Biztonsági adatlap Kén-hidrogén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztonsági adatlap Kén-hidrogén"

Átírás

1 Felülvizsgálat dátuma: Oldal 1 / 6 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve EU-szám: CAS-szám: Index-Nr Vegyi képlet H2S REACH regisztrációs szám: Nem áll rendelkezésre Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Lényeges azonosított felhasználás Ipari és professzionális. Használat előtt végezzen kockázatértékelést Ellenjavallt felhasználás Lakossági felhasználás 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai Gyártó/Forgalmazó cég neve Linde Gáz Magyarország Zrt. H-9653 Répcelak, Carl von Linde út Sürgősségi telefonszám Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Tel: 06/1/ , 06/80/ SZAKASZ: A veszély meghatározása 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása EK osztályozás 1272/2008/EK (CLP) szerint Nyom. alatt lévő gáz (Cseppfolyósított) - Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. Tűzv. gáz 1 - Rendkívül tűzveszélyes gáz. Akut tox. 2 - Belélegezve halálos. STOT egy. 3 - Légúti irritációt okozhat. Vízi, akut 1 - Nagyon mérgező a vízi élővilágra. EK osztályozás 67/548/EK és 1999/45/EK szerint F+; R12 T+; R26 N; R50 Fokozottan tűzveszélyes Belélegezve nagyon mérgező (toxikus) Nagyon mérgező a vízi szervezetekre Emberre és környezetre vonatkozó biztonsági tanácsok Cseppfolyós gáz A cseppfolyós termék bőrfelületre jutása fagyási sérüléseket okozhat Címkézési elemek - Veszélyt jelző piktogram - Figyelmeztetés Veszély - Figyelmeztető mondatok H280 Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat. H220 Rendkívül tűzveszélyes gáz. Belélegezve halálos. H335 Légúti irritációt okozhat. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. - Óvintézkedésre vonatkozó mondatok Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Megelőzés P210 Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/ /forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P260 A gáz belélegzése tilos. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Elhárító intézkedések P377 Égő szivárgó gáz: Csak akkor szabad a tüzet oltani, ha a szivárgás biztonságosan megszüntethető. Meg kell szüntetni az összes gyújtóforrást, ha ez biztonságosan megtehető. P304+P340+P315 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Azonnal orvosi ellátást kell kérni. Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Tárolás P403 Jól szellőző helyen tárolandó. Elzárva tárolandó. Óvintézkedésre vonatkozó mondat - Elhelyezés hulladékként 2.3. Egyéb veszélyek A cseppfolyós termék bőrfelületre jutása fagyási sérüléseket okozhat. 3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Anyag/keverék: Anyag 3.1. Anyagok CAS-szám: Index-Nr.: EU-szám: REACH regisztrációs szám: Nem áll rendelkezésre. Nem tartalmaz olyan egyéb összetevőket vagy szennyeződéseket, amelyek a termék osztályba sorolását befolyásolnák Keverékek 4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

2 Felülvizsgálat dátuma: Oldal 2 / Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése Elsősegélynyújtás - általános információ: A sérültet környező levegőtől független légzőkészülék használata mellett friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. A légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell nyújtani. Orvost kell hívni a helyszínre. Elsősegélynyújtás - belégzés esetén: A sérültet környező levegőtől független légzőkészülék használata mellett friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. A légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell nyújtani. Orvost kell hívni a helyszínre. Elsősegélynyújtás - bőr/szem: Folyadék kiáramlás esetén - legalább 15 percig öntözze vízzel A fagyásos sérülés esetén vízzel kell öblíteni legalább 15 percen keresztül, majd sterilen lefedni. Hívjon orvosi segítséget. A szemet azonnal, legalább 15 percig vízzel kell kiöblíteni. Elsősegélynyújtás - lenyelés esetén: A lenyelés nem tartozik a potenciális expozíciós utak közé A legfontosabb akut és késleltetett tünetek és hatások Károsan hathat a központi idegrendszerre, az anyagcserére és a bélrendszerre. Alacsony koncentráció hosszúidejű hatására tüdőödéma léphet fel. A légző utak irritációját okozhatja A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Hívjon orvosi segítséget. 5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések 5.1. Oltóanyag Alkalmas oltószer Száraz por. Vízpára. Használjon vízpermetet vagy párát a füstgázok ellenőrzésére. Alkalmatlan oltószer Ne használjon folyamatos vízsugarat, mivel korrozív folyadék megjelenését okozhatja Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek Veszélyes égéstermékek Tűz hatására bekövetkező termikus bomlás során a következő mérgező és/vagy maró gázok keletkezhetnek: Kén-dioxid Tűzoltóknak szóló javaslat Speciális eljárások Ha lehetséges, a termék kiáramlást el kell állítani. Tartályt el kell távolítani a tűz környezetéből, vagy védett helyről vízzel kell hűteni. Kiáramló égő gázt csak akkor szabad oltani, ha az feltétlenül szükséges. Spontán újbóli begyulladás lehetséges. A gázpalack környezetében lévő egyéb tüzet kell oltani. Előzze meg a vészhelyzetben felhasznált víz szenny,- vagy csapadékvíz elvezető csatornába történő bejutását. Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak Gázzáró vegyvédelmi ruházat (1. Típus 1) és környező levegőtől független légzőkészülék együttes használata. MSZ EN 943-2:2002: A folyékony és a gáznemű vegyszerek - beleértve az aeroszolokat és a szilárd részecskéket - ellen védő ruházat. A mentőcsapatok (ET) vegyszerek ellen védő gáztömör (1. típusú) öltözeteinek teljesítménykövetelményei. 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások Ki kell üríteni a területet. Gyújtóforrást meg kell szüntetni. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A területre való belépésnél használjunk környező levegőtől független légzőkészüléket, hacsak az atmoszférát nem találták biztonságosnak. Folyamatosan ellenőrizze a kiszabadult termék koncentrációját. Meg kell akadályozni csatornába, pincébe, munkagödörbe vagy más helyre való bejutását, ahol veszélyes lehet a gáz felgyülemlése. Potenciálisan robbanásveszélyes atmoszféra kockázatát vegye tekintetbe Környezetvédelmi óvintézkedések Meg kell kísérelni a gázkiömlés elállítását A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai A területet ki kell szellőztetni. A személyeket evakuálni kell a területről, a gyújtóforrásokat meg kell szüntetni, amíg a kifolyt folyadék teljesen el nem párolog (a padló fagymentes nem lesz) Hivatkozás más szakaszokra Lásd még a 8. és 13. szakaszt. 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések Csak tapasztalt és megfelelően képzett személyek kezelhetnek nyomás alatt lévő gázokat. Az anyagot megfelelő higiéniai körülmények és biztonsági eljárás mellett kell kezelni. Csak olyan berendezést használjunk, amely erre a termékre, a tervezett nyomásra és hőmérsékletre alkalmas. Kétes esetben konzultálni kell a gáz szállítójával. Kerülni kell az expozíciót, használatához külön utasítás szükséges. Az elektrosztatikus kisülés ellen óvintézkedéseket kell tenni. A berendezéseket, készülékeket a gáz bevezetése előtt levegőmentesre kell öblíteni. Gyújtóforrásoktól, beleértve az elektrosztatikus feltöltődést is távol kell tartani. A termék alkalmazása során nem szabad dohányozni. Értékelje a potenciális robbanásveszélyes atmoszféra kialakulásának kockázatát és hogy szükséges-e robbanásbiztos berendezés alkalmazása. Mérlegelje, hogy szükséges-e a szikramentes eszközök használata. Győződjön meg róla, hogy a teljes gáz ellátó rendszer szivárgásellenőrzése, a használat előtt/időszakosan megtörtént. Javasolt a palack és szabályozóegység közé egy lefúvató egység beépítése. Víz, savak, lúgok visszaszívását meg kell akadályozni. Figyelembe kell venni a gáz szállítójának kezelési utasításait. Meg kell akadályozni a palackba történő visszaáramlását. A palackokat védeni kell fizikai károsodástól, ne húzza, dobja vagy csúsztassa. Ha palackot mozgat, még rövid távolságon is, használjon palackmozgatásra tervezett szállító eszközt. Hagyja a palackvédő sapkát a helyén, amíg a tárolóedény nincs megfelelően rögzítve és nem áll használatra készen. Ha a felhasználó bármilyen problémát tapasztal a szelep működtetése során, függessze fel a használatot és értesítse a szolgáltatót. Soha ne kísérelje meg javítani, módosítani a szelepet vagy a biztonsági berendezést. Ha sérült szelepet észlel, jelentse azonnal a szolgáltatónak. A tárolóedény szelepnyílását tartsuk tisztán, különösen olaj és vízszennyeződésektől. Helyezze vissza a szelep záróanyát, amint a tárolóedény nincs a berendezéshez csatlakoztatva. Valamennyi használat után, vagy ha üres, zárja el a palack (tároló) szelepet, még ha a berendezéshez is van csatlakoztatva. Soha ne kísérelje meg a gázok átfejtését az egyik

3 Felülvizsgálat dátuma: Oldal 3 / 6 palackból a másikba. Soha ne használjon nyílt lángot vagy elektromos fűtőkészüléket a palacknyomás növelésére. Ne távolítsa el vagy rongálja meg a gyártó/importáló által, a palack tartalmának azonosítása céljából felhelyezett címkét. A berendezést kifogástalanul földelni kell A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt Tájékozódjon a palacktárolásra vonatkozó helyi jogszabályokról és követelményekről. A palackokat 50 C-nál alacsonyabb hőmérsékletű, jól szellőztethető helyen kell tárolni. A palack, oxidáló gázokkal és más tüzet elősegítő anyagokkal együtt nem tárolható. A palackokat függőleges helyzetben kell tárolni és megfelelően rögzíteni kell. A tárolt palackok általános állapotának vizsgálatát és szivárgásellenőrzését időszakonként el kell végezni. Szelepvédő eszközt kell alkalmazni. Olyan helyen tárolja a palackokat, ahol nincs tűzveszély, gyújtó és hő forrástól távol esik. Éghető anyagoktól távol tartandó. A tárolóterületen alkalmazandó valamennyi elektromos berendezésnél a potenciális robbanásveszélyes atmoszféra kockázatát figyelembe kell venni. A palackokat ne tárolja olyan körülmények között, ahol korróziós veszélynek van kitéve. Be kell tartani a 25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM együttes rendelet, a munkahelyek kémiai biztonságáról előírásait Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások) 8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem 8.1. Ellenőrzési paraméterek Expozíciós határérték Értéktípus Érték Észrevételek TLV (ACGIH) 1 ppm 2011 CK 14 mg/m3 ÁK 14 mg/m Az expozíció ellenőrzése Megfelelő műszaki szabályozás. Kockázatértékelést kell végezni és dokumentálni minden munkaterületen a termék használatával összefüggő kockázatokra és ki kell választani az elfogadható kockázat eléréséhez szükséges védőeszközt. A termék zárt rendszerben és szigorúan szabályozott körülmények között használható fel. A koncentrációt a munkaegészségügyi határérték alatt kell tartani. Gázérzékelőt kell használni, ahol nagy mennyiségű éghető gáz kiszabadulása lehetséges. Munkaengedély rendszer alkalmazása javasolt pl.: karbantartási tevékenységek során. Gáztömör csatlakozásokat kell előnyben részesíteni (pl.: hegesztett csövek). Nyomás alatti rendszereket szivárgásra időszakosan ellenőrizni kell. Alkalmazzon megfelelő általános vagy helyi elszívást. Gázérzékelőt kell használni, ahol mérgező mennyiség kijutása lehetséges. Egyéni védőeszköz Szem,- és arcvédelem A folyadék ráfröccsenésétől a szemet, arcot és a bőrt védeni kell. Mossa meg kezét, alkarját és arcát a vegyi anyaggal történt kezelést követően azonnal, valamint étkezés, dohányzás és mosdóhasználat előtt. Viseljen arcvédő eszközt töltés és töltőcsatlakozások megbontása során. MSZ EN 166 szabvány követelményeinek megfelelő védőszemüveg, arcvédő használata szükséges. Viseljen MSZ EN 166 szabványnak megfelelő védőszemüveget a gáz használatakor. Teljes álarc ajánlott. MSZ EN 136:2000 Légzésvédők. Teljes álarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés. Bőrvédelem Kézvédelem Tanács: Védőkesztyű és védőcipő viselése a palackkezeléskor., Vegyszerálló kesztyűt - ami teljesíti az EN 374 követelményeit - kell viselni, minden alkalommal a vegyi termék kezelésekor, amennyiben a kockázat értékelés alapján az szükséges., Az anyagok alkalmazhatók rövid ideig tartó érintkezés és/vagy folyadékfröccsenés esetén. - Nitril Kesztyű vastagság: 0,75 mm Testvédelem Védje szemét, arcát, és a bőrét a termékkel való érintkezéstől. Baleset esetére készenlétbe kell tartani megfelelő vegyvédelmi ruhát. Védőruházat kiválasztásánál az elvégzendő tevékenységekkel járó kockázatokat kell figyelembe venni. MSZ EN 943: Folyékony aerosolokat és szilárd részecskéket tartalmazó folyadék- és gáz halmazállapotú vegyszerek elleni védőruházat. 1. rész: Szellőztetett és nem szellőztetett, "gázzáró"(1. típusú) és "nem gázzáró" (2. típusú), vegyszerek ellen védő öltözetek teljesítmény követelményei. Egyéb védelem Viseljen lángálló védőruházatot. Tegyen óvintézkedéseket a statikus feltöltődés elkerülésére. Védőkesztyű és védőcipő viselése a palackkezeléskor. MSZ EN ISO Személyi védőeszközök. Biztonsági lábbeli. ISO/TR 2801:2007 Hővel és lánggal szembeni védőruházat. Általános ajánlások a védőruházat kiválasztásához, karbantartásához és használatához. Légzésvédelem A légzésvédelmi eszköz (RPD) kiválasztásának ismert vagy előre jelzett expozíciós szinteken kell alapulnia, az RPD kiválasztását a termék veszélyei és a biztonságos munkavégzés határozza meg., Magas koncentráció esetén használjon SCBA-t., Ha a kockázatértékelés megengedi szűrőbetétes légzésvédelem használható., Baleset esetére készenlétbe kell tartani a környező levegőtől független légzőkészüléket. MSZ EN 136:2000 Légzésvédők. Teljes álarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés. Rövidtávú használatra: B szűrő Légzésvédelmi eszközök. Gázszűrő és kombinált szűrő(k). Követelmények, vizsgálat, jelölés. Hosszú távú használatra:, Ha a kockázatértékelés megengedi légszűrő használható. MSZ EN 137 Légzésvédők. Sűrített levegős készülékek. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés. Termikus veszélyek Különleges védelmi intézkedés nem szükséges. A környezeti expozíció ellenőrzése Speciális kockázatkezelés nem szükséges a megfelelő higiéniai körülmények és biztonsági eljárások alkalmazása mellett. Az emisszió korlátozása a vonatkozó helyi szabályozás alapján. Vegye figyelembe a 13. szakasz hulladékgáz kezelésre vonatkozó előírásait. 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

4 Felülvizsgálat dátuma: Oldal 4 / Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ Általános információk Megjelenés/Szín: Színtelen gáz Szag: Záptojás szagú Szaga sokáig érezhető. Csekély figyelmeztető hatás alacsony koncentráció esetén. Az anyag a szaglásküszöb deszenzibilitást váltja ki. Szagküszöbérték: A szagküszöbérték szubjektív és nem alkalmas a túlzott expozíció jelzésére. Olvadáspont: -86 C Forráspont: -60,2 C Lobbanáspont: Gázokra és gázkeverékekre nem alkalmazható. Párolgási sebesség: Gázokra és gázkeverékekre nem alkalmazható. Robbanási határérték (térf.% levegőben): 3,9 %(V) - 45,5 %(V) Gőznyomás 20 C: 18,8 bar Relatív sűrűség, gáz: 1,2 Oldhatóság vízben: 3980 mg/l Megoszlási hányados: n-oktanol/víz: Gyulladáspont: 270 C Viszkozitás: Kinematikus: Robbanóképességi tulajdonságok: EU szabályozás szerint: Oxidáló tulajdonságok: Moláris tömeg: 34 g/mol Kritikus hőmérséklet: 100 C Relatív sűrűség, folyadék: 0, Egyéb információk Gáza/gőze nehezebb a levegőnél. Zárt terekben könnyen összegyűlhet, különösen a padlón vagy a mélyebben fekvő területeken. 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség Reakciókészség Nincs egyéb reakcióba lépési veszély az alábbi fejezetekben leírtakon túl Kémiai stabilitás Normál körülmények között stabil A veszélyes reakciók lehetősége Levegővel potenciálisan robbanásveszélyes keveréket képezhet., Oxidálószerekkel heves reakcióba léphet Kerülendő körülmények Tartsa távol hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől. - Tilos a dohányzás. Kerülni kell a nedvesedést a berendezésekben Nem összeférhető anyagok Vízzel, néhány fém gyors korrózióját okozza. Nedvesség. Levegő, Oxidáló. A kompatibilis anyagok listája megtekinthető a legújabb ISO szabványban Veszélyes bomlástermékek A használat és tárolás normál feltételei mellett, veszélyes bomlástermékek nem képződnek. Tűz hatására bekövetkező termikus bomlás során a következő mérgező és/vagy maró gázok keletkezhetnek: Kén-dioxid. 11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Akut inhalációs toxicitás Érték: LC50 Expozíciós idő: 4 h Értékek nem standard egységben: 356 ppm Akut toxicitás más expozíciós úton A lenyelés nem tartozik a potenciális expozíciós utak közé. Bőrirritáció Szemirritáció Irritáló Szenzibilitás Géntoxicitás in vitro Vizsgálat típusa: Ames vizsgálat in vitro: Eredmény: Negatív. Módszer: OECD vizsgálati iránymutatás 471 Karcinogenitás értékelés Mérgező a reprodukciós képességre/termékenységre Értéktípus: NOAEC Érték: 80 ppm Módszer: Utódkárosítás/fertilitás Értéktípus: NOAEC Érték: 80 ppm Módszer: Mérgezés kialakulása Reproduktív toxicitás értékelés Teratogenitás értékelés Célszervi toxicitás (STOT) - egyszeri expozíció Légutak irritációja Célszervi toxicitás (STOT) - ismétlődő expozíció Káros hatással van a központi idegrendszerre. 12. SZAKASZ: Ökológiai információk Toxicitás Nagyon mérgező a vízi szervezetekre Veszélyezteti az ivóvizet. Akut toxicitás vízi gerinctelenekre Fajok: Daphnia magna Expozíciós idő: 48 h Értéktípus: EC50 Értékek standard egységben mg/l: 0,12 mg/l Toxicitás mikroorganizmusokra Vizsgálat típusa: Édesvíz Fajok: Alga Expozíciós idő: 24 h

5 Felülvizsgálat dátuma: Oldal 5 / 6 Értéktípus: EC50 Értékek standard egységben mg/l: 1,87 mg/l Perzisztencia és lebonthatóság Nem áll rendelkezésre adat Bioakkumulációs képesség Nem áll rendelkezésre adat A talajban való mobilitás Nem áll rendelkezésre adat A PBT- és a vpvb-értékelés eredményei PBT vagy vpvb anyagként nem osztályozott Egyéb káros hatások Vizes ökológiai rendszerek ph értékét megváltoztathatja. 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok Hulladékkezelési módszerek A gázt alkalikus oldattal, heves reakció elkerülése érdekében, ellenőrzött körülmények között kell mosni. A mérgező és maró gázokat, amelyek az égés során keletkeznek, az égéstermékből ki kell mosni, mielőtt azt a légkörbe engednék. Nem lehet az atmoszférába engedni. Nem szabad olyan helyekre bejutnia, ahol fenn áll egy robbanásképes gáz-levegőkeverék kialakulásának veszélye. A felhasznált gázt egy lángvisszacsapásgátlóval ellátott égőn keresztül el kell égetni. Ha tanácsadásra van szükség, érdeklődjön a gáz szállítójánál. Hivatkozva az EIGA által kiadott gyakorlati kézikönyvre (Doc. 30/10 Gázok megsemmisítése), ami letölthető a honlapról) további útmutató érhető el a megfelelő megsemmisítési módra. Nyomásálló tartályokban tárolt, veszélyes anyagokat tartalmazó gázok (ideértve a halonokat is) EWC-kód * 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk ADR/RID UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés HIDROGÉN-SZULFID Szállítási veszélyességi osztály(ok) Osztály: 2 Osztályozási kód: 2TF Bárca: 2.3, 2.1 Veszélyszám: 263 Alagútkorlátozási kód: (B/D) Csomagolási csoport P Környezeti veszélyek Környezeti veszély A felhasználót érintő különleges óvintézkedések IMDG UN-szám Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés Hydrogen sulphide Szállítási veszélyességi osztály(ok) Osztály: 2.3 Bárca: 2.3, 2.1 EmS: F-D, S-U Csomagolási csoport P Környezeti veszélyek Környezeti veszély A felhasználót érintő különleges óvintézkedések A MARPOL 73/78 II. melléklete és az IBC kódex szerinti ömlesztett szállítás IATA Környezeti veszélyek Környezeti veszély A felhasználót érintő különleges óvintézkedések Egyéb szállítási információk Kerülni kell az olyan járműveken történő szállítást, amelyeknek rakodótere nincs elválasztva a vezetőfülkétől. A vezetőnek ismernie kell a rakomány lehetséges veszélyeit, és tudnia kell, mi a teendő baleset vagy veszély esetén. A termék szállítása előtt győződjön meg róla, hogy az teljesen biztonságos, és: a palackszelepek zártak és nem szivárognak. A szelepzáró anya vagy záródugó (amennyiben van) helyesen legyen rögzítve. A szelepvédő berendezés helyesen legyen rögzítve. Elégséges szellőzés biztosítva legyen. Meg kell felelni a vonatkozó előírásoknak. 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok Seveso irányelv 96/82/EK: Tartalmazza. Egyéb szabályozások évi XCIII. törvény a munkavédelemről és a vonatkozó kormány és miniszteri rendeletek évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a vonatkozó kormány és miniszteri rendeletek 25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes r. a munkahelyek kémiai biztonságáról. 44/2000 (XII. 27.) EüM r. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól.

6 Felülvizsgálat dátuma: Oldal 6 / évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól. 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 94/9/EK irányelv a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre. 89/686/EK irányelv az egyéni védőeszközökről. 67/548/EGK irányelv a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. 1999/45/EK irányelv a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről. A Tanács 97/23/EK irányelve nyomástartó berendezésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről. Ez a Biztonsági Adatlap a 453/2010 számú EU rendelettel összhangban került elkészítésre Kémiai biztonsági értékelés CSA-t nem végeztek. 16. SZAKASZ: Egyéb információk Vegyünk figyelembe minden állami/helyi előírást. Biztosítani kell, hogy a munkatársak ismerjék meg az anyag tűzveszélyességét. A légzőkészülék megfelelő használatát gyakoroltatni kell. Biztosítani kell, hogy a munkatársak ismerjék meg a mérgezés veszélyességét. Mielőtt a terméket valamilyen új folyamatban vagy kísérletnél használnánk, gondosan tanulmányozni kell az anyag összeférhetőségét és a biztonságot. Tanács Bár a dokumentum összeállítását kellő körültekintéssel végeztük, a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért vagy egyéb károkért nem vállaljuk a felelősséget. A dokumentumban megadott részletes információk az ismeretek mai szintjén alapulnak. Hivatkozások Különböző adatforrások kerültek felhasználásra a biztonsági adatlap összeállításakor: Anyagspecifikus információ az ellátótól. Európai Vegyipari Ügynökség (ECHA): Információk regisztrált anyagokról (http://apps.echa.europa.eu/registered/registeredsub.aspx#search) Európai Vegyipari Ügynökség (ECHA): Útmutató biztonsági adatlap összeállításához Európai Ipari Gáz Szövetség (EIGA) Doc.. 169/11 Osztályozás és címkézés útmutató. Nemzeti Szabványosítási és Technológiai Testület (NIST) Szabványhivatkozás adatbázis 69. szám Európai Vegyipari Tanács (CEFIC) ERICards MSZ EN ISO 10156:2010: Gázok és gázkeverékek. A tűzveszélyesség és az oxidálóképesség meghatározása a palackszelep-csatlakozások kiválasztásához. ESIS (European chemical Substances & Information System, Dokumentum vége

1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 15/85 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 20/80 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 30/70 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: LASERMIX 477 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: CORGON 10 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: BIOGON OC25 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Gázszám: 201 Oxigén ipari, Gázszám: 202 Oxigén orvosi, Gázszám: 204 Magassági légzőoxigén,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650 Oldalszám: 1 / 12 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név : Vegyi képlet : N 2; CO 2 Biztonsági adatlap száma Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég neve E-mail cím:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650 Oldalszám: 1 / 12 ALHCLP106/01 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név : Vegyi képlet : N 2; CO 2 Biztonsági adatlap száma Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég

Részletesebben

170 ppm C3H8 + 500 ppm NO + 2000 ppm CO + 8 Vol. ALH-108/01 % CO2 nitrogénben gázkeverék

170 ppm C3H8 + 500 ppm NO + 2000 ppm CO + 8 Vol. ALH-108/01 % CO2 nitrogénben gázkeverék Oldal : 1 / 5 êt T : Mérgező ón 2.2 : Nem gyúlékony, nem mérgező gáz 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Biztonsági adatlap száma Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég

Részletesebben

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray

: ISOFLEX TOPAS NB 52 Spray 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termék neve : Cikk szám : 081326 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK rendeletek szerint Felülvizsgálat: 2015.07.01. Verzió: 7 Oldal: 1/9 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi név/megnevezés: BIOCID Légkondicionáló tisztító

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1

Elkészítés időpontja: 2014. 06. 10. Felülvizsgálat időpontja: - Verziószám: 1 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Zwaluw, 2K Purhab Termékkód: 2KB2 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG

Biztonsági adatlap ACTARA 25 WG 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A9584C 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 114388E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) Európa SEKUSEPT AKTIV Változat 5.1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint

PEDEX tetűirtó hajszesz Kiadás/felülvizsgálat:2015.06.27. változat: 4. BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP 1272/2008/EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/10 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám: - EU szám:

Részletesebben

: Sikadur -12 Pronto Part A

: Sikadur -12 Pronto Part A 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Jelenlegi

Részletesebben

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint)

Háztartási lakkbenzin hígító ANDA. BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 453/2010/EU rendelet szerint) Oldalszám: 1/11 BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 45/2010/EU rendelet szerint) 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1. 1. Termékazonosító Az anyag/keverék neve: CAS szám:

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.10.30. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően

BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006/EK (REACH) és 453/2010/EU rendeleteknek megfelelően Oldalszám:1/12 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: Anyag/Keverék Keverék 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint

Kiadás/felülvizsgálat:2012.11.05. változat: 1. BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint BIZTONSÁGI ADATLAP a 1907/2008 EK rendelet szerint 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék név: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat. Oldalszám: 1 / 6 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név : Ar 97,5% + CO 2 2,5% gázkeverék Vegyi képlet : Ar; CO 2 Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég neve E-mail cím:

Részletesebben

1. SZAKASZ AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 1.1. Termék azonosító Anyagnév: Etilalkohol denaturált Márkanév: Denaturált szesz EK szám: 200-578-6 CAS szám:64-17-5 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza:

HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015. A gyűjtőcsomag a következőket tartalmazza: Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK szabályozás szerint HÉLIOSZ TRIÓ 1/15 Verzió 1 / H Felülvizsgálat dátuma: 02.03.2015 102000030446 Nyomtatás Dátuma: 02.03.2015 A gyűjtőcsomag

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 104375E : Orvosi műszer-fertőtlenítőszer BIZTONSÁGI ADATLAP Összhangban van az 1907/2006 számú (EU) Szabályzat (REACH), II. Mellékletével (453/2010) - Európa SEKUSEPT EXTRA N Változat 1 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint. 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1 / 14 1. Szakasz: Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító A termék kereskedelmi elnevezése: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben