170 ppm C3H ppm NO ppm CO + 8 Vol. ALH-108/01 % CO2 nitrogénben gázkeverék

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "170 ppm C3H8 + 500 ppm NO + 2000 ppm CO + 8 Vol. ALH-108/01 % CO2 nitrogénben gázkeverék"

Átírás

1 Oldal : 1 / 5 êt T : Mérgező ón 2.2 : Nem gyúlékony, nem mérgező gáz 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név Biztonsági adatlap száma Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég neve Sürgősségi telefonszám : 170 ppm C3H ppm NO ppm CO + 8 Vol.% CO2 nitrogénben gázkeverék : ALH-108/01 : Ipari- és szakmai felhasználások. A terméket kizárólag szakképzett személyzet használhatja. Munkahelyi kockázatelemzésben a felhasználó köteles értékelni a termék veszélyeit. : Krisztina krt. 39/b H 1013 Budapest Hungary : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat Cim: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. Telefon zöld szám: 06/80/ (éjjel-nappal) 2 Veszélyesség szerinti besorolás VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA : Magas koncentrációban fulladást okozhat. A születendő gyermekre ártalmas lehet. Sűrített gáz. 3 Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok Összetevők Anyag/készítmény : 170 ppm C3H ppm NO ppm CO + 8 Vol.% CO2 nitrogénben gázkeverék : Veszélyes termék (1999/45/EC EK direktíva) : Készítmény. Anyagnév Tartalom CAS szám EK szám Index Sz. Propán : % NOTE 2 F+; R12 Nitrogén-monoxid : 0.05 % NOTE 2 O; R8 T+; R26 C; R34 Szén-monoxid : 0.2 % NOTE 2 F+; R12 Repr. Cat. 1; R61 T; R23-48/23 Szén-dioxid : 8 % NOTE 1 Nitrogén : % NOTE 1 egyéb információk : Teljes R mondatok a 16-os fejezetben. Megj. 1: Felsorolva a REACH rendelet IV / V mellékletében, regisztráció alól kivéve. Megj. 2: A regisztrációs határidő még nem járt le.

2 Oldal : 2 / 5 4 Elsősegélynyújtás Elsősegélynyújtás - Belégzés : Nagyobb koncentrációban fulladást okozhat. Tünetek lehetnek a mozgásképesség elvesztése, vagy eszméletvesztés. A sérült nem érzékeli a fulladási állapot bekövetkeztét. A sérültet környező levegőtől független légzőkészülék használata mellett friss levegőre kell vinni. Melegen és nyugodtan kell tartani. A légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell nyújtani. Orvost kell hívni a helyszínre. - Lenyelés : A lenyelés nem tartozik a potenciális expozíciós utak közé. 5 Tűzvédelmi intézkedések Speciális kockázatok :A tűz hatására bekövetkezhet a tárolóedény felszakadása/robbanása. Veszélyes égéstermékek : Szén-monoxid, Nitrogén-monoxid/nitrogén-dioxid, Oltóanyag - Alkalmas oltószer : Minden ismert oltószer használható. Speciális eljárások : Ha lehetséges, a termék kiáramlást el kell állítani. Tartályt el kell távolítani a tűz környezetéből, vagy védett helyről vízzel kell hűteni. Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak : Zárt térben környező levegőtől független légzőkészüléket kell használni. 6 Intézkedések véletlenszerű expozíciónál Személyre vonatkozó óvintézkedések : Evakuálni kell a területet. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. A területre való belépésnél használjunk környező levegőtől független légzőkészüléket, hacsak az atmoszférát nem találták biztonságosnak. Környezetvédelmi óvintézkedések : Meg kell kísérelni a gázkiömlés elállítását. Mentesítés módszerei : A területet ki kell szellőztetni. 7 Kezelés és tárolás Kezelés Tárolás : A nyomáslökések elkerülése érdekében a szelepeket lassan kell nyitni. Meg kell akadályozni a víznek a gázpalackba való bejutását. Meg kell akadályozni a palackba történő visszaáramlását. Csak olyan berendezést használjunk, amely erre a termékre, a tervezett nyomásra és hőmérsékletre alkalmas. Kétes esetben konzultálni kell a gáz szállítójával. Figyelembe kell venni a gáz szállítójának kezelési utasításait. Az edényzetet (palackot) az eldőlés és leesés ellen biztosítani kell. : A palackokat 50 C-nál alacsonyabb hőmérsékletű, jól szellőztethető helyen kell tárolni. Az edényzetet (palackot) az eldőlés és leesés ellen biztosítani kell. 8 Expozíció-ellenőrzés/személyi védelem Technikai védelem Személyi védőintézkedés Légzésvédelem : A robbanási / mérgezési határérték elérése esetén megfelelő, hatékony szellőztetést kell biztosítani. : Megfelelő szellőzést kell biztosítani. :Az előírásoknak megfelelő szellőzés esetén nincs szükség különleges levegőztető berendezére.

3 Oldal : 3 / 5 8 Expozíció-ellenőrzés/személyi védelem (folytatva) Kézvédelem :Bőr mechanikai védőkesztyűt kell viselni a palackok kezelése közben. Szemvédelem : Megközelítés csak kémiai védelemmel ellátott, zárt védöszemüveggel. - Test védelem :Védőcipőt kell viselni a palack / palackköteg / tartály mozgatása során. Munkahelyi egészségügyi határérték : Szén-dioxid : ÁK érték - átlag koncentráció (mg/m3) : 9000 Szén-dioxid : CK érték - csúcs koncentráció (mg/m3) : nincs Szén-monoxid : CK érték - csúcs koncentráció (mg/m3) : 66 Szén-monoxid : ÁK érték - átlag koncentráció (mg/m3) : 33 Nitrogén-monoxid : ÁK érték - átlag koncentráció (mg/m3) : 30 Nitrogén-monoxid : CK érték - csúcs koncentráció (mg/m3) : nincs 9 Fizikai és kémiai tulajdonságok Állapota 20 C-on Szín Szag Relatív sűrűség, gáz (levegő=1) :Sűrített gáz. : Színtelen. : Ez a gázkeverék egy vagy több olyan összetevőt tartalmaz, melynek szaga a következő: Édes A szag nem figyelmeztet, a szagérzékelés egyénenként változó, szubjektiv, így a szagküzöb nem alkalmazható az expzíció megelőzésére. : Könnyebb vagy közel azonos sűrűségű mint a levegő. 10 Stabilitás és reakciókészség Stabilitás és reakciókészég Veszélyes bomlástermékek Nem összeférhető anyagok Kerülendő körülmények : Normál körülmények között stabil. 11 Toxikológiai adatok Toxicitási információk : A terméknek mérgező hatása nem ismeretes. A fertilitást (fogamzóképességet vagy nemzőképességet) és a születendő gyermeket károsíthatja. Patkány belégzés LC50 [ppm/4h] : Szén-monoxid : 1880 Nitrogén-monoxid : 57.5 Reprodukciót károsító: utódkárosító : Az anyagnak fejlődési rendellenességet előidéző hatása ismert. 12 Ökológiai információk Hatás az ózonrétegre Globális felmelegedési potenciál [ CO2=1] : Üvegházhatású gázokat tartalmaz; amelyek nem szerepelnek a 842/2006/EK rendeletben. 13 Hulladékkezelési szempontok Általános : Ne áramoltassuk olyan csatornába, pincébe, munkagödörbe, vagy hasonló helyre, ahol veszélyes lehet a gáz felgyülemlése. Ha tanácsadásra van szükség, érdeklődjön a gáz szállítójánál.

4 Oldal : 4 / 5 13 Hulladékkezelési szempontok (folytatva) Ártalmatlanítási eljárás : Érdeklődjön a szállítótól a különleges eljárásokról. Iparihulladék-szám : EWC Szállításra vonatkozó információk UN szám : 1956 ADR, IMDG, IATA jelzett (labellált) ón : 2.2 : Nem gyúlékony, nem mérgező gáz Szárazföldi szállítás ADR/RID Veszélyt jelölő szám :20 Az ADR szerinti megfelelő szállítási :SŰRÍTETT GÁZ, M.N.N. (Nitrogén, Nitrogén-monoxid) megnevezés Szállítási veszélyességi osztály(ok) :2 - ADR/RID osztályozási kód :1 A - Csomagolási utasítás(ok) - : P200 Általános - Alagút tiltás : E: Tilos áthaladni az E kategóriájú alagutakon Tengeri szállítás - IMO-IMDG kód Szállítási név :SŰRÍTETT GÁZ, M.N.N. (Nitrogén, Nitrogén-monoxid) Osztály :2.2 - IMO Csomagolóanyag-csoport : P200 - Vészhelyzeti terv (EmS) - Tűz :F-C - Vészhelyzeti terv (EmS) - Kiömlés :S-V - Utasítás - csomagolás : P200 Légi szállítás - ICAO/IATA Megfelelő szállítási elnevezés :SŰRÍTETT GÁZ, M.N.N. (Nitrogén, Nitrogén-monoxid) Osztály :2.2 IATA Személyszállító és teherszállító : Megengedett. repülőgép - Csomagolási utasítás : 200 Csak Teherszállító repülogép : Megengedett. - Csomagolási utasítás : 200 Kerülni kell az olyan járműveken történő szállítást, amelyeknek rakodótere nincs elválasztva a vezetőfülkétől. A vezetőnek ismernie kell a rakomány lehetséges veszélyeit, és tudnia kell, mi a teendő baleset vagy veszély esetén. A termék szállítása előtt győződjön meg róla, hogy az teljesen biztonságos, és:

5 Oldal : 5 / 5 14 Szállításra vonatkozó információk (folytatva) - a palackok elmozdulás ellen rögzítettek-e, - a palackszelepek zártak és nem szivárognak, - a szelepzáró anya vagy záródugó (amennyiben van) helyesen legyen rögzítve. - a szelepvédő berendezés (amennyiben van) helyesen legyen rögzítve. elégséges szellőzés biztosítva van. Meg kell felelni a vonatkozó előírásoknak. 15 Szabályozással kapcsolatos információk EK besorolás EU címkézés Veszélyjelek R-mondatok S-mondatok : Repr. Cat. 1; R61 êt : T : Mérgező : R61 : A születendő gyermekre ártalmas lehet. : S53 : Kerülni kell az expozíciót, - használata előtt szerezze be a külön használati utasítást. S45 : Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni. 16 Egyéb információk Nagyobb koncentrációban fojtó hatású. Az edényzet jól szellőztetett helyen tartandó. A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a megfelelő szöveget a gyártó határozza meg). A fulladás veszélyeit gyakrabban ki kell emelni a kezelők képzése során. A tartály nyomás alatt áll. Vegyünk figyelembe minden állami/helyi előírást. Teljes R mondatok listája (a 3. : R8 : Éghető anyaggal érintkezve tüzet okozhat. bekezdésből) R12 : Fokozottan tűzveszélyes. R23 : Belélegezve mérgező (toxikus). R26 : Belélegezve nagyon mérgező (toxikus). R34 : Égési sérülést okoz. R48/23 : Hosszabb időn át belélegezve mérgező: súlyos egészségkárosodást okozhat. R61 : A születendő gyermekre ártalmas lehet. Ez a biztonsági adatlap a jelenlegi európai előírásoknak megfelelően készült. Felelősség alutasítása :Mielőtt a terméket valamilyen új folyamatban vagy kísérletnél használnánk, gondosan tanulmányozni kell az anyag összeférhetőségét és a biztonságot. A dokumentumban megadott részletes információk az ismeretek mai szintjén alapulnak. Bár a dokumentum összeállítását kellő körültekintéssel végeztük, a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő sérülésekért vagy egyéb károkért nem vállaljuk a felelősséget. A dokumentum vége

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650 Oldalszám: 1 / 12 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név : Vegyi képlet : N 2; CO 2 Biztonsági adatlap száma Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég neve E-mail cím:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650

BIZTONSÁGI ADATLAP. Krisztina krt. 39/b H-1013 Budapest Hungary Telefon: +36 (06)-1-339-8650 Oldalszám: 1 / 12 ALHCLP106/01 1. SZAKASZ Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Kereskedelmi név : Vegyi képlet : N 2; CO 2 Biztonsági adatlap száma Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Magasabb koncentrációban fulladást okozhat. Oldalszám: 1 / 6 1 AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Kereskedelmi név : Ar 97,5% + CO 2 2,5% gázkeverék Vegyi képlet : Ar; CO 2 Felhasználás Gyártó/Forgalmazó cég neve E-mail cím:

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: CORGON 10 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1/17 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: LASERMIX 477 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/14 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 30/70 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 20/80 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/15 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Formálógáz 15/85 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: BIOGON OC25 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

1/13 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 azonosító A termék neve: Kereskedelmi név: Gázszám: 201 Oxigén ipari, Gázszám: 202 Oxigén orvosi, Gázszám: 204 Magassági légzőoxigén,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2011.06.02. Verzió: 1 Oldal: 1/5 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: - spaklival történő felhordásra alkalmas

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH és az 1272/2008/EK szerint. 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása Kiállítás dátuma: 2007.08.01. Verzió: 4 Oldal: 1/6 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés: LÁNCKENŐ SPRAY 1.2. Az anyag vagy

Részletesebben

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.

Elkészítés dátuma: 2008. 03.27 Felülvizsgálat dátuma: 2010. 10.26. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. 1.AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1.A készítmény neve: SUPER COBRA Légy és szúnyogirtó aeroszol 400 ml Szabadforgalmú irtószer 1/6 1.2. Felhasználás: Légyés szúnyogirtó aeroszol

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail: Sürgősségi telefon: Telefon:

Részletesebben

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol

1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1. szakasz: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSATermék tájékoztató 1.1 Termékazonosító : Raid Légy-és szúnyogirtó aeroszol 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0

BIZTONSÁGI ADATLAP A javított kiadás száma : 0 Oldal : 1 SZAKASZ 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Kereskedelmi elnevezés : 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Azonosítási szám: D0394864 / 372428 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült az 1907/2006/EK REACH szerint Dátum: 2007.08.01. Verzió: 2 Oldal: 1/5 1. Az anyag/ készítmény és a társaság/ vállalkozás azonosítója: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználási terület: Gyártó és forgalmazó cég: Cím: Telefon: Fax: E-mail:

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz

Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz 1.1. Termékazonosító Dosia mosógél koncentrátum színes ruhákhoz Azonosítási szám: D0311191

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint PYRINEX 25 CS 1/7 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP készült az 1907/2006/EK és a 453/2010/EK rendelet szerint 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS 1.1. Termékazonosító: A készítmény

Részletesebben

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ

: ENERGY SUPER 25,8 KG D/H/SK/CZ 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61224 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok 1. SZAKASZ: Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: Solvocid 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS

BIZTONSÁGI ADATLAP PYRINEX 25 CS 1/6 PYRINEX 25 CS BIZTONSÁGI ADATLAP k é s z ü l t a 1 9 0 7 / 2 0 0 6 / E K r e n d e l e t n e k m e g f e l e l ő e n 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása PYRINEX 25 CS A készítmény

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint FINALE 14 SL 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév FINALE 14 SL Termék kódja (UVP) 06470025 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján

BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján BIZTONSÁGI ADATLAP Készült a 44/2000 (XII.27.) EüM és az 1907/2006/EK rendelet alapján A kiállítás kelte: 2009. február 20. * 1. A készítmény és a vállalat azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: Márkanév:

Részletesebben

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint

Bayer CropScience BIZTONSÁGI ADATLAP az 1907/2006 számú EK rendelet szerint K-OTHRIN 10 ULV 1/11 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Márkanév K-OTHRIN 10 ULV Termék kódja (UVP) 05940303 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben