Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 20.. (1-2) bekezdésben foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint határozza meg: 1. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat által alapított költségvetési szerv. 2. A Polgármesteri Hivatalt a Képviselő-testület a 9/1990. (X.25.) számú határozatával hozta létre. 1.) Az alapító okirat kelte: december ) Az alapító okirat száma: 178/2010. (XII.17.) 3.) Törzskönyvi azonosító száma: A költségvetés végrehajtására szolgáló bankszámlákkal kapcsolatos adatok: 4.) a számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank NyRt. Közép-Dunántúli Régió Dorogi Fiók 5.) a számlavezető pénzintézet címe: Dorog, Mária u ) a bankszámlák számát és nevét az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 4. A Polgármesteri Hivatalvállalkozási tevékenységet nem lát el, közhasznú, vagy gazdasági szervezetnek nem tagja, alapítói, illetve tulajdonosi jogokat nem gyakorol. 5. Az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza: 1.) az állami feladatként ellátott alaptevékenységeket szakfeladat számmal és megnevezéssel, 2.) az alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok megjelölését. 6. Az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését és működésének rendjét, az egyes szervezeti egységek megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét. Tartalmazza továbbá az abban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat és hatásköröket, a helyettesítés rendjét és a felelősségi szabályokat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését bemutató ábrát. 7. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, valamint egyéb munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat a hivatali szervezet vezetője, a jegyző gyakorolja. A jegyző, aljegyző felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 8. Az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt Kisebbségi Önkormányzatok felsorolását. A kisebbségi önkormányzatok pénzügyi, számviteli feladatait az együttműködési megállapodás szerint a pénzügyi osztály látja el. Adminisztratív segítés módját igények szerint a jegyző határozza meg. 9. Az SZMSZ 5. számú melléklete tartalmazza a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket.

2 10. Az SZMSZ 6. számú melléklete tartalmazza a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározását. 11. Az SZMSZ 7. számú melléklete tartalmazza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 12. AZ SZMSZ 8. számú melléklete a költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat, valamint a kiemelt ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat tartalmazza. 13. AZ SZMSZ 9. számú melléklete a belső ellenőrzés célját, feladatait rögzíti. Kecskésné Patos Szilvia jegyző

3 Dorog Város Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének 1. sz. melléklete Az Önkormányzat bankszámláinak száma, neve: Költségvetési elszámolási számla Vegyes elkülönített számla Állami hozzájárulás elszámolási számla Letéti számla Építményadó számla Gépjárműadó beszedési számla Iparűzési adó számla Idegen bevételek elszámolási számla Késedelmi pótlék számla Bírság beszedési számla Egyéb bevételek beszedési számla Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Bérlakás ért. lebony. számla Eljárási illeték beszedési számla Talajterhelési díj beszedési számla Munkáltatói lakásépítés és vásárlás számla Környezetvédelmi alap számla Bölcsőde bővítés alszámla Járóbeteg ellátás fejlesztése alszámla

4 Dorog Város Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének 2. számú melléklete A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok jegyzéke A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LV. tv évi C. törvény a választási eljárásról Az országgyűlési képviselők választásáról szóló évi XXXIV. tv évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. A helyi adókról szóló évi C tv. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkori hatályos törvények Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. A közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló XXII. tv. A sportról szóló évi I. tv. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII. 27.)Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet Szakfeladat szerint besorolt alaptevékenységek A Hivatal az alapító okiratban, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi, az alapító általános felügyelete mellett. Szakágazati besorolása: TEÁOR : Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

5 Alaptevékenység Száma Neve Szennyvíz gyűjtése, kezelése Települési hulladék vegyes begyűjtése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása Zöldterület kezelés Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek technikai szakfeladat Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Közterület rendjének fenntartása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évf Sajátos nevelési igényű ált.isk.tanulók nappali rendsz.oktatása 1-4 évf Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évf Sajátos nevelési igényű ált.isk.tanulók nappali rendsz.oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Fekvőbetegek krónikus ellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

6 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Családsegítés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíjak megelőlegezése Civil szervezetek működésének támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Közművelődési tevékenységek és támogatása Sportlétesítmények fejlesztése és működtetése Versenysport tevékenység támogatása Iskolai diáksport tevékenység és támogatása Szabadidősport-tevékenység támogatása Köztemető fenntartás és működtetés

7 Dorog Város Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének 3. számú melléklete Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése és működésének rendszere A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, struktúrája: A hivatal a képviselő-testület döntésének megfelelő szervezeti egységekre tagozódik: Szociális Osztály Műszaki Osztály Pénzügyi Osztály Szervezési Osztály Városi Gyámhivatal Okmányiroda Emberi erőforrás Osztály A polgármester a képviselő-testület döntései és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt, munkáját az alpolgármester segíti. A Polgármesteri Hivatalt a képviselő-testület által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti, munkáját az aljegyző segíti. Jegyzőnek közvetlenül alárendelt munkakör: belső ellenőr Az egyes egységek engedélyezett létszámát a mindenkori költségvetési rendelet 14/A számú melléklete mutatja be. A szervezeti egységeken belüli egyes feladatokat, helyettesítés rendjét és felelősségi szabályokat a munkaköri leírások, személyzeti nyilvántartások tartalmazzák. 2. A Polgármesteri Hivatal működésének rendje 2.1. A munkarend A Hivatal dolgozóinak munkarendje (az 57/2000.(III.31.) sz. határozat alapján): hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig tart, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is (időtartama: 30 perc). Túlmunka végzés szabályait a közszolgálati szabályzat tartalmazza Az ügyfélfogadás rendje A Hivatal ügyfélfogadási rendje: Okmányiroda: Hétfő: óráig

8 Kedd: - Szerda: óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig Műszaki Osztály Szerda: óráig Pénzügyi Osztály: Hétfő: Szerda: óráig óráig és óráig Szociális Osztály, Emberi erőforrás Osztály Hétfő: óráig Szerda: óráig és óráig Városi Gyámhivatal: Hétfő: óráig Szerda: óráig és óráig A polgármester ügyfélfogadási rendje: A polgármester által meghatározott napon havonta egyszer óráig. Az alpolgármester által meghatározott napon havonta egyszer óráig. A jegyző ügyfélfogadási rendje: A jegyző által meghatározott napon havonta egyszer óráig Az ügyfélfogadás speciális szabályai A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor fogadni kell. Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset), amely esetekben az azonnali ügyintézés elmaradása jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a munkaidővel. Ennek elbírálására a jegyző, illetve a szervezeti egység vezetője, ügyintéző jogosult. 3. A Polgármesteri Hivatal feladatai I. Általános jegyzői feladatok: 1.) Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása 2.) Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése 3./ Rendeletalkotás, felülvizsgálat és hatályon kívül helyezés kezdeményezése, előkészítése

9 4.) Képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek nyilvántartása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. 5.) Törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatok, hatósági hatáskörök ellátásának biztosítása 6.) Polgármesteri Hivatal munkájának megszervezése, irányítása 7.) Kiadmányozás rendjének szabályozása 8.) Köztisztviselők és intézményvezetők személyi anyagának kezelése, közszolgálati nyilvántartás vezetése, szabadság-nyilvántartás vezetése hivatali dolgozók és intézmény vezetők vonatkozásában, köztisztviselői jogviszony létesítéssel, megszűnéssel kapcsolatos iratkezelés, nyilvántartás 9.) Költségvetési koncepció, éves költségvetés, költségvetés módosítás, féléves és éves költségvetési beszámoló testületi előterjesztésének elkészítése 10.) Kötelezettségvállalás, utalványozás ellátása szabályzat szerint. 11.) Gazdálkodással kapcsolatos munkafolyamatba épített ellenőrzési feladtok ellátása 13.) Intézményvezetői álláshelyek pályáztatási eljárásának lebonyolítása 14.) Intézmények alapító okiratainak kezelése 15.) Közreműködés az önkormányzati rendezvények előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában 16.) Munkahelyteremtő beruházások letelepítésének koordinálása, kapcsolattartás 17.) Önkormányzati vagyon hasznosításhoz kapcsolódó testületi döntések előkészítése 18.) Többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetése 19.) Választás, népszavazás lebonyolítása 20.) Népszámlálás lebonyolításában való közreműködés II. Szervezési feladatok a.) Képviselő-testület és bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok: 1. ) A Képviselő-testület és a bizottságok munkájának előkészítése. 2. ) A Képviselő-testületi ülések meghívójának összeállítása a munkaterv, testületi, bizottsági határozatok és egyéb előterjesztések és indítványok alapján. A meghívó kifüggesztése a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, illetve közzététele a város honlapján. 3. ) Az ülések meghívóinak elkészítése, testületei anyagok összeállítása és kiküldése. 4. ) Az ülések technikai feltételeinek biztosítása, hanganyag rögzítése 5. ) Az üléseken jegyzőkönyv vezetése, hiteles jegyzőkönyv- és határozat-kivonatok elkészítése 6. ) Képviselő-testületi, illetve bizottsági ülést követő 15 napon belül a jegyzőkönyvek Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz történő továbbítása, illetve a város honlapján történő közzététele. 7. ) Önkormányzati rendeletek kihirdetése a Polgármesteri Hivatal Szervezési osztályán és az Arany János Városi Könyvtárban történő elhelyezéssel. Rendeletek a város honlapján történő közzététele. 8. )Képviselők részére egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. 9.)A Képviselő-testület és bizottságok anyagainak archiválása. b.) Iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok: 1.) Beérkező posta átvétele, szignálásra való előkészítése. 2.) Szignált ügyiratok iratkezelési szabályzat és helyi irattári terv alapján történő iktatása, az iktatott iratok ügyintézők részére történő átadása. 3.) Ügyiratok kezelésének, irattárózásának és selejtezésének elvégzése. 4.) Együttműködés a Levéltárral.

10 5.) A kiküldendő napi postáról postakönyv vezetése. 6.) Hivatal gépelési feladatainak ellátása. c.) Fejlesztési, karbantartási és műszaki feladatok: 1.) A költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok végrehajtásának előkészítése, lebonyolításának szervezése, ellenőrzése 2.) Önkormányzat és intézményei közbeszerzési eljárásainak előkészítése 3.) Intézmények által végzett karbantartási tevékenység felügyelete 4.) Az önkormányzat tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező feladatok ellátásának szervezése. 5.) Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, útkezelői hozzájárulások, kiadása 6.) Építési tevékenységgel is járó közterület használat engedélyének kiadása. 7.) Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását igénylő ügyek előkészítése 8.)A közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásnak szervezése. 9.) Hulladékgazdálkodási, parkfenntartási, síkosság mentesítési, felszíni vízelvezetési feladatok ellátása 10.) Közvilágítással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása 11.) Temetőfenntartás 12.) Bérlakás és nem lakás célú helyiségek felújítása, karbantartása 13.) Gyepmesteri és rágcsálóirtási feladatok ellátása 14.) Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátása d.) Helyi Védelmi Bizottsági, katasztrófavédelmi, közbiztonsági feladatok: 1.) A Helyi Védelmi Bizottság (HVB) működésének elősegítése a törvényi előírások és a HVB SZMSZ szerint. 2.) A HVB adminisztratív ügyeinek napi kezelése, a tervezési feladatok koordinálása és végrehajtása 3.) A közbiztonság javítása és a bűnmegelőzés érdekében kapcsolattartás a polgárőrséggel, a Dorogi Rendőrkapitánysággal e.) Általános igazgatási feladatok 1.) Üzletek működési engedélyének kiadásával, módosításával is visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása. 2.) Játéktermek előzetes szakhatósági engedélyeinek kiadása, nyilvántartása 3.) Magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 4.) Birtokvédelmi eljárás lefolytatása 5.) Hagyatéki ügyek intézése 6.) Talált tárgyak nyilvántartása 7.) Hatósági bizonyítvány kiállítása 8.) I. fokú építéshatósági feladatok ellátása Dorog és Doroghoz tartozó kistérség területén 9.) Telepengedélyezési eljárás Dorog és Doroghoz tartozó kistérség területén f.) Szabálysértési feladatok 1.) A jogosult szervek által megtett feljelentések alapján a szabálysértési eljárás (idézés, tárgyalás, határozat hozatal, végrehajtás) lefolytatása 2.) A szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó valamennyi iratkezelési, adminisztrációs feladat ellátása 3.) Előírt nyilvántartások vezetése, statisztikák elkészítése

11 g.) Szociálpolitikai feladatok: 1.) A Szociális törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, polgármesteri illetve bizottsági határozatok végrehajtása (aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, közgyógyellátás, temetési segély, átmeneti segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás vonatkozásában) 2.)Mozgáskorlátozottak támogatásának megállapítása, intézkedés a megelőlegezett összeg visszaigénylése iránt. h.) Gyám- és gyermekvédelmi feladatok Dorog és Doroghoz tartozó kistérség területén 1.) A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek 2.) Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, határozatok végrehajtása (gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vonatkozásában) 3.) Kiskorú védelembe vétele, a védelembe vétel megszüntetése 4.) Ideiglenes hatályú elhelyezés 5.) Szülői felügyelettel és kapcsolattartással kapcsolatos ügyek intézése 6.) Házassággal, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek intézése 7.) Gyermektartásdíj megelőlegezésével és az otthonteremtési támogatással kapcsolatos ügyek intézése 8.) Családba fogadással kapcsolatos ügyek intézése 9.) Nevelésbe vétellel kapcsolatos ügyek intézése 10.) Utógondozás elrendelésével kapcsolatos ügyek intézése 11.) Gyámsági és gondnoksági ügyek intézése 12. Törvényes képviselő vagyonkezelésével kapcsolatos ügyek intézése i.) Közoktatással és közművelődéssel kapcsolatos feladatok 1.) Közoktatási intézmények területén a fenntartói jogok gyakorlását előkészítő feladatok 2.) Közművelődési intézmények területén a fenntartói jogok gyakorlását előkészítő feladatok 3.) Tanköteles tanulók nyilvántartása 4.) Közoktatási, közművelődési intézmények nyilvántartása 5.) Közoktatási, közművelődési intézmények törvényességi ellenőrzése 6.) KIR rendszerrel kapcsolatos feladatok j.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 1.) Polgárok adatait (személyi adatok és lakcím) tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése és abból adatszolgáltatás 2.) Kérelemre közokirat kiállítása a nyilvántartott adatokról 3.) Nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévő címekről, 4.) Lakcímlétesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása 5.) Közreműködés a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában 6.) Lakcím fiktíválási ügyek 7.) Személyes adatok védelme 8.) Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványok kiadása. k.) Anyakönyvvezetői feladatok 1.) Állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása.

12 2.) Születési, házasságkötési és halálozási anyakönyv vezetése, utólagos bejegyzések teljesítése 3.) Családi eseményeket (házasságkötés, névadó, bejegyzett élettársi kapcsolat) megelőző eljárás lefolytatása és annak ünnepélyes lebonyolítása. 4.) Közreműködés felmentés megadásában a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alól, illetve a hivatali időn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 5.) Anyakönyvi kivonat és másolat kiadása. 6.) Adatszolgáltatás az alap- és utólagos bejegyzésről 7.) Külföldi állampolgár anyakönyvi eseményeiről az érintett állampolgársága szerint illetékes idegen állam magyarországi külképviseleti hatóságának értesítése. 8.) Magyar állampolgárok külföldi anyakönyvi eseményei hazai anyakönyvezésének előkészítése (jegyzőkönyv felvétele, annak dokumentumokkal együtt történő felterjesztése) 9.) Házassági névváltoztatással kapcsolatos feladatok (jegyzőkönyv, anyakönyvi kivonat kiadás, adatszolgáltatás) ellátása. 10.)Születési családi és/ vagy utónév megváltoztatásával kapcsolatos előkészítő ( kérelem, nyomtatvány kiöltése és továbbítása az illetékes minisztériumhoz) eljárás. 11.) Kiskorúak családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerő jognyilatkozattal 12.)Állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek előkészítése és továbbítása az illetékes minisztériumhoz 13.) Az állampolgársági eskü előkészítése, lebonyolítása és az előírt adatszolgáltatás teljesítése. l.) Okmányirodai feladatok 1.) Személyazonosító igazolványok kiadása, visszavonása, cseréje, pótlása 2.) Vezetésre jogosító okmányok kiadása, visszavonása, cseréje, pótlása, honosítása 3.) Útlevél ügyintézés 4.) Gépjármű ügyintézés (járművek forgalomba helyezése, forgalomból történő kivonása, forgalmi engedély, törzskönyv kiadása, cseréje, pótlása) 5.) Parkolási igazolvány ügyintézés mozgásában korlátozott személyek részére 6.) Egyéni vállalkozói igazolvány ügyintézés 8.) Ügyfélkapu létesítése, megszüntetése, módosítása 9.) Személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, cseréje, pótlása m.) Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok 1.) Méhészek, a vándorméhészek nyilvántartása 2.) Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása 3.) Parlagfű elleni védekezés n.) Önkormányzat költségvetéséhez, beszámolójához kapcsolódó feladatok: 1.) Költségvetési koncepció előkészítése 2.) Költségvetési javaslat összeállítása. 3.) Költségvetési rendelet és ahhoz kapcsolódó egyéb helyi önkormányzati rendeletek előkészítése 4.) A költségvetési rendelet tervezet egyeztetésének előkészítése az önkormányzati intézmények vezetőivel 5.) Az elfogadott költségvetésről információ szolgáltatás a központi költségvetés részére 6.) Az önkormányzat költségvetési rendelete szerinti gazdálkodás biztosítása. 7.) Féléves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztató elkészítése.

13 8.) Költségvetési koncepció tárgyalására az adott időarányos teljesítésére vonatkozó beszámoló előkészítése. 9.) Az éves zárszámadás, ennek keretében a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolás elkészítése 10.) Időszaki beszámoló készítése az önkormányzat gazdálkodásáról. 11.) Kötelezető statisztikai adatszolgáltatások biztosítása. o.) Költségvetési gazdálkodási feladatok: 1.) Pénzügyi statisztikai adatszolgáltatás 2.) Bevételek alapjául szolgáló számlák kibocsátása, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése 3.) Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése. 4.) Kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás szabályainak megfelelő kifizetendő számlák átutalása. 5.) Segélyek, helyi támogatások kifizetése. 6.) Áfa-bevallások és rehabilitációs hozzájárulás bevallás elkészítése. 7.) Szakfeladatonként bérnyilvántartás vezetése és könyvelése. 8.) Készpénzforgalom bonyolítása a pénztáron keresztül. 9.) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás havi igénylése, elszámolása. 10.) Az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylése, elszámolása 11.) A szociális törvény alapján kifizetett támogatások központi költségvetésből történő visszaigénylése. p.) Számviteli feladatok 1.) Számlarend és számviteli politika kialakításában, módosításában való közreműködés. 2.) Banki utalások alapbizonylattal való ellátása, ellenőrzése, kontírozása és a könyvelési rendszerben történő feldolgozása. 3.) Önkormányzat vagyonának nyilvántartása. 4.) Leltározási Szabályzat szerint a Hivatal vagyonának és eszközeinek leltározása. 5.) Vagyonkataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás adatainak egyezetése. 6.) Mérleg beszámolókhoz analitikus nyilvántartás készítése. 7.) Az államháztartás igényeinek megfelelően havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves információ szolgáltatás. 8.) Időszaki költségvetési jelentés és mérlegjelentés készítése. 9.) Féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítése, 10. Könyvvizsgáló részére az auditáláshoz szükséges táblázatok elkészítése 11.)Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásának vezetése. 12.) A követelések analitikus nyilvántartások vezetése, intézkedés a hátralékok behajtására. q.) Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 1.)Bérlet útján hasznosított önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterülethasználat, földhaszonbérlet nyilvántartása. 2.) Bérleti szerződések hatályának figyelemmel kisérése, bérleti szerződés előkészítése. 3.) Nyilvántartást felfektetése és vezetése az önkormányzat valamennyi vagyontárgyáról 4.) Nyilvántartást vezetése az Önkormányzat szerződéseiről. 5.) Adatszolgáltatás.

14 r.) Illetmények számfejtésével kapcsolatos feladatok: 1.) A Hivatal kiadásai körében felmerülő megbízási díjak, tisztelet díjak és hóközi kifizetések számfejtése - KIR rendszerben és felterjesztése 2.) Hivatali dolgozók, kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszűnési iratának elkészítése az KIR programban, és azok felterjesztése. 3.) A közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása. 4.) Szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé. s.) Helyi adó és gépjármű adóval kapcsolatos feladatok 1.) Helyi adórendeletek előkészítése 2.)A helyi adókkal, a gépjárműadóval, talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása ( adó kivetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása) 3.) Adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése. 4.) Adóellenőrzések végzése. 5.) Adótartozások, és a közadók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése 6.) Adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása. 7.) Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése t.)közterület-felügyeleti feladatok. 1.) A közterületek rendjének, tisztaságának és használatának folyamatos és tervszerű ellenőrzése. 2.) A közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásának ellenőrzése. 3.) A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése 4.) A közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása. 5.)A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más szerv (hatóság) hatáskörébe tartozik 6.) Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében 7.) Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében 8.)Jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabása. u.) Egyéb feladatok 1.) Intézmények munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi és közegészségügyi feltételinek biztosításában való közreműködés 2.) Kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal 3.) Káreseményekkel kapcsolatos biztosítási ügyek intézése, helyreállítás

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 16-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Az előterjesztést

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYÁRLŐRINC KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII. 19.) Korm. rendelet 20. (1) bekezdése szerint a költségvetési szerv

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JANUÁR 30. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000; 531 031, Fax: 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2013. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez A.) a Képviselő-testület

Részletesebben

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása

I. A Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: hivatal) alapítása 1 Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) normatív határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról (tervezet) Budapest Főváros XIX. ker.

Részletesebben

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Kulcs Község Önkormányzata a 46/2012. (IV. 23.) KT. számú határozatával. 1 Kulcs Község Polgármesteri Hivatalának Szervezeti

Részletesebben

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék

ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 4. függelék 4. függelék ZALALÖVŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a Szervezeti és Működési Szabályzatában a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-31321-11/2009. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről,

1. A 3. (4) bekezdés b./ pontja a következőképpen módosul: (4) b) bölcsődei ellátásról és óvodai nevelésről, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2006.(VI. 19.) Kt. rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat

181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án csütörtökön du. 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 181/2011. (V. 26.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések SÁTORALJAÚJHELYI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések Sátoraljaújhely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete polgármesteri hivatalt hozott létre az Önkormányzat

Részletesebben

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MARCALI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Elfogadta: a Képviselő-testület./2015. (II. 26.) sz. határozatával. Hatályos: 2015. február 26-tól TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Kérem, hogy a rendelet-tervezet áttekintését követően az alábbi rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere 3/^^/3/ J2XX39, Budapest, :,&:. Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÜGYRENDJÉRŐL 4/2008. ( XI.03.) számú POLGÁRMESTERI- JEGYZŐI KÖZÖS UTASÍTÁS Kiadva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 374/2008. (VIII.28.) számú határozatában kapott felhatalmazás alapján EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI

Részletesebben

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 1.) Tájékoztató a közös hivatal 2013. három negyedéves működéséről Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó Szentkirály önkormányzatának képviselő-testülete és Tiszaug önkormányzatának képviselőtestülete együttes ülésének következő időpontját 203. október 9-én (szerdán) 6.00 órára tűzöm ki, melyre

Részletesebben

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke

FELADAT- ÉS HATÁSKÖRI REND A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának 3. számú függeléke PÉNZÜGYI, GAZDASÁGI IRODA PÉNZÜGYI CSOPORT Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának. A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Jegyzőjétől 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: jegyzo@fuzesgyarmat.hu BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2013. október

Részletesebben

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról

17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról 17/2008. (VI.27) rendelet Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról Doboz Nagyközség Önkormányzata az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Titkárság folyamatai... 7 II.1.

Részletesebben

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan:

2. A Szabályzat XI. pontjában a Munkarend a Polgármesteri Hivatal dolgozóira vonatkozóan: K i v o n a t Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu határozata:

Részletesebben

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet a 43/2013. (II. 26.) határozathoz Ózdi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási

Részletesebben

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti:

1.. Az ER 19.. /3/ és /5/ bekezdése az alábbiak szerint módosul, egyben a /4/ bekezdés hatályát veszti: Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának 7/2009. (II. 17.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 30/2007. (IX.19.) Önkormányzati rendelet módosításáról Belváros-Lipótváros

Részletesebben

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 60/2013. (III. 27.) Kt.h. Tárgy: Csanádpalotai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 1. Az alapító neve:... 4 2. Költségvetési szerv neve:... 4

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend:

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-i ülésére 1. napirend: Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Jegyzői beszámoló a Hivatal 2012.

Részletesebben

Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata

Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 41/2009. (II.12.) ÖKT. számú határozattal elfogadott Lenti Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata a 74/2009. (III. 25.) ÖKT. számú és a 221/2009. (VI.24.) ÖKT. számú határozat

Részletesebben

1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI. Erős Róbert polgármester. Vass Józsefné alpolgármester. Ivády Gyula Zoltánná.

1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI. Erős Róbert polgármester. Vass Józsefné alpolgármester. Ivády Gyula Zoltánná. Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.23.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról 1. számú függelék A KÉPVISELŐTETÜLET TAGJAI

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben