A DINOCLUB ingyenes programcsomagjának keretében szakképzett animátorok gondoskodnak kicsik és nagyok egész napos magyar nyelvû szórakoztatásáról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A DINOCLUB ingyenes programcsomagjának keretében szakképzett animátorok gondoskodnak kicsik és nagyok egész napos magyar nyelvû szórakoztatásáról."

Átírás

1 DINOCLUB Nyaralás az egész családnak! Közvetlen tengerparti nyaralóhelyek, ellátás és gyermekbarát környezet. egy Dino Club üdülés gondtalan pihenést jelent a család minden tagja számára! A DINOCLUB ingyenes programcsomagjának keretében szakképzett animátorok gondoskodnak kicsik és nagyok egész napos magyar nyelvû szórakoztatásáról. DinoKids A dino kids club legifjabb vendégeink részére kínál izgalmas és tartalmas idôtöltést. Amíg a szülôk pihennek, a csemeték remekül szórakoznak, a programok között minden korosztály megtalálja az érdeklôdési körének megfelelôt. DinoHoliday Fit & Fun programunk keretében felnôtt vendégeinket sem hagyjuk unatkozni, vidám sport- és játékprogramokat, fergeteges esti show mûsorokat és egy fantasztikus hangulatban eltöltött pihentetô nyaralást kínálunk. TUNÉZIA EGYIPTOM TÖRÖKORSZÁG

2 Törökország Bevezetô Kedves Utasunk! Ön a Medina Tours évi törökorszá gi programfüzetét tartja kezében. Iro dánk célja immár 17 éve, hogy minden kedves utasunk számára gondtalan és felejthetetlen kikapcsolódást biztosítson magas színvonalon. Bízunk benne, hogy alábbi katalógusunkban mindenki megtalálja a neki leginkább megfelelô utazást, amely során rengeteg élménnyel gazdagodik! A programfüzetben megtalálják Törökország legismertebb idegenforgalmi központjait: Side, Alanya, Belek és Lara, melyek a szikrázóan kék Földközi-tenger mellett elterülô kavicsos-homokos partjukkal várják a látogatókat. Ezeken a helyeken az olcsóbb városi hotelektôl, a klubszállodákon keresztül egészen a luxus szolgáltatásokat nyújtó komplexumokig minden kategória megtalálható. A szállodákat többnyire neves szállodaláncok tagjaiból válogattuk. Utasaink a 8/11/12 napos üdülések közül válogathatnak Budapest-i indulás esetén. Debrecenbôl 8/15 napos utakat kínálunk. Törökországban megbízható partner irodánk, és jól képezett telepített idegenvezetôink állnak az utasok rendelkezésére az üdülés és a fakultatív kirándulások idején. További információért keresse fel honlapunkat a -t. Itt mindig megtalálhatóak lesznek az aktuális árak. (A katalógusban árakat vagy ahhoz tartozó árkatalógust nem is találnak!) Személyesen vagy telefonon ügyfélforgalmi irodáinkban (1061 Budapest, Andrássy út 3. vagy 1092 Budapest, Ferenc krt. 7.) vagy országszerte több mint 700 partnerünknél érdeklôdhet. Árajánlatot kérni és on-line foglalni szintén a oldalon lehet! Reméljük, idén Ön is csatlakozik elégedett ügyfeleink népes táborához, avagy ismét minket választ utazásszervezôjének! Medina Tours 3

3 Általános Információk Jó tudni, hogy... Diplomáciai képviselet: Magyar Köztársaság Nagykövetség: Sancak Mahallesi 1. Cadde 30. Yildiz, Cankaya, Ankara Tel.: 90/312/ Fôkonzulátus Isztambulban: Poycarik Sokak 36. Tesvikiye, Istambul, telefon: 212/ , 212/ Török Köztársaság Nagykövetség: H 1062 Budapest, Andrássy u Tel.: (-9) Külképviseletünk: AHE Tourism, Yalı Mah.1607 Sok. No:17, Side-ANTALYA, telefon: Beutazási szabályok: Magyar állampolgárok részére 6 hónapig érvé nyes út levélre és vízumra van szükség. A vízum a török határállomáson szerezhetô be, a vízumokat kiadó ablak még az útlevél ellenôrzés elôtt található. (A vízum díja kb. 30 USD vagy 20 EURO.) A nem magyar állampolgárságú utasainkat a vonatkozó jogszabályokról kérjük érdeklôdjenek a nagykövetségen. A beutazási szabályok be nem tartásáért és az abból eredô költségekért nem vállalunk felelôsséget! Útiokmányok: Útlevelük beszerzésérôl és érvényességérôl uta saink egyénileg kö te lesek gondoskodni. Ha va lamely utasunkat az útiokmány érvénytelensége miatt nem en ge dik be az or szág ba, ezért irodánk felelôsséget nem vállal. A be fi ze tett részvételi díj nem jár vissza, ill. az utasnak magának kell gon doskodnia a hazautazás feltételeirôl. A Medina Tours kizárólag turista célú utazásokat kínál, diplomáciai célú utazások szervezésével nem foglalkozik. A szolgálati és diplomata útlevéllel történô utazásra speciális szabályok vonatkoznak, ezért kérjük, hogy bôvebb információkért érdeklôdjön az útlevél kibocsátójánál, illetve a célország külképviseleténél. Idegenvezetés: Az üdüléshez ún. telepített idegenvezetôket küldünk, a célállomásig és onnan vissza magyar kísérôt nem biztosítunk. Szállodák: Besorolásuk a helyi elôírásoknak megfele lô, amely eltér az euró pai standardtól. Ezért a szállodák le írá sá nál vé le ményünk közlésével segítjük az Önök vá lasz tá sát. A szobák elosz tása a re cep ció joga, kívánságaikat csak kö zöl ni tudjuk. (Az ettôl eltérô lehetô ségeket a felárak megadásával jelezzük.) A szobákat a nem zetközi gyakorlatnak megfelelôen 14 órától lehet elfoglalni és 12 óráig el kell hagy ni. Ha szükséges, csomag szobákat, öltözési és tisztálkodási lehetôséget a szállodák biztosítanak. Mûszaki prob lé mák vagy a szállodák túltöltése esetén az azonos ka te gó rián belüli csere jogát fenntartjuk. A pótágyak nem nyújtják egy nor mál ágy kényel mét (pl. kisebb méretû vagy össze csukható), ezért in kább gyer mekek elhelyezésére javasoljuk. A szobákban levô mini bá ro kat általában csak térítés ellenében, külön kérésre töltik fel. A részvételi díjak standard (egyes szállodáknál superior = standard) szobában lévô elhelyezésre vonatkoznak a szállodák fôépületében, bungalójában vagy más különálló épületében. A részvételi díj (alapár) befizetése az elhelyezéssel kapcsolatosan választási lehetôséget nem jelent. Ahol lehetséges felár megadásával jelezzük a szoba típusát és ily módon a választási lehetôséget szobára (superior, deluxe, junior suite, és más típusok), a szoba elhelyezkedésére (fôépület, bungaló stb.) vagy kilátásra (tengerre, kertre) vonatkozóan. A katalógusban megjelent külsô és belsô szállodafotók illusztrációk, a valóságban eltérhetnek. Tengerre nézô szoba: csak abban a szállodában foglalható garanciával, ahol erre külön felár vonatkozik. Néhány szállodánál oldal- és direkt tengerre nézô kilátásért ugyanazt a felárat kérik. Franciaágy: teljesítésére egyetlen szállodában sem vállalunk garanciát, a szálloda hatáskörébe tartozik. Családi szobák: Két felnôtt és két gyermek elhelyezésére alkalmas egy légterû, a szokásosnál nagyobb szobák, rendszerint két normál és két pótággyal. Egymás melletti szobák foglalása: biztosítására nem vállalunk garanciát (csak kérésként tudjuk továbbítani), ezért javasoljuk connecting-room/egybenyíló szobák foglalását, amennyiben a szállodában lehetôség van rá. Ellátás: A má so dik nap reg ge li tôl az utol só nap reg ge li ig, a re pü lô gép in du lá sá nak meg fe le lô en. A feltüntetett ellá tás tól egyes esetekben (pl. utósze zon ban, kevés vendég ese tén) a szállodák eltérhetnek. Az ét - kezések ital fogyasztást nem tartalmaznak, kivéve az típusú szállo dákat, vagy a külön jelölt kivételeket. All inclusive ellátás (AI): a szállodák többségében más típu sú (fél pan ziós) ellátás is mûködik. Ezért a szállodák a fo gyasz tást belsô számlázással rögzítik, még azoknál a ven dé gek nél is, akik ezt a számlát nem kötelesek kifizetni. Meg kü lön böz tetô jel zésként karkötôt adnak az AI ellátást fize tôk nek, mellyel igazolható a fogyasztásra való jogosultság. A kar kötôt mindig viselni kell, elvesztése esetén USD össze get kell fizetni. Az ellátás az el u tazás napján déli 12 órá ig vehetô igénybe (az utazás idô pont jától függetlenül) és ekkor a karkötôt le kell adni. A fogyasz tás csak az erre kijelölt ét ter mekben és bá rok ban, meghatározott idôszakban és kizárólag a szálloda területén ve hetô igénybe. Az à la carte éttermi fogyasz tás, a mi nibárok és a szo ba szerviz külön rendelései, a kirán dulásokon és spor to lás közben fogyasztott italok mindig fizetendôk. Nem vállalunk felelôsséget a rossz idô mi att igény be nem vehetô szolgáltatásokért, és nem visz szatérít he tô az igénybe nem vett AI szolgáltatás. Egyi dejûleg csak egy pohár alkoholos italt szolgál nak fel (általában mûanyag pohárban), 18 éven aluliakat pedig egyáltalán nem szolgálnak ki. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a szálloda éjszakai érkezés esetén vacsorát, illetve hajnali indulás esetén reggelit nem köteles biztosítani az utasoknak. A repülôgép fedélzetén történô étkezés is a megrendelt szolgáltatás (ellátás) részét képezi. Az all inc lusive ellátás kizárólag a megadott éttermekben, meghatározott idôpontokban vehetô igény be kizárólag a szálloda területén. A beach bárok nem minden esetben tartoznak a szálloda területéhez, így az ott kínált ételek külön fizetendôek. Az esetleges menetrendváltozás miatt igénybe nem vett szállodai étkezések vissza nem térítendôek. Az ellátási forma országonként és üdülôhelyenként változó, az ellátás szállodánkénti leírásának megfelelô, nem jelenti az étkezések minôségét és változatosságát. Elô és utószezonban is elôfordulhat, hogy a szolgáltatások igénybevételéhez sorban kell állni a vendégek nagy száma miatt. Türelmüket ezúton is köszönjük. Az elvesztett all inc. karkötôért kb USD összeget kell fizetni. Panaszok, kifogások: Kérjük, hogy a helyszínen azonnal je lez zék kép vi se lô inknek, akik maximális segítséget nyújtanak kifogásaik rende zésében. Ha kívánságaik telje sítése nem le hetséges, jegyzô könyv ben rögzítsék azt. A jegy zô köny vet a helyi szolgáltatóval vagy annak képviselôjével alá kell íratni (olvasható aláírás, esetleg bélyegzô, hi bás teljesítés elismerése). Utólagos, a helyszínen nem rög zített pa na - szaikat mivel a helyszíni segítség így meghiúsul nem tudjuk elfogadni. A késedelmes bejelentésbôl adódó károk, valamint szavatossági igények érvényesítésekor a bizonyítás az utast terheli, amennyiben a fenti jogcselekmények nem valósulnak meg. A re pü lô út alatt be következett csomagkárért vagy poggyászért mely nem érkezett meg, felelôsséget nem tudunk vállalni. Minden eset ben az adott lé gi tár sa ság képviseletéhez legyenek szívesek fordulni pa na szaik kal, ahol jegyzôkönyvet kell felvetetni. A helyszínen befizetett prog ra mok kal kapcsolatos kifogásaikat csak az adott helyi irodánál érvényesíthetik, felelôsségünk nem terjed ki erre. Programok: Menetrendváltozás, helyi ünnepek esetén az idô - ren djük megváltoz hat. Minden esetben biztosítjuk azon ban utasaink nak, hogy a leírásokban szereplô progra mo kat és szolgáltatásokat igény be ve gyék. Idôtartamuk: a félnapos programok legalább 3, az egész na po sak leg ke vesebb 6 óra idôtartamúak. A fakultatív progra mok ára hely színi je lent kezés esetén nem feltétlenül azonos a kataló gusunkban közölttel. A hely színi árak alakulásáért nem vállalunk fe lelôs sé get, és a rész vétel lehetôségét is csak elôzetes jelent ke zés esetén garantáljuk. A helyszínen tör ténô je lent kezés ese tén idegen ve ze tôink csak közve tí tôként járnak el, a prog ra mo kért fele lôsséggel a helyi iroda tartozik. Csoportos utak minimum létszáma: Minden csoportos utazáshoz a programnál feltüntetett minimális jelentkezô szám szükséges. Ennek hiányában irodánk az indulást megelôzô 15-ik napig a program indításától elállhat. Idôtartam: Az utazás idôtartama minden megkezdett naptári napot tartalmaz, beleértve az utazást is. A légitársa ságok menetrendjéhez igazodva az elutazási és érkezési napok nem minden esetben jelentenek teljes napot. Az utak elsô és utolsó napja utazási napok, nem a pihenést szolgálják. Az utazás megrendelésénél kérjük, vegyék figyelembe, hogy az elutazás eshet akár késôi idôpontra is, ugyanakkor a hazautazás a reggeli órákra, ezáltal csökkentve a pihenéssel töltött idôt. Ezen körülményeket Irodánknak nem áll módjában befolyásolni. Sporteszközök, szállodai extra szolgáltatások: Hasz nálatuk, ill. igénybe vételük általában térítéshez kötött. Az eltérô ese teket jelezzük a szállodák leírásánál. A sporteszközök hasz ná lata saját fe le lôs ség re történik, a rongálódást meg kell téríteni. A kirán du lá so kon, eszközigényes sportokon tör té nô részvételt célszerû elô zetesen bejelenteni a foglaltság ala ku lása miatt. Napernyôk, napozóágyak, strandok: A strandokon és me den cék mellett lévô ernyôk, nyugszékek, napozóágyak szá ma a rendelkezésre álló helyhez iga zodik. A szállo da magas telí tett sége esetén a számuk át me ne tileg és egyes helye ken kevésnek bizonyulhat. Erre az eset re megér tésüket és türel müket kérjük, ha son lóan a tenger élôvilágához tartozó hordalé kok, élôlények (mo szat, hínár, medúza) esetleges megjelenésekor. Temperált medence nem jelent fûtött vizet. A medence vizének hômérsékletét állandó szinten tartják. Minden üdülôhelyen és szállodánál a leírás szerinti strandszolgáltatás érvényes. Általában a napernyô és nyugágy az úszómedencénél ingyenes, a tengerparti részen fizetôs is lehet. A strand minôsége üdülôhelyenként más és más. A strand a szobáktól a nagy területû szállodakomplexumokban különbözô távolságra eshet. Légkondicionálás, melegvíz szolgáltatás: A központi légkondicionlás mû köd te tését a szálloda sza bályozza, általában idô sza ko san, az idôjárásnak meg fe le lôen üzemel. A légkondicionálás idôszakos üzemelése jelenthet szezonális üzemelést és napközbeni, meghatározott idejû üzemelést is. A mediterrán térségekben melegvíz-hiány, valamint áramkimaradások elôfordulhatnak. A mediterrán térségekben elôfordulhat melegvíz hiány. Hivatalos pénznem, devizaszabályok: Az új török líra YTL. 1 új török líra = 100 kurus. Valutavásárlásnál gyakorlati okokból az USD-t és EURO-t javasoljuk. Hitelkártya és utazási csekk valamennyi országba korlátozás nélkül ki- és bevihetô. A helyi va- 4

4 Általános Információk Jó tudni, hogy... luta kivitele minden esetben korlátozott. A hivatalos váltóhelyek és számlakezelô intézetek kiviteli engedélyt is adnak, ezen esetekre semmilyen kiviteli korlátozás nem vonatkozik. Többnyire a dombornyomású hitelkártyákat a világ bármely pontján éttermekben és bevásárló központokban elfogadják. Értékmegôrzés: A szállodai szobákban tárolt értéktárgyakért fe le lôsséget sem a Medina Tours, sem partnerei nem vállalnak. Az ôrzés, széfbérlés, letétbe helyezés vagy más megol dás minden szállo dá ban megoldható. Készpénz, ékszer, hitelkártya, útlevél nem minôsül értéktárgynak, ezekre sem felelôsségünk, sem a biztosítás nem terjed ki. Éjszakai nyugalom, építkezések üdülô he lye ken: Egyes szálláshelyeken elôfordulhatnak elôre be nem kalkulált felújítási munkálatok, amelyekért szíves megértésüket kérjük! Az üdülôhelyeken történô építkezés nem az utazásszervezô cég felelôssége. A szálláshelyek környékén üzemelô bárok, szórakozóhelyek, hangerô korlátozása nem minden esetben lép életbe 22 óra után, így ezekkel szemben irodánk, helyi képviseletünk és idegenvezetôink sem tudnak érdemben eljárni. Higiéniai okok miatt a szemétszállítás rendszerint kora reggel zajlik, hogy elkerüljék a napközbeni magas hômérséklet okozta kellemetlen szagokat. Megértésüket kérjük, mivel ez a folyamat nem zajmentes, illetve a szálloda üzemeltetése is járhat zajhatással (teherautó, aggregátor, légkondicionáló berendezések, konyhai ventilátor). A repülôterek nagy forgalmat bonyolítanak, így az ahhoz közeli szállodák esetén nem kizárható, hogy a repülôgép zaja is hallható. Elô-, utószezon: A vendégek számától függôen elôfordulhat, hogy egyes elôre kiírt programok (sportrendezvények, animáció és szó ra koz ta tó programok) már nem, illetve még nem léteznek. Néhány bár (beach, pool, barbecue), diszkó, vagy szállodabeli üzlet már nem, vagy még nem tart nyitva. Borravaló: A köszönet eme kifejezése hozzátartozik a mindennapi élethez, a szolgáltatásokért elvárják, általános, javasolt mértéke az éttermekben a számla értékének %-a. Az szállodák esetében is illik borravalóval megköszönni a személyzet munkáját. Részvételi jegyek, repülôjegyek: A szükséges egyéb iratokkal együtt, az utas találkozó idôpontjában és helyszínén adjuk át (rendszerint a repülôtéren, két órával indulás elôtt). Kérjük, különös figyelemmel kezeljék azokat, el vesz tés vagy ron gáló dás esetén a pótlás nehezen megoldható és extra költséggel járhat. A repülôjegyek minden esetben a légitársaságok turista osztályára szólnak mind a menet rendszerinti, mind a charter járatok esetében. Cso magfel adás személyenként 20 kg-ig ingyenes, mely nem vo nat kozik a csecsemôkre. A légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített fe le lôs sé gi korlátozások, menet rendi változások és kényszerintézkedések be folyásolhat ják a meghirdetett utazásainkat és programjainkat. Ezek olyan elháríthatatlan oknak minôsülnek, melyért a Medina Tours mint utazásszervezô a PTK elôírásai szerint nem fe le lôs. A menet rend változtatási jogát a légitársaságok fenntartják, amelyet nem áll módunkban befolyásolni. Nem tu dunk felelôsséget vállalni a ké sés bôl eredô idôkiesésért, az ebbôl adódó többletköltségekért. Az esetleges válto zásról azonnal értesítjük utasainkat. Ilyen esetekben (mû szaki munkálatok, rossz idô, gépcsere, sztrájk) igyekszünk a prog ramok rugalmas alakításával utasaink segítségére lenni. Ma xi má lisan számítunk azonban az Önök meg ér té sé re is. Repülôtéri illeték: Minden esetben a részvételi dí jon felül fizetendô, árfolyam és hatósági árváltozás befolyásolhatja az összeget. A ki adott árlistákban megjelentetett díjak tá jé koztató jellegûek, a pontos össze get 35 nappal indulás elôtt tudjuk megadni. Fényképezés, filmezés: A fényképezés általában engedélyezett, kivéve a tilalmi táblákkal jelzett helyeken (pl. mecsetek). A vaku használatát a múzeumokban korlátozzák. Egészség: Kötelezô védôoltás nincs. A csapvíz nem fogyasztható! Aján la tos kerülni a zöld sa láták, hámozatlan gyümölcsök és jeges italok fo gyasz tását. Hasmenés többnyire a kimerültség, a szokatlan konyha és a túlságosan hideg italok következménye lehet. Ebben az esetben ta ná csos egy napot pihenni, teát, langyos kólát inni és kenyeret enni. Ja va solt házi patika gyógyszerek: bélbetegségek, láz, megfázás, kerin gési rend ellenes ségek és ro var csípés elleni szerek, valamint magas fény vé dô faktorú na po zókrém. A 6. hónapon túli terhes nôk számára külön orvosi igazolás kell a repüléshez. Ünnepek, vallás: Éltérô kultúrájú és vallású, hatalmas tradíciójú országokba szer vez zük utazásainkat. Kérjük Önöket, hogy a helyi vallási és kulturális szokásokat maxi mál is türelemmel és tapintattal kezeljék. Szokások, viselkedések: A helyi szokások, az illendô vi sel ke dés elfogadott normái igen eltérôek. Kérjük, hogy erre vo nat kozó tanács a in kat akár katalógusunkban írjuk, akár ide gen - vezetônk közli igye kezzenek betartani a kel le met len szi tuá ciók el ke rülése érdekében. Mindenkor kerüljék a harag, a düh vagy a türelmet lenség kinyilvánítását, ez igen nagyfokú udvariatlanságnak számít és ennek meg fe le lô reakcióban részesül. A barátságos, mosolygó, türelmet és megértést ta nu sító turista mindig kellemes fo gadta tásra és maximális se gí tôkészségre számíthat. Sok országban tapasztalhatnak más életszemléletet és életritmust, és gyakran a számunkra oly fontos tisztaság és pontosság mást jelent, mint amit megszoktunk. Elôfordulhat, hogy kevésbé hatékony takarítás nyomait veszik észre. Ilyenkor kérjük, vegyék figyelembe, hogy ezen országok e tekintetben jelentôsen eltérnek a hazai átlagostól. Egyes esetekben elôfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatásokra hosszabb-rövidebb ideig várakozniuk kell, melyért megértésüket kérjük. Öltözködés, ruházat: A körutazásokhoz kényelmes ruházatot és láb belit java so lunk. Aján la tos egy-két melegebb ruhadarab a hû vö sebb es ték re. A mecsetek, templomok látoga tásá hoz illô ruházat szük séges. A ru ha tár összeállításánál vegyék fi gye lem be a légi társa sá gok súlykorlátozását (20 kg), valamint a kézipoggyá szokra vonatkozó szi gorú biztonsági elôírásokat. A strandra papucsot, gyermekeknek gumi vagy mûanyag lábbelit javasolunk, a kövek, kagylók, korallok okozta sérülések megelôzése érdekében. Hálózati feszültség: Általában 220 V. Idôeltolódás: +1 óra Magyarországhoz képest. Bérautó: A helyi cégek mellett a nagy nemzetközi kölcsön zôk is meg ta lál hatóak (AVIS, Hertz, stb.). Autót bérelni a re pülôtéren vagy a na gyobb szállo dák ban lehet, a köl csön zés hez nemzetközi jogosítvány szükséges (feltétlenül kössön teljes körû biztosítást). Útlemondási biztosítás: Díját felárként számítjuk fel. Ha tá lya nem terjed ki az olyan le mon dá sok ra ill. módosításokra, amely az utas saját érdek kö ré ben fel me rült ok miatt kö vet kezett be. A bizto sí tá si szabályzatban meg ha tá ro zott esetekben a biztosító a Medina Tours igazolása alapján a fel merült stornó költsé get 10% önrész megtartása mel lett viszszafizeti. A biztosítás ha tálya csak közvetlen családtag meg be tegedésére (szülô, gyermek, házas vagy élettárs) terjed ki. Az uta zás kép te lenség bekövetkezését irodánknak két napon belül jelentse be a szükséges intézkedések megtétele és a kár minima li zá lá sa érdekében. A biztosítás az utazást megelôzô napig ér vé nyes. A január 1-tôl érvényes Útlemondási biztosítás szabályzat részletesen megtalálható értékesítô irodáinkban, viszonteladó partnereinknél, valamint a www. medina.hu honlapunkon. Kérjük, a szabályzatot teljes egészében szíveskedjen elolvasni. Betegség-, baleset-, poggyászbiztosítás: A katalógus útjai nem tartalmazzák a biztosítás összegét! A biztosításról és a feltételekrôl érdeklôdjön irodánkban vagy a -n. Gyermekkedvezmény: 0 2 éves korig minden gyermeknek ingyenes részvétel, amennyiben nem kérnek külön kiságyat. Csökkentett összegû repülôtéri illetéket néhány légitársaság szed (eltérô eseteket jelöljük) éves korig a szolgáltatásoknál megadott kedvezmény illetve gyermekár vehetô igénybe 3-4. pótágyon. Utazási feltételek: Minden olyan kérdésben, amelyet pros pek tusunk nem tartalmaz, utazásainkra a Polgári Tör vény könyv i, az utazási és utazást közvetítô szerzôdé sek rôl szóló kor mány ren de le tek, valamint a Medina Tours utazási fel té te lei ben foglaltak az irányadók. Az uta zási szerzôdés hatálya a Medina Tours által írásban közölt információkra és a visszaigazolt szolgáltatásokra terjed ki. Irodánk csak ezek teljesítéséért vállal felelôsséget. Kérjük, alá írás elôtt olvassa át a Medina Tours U. I. által szer vezett utazásokra vonatkozó utazási szerzôdés fel té te leit! Áraink: Tartós devizaárfolyam változás esetén a részvételi díjak változtatásának jogát az utazási szerzôdés betartásával fenntartjuk. Áraink 1 EUR = 285 HUF, illetve 1 USD = 215 HUF MNB deviza eladási árfolyamig változatlanok. Az áremelés a részvételi díj teljes egészére vonatkozik, függetlenül az elôleg befizetés idôpontjától. A évi ÁFA törvény szerint, ha az utas a számlát nem a saját nevére kéri, végfelhasználói nyilatkozatot kell tennie. Részletek irodáinkban. Részvételi díjak: A programleírásban szereplô szolgáltatásokat tartalmazza kétágyas elhelyezés esetén. A részvételi díj nem tartalmazza: az útlemondási-, valamint a betegség-, baleset-, poggyász bizto sí tást, a repülôtéri illetéket és a fak. programok árait. Felárak: A részvételi díjon felül fizetendô összegek (egyágyas felár, tengerre nézô szoba felára, családi szoba felára, szezon felárak, ünnepi felár, stb.) személyenként értendôk. Minden olyan kérdésben, melyet katalógusunk nem tartalmaz, a szolgáltatásainkra vonatkozó, a Polgári Törvénykönyv paragrafusai, az utazási és utazást közvetítô szerzôdésekrôl szóló kormányrendeletek, valamint a Medina Tours általános szerzôdési feltételeiben foglaltak az irányadók. A szerzôdési feltételek hatálya Medina Tours által írásban közölt információkra és a visszaigazolt szolgáltatásokra terjed ki. Irodánk felelôsséget csak ezek teljesítéséért vállal. Kérjük, aláírás elôtt figyelmesen olvassa el a Medina Tours Utazási Iroda által szervezett utazásokra vonatkozó szerzôdési feltételek pontjait! 5

5 Törökország Általános Bevezetô Törökország a vendégszeretet országa, mely összeköti a Kelet- és Nyugat civilizációját, ahol együtt él a harmónia, a mûvészet és a kultúra. A világ azon kevés országai közé tartozik, amelynek területe két kontinens között oszlik meg. Ennek köszönhetôen Törökország jelenti a nyugati ember számára azt a pontot, ahol a Kelet minden egzotikumával és rejtélyével elkezdôdik, nemcsak földrajzilag, hanem kultúrálisan is. Az országba látogató turisták azonban gyorsan szembesülnek azzal, hogy itt sokkal többet kapnak a mesés keletnél. Egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy Törökország valamennyi utazónak tud valamivel kedveskedni. A megszámlálhatatlan mûemlékek felfedezése mellett az ország számtalan kalandot rejt. Az ínyenceket a sokszínû török konyha csalogatja, a nagyvárosok óriási bazárjai és az alku évezredes rituáléja a vásárlás megszállottainak szerezhetnek kellemes órákat. Magyarként Törökország vonzereje különösen erôs, hiszen a két ország múltjában sok közös pont van. Talán ez is az egyik oka annak, hogy az utóbbi évtizedben ez az ország is felkerült a magyar turisták kedvenc úti céljai közé. HÔMÉRSÉKETEK C Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nappal Éjjel Tenger Antalya Dalman Belek Marmaris Kremer Manavgat Fethiye Ölüdeniz Side Alanya 6

6 Törökország Városleírások Üdülés Side n Az ôsi halászfalu Antalya tartományának Manavgat körzetében egy félszigeten fekszik. A város neve gránátalmát jelent. Legfôbb látnivalói többek között az amfiteátru, Apollón és Athéne templomai valamint az agóra. Side rendkívüli népszerûségét kulturális látnivalóin kívül sekély homokos tengerpartján elnyúló csodálatos szállodakomplexumainak, továbbá nyüzsgô fôutcáján található mûhelyek, bárok és vendéglôk sokaságának köszönheti. Üdülés Alanya n A Földközi-tenger egyik legkedveltebb turistaparadicsoma, a többi nagy nyaralóközponthoz képest azonban sikerült megtartani eredeti hangulatát. A város fô látnivalói a Vörös torony és a Kale (az alanyai erôd), melyek egy egy hegyfokon helyezkednek el. Csodálatos kilátás nyílik innen. A város a múltat idézô történelmi emlékekeivel együtt azonban teljesen a jelenben él. Hosszú homokos, vagy éppen apró kavicsos tengerpartja, a bazársor apró üzletei és a megszámlálhatatlan bár, étterem és diszkó mindenki számára felejthetetlen nyaralást ígér. Üdülés Belek ben A luxus szállodakomplexumok fellegvára, Törökország (és a világ egyik) leghíresebb golfparadicsoma. Aprókavicsos-homokos tenerpartja mellett sok természeti csoda csalogatja ide a látogatókat (Kursunlu vízesés, rejtett barlang). A környéken közel 100 madárfaj él. A kulturális látnivalók kedvelôi sem csalódnak. A városka közelében található például a hellenisztikus Perge és az Aspendos amfiteátrum. A szórakozni, vásárolgatni vágyókat a fôutca forgataga várja. Üdülés Lara n A városka másik neve Kundu. A török vegasként is ismert település számos öt- és hétcsillagos hotelnek, valamint hosszan elnyúló csodálatos tengerpartjának köszönheti hírnevét. Az elmúlt évek során Törökország divatos üdülôparadicsommává vált. Idôtartam: Budapestrôl: 8 nap/7 éj, 11 nap/10 éj, 12 nap/11 éj; Debrecenbôl: 8 nap/7 éj, 15 nap/14 éj. Utazás: charter járatokkal. Elhelyezés: a választott szállodában. Ellátás: félpanzió, vagy ultra a választott szálloda szerint. Légkondicionálás: idôjárásnak megfelelôen, idôszakosan üzemel a szállodákban. Gyermekkedvezmény: 2 12 éves korig (ettôl eltérô eseteket jelöljük) két teljes árat fizetô felnôttel együtt. A weboldalon szereplô részvételi díj tartalmazza: repülôjegyek, transzferek, szállás, ellátás választás szerint, magyar nyelvû idegenvezetés díját. Külön fizetendô: repülôtéri illeték ( Ft/fô), betegség-, baleset-, poggyász biztosítás (480 Ft/fô/nap), lemondási biztosítás (1,2%), vízum a helyszínen (kb. 20 euro vagy 30 USD), valamint a fakultatív programok árai. Indulási napok A szezon B szezon C szezon Budapest Antalya Budapest 8 napos Járatnap: hétfô Június 13. Szeptember 26. Június 20., 27. Július 4. Augusztus 29. Szeptember 5., 12., 19. Július 11., 18., 25. Augusztus 1., 8., 15., 22. Budapest Antalya Budapest 8 napos Járatnap: péntek Június 3, 10, 17. Szeptember 23. Június 24. Július 1. Augusztus 26. Szeptember 2., 9., 16. Július 8,. 15., 22., 29. Augusztus 5., 12., 19. Debrecen Antalya Debrecen 8 napos Járatnap: péntek Június 17. Június 24. Július 1. Július 8., 15., 22., 29. Augusztus 5., 12., 19. Budapest Antalya Budapest 11 napos Járatnap: péntek Június 17. Szeptember 23. Június 24. Július 1. Augusztus 26. Szeptember 2., 9., 16. Július 8., 15., 22., 29. Augusztus 5., 12., 19. Budapest Antalya Budapest 12 napos Járatnap: hétfô Június 13. Június 20., 27. Július 4. Augusztus 29. Szeptember 5., 12., 19. Július 11., 18., 25. Augusztus 1., 8., 15., 22. 7

7 Törökország Side Kervan*** *** Side, Fekvés: A szálloda 45 percnyire a repülôtértôl, 800 m-re Side városközpontjától, valamint 250 m-re a tengerparttól található. Szoba: 60 légkondicionált szobájában TV, minibár, telefon, fürdôszoba, hajszárító valamint balkon van. Max. 3 fôre pótágyazhatóak. Széf a recepción bérelhetô. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza napi háromszori fôétkezés svédasztalos rendszerben, napközben sanck ételek, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Úszómedence gyermek medencével és napozóterasszal, asztalitenisz, szauna, masszázs, törökfürdô, játszótér, vízisport lehetôségek a tengerparton. A hotelben lobby-, pool-bár, étterem is a vendégek rendelkezésére áll. Véleményünk: A kategóriájának megfelelô szolgáltatásokat nyújtó szálloda jó választás azok számára, akiknek fontos a város közelsége. Barut Hotels Acanthus**** **** Side, Fekvés: A szálloda 8 km-re Manavgattól, 1,5 km-re Side-tôl közvetlenül a tengerparton fekszik. Szoba: Légkondicionált standard szobáiban SAT TV, telefon, minibár, széf, fürdôszoba, hajszárító, erkély található. Max. 3 fôre pótágyazhatóak. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora (melyhez üdítô vagy egy pohár házi bor jár), vagy felár ellenében, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, kései reggelit, napközben snack ételeket, fagylaltot, valamint ásványvíz, üdítôk és helyi alkoholos italok, továbbá kávé fogyasztását óra között a kijelölt éttermekben és bárokban. Sport és szabadidô: Úszómedence, gyermekmedence, napernyôk és napágyak, tenisz, asztalitenisz, játszótér, vízisportok eszközök a parton, strandröplabda, masszázs, fitness terem. Étterem, több bár és egy minibazár is várja a vendégeket. Véleményünk: A szálloda egy kertben fekszik a Barut Hotel Cennettel 4*. Étkezni csak a saját szállodában lehet, a szabadidôs tevékenységek használhatóak mindkét hotelben. Elônyös fekvésû szálloda, 20 perces sétával elérhetô Side városa. 8

8 Törökország Side Barut Hotels Cennet**** **** Side, Fekvés: A szálloda 8 km-re Manavgattól, 1,5 km-re Side-tôl közvetlenül a tengerparton épült. Szoba: Légkondicionál standard szobáiban SAT TV, telefon, minibár, széf, fürdôszoba, hajszárító, erkély van. Ezek max. 3 fôre pótágyaz ha tóak. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora (melyhez üdítô vagy egy pohár házi bor jár), vagy felár ellenében, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, kései reggelit, napközben snack ételeket, fagylaltot, valamint ásványvíz, üdítôk és helyi alkoholos italok, továbbá kávé fogyasztását óra között a kijelölt éttermekben és bárokban. Sport és szabadidô: Úszómedence, gyermekmedence, napernyôk és napágyak, tenisz, asztalitenisz, játszótér, vízisportok eszközök a parton, strandröplabda, masszázs, fitness terem. Étterem, több bár és egy minibazár is várja a szálloda vendégeit. Véleményünk: A szálloda egy kertben fekszik a Barut Hotel Acanthussal 4*. Étkezni csak a saját szállodában lehet, a szabadidôs tevékenységek használhatóak mindkét hotelben. Elônyös fekvésû szálloda, 20 perces sétával elérhetô Side városa. Hotel Belinda**** **** Side, Fekvés: A szálloda egy hangulatos kertben fekszik 10 km-re Side központjától és 500 m-re a kavicsos-homokos tengerparttól. Szoba: Modern berendezésû légkondicionált standard szobáiban TV, minibár, széf (térítés ellenében), telefon, fürdôszoba, hajszárító valamint balkon van. Max. 3 fôre pótágyazhatóak. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza napi háromszori fôétkezés svédasztalos rendszerben, napközben sanck ételek, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé óra között. Sport és szabadidô: Fedett és nyitott úszómedence, gyermekmedence, napernyôk és napágyak a medencénél, tenisz, asztalitenisz, szauna, törökfürdô, fitness, aerobik, játszótér, miniklub, animációs programok, vízisport lehetôségek a tengerparton. Ingyenes busztranszfer a strandra, ahol fizetôs a napernyô és napágy. A hotelben étterem, 3 bár és egy minibazár is várja az utasokat. Véleményünk: A szálloda jó választás családosoknak és az aktív kikapcsolódást kedvelôknek egyaránt. 9

9 Törökország Side Club Belinda Beach 1 st Class Holiday Village **** Side, Fekvés: A szálloda 5 km-re Side-tôl, Komköy bevásárló utcájának közelében 250 m-re fekszik a homokos tengerparttól. Szoba: 216 standard légkondicionált szobájában TV, minibár, széf (térítés ellenében), telefon, fürdôszoba, hajszárító valamint balkon van. Max. 3 fôre pótágyazhatóak. Felár ellenében családi szobák kérhetôek max. 3 felnôtt + 1 gyermek részrére. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza napi háromszori fôétkezés svédasztalos rendszerben, napközben sanck ételek, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé óra között. Sport és szabadidô: Úszómedence, gyermekmedence, csúszdák, napernyôk és napágyak a medencénél, tenisz, asztalitenisz, tö rökfürdô, fitness, Spa részleg, minigolf, aerobik, játszótér, miniklub, animációs programok, vízisport lehetôségek a tengerparton. A hotelben több étterem, bár, internet kávézó és egy minibazár is a vendégek rendelkezésére áll. Véleményünk: A szállodakomplexum csodálatos tengerpartjával várja a mozgalmas kikapcsolódás kedvelôit. Családosoknak és baráti társaságoknak különösképpen ajánljuk. Stone Palace Hotel***** ***** Side Colakli, Fekvés: A szálloda 350 m-re található a ten gerpart tól és 55 km-re az Antalya-i repülôtértôl. Szoba: Légkondicionált szobái SAT TV-vel, telefonnal, minibárral, széffel, fürdôszobával, hajszárítóval, erkéllyel felszereltek. A standard szobák max. 2 felnôtt + 1 gyermek (6 éven aluli) alkalmasak. Felár ellenében TPL vagy családi szobák kérhetôek max. 3 felnôtt + 1 gyermek részre. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, kései reggelit, napközben snackeket, valamint ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, kávé fogyasztását a kijelölt éttermekben és bárokban meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett és nyitott úszómedence napernyôkkel és napágyakkal, gyermekmedence, csúszdák, tenisz, asztalitenisz, törökfürdô, fitness terem, gyermekklub 4 12 éves korig, animációs programok, szauna, strandröplabda, vízisport eszközök a parton, diszkó. A hotelben több étterem és bár, egy minibazár, valamint internetezési és ingyenes wifi lehetôség is van. Véleményünk: A szálloda kellemes környezete mindenki számára gondtalan kikapcsolódást biztosít. 10

10 Törökország Side Kamelya Holiday Village 1 st Class ***** Side Colakli, ultra Fekvés: A szálloda közvetlenül a tengerparton fekszik 8 km-re Side történelmi városrészétôl, 500 m-re Colakli bevásárló központjától. Szoba: 453 légkondicionált deluxe szobája SAT TV-vel, telefonnal, minibárral, széffel, fürdô szo bá val, hajszárítóval, erkéllyel felszerelt. Ellátás: Ultra, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, kései reggelit, napközben snackeket és kései vacsorát, valamint ásványvíz, üdítôk, helyi és néhány nemzetközi alkoholos ital, kávé fogyasztását a kijelölt éttermeken és bárokban meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: 3 úszómedence naper nyôk kel és napágyakkal, gyermekmedence, aquapark, tenisz, asztalitenisz, íjászat, tö rökfür dô, jakuzzi, fitness terem, gyermekklub 4 12 éves korig, animációs programok, szauna, játékterem, strandröplabda, vízisport eszközök a parton, diszkó. A hotelben éttermek és bárok egész sora, egy minibazár, sôt wifi lehetôség is van. Véleményünk: Minden igényt kielégítô szállodakomplexum. Baráti társaságok, családok és az aktív üdülést kedvelôk számára egyaránt ajánljuk. Royal Dragon Hotel***** ***** Side, ultra Fekvés: A 2008-ban épült szálloda közvetlenül a tengerparton 5 km-re Side-tôl és 10 kmre Manavgattól fekszik. Szoba: Keleties stílusú légkondicionált su perior szobái LCD TV-vel, telefonnal, mi ni bár ral, széffel, fürdôszobával, hajszárítóval, erkéllyel felszereltek. Kétlégterû családi szobák felár ellenében foglalhatóak. Ellátás: Ultra, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, kései reggelit, napközben snack ételek, sütemények, valamint ásványvíz, üdítôk helyi és nemzetközi alkoholos italok, kávé fogyasztását a kijelölt éttermekben és bárokban 24 órán keresztül. A minibárban az üdítôket és a sört naponta feltöltik. Sport és szabadidô: Fedett és nyitott úszómedence napernyôkkel és napágyakkal, gyermekmedence, aquapark, vidámpark, tenisz, asztalitenisz, bowling, törökfürdô, fitness terem, gyermekklub 4 12 éves korig, animációs programok, szauna, strandröplabda, vízisport eszközök a parton, diszkó. A hotelben több étterem és bár, minibazár, valamit internetezési lehetôség is az utasok rendelkezésére áll. Véleményünk: Az egyedi stílus szállodakomplexumban korosztálytól függetlenül mindeni megtalálja a neki legmegfelelôbbet legyen szó pihenésrôl, vagy aktív üdülésrôl. 11

11 Törökország Side Alba Resort***** ***** Side, Fekvés: A szálloda közvetlenül saját homokos tengerpartján fekszik 6 km-re Side központjától. Szoba: Standard légkondicio nált szobáiban TV, telefon, dinoclub bérelhetô széf, fürdôszoba, hajszárító, erkély van. Ezek max. 3 fôre pótágyazhatóak. Felár ellenében lekérhetô egylégterû emeletes ágyas családi szoba max. 2 felnôtt + 2 gyermek, vagy kétlégterû családi szoba max. 3 felnôtt + 1 gyermek részére. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel- és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt éttermekben és bárokban meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Ingyenes: Fedett- és nyitott medence napernyôkkel napágyakkal, jakuzzi, törökfürdô, szauna, fitness, aerobik, tenisz, asztalitenisz, aminációs programok (júniustól szeptemberig magyar nyelven is). Fizetôs: Masszázs, világított teniszpálya, biliárd, squash. Gyerme kek nek: Gyermekmedence, játszótér, mini állatkert, vízicsúszda, gyermekbüfé, gyermekmozi, dino kids club magyar gyermekanimációval, mini diszkó. Véleményünk: Minden igényt kielégítô szálloda. Valódi kikapcsolódást ígér, hiszen júniustól szeptemberig a DINOCLUB szakképzett animátorai gondoskodnak vendégeink magyar nyelvû szórakoztatásáról. dino Kids: legifjabb vendégeink részére kínál izgalmas és tartalmas idôtöltést. Amíg a szülôk pihennek, a csemeték remekül szórakoznak, sok újat tanulnak, a programok között minden korosztály megtalálja a számára megfelelôt. Ajánljuk: 4 éves kortól. dino Holiday: Fit & Fun programunk keretében felnôtt vendégeinket sem hagyjuk unatkozni, vidám sport- és játékprogramokat, fergeteges esti show mûsorokat és egy fantasztikus hangulatban eltöltött pihentetô nyaralást kínálunk! Ajánljuk: fiataloknak és idôseknek, családoknak, pároknak és baráti társaságoknak. 12

12 Törökország Side Alba Queen***** ***** Side, Fekvés: Az új építésû szálloda közvetlenül a homokos tengerparton 6 km-re Side központjától és 55 km-re a repülôtértôl található. dinoclub Szoba: 260 standard légkondicionált szobájához TV, telefon, bérelhetô széf, fürdôszoba, hajszárító, erkély tartozik. Ezek max. 3 fôre pótágyazhatóak. Felár ellenében lekérhetô egylégterû emeletes ágyas családi szoba max. 2 felnôtt + 2 gyermek, vagy kétlégterû családi szoba max. 3 felnôtt + 1 gyermek részére. Ellátás: All inclusive, mely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész napos étel- és italfogyasztást (üdítô, ásványvíz, kávé, tea, helyi alkoholos italok) a kijelölt éttermekben és bárokban meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott medence napernyôkkel, napágyakkal, jakuzzi, törökfürdô, szauna, fitness, aerobik, tenisz, asztalitenisz, aminációs programok (júniustól szeptemberig magyar nyelven is), masszázs, biliárd, minigolf, diszkó. Gyermekeknek: Gyermekmedence, játszótér, vízicsúszda, gyermekbüfé, gyermekmozi, dino kids club magyar gyermekanimációval, mini diszkó. Véleményünk: A nemcsak nevében királyi szállodában eltöltött idôt a gyönyörû környezet mellett a Dino Club szolgáltatás teszi teljessé, melynek keretén belül júniustól szeptemberig a DINOCLUB szakképzett animátorai gondoskodnak vendégeink magyar nyelvû szórakoztatásáról. dino Kids: legifjabb vendégeink részére kínál izgalmas és tartalmas idôtöltést. Amíg a szülôk pihennek, a csemeték remekül szórakoznak, sok újat tanulnak, a programok között minden korosztály megtalálja a számára megfelelôt. Ajánljuk: 4 éves kortól. dino Holiday: Fit & Fun programunk keretében felnôtt vendégeinket sem hagyjuk unatkozni, vidám sport- és játékprogramokat, fergeteges esti show mûsorokat és egy fantasztikus hangulatban eltöltött pihentetô nyaralást kínálunk! Ajánljuk: fiataloknak és idôseknek, családoknak, pároknak és baráti társaságoknak. 13

13 Törökország Alanya Hatipoglu Beach Hotel*** *** Alanya, félpanzió Fekvés: A szálloda 50 m-re fekszik a híres Kleopátra Beachtôl. 10 perc sétával elérhetô Alanya éttermekkel, bárokkal, boltokkal teli turisztikai városrésze. Szoba: 70 légkondicionált szobájában TV, telefon, minibár, széf, fürdôszoba, hajszárító található. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora. Sport és szabadidô: Úszómedence gyermekmedencével, asztalitenisz, strandröplabda, vízi sport lehetôségek a tengerparton. A szállodához tartozó parti szakaszon a napernyôk és napágyak térítés ellenében vehetôek igénybe. Véleményünk: A központi szállodát minden olyan utasunk számára ajánljuk, akinek fontos a városi forgatag közelsége. Görgülü Kleopatra Beach*** *** Alanya, Fekvés: A szálloda közvetlenül a híres Kle o- patra Beachen fekszik 20 perc sétára a városközponttól. Szoba: Két épületében 93 légkondicionált szoba található, melyek TV-vel, telefonnal, minibárral, fürdôszobával, hajszárítóval felszereltek. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza napi háromszori fôétkezés svédasztalos rendszerben, napközben sanck ételek, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Úszómedence, gyermekmedence, asztalitenisz, hammam fürdô, jacuzzi, masszázs, szauna, fitness terem, animációs programok hetente 2-3 alkalommal, billiárd, vízisportok a tengerparton, diszkó. Véleményünk: A tipikus városi szállodát fiataloknak, baráti társaságoknak, és mindazoknak ajánljuk, akiknek a belváros közelsége az elsôdleges. 14

14 Törökország Alanya Eftalia Resort**** **** Alanya Konakli, Fekvés: A 2005-ben épült szálloda 150 m-re saját partjtától, 12 km-re Alanya és 1 km-re Konakli központjától fekszik. Szoba: Két épületében 325 légkondicionált szoba található, melyek TV-vel, telefonnal, minibárral, széffel, fürdôszobával, hajszárítóval, erkéllyel felszereltek. Economy szobái max. 2 felnôtt + 1 gyermek, standard szobái max. 2 felnôtt + 2 gyermek részére alkalmasak. Felár ellenében családi szoba igényelhetô 2 felnôtt + 2 gyermek, vagy 3 felnôtt + 1 gyermek részére. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, kései reggelit, napközben sanck ételek, fagylaltot, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé fogyasztását a kijelölt éttermekben és bárokban meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Úszómedence nap ernyôk kel és napágyakkal, gyermekmedence, csúszdák, tenisz, darts, törökfürdô, jakuzzi, fitness terem, gyermekklub 4 12 éves korig, animációs programok, szauna, já ték terem, strandröplabda, motorizált vízisport eszközök. A szállodában 3 étterem, 4 bár, internet kávézó, szépségszalon és egy minibazár is van. Véleményünk: Elônyös fekvésû szállodakomplexum, ahol gyermekesek, baráti társaságok egyaránt aktív üdülésüket tölthetik el. A város könnyen megközelíthetô dolmussal vagy taxival. Serapsu Beach Hotel**** **** Alanya Konakli, Fekvés: A szálloda közvetlenül a homokos parton található 200 m-re a fôutcától és 12 km-re Alanya városközpontjától. Szoba: 242 standard légkondicionált szobája SAT TV-vel, telefonnal, minibárral, széffel (felár ellenében), fürdôszobával, hajszárítóval felszerelt. Max. 3 fô részére pótágyazhatóak. Max. 2 felnôtt + 2 gyermek részére kétlégterû családi szobát tudunk lekérni felár ellenében. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza napi háromszori fôétkezés svédasztalos rendszerben, napközben sanck ételek, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett és nyitott úszómedence, gyermekmedence, csúszdák, napernyôk és napágyak, tenisz, asztalitenisz, spa és wellness részleg hammam fürdôvel, jacuzzival, masszázszsal és szaunával, fitness terem, animációs programok, miniklub (4 12 éves korig), játékterem, billiárd, különbözô aerobik programok, diszkó. A szálloda területén több étterem, bár, internetezési lehetôség, minibazár is az utasok rendelkezésére áll. Véleményünk: A ho tel nagyszerû választás az aktív üdülés kedvelôinek. A városba taxival vagy dolmussal könnyen be lehet jutni. 15

15 Törökország Alanya Sunshine Hotel**** ***+ Alanya, Fekvés: A 2004-ben felújított közvetlen tengerparti szálloda 7 km-re fekszik Alanya vá rosá tól. Szoba: 174 légkodicionált tengerre nézô szo bá ja TV-vel, telefonnal, minibárral, für dôszobával, hajszárítóval, erkéllyel felszerelt. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, napközben sanck ételek, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé között. Sport és szabadidô: Úszómedence gyermekmedencével, asztalitenisz, darts, törökfürdô, animációs programok, szauna, játékterem, strandröplabda. A szállodában étterem, több bár, internet kávézó és egy minibazár is várja az utasokat. Véleményünk: Kiváló fekvésû szálloda, ahon nan könnyen elérhetôek Alanya nevezetességei, a bazár vagy akár a nyüzsgô éjszakai élet is. Mirador**** **** Konakli Alanya, Fekvés: A több épületbôl álló szálloda az Antalya-i repülôtértôl 120 km-re, Alanyától 8 km-re található közvetlenül a kavicsos néhol sziklás tengerparton. Szoba: Légkondicionált szobái TV-vel, telefonnal, széffel (bérelhetô), fürdôszoba/wcvel, erkéllyel felszereltek. 2 felnôtt + 2 gyermek elhelyezésekor egylégterû emeletes ágyas szobákat tudunk biztosítani lekérésre. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, valamint egész nap snack ételek és italok (ásványvíz, üdítô, kávé, tea, helyi és alkoholos italok) fogyasztását a kijelölt bárokban és éttermekben között. Sport és szabadidô: Úszómedence csúszdával, napernyôkkel és napágyakkal, szórakoztató animációs programok, fitness, darts, tenisz, asztalitenisz. Fizetôs: Törökfürdô, szauna, masszázs, biliárd, vízisport eszközök a tengerparton. A szálloda közelében búvárkodási lehetôség is van. Gyermekeknek: Gyermekmedence, játszótér, vízicsúszda, mini diszkó. Véleményünk: Jó minôségû klubszálloda, amelyet családosoknak és az aktív üdülés ked velôinek ajánlunk. 16

16 Törökország Alanya Titan Garden**** **** Alanya Konakli, Fekvés: A szálloda 12 km-re Alanya központjától, 800 m-re Konakli üdülôfalutól, saját homokos-kavicsos tengerpartjától kb. 250 m-re fekszik. Szoba: 298 légkodicionált szobájában telefon, SAT TV, minibár, széf (felár ellenében), fürdôszoba, hajszárító, erkély található. Standard szobái max. 3 fôre pótágyazhatóak. Felár ellenében kétlégterû családi szobák kérhetôek max. 3 felnôtt + 1 gyermek részére. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, napközben sanck ételek, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: 2 úszómedence nap ernyôk kel és napágyakkal, 2 gyermekmedence, csúszda, asztalitenisz, fitness terem, aerobik, darts, törökfürdô, animációs programok, miniklub 4 12 éves korig, játszótér, masszázs, szauna, jacuzzi, játékterem, vízisport eszközök a parton. A hotelben 2 étterem, 3 bár, 5 lift, internet kávézó és egy minibazár is várja az utasokat. Véleményünk: A szállodát fiataloknak, baráti társaságoknak, továbbá mindazoknak ajánljuk, akiknek fontos a mozgalmas város közelsége. A központ taxival vagy dolmussal néhány perc alatt elérhetô. A tengerpartján WC, zuhanyzó és öltözô is van. Titan Select**** ****+ Alanya Konakli, Fekvés: A szálloda 12 km-re Alanya központjától, 800 m-re Konakli üdülôfalutól, saját homokos-kavicsos tengerpartjától kb. 250 m-re épült. Szoba: 175 légkodicionált parkettás szobájában telefon, SAT TV, minibár, széf (térítés ellenében), fürdôszoba, hajszárító, erkély található. Szobái max. 3 fôre pótágyazhatóak. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, napközben snack ételek, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé óra között. Sport és szabadidô: Ingyenes: Fedett és nyitott úszómedence napernyôkkel és napágyakkal, gyermekmedence, csúszdák, asztalitenisz, fitness terem, aerobik, darts, törökfürdô, animációs programok, miniklub (4 12 éves korig). Térítés ellenében: Wellness és Spa központ, masszázs, szauna, jacuzzi, játékterem, vízisport eszközök a parton. A hotelben étterem, bár, internet és wifi lehetôség is van. Véleményünk: Kellemes, modern szálloda, melynek elônye a városhoz közeli fekvése. A központ mozgalmas éjszakai élete taxival vagy dolmussal könnyen elérhetô. Saját strandján öltözô, tisztálkodási lehetôség. 17

17 Törökország Alanya Jasmine Beach Hotel***** ****+ Alanya, Fekvés: A szállodakomplexum 25 km-re Alanya központjától, 110 km-re Antalya nemzetközi repülôtérétôl közvetlenül a homokos tengerparton fekszik. dinoclub Szoba: Standard légkondicionált szobái a fôépületben vagy a 2-3 szintes villasoron találhatóak. Mindegyikhez LCD TV, telefon, minibár (víz ingyenes), bérelhetô szép, fürdôszoba, hajszárító, balkon/terasz tartozik. Felár ellenében egylégterû emeletes ágyas családi szobák max. 2 felnôtt + 2 gyermek, vagy kétlégterû családi szobák max. 3 felnôtt + 1 gyermek részére kérhetôek. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, kései reggelit, délutáni snack ételeket, egész napos helyi alkoholos és üdítô italok fogyasztását ( ), napközben kávét és teát. Elôzetes egyeztetéssel heti egy alkalommal kérhetô vacsora az olasz étteremben. A speciális haléterem nem képezi az all inc. részét. Sport és szabadidô: Fedett- és nyitott úszómedence gyermekmedencével, napernyôk és napágyak használata, csúszdák, törökfürdô és SPA (térítés ellenében), röplabda, vízilabda, vízisportok a tengerparton (ingyenesen: szörf, vízibicikli, kenu) tenisz, biliárd, fitness, aerobik, diszkó, szórakoztató animációs programok (júniustól szeptemberig magyar nyelven). Gyermekeknek: Gyermekmedence, játszótér, mini diszkó. Ezen felül a szállodában kávézó, éttermek, bárok, ajándék üzletek, internet kávézó is várja a vendégeket. Véleményünk: Igazi klubszálloda, annak min den kellékével. Kicsiknek, nagyoknak felejthetetlen, élményekkel teli nyaralást ígér. Ennek záloga a Dino klub szolgáltatás: dino Kids: legifjabb vendégeink részére kínál izgalmas és tartalmas idôtöltést. Amíg a szülôk pihennek, a csemeték remekül szórakoznak, sok újat tanulnak, a programok között minden korosztály megtalálja a számára megfelelôt. Ajánljuk: 4 éves kortól. dino Holiday: Fit & Fun programunk keretében felnôtt vendégeinket sem hagyjuk unatkozni, vidám sport- és játékprogramokat, fergeteges esti show mûsorokat és egy fantasztikus hangulatban eltöltött pihentetô nyaralást kínálunk! Ajánljuk: fiataloknak és idôseknek, családoknak, pároknak és baráti társaságoknak. 18

18 Törökország Belek Cornelia De Luxe Resort***** ***** Belek, Fekvés: A luxus szálloda egy m 2 -es kertben közvetlenül a tengerparton épült 35 km-re az Antalya-i repülôtértôl. Szoba: A hotelben standard vagy felár ellenében tengerre nézô standard szoba foglalható. Mindegyik légkondicionált SAT TV-vel, internetezési lehetôséggel, telefonnal, minbárral, széffel, fürdôszobával (ezekben fürdôköpeny, papucs van), erkéllyel felszerelt. Max. 3 fô elhelyezésére alkalmasa. A villa junior suite -ek egy nappaliból és egy hálószobából állnak. Ezek felszereléséhez pluszban jakuzzi is tartozik, és 3 fô elhelyezésére alkalmasak. Ellátás: De luxe, amely tartalmazza az üdvözlô italokat (pezsgô vagy juice), napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, napközben snack ételeket, fagylaltot, ásványvíz, üdítôk, helyi és nemzetközi alkoholos ital meghatározott idôpontok szerint. Egy bár 24 órán keresztül nyitva tart. A minibárt üdítôvel és sörrel naponta feltöltik a de luxe all inc. részeként. Sport és szabadidô: Fedett és nyitott úszómedence napernyôkkel és napágyakkal, csúszdák, tenisz, darts, törökfürdô, jakuzzi, fitness terem, többféle aerobik, szauna, animációs programok, gyermekklub, játékterem, bowling, strandröplabda, vízisport eszközök, diszkó. A hotelben éttermek és bárok egész sora, minibazár is az utasok gondtalan üdülését szolgálja. Véleményünk: Mindenki megtalálja itt a neki legmegfelelôbb kikapcsolódást, legyen szó pihenésrôl, vagy aktív üdülésrôl. A szálloda saját 27 lyukú golfpályával is rendelkezik. Gloria Verde Resort***** ***** Belek, de luxe Fekvés: A luxus hotel 38 km-re a repülôtértôl, 46 km-re Antalya városközpontjától közvetlenül a tengerparton terül el. Szoba: 144 ízlésesen berendezett standard szobája a fôépületben található. Mindegyik légkondicionált SAT TV-vel, telefonnal, wifi elérhetôséggel, minibárral, széffel, fürdôszobával, hajszárítóval, erkéllyel felszereltek. Max. 3 fôre pótágyazhatóak. Felár ellenében tágasabb junior suitek kérhetôek max. 3 fô részére. Ellátás: Svédasztalos reggeli és vacsora vagy felár ellenében, amely tartalmazza napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, napközben sanck ételek, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Úszómedence nap ernyôk kel és napágyakkal, gyermekmedence, csúszdák, tenisz, asztalitenisz, gogi gyermekklub, vízisport lehetôségek a parton, fitness terem, aerobik, strandfoci, bowling, biliárd, Spa és thalasso központ. Több étterem, bárok egész sora, minibazár, szépségszalon is található a szállodában. Véleményünk: A hotel minden igényt kielégítô luxust kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A közelben nemzetközi golfpálya mûködik (2,7 km). 19

19 Törökország Belek Lykia World Antalya***** ***** Belek, ultra Fekvés: A szállodakomplexum közvetlenül a tengerparton fekszik 50 km-re a repülôtértôl és 25 km-re Belektôl. Szoba: Hangulatosan berendezett légkondicionált szobái SAT TV-vel, telefonnal, internetezési lehetôséggel, minibárral, széffel, fürdôszobával, hajszárítóval, erkéllyel felszerelt. Szobatípusok: DBL (max. 2 fô), DBL+ (max. 3 fô), családi szobák (max. 3 felnôtt + 1 gyermek). Ellátás: Ultra, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, napközben snack ételeket, gyümölcsöket, üdítôket, ásványvizet, helyi és nemzetközi alkoholos italokat, valamint kávé meghatározott idôpontok szerint. A lobby bár 24 órában nyitva tart. Minibár töltése naponta üdítôvel és ásványvízzel. Sport és szabadidô: Többféle úszómedence (nyitott, fedett, relaxációs, japán), gyermekmedence, napernyô és napágyak, 8 teniszpálya, fitness terem, spa és wellness részleg, különbféle aerobik órák, darts, gyermekklub, esti szórakoztató show mûsorok. Éttermek és bárok egész sora várja az utasokat. A szállodához egy 18 lyu kú golfpálya tartozik. Véleményünk: Pihenés, kikapcsolódás, aktív üdülés. Ebben a hotelben mindent megtalál egy helyen! Xanadu Resort***** ***** Belek, high class Fekvés: A szálloda Belek turisztikai részén, közvetlenül a tengerparton épült 50 km-re a repülôtértôl. Szoba: Légkondicionált standard szobái SAT TV-vel, telefonnal, minibárral, széffel, fürdôszobával, hajszárítóval, erkéllyel felszereltek. Ezek max. 3 fôre pótágyazhatóak. A junior suite-k egy hálóból és egy nappaliból állnak és max. 3 felnôtt + 1 gyermek részére alkalmasak. Ellátás: High Class, amely tartalmazza napi háromszori fôétkezés svédasztalos rendszerben, kései reggelit és napközben sanck ételek, sütemények, fagylalt, ásványvíz, üdítôk, helyi és nemzetközi alkoholos italok, valamint kávé fogyasztását a kijelölt éttermekben és bárokban egész nap. Ezen kívül 24 órás szobaszervizt és a minibár napi feltöltését üdítôkkel. (Az olasz és a la carte étterembe csak 12 éven felüli vendégeket engednek be!) Sport és szabadidô: Úszómedencék, gyermekmedence, csúszdák, napernyôk és napágyak, tenisz, darts, spa és wellness részleg, jakuzzi, vízisport lehetôségek, fitness center, aerobik, animációs programok, 18 lyukú golfpálya. Éttermek, bárok, internetezési lehetôség, minibazár is várja az utasokat. Véleményünk: A hotel kiváló választás lehet a golf és az aktív üdülés kedvelôinek. 20

20 Törökország Lara Delphin Diva***** ***** Lara, ultra Fekvés: A szálloda 15 km-re fekszik Antalya központjától, közvetlenül 230 méter hosszú saját tengerpartján. Szoba: Parkettás standard szobái légkondicionáltak SAT TV-vel, telefonnal, minibárral, széffel, fürdôszobával, hajszárítóval, erkéllyel felszereltek. Max. 3 fôre pógyazhatóak. Felár ellenében max. 3 felnôtt + 1 gyermek részére deluxe családi szobák foglalhatóak. Ellátás: Ultra, amely tartalmazza az üdvözlô italt, napi háromszori svédasztalos fôétkezést, kései reggelit, napközben snack ételek, fagylalt, hot-dog, ásványvíz, üdítôk, friss gyümölcslevek, helyi és nemzetközi alkoholos italok fogyasztását a kijelölt éttermekben és bárokban meghatározott idôpontok szerint. A Cinnabar Lobby bár 24 órában tart nyitva. A minibár napi újratöltése üdítôvel és sörrel szintén az ultra all inc. ellátás része. Sport és szabadidô: Fedett és nyitott úszó medence, gyermekmedence, csúszdák, napernyô és napágyak, tenisz, spa és wellness részleg, szórakozató show mûsorok, vidámpark, vízisportok eszközök a parton, gyermekklub. Számtalan étterem, bár, török kávézó, minibazár teszi teljessé a hotel kínálatát. Internet kávézó, a lobby részen pedig wifi lehetôsége is van. Véleményünk: A természet, a tenger és a napfény együttesen ideális helyszínt biztosítanak egy felejthetetlen nyaralásoz! Rixos Lares***** ***** Lara, Fekvés: A impozáns épületegyüttes közvetlenül a tengerparton épült 8 km-re a repülôtértôl és 5 km-re a bevásárló központtól. Szoba: Standard légkondicionált szobái LCD TV-vel, telefonnal, wifi lehetôséggel, minibárral, széffel, fürdôszobával, hajszárítóval felszereltek. Max. 2 felnôtt + 1 részére pótágyazhatóak. Felár ellenében 2 felnôtt + 2 gyermek részére deluxe superior, 3 felnôtt + 1 gyermeknek pedig family superior szobákat tudunk lekérni. Ellátás: All inclusive, amely tartalmazza a napi háromszori fôétkezést svédasztalos rendszerben, napközben sanck ételek, ásványvíz, üdítôk, helyi alkoholos italok, valamint kávé meghatározott idôpontok szerint. Sport és szabadidô: Fedett és nyitott úszómedence, gyermekmedence, csúszdák, napernyôk és napágyak, jakuzzi, 6 teniszpálya, asztalitenisz, spa és wellness részleg, animációs programok, miniklub, játékterem, billiárd, különbözô aerobik programok, vízisportok eszközök a parton, diszkó. Éttermek, bárok egész sora, továbbá internet kávézó és egy minibazár is várja az utasokat. Véleményünk: Igen impozáns, modern szálloda! Kiváló választás a luxus és az aktív üdülés kedvelôinek egyaránt. 21

kedvezmény az október 1-ig beérkezett foglalásokra Best TAKARÉKOS

kedvezmény az október 1-ig beérkezett foglalásokra Best TAKARÉKOS EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK TÉL / TAVASZ 2010/11 Egzotikus üdülések Útmutató Általános információk....................... 3 4 Kuba...................................... 5 Hasznos információk.........................

Részletesebben

NYÁR TÖRÖKORSZÁG, EGYIPTOM, TUNÉZIA, RODOSZ, www.dinoclub.hu www.bestreisen.hu

NYÁR TÖRÖKORSZÁG, EGYIPTOM, TUNÉZIA, RODOSZ, www.dinoclub.hu www.bestreisen.hu 2012 NYÁR DINOCLUB TÖRÖKORSZÁG, EGYIPTOM, TUNÉZIA, RODOSZ, MALLORCA, HORVÁTORSZÁG, ORSZÁG, VELENCEI-TÓ www.bestreisen.hu DINO KIDS Csodás tengerparti nyaralóhelyek, kiváló szállodai szolgáltatások, all

Részletesebben

tisztelt utasaink, partnereink!

tisztelt utasaink, partnereink! tisztelt utasaink, partnereink! Egyiptom, teljes nevén Egyiptomi Arab Köztársaság, Észak-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában, a Sínai-félszigeten fekszik. Az egyetlen olyan afrikai ország, amely szárazföldi

Részletesebben

Törökország. Alanya Side Belek Antalya Kemer

Törökország. Alanya Side Belek Antalya Kemer Törökország Alanya Side Belek Antalya Kemer Kedves Utasunk! Ismét eltelt egy év, tervezhetjük a családi nyaralást gyerekekkel, egy kellemes tengerparti pihenést a párunkkal, vagy épp egy jó kis meditálós

Részletesebben

Málta Dél-Ciprus Észak-Ciprus Korfu Zakynthos Kréta Rodosz Madeira Marokkó Spanyolország Horvátország India Nepál Izrael Irán

Málta Dél-Ciprus Észak-Ciprus Korfu Zakynthos Kréta Rodosz Madeira Marokkó Spanyolország Horvátország India Nepál Izrael Irán 2015 Tavasz, Nyár és Ősz Málta Dél-Ciprus Észak-Ciprus Korfu Zakynthos Kréta Rodosz Madeira Marokkó Spanyolország Horvátország India Nepál Izrael Irán Utazás negyed századon át A Budavár Tours története

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ / INFORMÁCIÓ

KÖSZÖNTŐ / INFORMÁCIÓ KÖSZÖNTŐ / INFORMÁCIÓ KEDVES UTASUNK! Irodánk már 13 éve van jelen a turisztikai piacon. Ez idő alatt mindig igyekeztünk a tőlünk telhető legtöbbet megtenni utasainkért és a legmagasabb színvonalú szolgáltatást

Részletesebben

Indulási napok A szezon B szezon C szezon Repülôjárat. November 28. December 5., 12. Január 9., 16., 23., 30. Február 6., 13., 20., 27.

Indulási napok A szezon B szezon C szezon Repülôjárat. November 28. December 5., 12. Január 9., 16., 23., 30. Február 6., 13., 20., 27. Üdülés en A Sínai-félsziget legdélebbi csücs ké ben fek vô ko rall zá tony ok ál tal ha tá rolt. A ten ger be bu kó he gyek, a kö ves, szik lás roman ti kus part vi dék von zó cél te rü let a ví zi sportok

Részletesebben

õ reggeli º ± medence Ö www.personaltours.hu 1 Jelmagyarázat

õ reggeli º ± medence Ö www.personaltours.hu 1 Jelmagyarázat Kedvezmények: Előfoglalási kedvezmény: foglalja le utazását First Minute áron irodáinkban 2015. április 30-ig! A First Minute ár olyan kedvezményes csomagár, amely tartalmazza a 7 éjszaka szállás és a

Részletesebben

MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG KIVÁLÓ ÁRAK

MINŐSÉG MEGBÍZHATÓSÁG KIVÁLÓ ÁRAK 2013 UNITRAVEL Repülős és buszos üdülések Mediterrán nyár MÁLTA CIPRUS Spanyolország MALLORCA COSTA BRAVA IBIZA Olaszország SZICÍLIA SORRENTO 22 ÉVE AZ UTAZÓK SZOLGÁLATÁBAN First minute kedvezmények április

Részletesebben

Ha Nászút, akkor Coral Tours!

Ha Nászút, akkor Coral Tours! nu_prosi_01110:coral_nu 200.12.0. 9:55 Page 2 Ha Nászút, akkor Coral Tours! Magyarország első nászutazási irodája, ahol mindent egy helyen megtalál! Kedves Nászutas Pár! Köszönjük bizalmukat, amellyel

Részletesebben

G ö r ö g o r s z á g. Üdülőhelyek. Kréta üdülés

G ö r ö g o r s z á g. Üdülőhelyek. Kréta üdülés K r é t a A legendák szigete Kréta a görög szigetvilág legnagyobbja, ahol Európa ôsi kultúrája kialakult, és a mínoszi világ testesítette meg a gazdagságot, a jólétet, melynek varázsát napjainkban szebbnél

Részletesebben

Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország

Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország Alapítva: 1995 2013 Kultúra, tenger, napfény... Korfu, Kréta, Zakynthos, Rodosz, Kefalonia, paralia, sarti, kamena vourla, Horvátország, Olaszország www.personaltours.hu Kedves Törzsutasunk, Tisztelt Jövendőbeli

Részletesebben

Irodánk már 19 éve tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ), és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarának (BKIK).

Irodánk már 19 éve tagja a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ), és a Budapesti Kereskedelmi és Ipar Kamarának (BKIK). előfoglalási kedvezmények Foglalja le utazását First Minute áron 2014. április 30-ig! A First Minute ár olyan kedvezményes csomagár, amely tartalmazza a 7 éjszaka szállás és a közlekedés (repülő vagy autóbusz)

Részletesebben

2012 nyár. jordánia. Izrael és a Szentföld

2012 nyár. jordánia. Izrael és a Szentföld 2012 nyár jordánia Izrael és a Szentföld Köszöntő Információk Kedves Utasunk! Irodánk már 10 éve van jelen a turisztikai piacon. Ez idő alatt mindig igyekeztünk a tőlünk telhető legtöbbet megtenni utasainkért

Részletesebben

Minőség kiváló árakon! foglaljon online

Minőség kiváló árakon! foglaljon online Minőség kiváló árakon! foglaljon Online TARTALOMJEGYZÉK HORVÁTORSZÁG Isztria Umag 6 Rovinj Porec 8 Novigrad 9 Pula 13 Rabac 11 Kvarner-öböl Opatija 12 Crikvenica Kraljevica 13 Selce 14 Szigetek Rab San

Részletesebben

ZAKYNTHOS LAGANAS. Villa Phoenix Stúdiók. Maria Stúdiók

ZAKYNTHOS LAGANAS. Villa Phoenix Stúdiók. Maria Stúdiók ZAKYNTHOS ΖάκυνθοςUtazz a Jón paradicsom jól... velünk Fakultatív programok Felnőtt Gyermek 1. Egész napos buszkirándulás 25 13 2. Egész napos hajókirándulás: a Kék-barlangok és a hajóroncs felfedezése

Részletesebben

India Sri Lanka Maldív-szigetek Arab Emirátusok 2014-15. tél-tavasz

India Sri Lanka Maldív-szigetek Arab Emirátusok 2014-15. tél-tavasz India Sri Lanka Maldív-szigetek Arab Emirátusok 2014-15 tél-tavasz Kedves Érdeklődő! Utazási irodánk 2014/15 téli-tavaszi idôszakára összeállított ajánlatait tartalmazó programfüzetét lapozhatja. A Jetwing

Részletesebben

Hasznos tudnivalók az Egyesült Arab Emirségekről UTAZÁS ELŐTT

Hasznos tudnivalók az Egyesült Arab Emirségekről UTAZÁS ELŐTT Hasznos tudnivalók az Egyesült Arab Emirségekről Terület: Főváros: Hivatalos nyelv: Lakosság: Időeltolódás: Pénznem: 83 600 km Abu Dhabi arab, de széles körben beszélik az angol nyelvet kb. 3 480 000 fő

Részletesebben

Ha Nászút, akkor Coral Tours!

Ha Nászút, akkor Coral Tours! Ha Nászút, akkor Coral Tours! Magyarország első nászutazási irodája, ahol mindent egy helyen megtalál! Kedves Nászutas Pár! Köszönjük bizalmukat, amellyel kiadványunkat megtisztelik, s szívből reméljük,

Részletesebben

Utazási le he tô sé gek:

Utazási le he tô sé gek: 39 GÖRÖGORSZÁG Sokszor és sokan megkérdezték már tôlem: Miért éppen Korfu?. Véletlen volt, hogy a sors ide, erre a szigetre sodort egy évtizede. Eleinte én is csak Görögország legzöldebb, természeti értékekkel

Részletesebben

Ha egzotikus esküvő, nászút, akkor Coral Tours!

Ha egzotikus esküvő, nászút, akkor Coral Tours! W W W. E S K U V O K U L F O L D O N. H U 6 Ha egzotikus esküvő, nászút, akkor Coral Tours! Magyarország első nászutazási irodája, ahol mindent egy helyen megtalál! KEDVES HÁZASULANDÓ PÁR, NÁSZUTAS PÁR!

Részletesebben

BULGÁRIA Bolgár Úticéljaink aranyhomok, Sveti konstantin & Elena Várna, napospart, neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol UtazáS:

BULGÁRIA Bolgár Úticéljaink aranyhomok, Sveti konstantin & Elena Várna, napospart, neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol UtazáS: TAVALY ITT VOLTUNK NYARALNI, A PARTON DÖMÉVEL EGY EGÉSZ VÁROST HOMOKOZTUNK ÖSSZE. Bulgária Bolgár Úticéljaink Aranyhomok, Sveti Konstantin & Elena Várna, Napospart, Neszebar, Pomorie, Burgasz, Szozopol

Részletesebben

téli szállásajánlatok 2013 / 2014

téli szállásajánlatok 2013 / 2014 téli szállásajánlatok 2013 / 2014 RAVASCLETTO ravasclettosi.hu SAPPADA sappadasi.hu PIANCAVALLO piancavallosi.hu BEMUTATKOZÓ A Sítanoda csapata egy mosolygós, profi csapat, aki segít Neked és családodnak

Részletesebben

Egyesült Arab Emirátusok

Egyesült Arab Emirátusok Egyesült Arab Emirátusok A Perzsa-öböl partján elterülô, hét emírséget egyesítô ország egykor beduin törzsek és gyöngyhalászok lakóhelye volt. A XXI. sz-ra hihetetlen változásokon ment keresztül és csillogó,

Részletesebben

Egzotikus esküvő, nászút

Egzotikus esküvő, nászút Egzotikus esküvő, nászút AMIKOR AZ ÁLOM VALÓSÁGGÁ VÁLIK Egzotikus nászutak Coral Tours Utazási Iroda Ha egzotikus esküvő, nászút, akkor Coral Tours! Magyarország első nászutazási irodája, ahol mindent

Részletesebben

KEDVEZMÉNYEINK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KÜLFÖLDI KÉPVISELETEK:

KEDVEZMÉNYEINK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK KÜLFÖLDI KÉPVISELETEK: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Útiokmányok: Az érvényes útlevélrôl Önöknek kell gondoskodni. Egyiptomban és Kínában, ragasz kodnak ahhoz, hogy útlevelük még 6 hónapig, Török - országban még 3 hóna pig érvényes legyen

Részletesebben

India Srí Lanka Maldív-szigetek Arab Emirátusok

India Srí Lanka Maldív-szigetek Arab Emirátusok India Srí Lanka Maldív-szigetek Arab Emirátusok 2015 nyár-ősz Kedves Utazó! Legújabb programfüzetünkben utazási irodánk 2015. nyári-ôszi idôszakára összeállított ajánlatait tekintheti meg. A Jetwing Travel

Részletesebben

Nyári PROGRAMOK. 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu

Nyári PROGRAMOK. 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu Nyári PROGRAMOK 2013 1122 Budapest, Krisztina krt. 3. www.alpesiclub.hu 06 1 356 3701 info@alpesiclub.hu Az Al pe si Club és a Kör te SE nyá ron sem tét len ke dik. Bár a névrôl, Alpesi Club, nem éppen

Részletesebben

ISO 9001:2008 ICH 11 0 4 0 7

ISO 9001:2008 ICH 11 0 4 0 7 CERTIFIED SYSTEM TANÚSÍTOTT RENDSZER ISO 9001:2008 ICH 11 0 4 0 7 Utazási ajánlatok 2011/12 tél Hurghada - 7. oldal q Tartalomjegyzék. Impresszum. 1 q Foglalási lehetőségek 2 dubai - 13. oldal q Napsütéssel

Részletesebben

Üdülőhelyek. Üdülés Málta szigetén

Üdülőhelyek. Üdülés Málta szigetén A Földközi-tenger középsô részén található szigetország, melynek legnagyobbja tagja Málta. Vulkanikus tájak, csodás öblök és Kr.e. 5200-ból származó emlékek tarkítják Málta szigetét, amely leginkább a

Részletesebben