SZERZŐDÉS Internetes Tárhely szolgáltatásra

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERZŐDÉS Internetes Tárhely szolgáltatásra"

Átírás

1 1 amely létrejött egyrészről a SZERZŐDÉS Internetes Tárhely szolgáltatásra Cégnév:..., Székhely:..., Cégjegyzékszám:..., Adószám:..., Képviseletében eljár:..., Telefonszám:, ..., Természetes személy esetén : Név:..., Születési név, Születés helye és ideje:..., Anyja neve:.., Lakcím:, Személyi igazolvány száma:. Telefonszám:, cím:.. mint megrendelő a továbbiakban: másrészről a Webter-Media Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely:1108 Budapest, Gőzmozdony utca em. 28., cégjegyzékszám: , adószám: , statisztikai számjel: , bankszámlaszáma: Budapest Bank HU képviseletében eljár: Kiss Gábor ügyvezető, a továbbiakban: Webter -Media Kft. között az alulírott helyen és időben, az alulírott feltételekkel: I. Szerződés tárgya 1. A Webter -Media Kft. a gazdasági tevékenysége körében internetes honlap készítést, üzemeltetést és karbantartást végez, valamint az ehhez kapcsolódó domain regisztrációt, tárhely biztosítást és egyéb kiegészítő szolgáltatásokat nyújt a szerződéses partnerei részére. 2. A felek a jelen szerződést azzal a céllal kötik, hogy a Webter -Media Kft. a részére a jelen szerződés 1. számú mellékletében megjelölt szolgáltatásokat teljesítse.

2 2 3. A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés és annak 1. számú melléklete a Webter -Media Kft. által üzemeltetett internetes honlapról PDF formátumban tölthető le, a honlapról letölthető szerződés és annak 1. számú mellékletét képező díjazás amely tartalma megegyezik a honlapon Tárhely csomagok megnevezés alatt található tartalommal a Webter -Media Kft. által adott aktuális ajánlattételnek minősül. A szerződés abban az esetben jön létre a felek között, amennyiben a a szerződésben felsorolt cég-, illetve személyes adatokra vonatkozó részt olvashatóan és egyértelműen kitölti, valamint a szerződés 1. számú mellékletében felsorolt szolgáltatások közül a megrendelni kívánt szolgáltatásokra vonatkozó részt olvashatóan és egyértelműen kitölti, ezt követően a szerződést annak egyéb tartalmi elemeit változatlan formában hagyva az aláírás dátumát feltüntetve, 2 (Kettő) példányban, minden oldalon aláírva (cég esetén cégszerűen aláírva) nyomtatott formában visszaküldi a Webter -Media Kft. székhelyére (1108 Budapest, Gőzmozdony utca em. 28.) vagy beszkennelve az címre, ezt követően a Webter -Media Kft. a szerződés létrejöttét a által megadott elérhetőségek egyikén írásban visszaigazolja. A felek az egyértelműség érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződés a által a jelen pontban részletezett módon történő elfogadással és a Webter -Media Kft. által megküldött írásbeli visszaigazolással, a jelen szerződésben rögzített tartalmú szerződéses jogviszonyt hoz létre a felek között; a szerződéses jogviszony létrejöttének nem feltétele a szerződésnek a Webter -Media Kft. általi aláírása. II. Díjazás 1. A a Webter -Media Kft. szerződésszerű teljesítése alapján a jelen szerződés 1. számú mellékletében felsorolt szolgáltatásokhoz kapcsolódó díj megfizetésére köteles. 2. A a Webter -Media Kft. által a mindenkor hatályos számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számla alapján köteles a számlán szereplő díj megfizetésére, a számla kézhezvételétől számított 15 (Tizenöt) naptári napon belül. A felek megállapodnak, hogy a Webter -Media Kft. jogosult a számláját a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően elektronikus formában megküldeni. Havi számlázás esetén a Webter -Media Kft. a tárgyhónapra vonatkozó számláját a tárgyhónapot követő hónap 15. (Tizenötödik) napjáig küldi meg a részére. 3. A felek megállapodnak, hogy amennyiben a a számlát a Webter -Media Kft. szerződésszerű teljesítését követő 15 (Tizenöt) napon belül nem kapja meg, erről a körülményről a Webter -Media Kft-t haladéktalanul értesíti. Ilyen értesítés hiányában a Webter -Media Kft. számláját a kiállítása napját követő 15. (Tizenötödik) napon átvettnek kell tekinteni, ennek ellenkezőjét a köteles bizonyítani. 4. Esetleges késedelmes fizetés esetén a a késedelem időtartamára köteles a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő összegű késedelmi kamat megfizetésére. III. Jog- és kellékszavatosság 1. A kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Webter -Media Kft. részére a jelen szerződés teljesítése érdekében átadott, illetve közölt adatok és tartalmak beleértve de nem kizárólag a regisztrálni kívánt domain név, valamint a megrendelő által a tárhelyen tárolt internetes honlapon feltüntetett képi, szöveges, hang vagy bármilyen egyéb módon rögzített tartalom valósak

3 3 és ezen adatok jogszerű, korlátozásmentes felhasználására jogosult. A által szolgáltatott adatok és tartalmak jogszerűsége kapcsán a t terheli a felelősség. 2. A Webter -Media Kft. szavatolja, hogy a teljesítése alkalmas a szerződés szerinti célra. A Webter -Media Kft. esetleges hibás teljesítése esetén a köteles a hibás teljesítés észlelését követően haladéktalanul írásban felhívni a Webter -Media Kft-t a hibás teljesítés kijavítására. A Webter -Media Kft. köteles a felhívása alapján a hiba kijavítását haladéktalanul, de legkésőbb 2 (Kettő) munkanapon belül megkezdeni és azt ésszerű határidőn belül elvégezni. 3. Amennyiben a Webter -Media Kft. által nyújtott szolgáltatás egy naptári hónapon belül számítva összességében legalább 48 (Negyvennyolc) órán túl működésképtelen, a Webter -Media Kft. az előfizetési díjnak a szolgáltatás szünetelésével időarányos részét a következő a számlázási ciklusnak megfelelő (havi/éves) kiállított számlában jóváírja. 4. A felek megállapodnak, hogy a Webter -Media Kft-t nem terheli felelősség a Vis Maior következtében felmerült hibás vagy késedelmes teljesítésért; Vis Maior esetén a az esetlegesen felmerült kárát beleértve a felmerült költségeket és az elmaradt hasznot is nem jogosult érvényesíteni a Webter -Media Kft-vel szemben. Vis Maiornak minősül minden olyan előre nem látható vagy elháríthatatlan külső esemény, amely a Webter -Media Kft. szerződésszerű teljesítését részben vagy egészben megakadályozza. Vis Maior esetén amennyiben a Vis Maior időtartama meghaladja a 48 (Negyvennyolc) órát a Webter -Media Kft. a Vis Maior miatti hibás vagy késedelmes teljesítés idejére nem jogosult díjazásra, a azonban az esetlegesen felmerült kárát beleértve a felmerült költségeket és az elmaradt hasznot is nem jogosult érvényesíteni a Webter -Media Kft-vel szemben. IV. Titoktartás, adatvédelem 1. A felek kötelesek a jelen szerződés rendelkezéseit üzleti titokként kezelni, azt a hivatalos és jogerős hatósági vagy bírósági megkeresés kivételével semmilyen módon nem hozhatják harmadik személyek tudomására. 2. A Webter -Media Kft. köteles a jelen szerződés kapcsán a tudomására jutott minden jellegű adatot szigorúan bizalmasan kezelni, azt a hivatalos és jogerős hatósági vagy bírósági megkeresés kivételével semmilyen módon nem hozhatja harmadik személyek tudomására. 3. A által a Webter -Media Kft-nek átadott, illetve a Webter -Media Kft. által működtetett műszaki berendezéseken és programokon tárolt, a től származó, tárolásra átvett bármilyen információnak és adatnak a Webter -Media Kft. általi másolása, bárminemű sokszorosítása, felhasználása kivéve az internet publikus protokolljain keresztül elérhető információk, beleértve a szolgáltatások technikai megvalósításából adódó átmeneti vagy biztonsági adat- és információtárolást kizárólag a előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján lehetséges. Kivételt képez e rendelkezés alól a megrendelt tárhely-csomagban foglalt időszakos mentés és tárolás, valamint a által esetlegesen külön igényelt adatmentés. 4. A tudomásul veszi, hogy a Webter -Media Kft. által működtetett műszaki berendezéseken és programokon tárolt, a től származó, nyilvánosan hozzáférhető

4 4 tárolásra átvett minden jellegű adat, adatállomány vagy jel az internet szolgáltatás jellegéből fakadóan nyilvános információnak tekinthető, azok harmadik fél általi megismeréséből adódó esetleges kárért a Webter -Media Kft. nem felel. V. Szerződés időtartama, megszűnése, elállás 1. A felek a jelen szerződést az 1. számú mellékletben meghatározott szolgáltatás jellegétől függő időtartamra kötik. 2. Függetlenül a által megrendelt szolgáltatás időtartamától, a jelen szerződést mindkét fél jogosult a másik féllel írásban közölt 30 (harminc) napos rendes felmondással felmondani. Amennyiben a az 1 (Egy) éves időtartamot meghaladó, vagy egyéb szerződéses feltétel folytán kedvezményes díjazású szolgáltatást mond fel rendes felmondással, úgy a a kedvezményre való jogosultságot elveszti és a Webter -Media Kft. minden további jognyilatkozat nélkül jogosult a részére nyújtott kedvezmény egyösszegű kiszámlázására. 3. Valamelyik fél súlyos szerződésszegése esetén, illetve amennyiben valamelyik féllel szemben jogerősen elrendelt felszámolási-, végelszámolási-, csőd- vagy végrehajtási eljárás indul, a másik fél jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, írásban felmondani. A felsorolt események vonatkozásában az érintett fél köteles a másik felet az esemény bekövetkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 (Három) napon belül értesíteni, az értesítés elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 4. A jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek egymással 8 (Nyolc) munkanapon belül a véglegesség igényével elszámolni. VI. Különleges rendelkezések tárhely-szolgáltatás igénybevételére 1. A Webter -Media Kft. a által a részére megküldött írásbeli megrendelést követő 24 (Huszonnégy) órán belül aktiválja a által megrendelt tárhelyet és a használatba vételéhez szükséges adatokat írásban ( ben) a rendelkezésére bocsájtja. 2. A a Webter -Media Kft. által biztosított tárhelyet köteles rendeltetésszerűen használni. A a Webter -Media Kft. mindenkori képviselőjének előzetes, írásos hozzájárulása nélkül nem használhatja fel a Webter -Media Kft. által biztosított tárhelyet, illetve az általa nyújtott szolgáltatást jogellenes vagy rendeltetésellenes célokra. Ilyen esetben a köteles az általa esetlegesen okozott kárt teljes körűen megtéríteni. 3. A a Webter -Media Kft. által a részére biztosított hozzáférési lehetőségek adatait (különösen, de nem kizárólag: azonosítók, jelszavak, internet címek) köteles szigorúan bizalmasan megőrizni, azokat semmilyen módon nem közölheti jogosulatlan harmadik személlyel, illetve az azok feletti jogosultságot semmilyen módon nem engedheti át vagy ruházhatja át harmadik személy részére, az e rendelkezés megsértéséből eredő esetleges kár a t terheli. 4. A nem jogosult a Webter -Media Kft. által biztosított szolgáltatások felhasználásával a mindenkor hatályos jogszabályok által tiltott, illetve bármely harmadik személy jogát vagy jogos érdekét sértő képi, szöveges, hang vagy bármilyen egyéb módon rögzített tartalmat

5 5 megjeleníteni, terjeszteni vagy egyéb módon közzétenni; e rendelkezés megsértéséből eredő kár a megrendelőt terheli. 5. A tudomásul veszi, hogy a Webter -Media Kft. hivatalos hatósági megkérés alapján a nek a jelen szerződésben rögzített rendelkezésekkel vagy jogszabállyal ellentétes magatartása miatt időlegesen vagy véglegesen korlátozhatja a t a szolgáltatások használatában. A szolgáltatások ilyen okból történő korlátozása nem érinti a Webter -Media Kft. díjazását, valamint kizárja a Webter -Media Kft-vel szemben a által bármilyen jogcímen érvényesített igényt vagy követelést. 6. A a Webter -Media Kft. indokolt írásbeli kérése alapján haladéktalanul megváltoztatja a szolgáltatásainak használatát lehetővé tevő jelszavakat és ezekkel azonos célt szolgáló azonosítókat. A Webter -Media Kft. jogosult ezen jelszavakat és ezekkel azonos célt szolgáló azonosítókat a vel történt előzetes egyeztetés nélkül is megváltoztatni, amennyiben ezen változtatás elmaradása a Webter -Media Kft. számára kárt okozna. Ilyen esetben a Webter -Media Kft. köteles a t haladéktalanul írásban tájékoztatni és köteles a részére írásban megadni a szolgáltatásainak használatát lehetővé tevő megváltoztatott jelszavakat és ezekkel azonos célt szolgáló azonosítókat. 7. A felek rögzítik, hogy tárhely-szolgáltatás igénybevétele esetén a nek technikailag lehetősége van a tárhelyen tárolt adatállománynak harmadik személy által üzemeltetett tárhelyre való áttételére. A felek megállapodnak, hogy amennyiben az adatállomány áttétele kapcsán a nem mondja fel írásban a tárhely-szolgáltatásra irányuló szerződést, úgy a tárhely tényleges használatától függetlenül köteles a Webter -Media Kft. díjazásának megfizetésére. 8. A tudomásul veszi, hogy a Webter-Media Kft. csak a jelen szerződésben vállalt szolgáltatások üzemeltetéséért felel. Az esetleges a felhasználók kényelmét szolgáló többletszolgáltatások (pl. webmail rendszer ) nem képezik a szerződés részét. 9. A tudomásul veszi, hogy a Webter-Media Kft. a szolgáltatásai rendeltetésszerű igénybevételéhez minden információt a rendelkezésére bocsát, de a Webter-Media Kftnek nem feladata az általa üzemeltetett szolgáltatások igénybevételére alkalmassá tenni a eszközeit. 10. A tudomásul veszi, hogy amennyiben az általa bérelt tárhelyen lévő honlap napi látogatottsága meghaladja a egyedi letöltést, a Webter-Media Kft. a tárhelyét a következtő (havi/éves) számlázási ciklustól kezdve magasabb díjcsomagba sorolni jogosult. A tényről és a várható költségekről a Webter-Media Kft. köteles a t a szerződés lejárta előtt legkevesebb 30 nappal értesíteni és ajánlatot tenni a további együttműködésre. 11. A szavatolja, hogy az általa bérelt tárhelyről a Webter - Media Kft. rendszerén keresztül kiküldött formátumú hírlevelek maximális címzettlistája 100 db-os lehet. Ennél több hírlevél kiküldése jelen szerződés keretein belül meghatározott szolgáltatások használatával nem engedélyezett.

6 6 VII. Különleges rendelkezések domain név regisztrációra 1. Domain regisztráció során a a saját nevében köt szerződést, a Webter -Media Kft. e körben a megbízottjaként jár el. 2. Amennyiben a domain regisztráció szolgáltatást rendel meg a Webter -Media Kfttől, úgy a Webter -Media Kft. köteles a domain regisztrációval kapcsolatos dokumentációt elkészíteni és a regisztrációhoz kapcsolódó ügyintézést az általa választott szerződéses partnercégén keresztül elvégezni. 3. A domain regisztrációhoz szükséges adatokat a biztosítja a Webter -Media Kft. részére, amely adatok alapján a Webter -Media Kft. a domain regisztrációhoz kapcsolódó szerződést és egyéb dokumentációt megküldi a részére. 4. A elfogadja és tudomásul veszi a Webter -Media Kft. azon tájékoztatását, mely szerint a domain regisztráció során a domainregisztrátor üzletszabályzata az irányadó, beleértve a domain regisztrációhoz szükséges határidőt is. A Webter -Media Kft. tájékoztatja a t, hogy a kialakult piaci gyakorlat szerint a domainregisztráció átlagosan 8 munkanap alatt teljesül. VIII. Vegyes rendelkezések 1. A felek a jelen szerződés teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, egymást kötelesek a jelen szerződéssel kapcsolatos jelentős tényekről haladéktalanul értesíteni, az értesítés elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 2. A felek a jelen szerződés alapján történő írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat -en vagy postai úton teszik meg. -en történő közlés a jelen szerződésben feltüntetett címekre lehetséges. A postai kézbesítés sikertelensége esetére a felek elfogadják a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 99. (2) bekezdésének megfelelő alkalmazását, mely szerint a postai úton megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz "nem kereste" jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 3. A felek kötelesek az értesítési címük megváltozásáról a másik felet haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 3 (Három) napon belül írásban értesíteni, az értesítés elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 4. A Webter -Media Kft. a teljesítése során jogosult alvállalkozót, illetve teljesítési segédet igénybe venni. A Webter -Media Kft. az általa igénybe vett alvállalkozóért, illetve teljesítési segédért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.

7 7 5. A jelen szerződés kizárólag írásban módosítható. 6. A felek a jelen szerződés kapcsán felmerült jogvitáikat elsődlegesen az egymással folytatott tárgyalások útján kísérlik meg feloldani. A peren kívüli tárgyalások sikertelensége esetére a felek az egymás közötti jogvitáik rendezésére alávetik magukat a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességének. Amennyiben az eldöntendő jogvita meghaladja a felek által kijelölt bíróság hatáskörét, úgy az eljáró bíróság tekintetében a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései az irányadóak. 7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Kelt:...

8 8 1. SZÁMÚ MELLÉKLET A Webter -Media Kft. által nyújtott szolgáltatások és azok díjazása, hatályos június 1-től visszavonásig Csomag FTP SQL PHP CGI CRON MAIL MENTÉS CMS install SPAM szűrő méret ár/év ALAPOZÓ x x x x havi 1GB Ft ALAPOZÓ SQL x x x x x havi 1GB Ft CMS **** x x x x x havi x 1GB Ft KÖZEPES Akció Ft helyett x x x x x x heti x 6 GB Ft PROFI x x x x x x heti x 15 GB Ft HARDCORE * x x x x x x napi x 100 GB Ft VIP 3 * x x x x x x napi x x 100 GB Ft korlátlan VIP SPECIAL * x x x x x x napi x x Ft ZAANG ** x x x x x x havi x x 5 GB Ft Egyéb szolgáltatások ár/óra Programozói óradíj Ft Szakértői óradíj Ft Áraink nettó árak, az ÁFA -t nem tartalmazzák. * Ez a csomag havidíjas változatban is választható ** Kizárólag a Zaang Media Kft. partnerei részére értékesítjük *** Legalább 3 éve fennálló előfizetés esetén választható **** Az ügyfél által választott Open Source alapú CMS rendszer (wordpress,drupal stb. )előre konfigurálásával. Minden csomaghoz korlátlan darabszámú cím jár. Az tárhely a csomag méretének része. Domain Csomag

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S

S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S S Z O L G Á L T A T Á S I K E R E T S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Cégnév: Live Control Security Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mexikói út 11/A. 1. em. 1/b., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Hatályos 2010. december 6-tól visszavonásig ################################################### # 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft.

Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. Számlahegy on-line számlázó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Számlahegy.hu TechGlue Solutions Kft. 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1. Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban:

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintéző Szolgáltatás Kft., az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt. és az Opten Informatikai Kft. által üzemeltetett Company Tomograph (CT) szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8.

Általános Szerződési Feltételek. 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Általános Szerződési Feltételek 4-COM Távközlési Szolgáltató Kft. 2011 BUDAKALÁSZ. Káplán u. 8. Érvényes: 2012. február 1-től készült: 2011.október 30. 1/40 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe:...4

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek mindenkor hozzáférhető a www.i4u.hu webcímen. Összevont ÁSZF: helyhez kötött Internet-és telefon szolgáltatás, egyéb hangátviteli szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek 1./ Szerződő felek, szerződés tárgya Általános Szerződési Feltételek A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) alapján a FULLCON Informatikai Szolgáltató Betéti Társaság (székhely:

Részletesebben

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013.

A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője. Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. A Phantasy Bt, mint a Opencart Hosting.hu üzemeltetője Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Hatályos: 2013. Január 1 től 1 1. Az Általános Szerződési feltételek 1.1. Az ÁSZF rendszere 1.1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érvényes : 2010.11.08-tól A Z3 Systems Kft a szolgáltatásait az előfizetők számára a jelen általános szerződési feltételek továbbiakban ÁSZF ) szerint nyújtja. 1

Részletesebben

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5.

3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS. Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás igénybe vételére 3. 4. 5. Igényelt e-mail címek Szolgáltatásinformációk Számlainformációk Cég információk Egyéni Előfizető adatai 3LAN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft MDSL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Mikrohullámú INTERNET szolgáltatás

Részletesebben

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A JAR- KONTROLL KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Általános rész 1.1. A jelen okiratban foglaltak mint Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF szabályozzák a JAR-KONTROLL Kereskedelmi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA NETregator Korlátolt Felelősségű Társaság 2161 Csomád, Petőfi Sándor utca 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő:

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek. Internetes Szolgáltatások igénybevételére ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Internetes Szolgáltatások igénybevételére Hatályos: Budapest, 2015. január 10. 1 Tartalomjegyzék 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE ÉS

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Webáruház készítéséhez Készült: 2012. július 14. Hatályos: 2012. augusztus 1-től Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések... 2. Általános rendelkezések... A szerződés

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA InterEuro Computer Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÜGYFÉLSZOLGÁLAT cím: 1145 Budapest, Törökőr u 62. nyitvatartási idő: munkanapokon 09 00-12 30,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) irányadók az RPE Regionális Projekt Előkészítő Iroda Nonprofit Kft. részére adott pályázatírási valamint projektmenedzselési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft

Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Általános Szerződési Feltételek Web-Server Kft Verzió: 2.2 Hatályos: 2014. március 3. napjától visszavonásig Legfrissebb verzió letölthető: http://web-server.hu/doc/aszf.pdf 2 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben