II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. RÉSZ. VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez. 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról)"

Átírás

1 1

2 II. RÉSZ VIZSGAKÉRDÉSEK Általános főrészhez 1. sz. követelmény (2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról) 1.1. Sorolja fel hierarchikus rendben a magyar jogrendszer forrásait, jelölje meg az egyes jogszabályok kibocsátóit, a szabályozás kereteit! 1.2. Mit jelent a jogszabályi hierarchia, mutassa be egy törvény és egy rendeleti példával a jogszabályi jelölések alapvető elemeit! 1.4. Sorolja fel és részletezze a jogszabály hatályának öt fajtáját! 1.5. Hogyan történik a törvénytervezetek, illetve a rendeletek tervezeteinek nyilvánosságra hozatala, hogyan véleményezhetik magánszemélyek? Milyen konkrét forrásból ismerhetők meg az építésügyi jogszabálytervezetek? 1.6 Hogyan történik a jogszabályok kihirdetése, (országos, illetve önkormányzati) milyen hivatalos forrásból ismerhetjük meg azokat? Mondjon egy-egy példát hivatalos, illetve nem hivatalos jogszabálygyűjteményekre! 2. sz. követelmény 2.1. Mit nevezünk szerződésnek? Milyen általános előírásokat ismer a szerződés alakjára vonatkozólag? Ismertesse az építésügyi vállalkozási szerződések formai szabályait, mi határozza meg ezeket! (Ptk (1) és (2), 200. (1) és (2) és 205. (1) és ; Ptk ; 191/2009 (IX.15.) Korm ) 2.2. Milyen szerződésfajtákat ismer az építési jogban? (Ptk. 402., , 191/2009 (IX.15.) Korm , Étv.) 39/A. (6) bekezdése) 2.2. Ismertesse a szerződések tartalmára és tárgyára vonatkozó általános, valamint az építésügyi vállalkozási szerződések speciális szabályait! Milyen joghatása van annak, ha jogszabály határozza meg a szerződés egyes kötelező tartalmi elemét? (Étv. 39/A. (6) bekezdése, 191/2009 (IX.15.) Korm ) 3. sz. követelmény 3.1. Sorolja fel a gazdasági társaságok típusait, alapításukra vonatkozó közös szabályokat (létrehozás módjai, társasági szerződés, előtársaság, cégbejegyzés módja, vagyoni hozzájárulás)! 2

3 3.2. Mi a különbség jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok tagjainak felelőssége között? (Ptk , 66. ) 3.3. Ismertesse a gazdasági társaságok társasági szerződéseire vonatkozó közös szabályokat (formai, tartalmi követelmények)! Az alábbi fogalmakkal mutassa be a részvénytársasági formára vonatkozó ismereteit: zártkörű részvénytársaság, részvény fogalma, fajtái! (2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról) 3.4. Mutassa be a korlátolt felelősségű társaság szabályait a közvetkező fogalmak ismertetésével: vagyoni hozzájárulás, törzsbetét, törzstőke, üzletrész, taggyűlés, ügyvezetés! (2006. évi IV. tv. a gazdasági társaságokról) 3.5. Mikor folytathat szakmagyakorlási tevékenységet egy gazdasági társaság? ( Étv. 16., 32., /2006.(IV.28.) Korm. 17., 191/2009 (IX.15.) Korm 12. ) 3.6. Mutassa be, az alábbi fogalmak ismertetésével mit értünk egyéni vállalkozás alatt: vállalkozói igazolvány kiadása-, visszavonása, felelősség alakulása! (2009. évi CXV. tv. az egyéni vállalkozóról) 3.7. Ismertesse, milyen adózást választhat az egyéni vállalkozó és egyéni cég! Melyek a vállalkozói bevételt csökkentő tételek? 3.9. Mit jelent az átalányadózás, mi az alapja, mekkora a mértéke? Határozza meg a helyi iparűzési adó alanyait, alapját! Ismertesse az EVA jelentőségét, határozza meg alapját és mértékét az EVA választására jogosultak körét! (2002. évi XLIII. tv. az EVA-ról) Ismertesse a társasági adó általános szabályait (alanya, alapja, mértéke)! Melyek az adóalapot csökkentő tényezők? 3.12.) Ismertesse a gazdálkodók beszámolási kötelezettségére vonatkozó szabályokat, és az éves beszámoló fogalmát! (2000. évi C. törvény 4. /1/-/3/ és 8. ) 3.13.) Ismertesse vázlatosan a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és az egyszerűsített éves beszámoló általános szabályait! (2000. évi C. törvény 99., 4. és 5. sz. melléklet) 4. sz. követelmény 4.1. Miért szükséges a közigazgatási hatósági eljárás ismerete a szakmagyakorlók számára? Mutassa be a saját szakmagyakorlása során megismert hatósági aktusokon keresztül, mi tartozik a közigazgatási hatósági ügy fogalmi körébe! (Ket , ) 4.2. Mutassa be a közigazgatási hatósági eljárás szereplőit! Mi a különbség a hatáskör és az illetékesség között? Mondjon példát az építésügyi hatóság illetékességére, vagy annak megszűnésére! (Ket. 15., ) 3

4 4.3. Ismertesse és mondjon egy-egy példát a hatósági határozat, végzés, hatósági szerződés eseteire! Hogyan történik a határozat közlése? (Ket. 71., ) 4.4. Milyen jogorvoslati formákat ismer? (Ket ) 4.5. Mely beruházások tekinthetők nemzetgazdasági szempontból kiemeltnek? Ismertesse mi a jelentőségük, milyen szabályozás alapján, hogyan alkalmazhatók az ilyen ügyekre előírt speciális rendelkezések! (2006. évi LIII. tv ) 5. sz. követelmény Ismertesse az Étv. hatályát és főbb szabályozási területeit! 5.1. Az Étv. szerkezete Ismertesse az Étv. jogszabályi szerkezetét és fő szabályozási területeit! Hogyan kell értelmezni a törvény fogalom meghatározásait? 5.2. Az Étv. általános fogalmai Határozza meg az építési telek, az építmény és az épület fogalmát az Étv. alapján! (Étv. 2. 6, 8, 10. pont) 5.3. Az Étv. településrendezéssel kapcsolatos általános előírásai Ismertesse a településrendezés általános célját és feladatát! Melyek a településrendezési eszközök? Ismertesse ezek célját, tartalmát és jogi formáját! (Étv. 7. ) Melyek a településrendezési eszközök? Ismertesse ezek célját, tartalmát, jogi formáját! Röviden foglalja össze kidolgozásuk, véleményeztetésük és jóváhagyásuk (megállapításuk) eljárásrendjét! (Étv ) Melyek a településrendezési feladatok megvalósulását segítő, biztosító jogintézmények? Röviden ismertesse ezek lényegét! (Étv ) 5.4. Az építményekkel szemben támasztott általános követelmények Az akadálymentes épített környezet követelményei Ismertesse az építményekkel szemben támasztott legfontosabb elhelyezési és létesítési követelményeket az Étv. alapján! (Étv , Étv. 31. ) Mit jelent az akadálymentesség fogalma? Hol vannak szabályozva az akadálymentes épített környezetre vonatkozó követelmények? Ismertessen ezek közül néhányat! (Étv pont, OTÉK 50. -tól) 5.5. Az építésügyi hatósági engedélyezések fajtái és főbb előírásai az Étv. alapján Sorolja fel az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat és ismertesse az engedélyezési eljárások közös szabályait! Röviden ismertesse az egyes eljárások célját! (Étv ) Ki az ügyfél az építésügyi hatósági eljárásokban? 4

5 Röviden ismertesse az egyes engedélyezési eljárások célját! Mi az összevont építésügyi hatósági engedélyezési eljárás lényege? (193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről 31. ) 5.6. Az építésfelügyeleti ellenőrzés (291/2007.(X.31.) Korm. rendelet) Mi az építésfelügyeleti ellenőrzés célja és melyek a fontosabb feladatai? Ismertesse az építésfelügyeleti bírság legfontosabb előírásait! 5.7. Az építésügyi hatóság szervezeti rendszere Ismertesse az általános építésügyi hatóságok hazai rendszerét! Ki (mely szervezet) látja el az első és másodfokú hatósági jogköröket? (343/2006.(XII.23.) Korm. rendelet) Műemlékekkel, műemléki területekkel kapcsolatban hogyan történik a hatósági jogkör gyakorlása? (Kult. tv ) 6. sz. követelmény Ismertesse a tűzvédelmi feladatokat ellátó szerveket! Melyek a tűzvédelmi hatósági, szakhatósági feladatok? Mely szervek látják ezt el? (1996. évi XXXI. törvény) Mi az Országos Tűzvédelmi Szabályzat? Ismertesse főbb részeit! [OTSZ 9/2008.(II.22) ÖTM rend.5. rész I/1 fejezet eleje] Mi a tűzvédelmi munkarész, és mi a tartalma? (191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 1. melléklet IV/5. ) Az építmények tűzveszélyességi osztályba sorolása Mi a tűzveszélyességi osztályba sorolás alapja? Melyek az építmények tűzveszélyességi osztályai? 6.2. Az építmények tűzállósági fokozatára és a tűztávolságra vonatkozó előírások (OTSZ 9/2008.(II.22) ÖTM rend.5. rész I/1 fejezet) Mit jelent egy építmény, illetve egy tűzszakasz tűzállósági fokozata és mitől függ? Milyen tűzállósági fokozatokat ismerünk? Milyen tűzállósági fokozatnak kell megfelelnie egy bölcsödének, óvodának, illetve egy kétszintesnél magasabb lakóépületnek? Mi a tűztávolság? Mi a tűztávolság megkövetelésének célja? 6.3. Az építmények használatára vonatkozó általános tűzvédelmi előírások Melyek az építmények használatának legfontosabb tűzvédelmi követelményei? Ismertessen néhányat! [OTSZ 9/2008.(II.22) ÖTM rend.5. rész I/1 fejezet eleje] 5

6 7. sz. követelmény (A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. (Kbt.)) 7.1. Mi a közbeszerzési eljárások célja, melyek a fontosabb alapelvei? (Kbt. 1., 2. ) 7.2.Mely szervek lehetnek ajánlatkérők? Mik a közbeszerzés tárgyai (mire irányulhat a közbeszerzés)? (Kbt. Bevezetés, 1-2., 22., 23. és Közbeszerzési Értesítő évi 1. sz.) Milyen közbeszerzési eljárásfajták ismertek? Jellemezze ezeket! (Kbt , 23., 35., 12., 36/A, 36. pontjai és 41., 100. ) 7.4. Ismertesse a nyílt eljárás menetét és általános rendjét! (Kbt. 41., ) Melyek az ajánlatok elbírálásának szempontjai? (Kbt. 57. ) 7.6. Melyek a két szakaszból álló eljárások? Ismertesse ezek lényegét! (Kbt. 100., 122., 123/A. ) 7.7. Mi az egyszerűsített közbeszerzési eljárás? 7.8. Melyek a közbeszerzési eljárás jogorvoslati lehetőségei? Ismertesse ezek lényegét! 7.9. Ismertesse az építési beruházások közbeszerzésére vonatkozó legfontosabb szakmai előírásokat! (162/2004.(V.21.) Korm. és 215/2010.(VII.9.) Korm. rendelet) Melyek a műemlékek közbeszerzését érintő speciális szabályok? Ismertessen néhányat! (162/2004.(V.21.) Korm 1. sz. melléklet) 8. sz. követelmény (A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. törvény (Kult. tv.)) 8.1. Mi a műemlékvédelem célja és melyek a fő feladatai? (Kult. tv. 28. ) 8.2. Mi a műemlék és a műemléki terület? Ismertese a védetté nyilvánítás menetét! (Kult. tv ) 8.3. Ismertesse a műemlékekkel kapcsolatos hatósági eljárások főbb előírásait! Melyek a műemlékvédelem központi és területi szervei? (Kult. tv ) 8.4. Foglalja össze a környezetvédelmi és természetvédelmi szervek feladatait! Melyek a legfőbb alapelvek? (1995. évi LIII. tv. 1,2,4, és a évi LIII.tv ) 8.5. Mi a környezeti hatásvizsgálat? Ismertesse a hatásterület fogalmát! (1996. évi LIII. tv. 314/2005. (XII. 25.) Korm. r.) 8.6. Ismertesse a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságokat! 8.7. A környezetvédelmi tv. célja, alapfogalmai, továbbá ismertesse a tájékoztatáshoz való jog szabályait. (1995. évi LIII. tv. 1,2,4, 6. és 12. ) 6

7 8.8. Ismertesse a víz védelméről szóló környezetvédelmi rendelkezéseket. (1995. évi LIII. tv ) 8.9. Ismertesse a föld, a levegő, az épített környezet védelmére, valamint a hulladékok hatása elleni védelemre vonatkozó környezetvédelmi előírásokat. (1995. évi LIII. tv , ) A természetvédelmi törvény célja, feladata, alkalmazási területe. Milyen védett természeti területeket különböztet meg a természet védelméről szóló törvény? (1996. évi LIII.tv és 28. ) Mi minősül környezetkárosításnak, illetve természetkárosításnak a Btk. szerint? [Btk ] 9. sz. követelmény 9.1. Vázolja fel a szavatosság, illetve a jótállás szabályai közötti különbséget! Melyikhez kapcsolódik a kötelező alkalmassági idő, illetve a kötelező jótállás? Ismertesse a két fogalom közötti különbséget! 9.2. Mit értünk az épületszerkezetek kötelező alkalmassági idején? Ismertesse néhány fontosabb épületszerkezet és termék kötelező alkalmassági idejét! [11/1985. (VI.22.) ÉVM - IpM] 9.3. Lakóépületek mely helyiségeire, részeire terjed ki a lakásépítéssel kapcsolatos jótállási kötelezettség? Mekkora ennek időtartama? (Ptk és 181/2003. (XI. 5.) Korm. rend.) 9.4. Ismertesse a nyomvonal jellegű építmények kötelező alkalmassági idejére vonatkozó szabályokat. [12/1998. (XII.27.) ÉVM-IpM] 10. sz. követelmény Mit jelent a megfelelőség igazolás, melyek a megfelelőség igazolás módozatai? [3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM rend. ] Mik tartoznak a műszaki specifikációk körébe? Értelmezze ezeket! [3/2003.(I.25.)BM- GKM-KvVM rend. 1-4 ] Mi az Európai Termék Direktíva? Melyek az ebben rögzített ún. alapvető követelmények és hogy jelenik ez meg a hazai szabályozásban? Mi a honosított harmonizált európai szabvány? 10.5.Ismertesse a megfelelőség igazolásának szabályait, a CE jelölés alkalmazását [3/2003.(I.25.) BM-GKM-KvVM rend ] Ismertesse az Építőipari Műszaki Engedély tartalmát és kiadásának feltételeit (3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM rendelet 4-8. és 1. sz. melléklet) 7

8 11. sz. követelmény (A nemzeti szabványosításról szóló évi XXVIII. törvény) Melyek a szabványosítás céljai és főbb alapelvei? (1995. évi XXVIII. törvény 1., 2. ) Ismertesse a szabványosítás nemzetközi szervezeteit! Mi a Magyar Szabványügyi Testület jogállása és melyek főbb feladatai? (1995. évi XXVIII. törvény 5., 6. ] Értelmezze a szabvány fogalmát! Mit jelent a szabvány nem kötelező, önkéntes alkalmazása? Hogy lesz egy szabvány-követelmény kötelező? Mi a szabványok és a jogszabályok viszonya? Hogyan történik a szabványok közzététele? Hogy kereshetünk meg egy szabványt? (1995. évi XXVIII. törvény) Ismertesse a különböző szabvány fajtákat (nemzeti, európai, nemzetközi), ezek jelölését és kapcsolatát! Mit jelent az előszabvány és a szabványtervezet? Ismertesse a fontosabb építésügyi szabvány csoportokat és azok szabályozási területeit! Mi az Eurocode? Hogy történik szeptembere óta a hőtechnikai és energetikai követelmények megfelelőségének igazolása (jogi, szabályozási szempontból, konkrét műszaki tartalom nélkül)? 8

9 III. RÉSZ Jogszabály- lista a felkészüléshez Általános rész 1.) évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban Ptk.) Ptk és és 65. Ptk (1) és (2), 200. (1) és (2) és 205. (1) és (2). 2.) évi C. törvény a számvitelről különösen a 4. /1/-/3/ és 8., 99., 4. és 5. sz. melléklet 3.) évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.) különösen az ig, és (az eljárás megindítása, megszüntetése) (a hatóság döntései, jogorvoslat) 4.) évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 1. általános rendelkezések, a településrendezés építésjogi követelmények, 31. -tól 34. az építési folyamat szabályozása ig az építési folyamat résztvevői 39/B az építtetői fedezetkezelő az építési munkák építésügyi hatósági engedélyezése 45. és a 291/2007.(X.31.) Korm. rendelet az építésfelügyeletről 5.) 9/2008.(II.22) ÖTM rendelet az országos tűzvédelmi szabályzat kiadásáról különösen az 5. rész I/1 fejezet 6.) évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről különösen ig (műemlékvédelem) 7.) évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól különösen a 1,2,4, 6. és 12. és ig 8.) évi LIII. törvény a természet védelméről különösen az 1-5. és 28. ) 9.) 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 10.) 253/1997.(XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) különösen az ig sz építmények létesítési előírásairól 11.) A 11/1985. (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet az épületszerkezetek és termékek kötelező alkalmassági idejéről 9

10 12.) Az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet 13.) Az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 25.) BM- GKM-KVVM együttes rendelet 14.) A nemzeti szabványosításról szóló [1995. évi XXVIII. törvény] 15.) A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény Ajánlott még: 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről oldalon található oktatási anyagok 10

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet

103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-2013.12.31. 103/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet az építésüggyel kapcsolatos egyes szabályozott szakmák gyakorlásához kapcsolódó szakmai továbbképzési rendszer részletes szabályairól

Részletesebben

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán?

ÉPÍTTETŐI KISOKOS. Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? ÉPÍTTETŐI KISOKOS Az első gondolattól az első kapavágáson át, a használatba vételig mire figyeljünk az építkezés folyamán? Építési tevékenységet végezni az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

Tematika. Az alaptörvény

Tematika. Az alaptörvény Tematika Ptk (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény)1-7. Könyvek (1- bevezető rendelkezések, 2-az ember, - mint jogalany, 3-jogi személy, 4- családjog, 5-dologi jog, 6-kötelmi jog, 7-öröklési

Részletesebben

II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010)

II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) II. ÁLTALÁNOS JOGI ISMERETEK (2010) Tartalomjegyzék I. Jogi alapismeretek I/A Bevezető és általános jogi ismeretek 1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya [1949. évi XX. törvény] 2. A Polgári Törvénykönyv (PTK)

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Építési engedély

Ügytípus megnevezése. Építési engedély Ügytípus megnevezése Építési engedély 1. Lehet egyszerre több tevékenységre kérni építési engedélyt? Főszabály szerint építési engedélyt egy telekre az egy időben megvalósuló építési tevékenység egészére

Részletesebben

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet Hatályos: 2013.01.01-161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai továbbképzéséről A Kormány a

Részletesebben

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság

Tartalom. 1. Energetikai tanúsítói jogosultság Tartalom 1. Energetikai tanúsítói jogosultság 1.1. Energetikai tanúsítói jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai továbbképzés

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés 3., 4., 7., 9., 19. és 32. pontjában, 62. (1b) bekezdésében,

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-mûszaki dokumentációk tartalmáról Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei

Tartalom. 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei Tartalom 1. Felelős műszaki vezetői jogosultság 1.1. Felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzésének feltételei 1.1.1. Szakképzettség 1.1.2. Szakmai gyakorlat 1.1.3. Jogosultsági vizsga 1.1.4. Szakmai

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről OptiJUS Opten Kft. I 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről 2013.10.2. és 2013.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

FO TOSABB FOGALMAK (2. )

FO TOSABB FOGALMAK (2. ) AZ ÉPÍTETT KÖR YEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL szóló 1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉ Y (Étv.) Az épített környezet védelme az építési törvény szabályozási területe. A korábbi igazgatási jellegű szabályozástól

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 144. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 144. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. október 30., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CLVII. törvény A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Hatályos: 2014.01.01-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés

Részletesebben

A rendelet hatálya (1. )

A rendelet hatálya (1. ) AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK MŰSZAKI KÖVETELMÉ YEI EK, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSÁ AK, VALAMI T FORGALOMBA HOZATALÁ AK ÉS FELHASZ ÁLÁSÁ AK RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL [3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM EGYÜTTES RE DELET] A rendelet

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma Thodory Csaba Környezetvédelmi törvény, Vízügyi törvény tartalma A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről 1. oldal 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i),

Részletesebben

Budapest, 2012. június

Budapest, 2012. június MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7675. számú törvényjavaslat a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: dr. Pintér Sándor belügyminiszter

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota

A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota A jogszabály mai napon (2011.VIII.20) hatályos állapota 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.

Részletesebben

1 / 52 2013.07.16. 13:26

1 / 52 2013.07.16. 13:26 MHK Jogszabály szolgáltatás http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=161886.245196 1 / 52 2013.07.16. 13:26 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási

Részletesebben

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

Építési mûszaki ellenõri szakképzés

Építési mûszaki ellenõri szakképzés Építési mûszaki ellenõri szakképzés JOGI ISMERETEK TERC Sorozatszerkesztõ: Dr. Neszmélyi László okl. építõmérnök Szerzõ: Dr. Csanádi Károly ügyvéd Dr. Csanádi Károly, 2008 Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági

Részletesebben