Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Dorog Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Képviselő- testülete az önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdésében, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 20.. (1-2) bekezdésben foglaltak alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint határozza meg: 1. A Polgármesteri Hivatal az önkormányzat által alapított költségvetési szerv. 2. A Polgármesteri Hivatalt a Képviselő-testület a 9/1990. (X.25.) számú határozatával hozta létre. 1.) Az alapító okirat kelte: december ) Az alapító okirat száma: 178/2010. (XII.17.) 3.) Törzskönyvi azonosító száma: A költségvetés végrehajtására szolgáló bankszámlákkal kapcsolatos adatok: 4.) a számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank NyRt. Közép-Dunántúli Régió Dorogi Fiók 5.) a számlavezető pénzintézet címe: Dorog, Mária u ) a bankszámlák számát és nevét az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. 4. A Polgármesteri Hivatalvállalkozási tevékenységet nem lát el, közhasznú, vagy gazdasági szervezetnek nem tagja, alapítói, illetve tulajdonosi jogokat nem gyakorol. 5. Az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza: 1.) az állami feladatként ellátott alaptevékenységeket szakfeladat számmal és megnevezéssel, 2.) az alaptevékenységeket meghatározó jogszabályok megjelölését. 6. Az SZMSZ 3. számú melléklete tartalmazza a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését és működésének rendjét, az egyes szervezeti egységek megnevezését, engedélyezett létszámát, feladatait és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjét. Tartalmazza továbbá az abban nevesített munkakörökhöz tartozó feladat és hatásköröket, a helyettesítés rendjét és a felelősségi szabályokat, valamint a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését bemutató ábrát. 7. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, valamint egyéb munkavállalói tekintetében a munkáltatói jogokat a hivatali szervezet vezetője, a jegyző gyakorolja. A jegyző, aljegyző felett a munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 8. Az SZMSZ 4. számú melléklete tartalmazza a Polgármesteri Hivatalhoz rendelt Kisebbségi Önkormányzatok felsorolását. A kisebbségi önkormányzatok pénzügyi, számviteli feladatait az együttműködési megállapodás szerint a pénzügyi osztály látja el. Adminisztratív segítés módját igények szerint a jegyző határozza meg. 9. Az SZMSZ 5. számú melléklete tartalmazza a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírásokat, feltételeket.

2 10. Az SZMSZ 6. számú melléklete tartalmazza a pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatkörének, munkakörének meghatározását. 11. Az SZMSZ 7. számú melléklete tartalmazza a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét. 12. AZ SZMSZ 8. számú melléklete a költségvetés tervezésével, végrehajtásával kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat, valamint a kiemelt ellenőrzéssel kapcsolatos ellenőrzési nyomvonalat tartalmazza. 13. AZ SZMSZ 9. számú melléklete a belső ellenőrzés célját, feladatait rögzíti. Kecskésné Patos Szilvia jegyző

3 Dorog Város Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének 1. sz. melléklete Az Önkormányzat bankszámláinak száma, neve: Költségvetési elszámolási számla Vegyes elkülönített számla Állami hozzájárulás elszámolási számla Letéti számla Építményadó számla Gépjárműadó beszedési számla Iparűzési adó számla Idegen bevételek elszámolási számla Késedelmi pótlék számla Bírság beszedési számla Egyéb bevételek beszedési számla Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Bérlakás ért. lebony. számla Eljárási illeték beszedési számla Talajterhelési díj beszedési számla Munkáltatói lakásépítés és vásárlás számla Környezetvédelmi alap számla Bölcsőde bővítés alszámla Járóbeteg ellátás fejlesztése alszámla

4 Dorog Város Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének 2. számú melléklete A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok jegyzéke A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. A hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. tv. A lakások és helyiségek bérletére valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LV. tv évi C. törvény a választási eljárásról Az országgyűlési képviselők választásáról szóló évi XXXIV. tv évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. tv. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. tv évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól Az adózás rendjéről szóló évi XCII. tv. A helyi adókról szóló évi C tv. A közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. tv. A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkori hatályos törvények Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. A közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. tv. A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. A köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló XXII. tv. A sportról szóló évi I. tv. A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. tv. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995.(XII. 27.)Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet Szakfeladat szerint besorolt alaptevékenységek A Hivatal az alapító okiratban, valamint jelen szervezeti és működési szabályzatban meghatározott, társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló, jogszabályokon alapuló állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés céljából, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi, az alapító általános felügyelete mellett. Szakágazati besorolása: TEÁOR : Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

5 Alaptevékenység Száma Neve Szennyvíz gyűjtése, kezelése Települési hulladék vegyes begyűjtése Út, autópálya építése Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése és fenntartása Zöldterület kezelés Országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység Önkormányzati képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység Országos, települési és területi kisebbségi képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város és községgazdálkodás m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Finanszírozási műveletek technikai szakfeladat Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Közterület rendjének fenntartása Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 évf Sajátos nevelési igényű ált.isk.tanulók nappali rendsz.oktatása 1-4 évf Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 5-8 évf Sajátos nevelési igényű ált.isk.tanulók nappali rendsz.oktatása 5-8 évf Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Fekvőbetegek krónikus ellátása Járóbetegek gyógyító szakellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Idősek nappali ellátása Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

6 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeni ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Bölcsődei ellátás Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás Családsegítés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíjak megelőlegezése Civil szervezetek működésének támogatása Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Közművelődési tevékenységek és támogatása Sportlétesítmények fejlesztése és működtetése Versenysport tevékenység támogatása Iskolai diáksport tevékenység és támogatása Szabadidősport-tevékenység támogatása Köztemető fenntartás és működtetés

7 Dorog Város Polgármesteri Hivatala SZMSZ-ének 3. számú melléklete Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése és működésének rendszere A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése, struktúrája: A hivatal a képviselő-testület döntésének megfelelő szervezeti egységekre tagozódik: Szociális Osztály Műszaki Osztály Pénzügyi Osztály Szervezési Osztály Városi Gyámhivatal Okmányiroda Emberi erőforrás Osztály A polgármester a képviselő-testület döntései és saját önkormányzati jogkörében irányítja a Polgármesteri Hivatalt, munkáját az alpolgármester segíti. A Polgármesteri Hivatalt a képviselő-testület által határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti, munkáját az aljegyző segíti. Jegyzőnek közvetlenül alárendelt munkakör: belső ellenőr Az egyes egységek engedélyezett létszámát a mindenkori költségvetési rendelet 14/A számú melléklete mutatja be. A szervezeti egységeken belüli egyes feladatokat, helyettesítés rendjét és felelősségi szabályokat a munkaköri leírások, személyzeti nyilvántartások tartalmazzák. 2. A Polgármesteri Hivatal működésének rendje 2.1. A munkarend A Hivatal dolgozóinak munkarendje (az 57/2000.(III.31.) sz. határozat alapján): hétfőtől csütörtökig óráig, pénteken óráig tart, amely magában foglalja a munkaközi szünetet is (időtartama: 30 perc). Túlmunka végzés szabályait a közszolgálati szabályzat tartalmazza Az ügyfélfogadás rendje A Hivatal ügyfélfogadási rendje: Okmányiroda: Hétfő: óráig

8 Kedd: - Szerda: óráig Csütörtök: óráig Péntek: óráig Műszaki Osztály Szerda: óráig Pénzügyi Osztály: Hétfő: Szerda: óráig óráig és óráig Szociális Osztály, Emberi erőforrás Osztály Hétfő: óráig Szerda: óráig és óráig Városi Gyámhivatal: Hétfő: óráig Szerda: óráig és óráig A polgármester ügyfélfogadási rendje: A polgármester által meghatározott napon havonta egyszer óráig. Az alpolgármester által meghatározott napon havonta egyszer óráig. A jegyző ügyfélfogadási rendje: A jegyző által meghatározott napon havonta egyszer óráig Az ügyfélfogadás speciális szabályai A települési képviselőket soron kívül, munkaidőben bármikor fogadni kell. Halaszthatatlan ügyekben (pl.: haláleset), amely esetekben az azonnali ügyintézés elmaradása jelentős érdek- és jogsérelemmel jár, az ügyfélfogadás ideje egybeesik a munkaidővel. Ennek elbírálására a jegyző, illetve a szervezeti egység vezetője, ügyintéző jogosult. 3. A Polgármesteri Hivatal feladatai I. Általános jegyzői feladatok: 1.) Az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása 2.) Képviselő-testületi előterjesztések elkészítése 3./ Rendeletalkotás, felülvizsgálat és hatályon kívül helyezés kezdeményezése, előkészítése

9 4.) Képviselő-testületi határozatok, helyi rendeletek nyilvántartása, a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása. 5.) Törvényben vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatok, hatósági hatáskörök ellátásának biztosítása 6.) Polgármesteri Hivatal munkájának megszervezése, irányítása 7.) Kiadmányozás rendjének szabályozása 8.) Köztisztviselők és intézményvezetők személyi anyagának kezelése, közszolgálati nyilvántartás vezetése, szabadság-nyilvántartás vezetése hivatali dolgozók és intézmény vezetők vonatkozásában, köztisztviselői jogviszony létesítéssel, megszűnéssel kapcsolatos iratkezelés, nyilvántartás 9.) Költségvetési koncepció, éves költségvetés, költségvetés módosítás, féléves és éves költségvetési beszámoló testületi előterjesztésének elkészítése 10.) Kötelezettségvállalás, utalványozás ellátása szabályzat szerint. 11.) Gazdálkodással kapcsolatos munkafolyamatba épített ellenőrzési feladtok ellátása 13.) Intézményvezetői álláshelyek pályáztatási eljárásának lebonyolítása 14.) Intézmények alapító okiratainak kezelése 15.) Közreműködés az önkormányzati rendezvények előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában 16.) Munkahelyteremtő beruházások letelepítésének koordinálása, kapcsolattartás 17.) Önkormányzati vagyon hasznosításhoz kapcsolódó testületi döntések előkészítése 18.) Többcélú kistérségi társulás munkaszervezetének vezetése 19.) Választás, népszavazás lebonyolítása 20.) Népszámlálás lebonyolításában való közreműködés II. Szervezési feladatok a.) Képviselő-testület és bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok: 1. ) A Képviselő-testület és a bizottságok munkájának előkészítése. 2. ) A Képviselő-testületi ülések meghívójának összeállítása a munkaterv, testületi, bizottsági határozatok és egyéb előterjesztések és indítványok alapján. A meghívó kifüggesztése a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján, illetve közzététele a város honlapján. 3. ) Az ülések meghívóinak elkészítése, testületei anyagok összeállítása és kiküldése. 4. ) Az ülések technikai feltételeinek biztosítása, hanganyag rögzítése 5. ) Az üléseken jegyzőkönyv vezetése, hiteles jegyzőkönyv- és határozat-kivonatok elkészítése 6. ) Képviselő-testületi, illetve bizottsági ülést követő 15 napon belül a jegyzőkönyvek Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalhoz történő továbbítása, illetve a város honlapján történő közzététele. 7. ) Önkormányzati rendeletek kihirdetése a Polgármesteri Hivatal Szervezési osztályán és az Arany János Városi Könyvtárban történő elhelyezéssel. Rendeletek a város honlapján történő közzététele. 8. )Képviselők részére egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. 9.)A Képviselő-testület és bizottságok anyagainak archiválása. b.) Iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok: 1.) Beérkező posta átvétele, szignálásra való előkészítése. 2.) Szignált ügyiratok iratkezelési szabályzat és helyi irattári terv alapján történő iktatása, az iktatott iratok ügyintézők részére történő átadása. 3.) Ügyiratok kezelésének, irattárózásának és selejtezésének elvégzése. 4.) Együttműködés a Levéltárral.

10 5.) A kiküldendő napi postáról postakönyv vezetése. 6.) Hivatal gépelési feladatainak ellátása. c.) Fejlesztési, karbantartási és műszaki feladatok: 1.) A költségvetési rendeletben jóváhagyott beruházási, felújítási feladatok végrehajtásának előkészítése, lebonyolításának szervezése, ellenőrzése 2.) Önkormányzat és intézményei közbeszerzési eljárásainak előkészítése 3.) Intézmények által végzett karbantartási tevékenység felügyelete 4.) Az önkormányzat tulajdonában álló út- és úttartozékokkal, műtárgyakkal és egyéb közművekkel összefüggő kötelező feladatok ellátásának szervezése. 5.) Helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezése, útkezelői hozzájárulások, kiadása 6.) Építési tevékenységgel is járó közterület használat engedélyének kiadása. 7.) Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását igénylő ügyek előkészítése 8.)A közlekedéssel, közlekedésszervezéssel és forgalomtechnikai változtatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásnak szervezése. 9.) Hulladékgazdálkodási, parkfenntartási, síkosság mentesítési, felszíni vízelvezetési feladatok ellátása 10.) Közvilágítással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása 11.) Temetőfenntartás 12.) Bérlakás és nem lakás célú helyiségek felújítása, karbantartása 13.) Gyepmesteri és rágcsálóirtási feladatok ellátása 14.) Önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátása d.) Helyi Védelmi Bizottsági, katasztrófavédelmi, közbiztonsági feladatok: 1.) A Helyi Védelmi Bizottság (HVB) működésének elősegítése a törvényi előírások és a HVB SZMSZ szerint. 2.) A HVB adminisztratív ügyeinek napi kezelése, a tervezési feladatok koordinálása és végrehajtása 3.) A közbiztonság javítása és a bűnmegelőzés érdekében kapcsolattartás a polgárőrséggel, a Dorogi Rendőrkapitánysággal e.) Általános igazgatási feladatok 1.) Üzletek működési engedélyének kiadásával, módosításával is visszavonásával kapcsolatos feladatok ellátása. 2.) Játéktermek előzetes szakhatósági engedélyeinek kiadása, nyilvántartása 3.) Magánszálláshelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása 4.) Birtokvédelmi eljárás lefolytatása 5.) Hagyatéki ügyek intézése 6.) Talált tárgyak nyilvántartása 7.) Hatósági bizonyítvány kiállítása 8.) I. fokú építéshatósági feladatok ellátása Dorog és Doroghoz tartozó kistérség területén 9.) Telepengedélyezési eljárás Dorog és Doroghoz tartozó kistérség területén f.) Szabálysértési feladatok 1.) A jogosult szervek által megtett feljelentések alapján a szabálysértési eljárás (idézés, tárgyalás, határozat hozatal, végrehajtás) lefolytatása 2.) A szabálysértési eljáráshoz kapcsolódó valamennyi iratkezelési, adminisztrációs feladat ellátása 3.) Előírt nyilvántartások vezetése, statisztikák elkészítése

11 g.) Szociálpolitikai feladatok: 1.) A Szociális törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, polgármesteri illetve bizottsági határozatok végrehajtása (aktív korúak ellátása, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, közgyógyellátás, temetési segély, átmeneti segély, ápolási díj, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás vonatkozásában) 2.)Mozgáskorlátozottak támogatásának megállapítása, intézkedés a megelőlegezett összeg visszaigénylése iránt. h.) Gyám- és gyermekvédelmi feladatok Dorog és Doroghoz tartozó kistérség területén 1.) A gyermek családi jogállásával kapcsolatos ügyek 2.) Gyermekvédelmi törvényben és a helyi rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni támogatásokra irányuló kérelmek döntésre való előkészítése, határozatok végrehajtása (gyermekvédelmi kedvezmény, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, óvodáztatási támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás vonatkozásában) 3.) Kiskorú védelembe vétele, a védelembe vétel megszüntetése 4.) Ideiglenes hatályú elhelyezés 5.) Szülői felügyelettel és kapcsolattartással kapcsolatos ügyek intézése 6.) Házassággal, örökbefogadással, családi jogállás rendezésével kapcsolatos ügyek intézése 7.) Gyermektartásdíj megelőlegezésével és az otthonteremtési támogatással kapcsolatos ügyek intézése 8.) Családba fogadással kapcsolatos ügyek intézése 9.) Nevelésbe vétellel kapcsolatos ügyek intézése 10.) Utógondozás elrendelésével kapcsolatos ügyek intézése 11.) Gyámsági és gondnoksági ügyek intézése 12. Törvényes képviselő vagyonkezelésével kapcsolatos ügyek intézése i.) Közoktatással és közművelődéssel kapcsolatos feladatok 1.) Közoktatási intézmények területén a fenntartói jogok gyakorlását előkészítő feladatok 2.) Közművelődési intézmények területén a fenntartói jogok gyakorlását előkészítő feladatok 3.) Tanköteles tanulók nyilvántartása 4.) Közoktatási, közművelődési intézmények nyilvántartása 5.) Közoktatási, közművelődési intézmények törvényességi ellenőrzése 6.) KIR rendszerrel kapcsolatos feladatok j.) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 1.) Polgárok adatait (személyi adatok és lakcím) tartalmazó helyi nyilvántartás vezetése és abból adatszolgáltatás 2.) Kérelemre közokirat kiállítása a nyilvántartott adatokról 3.) Nyilvántartás vezetése az önkormányzat illetékességi területén lévő címekről, 4.) Lakcímlétesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása 5.) Közreműködés a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában 6.) Lakcím fiktíválási ügyek 7.) Személyes adatok védelme 8.) Személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványok kiadása. k.) Anyakönyvvezetői feladatok 1.) Állampolgársági és anyakönyvi igazgatási feladatok ellátása.

12 2.) Születési, házasságkötési és halálozási anyakönyv vezetése, utólagos bejegyzések teljesítése 3.) Családi eseményeket (házasságkötés, névadó, bejegyzett élettársi kapcsolat) megelőző eljárás lefolytatása és annak ünnepélyes lebonyolítása. 4.) Közreműködés felmentés megadásában a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alól, illetve a hivatali időn és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, valamint bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén 5.) Anyakönyvi kivonat és másolat kiadása. 6.) Adatszolgáltatás az alap- és utólagos bejegyzésről 7.) Külföldi állampolgár anyakönyvi eseményeiről az érintett állampolgársága szerint illetékes idegen állam magyarországi külképviseleti hatóságának értesítése. 8.) Magyar állampolgárok külföldi anyakönyvi eseményei hazai anyakönyvezésének előkészítése (jegyzőkönyv felvétele, annak dokumentumokkal együtt történő felterjesztése) 9.) Házassági névváltoztatással kapcsolatos feladatok (jegyzőkönyv, anyakönyvi kivonat kiadás, adatszolgáltatás) ellátása. 10.)Születési családi és/ vagy utónév megváltoztatásával kapcsolatos előkészítő ( kérelem, nyomtatvány kiöltése és továbbítása az illetékes minisztériumhoz) eljárás. 11.) Kiskorúak családi jogállásának rendezése teljes hatályú apai elismerő jognyilatkozattal 12.)Állampolgárság megszerzésére irányuló kérelmek előkészítése és továbbítása az illetékes minisztériumhoz 13.) Az állampolgársági eskü előkészítése, lebonyolítása és az előírt adatszolgáltatás teljesítése. l.) Okmányirodai feladatok 1.) Személyazonosító igazolványok kiadása, visszavonása, cseréje, pótlása 2.) Vezetésre jogosító okmányok kiadása, visszavonása, cseréje, pótlása, honosítása 3.) Útlevél ügyintézés 4.) Gépjármű ügyintézés (járművek forgalomba helyezése, forgalomból történő kivonása, forgalmi engedély, törzskönyv kiadása, cseréje, pótlása) 5.) Parkolási igazolvány ügyintézés mozgásában korlátozott személyek részére 6.) Egyéni vállalkozói igazolvány ügyintézés 8.) Ügyfélkapu létesítése, megszüntetése, módosítása 9.) Személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, cseréje, pótlása m.) Állategészségügyi, növényvédelmi feladatok 1.) Méhészek, a vándorméhészek nyilvántartása 2.) Vadkárügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása 3.) Parlagfű elleni védekezés n.) Önkormányzat költségvetéséhez, beszámolójához kapcsolódó feladatok: 1.) Költségvetési koncepció előkészítése 2.) Költségvetési javaslat összeállítása. 3.) Költségvetési rendelet és ahhoz kapcsolódó egyéb helyi önkormányzati rendeletek előkészítése 4.) A költségvetési rendelet tervezet egyeztetésének előkészítése az önkormányzati intézmények vezetőivel 5.) Az elfogadott költségvetésről információ szolgáltatás a központi költségvetés részére 6.) Az önkormányzat költségvetési rendelete szerinti gazdálkodás biztosítása. 7.) Féléves gazdálkodásra vonatkozó tájékoztató elkészítése.

13 8.) Költségvetési koncepció tárgyalására az adott időarányos teljesítésére vonatkozó beszámoló előkészítése. 9.) Az éves zárszámadás, ennek keretében a normatív költségvetési hozzájárulás elszámolás elkészítése 10.) Időszaki beszámoló készítése az önkormányzat gazdálkodásáról. 11.) Kötelezető statisztikai adatszolgáltatások biztosítása. o.) Költségvetési gazdálkodási feladatok: 1.) Pénzügyi statisztikai adatszolgáltatás 2.) Bevételek alapjául szolgáló számlák kibocsátása, az ehhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése 3.) Kötelezettségvállalás nyilvántartásának vezetése. 4.) Kötelezettségvállalás, érvényesítés és utalványozás szabályainak megfelelő kifizetendő számlák átutalása. 5.) Segélyek, helyi támogatások kifizetése. 6.) Áfa-bevallások és rehabilitációs hozzájárulás bevallás elkészítése. 7.) Szakfeladatonként bérnyilvántartás vezetése és könyvelése. 8.) Készpénzforgalom bonyolítása a pénztáron keresztül. 9.) Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatás havi igénylése, elszámolása. 10.) Az önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok igénylése, elszámolása 11.) A szociális törvény alapján kifizetett támogatások központi költségvetésből történő visszaigénylése. p.) Számviteli feladatok 1.) Számlarend és számviteli politika kialakításában, módosításában való közreműködés. 2.) Banki utalások alapbizonylattal való ellátása, ellenőrzése, kontírozása és a könyvelési rendszerben történő feldolgozása. 3.) Önkormányzat vagyonának nyilvántartása. 4.) Leltározási Szabályzat szerint a Hivatal vagyonának és eszközeinek leltározása. 5.) Vagyonkataszter és a tárgyi eszköz nyilvántartás adatainak egyezetése. 6.) Mérleg beszámolókhoz analitikus nyilvántartás készítése. 7.) Az államháztartás igényeinek megfelelően havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves információ szolgáltatás. 8.) Időszaki költségvetési jelentés és mérlegjelentés készítése. 9.) Féléves és éves költségvetési beszámoló elkészítése, 10. Könyvvizsgáló részére az auditáláshoz szükséges táblázatok elkészítése 11.)Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek és kiadások analitikus nyilvántartásának vezetése. 12.) A követelések analitikus nyilvántartások vezetése, intézkedés a hátralékok behajtására. q.) Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok 1.)Bérlet útján hasznosított önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterülethasználat, földhaszonbérlet nyilvántartása. 2.) Bérleti szerződések hatályának figyelemmel kisérése, bérleti szerződés előkészítése. 3.) Nyilvántartást felfektetése és vezetése az önkormányzat valamennyi vagyontárgyáról 4.) Nyilvántartást vezetése az Önkormányzat szerződéseiről. 5.) Adatszolgáltatás.

14 r.) Illetmények számfejtésével kapcsolatos feladatok: 1.) A Hivatal kiadásai körében felmerülő megbízási díjak, tisztelet díjak és hóközi kifizetések számfejtése - KIR rendszerben és felterjesztése 2.) Hivatali dolgozók, kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszűnési iratának elkészítése az KIR programban, és azok felterjesztése. 3.) A közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása. 4.) Szabadság, betegállomány egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé. s.) Helyi adó és gépjármű adóval kapcsolatos feladatok 1.) Helyi adórendeletek előkészítése 2.)A helyi adókkal, a gépjárműadóval, talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása ( adó kivetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása) 3.) Adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése. 4.) Adóellenőrzések végzése. 5.) Adótartozások, és a közadók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése 6.) Adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása. 7.) Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése t.)közterület-felügyeleti feladatok. 1.) A közterületek rendjének, tisztaságának és használatának folyamatos és tervszerű ellenőrzése. 2.) A közterületek használatára vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásának ellenőrzése. 3.) A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése 4.) A közterületek rendjére, tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, szankcionálása. 5.)A jogellenes állapot jelzése, intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más szerv (hatóság) hatáskörébe tartozik 6.) Közreműködés a közrend, a közbiztonság védelmében 7.) Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében 8.)Jogszabályban meghatározott esetekben helyszíni bírság kiszabása. u.) Egyéb feladatok 1.) Intézmények munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi és közegészségügyi feltételinek biztosításában való közreműködés 2.) Kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal 3.) Káreseményekkel kapcsolatos biztosítási ügyek intézése, helyreállítás

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária

Paulovicsné Takács Mária, Bézi Mária Cserkeszőlői Polgármesteri Hivatal A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai Szervezeti egység Egység feladatai Vezető

Részletesebben

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai

A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai A Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek munkaköri leírásai A jegyző ( aljegyző) munkaköri leírása 1. Képviselő-testületek és bizottságok működéséhez kapcsolódó feladatok: 1 2. számú

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző

K I V O N A T. Dr. Hajdu Lajos sk. Potornainé Szűcs Katalin sk. polgármester jegyző Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Dorogi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Dorogi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Dorogi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Dorog Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, az Államháztartásról

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 12-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása Előadó : Dr.

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 73/2002. (IV. 24.) számú határozata A POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. (2) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2011.(.../...) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló többször módosított 7/2007.(X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2004. (VIII.23.) Kt. számú rendelettel módosított 35/2003. (XI.26.) Kt. számú rendelete a Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről egységes szerkezetben Ercsi

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal

(2) A költségvetési szerv rövid nevét törli, megnevezését a következők szerint módosítja: neve: Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (V. 10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71., TF.: 06 33 431 299, FAX.: 06 33 431 377, E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi módosítása Felelős készítő:

Részletesebben

Határozati javaslat. Normatív Határozat

Határozati javaslat. Normatív Határozat Határozati javaslat../2012. (XII. 12.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri hivatal alapító okiratának módosítása Normatív Határozat 1. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88-90. -aiban

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-2/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 27-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A HAJDÚBAGOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. melyet

A HAJDÚBAGOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. melyet A HAJDÚBAGOSI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA melyet Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 178/2013 (XI.28.) ÖH. számú határozatával fogadott el. A Magyarország

Részletesebben

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2013. (II.15.), 14/2009

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK INÁNCS Község Önkormányzata POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Képviselő-testület 179/2010. (XII.24.) számú határozatával. Hatályos: 2011. január 3. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 68/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: Jászdózsa Községi

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel

M E G H Í V Ó. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 23-én (csütörtök) 15.00 h kezdettel BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására

Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Javaslat a Közterület-felügyelet Alapító Okiratának módosítására, valamint ingyenes helyiséghasználat biztosítására Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Közterület-Felügyelet PH. Igazgatási és Okmányiroda

Részletesebben

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról

Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról 1. Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz.

Részletesebben

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNASZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 1-től 1 Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A Közös Önkormányzati Hivatal azonosító adatai, jogállása, felügyelete

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Bátai Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Báta Község Önkormányzata és Sárpilis Község Önkormányzata Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

II. Ügykezelési iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok:

II. Ügykezelési iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok: A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A Polgármesteri Hivatal feladatai I. Jegyzı: 1. A Képviselı-testület és a bizottságok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. június 30-án elfogadott módosítással

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1102-1/2012/I. Tárgy: Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának Üi.: dr. Dobó A. módosítása Melléklet: Módosító okirat Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Gyámhivatal Átmeneti, tartós

Gyámhivatal Átmeneti, tartós Gyámhivatal Átmeneti, tartós 47 45 nevelésbe vétel Családbafogadás 9 3 Családi jogállás 26 1 rendezése Gondnokság 41 34 Gyámság 3 3 Gyermektartásdíj 7 5 megelılegezése Házasságkötés engedélyezése Ideiglenes

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke. Alapító okirat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 1/a) függeléke Alapító okirat amely egységes szerkezetben tartalmazza a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által Polgármesteri

Részletesebben

Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Téti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatalának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 35 (2) bekezdés c) pontja, az államháztartás

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET /~ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT BELVÁROS-LIPÓTVÁROS KÖZTERÜLET-FELÜGyELET Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,

Részletesebben

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a

Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a Ramocsaháza/Nyíribrony/Nyírkércs Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (XII.) H a t á r o z a t a A Ramocsaházi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratáról A Képviselő-testület: 1. A Ramocsaházi

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005. ( IX. 1.) rendelete Kiskunmajsa város Önkormányzatának Képviselő-testülete és Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapításáról,

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

4/1. melléklet a Helyi önkormányzatok bevételei 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

4/1. melléklet a Helyi önkormányzatok bevételei 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez 4/1. melléklet a 1-52. Helyi önkormányzatok bevételei 9/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi módosítása BEVÉTELEK Adatok: ezer forintban Költségvetési

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzati képviselők névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2009.(VI.02.) rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2003.(V.05.) rendeletének módosításáról 1. Az önkormányzati

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata ( Ügyrend ) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86. alapján Nagycenk Pereszteg

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőboz

Részletesebben

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei

A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei 2.SZ. MELLÉKLET Javaslat a Polgármesteri Hivatal strukturális átalakítására című előterjesztéshez A szervezeti egységek változó feladat- és hatáskörei Építéshatósági és Általános feladatköre a) az építési,

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Efivatala i (Budapest XIV. Pétervárad u. 2.), egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata I A helyi önlcormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben