítéséhez szükséges csoportmunkák megszervezését, illetőleg ellátni azok munkájának irányítását; - a feladat teljesítését megfelelően dokumentálni. 2. A vállalkozóként szerződő ajánlattevő feladatát képezi, hogy az Egységes Vállalatirányítási Rendszer (a továbbiakban mint Rendszer) mint szoftver szolgáltatás igénybevétele tárgyú közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő irányában ellássa a minőségbiztosítási feladatokat (a minőségi és illeszkedési követelmények érvényre juttatása érdekében). Ennek körében a vállalkozóként szerződő ajánlattevő köteles - a vagyon-nyilvántartási és vállalatirányítási Rendszer megvalósítása során a minőségi követelményrendszert kialakítani, illetőleg a követelményrendszer kialakításában részt venni; - a Fővárosi Önkormányzat és BFVK Zrt. együttműködése során a kialakításra kerülő Rendszer funkcionális megfelelőségét a vezetői igényeknek és elvárásoknak megfelelően biztosítani; - a vagyongazdálkodási tervben meghatározott minőségi követelményeket a Rendszer kialakítása és működtetése során érvényre juttatni. Tervezett ütemezés: igazodva a Rendszer bevezetéséhez. e) a szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást lefolytatja Vállalkozási szerződés f) a szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A közbeszerzési eljárás első része vonatkozásában: 2

3 - szegmensek felülvizsgálata és elemzések elvégzése: június 11. július stratégia kialakítása: augusztus 1. augusztus 31. A közbeszerzési eljárás második része vonatkozásában: - első fázis: június 11. augusztus második fázis: szeptember 1. október 31. A közbeszerzési eljárás harmadik része vonatkozásában: - igazodva a Rendszer bevezetéséhez. g) a teljesítés helye A megrendelő székhelye: 1013 Budapest, Attila út 13/A. h) az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei, vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás Az ellenérték az ajánlatkérő rendelkezésére áll. A megrendelőként szerződő ajánlatkérő az ellenértéket a Kbt (3) bekezdésében meghatározott határidőben és módon egyenlíti ki. Az ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét biztosítani kívánja, ezért erre vonatkozólag az ajánlattevőként szerződő fél a tárgyaláson részletes igényét elő kell terjesztenie. i) az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a rész-ajánlattétel lehetősége, vagy annak kizárása Többváltozatú ajánlat megtételére nincsen lehetőség. Az eljárásban ajánlatot lehet tenni egy, több, vagy valamennyi részre vonatkozólag. j) az ajánlatok értékelési szempontja A legalacsonyabb ellenszolgáltatás. Az ajánlattevőknek egyösszegű átalányárra kell ajánlatot tenniük részekre külön-külön a felolvasólapon meghatározott struktúrában. Az ajánlatkérő az árajánlatokat részenként külön-külön értékeli. k) a kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. (1) bekezdés a)-k) pontjaiban, (2)-(7) bekezdésében, továbbá az 57. (1)-(3) bekezdésében meghatározott kizáró ok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek kell nyilatkoznia, valamint a Kbt. 56. (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan külön jogszabályban meghatározottak szerint kell dokumentumot benyújtania. Az ajánlattevőnek a Kbt. (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) 2. i) pont ib) alpontja és a Kormányrendelet 4. f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a Kormányrendelet 10. -a szerint kell eljárni. l) az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód A közbeszerzési eljárásban csak az olyan ajánlattevő tehet ajánlatot, aki megfelel a) szakmai tapasztalatra és képzettségre és b) gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alábbi követelményeknek. A szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó követelmények vonatkozásában az ajánlattevő akkor alkalmas a szerződés teljesítésére, ha a feladat teljesítéséhez rendelkezik legalább három személyes közreműködővel (teljesítésbe bevont szakemberrel), akik 3

4 felsőfokú közgazdasági, vagy jogi, vagy informatikai, vagy pénzügyi-számviteli végzettséggel rendelkeznek ÉS akik legalább öt éves vagyongazdálkodási szakértői gyakorlatot szereztek. A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó követelmények vonatkozásában az ajánlattevő akkor alkalmas a szerződés teljesítésére, ha az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontját (2012. április 20-át) megelőző egy naptári évben egyik bankszámláján sem volt harminc napot meghaladó sorban állás. Az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint az alábbi dokumentumok benyújtását kéri. A szakmai tapasztalat és képzettség vonatkozásában a személyes közreműködők felsőfokú végzettségét igazoló diplomák, vagy oklevelek egyszerű (fény)másolata, illetőleg a személyes közreműködők eredeti, általuk aláírt önéletrajza (amelyből kiderül a szakmai gyakorlat tárgya és időtartama). A gazdasági és pénzügyi helyzet vonatkozásában valamennyi számlavezető pénzintézetének igazolását az alkalmassági feltételek körében meghatározott tartalommal (nemleges nyilatkozat a sorban állásra vonatkozólag). m) az ajánlattételi határidő május 28-án 10:00 óráig n) az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának címe 1013 Budapest, Attila út 13/A. (földszinti tárgyaló) o) az ajánlattétel nyelve Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven az ajánlatok nem nyújthatóak be. p) az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak május 28-án 10:00 órakor Budapest, Attila út 13/A. (földszinti tárgyaló) A bontáson csak a Kbt. 62. (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen. q) az ajánlati kötöttség minimális időtartama A tárgyalás befejezésétől számított 30 nap. r) a tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai A tárgyalásra alkalmazni kell a Kbt. 92. (1)-(4), valamint (7) és (8) bekezdéseit, valamint a 97. (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az alábbi kiegészítésekkel. Az ajánlatkérő az ajánlattevőkkel egyenként tárgyal, így a tárgyaláson az érintett ajánlattevőn kívül csak az érintett ajánlattevő és az ajánlatkérő képviselői lehetnek jelen. Az ajánlatkérő egyetlen tárgyalási napot tart a jelen felhívásban meghatározott helyen és időben. Az itt meghatározott helyen és időben valamennyi ajánlattevőnek meg kell jelennie. Az ajánlatkérő sorsolással állapítja meg az ajánlattevőkkel való tárgyalás sorrendjét és az ajánlattevők megjelent képviselőivel közli a tárgyalás kezdetének időpontját. Az ajánlatkérő minden ajánlattevővel legfeljebb 60 perc időtartamban tárgyal, majd a tárgyalási jegyzőkönyv véglegesítése érdekében 30 perc szünetet tart. A tárgyalási jegyzőkönyvek elkészítésére, tartalmára és átadására a Kbt. 92. (4) bekezdését kell alkalmazni. Az ajánlatkérő a 92. (7) bekezdésével összhangban közli az ajánlatkérőkkel, hogy a tárgyalást május 29-én, az utolsó ajánlattevővel folytatandó tárgyalás befejezését 4

5 követően fogja lezárni. s) az első tárgyalás időpontja Az ajánlatkérő egyetlen tárgyalási fordulót tart, amelynek időpontja május :00 órakor lesz. A tárgyalások helyszíne 1013 Budapest, Attila út 13/A. földszinti tárgyaló. t) az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ Az ajánlatkérő az eljárásban nem köti ki ajánlati biztosíték nyújtását. u) az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett projektre (programra) vonatkozó adatok A projekt nem Európai Uniós forrásból támogatott. v) egyéb információk Az ajánlatot a jelen ajánlattételi felhívás 1. számú mellékletét képező ajánlati felolvasólapon kell megtenni. Amennyiben az ajánlattevők az ajánlati felolvasólapon bármilyen módosítást hajtanak végre, vagy ajánlatukat nem az ajánlati felolvasólapon meghatározott struktúrában teszik meg, úgy az ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 74. (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelennek fogja minősíteni. Az ajánlathoz be kell nyújtani a Kbt-ben meghatározott kötelező nyilatkozatokat és egyéb iratokat. Az ajánlatkérő az ajánlatokat postai úton, ajánlott küldeményben kézbesíti az ajánlattevőknek, így az ajánlatok megküldésének (feladásának) időpontja május 7. A szerződéskötés tervezett időpontja június 11. Budapesten, május 7-én dr. Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal vezérigazgató BFVK Zrt. 5

6 Ajánlattevő 1. sz. melléklet - Ajánlati felolvasólap neve székhelye levelezési címe képviselő neve kapcsolattartó neve faxszáma telefonszáma elektronikus levélcíme Ajánlatunkat a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlatkérőnek a vagyongazdálkodási szakértői feladatok teljesítése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásában az alábbiak szerint tesszük meg: egyösszegű vállalási ár nettó (ÁFA nélküli) bruttó (ÁFA-t tartalmazó) 1. rész első szakasz lakásgazdálkodási stratégia elkészítése második szakasz 2. rész első fázis vagyongazdálkodási terv kontrolling rendszer második fázis elkészítése 3. rész vagyon-nyilvántartási rendszer létrehozásában projekt-menedzsment biztosítása Az egyösszegű vállalási ár rovatot a beárazott költségvetési főösszesítők összege fogja képezni, ez az ár fog szerepelni a vállalkozási szerződés vállalkozói díj rovatában. Keltezés Ajánlattevő cégszerű aláírása 6

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Putnok Város Önkormányzata 3630 Putnok, Kossuth út 5. Telefon:+36 (48) 530-036 Fax:+36 (48) 530-054 Kapcsolattartó:

Részletesebben

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30.

- Fotozoom Kft. 4231 Bököny, Arany J. u. 15. - NAP-GYŰJTŐ Kft. 1141 Budapest, Szugló u. 82. - Zemplén Gyöngye Kft. 4031 Debrecen, Kadosa u. 30. Kivonat Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 142/2014.(VI.18.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS DR. DAGONYA A N DR Á S BUDAPEST ügyvéd hivatalos közbeszerzési tanácsadó európai uniós szakjogász Telefon: (+36) 30 431 93 03 T./F.: (+36) 1 266 94 95 E-mail: drdagonyaa@t-email.hu Honlap: www.drdagonya.hu

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE 1.150.000.000 FT ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITEL BIZTOSÍTÁSA TÁRGYÚ HIRDETMÉNY NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN 1.) Az Ajánlatkérő neve és címe,

Részletesebben

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása

A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ A nemdohányzók védelméről szóló törvényben (Nvt.) előírt feliratot illetve jelzést tartalmazó matrica gyártása TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2012.

Részletesebben

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22.

Magyarország egész területe a dokumentációban részletezettek szerint Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2014.09.22. ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - Vállalkozási keretszerződés alapján célszoftverre vonatkozó képzésfejlesztés és képzések beszerzése a TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 azonosító számú projekt keretében Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KAPOS VOLÁN Zrt. ajánlatkérő a Kbt. Harmadik rész szerinti, nemzeti értékhatárokat elérő értékű hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételre hívja

Részletesebben

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293427-2013:text:hu:html Magyarország-Szombathely: Vállalatirányítás-minősítési szolgáltatások 2013/S 169-293427 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

GYENESDIÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL Szabályozás száma: S Z 37. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. május 1. napjától CZIBOR ZOLTÁNNÉ Jegyző TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...6 1. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334574-2011:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2011/S 205-334574 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29.

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.06.29. Üzemeltetési szerződés a KEOP-1.1.1/2F/2010-0004 Települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz, a Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Program keretében megvalósuló hulladékkezelő

Részletesebben

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X

X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? igen nem X EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 3. melléklet a 92/2011. (XII.30.) NFM rendelethez ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatásmegrendelés Építési koncesszió

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 4. számú jegyzőkönyve (2012. ÁPRILIS 26.) Rendelet: 3/2012. Ör. rendelet Határozatok: 20/2012. - 35/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc

Részletesebben

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL

HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal : Ajánlati felhívás, EUHL Közzététel dátuma: 09.01.2012 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési határidő: 13.02.2012 Dokumentáció beszerzésének - határideje

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén X Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió

Részletesebben

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás

HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276764-2010:text:hu:html HU-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2010/S 181-276764 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:132805-2015:text:hu:html Magyarország-Siófok: Transzformátorjavítási és -karbantartási szolgáltatások 2015/S 075-132805 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:212169-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Monitorok 2015/S 117-212169 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Nagykovácsi Viziközmű Kft. működés átvilágításának elvégzésére tárgyban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Nagykovácsi Viziközmű Üzemeltető és

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Tiszacsege közétkeztetés

Tiszacsege közétkeztetés Tiszacsege közétkeztetés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben