ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: február 01.-től Zalavölgye Takarékszövetkezet oldal 2

2 Ez az oldal technikai okok miatt üres! oldal 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT NYILVÁNOSSÁGA ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÜGYFÉL ÁLTAL TÖRTÉNŐ ELFOGADÁSA AZ ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA KAPCSOLATTARTÁS A TAKARÉKSZÖVETKEZET ÉS AZ ÜGYFÉL KÖZÖTT A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI FIZETÉSEK TELJESÍTÉSÉNEK HELYE, IDEJE KAMATOK, JUTALÉKOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK (ELLENÉRTÉK), ILLETVE AZOK MÓDOSÍTÁSA SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK AZ ÜGYFÉL BESZÁMÍTÁSI JOGOSULTSÁGÁNAK KORLÁTAI A TAKARÉKSZÖVETKEZET FELELŐSSÉGE JOGVITÁK RENDEZÉSE, ALKALMAZANDÓ JOG PANASZKEZELÉS INFORMÁCIÓADÁS AZ ÜGYFÉLRŐL ÜGYFÉL ÁTVILÁGÍTÁSI (AZONOSÍTÁSI) INTÉZKEDÉSEK, KÉPVISELET A TAKARÉKSZÖVETKEZET SZOLGÁLTATÁSAINAK IGÉNYBEVÉTELE KÖZVETÍTŐKÖN KERESZTÜL KISZERVEZÉS BETÉTEK BIZTOSÍTÁSA ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK A FIZETÉSI (PÉNZFORGALMI) SZÁMLA VEZETÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI BETÉT-ELHELYEZÉS FORINTBAN PÉNZTÁRSZOLGÁLAT A HITEL- ÉS A KÖLCSÖNÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI ÉVEN BELÜLI LEJÁRATÚ HITELEK ÉVEN TÚLI LEJÁRATÚ HITELEK FOGYASZTÓ (MAGÁNSZEMÉLYEK) ÜGYFÉL RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITEL ÉS KÖLCSÖNÜGYLETEK GARANCIA BANKKEZESSÉG KÉSZPÉNZ ELLÁTÁSI TEVÉKENYSÉG FORGALMAZÁSI, MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN, KÖZVETÍTŐKÉNT VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK B) MELLÉKLETEK-JEGYZÉKE oldal 3.

4 Ez az oldal technikai okok miatt üres! oldal 4.

5 ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK A Zalavölgye Takarékszövetkezetre (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) vonatkozó jogszabályi környezet előírja, hogy mint (szövetkezeti)hitelintézet egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit tájékoztatni a nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról. A Takarékszövetkezet a hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásáról szóló Magatartási Kódexet aláírta, az abban foglaltaknak, kötelező érvénnyel alávetette magát. A Kódex teljes szövege magyar nyelven közzétételre került, így az megtekinthető a Takarékszövetkezet honlapján (www.zalavolgye.tksz.hu), illetve ingyenesen hozzáférhető, elérhető a Takarékszövetkezet kirendeltségeiben, és a fiókjában (a továbbiakban: egységeiben). A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. tv. (a továbbiakban: Hpt.) a szerint a pénzügyi intézmény köteles a részére engedélyezett és általa rendszeresen végzett tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételeit üzletszabályzatába foglalni. Jelen Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) és mellékletei a Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogügyletek általános üzleti feltételeit (általános szerződési szabályait, általános szerződési feltételeit) tartalmazza március 15-ét megelőzően kötött szerződések esetében alkalmazandó rendelkezések általános szerződési feltételek vonatkozásában Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek utóbb egyedileg nem tárgyaltak meg. Fogyasztói szerződés esetében az általános szerződési feltétel alkalmazóját terheli annak bizonyítása, hogy az általa egyoldalúan, a fogyasztó közreműködése nélkül előre meghatározott szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha az alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, annak lényegére - ha a szerződés megkötésének módja, körülményei azt lehetővé teszik - előzetes tájékoztatást kapjon és azt kifejezetten vagy ráutaló magatartással elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely a szokásos szerződési gyakorlattól, a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen vagy valamely korábban a felek között alkalmazott kikötéstől eltér. Ilyen feltétel csak akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél - a külön, figyelemfelhívó tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadja. Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé március 14-ét követően kötött szerződések esetében alkalmazandó rendelkezések általános szerződési feltételek vonatkozásában Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az általános szerződési feltételt alkalmazó felet terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója oldal 5.

6 lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől. Az előző bekezdésben leírt feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta. Az a feltétel, amely a Takarékszövetkezetet a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó - külön tájékoztatást követően - kifejezetten elfogadta. Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé március 15-ét megelőzően kötött szerződések esetében alkalmazandó rendelkezések a tisztességtelen általános szerződési feltételek esetén Tisztességtelen az általános szerződési feltétel és a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. Az általános szerződési feltétel és a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt feltétel tisztességtelenségét önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem világos vagy nem érthető. Nem minősül tisztességtelennek a szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg. Az általános szerződési feltételként a szerződés részévé váló tisztességtelen kikötést a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja március 14-ét követően kötött szerződések esetében alkalmazandó rendelkezések tisztességtelen általános szerződési feltételek esetén Tisztességtelen az az általános szerződési feltétel, amely a szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel alkalmazójával szerződő fél hátrányára állapítja meg. Az általános szerződési feltétel tisztességtelen voltának megállapításakor vizsgálni kell a szerződéskötéskor fennálló minden olyan körülményt, amely a szerződés megkötésére vezetett, a kikötött szolgáltatás rendeltetését, továbbá az érintett feltételnek a szerződés más feltételeivel vagy más szerződésekkel való kapcsolatát. A tisztességtelen általános szerződési feltételekre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók a főszolgáltatást megállapító vagy a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás arányát meghatározó szerződési feltételekre, ha azok világosak és érthetőek. Nem minősül tisztességtelennek az általános szerződési feltétel, ha azt jogszabály állapítja meg, vagy jogszabály előírásának megfelelően határozzák meg. Az általános szerződési feltételként a szerződés részévé vált tisztességtelen szerződési feltételt a sérelmet szenvedett fél megtámadhatja. Fogyasztó és a Takarékszövetkezet közötti szerződésben a tisztességtelen általános szerződési feltételre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell a Takarékszövetkezet által előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételre is. A Takarékszövetkezetet terheli annak bizonyítása, hogy a szerződési feltételt a felek egyedileg megtárgyalták. Fogyasztó és a Takarékszövetkezet oldal 6.

7 közötti szerződésben az általános szerződési feltétel és a Takarékszövetkezet által előre meghatározott és egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel tisztességtelen voltát önmagában az is megalapozza, ha a feltétel nem egyértelmű. A fogyasztó és a Takarékszövetkezet közötti szerződés részévé váló tisztességtelen szerződési feltétel semmis. A semmisségre a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni. A Takarékszövetkezet és az Ügyfelek üzleti kapcsolatára a vonatkozó jogszabályok rendelkezései és az Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni - jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a felek eltérő tartalmú kikötése hiányában - a Takarékszövetkezet és az Ügyfelek minden üzleti kapcsolatában, amely során a Takarékszövetkezet pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt. A Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát a vonatkozó jogszabályok keretei között létrehozott egyes szerződések határozzák meg. 1. Az Üzletszabályzat hatálya 1.1. Az Üzletszabályzat alkalmazásában Ügyfél az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet amelynek, illetve akinek a részére a Takarékszövetkezet pénzügyi kiegészítő szolgáltatást nyújt Az Üzletszabályzat rendelkezéseit kell alkalmazni nemzetközi szerződés, szabályzat, szabály, szokvány vagy jogszabály kötelező erejű rendelkezése vagy a felek eltérő tartalmú kikötése hiányában a Takarékszövetkezet és az Ügyfelek közötti valamennyi szerződéses jogviszonyra, minden olyan üzleti kapcsolatára, amely során a Takarékszövetkezet pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújt a Hpt.- nek megfelelően Az Üzletszabályzat rendelkezéseitől a Takarékszövetkezet és az Ügyfél nemzetközi szerződés, szabályzat, szabály, szokvány, vagy jogszabály keretein belül, írásban eltérhetnek, így a Takarékszövetkezet és Ügyfelei között létrejövő jogviszony tartalmát a vonatkozó szabályok keretei között létrehozott Ügyfelekkel kötött egyedi vagy keret szerződések, valamint az arra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF), Általános Szerződési Szabályok (továbbiakban: ÁSZSZ) és az egyes szolgáltatásokra vonatkozóan a Takarékszövetkezet által felszámított kamatot, díjat, költséget, jutalékot és egyéb szerződési feltételt tartalmazó Hirdetmény (a továbbiakban: Hirdetmény), Tájékoztató is meghatározza Amennyiben a jelen Üzletszabályzat és a vonatkozó ÁSZF, ÁSZSZ, Hirdetmény, Tájékoztató között eltérés van, akkor az ÁSZF, ÁSZSZ, Hirdetmény, Tájékoztató rendelkezései az irányadóak Amennyiben az ÁSZF, ÁSZSZ, Hirdetmény, Tájékoztató és az Ügyfelekkel kötött egyedi vagy keretszerződés közötti eltérés van, akkor az egyedi vagy keretszerződés rendelkezéseit kell alkalmazni. Azon esetben is az egyedi vagy keretszerződés rendelkezése az irányadó, amikor a szolgáltatáshoz nem kapcsolódik ÁSZF, ÁSZSZ, Tájékoztató Az Üzletszabályzat, az ÁSZF, az ÁSZSZ, a Hirdetmény, Tájékoztató, illetve az Ügyfelekkel kötött egyedi vagy keretszerződések által nem szabályozott kérdésben eltérő kikötés hiányában a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályainak vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, melyek különösen a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: Ptk.), a Hpt., a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvény (továbbiakban:pft.), illetve az egyes bankügyletekre irányadó (jog)szabályok Az Üzletszabályzat, az ÁSZF, az ÁSZSZ, illetve az Ügyfelekkel kötött egyedi vagy keret szerződések bármely pontjával ellentétes tartalmú jogszabályváltozás esetén annak hatálybalépésétől az érintett pont automatikusan a jogszabályváltozásnak megfelelő, módosított tartalommal értelmezendő, mely az említett dokumentumok jogszabályváltozással nem érintett pontjainak, illetve az érintett pont változással nem érintett rendelkezéseinek érvényességét és hatályát nem érinti. oldal 7.

8 1.8. Amennyiben a Takarékszövetkezet az egyes bankügyletek vonatkozásában nemzetközi szerződéseket, szabályzatokat, szabályokat (szokványokat) alkalmaz, akkor az azok mindenkor aktuális verzióiban foglaltak az irányadók. Ilyenek "A beszedésekre vonatkozó egységes szabályok (Uniform Rules for Collections)", illetve "Az okmányos meghitelezés egységes szokásai és gyakorlata (Uniform Customs and Practice for Documentary Credits). 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága és az Üzletszabályzat Ügyfél által történő elfogadása 2.1. Az általános üzleti feltételek nyilvánosak, azok bárki számára hozzáférhetők, megtekinthetők, megismerhetők A Takarékszövetkezet az Általános Üzletszabályzatát; az általános szerződési feltételeit is tartalmazó Üzletszabályzatait; az ügyfelek számára ajánlott pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokkal (ügyletekkel) kapcsolatos Általános Szerződési Szabályait (ÁSZSZ), Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF); a kamatokat, a szolgáltatási díjakat, az ügyfelet terhelő egyéb költségeket, jutalékokat, a késedelmi kamatokat tartalmazó hirdetményeit (Hirdetmény), Tájékoztatóit, valamint a kamatszámítás módszerét; a jogszabály által nyilvánosságra hozni rendelt adatokat a Takarékszövetkezet ügyfélforgalom számára nyitva álló egységeiben könnyen hozzáférhető helyen közzéteszi, kifüggeszti, illetve a Takarékszövetkezet internetes honlapján (www.zalavolgye.tksz.hu) is elérhetővé teszi A Takarékszövetkezet kívánságra bárkinek díjtalanul, ingyenesen rendelkezésre bocsátja a jelen pontban érintett, üzleti feltételeit tartalmazó dokumentumokat Az Ügyfél az egyedi vagy keretszerződés aláírásával tudomásul veszi és elfogadja az Üzletszabályzatban meghatározott feltételeket. 3. Az Üzletszabályzat módosítása 3.1. A Takarékszövetkezet Üzletszabályzatát jogosult módosítani jogszabályváltozás, tevékenysége körének változása, új pénzügyi szolgáltatások bevezetése vagy meglévő szolgáltatások megszűntetése, módosítása esetén A Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat kamatot, díjat, költséget, jutalékot vagy jogszabályban írt egyéb feltételeket érintő az Ügyfél számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését a vonatkozó kötelező jogszabályi előírások szerinti időtartammal megelőzően, míg az Üzletszabályzat egyéb rendelkezéseit, jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, a módosítás hatálybalépését 15 (tizenöt) nappal megelőzően hirdetményben közzé teszi, illetve Ügyfeleit jogszabályban foglaltaknak megfelelő módon értesíti. Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén a fentieket az Ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé teszi Az Ügyfél számára kedvező, illetve kedvezőtlen változást nem jelentő módosításokról a Takarékszövetkezet az Ügyfelet a jogszabályi környezetnek megfelelve, de legkésőbb a hatálybalépés napját megelőző banki munkanapon értesíti a módosítás egységeiben történő kifüggesztése útján, illetve a módosítást a Takarékszövetkezet internetes honlapján is elérhetővé teszi Az Üzletszabályzat módosítása eltérő kikötés, jogszabályi rendelkezés hiányában a hatálybalépéstől kezdve vonatkozik a hatályban lévő szerződésekre is Amennyiben az Ügyfél az Üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyféllel korábban megkötött szerződéseit jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az egyes oldal 8.

9 szerződésekben meghatározott módon és határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában 15 napos határidővel felmondani. A felmondás ideje alatt a szerződés az eredeti feltételek szerint él tovább Amennyiben az Ügyfél az Üzletszabályzat módosítását nem fogadja el, az Ügyfél jogosult a Takarékszövetkezettel korábban megkötött szerződéseit jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az egyes szerződésekben meghatározott módon és határidővel, illetve ilyen szerződési rendelkezés hiányában akár azonnali hatállyal felmondani. A felmondás ideje, illetőleg egyes szerződés esetén az azt követő - szerződésben rögzített - időtartam alatt a szerződés az eredeti feltételek szerint él tovább Amennyiben a hatálybalépés ideje előtt az Ügyfél az eredeti szerződést nem mondja fel vagy az Ügyfél a módosítás ellen a módosítás hatálybalépésig írásban nem tiltakozik, azt általa elfogadottnak kell tekinteni. 4. Kapcsolattartás a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között 4.1. A Takarékszövetkezet és az Ügyfél üzleti kapcsolataikban kölcsönösen együttműködnek, ennek megfelelően az ügylet szempontjából jelentős tényekről, körülményekről, változásokról késedelem nélkül kötelesek egymást értesíteni, az egymáshoz intézett kérdésekre válaszolni, egymás figyelmét az esetleges tévedésekre és mulasztásokra késedelem nélkül kötelesek felhívni A Takarékszövetkezet a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban vagy minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formájában köt. Az írásban kötött szerződés egy eredeti példányát a Takarékszövetkezet az Ügyfélnek átadja. Az Ügyfél a Takarékszövetkezetnek szóló értesítéseit, megbízásait eltérő rendelkezés hiányában köteles írásba foglalni, illetve írásban megerősíteni Az Ügyfél köteles haladéktalanul (eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb a tudomásszerzést követő 5 (öt) munkanapon belül) értesíteni a Takarékszövetkezetet, amennyiben személyét vagy jogi státuszát érintő változás történt (ideértve a tulajdonosi szerkezet, az alaptőke legalább 10%-át érintő változását is), elnevezése, címe, jegyzett tőkéjének mértéke vagy a Takarékszövetkezethez bejelentett képviselőjének személye megváltozott, vagy ha azt jogszabály írja elő. A Takarékszövetkezet az Ügyfél által tett bejelentéseket mindaddig hatályosnak tekinti, amíg a változást az Ügyfél írásban, a Takarékszövetkezet számára be nem jelenti. Több, egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet mindig az időben legfrissebb bejelentést fogadja el hatályosnak. A Takarékszövetkezet Hirdetményben, indokolt esetben levélben, napilapban, egyéb módon értesíti érintett Ügyfeleit, ha a velük kapcsolatban álló szervezeteinek címe megváltozik Az Ügyfél köteles megadni minden, a személyével és az ügylettel összefüggő adatot és felvilágosítást, amelyet a Takarékszövetkezet döntéséhez, az ügylet vagy az Ügyfél megítéléséhez, illetve a Takarékszövetkezet fennálló kockázatának folyamatos figyelemmel kíséréséhez szükségesnek tart A Takarékszövetkezet minden olyan Ügyfele, amelyek felé a Takarékszövetkezet a Hpt. szerint kockázatot vállalt köteles a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátani éves letéti mérlegét, eredménykimutatását, a mérleg kiegészítő mellékletét, pénzügyi terveit és adóbevallásait, valamint az ezekhez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést. A konszolidált beszámolót készítő vállalkozás köteles konszolidált beszámolóját is benyújtani. Egyéb rendszeres információ-szolgáltatási igényről a vonatkozó szerződések rendelkezhetnek A tájékoztatási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül és az Ügyfél felel a tájékoztatási kötelezettségének megsértéséből eredő esetleges kárért. oldal 9.

10 4.7. A kölcsönös együttműködés követelményeinek megfelelően az Ügyfél haladéktalanul értesíti a Takarékszövetkezetet, ha valamely, a Takarékszövetkezettől várt értesítés - különösen, ha az fizetési megbízások teljesítésére vagy pénzösszegek átvételére vonatkozik - nem érkezett meg időben. E kötelezettség elmulasztásának következményei az Ügyfelet terhelik A Felek az egymáshoz intézett értesítéseket (szerződéses ajánlat, nyilatkozatok, okmányok, stb.) amennyiben Szerződés vagy a jelen Üzletszabályzat eltérően nem rendelkezik közvetlen kézbesítés útján (személyesen vagy futárral), postai úton, vagy kivételesen indokolt esetben telefax útján kötelesek eljuttatni a címzett fél értesítési címére, illetve az által megadott faxszámra. Értesítési cím hiányában a Takarékszövetkezet az általa ismert címre küldi az iratokat Az Ügyfél által közölt hibás cím miatti téves postázásból adódó károkat és többletköltségeket a Takarékszövetkezet jogosult az Ügyfélre áthárítani. Amennyiben a Takarékszövetkezet rendelkezésére egyáltalán nem áll semmilyen cím, az értesítés elmaradásából származó károkért a Takarékszövetkezet nem felel A Takarékszövetkezet nem felel azért, ha a megadott név, cím pontatlansága, változása miatt vagy más, a Takarékszövetkezeten kívülálló okból (a postai úton történő kézbesítési hibáiból) a kézbesítés elhúzódik vagy eredménytelen A Magyar Posta Zrt. Elektronikus Posta Központja végzi a kivonatok (egyenlegértesítők) nyomtatását, a levélpostai küldemények előállítását, borítékolását, a küldemények postára normál postai küldeménnyel történő feladását, illetve az ügyfelek által át nem vett, s a Postához visszaérkezett küldemények csomagolását A Takarékszövetkezet által megküldött iratok esetén eltérő rendelkezés hiányában közvetlen kézbesítés útján vagy postai szolgáltató igénybevételével normál postai küldeménnyel történik a kézbesítés. Ellenkező bizonyításig az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az eredeti irat másolata vagy kézjeggyel ellátott példánya vagy pedig az elküldést igazoló kézjeggyel ellátott dokumentum (Postaküldemények feladókönyve) a Takarékszövetkezet birtokában van. Az elküldés megtörténte azonban nem bizonyítja azt, hogy a küldeményt az Ügyfél átvette. Az írásos értesítés (postai küldemény) szokásos postai ideje: Magyarországi cím esetén: normál küldeménynél 3 nap, ajánlott küldeménynél 2 nap, elsőbbségi küldeménynél 1 nap. A címzett vagy az egyéb jogosult átvevő (meghatalmazott, helyettes átvevő, közvetett kézbesítő) a nevére szóló iratokat személyazonosságának igazolása mellett a Takarékszövetkezet egységében is átveheti. Az átvétel megfelelő igazolása (átvétel dátumának rögzítése mellett az átvevő aláírása) ilyen esetben nem mellőzhető Az Ügyfél részére szóló iratokat a Takarékszövetkezet tehát nem minden esetben köteles tértivevénnyel vagy ajánlottan postai úton, postai szolgáltató igénybevételével kézbesíteni. Azon küldeményeket viszont, amelyeknek átvételéhez jogkövetkezmény fűződik (kivétel: kivonat, egyenlegértesítő, DM levél) tértivevényes- vagy indokolt esetben ajánlott küldeményként köteles postára adni a Takarékszövetkezet A pontban foglaltak nem vonatkoznak a bankjegyekre, értékpapírokra, valamint egyéb értéket képviselő okmányokra, küldeményekre, amelyeket fokozott biztonsággal kell kezelni (kézbesíteni) A postai szolgáltató útján megküldött iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek tekinti a Takarékszövetkezet, ha a címzett az átvételt meg is tagadta. oldal 10.

11 Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át ( nem kereste jelzéssel érkezett vissza a Takarékszövetkezethez), az iratot az ellenkező bizonyításig a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni A Takarékszövetkezethez címzett írásos küldemények érkezésére a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére igazolást ad a küldemény átvételéről A Takarékszövetkezet az Ügyfeleit Hirdetményben, Tájékoztatóban is értesítheti (annak az Ügyfélforgalom részére nyitva álló helyiségében történő kifüggesztése útján), ha a közlendők az Ügyfelek széles körét érintik és nem jelentik az Ügyfelek és a Takarékszövetkezet közötti szerződéses kapcsolatok bármi nemű megváltoztatását. Ezek a közlendők tájékoztató jellegűek A Takarékszövetkezet a (vonatkozó) jogszabályokba foglalt kötelező tájékoztatást, felvilágosítást minden esetben a jogszabályokban rögzített módon és időtartamon belül megadja A Takarékszövetkezet szolgáltatási kondícióinak változásait jogszabály, üzletszabályzat vagy szerződés szerint és Hirdetmény formájában, annak a Takarékszövetkezet székhelyén, illetve az ügyfélforgalom részére nyitva álló egységeiben történő kifüggesztése útján közzéteszi. A Takarékszövetkezet a vele elektronikus úton kapcsolatban álló Ügyfelei tájékoztatására Hirdetményeit elektronikus úton is elérhetővé teszi Az Ügyfél Hirdetményben történő tájékoztatása során a Takarékszövetkezet biztosítja, hogy megállapítható legyen, melyik kamat-, díj- vagy költségelem milyen mértékben változik. A Takarékszövetkezet az Ügyfél számára elérhetővé teszi a módosítás okait. A Takarékszövetkezet az Ügyfél számára kedvezően, illetve nem kedvezőtlenül egyoldalúan módosíthatja az Ügyféllel kötött szerződés feltételeit Amennyiben az Ügyfél az értesítések tekintetében Takarékszövetkezetnél maradó vagy Visszatartott levelezés -ként rendelkezett, az iratok a keltüket követő napon tekintendők kézbesítettnek. A Takarékszövetkezet által küldött értesítések ( értesítő levelek ) átvétele céljából az Ügyfél részére nyitott postázó rekeszbe illetve külön elhelyezve, a Takarékszövetkezet által elhelyezett és nyilvántartott értesítéseket ( értesítő leveleket ) az elhelyezést követő Takarékszövetkezeti munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, annak ellenére, hogy az ügyfél az értesítést mikor veszi át A Takarékszövetkezet részére szóló írásos küldeményeket arra a címre kell küldeni, ahol az Ügyfél számláját vezetik, illetve ahol a szerződést kötötték, vagy amit a Takarékszövetkezet erre a célra megadott az Ügyfél részére Folyamatos szerződések (betétösszegek ismétlődő lekötésére szóló szerződés) esetén a Takarékszövetkezet évente legalább egy alkalommal, valamint a szerződés lejártakor egyértelmű, közérthető és teljes körű írásbeli kimutatást (kivonatot) köteles küldeni az Ügyfelei részére. (Hpt.275..(1). bekezdés) A számláról megküldött kimutatást a szerződés eltérő rendelkezése hiányában elfogadottnak kell tekinteni, ha az Ügyfél a kézbesítéstől számított 15 napon belül írásban nem emelt kifogást (ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét). A Hpt. 60 napos határidőt említ, ha az Üzletszabályzat, vagy a felek szerződése eltérő rendelkezést nem tartalmaz. (Hpt.275..(2). bekezdés) Az Ügyfél - a saját költségére - a kérést megelőző 5 évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet. Az ilyen kimutatást a Takarékszövetkezet legkésőbb 90 napon belül tartozik az Ügyfélnek írásban megküldeni. (Hpt.275..(3). bekezdés) A Takarékszövetkezet a jelen szabályzat előírásainak betartása mellett jogosult az Ügyfelek számlaszámainak megváltoztatására is. oldal 11.

12 5. A fizetési megbízások általános szabályai 5.1. A fizetési megbízások jelen pontban nem szabályozott, különösen a benyújtására, átvételére, befogadására és teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket, a teljesítés rendjét, a fizetési megbízások visszavonásának, helyesbítésének szabályait, a felelősségi és kárviselési szabályokat a pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozó ÁSZF-ek, egyedi szerződések és Hirdetmények, Tájékoztatók (Keretszerződés) tartalmazzák A Takarékszövetkezet fizetési megbízásokat - az Ügyféllel kötött szerződésben meghatározott lehetőségek hiányában - csak az e célra rendszeresített nyomtatványokon fogad el A fizetési megbízásnak egyértelműen tartalmaznia kell az ügylet tárgyát és a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat. Ha az Ügyfél a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat tévesen vagy hiányosan adja meg, az ebből eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel. Nem felel a Takarékszövetkezet azért a kárért, amely abból származik, hogy a papíralapú fizetési megbízás egyes példányai rosszul vagy egymástól eltérően lettek kiállítva, illetve a kár abból származik, hogy magából a fizetési megbízásból nem állapítható meg, hogy kiállítója a Takarékszövetkezetet illetve az Ügyfelet megtévesztette A nem postai úton továbbított megbízásokat a Takarékszövetkezet a szolgáltatásokra vonatkozó speciális megkötések figyelembevétele mellett csak a "Tájékoztatóban" meghirdetett órák alatt fogadja el tárgynapi teljesítésre. A Tájékoztatóban meghirdetett tárgynapi teljesítésre átvételt követően, a nyitvatartási idő alatt érkezett küldeményeket, a megbízás teljesítésének szempontjából a következő munkanapon érkezettnek kell tekinteni A Takarékszövetkezet az Ügyféllel fennálló szerződésére tekintettel - amennyiben azt az ügyletre vonatkozó szabályai lehetővé teszik - elfogadhatja a megbízások személyes, illetve postai úton történő benyújtásán kívül a megbízások távadatátviteli úton, szabványos elektronikus üzenet formájában, valamint telefaxon keresztül történő továbbítását is, utólagos, cégszerű írásbeli megerősítés mellett, amennyiben egyéb, az Ügyféllel kötött szerződés másképpen nem rendelkezik A Takarékszövetkezet nem felel azokért a károkért, amelyek a telefax igénybevétele során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkeznek, ha egyébként a hiba elhárításáért az adott helyzetben általában elvárható intézkedéseket megtette. A Takarékszövetkezet azokért a károkért sem vállal felelősséget, amelyek a teljesítéshez szükséges adatok Ügyfél általi téves vagy hiányos megadásából keletkeztek A Takarékszövetkezet az elektronikus úton befogadott megbízást, közleményt teljes értékű írásbeli bejelentésként kezeli, ha az, az Ügyféllel kötött szerződésben előírt összes szükséges információt tartalmazza A Takarékszövetkezet az Ügyfél megbízásait akkor teljesíti, ha a tőle elvárható gondos vizsgálat után úgy találja, hogy a megbízás formailag és tartalmilag megfelel a vonatkozó jogszabályi, illetve Takarékszövetkezeti belső előírásoknak, valamint a megbízáson feltüntetett aláírás(ok) megegyez(nek) az Ügyfél által a Takarékszövetkezethez bejelentett aláírásra jogosult személyek aláírásmintájával, valamint az aláírás módja (együtt vagy külön) megfelel az aláírás bejelentő kartonon az Ügyfél által rögzített feltételeknek. Elektronikus úton benyújtott megbízások esetében aláírásvizsgálat során a Takarékszövetkezet az Ügyfél által az erre a célra rendszeresített Adatlapon meghatározott, a fizetési számla felett elektronikus úton rendelkezni jogosult személyek esetében kiadott aláírási jelszó, valamint az aláírási pontszám megfelelését együttesen ellenőrzi. oldal 12.

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT HODÁSZ-PORCSALMA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT (Egységes szerkezetben) Jóváhagyta: a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 3/8/2011. számú határozatával. Hatályba lépés 2008. november 24. Módosítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27.

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. 1 VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet 919/1997/F. 1997. november 27. ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: a 4-9./2013. sz. igazgatósági

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1/S/2015. nyilvántartási szám HATÁLYOS 2015. február 01.. napjától A NYIRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS Ü Z L E T S Z A B

Részletesebben

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A KAPOSMENTI TAKARÉKSZÖVETKEZET PÉNZÜGYI ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2015. február 01. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Elfogadva Igazgatóság V.4./2014.07.23.számú határozatával. Érvényes: 2014. július 23.napjától

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet

ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015.04.10 napjától. Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Szövetkezeti Hitelintézet Szövetkezeti Hitelintézet ÜZLETSZABÁLYZAT S-05/2015.számú Üzletszabályzat Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és a Takarékbank Zrt. hozzájárulásával lép hatályba. Jóváhagyó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Cg. 14-02-000326 Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet Egységes szerkezetbe foglalt ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2015. augusztus 12. Az SZHISZ és Takarékbank Zrt. jóváhagyásával. Azonosító adatok:

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2015. július 01. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II. Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. ÜZLETSZABÁLYZAT Az Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 12/2015. (I.30.) számú határozatával jóváhagyta. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYÜTT

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 ÚJSZÁSZ ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyva a 35/2004.(10.26.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 44/2004.(12.08.) számú Ig. határozattal. Módosítva a 5/2005.(03.31.)

Részletesebben

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1.

Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet Fehérgyarmat ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés dátuma: 2015. február 1. Tartalom 1.Azonosító adatok:... 4 2. Általános rendelkezések... 4 Üzletszabályzat nyilvánossága...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Dél Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015.08.12. Jóváhagyta: MTB Zrt., SZHISZ 2110000/15/0065 sz. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÉS

Részletesebben

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. számú szabályzat A Fókusz Takarékszövetkezet részére S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága a 6/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT K/8 ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Ezen szabályzatot a korábbi 70/2009.sz határozattal elfogadott és azóta módosított Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett az Igazgatóság 50/2010. és az

Részletesebben

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT

S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT S-88/2014. ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a Takarékszövetkezet Igazgatósága az 59/2015. számú határozattal elfogadta. Az Üzletszabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete és

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Általános Üzletszabályzat 9. sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő szerződéshez (Személyi Kölcsön, Jelzáloghitel és Folyószámla Hitelkeret

Részletesebben

Hatályos: 2015. 02. 01.-től

Hatályos: 2015. 02. 01.-től Hatályos: 2015. 02. 01.-től Iktatószám:.. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI SZABÁLYOK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez A fenti hitel iktatószámú hitelügyletre

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat

Általános Üzletszabályzat Dél-Dunántúli Takarék Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Illés András elnök-ügyvezető Elfogadva: 6/4/2013.02.04. számú Igazgatósági határozattal Módosítva: 10/8/2014.02.28. számú Igazgatósági határozattal

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

Szentesi Hitelszövetkezet

Szentesi Hitelszövetkezet Szentesi Hitelszövetkezet 6600 Szentes, Apponyi tér 12. Tel: (63) 510-195, Fax.: (63) 444-574 Adószám:11098137-1-06 SZENTESI HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZAT A Hitelszövetkezet Igazgatósága a 5/2015 (I.30.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 12. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 3 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 3 4. A Bank és az Ügyfél

Részletesebben

...számú szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

...számú szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ...számú szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A jelen Általános Üzletszabályzatot a Igazgatósága a IX/6/2014. (12.16.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta, ezzel egyidejűleg a... számú

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az eddigi 17/2014 sz. határozattal elfogadott Általános Üzletszabályzat hatályon kívül helyezése mellett, az Ügyvezetés 1/2015 számú Ügyvezetői

Részletesebben