10/2006. (III. 7.) IM rendelet Hatályos:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "10/2006. (III. 7.) IM rendelet Hatályos: 2012.08.28 -"

Átírás

1 10/2006. (III. 7.) IM rendelet Hatályos: /2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el: A jogi oktatás és vizsga célja (1) 3 A rendszeres jogi oktatás (a továbbiakban: tanfolyam) célja, hogy az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) bejegyzett igazságügyi szakértők (a továbbiakban: szakértő) szervezett keretek között kapjanak tájékoztatást az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi ismeretekről, és a megszerzett jogi tudásuk frissítése érdekében rendszeres továbbképzésben részesüljenek. (2) 4 A jogi vizsga (a továbbiakban: vizsga) célja, hogy a vizsgára jelentkező személy számot adjon az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges tételes jogi ismeretekről és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati jogalkalmazási készségéről. (3) 5 Az (1) bekezdés szerinti tanfolyam lehet: a) a névjegyzékbe való felvételt követő első képzés, mely ha a szakértő a vizsga alóli mentesülését nem igazolja jogi vizsgával zárul (a továbbiakban: első képzés), valamint b) az első képzést követően, vizsgakötelezettség nélküli rendszeres továbbképzés (a továbbiakban: rendszeres továbbképzés). Felkészülés a vizsgára 2. (1) 6 A tanfolyam és a vizsga megszervezése, lebonyolítása az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata, ideértve a tanfolyamon előadást tartó személy (a továbbiakban: előadó) felkérését is. (2) 7 Vizsgát az tehet, aki az első képzést elvégezte. 3. (1) 8 A miniszter kéthavonta kivéve, ha a tanfolyamra nincs jelentkező indít tanfolyamot. A miniszter kivételes esetben vagy ha a szakértők nagyobb száma azt indokolja a tanfolyam indítására további időpontot is megjelölhet. (2) 9 A miniszter a minisztérium honlapján félévente közzéteszi a tanfolyam időpontjait, helyét, tananyagának alapját képező jogszabályok (jogszabályhelyek) jegyzékét, a vizsga tervezett időpontját, valamint a tanfolyam és a vizsga díját, továbbá befizetésének módját (1) Az első képzés időtartama 16 óra, a rendszeres továbbképzés időtartama 8 óra.

2 (2) 11 Ha a szakértő az első képzésről 5, a rendszeres továbbképzésről 2 óránál hosszabb időtartamban hiányzik, a vonatkozó tanfolyamot meg kell ismételnie és az első képzésről való hiányzás esetében vizsgára sem bocsátható. Erről a miniszter a mulasztó szakértőt a tanfolyam befejezésének időpontjától számított 8 napon belül írásban, postai vagy külön törvényben szabályozott elektronikus úton értesíti. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára (1) Mentesül a vizsga alól az, aki a) jogász szakképzettséggel, vagy b) jogi szakokleveles közgazdász szakirányú szakképzettséggel, vagy c) jogi szakokleveles mérnök szakirányú szakképzettséggel, vagy d) jogi szakokleveles általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakirányú szakképzettséggel, vagy e) jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettséggel, vagy f) 13 kriminalisztikai szakember szakirányú szakképzettséggel, vagy g) 14 egészségbiztosítás szakvizsgával rendelkezik. (2) Az (1) bekezdés szerinti mentesülési feltétel meglétét igazoló okirat hitelesített másolatát a szakértőnek az első képzésre történő jelentkezési kérelme előterjesztésével egyidejűleg kell benyújtania a miniszterhez A rendszeres továbbképzésre a szakértő ha e rendelet eltérően nem rendelkezik az első képzés elvégzésétől számított négy éven belül, majd ezt követően négyévente köteles jelentkezni (1) A szakértőnek a tanfolyamra és a vizsgára történő jelentkezését az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatósághoz (a továbbiakban: névjegyzéket vezető hatóság) írásban postai úton, telefaxon, személyesen átadott irat útján, vagy külön törvényben szabályozott elektronikus úton kell benyújtania. Az 5. (1) bekezdése szerinti mentesülést igazoló okiratok telefaxon nem nyújthatók be. (2) 18 A szakértőnek mellékelnie kell a) az első képzésre történő jelentkezéshez a 23. (1) bekezdése, b) a vizsgára bocsátás iránti kérelemhez a 23. (2) bekezdése, c) a rendszeres továbbképzésre történő jelentkezéshez a 23. (3) bekezdése szerinti díj befizetését igazoló, a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást igazoló szelvényrészt, illetve annak másolatát. (3) A tanfolyamra és a vizsgára történő jelentkezési kérelem a névjegyzéket vezető hatóság által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon is előterjeszthető. A névjegyzéket vezető hatóság a nyomtatvány mintáját a minisztérium honlapján is közzéteszi.

3 (4) 19 A névjegyzéket vezető hatóság a jelentkezést annak beérkezését követően öt napon belül továbbítja a miniszter részére. 9. (1) 20 A miniszter a szakértőt hivatalból osztja be a tanfolyamra és a vizsgára. (2) 21 A miniszter a szakértőt a tanfolyam helyéről és időpontjáról a tanfolyamra történő jelentkezésnek a miniszterhez való érkezését követően írásban postai vagy külön törvényben szabályozott elektronikus úton, továbbá ha a tanfolyam időpontja miatt indokolt telefaxon vagy személyesen átadott irat útján értesíti. (3) 22 Ha a tanfolyam kitűzött időpontja a szakértőnek nem megfelelő, az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül halasztási díj megfizetése nélkül legfeljebb egy alkalommal kérheti annak módosítását. (4) 23 A miniszter a tanfolyam befejezéséről és a vizsga eredményéről a tanfolyam és a vizsga időpontját követő öt napon belül értesíti a névjegyzéket vezető hatóságot. A vizsga lebonyolítása (1) 25 Az első képzés befejezését követően a vizsgát az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagjaiból a miniszter által esetenként kijelölt vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt kell letenni. (2) 26 Az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagjait a megkeresett szervezetek ajánlásának figyelembevételével a miniszter nevezi ki 5 évre az igazságügyi szakértői működéshez kapcsolódó jogterületek elméleti és gyakorlati szakemberei közül. A kinevezés az érintett beleegyezésével az eredeti kinevezés időtartamával meghosszabbítható. (3) 27 A vizsgabizottság 3 főből áll, melynek elnökét és két tagját a miniszter jelöli ki. A vizsgabizottságot úgy kell megalakítani, hogy abban az egyik tag a miniszter képviselője legyen (1) 29 A miniszter legkésőbb az első képzés befejezését követő öt napon belül kitűzi a vizsga helyét és időpontját és erről a vizsgára köteles szakértőnek (a továbbiakban: jelölt) írásban postai, vagy külön törvényben szabályozott elektronikus úton, továbbá ha a vizsga időpontja miatt indokolt telefaxon vagy személyesen átadott irat útján értesíti. (2) A miniszter kéthavonta kivéve ha a vizsgára nem volt jelentkező a tanfolyamot követő három héten belül tűz ki vizsgát. Kivételes esetben vagy ha a jelöltek nagyobb száma azt indokolja, a miniszter további vizsgaidőpontot is kitűzhet. A vizsga tárgyai 12. A vizsga tárgyai a következők: a) 30 az 1. számú melléklet A) rész szerinti, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges tételes jogi ismeretek, b) a tanfolyamon elsajátított joganyag gyakorlati alkalmazása. A vizsga lefolytatása

4 13. (1) 31 A vizsga lebonyolításával összefüggő szervezési és adminisztrációs feladatokat a miniszter látja el. (2) 32 Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a vizsga szóbeli vizsgából áll. (3) A vizsga nyelve magyar. (4) Ha a jelölt külföldi, a magyar nyelvű vizsga letételével bizonyítja, hogy rendelkezik az igazságügyi szakértői tevékenység gyakorlásához szükséges szintű magyar nyelvtudással. (5) A jelölt a vizsgán jogszabályszöveget és egyéb segédanyagot nem használhat (1) A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság a tagjai által feltett kérdésekre adott válaszok alapján meggyőződik arról, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az elméleti és gyakorlati jogi ismeretekkel, amelyeknek tudása az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges. (2) A szóbeli vizsga nyilvános (1) 35 A vizsgabizottság a vizsgát zárt tanácskozásban értékeli és a vizsga eredményét szóban, nyilvánosan hirdeti ki. (2) A vizsgabizottság az értékelés során arról dönt, hogy a jelölt az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges jogi ismereteket elsajátította és a gyakorlatban alkalmazni tudja, így a vizsgán megfelelt vagy az előzőek hiányában a vizsgán nem felelt meg. A vizsga megismétlése 18. (1) 36 Ha a jelölt a vizsgán nem felelt meg, a vizsgát megismételheti. A vizsgabizottság a jelöltet erről a vizsga eredményének kihirdetésekor értesíti. (2) 37 Az első képzés újbóli elvégzésére a vizsga megismétléséhez nincs szükség, de egy alkalommal a jelölt az első képzés díjának ismételt megfizetése nélkül kérheti beosztását a tanfolyamra (1) A jelölt a vizsgát a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az első képzés első alkalommal történő elvégzését követő 90 napon belül köteles letenni. (2) Ha az első sikertelen vizsgát követően a miniszter az első megismételt vizsgát az (1) bekezdésben megjelölt időponton túlra tűzi ki, a 90 napos határidő a megismételt vizsga időpontjáig meghosszabbodik. Jegyzőkönyv 20. (1) A vizsgáról jegyzőkönyvet kell készíteni és ebben fel kell tüntetni a) 39 a jelölt természetes személyazonosító adatait és lakcímét, b) a vizsga helyét és időpontját, c) a vizsgára történő jelentkezést tartalmazó kérelem ügyszámát, d) 40 azt, hogy a jelölt a vizsgán megfelelt vagy nem felelt meg. (2) A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírják. Tanúsítvány 41

5 (1) Az eredményesen letett vizsgáról a vizsgabizottság a 2. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki, amelyet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírnak. (2) 43 Az e rendelet alapján jogi vizsga letételére nem köteles szakértő részére a vizsgabizottság a tanfolyam elvégzéséről a 3. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki, melyet az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság egy tagja aláír. (3) 44 Az (1) (2) bekezdések szerinti tanúsítványt a vizsgabizottság a miniszter által vezetett minisztérium körbélyegzőjével látja el. (4) 45 Ha az (1) (2) bekezdések szerinti tanúsítvány elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, a miniszter a tanúsítványt pótolja. Irattári őrzés A vizsga teljes iratanyagát a miniszter őrzi. Díj 23. (1) 47 Az első képzésen való részvétel díja Ft. (2) A vizsga díja Ft, ideértve a megismételt vizsga díját is. (3) 48 A rendszeres továbbképzésen való részvétel díja 8000 Ft. 24. (1) 49 A szakértőnek a 23. és a 25. szerinti díjat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számú számlájára kell átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással befizetni. (2) A díjak kezelésére, elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) A (2) bekezdés szerinti jogszabály alapján készített nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására. Halasztás (1) 51 A szakértő 4500 Ft halasztási díj megfizetése mellett a már kitűzött tanfolyam, illetve vizsga elhalasztását kérheti. (2) 52 Ha a szakértő a tanfolyam, illetve a vizsga időpontja előtt legalább 8 nappal a már kitűzött tanfolyam vagy vizsga elhalasztását kérte, vagy a tanfolyamon, illetve a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a kitűzött időponttól számított 8 napon belül megfelelően igazolta és újabb időpontot kért, a soron következő tanfolyamra, illetve vizsgára kell beosztani további tanfolyam-, illetve vizsgadíj fizetése nélkül. (3) 53 Ha a szakértő távolmaradását a (2) bekezdésben írtak szerint nem igazolta vagy halasztási díjat nem fizette be, a befizetett díjat elveszíti. (4) Ha a jelölt távolmaradását a (2) bekezdésben írtak szerint igazolta, de újabb vizsgaidőpontot nem kért, kérelmére a 23. szerinti díjat a vizsgabizottság tagjainak a 26. (2) bekezdés alapján fizetendő díj levonásával vissza kell utalni.

6 26. (1) A vizsgabizottság elnökét és tagjait jelöltenként 3000 Ft vizsgáztatói díj illeti meg. (2) Ha a vizsgán a jelölt anélkül, hogy előzetesen jelezte volna távolmaradását nem jelenik meg, a vizsgáztató részére 2000 Ft vizsgáztatói díj jár. (3) 54 Az előadót a tanfolyamon teljesített óraszám alapján a miniszter és az előadó között esetenként létrejött, az oktatási feladatok ellátására vonatkozó írásbeli megállapodás alapján illeti meg díjazás, amely a 23. (1) és (3) bekezdésében megjelölt díjnak a minisztert megillető költségek levonása után fennmaradó összegéből kerül kifizetésre. (4) A vizsgabizottság elnökét és tagjait, továbbá az előadót megillető díjat a 24. (1) bekezdésében említett számláról kell kiutalni. Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések 27. (1) E rendelet március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése előtt benyújtott felvételi kérelmek intézése során is alkalmazni kell. (2) 55 A névjegyzékbe január 1-je előtt felvételt nyert igazságügyi szakértőkre e rendelet rendelkezéseit a (3) (7) bekezdésben, valamint a 28. és 29. -ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. (3) 56 Ha a (2) bekezdés szerinti szakértő az első képzéshez kapcsolódó vizsga alól mentesül, az első képzésre a névjegyzékbe vétele feltételei fennállásának az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti felülvizsgálata (a továbbiakban: felülvizsgálat) során hozott határozat meghozatalától számított két éven belül köteles jelentkezni. A vizsga alól nem mentesülő szakértő a felülvizsgálata alatt, de legkésőbb a Szaktv. 32. (1) bekezdésében megjelölt időpontig köteles a vizsgát letenni. (4) 57 A (2) bekezdés szerinti szakértő mentesül az első képzéshez kapcsolódó vizsga alól, ha a) egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban az alapképzéshez kapcsolódó végzettség megszerzése vagy az azon túl előírt, a szakterületnek megfelelő szakirányú továbbképzés során legalább egy félévnek megfelelő oktatási időszak alatt jogi ismeretek oktatásában is részesült és eredményes vizsgát tett, vagy b) az 5. (1) bekezdésében felsorolt szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy c) a végzettségének és szakképzettségének megfelelő területen tudományos fokozatot szerzett, vagy d) január 1-jét megelőzően több mint 10 éve igazságügyi szakértőként működik. (5) 58 A (2) bekezdés szerinti szakértő a (4) bekezdés a) c) pontja szerinti feltétel meglétét igazoló okiratot vagy annak hitelesített másolatát a szakértő felülvizsgálata során köteles a miniszterhez benyújtani. (6) 59 A (2) bekezdés szerinti jelölt esetében az első képzéshez kapcsolódó vizsga írásbeli vizsgából áll. A vizsgabizottság a vizsgát zárt tanácskozásban értékeli és a jelöltet az írásbeli vizsga eredményéről sikeres vizsga esetén az erről szóló

7 tanúsítvány megküldésével írásban postai, vagy külön törvényben szabályozott elektronikus úton értesíti. (7) 60 A (2) bekezdés szerinti szakértő a rendszeres továbbképzésre az első képzés elvégzésétől számított négy éven belül, majd ezt követően négyévente köteles jelentkezni. Az a szakértő, aki az első képzési kötelezettségének a névjegyzékbe vétele feltételei fennállásának az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti felülvizsgálata során hozott határozat meghozatalát megelőzően tett eleget, az első képzés időpontjától számított négy éven belül, majd ezt követően négyévente köteles a rendszeres továbbképzésre jelentkezni (1) Az írásbeli vizsgán a jelölt a 13. (1) bekezdésében megjelölt feladatok végzésére a miniszter által kijelölt személy (a továbbiakban: vizsgabiztos) jelenlétében az 1. számú mellékletben megjelölt joganyagból és annak gyakorlati alkalmazására irányuló példákból összeállított írásbeli tesztlapot (a továbbiakban: feladatlap) tölt ki. (2) Az írásbeli vizsga nem nyilvános (1) A feladatlap megoldására két óra áll rendelkezésre. (2) A jelölt a kitöltött feladatlapot aláírásával ellátva a vizsgabiztosnak adja át. (3) Az írásbeli vizsgán a rendfenntartás a vizsgabiztos feladata E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet 14. -a hatályba lépésének 64 időpontjában már benyújtott jelentkezésekre és a módosító rendelet 14. -ának hatálybalépését követően megtartandó megismételt vizsgákra is alkalmazni kell. 1. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez 65 A) rész Az első képzés tananyaga 1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok. 2. Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések. 3. Az eljárási törvényeknek az igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései Magyarország Alaptörvényének rendelkezései. 5. A személyes adatok védelméhez fűződő alapjogra, a személyiségvédelem és az adatvédelem követelményeire vonatkozó alapvető rendelkezések. 6. A gazdasági társaságok alapítására, működésére vonatkozó jogszabályok alapvető rendelkezései. 7. Az Európai Uniónak a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó alapvető szabályai. 8. Jogi alapismeretek. B) rész A rendszeres továbbképzés tananyaga 1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok.

8 2. Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések. 3. Az eljárási törvényeknek az igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései. 4. Gyakorlati ismeretek. 2. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez 67 Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság Akkreditációs lajstromszám:.../ szám TANÚSÍTVÁNY Az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tanúsítja, hogy... aki...,... év... hó... napján született, az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi vizsgát letette....,... év... hó... nap... a vizsgabizottság elnöke a vizsgabizottság tagja a vizsgabizottság tagja P. H. 3. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez 68 Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság Akkreditációs lajstromszám:.../ szám TANÚSÍTVÁNY Az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tanúsítja, hogy... aki...,... év... hó... napján született, az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatáson...-ig terjedő időszakban részt vett....,... év... hó... nap... az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagja P. H. 1 Az 1. -t megelőző cím a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 12. -ával megállapított szöveg. 2 Az 1. a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 12. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 25. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napján folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

9 3 Az 1. (1) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 1. (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a 4 Az 1. (2) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. (1) bekezdés a) rendelkezést a október 1. napjét követően indult vagy megismételt 5 Az 1. (3) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 1. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követően indult vagy megismételt 6 A 2. (1) bekezdése a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 13. -ával megállapított, a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 7 A 2. (2) bekezdése a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 25. (5) bekezdésének a) pontja, a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a 8 A 3. (1) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés c) d) 9 A 3. (2) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 2. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követően indult vagy megismételt 10 A 4. a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet 8. (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. (3) bekezdése alapján a folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások során is alkalmazni kell. 11 A 4. (2) bekezdése a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. 12 Az 5. a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 4. -ával megállapított szöveg. E napját követően indult vagy megismételt 13 Az 5. (1) bekezdés f) pontja a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. 14 Az 5. (1) bekezdés g) pontját a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (1) bekezdése iktatta be. 15 A 6. a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 5. -ával megállapított szöveg. E napját követően indult vagy megismételt

10 16 A 7. -t a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napjét követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 17 A 8. a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 6. -ával megállapított szöveg. E napját követően indult vagy megismételt 18 A 8. (2) bekezdés záró szövegrésze a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 36. (1) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a november 1. napját követően indult vagy megismételt 19 A 8. (4) bekezdése a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. (7) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 4. -a alapján a január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt 20 A 9. (1) bekezdése a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 25. (5) bekezdésének c) pontja, a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés c) és e) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a 21 A 9. (2) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 7. (1) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a 22 A 9. (3) bekezdése a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 16. -ával megállapított, a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 19. (8) bekezdés k) pontja, a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés f) g) pontja, továbbá a 37. (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a 23 A 9. (4) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 7. (2) bekezdése iktatta be, szövege a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. (7) bekezdése szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 4. -a alapján a január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt 24 A 10. -t megelőző alcím a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 8. -ával megállapított szöveg. 25 A 10. (1) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 8. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követően indult vagy megismételt 26 A 10. (2) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés h) 27 A 10. (3) bekezdése a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 17. -ával megállapított, a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés c) pontja szerint módosított

11 szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 28 A 11. a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 9. -ával megállapított szöveg. E napját követően indult vagy megismételt 29 A 11. (1) bekezdése a 17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet 2. (7) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 4. -a alapján a január 1-jét követően indult ügyekben és a megismételt 30 A 12. a) pontja a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet 10. (5) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 12. (3) bekezdése alapján a folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások során is alkalmazni kell. 31 A 13. (1) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés c) 32 A 13. (2) bekezdése a 32/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 17. (3) bekezdésével megállapított, a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés i) pontja, a 37. (1) bekezdés d) pontja, a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (6) bekezdése szerint módosított szöveg. 33 A t a 39/2012. (VIII. 27.) KIM rendelet 7. -a hatályon kívül helyezte. 34 A 17. a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 10. -ával megállapított szöveg. E napját követően indult vagy megismételt 35 A 17. (1) bekezdése a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. 36 A 18. (1) bekezdése a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (2) bekezdésével megállapított szöveg. 37 A 18. (2) bekezdése a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet 10. (5) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 12. (3) bekezdése alapján a folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások során is alkalmazni kell. 38 A 19. a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 12. -ával megállapított szöveg. E napját követően indult vagy megismételt 39 A 20. (1) bekezdés a) pontja a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 13. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a 40 A 20. (1) bekezdés d) pontja a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követően indult vagy megismételt 41 A 21. -t megelőző cím a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 21. -ával megállapított szöveg.

12 42 A 21. a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 21. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 25. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napján folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 43 A 21. (2) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés j) 44 A 21. (3) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés k) 45 A 21. (4) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés c) 46 A 22. a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 47 A 23. (1) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés l) 48 A 23. (3) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés m) 49 A 24. (1) bekezdése a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 25. (3) bekezdésének d) pontja, a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés f) pontja, a 36. (1) bekezdés b) pontja, a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet 10. (5) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 12. (3) bekezdése alapján a folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások során is alkalmazni kell. Nem kell alkalmazni azokban az eljárásokban, amelyekben március 16-át megelőzően a jogszabályban megjelölt igazgatási szolgáltatási díj vagy a tanfolyam díja már befizetésre került. 50 A 25. a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 22. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 25. (1) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napján folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 51 A 25. (1) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés j) 52 A 25. (2) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés j)

13 53 A 25. (3) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés j) 54 A 26. (3) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. (1) bekezdés c) és n) pontja szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a 55 A 27. (2) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 14. -ával megállapított, a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (5) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg. 56 A 27. (3) bekezdését a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 25. (5) bekezdésének g) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet a iktatta be, szövege a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (3) bekezdésével megállapított szöveg. 57 A 27. (4) bekezdése a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 14. -ával megállapított szöveg. E módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követően indult vagy megismételt 58 A 27. (5) bekezdését a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 23. -a iktatta be, szövege a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 14. -ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító rendelet 34. (3) bekezdése alapján a rendelkezést a október 1. napját követően indult vagy megismételt 59 A 27. (6) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 14. -a iktatta be. E napját követően indult vagy megismételt 60 A 27. (7) bekezdését a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 14. -a iktatta be. E napját követően indult vagy megismételt 61 A 28. -t a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (4) bekezdése iktatta be. 62 A 29. -t a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (4) bekezdése iktatta be. 63 A 30. -t a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (4) bekezdése iktatta be. 64 A hatálybalépés időpontja augusztus Az 1. számú melléklet a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet 8. (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 12. (3) bekezdése alapján a folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárások során is alkalmazni kell. 66 Az 1. számú melléklet A) rész 4. pontja a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. (5) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg. 67 A 2. számú melléklet a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 24. (2) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító rendelet 25. (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a október 1. napján folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

14 68 A 3. számú mellékletet a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 24. (2) bekezdése iktatta be. E módosító rendelet 25. (1) bekezdése alapján rendelkezéseit a október 1. napján folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. A Nemzeti Jogszabálytárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. A jogi oktatás és vizsga célja. Felkészülés a vizsgára. Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (5) bekezdésének

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról. A jogi vizsga célja 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Igazságügyi szakértők jogi oktatása

Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Page 1 of 5 Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet - a személyes gondoskodást végző személyek továb... Page 1 of 15 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php)

Részletesebben

9/2006. (II. 27.) IM rendelet

9/2006. (II. 27.) IM rendelet 9/2006. (II. 27.) IM rendelet az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. -a (6)

Részletesebben

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 48. sz. iránymutatása. A közjegyzői vizsgáról. módosításokkal egységes szerkezetben 1. A közjegyzői vizsga célja

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 48. sz. iránymutatása. A közjegyzői vizsgáról. módosításokkal egységes szerkezetben 1. A közjegyzői vizsga célja A Magyar Országos Közjegyzői Kamara 48. sz. iránymutatása A közjegyzői vizsgáról módosításokkal egységes szerkezetben 1 A közjegyzői vizsga célja 1. A közjegyzői vizsga (a továbbiakban: vizsga) alkalmával

Részletesebben

Igazságügyi szakértők jogi oktatása

Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01 -

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01 - 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet Hatályos: 2013.01.01-44/2004. (XII. 20.) PM rendelet az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól Az illetékekről l szóló 1990.

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 05-0137-05 1. Képző szerv neve: GÖMBICZ GYULA OKTATÓ ÉS VENDÉGLÁTÓ KFT Címe: 3532 Miskolc Zielinszky Szilárd u. 7. Tel.: 46/359-100 ggyulakft@gmail.com gombiczkft.hu

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 1 A Magyar Köztársaságban a társadalmi folyamatokhoz, az információs társadalom és a nemzetgazdaság követelményeihez, a munkaerőpiac igényeihez és az Európai Unió

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM. Igazságügyi szakértők jogi oktatása KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM Igazságügyi szakértők jogi oktatása Tisztelt Érdeklődő! Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 18. (1)

Részletesebben

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó

134900 Ft helyett csak 121 410 Ft 14 990 Ft/hó helyett csak 13 491 Ft/hó Tanfolyami összefoglaló Tervezett kezdés: 2016-09-10 Ütemezés: Időtartam: Hetente 10 hónap Helyszín: Budán: XI. Villányi út 5-7. vagy Pesten: XIII. Frangepán u. 19. Tanfolyami napok: szombat 9:00-15:30,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYAR KÖZLÖNY 70. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. május 18., szerda Tartalomjegyzék 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról 5406 13/2016. (V.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám MAGYAR KÖZLÖNY 141. szám MAGYARORSZÁG HATALOS LAPJA 2015. szeptember 30., szerda Tartalomjegyzék 26/2015. (IX. 30.) IM rendelet A bíróságokon és az Országos Bírósági Hivatalban foglalkoztatott egyes igazságügyi

Részletesebben

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat

A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat A pénzügyi szolgáltatás közvetítői hatósági vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzat Készült: 2014. május Tartalom I. A Vizsgaszabályzat tárgyi és személyi hatálya... 3

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZATA

FELVÉTELI SZABÁLYZATA Az 58/2006. (VI. 29.) számú határozattal elfogadott, többször módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletének I. fejezete Mód.: 124b/2007. (XI.29.) számú határozattal A SEMMELWEIS EGYETEM

Részletesebben

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság...

Tartalom. Tartalom Általános rendelkezések Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára Vizsgabizottság... Tartalom Tartalom... 1 Általános rendelkezések... 2 Jelentkezés az alapismereti oktatásra és a vizsgára... 3 Vizsgabizottság... 4 A vizsga lefolytatása... 4 Jegyzőkönyv... 4 Tanúsítvány... 4 Díj... 5 Hatálybalépés...

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "B" személygépkocsi gépjárművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2015 október

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2006. 1 A Felvételi Szabályzat a Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (Ftv), és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére

TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére TÁJÉKOZTATÓ a közigazgatási szakvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2015. február Tisztelt Vizsgázó! A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet),

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT

Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT Hatály: 2013. XII. 5 2014. II. 21. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2013 A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) történő felvételt - a nemzeti felsőoktatásról szóló

Részletesebben

41/2015. (VII. 3.) NFM

41/2015. (VII. 3.) NFM VIZSGASZABÁLYZAT Az üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységeket végző természetes személyek képzésének, vizsgáztatásának és képesítésének, valamint vállalkozások képesítési rendszerének általános

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a végrehajtási eljárás költségeiről. - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról. I. A végrehajtási eljárás költségeiről

TÁJÉKOZTATÓ. - a végrehajtási eljárás költségeiről. - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról. I. A végrehajtási eljárás költségeiről TÁJÉKOZTATÓ - a végrehajtási eljárás költségeiről - a jogszabályokban meghatározott minimális vételi árakról I. A végrehajtási eljárás költségeiről A végrehajtási eljárás költségeit a bírósági végrehajtói

Részletesebben

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n

SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n SZF/.../2011 S z o l n o k i F ő i s k o l a F e l v é t e l i é s Á t v é t e l i S z a b á l y z a t E g y s é g e s s z e r k e z e t b e n Utolsó módosítás: 2011. június 16-án A Szolnoki Főiskola (a

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet. a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról Az általános iskolai beiratkozásra vonatkozó jogszabályok 10. A tankötelezettség

Részletesebben

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata

Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Az elektronikus árverés Üzemeltetési Szabályzata Tartalomjegyzék Üzemeltetési Szabályzat... 3 I. Az elektronikus ingó és ingatlan árverés közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció...

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet miniszteri ösztöndíjra a 2009/2010 es tanévben magyarországi felsőoktatási intézményekbe

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2016. II. 1 - F5. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben a 117/2013. (VII. 10.) szenátusi határozat, a 92/2014. (VII. 16.) szenátusi határozat, a 15/2015.

Részletesebben

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései

Dr. Csala Erika. Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései Dr. Csala Erika Az ingó és ingatlan bírósági végrehajtás legfrissebb rendelkezései A bírósági végrehajtással kapcsolatos és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXX. törvény

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához

Vizsgaszabályzat. a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Vizsgaszabályzat a jogosult erdészeti szakszemélyzet továbbképzéséhez és vizsgáztatásához Az erdészeti szakszemélyzet és a jogosult erdészeti szakszemélyzet nyilvántartásba vételének és nyilvántartásból

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! Tárgy: az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

Gépkezelői jogosítvány rendelet Hatályos: 2016.01.01-40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet

Gépkezelői jogosítvány rendelet Hatályos: 2016.01.01-40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet Gépkezelői jogosítvány rendelet Hatályos: 2016.01.01-40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról A

Részletesebben

OM azonosító: 029695

OM azonosító: 029695 OM azonosító: 029695 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend nyilvánossága... 6 III. Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 7 IV. Jogok és kötelességek... 8 IV.1. A tanulók jogai... 8 IV.2.

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

Semmelweis Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat. III/II. fejezet. SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata III/II. fejezet SEMMELWEIS EGYETEM Egészségtudományi Kar Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 1. A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE (4) A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ)

Részletesebben

Regisztráció - Továbbképzés aktualitások

Regisztráció - Továbbképzés aktualitások Regisztráció - Továbbképzés aktualitások Zaletnyik Zita országos szakfelügyelő gyógytornász Minősített Továbbképzés Akreditáció Működési engedély Alap Nyilvántartás GYEMSZI Regisztráció Működési nyilvántartás

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó. vizsgaszervezési és lebonyolítási. szabályzat SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Felnőttképzési tevékenységére vonatkozó vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat 2015. A vizsgaszervezési és lebonyolítási szabályzat megalkotásának célja, hogy a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések

1982. évi 17. törvényerejű rendelet. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről. I. fejezet. Általános rendelkezések 1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről I. fejezet Általános rendelkezések Az anyakönyv 1. (1) Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely -

Részletesebben

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. (2) bekezdésében

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A képzés megnevezése: Veszélyes áru belvízi szállítási katasztrófavédelmi ellenőri képzés 1.2. A képzés végrehajtásának jogi háttere Magyarország Alaptörvénye 2011. évi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 102. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 2., péntek Tartalomjegyzék 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 180/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet 181/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után.

Az otthonszülésről a kórház értesíti a hivatalunkat, amennyiben a kórházba szállítás megtörtént a szülés után. Változások az anyakönyvi ügyintézésben Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény hatálybalépése következtében 2014. július 1-jétől a papíralapú anyakönyvi rendszert felváltja az egész országra

Részletesebben

126/2013. (XII. 17.) VM rendelet. a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról

126/2013. (XII. 17.) VM rendelet. a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról 126/2013. (XII. 17.) VM rendelet a vadászvizsgát megelőző tanfolyamról és a vadászvizsgáról A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. (1) bekezdése

Részletesebben

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP. Személyi adatok: Az alábbi adatokat kérjük NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN kitölteni!!!

MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP. Személyi adatok: Az alábbi adatokat kérjük NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN kitölteni!!! Címzett: A Kamara tölti ki! A jelentkezés kódszáma:.. Szakma azonosító száma:... Pedagógia: Vállalkozás: Szakmai írásbeli: Szakmai szóbeli: Szakmai gyakorlati: Végső döntés: MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet

TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet 1 TERVEZET.../2012. (.) EMMI rendelet a felsőoktatási hatósági eljárásokhoz, az államilag elismert nyelvvizsgáztatáshoz kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról, azok mértékéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA

A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara ALAPSZABÁLYA A Nógrád Megyei Mérnöki Kamara 1996. november 22. napján elfogadott, 2000. november 23-án, 2004. november 19-én, 2008. május 22-én, 2009.május 21-én és 2012

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Á Á ű ű É ű ű Á ű Ó Ő Á Á Á Ő Á ű Á Í É Ö ű ű É Ö Ö Á Á Ö Á ű É Ö É Á Ö Á É É Á ű Ö É Í Á Á ű Á ű ű É Á Á Á ű ű É Ü Ő Á Á Á ű Á ű Á ű Ö ű ű Á Á Ö Ö Á ű Ö ű ű Í ű Á Á ű Á É Í Á Á Ó ű ű Á ű Á Á Á Á É Á

Részletesebben