KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ISMERTETŐJELEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ISMERTETŐJELEI"

Átírás

1 SZABADOS ÁDÁM KRISZTUS EGYHÁZÁNAK ISMERTETŐJELEI 1. Igaz és hamis gyülekezetek 2. Mi a helyzet a római katolikus egyházzal? 1. IGAZ ÉS HAMIS GYÜLEKEZETEK A. Különbség van az igaz és hamis istentisztelet, valamint az igaz és hamis gyülekezetek között i. János 4,21-24 Higgy nekem asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az Atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. ii. iii. iv. 1Korinthus 10,20-22 amit a pogányok áldoznak, azt ördögöknek áldozzák és nem Istennek: azt pedig nem szeretném, ha ti az ördögökkel lennétek közösségben. Nem ihattok az Úr poharából is, meg az ördögök poharából is, nem lehettek részesei az Úr asztalának is, meg az ördögök asztalának is. Vagy haragra ingereljük az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála? 1Korinthus 12,2 Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vitt és sodort valami benneteket a néma bálványokhoz. Jelenések 2,9 Tudok azok káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán zsinagógája. v. Jelenések 3,9 Íme, neked adok némelyeket a Sátán zsinagógájából, azokból, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem azok, hanem hazudnak: íme, megteszem velük, hogy eljöjjenek, és leboruljanak a te lábad előtt, és megtudják, hogy én szeretlek téged. B. Különbség van a hamis gyülekezetek és a problémás gyülekezetek között i. példák problémás, de nem hamis gyülekezetekre: (1) a korinthusi gyülekezet: (a) belső megosztottság (b) botrányos bűnök (c) a görög filozófia és retorika iránti lelkesedés (d) a lelki ajándékok körüli zűrzavar (e) álapostolok tevékenysége (2) a pergamoni és thiatirai gyülekezet:

2 (a) megtűrtek tévtanítókat maguk között (b) elfogadhatatlan életmódbeli kompromisszumokat kötöttek (3) a szárdiszi gyülekezet: (a) a gyülekezetben nagyon kevés valóban újjászületett ember volt (4) a laodiceai gyülekezet (a) a gyülekezetben elitista lelkület uralkodott (b) a gyülekezet lelkülete még Jézus számára is visszataszító volt ii. megvan a veszélye annak, hogy a problémás gyülekezetek fokozatosan hamis gyülekezetekké válhatnak (1) újszövetségi példák: (a) Galácia gyülekezetei, ahol a judaizáló tanítók a kegyelem evangéliumától a törvény felé fordították a gyülekezeteket (Gal 3,1-4; 4,8-20; 5,1-5) (b) Korinthusban a Jézustól idegen tanítások eltűrése azt a kockázatot hordozta magában, hogy hamis gyülekezetté válnak (2Kor 11,1-4) (c) a megdicsőült Krisztus azzal fenyegette az efézusi gyülekezetet, hogy kimozdítja gyertyatartóját (nem lesz többé Krisztus gyülekezete), a szárdisziakat, hogy ítélettel elmegy hozzájuk, a laodiceaiakat pedig kiköpi a szájából, ha továbbra is az ajtón kívül kell állnia (2) más történelmi példák: (a) a középkorra a fennálló katolikus egyházban a babonák és emberi hagyományok miatt egyre nehezebben lehetett megtalálni az igaz egyház ismertetőjeleit az egyes gyülekezetekben (b) a kvéker mozgalom egyes irányzataiban a belső világosság -ról szóló tan fokozatosan eltérítette a gyülekezeteket az evangéliumi alapoktól, és így hamis gyülekezetekké váltak (c) a liberális teológia hatására sok protestáns gyülekezet megszűnt igazi gyülekezet lenni (d) evangéliumi gyökerű gyülekezetek néha a törvényeskedés, a személyi kultusz és a kizárólagosság irányába mozdulva fokozatosan megszűntek igazi gyülekezetekként működni iii. a problémás gyülekezetekben pozitív folyamatok is elindulhatnak, és ezáltal tisztább gyülekezetekké válhatnak (1) a korinthusiak úgy tűnik, jól válaszoltak az intésekre 2

3 (a) 2Korinthus 7,8-16 Mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan, látva hogy az a levél, ha egy kis időre is, megszomorított titeket, de most már örülök. Nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg: mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Mert éppen az, hogy Isten szerint szomorodtatok meg, mekkora buzgóságot keltett bennetek, sőt mentegetőzést, sőt méltatlankodást, sőt félelmet, sőt vágyódást, sőt ragaszkodást, sőt a vétkes megbüntetését! Mindenképpen igazoltátok, hogy tiszták vagytok az ügyben. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő miatt, és nem is a sértett érdekében írtam, hanem azért, hogy nyilvánvalóvá legyen buzgóságotok, amely az Isten színe előtt van bennetek irántunk. Ezért tehát megvigasztalódtunk, de megvigasztalódásunkon túl még jobban örültünk Titusz örömének, hiszen ti mindnyájan megnyugtattátok a lelkét. Mert ha egy kissé eldicsekedtem neki veletek, nem szégyenültem meg, hanem amint mindent az igazsághoz híven mondtunk el nektek, úgy Titusz előtt való dicsekedésünk is igaznak bizonyult. Az ő szíve még jobban felétek fordul, amikor visszaemlékezik mindnyájatok engedelmességére, amint félve és aggódva fogadtátok őt. Örülök, hogy minden tekintetben bízhatom bennetek. (2) még a laodiceai gyülekezetnek is a megtisztulás lehetőségét kínálja Krisztus: (a) Jelenések 3,17-22 Mivel ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire; de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen: tanácsolom neked, végy tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem: igyekezz tehát, és térj meg! Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! iv. ábra: HAMIS IGAZ kevésbé tiszta tisztább C. Az igazi egyház/gyülekezetek ismertetőjelei a különböző felekezetek szerint i. a római katolikus válasz: (1) hagyományos válasz: 3

4 (a) azok az igaz gyülekezetek, melyek a látható egyházhoz tartoznak (b) igaz gyülekezet (ecclesia audiens, tanuló vagy hívő egyház) ott van, ahol igaz papság (ecclesia docens, tanító egyház) van (c) igaz papság az, amelyik az Egyház láthatatlan fejének, Krisztusnak, és látható fejének, Péter utódjának, a római pápának van alárendelve (2) a II. Vatikáni zsinat utáni álláspont: (a) az Egyházhoz tartoznak a különvált testvérek is (keleti ortodoxok és nyugati protestánsok) (b) a hosszútávú cél a keresztények egyesítése a római pápa fennhatósága alatt ii. az anabaptista válasz: (1) mivel a gyülekezet a szentek közössége, ezért igaz gyülekezetről ott beszélhetünk, ahol valóban újjászületett (és ennek jeleként megkeresztelt) emberek szeretetben és helyesen alkalmazott gyülekezeti fegyelem alatt összekapcsolódnak iii. az evangélikus válasz: (1) Luther egyik megfogalmazása hasonlított az anabaptista megközelítéshez: Mert Istennek hála a hétéves gyermek is tudja, mi az egyház: A szent hívők, és azok a báránykák, akik hallgatják Pásztoruk hangját (Jn 10,3) (A Schmalkaldeni cikkek) (2) a kikristályododott lutheránus nézet: az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki (Ágostai Hitvallás, VII. cikk). iv. a református válasz: (1) egyes református teológusok szerint (Béza, Amesius) egyetlen ismertetőjel van: az evangélium tiszta tanának hirdetése (a) a Westminsteri hitvallás szerint az igaz vallásról való bizonyságtétel az egyetlen ismertetőjel (b) mások szerint az Ige helyes hirdetése magával hozza a sakramentumok helyes kiszolgáltatását is és a gyülekezeti fegyelem gyakorlását is (2) mások szerint (Kálvin, Bullinger, Zanchius, La Rochelle-i hitvallás, Kuyper) két ismertetőjel van: 1. az Ige tiszta hirdetése, 2. a sakramentumok helyes kiszolgáltatása (a) Kálvin: Mert ha azt látjuk, hogy valahol Isten Igéjét őszintén hirdetik és hallgatják, ahol a szentségeket Krisztus rendelése szerint szolgáltatják ki, ott minden kétséget kizáróan megvan Istennek valamiféle egyháza; mivel nem csalhat Istennek következő ígérete: valahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok ő közöttük (Máté 18,20). (Institutió, IV/1/9.) 4

5 (3) a legelterjedtett felfogás (Belga hitvallás, Skót hitvallás, Berkhof, Ravasz) szerint három ismertetőjel van: 1. az ige tiszta hirdetése, 2, a sakramentumok helyes kiszolgáltatása, 3. a gyülekezeti fegyelem gyakorlása (a) bár sokan különbséget tesznek az ismertetőjelek között: van, amelyik az egyház létéhez, van, amelyik az egyház jólétéhez szükséges (4) a magyar református felfogás szerint négy ismertetőjegy van: 1. az ige tiszta hirdetése, 2. a sakramentumok helyes kiszolgáltatása, 3. a gyülekezeti fegyelem gyakorlása, 4. a diakónia (a) a diakónia az egyház kifelé végzett szeretetszolgálatát jelenti v. az anglikán válasz: (1) Krisztus látható Egyháza a hűségesek azon gyülekezete, melyben Isten tiszta Igéjét hirdetik, és a Sakramentumokat Krisztus rendeléseinek megfelelően szolgáltatják ki (XIX. cikkely) (2) ez a felfogás megfelel a klasszikus lutheránus és az egyik református nézetnek vi. más vélekedés: (1) az igaz egyház egyetlen ismertetőjele a szeretet: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. (Jn 13,35) (2) ez a válasz igaz, de önmagában nem áll meg D. Szűkebb és tágabb megközelítés: i. szűkebb megközelítés: (1) Ott beszélhetünk Krisztus igazi gyülekezetéről, ahol (1) újjászületett emberek (2) Krisztus nevében rendszeresen összegyülekeznek, (3) ahol az evangéliumot tisztán hirdetik, (4) ahol a sakramentumokkal élnek, és (5) ahol igei módon gyakorolják a gyülekezeti fegyelmet. (a) újjászületett emberek : bár igaz, amit Augusztinusz mondott, hogy igen sok juh van az egyházon kívül, s igen sok farkas van benn az egyházban (id. Kálvin: Institutio, IV/1/8.), de azért a gyülekezet álljon bárányokból! Krisztus gyülekezetei élő kövekből épülnek fel (1Péter 2,5) (b) Krisztus nevében rendszeresen összegyülekeznek : az összegyülekezés Krisztus nevében történik, ő az összekötő kapocs, az összegyülekezés nyilvánvalóan keresztény jellegű az összegyülekezés rendszeres, nem alkalmi (c) ahol az evangéliumot tisztán hirdetik : 5

6 a gyülekezetben rendszeresen elhangoznak az evangélium alapigazságai, a tanításokon keresztül Krisztusban való üdvözítő hitre lehet jutni ez nem jelent feltétlenül jó és igényes igehirdetéseket, de azt igen, hogy a gyülekezet hitvallásában vagy más formában a Krisztusban való ingyenes bűnbocsánat evangéliuma megismerhető (d) ahol a sakramentumokkal élnek : a sakramentumok jelzik a gyülekezet keresztény jellegét, ezért általában akkortól tekinthető egy csoport vagy bibliakör gyülekezetnek, amikor elkezdenek rendszeresen élni a sakramentumokkal 1. a keresztség jelzi a különbséget a bűnös élet és a Krisztusban való új élet között (a gyülekezet a szentek közössége) 2. az úrvacsora jelzi a keresztény gyülekezetek sakramentális jellegét (Krisztus van a középpontban) a sakramentumokkal való rendszeres élés különböztetik meg a gyülekezetet más szerveződésektől 1. a gyülekezet több, mint egy imakör, baráti kör vagy keresztény egyesület 2. a gyülekezetet más mint egy keresztény missziós társaság (MEKDSZ, KIE, OM stb.) 3. az Üdvhadsereg a kvékereken kívül talán az egyetlen felekezet, mely nem él a sakramentumokkal, ezért is gondolják róluk sokan, hogy ők egy missziós társaság, nem gyülekezet (e) ahol igei módon gyakorolják a gyülekezeti fegyelmet : ahol nem gyakorolják a gyülekezeti fegyelmet, ott nehéz igazi gyülekezetről beszélni 1. az egyik veszély az, hogy a gyülekezet egyszerű hallgatósággá válik 2. a másik veszély az, hogy a gyülekezet erkölcsi minősége annyira leromlik, hogy egy idő után csak névleges keresztényekből áll ahol a gyülekezeti fegyelmet igeellenes módon gyakorolják, komoly szociológiai és pszichológiai problémák jelentkezhetnek 1. a veszély az, hogy a közösség igazi gyülekezetből az emberek személyiségét összezúzó szektává válhat (2) sokak szerint ezeknek az ismertetőjeleknek a hiánya az igaz gyülekezetek létét, és nem csak jólétét kérdőjelezik meg 6

7 (a) ahol valamelyik ismertetőjel hiányzik, ott nem beszélhetünk igazi gyülekezetről ii. tágabb megközelítés: (1) Ott beszélhetünk Krisztus igazi gyülekezetéről, ahol (1) emberek Krisztus nevében rendszeresen összegyülekeznek, és (2) ahol az evangélium alapigazságait olyan módon hirdetik, hogy a hallgatók üdvözítő hitre juthatnak. (a) nem férnek bele még ebbe a tágabb definícióba sem Jehova Tanúi, mormonok, unitáriusok és más magukat kereszténynek nevező, de az evangélium alapigazságait tagadó csoportok (2) kész vagyok ezt a tágabb megközelítést alkalmazni, mert: (a) a kereszténységben óriási a zűrzavar, és azzal a kegyelemmel kell másokhoz fordulnunk, amellyel Isten könyörült rajtunk (Róma 5,20; 14,13-19; 15,7) (b) a keresztények egysége megköveteli azt, hogy a szeretet alapelvét alkalmazzuk ott, ahol bizonytalanok vagyunk az ítéletünkben (Mk 9,38-41; 1Kor 12,3; 1Jn 4,2) (c) maga Jézus Krisztus úgy tűnik ezt a tágabb megközelítést alkalmazta, amikor igaz gyülekezeteknek nevezett olyan problémás gyülekezeteket is, mint a pergamoni, thiatirai, szárdiszi és laodiceai gyülekezetek (Jel 2-3) (d) reménységem az, hogy az evangélium hirdetése hitet szül, tehát a gyümölcse előbb-utóbb emberek megtérése lesz (Róma 1,16; 10,17) (e) az evangélium hirdetése nagy valószínűséggel hatással van a sakramentumokkal kapcsolatos nézetekre is (f) az evangélium hirdetésében az intés és bátorítás a gyülekezeti fegyelem egyik eszköze lehet (3) hiszem ugyanakkor, hogy azok a gyülekezetek, melyek csak a tágabb megközelítésben nevezhetők igaz gyülekezeteknek, magukban hordozzák azt a veszélyt, hogy idővel megszűnjenek igaz gyülekezeteknek lenni (a) ahol a tagok jelentős része nem valódi hívő, a gyülekezet krisztusi jellege előbbutóbb teljesen eltűnhet (b) ahol nem élnek rendszeresen a sakramentumokkal, ott hosszútávon a keresztényeket a világtól elválasztó és Krisztussal összekapcsoló szentségi jelek hiánya a gyülekezet Krisztus-központúságát veszélyezteti (c) ahol nem gyakorolják a gyülekezeti fegyelmet, ott a gyülekezet belső minőségi romlása idővel olyan mértékűvé válhat, hogy nem beszélhetünk többé keresztény gyülekezetről E. A gyülekezetek tisztasága az Igéhez való ragaszkodás mértékétől függ i. az Igéhez való ragaszkodás a tanítás területén 7

8 (1) egészségesebbek lesznek azok a gyülekezetek, ahol a tanítás igeközpontú, mint azok a gyülekezetek, ahol nem ragaszkodnak a Bibliához, hanem emberi hagyományokkal, pszichológiával vagy mással helyettesítik Isten Igéjének a hűséges magyarázását (2Tim 3,16-4,5) ii. az Igéhez való ragaszkodás az átélés/ tapasztalat területén (1) Isten előtt kedvesebb az a gyülekezet, ahol a tagok számára a Biblia nem csupán az értelmük tápláléka, hanem az Istennel való személyes kapcsolat és a szívből jövő imádat eszköze (Jn 4,24) iii. az Igéhez való ragaszkodás a gyakorlat területén (1) a gyülekezet tisztasága nagyban függ attól, hogy a gyülekezeti tagok mennyire alkalmazzák a Biblia tanítását saját életükben, mennyire járja át Isten Igéje az egész életüket, az életük minden területét (Jak 1,22) A. Nincsen teljesen tiszta gyülekezet iv. a legtisztább gyülekezetek sem tökéletesek, és viszonylagos tisztaságuk nem örök biztosíték arra, hogy idővel akár hamis gyülekezetté ne váljanak (1) A létező legtisztább egyházak is alá vannak vetve a keveredésnek meg a tévedésnek egyaránt. Némelyik pedig annyira elfajult, hogy megszűnt Krisztus egyházának lenni, és a Sátán zsinagógájává vált. (Westminsteri hitvallás, XXV/V.) v. a legtisztább gyülekezetek is fejlődhetnek, és szükségük van újabb és újabb megtisztulásra (1) mindig van mit tanulni másoktól (2) mindig van miben jobban igazodni az Igéhez (3) mindig van ok az alázatra és bűnbánatra 8

9 2. MI A HELYZET A RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZZAL? A. A római katolikus egyház formálisan a világ legnagyobb keresztény felekezete, ezért nem megkerülhető a kérdés: igaz egyházról van-e szó? i. világszerte kb. 1 milliárd ember vallja magát római katolikusnak (1) ez nagyjából fele az összes kereszténynek (2) a számadat mégis csalóka: nagyon sok a nem gyakorló (névleges) katolikus ii. Magyarországon a lakosság kb. 70 százaléka vallja magát római katolikusnak (1) a gyakorló katolikusok száma ennek töredéke iii. égető kérdés: evangéliumi keresztényekként hogyan tekintsünk a r. kat. egyházra? (1) elfogadhatjuk-e fenntartások nélkül igaz egyháznak? (2) igaz de deformált egyháznak tekintsük? (3) hamis egyházként elhatárolódjunk tőle? (4) esetleg bonyolultabb a helyzet? B. A megítélés szempontjai i. a r. kat. egyház önmeghatározása ellenére sem nem változhatatlan, sem nem egységes (1) a protestáns kritika gyakran arra a feltevésre épül, hogy a r. kat. egyház változatlan és egységes (a) kiragadnak a r. kat. egyház történetéből, dogmatikájából vagy vallásgyakorlatából egy-egy vonást, és azt rávetítik az egész egyházra (b) mivel egységesnek tekintik, sommásan ítélik meg; mivel változhatatlannak tekintik, az kimondott ítéletet véglegesnek tartják (2) ha reálisan akarjuk értékelni a r. kat. egyházat, a valóságból, és nem saját önmeghatározásából kell kiindulnunk (a) a valóság az, hogy a r. kat. egyház igenis gyakran változott és jelenleg is állandóan változik pl. új dogmák, I. és II. Vatikáni zsinat közötti különbségek, ökumenikus párbeszédre való nyitás, anyanyelvi és beat -misék bevezetése, stb. (b) a valóság az, hogy a r. kat. egyház nem volt soha egységes, és ma még kevésbé az, mint bármikor korábban pl. különböző teológiai iskolák és lelkiségi mozgalmak (augusztiniánusok és szemi-pelágiánusok, misztikusok és skolasztikusok, scotisták és tomisták, jezsuiták és janzenisták, bencések

10 és ferencesek, konzervatívok és liberálisok, kvietisták és karizmatikusok, stb.) ii. protestánsok három különböző szempontból szokták megítélni a katolikus egyházat (gyakran nem véve tudomást a másik kettőről): (1) dogmatikai szempont: mit tanít a r. kat. egyház különböző kérdésekről (2) hatalmi szempont: hogyan épül fel az egyházi hierarchia és hogyan jelenik meg a társadalomban (3) lelkiségi szempont: milyen hitélet kapcsolódik a r. kat. egyházhoz iii. a végeredmény mindhárom területen több dologtól függ: (1) nem mindegy, hogy az adott vizsgálati területen mire irányul a figyelmünk (ne felejtsük: a róm. kat. egyház változó és heterogén!) (2) nem mindegy, hogy milyen kontextusban vizsgáljuk: (a) történelmi kontextus (a végeredmény függ attól, hogy az V., XV., vagy XXI. századi katolikus egyházat vizsgáljuk-e) (b) földrajzi hely (más eredményt kapunk, ha a r. kat. egyházat Dél-Amerikában vizsgáljuk, mást, ha Angliában vagy Észak-Amerikában) (c) társadalmi csoport (a kifinomult megfogalmazásokat nem mindenki érti: mást jelenthet a katolikus hit megélése olyan egyszerű emberek számára, akiknek az esetleg csak babonás szertartásokat jelent, és mást olyanok számára, akik átgondoltan, reflektáltan hisznek) (3) felekezetünk története és hangsúlyai felnagyítanak egy-egy területet (a) pl. evangélikusok: hit általi megigazulás; baptisták: egyházkormányzás és keresztség; reformátusok: kegyelem és istentisztelet C. Dogmatikai szempont i. sokan a r. kat. egyház dogmatikai heterodoxiáját (= az igazságtól való eltévelyedés) hangsúlyozzák (pl. a következő dolgokban): (1) az Egyház tekintélye az igazság kérdésében (a) a katolikus felfogás szerint az Egyház hozta létre a Bibliát, és ma is az Egyház Tanító hivatala a legfőbb tekintély az igazság kérdésében (b) protestánsok szerint az Ige hozta létre az Egyházat, számukra elfogadhatatlan az, hogy az igazság kérdésében az Egyház lenne a végső tekintély (2) Mária és a szentek tisztelete 10

11 (a) a katolikus teológia komoly szerepet szán a megváltás folyamatában Máriának és a szentek közbenjárásának (b) protestánsok számára elfogadhatatlanok a Máriával kapcsolatos dogmák, és az, hogy Istenen kívül máshoz imádkozzunk (3) a miseáldozat (a) a klasszikus katolikus megfogalmazás szerint a miseáldozatban minden alkalommal Krisztus áldozata ismétlődik meg (b) a protestánsok ragaszkodnak ahhoz, hogy Krisztus áldozata egyszer s mindenkorra szólt, megismételhetetlen (4) a purgatórium (a) a katolikus teológia szerint a halál után a legtöbb kereszténynek szüksége van további megtisztulásra, nem jut közvetlenül a mennybe (b) protestánsok elutasították ezt a tant (mint amiről a Biblia nem beszél), és hangsúlyozták, hogy semmilyen módon nem fizethetünk a bűneinkért (5) az üdvösség útja (a) a tridenti zsinat elítélte azt a protestáns tanítást, hogy egyedül hit által, Krisztus érdeméért van a megigazulás; valamint hangsúlyozta a papok által kiszolgáltatott sakramentumok üdvszerző szerepét (b) protestánsok ezt az evangéliumtól való egyértelmű elhajlásnak, és a kegyelemtől a cselekedetek felé való fordulásnak tekintették ii. sokan a r. kat. egyház dogmatikai ortodoxiáját (= az igazsághoz való hűség) hangsúlyozzák (pl. a következő dolgokban): (1) a Szentírás tekintélye és tévedhetetlensége (a) bár protestánsok semmiképp nem ismerik el a hagyományt a Szentírással egyenrangú tekintélyként, azt sokan elismerik, hogy a Szent Hagyomány katolikus értelmezésben sem független a számukra is csalhatatlan Szentírástól (b) a liberális teológiával ellentétben az evangéliumi és a r. kat. teológia egyaránt vallja a Biblia ihletettségét és tévedhetetlenségét (2) a Szentháromság Isten és Jézus Krisztus személye (a) a korai hitvallások alapján a katolikusok Istenről és Krisztusról vallott nézete megegyezik a protestánsokéval (ugyanazt a Jézus Krisztust valljuk) (b) az Apostoli hitvallás, az első négy ökumenikus hitvallás és az Athanasius-féle hitvallás közös hitvallások (Krisztus istenségéről, a Szentháromságról, Krisztus kettős természetéről)

12 (3) Krisztus halála és feltámadása (a) r. katolikusok is hisznek Krisztus helyettes engesztelő áldozatában (l. Szent Anzelm: Miért lett Isten emberré?) és feltámadásában (b) sok katolikus ma amellett érvel, hogy a miseáldozat csak a Krisztus áldozatára való megemlékezés/emlékeztetés (szimbolikus áldozat) (4) hit általi megigazulás (a) egy nemrégen elfogadott evangélikus-katolikus állásfoglalás a katolikus és protestáns álláspont közötti meglepő hasonlóságot hangsúlyozza (b) sokan úgy látják, hogy míg a katolikusok a megigazulás szó alatt a jogi értelemben vett megigazulást és a megszentelődést együtt értik, addig a protestánsok csak az előbbit értik alatta (a vita tehát nem a lényeget hanem a szóhasználatot érinti) (c) ebben a kérdésben azonban az előzőeknél lényegesen kevésbé egyértelmű, hogy beszélhetünk-e tényleges egyetértésről iii. a lényegi kérdés: van-e elengendő ismeret a r. kat. egyházban ahhoz, hogy üdvözítő hitre lehessen jutni? (1) a római katolikus teológia jóval szerteágazóbb, összetettebb és bonyolultabb annál, hogy a kérdés megválaszolásához elég lenne a tridenti zsinat reformáció-ellenes határozataira hivatkozni (a) éppen ez egy alapvető különbség a mormonok, Jehova Tanúi és hasonló szekták, valamint a r. kat. egyház között az előbbiek olyan homogén tanítást fogalmaznak meg, amelyik egyértelműen tagadja az evangélium alapigazságait az utóbbi olyan heterogén tanítást képvisel, melynek egyes rétegei teljesen összhangban vannak az evangélium alapigazságaival, más rétegei viszont ellentmondanak annak (de valószínűleg senki sem képes az egészet együtt látni!) (b) a Tanítóhivatal megpróbálja fenntartani annak a látszatát, hogy egységes tanítás-rendszerről van szó, de a valóság mást mutat Szent Ágoston kegyelemtana pl. nehezen összeegyeztethető a középkori búcsúcédulákkal vagy II. János Pál pápa egyes enciklikáival Szent Cyprianus mást tanított a bukottak visszafogadásáról, mint István, római püspök, és mást tanított az Egyházhoz tartozásról, mint a II. Vatináni zsinat (2) az én megítélésem szerint jó esély van arra, hogy a r. kat. egyházban elegendő ismeretet találjon az ember az üdvözítő hithez 12

13 (a) ennek eszköze lehet: (iii) a Szentírás, mely a r. kat. egyház szerint is tévedhetetlen tekintély olyan szerzők írásai, mint a korai egyházatyák (Római Kelemen, Ignatiusz, Iréneusz, Athanásziosz, Augusztinusz stb.), vagy középkori és újkori szerzők (Szent Anzelm, Clairvaux-i Szent Bernát, Johannes Tauler, Kempis Tamás, Blaise Pascal stb.) olyan lelkiségi mozgalom, melyben Krisztus van a középpontban, és az egyszerű hitre helyezi a hangsúlyt D. Hatalmi szempont (b) de sajnos arra is nagy esély van, hogy a r. kat. egyház heterodox tanításai hatékonyan távol tartsák a híveket az evangélium alapigazságaitól i. sok protestáns keresztény a r. kat. egyház hierarchiáját és világi hatalmát teljes mértékben elfogadhatatlannak tartja (1) a r. kat. hierarchiát igeellenesnek és Krisztus tanításával ellentétesnek tartják (a) úgy látják, hogy a pápaság minden szempontból ellentétes Krisztus akaratával és Péter apostol példájával (Mt 23, 5-12; 1Pt 5,1-4) (b) a r. kat. hierarchia nem tükrözi az újszövetségi gyülekezetek egyszerűségét (2) a r. kat. egyház történetét botrányosnak és az igazi kereszténységgel összeegyeztethetetlennek látják (a) inkvizíció, kereszteshadjáratok, invesztitúra-harc (b) Giordano Bruno megégetése (c) Szent-Bertalan-éj (d) a Biblia terjesztésének tiltása (e) stb. ii. más protestánsok, bár nem értenek egyet a kialakult hierarchiával, és a katolikus egyház történelmi szerepét sem tartják feltétlenül pozitívnak, a mai katolicizmusban a társadalmi kérdésekben való potenciális szövetségest látják (1) a nyugati világban a keresztény értékek hanyatlását tapasztaljuk, ami több területen a kereszténység társadalmi megtartóerejének fokozatos csökkenését jelenti: (a) a család és a heteroszexuális, elkötelezettségen alapuló házasság értéke (b) a becsület fontossága (c) a szorgalom és munka értéke (d) a felelősségvállalás fontossága (e) stb. (2) protestánsok között egyre gyakoribb a katolikusokkal való együttműködés és a katolicizmus társadalmi szerepének alapvető igenlése

14 (a) keresztény szociális és társadalmi szervezetek (pl. Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat, L Arche /Bárka/ közösségek stb.) (b) közös rendezvények, melyeken katolikus egyházi vezetők is jelen vannak (pl. Ez az a nap!, Billy Graham evangélizáció stb.) (c) közös dokumentumok, melyekben evangéliumi keresztények társadalmi kérdésekben közös célokat határoznak meg a r. kat. egyházzal (pl. Evangelicals and Catholics Together dokumentum) iii. a katolicizmus hatalmi szempontból való megítélése nem elválasztható a történelmi kontextustól (1) amikor a r. kat. egyház jelentős világi hatalmával a protestantizmus üldözőjeként lépett fel, egyetlen protestánsnak sem jutott volna eszébe, hogy együttműködésen vagy közös célokon gondolkodjon (ahogy a katolikusokban sem merült ez fel) (2) amikor a katolicizmus legfőbb ellenlábasa a társadalomban nem a protestantizmus, hanem olyan istentelen ideológiák, mint a szekuláris humanizmus, a radikális liberalizmus, a homoszexuális lobby, az iszlám vagy a posztmodern relativizmus, és amikor a r. kat. egyház magatartása is alapvető változásokon ment át (lásd II. Vatikáni zsinat), jogos, ha protestánsoknak újragondolják az együttes fellépés elfogadható lehetőségeit E. Lelkiségi szempont i. a lelkiségi szempont ma sokkal jelentősebb a katolicizmus megítélésében, mint bármikor korábban (1) a dogmatikai szempontok a mai korban jóval kisebb súlyt képeznek a véleményalkotásban (2) a r. kat. egyház nem számít olyan hatalmi tényezőnek, mint pl. a középkorban (3) a korszellem és a keresztény világ egyaránt a tapasztalatra és a valóság megélésére helyezi a hangsúlyt az ortodoxia és az igazságban való hit helyett ii. a reformáció és a protestáns felekezetek hagyományos kritikája jelentős részben épült a katolikus lelkiség és vallásgyakorlat kritikájára (1) Mária és a szentek tisztelete (2) bálványimádás (3) babonák, ereklyék, rózsafüzér (4) penitencia, érdemszerző cselekedetek (5) névleges vallásosság (6) üres tradicionalizmus (7) stb. iii. manapság éppen a lelkiség az a terület, ahol sok protestáns keresztény kapcsolódási pontokat talál a r. kat. egyházzal (1) látva, hogy a r. kat. egyházban is sok újjászületett keresztény van, sokan kritikátlanul és sommásan igaz egyháznak tekintik a r. kat. egyházat 14

15 (2) a karizmatikus mozgalom hatására korábban áthatolhatatlannak tűnő falak omlottak le (nem a dogmák és a hierarchia, hanem a Szentlélek öröme és az imádság a középpontban) (3) az angolszász evangéliumi kereszténységben a katolikus monasztikus hagyomány és spirituális örökség reneszánsza zajlik (Clairvaux-i Bernát, Assisi Szent Ferenc, Norwich-i Júlia, Sienai Katalin, Avilai Teréz, Keresztes Szent János, Szalézi Szent Ferenc, Madam Guyon, Francois Fénelon, Henri Nouwen, Thomas Merton stb.) (4) a r. kat. egyházban sokan olyan lelki értékeket találnak, melyek véleményük szerint indokolatlanul hiányoznak a protestáns hitgyakorlatból (a csend értékelése, lelkigyakorlatok, bűnvallás, lelki vezetés), és pozitívan gazdagíthatják az evangéliumi lelkiséget iv. a lelkiség területén különösen hangsúlyozni kell, hogy a r. kat. egyház rendkívül sokszínű, heterogén szervezet (1) a különböző (régi és új) katolikus lelkiségi irányzatok léte éppen ezt bizonyítja (2) ítéletalkotásunk nagyban függ attól, hogy milyen katolikus lelkiségről van közvetlen tapasztalatunk F. Eltérő értékelések i. teljes elutasítás (mely ugyanakkor nem zárja ki, hogy a r. kat. egyházban is vannak valódi hívők): (1) némely protestáns irányzat és az adventisták felfogásában a r. kat. egyház a hamis antikrisztusi egyház megjelenítése (a) a pápaság és a hamis tanok együttesen ördögi képződménnyé teszik a r. kat. egyházat (b) a Jelenések 13-ban szereplő valamelyik fenevad vagy a Jelenések ben szereplő Babilon a r. kat. egyházat jelképezi (pl. Dave Hunt: A fenevadon ülő asszony; E.G. White: A nagy küzdelem) (2) népszerű evangéliumi kiadványokban a katolicizmust időnként úgy állítják be, mint ami egy teljesen más vallás (a) a kevés történelmi ismerettel rendelkező olvasónak az a benyomása, hogy a kereszténység és a katolicizmus soha nem is volt semmiféle köszönőviszonyban egymással (b) ebben a megközelítésben az újszövetségi kereszténység és a középkori római katolicizmus között nem lassú történelmi fejlődést (vagy fokozatos megromlást) látnak, hanem idegen eszmék és babonák hatására született új vallást, mely gyökereiben is különbözik az igazi hittől (3) közös ezekben a megközelítésekben az a követelmény, hogy a valódi hívőknek ki kell jönniük a r. kat. egyházból

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL.

ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERET TÉGED, ÉS CSODÁLATOS TERVE VAN AZ ÉLETEDDEL. ISTEN SZERETETE Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János

Részletesebben

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk

Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk Isten akarata, hogy a vallásosságunkból megtérjünk A Biblia világosan tanítja:a keresztény ember nem önmagában elszigetelt lélek, akinek magányosan kell élnie vallásos életét. A Biblia világosan tanítja:

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2)

22. Bibliai történetek Újszövetség Jézus önmagáról (Jn 6,35. 51; 8,12; 10,7-15; 11,25; 14,6; 15,1-2) 7. évfolyam 1. Önismeret a Biblia fényében 2. A Szentírásban Isten szava (2Tim 3,16) 3. Megtérés és hit 4. Emberi kapcsolatok a Biblia fényében 5. Hitvallók a történelemben (gályarabok, hitvalló őseink)

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

A püspöki kar körlevelet tett közzé a hit évének kezdete alkalmából, amelyet október 14-én, vasárnap minden templomban felolvastak.

A püspöki kar körlevelet tett közzé a hit évének kezdete alkalmából, amelyet október 14-én, vasárnap minden templomban felolvastak. Magyar honlap a Hit éve eseményeivel A püspöki kar körlevele a hit évének megnyitójára A püspöki kar körlevelet tett közzé a hit évének kezdete alkalmából, amelyet október 14-én, vasárnap minden templomban

Részletesebben

Tartalom. 1. Miről ismerhetjük fel az atyákat? Különböző atyák felismerése és elfogadása életünk szakaszaiban Az atyák tíz típusa...

Tartalom. 1. Miről ismerhetjük fel az atyákat? Különböző atyák felismerése és elfogadása életünk szakaszaiban Az atyák tíz típusa... Tartalom 1. Miről ismerhetjük fel az atyákat?............................5 2. Különböző atyák felismerése és elfogadása életünk szakaszaiban.......................................9 3. Az atyák tíz típusa........................................15

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

EGYSZER VOLT AZ EUCHARISZTIA

EGYSZER VOLT AZ EUCHARISZTIA EGYSZER VOLT AZ EUCHARISZTIA A szentmisében a kenyér és a bor Jézus Testévé és Vérévé válik. Lehetséges ez? Nézzük meg először Jézus szavait. János evangéliumának hatodik fejezetében hosszan beszélget

Részletesebben

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS

A konfirmációi vizsga felépítése GYÜLEKEZETI ÉNEK BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS Konfirmáció A konfirmációi vizsga felépítése BEVEZETÉS VIZSGA ZÁRÓSZÓ BEFEJEZÉS MIATYÁNK ÁLDÁS 644 33. Konfirmációi vizsga A konfirmációi vizsga alábbi rendje általános útmutatásul szolgál. A vizsga a

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés

Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés Református Pedagógiai Intézet Bibliai szemléletű szervezetfejlesztés dr. Szalai Zsolt 2018. április 13. 1 Tartalom Látás és küldetés meghatározásának fontosság A minket körülvevő valóság megértése Képességeink

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában

A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában A Ferences Világi Rend előtt álló kihívások a mai Európában Európa egy földrész, ahol 50 ország vagy független állam található, amelynek a területe 10,2 millió km2, népessége 740 millió fő, több, mint

Részletesebben

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből?

Hit és cselekedetek. Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? Hit és cselekedetek Törvénykezés vagy engedelmesség? Üdvösség érdemek alapján vagy kegyelemből? A következő írásunkból kiderül, miért hisszük és hogyan értjük, hogy kizárólag kegyelemből van üdvösségünk

Részletesebben

Isten Nagy Terve. 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK

Isten Nagy Terve. 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK Isten Nagy Terve 3 rész: AZ ISTEN ÁLTAL VÁLASZTOTT HELYE AZ IMÁDATNAK Isten Nagy Terve teremtés elesés megváltás helyreállítás Én vagyok az Alfa és az Omega így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt,

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Advent Publishing House Budapest Borsfa street 55. Hungary HU-1171

Advent Publishing House Budapest Borsfa street 55. Hungary HU-1171 A keresztény ember cselekvő optimizmusa árad ebből a könyvből. Szinte minden lapja arról beszél, hogy milyen szép ez az Isten által teremtett világ és benne milyen szép lehet az ember békessége, élete.

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

1. osztály. A tanév során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református énekeskönyvi ének ismerete.

1. osztály. A tanév során tanult énekek közül 5 ifjúsági és 5 református énekeskönyvi ének ismerete. 1. osztály Külső jegyek alapján a református templom sajátosságainak felismerése. A bibliai teremtéstörténetének korosztályi szintű ismerete. Noé és a vízözön történetének ismerete. Az elveszett bárány

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Jézus, a misszió Mestere

Jézus, a misszió Mestere 7. tanulmány Augusztus 8 14. Jézus, a misszió Mestere SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Ézsaiás 42:1-9; Dániel 9:24-27; Máté 10:5-6; Lukács 2:8-14; Apostolok cselekedetei 1:1-14; 2Timóteus 1:8-9 Majd

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Hitvallás és hivatás - protestáns hivatásetika a köznevelésben. A pedagógusokkal szembeni etikai elvárások a református köznevelésben

Hitvallás és hivatás - protestáns hivatásetika a köznevelésben. A pedagógusokkal szembeni etikai elvárások a református köznevelésben Hitvallás és hivatás - protestáns hivatásetika a köznevelésben A pedagógusokkal szembeni etikai elvárások a református köznevelésben A református szemléletű pedagógia Bibliai megalapozottságú Az isteni

Részletesebben

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS

3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS 3. FELNŐTT-KERESZTELÉS FELÉPÍTÉS KÖSZÖNTÉS MISSZIÓI PARANCS KERESZTELÉSI IGE, IGEHIRDETÉS APOSTOLI HITVALLÁS KERESZTELÉSI KÉRDÉSEK KERESZTELÉS (MIATYÁNK) KÖSZÖNTÉS A GYÜLEKEZETBEN 31 KÖSZÖNTÉS Felnőtt

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71.

S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. S TUDIA C AROLIENSIA 2009. 2-3. (X.) 65 71. BOGNÁRNÉ KOCSIS JUDIT REFORMÁTUS SZELLEMISÉG ÉS ÉRTÉKREND KARÁCSONY SÁNDOR FILOZÓFIÁJA ALAPJÁN Az öregek nemzedéke helytelenül jár el, mikor például az ifjúság

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Bibliaolvasó vezérfonal a évre

Bibliaolvasó vezérfonal a évre Bibliaolvasó vezérfonal a 2019. évre Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Őáltala. (1Jn 4,9) KÖZÖS IMÁDSÁGAINK TÉMÁI AZ EGYES NAPOKRA

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Messiási jövendölések IV.évf./2.félév. A Messiás helyettes áldozati halálára vonatkozó jövendölések

Messiási jövendölések IV.évf./2.félév. A Messiás helyettes áldozati halálára vonatkozó jövendölések I.Igehelyek Messiási jövendölések IV.évf./2.félév A Messiás helyettes áldozati halálára vonatkozó jövendölések a.) Nagyobb, egybefüggő szakaszok - 22. Zsoltár - 69. Zsoltár - Ézsa. 52:13-53:12 b.) Rövidebb

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422.

Pinchas Lapide Ulrich Luz: Der Jude Jesus, Zürich, 1979. 1 Jn 1,1. Lk 24, 41. Denzinger: Enchiridion Symbolorum, ed. XXVIII., n. 344., 422. Pinchas Lapide, a jeruzsálemi American College Újszövetség-professzora, a Der Jude Jesus című könyv [1] szerzője, zsidó hitének, zsidó világképének rövid foglalatát a Zsidó hitem lényege című írásában

Részletesebben

1Jn. 4,10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.

1Jn. 4,10 Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Józs. 24,18-20. Kiűzött előlünk az ÚR minden népet, az országban lakó emóriakat is. Mi is az URat akarjuk szolgálni. Bizony, ő a mi Istenünk! Akkor Józsué ezt mondta a népnek: Nem tudjátok ti szolgálni

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar. Tézisfüzet

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar. Tézisfüzet Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar Mária-tisztelet Boldog John Henry Newman tanításában Című doktori értekezéshez Készítette: Kálmán Antal Konzulens: dr. Kránitz Mihály Budapest, 2012 Mária-tisztelet

Részletesebben

Az emberi élet értelme

Az emberi élet értelme Az emberi élet értelme Valószínü már mindegyikünk egyszer elgondolkozott azon, hogy miért élünk ezen a világon, s mi az életünk értelme. Röviden, hat ponton keresztül szeretnénk Isten tervét életünkre

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan

Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Nemes György Nemes Rita Mácsik Mária: Katolikus dogmatika és erkölcstan Hittankönyv a középiskolák 11. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó ELSİ RÉSZ: KATOLIKUS DOGMATIKA Bevezetés A hittan, a teológia

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp.

NEM MINDENKI. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. Budapest, 2015. november 29. Vasárnap 10 óra Somogyi Péter lp. NEM MINDENKI Lekció: Mt 7,21 23 Alapige: Mt 7,21 Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

A Mormon könyve tanításai és tana tanulói olvasmányok

A Mormon könyve tanításai és tana tanulói olvasmányok A Mormon könyve tanításai és tana tanulói olvasmányok Hittan 275 Kiadja: Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza Utah, Salt Lake City Méltányoljuk a könyvvel kapcsolatos megjegyzéseidet és javaslataidat.

Részletesebben

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE

6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE 6. A HÁZASSÁG MEGÁLDÁSÁNAK EMLÉKÜNNEPE gyülekezeti (vasárnap délelőtti) istentiszteleten felépítés BEVEZETÉS (BEJELENTÉS, IMÁDSÁG) RÖVID IGEHIRDETÉS HÁZASTÁRSAK MEGÁLDÁSA 67 A házasság megáldásának emlékünnepe

Részletesebben

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért

Bevezetés. Imádság az idei karácsony teljességéért Bevezetés Imádság az idei karácsony teljességéért Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.... Mi pedig

Részletesebben

Reformáció, katolikus megújulás

Reformáció, katolikus megújulás Reformáció, katolikus megújulás üldözések, keresztes hadjáratok albigensek, valdensek, bogumilok Wycliff tagadta a pápaság vezető szerepét az egyházon belül, tagadta az egyház világi hatalmát és gazdagságát,

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS

Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS Ő ADOTT, ÉN IS ADNI AKAROK EFÉZUS 4.7-16 Ha belefáradtál, hogy mindig bizonyítanod kell Nem arról beszélek...hogy a szeretet ne intené a másikat...hogy a tetteink ne árulkodnának szívünk állapotáról...hogy

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai. Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata

Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai. Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Zsinata 2017. 07. 04. Közös nyilatkozatot fogadott el a Romániai Református Egyház és Romániai Evangélikus-Lutheránus

Részletesebben

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába

Újjászületés - Beleszületni Isten családjába Kenneth E. Hagin Nem az a fontos, hogy melyik gyülekezetbe tartozol, hanem az, hogy melyik családba. Jézus azt tanította, hogy az embernek újjá kell születnie. A következő állítások Jézus szájából származnak:

Részletesebben

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás)

Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) 138 Karácsony és új élet (Gyülekezeti előadás) A most következő előadásban két kérdésre keresem a választ. 1. A múltra nézve: Hogyan kezdte ünnepelni a keresztyénség karácsonykor Jézus Krisztus születését?

Részletesebben

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21

KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7. I. RÉSZ PROLEGOMENA / Alapfogalmak és meghatározások Néhány elıfeltétel A tekintély kérdése 21 KI OLVASSON TEOLÓGIÁT? 7 I. RÉSZ PROLEGOMENA / 11 1. Alapfogalmak és meghatározások 13 2. Néhány elıfeltétel 16 3. A tekintély kérdése 21 II. RÉSZ AZ ÉLİ, IGAZ ISTEN / 27 4. Isten megismerése 29 5. Isten

Részletesebben

Elmélkedések János leveleiről

Elmélkedések János leveleiről Elmélkedések János leveleiről Tóth-Simon Károly A tőle kapott kenet maradjon meg bennetek, és akkor nincs szükségetek rá, hogy bárki is tanítson benneteket mindenre, s ez igaz, nem hazugság. Aszerint,

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD

TANULMÁNYOK A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA. Dr. SZABÖ ÁRPÁD TANULMÁNYOK Dr. SZABÖ ÁRPÁD A SZENT IRATOK ÉRTELMEZÉSE: A BIBLIA A vallások története nem csupán a vallás és kijelentés között mutat benső kapcsolatot, hanem a kijelentés és az írás között is. A vallás,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben