A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról és adatszolgáltatásról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kormány. /2007. ( ) Korm. rendelete. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról és adatszolgáltatásról"

Átírás

1 A Kormány /2007. ( ) Korm. rendelete az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról és adatszolgáltatásról Az épített környezete alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el: A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya az építésügy körébe tartozó tevékenységekkel összefüggő hatósági tevékenységeket szolgáló nyilvántartások [Étv. 58. (1) bekezdés] vezetésére terjed ki. (2) E rendelet szabályait a sajátos építményfajtákkal, valamint a műemlékekkel összefüggő nyilvántartásokra és az azokból történő adatszolgáltatásokra is alkalmazni kell, ha a sajátos építményfajtával, illetve a műemlékekkel összefüggő nyilvántartást szabályozó jogszabály eltérően nem rendelkezik. Általános rendelkezések 2. (1) Az e rendeletben szabályozott nyilvántartásokba (a továbbiakban: nyilvántartás) való bejegyzés, annak módosítása és törlése jogszabályban előírt okiratba foglalt tényeken alapulhat. A bejegyzés (módosítás, törlés) során az alapul szolgáló okiratnak a nyilvántartás tartalma szempontjából jelentős tényeit és adatait kell figyelembe venni. (2) A nyilvántartást az alapjául szolgáló okiratok hozzáférhetőségét figyelembe véve elektronikus úton naprakészen kell vezetni, tárolni, feldolgozni. (3) A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie a bekövetkezett változások folyamatos követésére és a nyilvántartásból történő elektronikus adatszolgáltatásra. (4) A nyilvántartás adatait az ellenkező bizonyításáig valódinak kell tekinteni (közhitelesség). 3. A rendelet hatálya alá tartozó nyilvántartások térképi alapját a külön jogszabályok alapján vezetett és nyilvántartott állami földmérési alaptérképek és az ingatlannyilvántartási térképek képezik.

2 4. Az e rendelet hatálya alá tartozó nyilvántartások hatósági nyilvántartásnak minősülnek, ide értve a nem közigazgatási szervek által vezetett nyilvántartásokat is. 5. (1) Ha a nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló, a nyilvántartás vezetését előíró jogszabályban meghatározott okiratot nem a nyilvántartást vezető szerv készíti, az okiratot készítő szerv a) önkormányzati döntés esetén legkésőbb a döntés hatálybalépéséig a jegyző, b) közigazgatási döntés esetén a jogerős döntést hozó hatóság haladéktalanul köteles megküldeni a nyilvántartást vezető szervnek. (2) A nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló okirat nyilvántartást vezető szerv általi megőrzésére az adott okirat megőrzésére jogszabályban előírt követelmények az irányadók. 6. (1) A nyilvántartásból ha e rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik a kért adathoz fűződő érdekeltség igazolása vagy valószínűsítése esetén adat szolgáltatható. (2) Ha az adatot nem érdekeltségre hivatkozással, hanem kifejezetten mint közérdekű adatot vagy közérdekből nyilvános adatot kérik kiadni, a közérdekű adatokra irányadó törvényi szabályok szerint kell eljárni. Ilyen esetben különös figyelmet kell fordítani arra, hogy csak a személyes adat törvényi fogalma alá nem eső adat adható ki. (3) A nyilvántartásból személyes adat ha törvény másként nem rendelkezik az érintett írásbeli hozzájárulása esetén adható ki. Egyes építésügyi nyilvántartások 7. A külön jogszabály szerinti, kiemelt építésügyi hatóság (a továbbiakban: elsőfokú építésügyi hatóság) vezeti településenként elkülönítve, az 1. számú melléklet szerinti adattartalommal az illetékességi területén működő települési önkormányzatok által megállapított helyi építési szabályzatok, továbbá ezek módosításainak nyilvántartását. Ez a hatáskör nem érinti a települési jegyzőnek a települési önkormányzat rendeleteinek és határozatainak nyilvántartásával összefüggő feladatát. 8. (1) Az elsőfokú építésügyi hatóság vezeti a) a helyi építészeti értékek védelmével kapcsolatos nyilvántartásokat a 2. számú 2

3 melléklet szerinti adattartalommal, b) az építmények nyilvántartását ennek részeként a lakásépítéssel (megszűnéssel) kapcsolatos nyilvántartást a 3. számú melléklet szerinti adattartalommal, c) a felvonók és mozgólépcsők (mozgójárdák), valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartását a felvonók és mozgólépcsők központi nyilvántartására irányadó, külön jogszabály szerinti adattartalommal, d) a hatósági ellenőrzések nyilvántartását a 4. számú melléklet szerinti adattartalommal, e) az építésügyi hatósági eljárások során kiszabott építésügyi és eljárási bírságok és azok behajtásának nyilvántartását az 5. számú melléklet külön jogszabály szerinti adattartalommal. (2) Az elsőfokú építésügyi hatóság a másodfokú építésügyi hatóságnak a tárgyévet követő év január 15-ig, míg a másodfokú építésügyi hatóság a szakmai felügyeletet ellátó közigazgatási szervnek köteles a tárgyévet követő év január 31-ig a tárgyi naptári év (január 1.-december 31.) összesített nyilvántartási adatait elektronikusan megküldeni. 9. Az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság vezeti a) az építésfelügyeleti ellenőrzések jegyzőkönyvei, az ellenőrzés során feltárt jogsértő építésügyi cselekmények nyilvántartását az ellenőrzési jegyzőkönyvek alapján a 6. számú melléklet szerinti, b) a kiszabott építésfelügyeleti bírságok és azok behajtásának nyilvántartását a 7. számú melléklet szerinti, c) az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos adatok nyilvántartását a 8. számú melléklet szerinti adattartalommal. 10. Az Étv. 5. -ának (4) bekezdése szerint meghatározott tervtanácsok nyilvántartást vezetnek a hozzájuk benyújtott tervdokumentációkról a külön jogszabály szerinti adattartalommal. 11. (1) A településtervezői, építészeti-műszaki tervezői, az építésügyi műszaki szakértői névjegyzéket, továbbá az elkülönítetten vezetett névjegyzékeket a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara területi kamarái (a továbbiakban: területi kamarák) vezetik külön jogszabályban megállapított eljárásban és a névjegyzékbe vételt megállapító határozat szerinti adatoknak, továbbá a külön jogszabályban megjelölt egyéb adatoknak megfelelő adattartalommal. (2) Az építési műszaki ellenőrök, valamint a felelős műszaki vezetők névjegyzékét a területi kamarák vezetik külön jogszabályban megállapított eljárásban és adattartalommal. 3

4 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti névjegyzéket egymással összehangoltan, elektronikusan kell vezetni. (4) A külön jogszabály szerinti feltételekkel szakmagyakorlási tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek nyilvántartását a területi kamara vezeti a külön jogszabály szerinti adattartalommal. 12. (1) Ha a külön jogszabályban feljogosított személy vizsgálata során megállapítja, hogy az építményt vagy egyes szerkezeteit bauxitcement felhasználásával készítették, a vizsgálat eredményét 30 napon belül köteles bejelenteni terület- és településrendezési tervek központi dokumentumtárát kezelő szervnek. (2) A terület- és településrendezési tervek központi dokumentumtárát kezelő szerv vezeti az e rendelet 9. számú melléklete szerinti adattartalommal a bauxitcementtel épült építmények központi címjegyzékét. Záró rendelkezések 13. (1) Ez a rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és működésének feltételeiről szóló 241/1997. (XII. 19.) Korm. rendelet, valamint az annak módosításáról rendelkező 87/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet 9. -ának (2) bekezdése a hatályát veszti. (3) A 8. (1) bekezdésében felsorolt nyilvántartásokat január 1-jét megelőzően vezető szerv e napon a) a nyilvántartás aktuális adatait aa) - ha információtechnológiai feltételei fennállnak - elektronikus úton, vagy ab) a nyilvántartási szám szerint emelkedő sorrendben kinyomtatott formában, továbbá b) a nyilvántartás alapját képező dokumentumokat átadja az e rendelet 7. (1) bekezdése szerinti hatóságnak. (4) A 12. (2) bekezdésében megjelölt nyilvántartást január 1-jét megelőzően vezető szerv e napon a nyilvántartás aktuális adatait - ha információtechnológiai feltételei fennállnak - elektronikus úton, ennek hiányában kinyomtatott formában, valamint a nyilvántartás alapjait képező dokumentumokat átadja a 12. (2) bekezdés szerinti szervnek. 4

5 14. (2) Az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. (2) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: A névjegyzékben rögzíteni kell a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének tényét. (3) A településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 15. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A területi építész-, illetve mérnöki kamarák névjegyzéket vezetnek a szakmagyakorlási jogosultság megállapításáról szóló határozatnak a 13. (2) bekezdésében meghatározott adatai alapján. A névjegyzékben rögzíteni kell a névjegyzékbe vételi eljárással összefüggésben jogszabályban előírt igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének tényét. 5

6 1. számú melléklet a(z) /2007. ( ) Korm. rendelethez Az építésügyi hatóság településrendezési nyilvántartásának adattartalma Az építésügyi hatóság illetékességi területén lévő települések, településrészek helyi építési szabályzatának nyilvántartása településenként: A helyi építési szabályzat, vagy annak módosítását megállapító helyi rendelet 1. száma, 2. a jóváhagyás dátuma, 3. hatályba lépésének dátuma, 4. területi hatálya (a határoló közterületek megnevezésével) 2. számú melléklet a(z) /2007. ( ) Korm. rendelethez Az építésügyi hatóság helyi építészeti értékvédelmi nyilvántartásának adattartalma Az építésügyi hatóság illetékességi területén lévő helyi értékvédelem alatt álló építmények, területek nyilvántartása településenként: A helyi értékvédelemről szóló helyi rendeletet, vagy annak módosítását jóváhagyó helyi rendelet 1. száma, 2. a jóváhagyás dátuma, 3. hatályba lépésének dátuma, 4. helyi területi védelem esetén területi hatálya (a határoló közterületek megnevezésével) 5. helyi egyedi védelem esetén a védelem alatt álló építmények, építményrészek címe, helyrajzi száma 3. számú melléklet a(z) /2007. ( ) Korm. rendelethez Az építésügyi hatóság építmény-nyilvántartásának adattartalma Az építésügyi hatóság illetékességi területén kiadott építésügyi hatósági engedélyek, bejelentések tudomásul vétele (elvi, építési, bontási, fennmaradási, használatbavételi, rendeltetésmódosítási) ezen belül elkülönítve a lakásépítéssel kapcsolatos adatokat 1. jogosultjának megnevezése, címe 2. az építészeti-műszaki tervező neve, jogosultsága 3. az építés helyszínének címe, helyrajzi száma 4. az építési tevékenység rövid leírása (a határozat rendelkező része szerint) 5. másodfokú építésügyi hatósági eljárás lefolytatására sor került-e 6

7 4. számú melléklet a(z) /2007. ( ) Korm. rendelethez Az építésügyi hatósági ellenőrzések nyilvántartásának adattartalma Az építésügyi hatósági ellenőrzések 1. helyszínének címe 2. a tulajdonos (ingatlannal rendelkezni jogosult) neve (megnevezése) 3. - ha van építésügyi hatósági engedély száma, kelte 4. az építésügyi hatósági engedély tárgya (rövid leírás) 5. az építőipari kivitelezési tevékenység bejelentésének, illetve a bejelentés tudomásul vételének dátuma 5. számú melléklet a(z) /2007. ( ) Korm. rendelethez Adatok az építésügyi bírság nyilvántartás vezetéséhez 1. A bírságot kiszabó elsőfokú építésügyi hatóság megnevezése: 2. Építtető neve, címe 3. Építmény helye (cím, helyrajzi szám) 4 A bírságot kiszabó elsőfokú határozat száma, kelte, jogerős és végrehajthatóvá válás dátuma, a bírság összege 5. Másodfokon eljárt építésügyi hatóság megnevezése, II. fokú határozat száma, kelte, eredménye 6. Bírósági felülvizsgálat esetén a határozat száma, kelte, eredménye 7. Egyösszegű befizetési határidőt módosító végzés száma, kelte, az új befizetési határidő dátuma 8. Befizetés kelte 9. Végrehajtás elrendelése APEH felé (végzés száma, kelte) 10. Végrehajtás eredménye: a) Behajtás kelte b) Jelzálogjog bejegyzés kelte c) Végrehajtási eljárás megszüntetés végzés száma, kelte, oka (elévülés, felszámolás, kötelezett jogutód nélküli megszűnése, behajthatatlanság, egyéb) 6. számú melléklet a(z) /2007. ( ) Korm. rendelethez Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések nyilvántartásának adattartalma Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések 1. Építmény helye, címe 2. építtető neve (megnevezése) 3. kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr neve (megnevezése) 4. - ha van építésügyi hatósági engedély száma, kelte 5. építésügyi hatósági engedély tárgya (rövid leírás) 7

8 7. számú melléklet a(z) /2007. ( ) Korm. rendelethez Az építésfelügyeleti bírság nyilvántartás adattartalma 1. A bírságot kiszabó elsőfokú hatóság megnevezése 2. Építtető neve, címe 3. Megbírságolt neve (megnevezése), kivitelezési minősége (építtető, kiviteli terv készítője, kivitelező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr), címe 4. Építmény helye, címe 5. A bírságot kiszabó elsőfokú határozat száma, kelte, jogerős és végrehajthatóvá válás kelte, a bírság összege, befizetés határideje, 6. Másodfokon eljárt hatóság megnevezése, II. fokú határozat száma, kelte, eredménye 7. Bírósági felülvizsgálat esetén a határozat száma, kelte, eredménye 8. Egyösszegű befizetési határidőt módosító végzés száma, kelte, új befizetési határidő 9. Befizetés kelte 10. Végrehajtás elrendelése APEH felé (végzés száma, kelte) 11. Végrehajtás eredménye: a) Behajtás kelte b) Jelzálogjog bejegyzés kelte c) Végrehajtási eljárás megszüntetés végzés száma, kelte, oka (elévülés, felszámolás, kötelezett jogutód nélküli megszűnése, behajthatatlanság, egyéb) 8

9 8. számú melléklet a(z) /2007. ( ) Korm. rendelethez Építési tevékenység megkezdésének bejelentésével kapcsolatos nyilvántartás adattartalma 1. Bejelentés jogcíme (30 millió Ft-t meghaladó, közbeszerzés hatálya alá tartozó, adatváltozás) 2. Építtető adatai (neve, címe) 3. Építési helyszín adatai (cím, helyrajzi szám) 4. Kivitelezés kezdésének tervezett időpontja (csak az első bejelentésnél) 5. Kivitelező (vállalkozó) adatai a) neve (elnevezése) b) címe (lak- v. székhely, értesítési cím) c) vállalkozói engedély vagy cégbírósági bejegyzés száma: d) adóazonosító jele, adószáma: 6. Felelős műszaki vezető adatai a) neve (elnevezése) b) címe (lak- v. székhely, értesítési cím) c) névjegyzéki száma 7. Építési műszaki ellenőr adatai a) neve (elnevezése) b) címe (lak- v. székhely, értesítési cím) c) névjegyzéki száma 8. A kiviteli tervek készítőjének adatai a) neve (elnevezése) b) címe (lak- v. székhely, értesítési cím) c) jogosultsági száma 9. Tervellenőr a) neve (elnevezése) b) címe (lak- v. székhely, értesítési cím) c) jogosultsági száma 10. A benyújtás dátuma 9. számú melléklet a(z) /2007. ( ) Korm. rendelethez A bauxitcementtel készült építmények nyilvántartásának adattartalma 1. az építmény helye (címe, helyrajzi száma), építésének éve 2. a tulajdonos neve, címe 3. a statikai vizsgálat időpontja, megállapításai 4. hatósági intézkedések kelte, tartalma 9

10 RÉSZLETES ELŐTERJESZTÉS Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) évi módosításai, valamint az Étv. felhatalmazásai alapján kiadott kormányrendeletek, továbbá a Ket. hatósági nyilvántartásokra vonatkozó rendelkezései szükségessé tették olyan, az építésügyhöz kötődő nyilvántartások kialakítását, amelyek a modern állam és a modern technika követelményeinek megfelelnek, és hatékonyabbá teszik a hatóságok működését is. A nyilvántartásokkal kapcsolatos alapvető elveket is megfogalmaz a tervezet, így - a közhitelesség, - okirati elv, - naprakészség. A fenti elvek érvényre juttatásának célja mellett, a tervezet a modern közigazgatással szemben támasztott azon követelménynek is megfelel, hogy valamennyi a hatálya alá tartozó nyilvántartás elektronikus vezetését írja elő. Az elektronikus nyilvántartás vezetésének előírása egyrészt a naprakészség biztosítása érdekében, másrészt a nyilvántartásokból történő, más hatóságok és szervek, de az ügyfelek számára történő megbízható adatszolgáltatás megteremtése érdekében szükséges intézkedés. A tervezet hatálya a sajátos építményfajtákra, valamint a műemlékekre vonatkozó nyilvántartásokra csak akkor terjed ki, ha a sajátos építményfajtákra, valamint a műemlékekre vonatkozó jogszabály eltérően nem rendelkezik, összhangban az Étv.-vel és e rendelettel. 1. A tervezet a több, az építésügyi hatóságok által vezetett nyilvántartás adattartalmát szabályozza, így: - az építésügyi hatóságok illetékességi területén működő önkormányzatok által elfogadott szabályozási tervek és helyi építésügyi szabályzatok, - helyi építészeti értékek védelme, - építmények, - felvonók- és mozgólépcsők (mozgójárdák), - hatósági ellenőrzések, - a hatóság által kiszabott építésügyi és eljárási bírságok, nyilvántartása Az építésügyi hatóságok által az egyes eljárásaik során - ideértve a szakhatósági eljárásokat is érvényre juttatják az építménnyel szemben támasztott követelményeket. Ezek egy részét a szabályozási tervek, illetve helyi építésügyi szabályzatok tartalmazzák. Az építésügyi hatóságok az illetékességi területe esetenként több települést is átfog, különösen, ha a feladataikat társulásos formában látják el. A megalapozott és törvényes építésügyi hatósági engedély kiadásának feltétele, hogy a hatóság tisztában legyen az adott település(rész)re vonatkozó szabályozással, ezért a települési jegyző feladata, hogy a hatóságnak megküldje az elfogadást követően a településrendezési eszközt. 10

11 1.2. Az építészeti értékek a kultúra részét képezik, ezek védelme az építésügy feladata. Az építészeti értékek védelmének egyik eszköze a helyi építészeti értékvédelem, amely a település jellegzetes értékes szerkezetének és környezetének, illetve egyes építmények vagy azok részeinek védelmét teremti meg. A települési önkormányzatok rendeleteiknek építésügyi szempontból történő végrehajtása szempontjából, de az építészeti kultúra megőrzése érdekében az építésügyi hatóságok nyilvántartják az illetékességi területükön hely építészeti értékeket Az építésügyi hatóságok tevékenységének jelentős részét jelenti az építésügyi hatósági engedélyezés. A hatóság által kiadott engedélyek nyilvántartása nem csak a hatóság tevékenységének nyomon követése érdekében elengedhetetlen, de a nyilvántartások szolgálnak alapul a tervezők tevékenységének ellenőrzésére és a KSH részére történő adatszolgáltatások alapjául is A felvonók és mozgólépcsők nyilvántartása elsődlegesen azok engedélyezéséhez kötődik, azonban a felvonók és mozgólépcsők üzemeltetése során a külön jogszabály szerinti kötelezettségek teljesítésére kötelezheti a tulajdonost, így életveszély elhárítása, biztonság védelme, kárelhárítás esetén. A kötelezés teljesítésének hiányában az építésügyi hatóság az felvonó, illetve mozgólépcső üzemeltetésének leállítását is elrendelheti. Az építésügyi hatóság intézkedéseit - a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendeletnek megfelelően nyilvántartja A hatósági ellenőrzés az építésügyi hatóság Étv ban meghatározott feladata, amelynek keretében a hatóság a következőket vizsgálja: a) a jogerős és végrehajtható építési engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési tervek meglétét és azok alkalmazását, b) az építmény szerkezeteinek az engedélyezési tervnek megfelelő, továbbá a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történő megvalósulását, c) az építési munka végzését irányító felelős műszaki vezetőnek az előírt szakirányú képesítési és más szakmai feltételeknek való megfelelőségét, d) az állékonyságra, valamint az életre és egészségre, továbbá a köz- és vagyonbiztonságra vonatkozó követelmények megtartását. Az Étv. az ellenőrzések megtartását a hatóság kötelezettségévé teszi, egyes építmények esetében az építési munka során több alkalommal is. A hatósági ellenőrzés során tett megállapításokat magukba foglaló jegyzőkönyvek a további intézkedések jogalapját képezik, így helyszíni ellenőrzés során az építésügyi hatóság az építési munka folytatását megtilthatja, majd a törvényben meghatározott határidőn belül dönt az eljárás megszűntetéséről és folytatásáról. A helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvei képezik az alapján a más hatóságok felé történő megkereséseknek is. A jegyzőkönyvek biztosítják az építésügyi hatóság későbbi intézkedéseinek, eljárásainak jogalapját, illetve támpontot nyújtanak a későbbi ellenőrzésekhez is A Ket. hatálybalépésével egyidejűleg a korábbinál szélesebb körben vált lehetővé az eljárási bírság kiszabása. Az Étv. 53/A. (4) bekezdése alapján a kiszabott eljárási bírság az építésügyi célelőirányzat bevétele. A bírságok befizetésének és ennek elmaradása esetén az építésügyi hatóság intézkedik a köztartozásként történő behajtás érdekében. A naprakész nyil- 11

12 vántartás elengedhetetlen, hiszen a jogerős végzés alapján azonnal intézkedhet a hatóság a bírság behajtása érdekében Az építésügyi bírság a Ket. hatálybalépésével egyidejűleg vált köztartozássá, amelynek behajtása az APEH feladata. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet írja elő az építésügyi hatóság részére azt a kötelezettséget, amely szerint a hatóság a jogerős és végrehajtható határozatában előírt határidő lejártát követő 8 napon belül intézkedik a behajtás érdekében. E rendelkezés feltételezi a pontos és megbízható nyilvántartás meglétét, amelyet a tervezet az elsőfokú építésügyi hatóság feladataként határoz meg. 2. Az építésfelügyeleti hatóság vezeti a) az építésfelügyeleti ellenőrzések jegyzőkönyvei, az ellenőrzés során feltárt jogsértő építésügyi cselekmények nyilvántartását, b) a kiszabott építésfelügyeleti bírságok és azok behajtásának nyilvántartását, c) az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos adatok nyilvántartását Az építésfelügyeleti hatóság építésfelügyeleti ellenőrzésének célját az Étv. a következők szerint határozza meg: 46. (5) Az építésfelügyeleti ellenőrzés célja különösen annak a megállapítása, hogy a) az építményekre, építési termékek (anyagok, szerkezetek, berendezések) módszerek és eljárások műszaki követelményeire és alkalmazására vonatkozó jogszabályokat, szabványokat, előírásokat és engedélyekben foglalt követelményeket az építési munka végzése során megtartották-e, b) a felhasznált építési termékek rendelkeznek-e érvényes megfelelőség igazolással, a megfelelőség igazolást az arra jogosult szervezet állította-e ki, és teljesíti-e a külön jogszabály előírásait, c) a kiviteli tervek tervezője, az építési műszaki ellenőr, a felelős műszaki vezető, illetve a kivitelező és a szakmunkát végző rendelkezik-e a kivitelezési tevékenység jellegének megfelelő képesítéssel jogosultsággal, illetve a 39. (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakat teljesítették-e, d) az építőipari kivitelezési tevékenység kiviteli terv alapján, illetve a szakmai és biztonsági előírások megtartásával történik-e, továbbá az építmény szerkezetei az engedélyezési és kivitelezési tervnek megfelelőek-e, e) az építés helyszínén az építési napló a jogszabályban meghatározottak szerint rendelkezésre áll-e, azt a jogszabályoknak megfelelő módon és tartalommal vezetik-e, f) az építtető - a jogszabályban meghatározott esetekben és módon - bejelentette-e az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdését, illetve az építőipari kivitelezési tevékenység végzését az erre hatáskörrel rendelkező hatóság nem tiltotta-e meg. Ha az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzése során azt állapítja meg, hogy előbbiekben felsoroltakat megsértették, úgy az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását megtiltja, a szabálytalan állapot megszűntetését elrendeli, valamint építésfelügyeleti bírságot szab ki. Ennek megfelelően az építésfelügyeleti ellenőrzések jegyzőkönyvei biztosítják az építésügyi hatóság későbbi intézkedéseinek, eljárásainak jogalapját, illetve támpontot nyújtanak a későbbi ellenőrzésekhez is. 12

13 2.2. Az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet írja elő az építésfelügyeleti hatóság részére azt a kötelezettséget, amely szerint a hatóság a jogerős és végrehajtható határozatában előírt határidő lejártát követő 8 napon belül intézkedik a behajtás érdekében. E rendelkezés feltételezi a pontos és megbízható nyilvántartás meglétét, amelyet a tervezet az elsőfokú építésfelügyeleti hatóság feladataként határoz meg A fekete munka kifehérítésével kapcsolatos kormányzati intézkedések körébe tartozott az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatás előírása. A kötelezettség nem csak az építőipari kivitelezéssel kapcsolatos adatok szolgáltatását jelenti, de a fekete munka visszaszorítása érdekében más hatóságoknak történő adattovábbítást is előír, így egyes adatokat az APEH és a munkaügyi felügyelőség részére továbbít az építésfelügyelet. A tervezet csak a nyilvántartás vezetésének kötelezettségét telepíti az építésfelügyeleti hatósághoz. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok által vezetett elektronikus nyilvántartásokhoz szükséges tárgyi feltételeket a már hatályos az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltak tartalmazzák azzal, hogy a szükséges feltételeket január 1-től kell biztosítani. Erre a hatályos költségvetési törvény 3. mellékletének 2. b) pontja szerinti hozzájárulás használható fel. Ennek mértéke az építésügyi hatóságok esetében egyrészt lakosságszám, másrészt döntésszámon alapul. A lakosságszám alapján 50 Ft/fő összeg, a döntések után 4600 Ft/döntés áll rendelkezésre építésügyi hatóságonként, utóbbi a működési kiadásokhoz felhasználható összeg. 3. A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet a tervtanács titkárának kötelezettségévé teszi a tervtanács jegyzőkönyveinek és annak mellékeltéről nyilvántartás vezetését. A tervtanács titkára nyilvántartja továbbá a tervtanács állásfoglalásait, a beküldött tervdokumentációt 1 példányát, illetve a digitális adathordozót. 4. A szakmagyakorlásra vonatkozóan az elmúlt évben két kormányrendelet állapított meg szabályokat: - a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet (Jr.), illetve - az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól szóló 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet (Émer). A tervezet rögzíti azt, hogy a fenti rendeletek megfelelő nyilvántartásokat a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló évi LVIII. törvénynek is megfelelően a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, valamint a területi kamarák vezetik. Tekintettel arra, hogy a szakmagyakorlók egy része mind a Jr., mind az Émer. hatálya alá tartozó névjegyzékben szerepel, a tervezet előírja, hogy a névjegyzékeket egymással összehangoltan kell vezetni. A névjegyzékek összehangolása lehetőséget teremt az ügyfelek és a szakmagyakorlók számára, hogy az egy személy által gyakorolható valamennyi jogosultságról tájékoztatást kapjanak. 13

14 A gazdálkodó szervezetek szakmagyakorlási tevékenységet akkor végezhetnek, ha megfelelő jogosultsággal bíró taggal, vagy alkalmazottal rendelkeznek. Ez esetben az illetékes területi kamara veszi névjegyzékbe, amelyben fel kell tűntetni a jogosultsággal rendelkező tag, illetve alkalmazott jogosultságára vonatkozó adatokat is. 5. A bauxitcementtel készült épületek között épültek, a felhasznált cement miatt rendszeres statikai felülvizsgálatot igényelnek. Már az 1960-as évektől nyilvánvalóvá vált ezen épületek veszélyessége, ezért a korábbi jogszabályok folyamatos felülvizsgálatra kötelezték az épületet kezelőket, tulajdonosokat. A biztonságos használat és hatósági kötelezések érvényre juttatása érdekében, az építésügyi hatóságok nyilvántartást vezettek ezen épületek köréről, illetve a szükséges intézkedésekről, kötelezésekről, valamint az épület állékonyságát befolyásoló felújításokról és átépítésekről. Változatlanul szükséges az érintett épületkör hatósági felügyelete, illetve az épületeken végzett munkák fokozott figyelemmel kísérése az esetleges életveszély elhárítása érdekében, ezért a már létező nyilvántartás vezetését a VÁTI Kht. keretei között működő, meglévő országos hatáskörű építésügyi és területi műszaki információs központra telepíti a tervezet. A MeH szakmapolitikai munkacsoport döntésének megfelelően, a tervezetet előzetesen egyeztettük az adatvédelmi biztossal. Kérem a Tisztelt Kormányt, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot fogadja el. Budapest, július. Bajnai Gordon 14

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRŐL

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRŐL ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÉPÍTÉSFELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGRŐL Az építésfelügyeleti tevékenység ellátása állami feladat. Az építésfelügyelet hatósági jogkörében építésfelügyeleti ellenőrzéseket végez, építésfelügyeleti

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Az építésfelügyeleti tevékenység szabályainak változásai, valamint a honvédelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A jogszabály mai napon hatályos állapota (2010.05.01.) 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló 2007.

Részletesebben

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

A 2013.2.28. óta hatályos szöveg. OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet OptiJus Opten Kft. 1. 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról

2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról 1 / 8 2013.03.06. 16:52 A A A 2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról Az Országgyűlés a jelentős gazdasági károkat okozó és a közszolgáltatások

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A 2011.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vizsgadíjak, Igazgatási szolgáltatási díjak jogosultságok szerinti bontásban

Vizsgadíjak, Igazgatási szolgáltatási díjak jogosultságok szerinti bontásban Vizsgadíjak, Igazgatási szolgáltatási díjak jogosultságok szerinti bontásban Igazgatási szolgáltatási díjak jogszabály jogszabályhely megnevezés díj építészeti-műszaki tervezői jogosultság (kamarai tagsághoz

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról Hatályos: 2014.01.01-238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. -a (1)

Részletesebben

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék

OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet. 2015.04.01. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék OptiJUS Opten Kft. I 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén a Polgármesteri Hivatal mérlegelje, hogy az

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén a Polgármesteri Hivatal mérlegelje, hogy az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2007.(VIII.31.) önkormányzati rendelete Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről módosította: 49/2008.(X.31.) önkormányzati rendelet, 27/2011.(VI.30.)

Részletesebben

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről

29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet 29/1999. (X. 6.) KHVM rendelet a távközlési építmények engedélyezéséről és ellenőrzéséről A 2010.04.22. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 2012. évi.. törvény

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 2012. évi.. törvény 2012. évi.. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról 1. A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése

Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Ipari tevékenység bejelentése, engedélyezése Az ipari tevékenység folytatásának szabályai A jogszabályban meghatározott gazdasági termelő vagy szolgáltató, azaz ipari tevékenységek folytatását a tevékenység

Részletesebben

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása

Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása Kisnémedi Község Önkormányzata ajánlattételi felhívása 1) Az ajánlattételi felhívást kiíró neve, elérhetősége: Kisnémedi Község Önkormányzata 2165 Kisnémedi, Fő út 5. Edelman György polgármester Kapcsolattartó:

Részletesebben

Online Jogszabályok Mindenkinek

Online Jogszabályok Mindenkinek Online Jogszabályok Mindenkinek A szöveg hossza: 85789 karakter A megjelenítés ideje: 2008.01.09 17:05 Az oldal kinyomtatása - Vissza a találati listához Ez a dokumentum a Magyar Hivatalos Közlönykiadó

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 29/2013. (XI.04.) sz. önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Hatályba lépés napja: 2013. november 15. Ezen önkormányzati rendelet

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

V. Katonai Építéshatósági Konferencia Szentendre, 2006.V. 23. Az építésügyet érintő fontosabb jogszabályi változások (Kovács Imre)

V. Katonai Építéshatósági Konferencia Szentendre, 2006.V. 23. Az építésügyet érintő fontosabb jogszabályi változások (Kovács Imre) V. Katonai Építéshatósági Konferencia Szentendre, 2006.V. 23. Az építésügyet érintő fontosabb jogszabályi változások (Kovács Imre) Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági munkatársak tevékenysége,

Részletesebben

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet. az építésfelügyeleti bírságról Hatályos:2011.01.01 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról Az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. a (1) bekezdésének

Részletesebben

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet

358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjérő

Részletesebben

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben)

ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) ZAMÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 41/2011. (XII.13.) RENDELETE a helyi adókról, és az adózás rendjéről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

Somogy Megyei Kormányhivatal

Somogy Megyei Kormányhivatal Somogy Megyei Kormányhivatal KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL JÁRÁSI ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ÉPÍTÉSFELÜGYELETI FELADAT- ÉS ELLENŐRZÉSI TERV 2015. ÉVRE Az építésfelügyelet célja: a Kaposvári Járási

Részletesebben

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Oldal:1 az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól 1 A Kormány az épített környezet

Részletesebben

T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról

T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18629/78. számú EGYSÉGES JAVASLAT az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ Ellenjegyezte:

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 46. szám 8323

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 46. szám 8323 A nemzetgazdasági miniszter 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelete a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosításáról A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Abfloß BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. november 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Szita Andrásné adó ügyosztályvezető Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 2009.10.1. és 2010.4.30. között hatályos szöveg A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Bontási engedély

Ügytípus megnevezése. Bontási engedély Ügytípus megnevezése Az ügy leírása Bontási engedély 1. Mikor kell bontási engedélyt kérni? A következő bontási tevékenységek bontási engedély alapján végezhetőek: 1. a műemléket érintő, 2. a helyi építészeti

Részletesebben

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete Z0 Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet

50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 2013.01.02-től hatályos szöveg! a bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól A tűz elleni védekezésről,

Részletesebben

Tartalom. 1. Beruházáslebonyolítói jogosultság

Tartalom. 1. Beruházáslebonyolítói jogosultság Tartalom 1. Beruházáslebonyolítói jogosultság 1.1. Beruházáslebonyolítói tevékenység folytatásának feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012.(V.31.) önkormányzati rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 23/2014.(XII.16.) és a 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

MUNKANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 12865- /2007.

MUNKANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 12865- /2007. MUNKANYAG A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 12865- /2007. A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999.(XI. 10.) SzCsM

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről A Kormány a kereskedelemről szóló

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló

A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló ÉTDR, e-napló, e-ügyintézés Új alapokon az építésügy A kivitelezési dokumentáció elektronizálása és az e-építési napló Dr. Hegedűs Annamária 2013. Március 8. Az előadás témái Az Országos Építésügyi Nyilvántartás

Részletesebben

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 -

Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012. (IX. 27.) ör. c) 5/2013. (II.28.) ör. /2013. III. 10 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 55/2011. (XII. 19.) rendelete a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról Módosítás: a) 14/2012. (IV. 26.) 1 b) 28/2012.

Részletesebben

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól

184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet. a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól 184/1999. (XII. 13.) Korm. rendelet a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól Az 1999. évi XLVIII. törvénnyel módosított, a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 90.

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. rendelete

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter. rendelete Tervezet A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter /2006.( ) FMM rendelete a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999.(XI. 10.) SzCsM rendelet módosításáról A foglalkoztatás

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.IV.16.) hatályos állapota A jel a

Részletesebben

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet Hatály: 2016.I.1. - 2016.I.1. 436/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a mezőgazdasági őstermelői igazolványról A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. e) pontjában, a 12. tekintetében

Részletesebben

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről

Kormányrendeletek. A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről 49452 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 61. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelete az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről A Kormány az 1.

Részletesebben

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel

Határozatot: építési engedélyt adok. meglévő épület bővítése melegítő konyhával és étkezővel HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA Ügyintéző szervezeti egység: Gyöngyösi Járási Hivatal Építésügyi Osztálya Ügyiratszám (ÉTDR azonosító): 201500041386 Iratazonosító: IR-000492700/2015

Részletesebben

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról A Kormány az épített környezet alakításáról

Részletesebben

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Rövidített neve: BORSODVÍZ ZRt. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. A szabályzat hatálya II. A részvénytársaság

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 50/2002. (XII. 29.) GKM rendelet a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmény létesítéséről, használatbavételéről, üzemben tartásáról és megszüntetéséről A víziközlekedésről szóló

Részletesebben

1996. évi XLVIII. törvény. a közraktározásról 1

1996. évi XLVIII. törvény. a közraktározásról 1 1. oldal 1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról 1 Az Országgyűlés az áru- és pénzforgalmi viszonyok fejlesztése, a termelés hiteligényeinek jobb kielégítése, a közraktári tevékenység és a közraktárak

Részletesebben

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet. a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 21/2000. (VIII. 18.) HM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. (3) bekezdésében

Részletesebben

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására

Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására Szerződésszám: Támogatási szerződés Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására amely egyrészről a Takarékszövetkezet/Bank Zrt. székhely: cégjegyzékszám: cégbíróság: statisztikai azonosítószám: mint

Részletesebben

Madocsa Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelete

Madocsa Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelete Madocsa Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről, továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2014. (VI.2.)

Részletesebben

117/2008.(VI.30.)HÖ. sz. határozat

117/2008.(VI.30.)HÖ. sz. határozat 117/2008.(VI.30.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta az Észak-alföldi régió Ivóvízminőség-javító Program II. üteméhez való csatlakozást és felhatalmazta a

Részletesebben

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet

110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet 110/2003. (VII. 24.) Korm. rendelet a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl A Kormány a Magyar Mőszaki Biztonsági Hivatal szervezetérıl, feladat- és hatáskörérıl a következık

Részletesebben

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól A

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete. a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól A Kormány./2012. (...) Korm. rendelete a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. (1)

Részletesebben

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA

Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA Solymári Beruházó Víziközmű Társulat ALAPSZABÁLYA 7/2012. számú közgyűlési határozattal, 2012. december 18-án módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társulat elnevezése

Részletesebben

A K O R M Á N Y. ------------------- rendelete

A K O R M Á N Y. ------------------- rendelete MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Közli: Magyar Közlöny A K O R M Á N Y ------------------- rendelete a mezőgazdasági őstermelői igazolványról A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 61. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 61. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. május 22., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi XLVI. törvény A földmérési és térképészeti tevékenységrõl 9916 2012. évi XLVII. törvény A bányászatról

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 07K82 sz. adatszolgáltatáshoz. (Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan)

Kitöltési útmutató a 07K82 sz. adatszolgáltatáshoz. (Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan) Kitöltési útmutató a 07K82 sz. adatszolgáltatáshoz (Az építésfelügyeleti hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan) I. Az adózás rendjéről szóló, többször módosított 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám 813 kezelés vétsége [1978. évi IV. törvény 320. (1) bekezdés], rablás előkészületének vétsége [1978. évi IV. törvény 321. (6) bekezdés], rongálás vétsége [1978.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Építési beruházáshoz tartozó követelmények

Építési beruházáshoz tartozó követelmények Építési beruházáshoz tartozó követelmények Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet alapján A rendelet hatálya kiterjed: a) az építőipari kivitelezési tevékenység

Részletesebben

1996. évi XLVIII. törvény Hatályos: 2014.03.15 -

1996. évi XLVIII. törvény Hatályos: 2014.03.15 - 1996. évi XLVIII. törvény Hatályos: 2014.03.15-1996. évi XLVIII. törvény a közraktározásról 1 Az Országgyűlés az áru- és pénzforgalmi viszonyok fejlesztése, a termelés hiteligényeinek jobb kielégítése,

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE

AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE AZ ELEKTRONIKUS ÉPÍTÉSI NAPLÓ JOGSZABÁLYI HÁTTERE 1.ELŐADÁS (2014.01.23-24.) Célja: Az elektronikus építési napló általános jogi környezetének megismerése. 1 Az építőipari jogszabályok Jelenleg Magyarországon

Részletesebben

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal)

2001. évi XXII. törvény. az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról. (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) 2001. évi XXII. törvény az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény módosításáról (egységes szerkezetben a módosított jogszabállyal) Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy az állatok tartásának,

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

székhelye/lakcíme:...cégszáma:...adószáma:...bankszámlas

székhelye/lakcíme:...cégszáma:...adószáma:...bankszámlas Megbízási szerződés minta tervezői művezetésre - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmé Törzsszám: Megbízás száma: Felelős tervező: Megbízás kelte: Telefonszáma: Kijelölt képviselő: Ügyintéző:

Részletesebben

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 1 Az Országgyűlés a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető jogok és kötelezettségek

Részletesebben

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1

1997. évi CXLI. törvény. az ingatlan-nyilvántartásról 1 1. (1) 2 Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. A jogalkotással szemben

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat A Bizonylati szabályzattal a Társulás saját hatáskörben szabályozza a Társulás bizonylatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezménye 2

Megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezménye 2 CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, MEGELŐLEGEZETT CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS, HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSA IGÉNYLÉSE JCSK001_03

Részletesebben

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai.

A bíráló bizottság tagjai: az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium és a Szociális és Munkaügyi Minisztérium delegáltjai. A költségvetésről szóló törvény 5. számú melléklet 14. pontja rendelkezik a közoktatási intézmények informatikai fejlesztési feladatokhoz nyújtható kiegészítő támogatásáról, és egyben előírja, hogy a támogatás

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

A TERVEZŐ- ÉS SZAKÉRTŐ MÉR ÖKÖK, VALAMI T ÉPÍTÉSZEK SZAKMAI KAMARÁIRÓL [1996. ÉVI LVIII. TÖRVÉ Y]

A TERVEZŐ- ÉS SZAKÉRTŐ MÉR ÖKÖK, VALAMI T ÉPÍTÉSZEK SZAKMAI KAMARÁIRÓL [1996. ÉVI LVIII. TÖRVÉ Y] A TERVEZŐ- ÉS SZAKÉRTŐ MÉR ÖKÖK, VALAMI T ÉPÍTÉSZEK SZAKMAI KAMARÁIRÓL [1996. ÉVI LVIII. TÖRVÉ Y] Általános rendelkezések (1. ) Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet. az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról. A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Hatályos:2011.01.01-255/2007. (X. 4.) Korm. rendelet az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA

ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA A Magyar Mérnöki Kamara ETIKAI-FEGYELMI SZABÁLYZATA 2011. Tartalomjegyzék: I. Etikai-fegyelmi kódex (EK) II. Az etikai-fegyelmi eljárás rendje III. Kivonat a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek

Részletesebben

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában

Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában FÖLDHASZNÁLAT Zachariás Márton Változások a földhasználati nyilvántartás vezetésének jogi szabályozásában Magyarországon a termőföldek tulajdoni és használati viszonyai jelentősen eltérnek egymástól. Az

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 16. szám A Kormány az Alaptörvény

Részletesebben

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata A Magyar Mérnöki Kamara Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti szakmagyakorlási tevékenység jogszerűségének és szakszerűségének

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata. Ü G Y R E N D tervezet. 2011. január 28.

Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata. Ü G Y R E N D tervezet. 2011. január 28. Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozata Ü G Y R E N D tervezet 2011. január 28. 1 Az Épületgépészeti Tagozat Ügyrendje A tagozati ügyrend a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai

Részletesebben

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet

13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 1. oldal 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet a barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről A természet védelméről szóló 1996.

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 8.

Ingatlannyilvántartás 8. Ingatlannyilvántartás 8. Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 8.: Az ingatlan-nyilvántartás adatainak Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

HIRDETMÉNY. O T P I N G A T L A N V I L Á G A l a p o k A l a p j a

HIRDETMÉNY. O T P I N G A T L A N V I L Á G A l a p o k A l a p j a HIRDETMÉNY Az alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. január 21-én kelt, H-KE-III-48/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. január 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINCI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv szervezeti

Részletesebben

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel)

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 21/2011.(VI.22.) önkormányzati rendelettel) MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2010. (III.10.) számú rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának 2010. évi feltételrendszeréről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2008. (III.27.) rendelete Az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának pályázati

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről és elidegenítéséről 1 Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben