Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ficsor Károly. Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban"

Átírás

1 Ficsor Károly Elrejtett kincs V. 10. Gyızelem az Úr Jézusban Orgovány 2011

2 ISBN Borító és tördelés: Ficsor Donát A 4H / Magyar Misszió támogatásával kiadja az Örömhír Alapítvány 6077 Orgovány, Vörösmarty u. 14. Belsı használatra! NEM ÁRUSÍTHATÓ! 2

3 TARTALOM Bevezetés... 6 Angyalok Mennyei lények...10 Nem mindenki hisz az angyalokban Isten képviseletében Ítélkezünk majd felettük Bőnbeesett angyalok Jézus feljebbvaló az angyaloknál Halhatatlanok Megjelenési formájuk Általában láthatatlanok, esetenként meglátjuk ıket Erısek, hatalommal rendelkezık Nevük van Sokan vannak Közlekednek repülnek az ég és a föld között Az Úr jelenlétébe visznek A mennybıl kiáltanak Szembeszállnak az ördöggel Emberek imája befolyásolja az angyalok cselekedetét Isten pecsétjét használják Készenlétben állnak Hatással vannak az emberekre Isten parancsát közlik Tanítanak, magyaráznak Tájékoztatnak a bekövetkezendıkrıl Közvetítenek a törvény adásánál Szolgálják az üdvözülıket Örömhírt hoznak Örülnek a bőnös megtérése felett Isten ítéletének végrehajtói A füstölıszereket a szentek imádságaihoz teszik Démonok Gonosz szellemek...50 Megnevezés A sátán birodalma Hatalom e világ felett

4 A démonok jellemzıi...59 Gyötörnek...68 Vádolnak...73 Megtévesztenek...74 Van amikor igazat mondanak...79 Félelmet okoznak...79 Betegségeket okoznak...85 Nem minden betegség démoni eredető Hogyan kerülnek a démonok az emberbe? Hogyan hagyják el a démonok az embert? Lehet-e egy hívıben démon? Amikor Isten gonosz szellemet küld Gyızelem az Úr Jézusban Jézus, a Szabadító A szabaduláshoz vezetı út Az Úr Jézusnak hatalma van a démonok felett Ellene kell állnunk az ördögnek! Démonoktól való szabadulás Felhatalmazás nélkül ne tedd! Az Úr olykor beszél, máskor nem beszél az ördöggel A szabadság megtartása A szabadulások következménye Harc a gyızelemért Harc a két szellemi hatalmasság között A gonosz erık tevékenysége Az ellentétes erık összecsapása Harc önmagunkért Harc másokért Jézus nevében cselekedni Mennyei seregek segítenek a harcban Isteni védelem Gyıztes fegyverek a szellemi harcban Az isteni erık fizikai megnyilvánulásai Megrendül a hely Isten dicsısége a hegyen Isten dicsısége korlátoz a mozgásban Isten jelenléte korlátoz a mozgásban Isten jelenlétében Az Isten ereje elragad Leesések Az ördög is produkálhat fizikai megnyilvánulást

5 A Halál mint ellenség A halál a bőn következménye Isten az emberek földi életének határt szabott Emberek különféle viszonyulása a halálhoz A halál vége Az Úr Jézus váltsághalála Hatalom a halálon Jézus parancsot adott halottak feltámasztására Az Úr Jézus követıi gyakorolják hatalmukat Az Elrejtett kincs I. kötetében megjelent fejezetek: 1. Imádkozás 2. Isten szól hozzánk Az Elrejtett kincs II. kötetében megjelent fejezetek: 3. Megbocsátás 4. Örök élet 5. Szenvedés Az Elrejtett kincs III. kötetében megjelent fejezet: 6. Gyermekeink nevelése Az Elrejtett kincs IV. kötetében megjelent fejezetek: 7. Munka 8. Szegénység, gazdagság 9. Adakozás 5

6 BEVEZETÉS Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ı megjelenését. Végigküzdöttem a szép harcot, végigfutottam a versenypályán, a hitet mindvégig megıriztem. Vár a koronám, a gyıztesnek járó jutalom. Ezt azok kapják, akik Isten tetszésére éltek a földön. Maga az Úr, az Igazságos Bíró fogja átnyújtani nekem azon a Napon. De nemcsak nekem, hanem mindazoknak, akik szeretettel és vágyakozással várják ıt vissza. (Egysz. ford.) 2Tim 4:7-8. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erık és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Hiszen mi nem emberek ellen harcolunk, hanem szellemi természető uralkodók és fejedelmek ellen, a jelenlegi sötét világot irányító hatalmas és gonosz szellemek ellen, akik a magasságban vannak. (Egysz. ford.) Ef 6:12. 6

7 Minket, a Földön élı embereket, körülvesz egy látható világ. Senki sem vitatkozik azzal az állítással, hogy a körülöttünk lévı dolgok és jelenségek, a többi embertársunk, az események, stb. hatással vannak ránk, befolyásolják életünket. Nem ilyen egységesen gondolkozunk azonban a minket körülvevı láthatatlan világról. Van, aki nem hiszi, hogy a természetes, látható világ felett létezik egy láthatatlan szellemi világ is. Én hiszem. A Biblia világosan fogalmaz, és jól bemutatja ezt a láthatalan világot. Mi, emberek hajlamosak vagyunk arra, hogy amit látunk, azt jobban elhiggyük, mint amit nem látunk. Ez nem helyes, és nem Isten szerinti gondolkodásmód. Isten tudtunkra adta, hogy a láthatók a nem láthatókból álltak elı (Zsid 11:3.). Hiszem tehát, hogy a nem láthatók még valóságosabbak, mint a láthatók. Azt is tudjuk, hogy ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, az örökké megmarad (2Kor 4:18.). A láthatatlan világban nem a test a meghatározó, hanem a szellem, ezért szellemi világnak is nevezzük. Ebben a világban két, egymással ellentétes birodalom van. Az egyik Istené, a másik pedig az ördögé. Istent az angyalok, az ördögöt pedig a démonok szolgálják. Úgy tőnhet, hogy Isten és az ördög vetélytársak, de ez egyáltalán nem így van. Az igaz, hogy harcolnak egymás ellen, de óriási köztük a különbség. Isten mindig volt, mindig is lesz, ezenkívül mindentudó, mindenható, szeretı és igazságos, akarata ellenére soha senki nem kényszerítheti semmire, és nem is korlátozhatja semmiben. Azt tesz, amit akar. Ezzel szemben az ördög Isten alárendelt teremtménye, ezért hatalomban és rangban is alávetett. Gonosz a célja és a motivációja is. Csak arra képes, és csak addig, amíg Isten engedi. Isten most sok mindent megenged neki, de ez nem lesz mindig így. Az utolsó ítéletkor Isten az ördögöt a tőz tavába fogja vetni, aki ott fog gyötrıdni örökkön-örökké (Jel 20:10.), Isten pedig az új Jeruzsálemben az üdvösségre jutott emberekkel fog lakni, dicsıségben és örömben, örökkön-örökké (Jel 21:3.), és örökké kezében lesz a világmindenség feletti korlátlan hatalom. 7

8 A szellemi világban élı lények tehát léteznek, és ez nem lehet közömbös számunkra, mert hatással vannak életünkre. Azért tanulmányozzuk ebben a könyvben a szellemi világot, hogy jobb megismerése által minél több áldást vehessünk el Isten kezébıl az életünkre. A sátán személy, méghozzá nem is akármilyen. A nyelvtani szabály szerint nagybetővel kellene írni, azonban azzal, hogy kisbetővel írom, éppen a legyızöttségét kívánom kifejezni. Nem vagyok hajlandó elismerni hatalmát, mert Jézus Krisztus megfosztotta minden hatalmától. Csalárdságában van az ereje. Sokakat becsap. A Jézus Krisztustól kapott hatalommal Isten minden gyermeke uralmat vehet felette. A siker titka: soha ne add fel! Maria Fontaine Aki gyız, örökségül nyer mindent; és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. (Károly ford.) Jel 21:7. 8

9 Lk 10:19. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek. Róm 16:20. A békesség Istene pedig összezúzza a Sátánt lábatok alatt hamarosan. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! 2Kor 10:3-4. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk; hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erısek az Isten kezében erıdítmények lerombolására. Kol 2: Eltörölte a követelésével minket terhelı adóslevelet, amely minket vádolt, eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette ıket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Zsid 1:13. Ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Jk 4:7. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tıletek. 1Pt 5:8. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el 1Jn 3:8. Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. 1Jn 4:4. Ti Istentıl valók vagytok, gyermekeim, és legyıztétek ıket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. 1Jn 5:4. Mert minden, ami Istentıl született, legyızi a világot, és az a gyızelem, amely legyızte a világot, a mi hitünk. 9

10 ANGYALOK MENNYEI LÉNYEK Az Úr angyala ırt áll az istenfélık mellett, és megmenti ıket. Zsolt 34:8. A Az angyalok szellemi lények. Gyakori megjelenésük ellenére viszonylag keveset tudunk róluk. Létük nem kérdıjelezhetı meg, ennek ellenére sokan nem hisznek bennük. A Biblia tekintélyét rombolják azok, akik kétségeket támasztanak velük kapcsolatban. Isten Igéje valósággal létezı szellemi lényekként beszél róluk. Nincs tehát semmi elfogadható alapja annak, hogy népi képzeletnek tekintsük ıket. Meghatározó a szerepük üzenet közlésében éppúgy, mint szolgálatban a próféták, apostolok és Jézus életében. Szolgálatuk fontos. A ma emberének épp oly nagy szüksége van segítségükre, mint az évezredekkel ezelıtti generációknak. Számíthatunk mi is rájuk, amikor szükséges, igényelhetjük segítségüket. z angyalok azok a lények, akik segítenek az embernek a gonosz erık elleni harcban, és bizonyos feladatokat teljesítenek, amelyek nélkül nem mindig lennénk képesek elérni valamilyen célt vagy állomást az életben. A Bibliában az angyalok számos esetben megjelennek az embereknek. Jóllehet ezek az esetek fıként az Ószövetségben fordulnak elı, mégis talán a leghíresebb megjelenés az Újszövetségben van, amikor Máriát meglátogatta egy angyal, és megmondta neki, hogy világra hozza Isten fiát, Jézus Krisztust. Többnyire azonban az angyalok láthatatlanok. Természetesen ez nem teszi ıket kevésbé valóságosakká, mint te lennél, ha valaki történetesen bekötné a szemem. Hogy láthatjuk-e az angyalokat vagy sem, ez semmit sem változtat létezésük tényén és azon a szerepükön, hogy védenek minket bizonyos veszélyektıl. 10

11 Jóllehet nem imádkozunk az angyalokhoz, sem az emberekhez, akik pillanatnyilag csak egy kevéssel kisebbek az angyaloknál, mégis az angyalok léte eggyel több példa arra, hogy Isten miként gondoskodik rólunk, és ıriz meg a sátáni hatalmakkal szemben, amelyek állandóan le akarnak gyızni. Valóban az angyalok Isten titkos ügynökei. Billy Graham N éhány éve történt, hogy a szomszédasszony áthozott egy tál süteményt, miközben észrevettem, hogy valaki áll a teraszajtóm elıtt. Fényes arca volt, és kedvesen mosolygott. Kék színő öltönyben volt felöltözve, mint egy úriember. Odamentem az ablakhoz, közelebbrıl akartam megnézni, de ı addigra eltőnt. Estefelé újra a nagyszobán keresztül mentem volna be a hálószobámba, amikor megint ott láttam a kedves úriembert az ajtóban. Az üveget függöny takarja, de én tisztán láttam az arcát. Odamentem az ajtóhoz, hogy kinyissam, de amikor a függönyhöz értem, olyan volt, mintha áram futott volna végig a testemen és eltőnt a férfi. Akkor annyira megijedtem, hogy nem bírtam elaludni. Hogy végére járjak a dolognak, elıvettem a Bibliát, hátha a Mennyei Atya akart valamit üzenni. Belenéztem a Bibliába, de nem bírtam olvasni, mert akárhova néztem csak annak az úriembernek az arcát láttam lelki szemeim elıtt. Akkor egyszer csak azon az igén akadt meg a szemem, hogy "Az Úr angyala ırt áll az istenfélık mellett". Akkor megértettem, hogy Isten elküldte az İ angyalát, hogy folytonosan megırizzen engem, aki egyedül éltem, és ez idıben egyik szomszédasszony okot adott a félelemre. Megnyugodtam és elaludtam. Özv. Makkai Istvánné Nem mindenki hisz az angyalokban Csel 23:8. A szadduceusok ugyanis azt állítják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem lélek A Ma sem mindenki hisz az angyalok létezésében. világ minden táján erısödik a démoni tevékenység és sátánimádat. Az ördög létezik, és még erısebben munkálkodik, mint bármilyen más korszakban. A Biblia szerint a 11

12 sátán tudja, hogy kevés ideje van, ezért erısíti tevékenységét. Démoni befolyásával sikerül neki sokakat eltéríteni az igazi hittıl. De továbbra is kijelenthetjük, hogy Isten az ı népe érdekében szolgáló lelkekkel, az angyalok szent rendjével ellensúlyozza a gonosz ténykedését. Az angyalok serények abban, hogy kiragadják az üdvösség örököseit a gonoszok cselszövései közül. Nem vallhatnak kudarcot. Isten gyermekei, emeljétek föl tekinteteteket, legyetek bátrak! Az angyalok közelebb vannak, mint gondolnátok. Végül is Isten megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd lábadat a kıben. (Zsolt 91:11-12.) Billy Graham Isten képviseletében 1Móz 18: Izsák születésének bejelentése Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll elıtte. Amint meglátta ıket, eléjük futott a sátor bejáratától, földre borult... 2Móz 3:2-6. Mózes elhívása Ott megjelent neki az Úr angyala tőz lángjában egy csipkebokor közepébıl. Bír 6: Gedeon elhívása Az ÚR ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: Menj, és a te erıddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én küldelek téged!... Az ÚR így válaszolt neki: Majd én veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egy ember volna. Az angyalok kivétel nélkül mindig, az ıket küldı, szolgálatba állító Istent képviselik. Üzenetét közvetítik, parancsát teljesítik, mindenkor azt teszik, amit feladatként kapnak Istentıl. Az ember számára nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy egy angyallal találkozott, vagy magával az élı Istennel. Ezt tapasztaljuk a fentebb idézett Igékben is. Az 1Mózes 18-ban felváltva találjuk az egyes számot és a többes számot. Az elsı versben azt olvassuk, hogy megjelent Ábrahámnak az Úr. A következı versben, már három férfit lát Ábrahám maga elıtt. Elébük fut és megszólítja Uram, ha megnyertem jóindulatodat, kérlek ne kerüld el szolgádat! A lábmosást már ismét többes számban végzi. 12

13 Amikor a férfiak elindultak Sodomába Ábrahám is velük tartott és az Úr ezt mondta: Eltitkoljam-e Ábrahám elıl, amit tenni akarok? Ábrahám el kezd beszélgetni az Úrral. Sodoma jövıjérıl érdeklıdik. A 18. rész 33. versében olvassuk: Amint az ÚR bevégezte beszélgetését Ábrahámmal, eltávozott, Ábrahám pedig visszatért lakóhelyére. Közvetlen utána a 19. rész 1. versében már csak két angyal érkezett Sodomába. Joggal feltételezzük, hogy a három férfibıl egy maga az Úr volt, kettı pedig az angyala. A 2Móz 3:2-ben olvassuk: Ott megjelent neki az ÚR angyala tőz lángjában egy csipkebokor közepébıl. Mózes csodálkozott a rendkívüli jelenségen: a csipkebokor tőzben ég, de mégsem ég el a csipkebokor. Mózes közelebb ment, próbálta megérteni mi történik. Amikor az ÚR látta, hogy odamegy megnézni, kiáltott neki Isten a csipkebokor közepébıl, és ezt mondta: Mózes! Mózes! Nem idézem tovább a történetet. Az Úr és Mózes beszélget. Noha Isten angyala jelent meg a tőzben, mégis az Úrral találkozott Mózes. Igen, mert egy angyal közvetlenül az Urat képviselte e történésben is. Bírák könyvének 6. részét olvasva ugyanezzel a kérdéssel szembesülünk. Azután eljött az ÚR angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt Az angyal bátorította Gedeont: Az ÚR veled van, erıs vitéz! Gedeon méltatlankodására és kérdéseinek felvetésére, már nem angyal, hanem az Úr válaszol: Az ÚR ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: Menj, és a te erıddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én küldelek téged! Nem kívánok messze menı következtetéseket levonni, de e három példa elégséges arra, hogy lássuk mennyire fontos az emberek életében Isten jelenléte. Akár személyesen Isten látogat meg, akár angyalát küldi el, mindenképpen áldás az a számunkra. Ezért érdemes igénybe vennünk Isten közvetlen vagy közvetett segítségét. 13

14 Ítélkezünk majd felettük 1Kor 6:3. Vagy nem tudjátok, hogy angyalok fölött is ítélkezünk majd? Bőnbeesett angyalok A bőnbeesett angyalokat Isten nem hagyta maga mellett, kitaszította ıket a jelenlétébıl. 2Pt 2:4. Mert az Isten nem kímélte meg a bőnbeesett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította ıket, hogy ırizetben maradjanak az ítéletig. Júd 6. Azokat az angyalokat is, akik nem becsülték meg a maguk fejedelemségét, hanem elhagyták saját lakóhelyüket, örökkévaló bilincsekben és sötétségben tartja fogva annak a nagy napnak az ítéletére. Jézus feljebbvaló az angyaloknál Zsid 1:4. Annyival feljebbvaló az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. 1Pt 3:22. aki miután felment a mennybe, az Isten jobbján van, és alávettettek neki angyalok, hatalmasságok és erık. Zsid 2:9. (2:7.) az a Jézus, aki rövid idıre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsıséggel és tisztességgel koronáztatott meg Szolgálják Jézust Mk 1:13. (Mt 4:11.) Negyven napig volt a pusztában, miközben kísértette a Sátán. Vadállatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Imádják Jézust, Istent Zsid 1:6. Amikor pedig bevezeti az elsıszülöttet a világba, ismét így szól: Imádja ıt az Isten minden angyala! 14

15 Jel 7:11. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének és a négy élılény körül, arcra borultak a trónus elıtt, és imádták Istent Kísérik az Úr Jézust, amikor eljön dicsıségben Mt 16:27. Mert eljön az Emberfia Atyja dicsıségében angyalaival együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedetei szerint. 2Thessz 1:7....amikor az Úr Jézus megjelenik a mennybıl hatalmának angyalaival... Halhatatlanok Lk 20:36. Sıt meg sem halhatnak többé, mert az angyalokhoz lesznek hasonlók Megjelenési formájuk 1Móz 18: Ábrahám emberi formában megjelent angyalokkal találkozott, ezért elıbb embereknek gondolta ıket. Dán 10:18 Emberhez hasonló Akkor ismét megérintett az az emberhez hasonló lény, erısítgetett engem Mt 28:3. Tekintete olyan volt, mint a villámlás, és ruhája fehér, mint a hó. Lk 24:4. Amikor emiatt tanácstalanul álltak két férfi lépett melléjük fénylı ruhában. A z egyik késı esti órában így szólt hozzám az Úr: Ígéretem szerint elküldtem szent angyalomat. İ beszélhet is veled. Legyen békességed ebben. Pár nappal késıbb ugyanabban a kertben a késı éjszakai imádkozásomban megjelent az Úrnak angyala. Ennyit mondott: Üdvözöllek téged, Isten embere, Szent Lélekkel teljes férfiú. Boldog vagy, gazdag áldásokban. Isteni hőséggel ırizlek téged az Úrnak rendelése szerint. Megle- 15

16 petésszerő megjelenése és beszéde nagy félelmet és remegést váltott ki belılem. Az Igébıl tudtam, hogy ember angyalt nem imádhat, csak egyedül Istent, így mélyen meghajoltam, és önkéntelenül ez fakadt fel belılem: Dicsıség neked, Uram! E megrázó pillanatok után egy ideig még tartott a remegésem. Nagy öröm, Isten uralkodó békessége és az İ jelenlétének bizonyossága töltött be. Addig is Isten félelmében és szeretetében jártam, hőséggel szolgáltam, de e megtapasztalás után még inkább megtanultam teljes tisztelettel félni az Urat és hinni Benne, mind aszerint, ahogy meg van írva az Igében. Ami a jelenséget illeti, az csak addig tartott, míg az üzenet szólt. Ijedtemben, meglepetésemben és meghajolt testhelyzetemben még csak eszembe sem jutott, hogy rá nézzek, de azt érzékeltem, hogy az angyal fehéren fénylı ruhában volt, elıttem mintegy két méterrel, és a föld fölött kb. három méter magasan. Pánczél János Feltámadásunk után hasonlítunk hozzájuk Mt 22:30....olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Bölcsek 2Sám 14:17, 20. Az én uram, királyom beszéde megnyugtató lesz számomra, mert olyan az én uram, királyom, mint az Isten angyala, meghallja mind a jót, mind a rosszat... De az én uram bölcs, olyan a bölcsessége, mint az Isten angyaláé, mindent tud, ami az országban történik. Általában láthatatlanok, esetenként meglátjuk ıket Zsid 13:2. A vendégszeretetrıl meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtukon kívül angyalokat vendégeltek meg. 1Móz 19:1. A két angyal estére Sodomába érkezett... Amint meglátta ıket Lót, fölkelt, eléjük ment, és arccal a földre borult. 1Móz 32:2. Jákób is útnak indult, és találkoztak vele Isten angyalai. Dán 3: Nem három férfit dobtunk megkötözve a tőzbe? Azok így válaszoltak a királynak: Valóban úgy van, ó király! İ azonban így szólt: Én mégis négy férfit látok szabadon járni a tőzben, és nincs 16

17 rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. Jn 1:51. (1Móz 28:12.) "...meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak, és leszállnak az Emberfiára." ben történt, amikor a japánok Kína bizonyos területeit meghódították. Egy reggel 9 óra körül teherkocsi állt meg egy könyvesbolt elıtt. Öt tengerész volt benne, s a teherkocsi félig meg volt rakva könyvekkel. A Keresztyén Kína elnevezéső üzlet segédje, aki egyedül volt akkor ott, rémülten fogta fel, hogy a raktáron levı könyvek elkobzásáért jöttek. Félénk természetével megérezte, hogy ez több, mint amit el tud viselni. A tengerészek leugráltak a kocsiról, és az ajtó felé indultak. De mielıtt beléphettek volna, egy nagyon elegánsan öltözött kínai úr lépett be elıttük az üzletbe. Bár az üzleti alkalmazott minden kínai vásárlót ismert, ez az ember teljesen ismeretlen volt neki. Valami különös ok miatt úgy tőnt, hogy a katonák képtelenek voltak nyomon követni ıt, és kint lézengtek, nézegetve a négy nagy ablakot, de be nem léptek. Két órán át álltak ott, már 11 óra is elmúlt, de nem tették be lábukat az üzletbe. Az idegen megkérdezte, hogy mit akarnak ezek az emberek, s az alkalmazott elmondta neki, hogy a japánok több könyvesboltból elrabolták a készletet, és most erre az üzletre került sor. Imádkoztak együtt! Az idegen bátorította. Így telt el két óra. Végül is a katonák felmásztak a teherkocsira és elhajtottak. Az idegen is elment anélkül, hogy vásárolt volna valamit, vagy egyáltalán valamit is kérdezett volna az üzletben levı árukkal kapcsolatban. Késıbb, amikor a tulajdonos visszatért, az alkalmazott ezt kérdezte tıle: Lee úr, hisz ön az angyalokban? Igen mondta ı. Én is, Lee úr mondta az alkalmazott. Vajon nem Isten védelmezı angyalainak egyike volt ez az idegen? Billy Graham H úsz évvel ezelıtt, amikor még Nyugat- és Kelet- Németországról beszéltünk, útlevelet kaptam egyhónapi ott tartózkodásra. A Nyugat-Németország bombázásoktól, háborús eseményektıl megkímélt szép Lüdenscheid városában tartózkodtam éppen. Drága barátom ajtaján csöngettem. Szép ıszi idı volt. Amint felnéztem várakozás közben, a szomszédban lévı 17

18 üzem üvegborítású falára kihajolni láttam egy kedves arcú, fiatal férfit: Nemsokára én is ott leszek, Onkel László. Nyílt is már az ajtó, Ernst Krisch fogadott nagy barátsággal. İ nyugállományú baptista lelkészként szolgált, és gyakran felkért engem igehirdetésre. Leánya és veje nálunk Magyarországon lelki áldásban részesült, s ezért reám és feleségemre mint lelki szüleikre tekintettek. Felesége nagyszerő ételekkel vendégelt meg. Uzsonnázás közben említettem, hogy egy fiatal ember jelezte, hogy ı is jön. Értetlenül fogadták szavaimat, mondván, hogy a szomszédból nem ismernek senkit s különben sincs nyitható ablak az üvegfalon. Csengett a telefon, engem kerestek. A fiam megnyugtató szavak kíséretében közölte, hogy feleségemet, Máriámat vakbéllel mőtötték. Noha elhatároztam nyomban, hogy hazautazom, semmi izgalmat nem éreztem, folytattam az étkezést, s mikor igeolvasás után feloszlott a társaság, én is szálláshelyemre mentem, majd másnap hazautaztam. Hónapok teltek el itthon, mikor egy reggel Isten noha nem is foglalkoztam a dologgal megvilágosított. Az üvegablakon kihajoló ifjú személy Isten angyala volt, aki tudta, hogy telefont kapok, s ı Isten ígérete szerint láthatatlanul mellettem állott, mikor feleségem mőtétérıl a hírt vettem. Az ı jelenléte sugározta belém azt az érthetetlenül nagy nyugalmat, amit meg is csodált a kedves asztaltársaság. 18 A * * * következı eset szintén Németországban történt. A vasútállomás mellett egy körforgalmi úton akartam átmenni vigyázatlanul. Egy kéz azonban megfogott, visszatartott. E pillanatban autó húzott el mellettem, aminek a kerekei alá kerültem volna... A fiatal férfi szót sem szólt, s amíg én elképedve álltam, már el is tőnt. Isten angyala volt ı, aki megmentette az életemet. Kolozsváry Kiss László A nyám kislány volt, amikor egy vidéki gyülekezet ébredési összejövetelén megtért. Amint elıre jött és letérdelt a gyülekezet elıtt, angyalokat látott maga mellett. Élete derekán nagyon beteg lett, több mint négy évig szenvedett szörnyő kínok között Egy nap anyánk indíttatást érzett: hívja össze otthonába testvére családját és más keresztyén családokat, hogy imád-

19 kozzanak érte. Hirtelen hangot hallott: Nézd, a menny ablakai megnyíltak neked! Kinyitotta a szemét, és angyalokat látott maga körül. Azonnal talpra ugrott, teljesen meggyógyultan. Ezután még több, mint negyven évig élt. Wesley L. Duewel C arlos Arteaga október 12-én repülın ült, szülıvárosából, a venezuelai Ayacuchoból Manapiare városba utazott. A gép motorhiba következtében 5 perccel a 45 perces út vége elıtt lezuhant az amazoni ıserdı sőrőjébe, és a rajta levı nyolc ember közül öt a becsapódás pillanatában meghalt. Csodás módon a két fiatalabb nagyobb sérülések nélkül megúszta, de Arteaga már nem volt olyan szerencsés. A fején egy nyílt repedés, a karján és kezén pedig több vágás keletkezett. Súlyos sebet kapott a jobb lábán is, ezért csak kúszni volt képes az aljnövényzeten. Három nappal késıbb döntöttek: a két egészségesebb túlélı elindult segítséget keresni, míg Arteaga ottmaradt egy darab kenyérrel és egy faággal, amivel védekezhetett az állatok ellen. A férfi nıs és öt gyermek édesapja. Ebben a helyzetben fogalma sem volt róla, életben marad-e. Ám igyekezett állandóan a 91. Zsoltárban leírt ígéretre emlékeztetni magát, amely Isten védelmérıl szól. Röviddel azután, hogy a két fiatal elment, Isten egy szivárványt helyezett a szerencsétlenség közelébe. Szerinte ettıl nem volt érezhetı a halott utasok átható szaga. Ennek a helynek közelében folydogált egy patak is, amelybıl ihatott. Alkonyatkor egy meleg levegıtakaró ereszkedett le rá, ez alatt ı teljes békében aludta át az éjszakákat, nem zavarták sem a rovarok, sem a máskor oly ijesztı állathangok a dzsungelbıl. Látomása is volt, amelyben Isten egy kardot helyezett le a mennybıl az ıt kínzó rossz szellemek előzésére. Két angyalt is küldött, akik húsból, kenyérbıl, salátából és gyümölcslébıl álló élelemadagokat vittek neki. A szerencsétlenség után tíz nappal egy kilenc tagból álló mentısereg rátalált. Az érkezık látták a szivárványt, az egyik angyalt és a rengeteg keselyőt is a környezı fákon emlékszik vissza. Azt hitték, már mindenki halott. Magam is fekete voltam a rám száradt vértıl és piszoktól. Miután egy hordágyon fekve elhagytam a helyet, a keselyők rárontottak a holttestekre. A csoport mindegyik tagja felismer- 19

20 te, hogy Isten természetfölötti módon védelmezett engem mondja. Megmondtam nekik, hogy végig Jahve angyala volt velem Másnap kórházba röpítették, ahol kilenc operáción esett át. Felépülése kilenc hónapig tartott. Amputált jobb lába helyébe protézist kapott, és a doktorok fémlemezzel és csavarokkal hozták helyre fej- és karsérüléseit. Arteaga feladta karrierjét, mint tévé- és rádiótorony installáló, és teljes idejő evangélista lett. Egy évvel a szerencsétlensége után, október 12-én, tizennégyezer emberrel osztotta meg bizonyságát a caracasi bikaviadal-arénában. Háromezernyolcszázan fogadták el Krisztust. Carlos Arteagáról E gy alkalommal, amikor hosszan voltunk imaközösségben Aczél Eszter nénivel a szobájában, a végén beszámolt, hogy egy angyalt látott mellettünk. Nem hallotta, hogy bármit is mondott volna, de végig ott állt. Ez olyan csodálatos! F. Donát Erısek, hatalommal rendelkezık Zsolt 103:20. Áldjátok az URat, angyalai, ti hatalmas erejőek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancsszavára! 2Pt 2: holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr elıtt kárhoztató ítéletet, jóllehet erıben és hatalomban felülmúlják ıket." Jel 5:2....és láttam egy erıs angyalt, aki hatalmas hangon hirdette: Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit? Jel 7:1. Ezután láttam négy angyalt állni a föld négy sarkán, amint féken tartották a föld négy szelét, hogy ne fújjon szél a földre, se a tengerre, se a fákra. Jel 10:1-11. És láttam, hogy egy másik erıs angyal leszáll az égbıl. Jel 14:18. Az oltártól pedig ismét egy angyal jött ki, akinek hatalma volt a tőzön 20

21 Jel 18:1, 21. Ezek után láttam, hogy egy másik angyal leszállt a mennybıl: nagy hatalma volt, és dicsısége beragyogta a földet... Egy erıs angyal felemelt egy akkora követ, mint egy nagy malomkı, bedobta a tengerbe, és így szólt: Így vettetik le Babilon, a nagy város, egyetlen lendülettel, és többé sehol sem lesz található. A z angyalok Isten hírnökei, akik mint szolgáló lelkek segítik az embert (Zsidók 1:14). Eddigi ismeretem szerint a Szentírás sehol nem említi, hogy a Szent Szellem bármikor is emberi formában megjelent volna az embereknek. Csak Jézus jelent meg, amikor testet öltött magára. A dicsıséges Szentlélek mindenütt jelen lehet egy idıben, de az angyalok csak egy helyen lehetnek egy adott pillanatban. A Szent Szellemet szellemnek ismerjük, nem testnek, de az angyalokat nemcsak szellemként, hanem olykor látható formában megjelenı lényekként is ismerjük. Ugyanabban az idıben az angyalok is tevékenykednek, a Szent Szellem is munkálkodik világunkban, hogy teljesítsék Isten tökéletes akaratát. İszintén szólva, nem mindig tudjuk, hogy ki az Isten megbízottja vagy eszköze a Szent Szellem vagy az angyalok, amikor figyeljük Isten kezének munkáját. Azonban biztosak lehetünk abban, hogy nincs ellentmondás vagy versengés a Szent Szellem és az Isten parancsát teljesítı angyali seregek között. Maga Isten ellenırzi akaratának végrehajtását és ennek mi örülhetünk! Isten angyalokat használ, hogy emberek és népek sorsát irányítsa. Az angyalok beavatkozása által már sokszor megváltoztatta társadalmunk zsúfolt politikai és szociális arénáinak küzdıtereit és irányította az emberi sorsokat. Tudatában kell lennünk annak, hogy az angyalok szoros és eleven kapcsolatban vannak mindazzal, ami a földön történik. A földi dolgokkal kapcsolatos ismeretük fölülmúlja az emberekét. El kell ismernünk láthatatlan jelenlétüket és meg nem szőnı munkájukat. Higgyük el, itt vannak köztünk. Lehet, hogy nevetnek vagy sírnak velünk együtt, de biztosan tudjuk, hogy örvendeznek velünk életünk minden gyızelme felett. Billy Graham 21

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások

Szöveges változat: www.bekevar.fw.hu Hangformátum: www.ksze.org > Alaptanítások ALAPTANÍTÁSOK Jézus Neve 1. - Hogyan nyerte Jézus a Nevét? Jézus Krisztus Nevérıl tanítunk a mai napon. Három Igerésszel kezdjük a mai tanítást: Zsidó 1:1-6 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét

ALAPTANÍTÁSOK. Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét ALAPTANÍTÁSOK Út a gyızelemhez 9. (Jelenések könyve, avagy az utolsó idık) A hetedik pecsét Jelenések 8:1 És mikor felnyitotta a hetedik pecsétet, lett nagy csendesség a mennyben, mintegy fél óráig. Itt

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Mozgássérült Passió 2010

Mozgássérült Passió 2010 Mozgássérült Passió 2010 1. Bevezetı zene 2. Barabás Gyorsan jön a színre az oltár környékérıl Barabás Laci: Szabadon engedtek, engem, a lázadót!? İt, pedig keresztre feszítették! İt, aki semmi rosszat

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK:

Passió 2011. Bevonulás: Júdás árulása: ÉNEK: Passió 2011. Éppen a hálónkat mostuk a parton, amikor ezt mondta: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Mi pedig azonnal otthagytuk hálóinkat és követtük ıt. Azóta sok minden történt

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet.

A Biblia gyermekeknek bemutatja. 60/6. Történet. A Biblia gyermekeknek bemutatja Jákób, a csaló Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Kerr; Sarah S. 60/6. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus születése Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata

ALAPTANÍTÁSOK. A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata ALAPTANÍTÁSOK A Szent Szellem ajándékai Ihletettségi ajándékok 2. Nyelvek magyarázata 1Korinthus 14:27-29 Ha valaki nyelveken szól, kettı vagy legfeljebb három legyen, mégpedig egymás után; és egy magyarázza

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete

A szabadság törvénye. 2. fejezet. A szabadság ígérete A szabadság ígérete 2. fejezet A szabadság törvénye S oha nem felejtem el Istennek azt a közvetlen válaszát, amit 1990 tavaszának elején kaptam tıle. Munkámból kifolyólag akkoriban sokat utaztam az országban,

Részletesebben

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen.

bibliai felfedező Dorkász szerette az Úr Jézust, és ezért mindent megtett, amit csak tudott, hogy másokon segít sen. Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Péter meggyógyítja Dorkászt Péter sok

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk

ALAPTANÍTÁSOK. A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk ALAPTANÍTÁSOK A Biblia megértése 4. Szent Szellem bennünk és rajtunk János 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja İt és nem ismeri İt; de ti ismeritek İt, mert

Részletesebben

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK

VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK VI. JÉZUS KRISZTUS SZENVEDETT PONCIUS PILÁTUS ALATT, MEGFESZÍTETTÉK, MEGHALT ÉS ELTEMETTÉK 1 Szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó

Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok. Becseiné Kató Anikó Mátészalka Kossuth tér, 2011.03.13. Böjt Azért vannak a jó barátok Becseiné Kató Anikó Jézus mondja: "Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa." Imádkozzunk: Az Úr az én pásztorom, nem szőkölködöm.

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Rut : Szerelmi A Biblia gyermekeknek bemutatja Rut : Szerelmi történet Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Józsua vezér lesz lesz

Józsua vezér lesz lesz A Biblia gyermekeknek bemutatja Józsua vezér lesz lesz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Keresztút Avilai Szent Terézzel

Keresztút Avilai Szent Terézzel Keresztút Avilai Szent Terézzel Teréz gyermekkora óta elmélkedik Jézus szenvedéséről. Évek hosszú sora óta szokásom volt, hogy majdnem minden este lefekvéskor, midőn elalvás előtt még utoljára Istennek

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Jézus és Nikodémusz A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Nikodémusz Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév

Messiási próféciák IV. évfolyam. I. félév Messiási próféciák IV. évfolyam I. félév Tematika: 1. Bevezetés: A messiási jövendölések fogalma, jellegzetességeik, tanulmányozásuk, haszna, jelentősége. Két alapvető messiási jövendölés: Az ősevangélium

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG

JÚLIUS 1. hétfı. Téma: HŐSÉG JÚLIUS 1. hétfı Téma: HŐSÉG SZENTLECKE Szt. Pál apostolnak a galatákhoz írt levelébıl (Gal 5,22 6,2) Testvéreim! A Lélek gyümölcsei pedig: a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hőség,

Részletesebben

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya

avagy a repedt nád és a pislogó gyertya avagy a repedt nád és a pislogó gyertya E Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertyabelet nem oltja ki (Ésa 42:3) redetileg ezt a fejezetet nem akartam megírni, illetve hozzácsatolni a könyvhöz. Ercsi

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Gedeon kis hadserege A Biblia gyermekeknek bemutatja Gedeon kis hadserege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el

Vérfolyásos hívő gondolkozás (mód)otok megújulásával alakuljatok át harc az elménkben dől el Vérfolyásos hívő Róm 12:1 Kérlek titeket testvérek, Isten irgalmára, adjátok oda a testeteket Isten számára élő, szent, és neki tetsző áldozatul, ez legyen a ti ésszerű, igeszerű istentiszteletetek, 12:2

Részletesebben

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET

HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HÚSVÉT ESTI DICSÉRET HIMNUSZ Nem bántott húsvét éjszaka az Úr öldöklı angyala. Szabaddá lettünk: elbukott a szörnyő fáraó hada. A Bárány immár Krisztusunk, ki értünk önként szenvedett. Az új kovásztalan

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása

ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása ALAPTANÍTÁSOK Gyógyulás 2. Jézus megváltása Máté 8:17 Beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Pedig betegségeinket İ viselte, és fájdalmainkat hordozá Ez az Ige idézet az Ószövetségbıl,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

Megtanulni megbocsátani

Megtanulni megbocsátani Megtanulni megbocsátani ADUNARE Megtanulni megbocsátani. Megtanulni megbocsátani az egyik legfontosabb lecke a keresztény életünkben. A megbocsátásról tanulhatunk az egész Biblián keresztül. Amikor megbocsátunk

Részletesebben

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása

ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása ALAPTANÍTÁSOK A hited megtartott téged 1. A hited megvallása Új sorozatot kezdünk, amelynek a címe: Isten Igéjének pozitív erejő megvallása. Sokszor az életünkben megfigyelhetı a folyamatos kudarcok és

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN

ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN ÁDVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A CSALÁDBAN Ádvent 1. vasárnapja (A család állja körül minden alkalommal az ádventi koszorút.) 1. Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítő, - beteljesült már az idő; -törd át az Ég zárt ajtaját,

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből.

AZ ÚR SZABADÍTÁSA. Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Pasarét, 2013. november 10. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza AZ ÚR SZABADÍTÁSA Lekció: Zsoltár 107,1-16 Alapige: Zsoltár 107,13 De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián

Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Kovács Laura 8. o. Nick, Dózsa köz 3/a. Répcelaki általános iskola Szent Márton ábrázolások Somogyi Győző rajzai a répcelaki plébánián Hittan pályázat Szent Mártonról sok festmény készült. Leggyakrabban

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21

IZSÁK FELESÉGET KAP. Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) Horváth Géza. Lekció: 1Mózes 24,1-21 Pasarét, 2012. február 12. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza IZSÁK FELESÉGET KAP Lekció: 1Mózes 24,1-21 Alapige: 1Mózes 24,7 Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom

Részletesebben

I. Mi a megtévesztés?

I. Mi a megtévesztés? I. Mi a megtévesztés? 1. Megtévesztés, félrevezetés, hitetés Mt 24,4-5 Jézus így válaszolt nekik: Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen /4005/ valaki titeket! Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten hirnöke A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten hirnöke Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger; Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : M. Maillot; Tammy S. 60/5. Történet

Részletesebben

A megváltás története, I. rész

A megváltás története, I. rész A megváltás története, I. rész A megváltás története című írásaink olyan sorozatot alkotnak, amelyek a bűnbeeséstől kezdve Isten Fia emberré lételéig végigkísérik Isten küzdelmét az ember megváltásáért.

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI

AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI AZ APOSTOLOK CSELEKEDETEI avagy A KERESZTÉNY VALLÁS GYÖKEREI Egészen bizonyos, hogy azok az apostolok, akik korábban Jézus közvetlen tanítványai voltak (tehát a 12-höz tartoztak), tanításaik alkalmával

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Isten kis szolgája A Biblia gyermekeknek bemutatja Sámuel, Isten kis szolgája Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Lyn Doerksen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete

Mennyei matematika. 20. fejezet. A békesség ígérete 20. fejezet Mennyei matematika C süggesztı a helyzet! Szép lassan nyolcmilliárd ember él a Földön, mi, adventisták pedig körülbelül tízmillióan vagyunk ezen a bolygón. Az emberek száma évente mintegy harminc

Részletesebben

m a g v e t é s ötletek

m a g v e t é s ötletek m a g v e t é s ötletek Kerékgyáró Klaudia kre-htk 2015 www.magvetes.wordpress.com 2 O l d a l Igeszakaszok egy évre j a n u á r 1. Jézus megkenetése Igeszakasz: Lk 7,36-50 Aranymondás: 1Tim 1,15 Igaz

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki

3. Csak egy nevet írj!(4p.) Mózes honfoglaló utóda: A 300 fős hadsereg vezére A megvakított bíra: Az ő botja virágzott ki HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: III. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám:91p. 2015. február 27 1. Sorold fel

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek,

Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyeknek országába. Máté 18:3 (Károli Gáspár fordítása) Prológus Angyalok az Arby s-ban

Részletesebben