Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011"

Átírás

1 Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011

2 Karasszon Dezső emlékének l xz

3 TARTALOM Előszó Előszó a második kiadáshoz Az átírás Rövidítések BEVEZETÉS 1. A héber nyelvtan definiálása A héber nyelv helye a sémi nyelvek között A sémi elnevezés A sémi nyelvek felosztása A héber nyelv története A bibliai héber nyelv Pre-klasszikus vagy archaikus héber Klasszikus héber Kései (fogság utáni) héber A rabbinusi/misnai héber nyelv A középkori héber nyelv A modern héber nyelv A héber nyelv Biblián kívüli nyelvemlékei I. FEJEZET: A HÉBER ÍRÁS ÉS OLVASÁS I.1. A mássalhangzók (az alefbét) Az alefbét kialakulása A mássalhangzók neve és írása... 55

4 1.3. Elnyújtott betűk (litterae diletabiles) A mássalhangzók ejtése A torokhangzók ejtése A sín és a szín ejtése (c/v) A dágés (vged:) Gyakorlatok I.2. A magánhangzók Az olvasási anyabetűk (t/mai t/yti/a) A magánhangzórendszer (dwqni) kialakulása A teljes magánhangzók Megjegyzések A félhangzók A s ö wá (aw:v]) és fajtái, valamint ejtésük A belopott patah Gyakorlatok I.3. Az olvasás K ö tíb, q ö ré, q ö ré perpetuum Kialakulása A q ö ré perpetuum Megjegyzések Gyakorlatok (k ö tíb, q ö ré, q ö ré perpetuum) Maqqéf (¹Qem'&) Meteg (gt,m,) A hangsúlyjelek (µymi[;f]) Szóf pászúq (qwsp; ¹/s) Az olvasás módja Gyakorlatok (az olvasás gyakorlása) II. FEJEZET: HANGTAN II.1. A mássalhangzók A mássalhangzók felosztása... 95

5 1.2. A mássalhangzók változásai A mássalhangzók sajátosságai II.2. A magánhangzók A magánhangzók változásai II.3. Szótagok II.4. A hangsúly II.5. A pausa (értelmi szünet) II.6. Gyakorlatok III. FEJEZET: ALAKTAN III.1. A határozott névelő és a névmások A határozott névelő (h[;ydiyòh' ahe) A határozott névelő képzése Megjegyzések Szavak Gyakorlatok A névmás meghatározása A személyes névmás A mutató névmás A kérdő névmás A vonatkozó névmás A birtokos névmás A határozatlan és általános névmás A visszaható névmás Gyakorlat (névmások) III.2. A névszók A névszó fogalmának meghatározása A főnév (µx,[,h; µve) Elnevezés

6 A főnevek jellemzése: felosztás, nem, szám, status Megjegyzések Rendhagyó főnevek Megjegyzések A főnév ragozása (twkymis]) Megjegyzések A főnevek ragozás szerinti csoportosítása Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül A melléknév (ra'toh' µve) Elnevezés Jellemzők A jelzős szerkezet Megjegyzések Népnevek A melléknév fokozása Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül A számnevek (µyrip;s]mi) Az elnevezés Tőszámnevek Sorszámnevek Törtszámok Szorzószámok Osztószámok Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül III.3. Partikulák A prepozíciók Elnevezés

7 Felosztás Jellemzők Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül Kötőszók Mellérendelő kötőszók Alárendelő kötőszók Gyakorlatok Szavak Határozószók Tagadó és kérdőszók Önálló kérdőszók A kérdő partikula (hl;aev]h' ahe) Tagadó és tiltószók Szavak Megtanulandó héberül IV. FEJEZET: AZ IGERAGOZÁS IV.A. Szerkezeti tudnivalók Elnevezések Jellemzők A gyök (vr,vo) Az igetörzsek (µyniy:nòbi) Az igetörzsek jelentése és képzése A nyelvtani kategóriák jelentése és képzése Az ún. perfectum és imperfectum A felszólító módok Az infinitivus A participium A megfordító wáw (waw consecutivum)

8 2.6. A héber igeragozás felosztása Az igealak meghatározásának lépései Megjegyzések Gyakorlatok IV.B. 1. Az erős igék ragozása A qal igetörzs ragozása A nifal igetörzs ragozása A piél igetörzs ragozása A pual igetörzs ragozása A hifíl igetörzs ragozása A hofal igetörzs ragozása A hitpaél igetörzs ragozása Az intranzitív igék ragozása Megjegyzések Megtanulandó erős igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.B.2. Erős igék szufixumokkal Jellemzők Megjegyzések Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.C. A gutturális igék ragozása Elnevezés Felosztás Jellemzők IV.C.1. A primae gutturális igék

9 1.1. Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó primae gutturális igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.C.2. A mediae gutturális igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó mediae gutturális igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.C.3. A tertiae gutturális igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó tertiae gutturális igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D. A gyenge igék ragozása Elnevezés Jellemzők IV.D.1. A a P igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó a P igék Gyakorlatok

10 1.6. Szavak Megtanulandó héberül IV.D.2. A P igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó P igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.3. A y P igék A y P igék csoportjai IV.D.3.1. A wy P igék ragozása Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó wy P igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.3.2. A yy P igék ragozása Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.3.3. A xy P csoport Elnevezés Jellemzők Megjegyzések

11 Gyakorlatok Szavak IV.D.4. Az W [ igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó W [ igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.5. Az y [ igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó y [ igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.6. Az [ [ igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó [ [ igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D. 7. A h l igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó h l igék

12 7.5. Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.8. A a l igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó a l igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.E. Többszörösen rendhagyó igék Elnevezés, jellemzők Megtanulandó többszörösen rendhagyó igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül Függelék I. A főnevek csoportosítása II. Táblázatok Táblázat: a fontosabb prepozíciók ragozása Igeragozás A héber igeragozás rendszere Az erős igék ragozása Primae gutturális igék ragozása Mediae gutturális igék ragozása Tertiae gutturális igék ragozása A P igék A wy P igék

13 2.8. Az W [ igék Az [ [ igék A h l igék A a l igék III. A sémi nyelvek felosztása III.1. A hagyományos felosztás III.2. A genetikai felosztás IV. Szókincsépítés IV.1. Tulajdonnevek IV.2. Istenről IV.3. Az ember Testrészek és a test működése A lélek és a lélek működése A család IV.4. Bibliai állatnevek (fauna) IV.5. Bibliai növénynevek (flóra) Fák, gyümölcsfák Gabona, zöldség, egyéb IV.6. Héber idiómák V. Szakirodalom ajánló VI. Héber magyar szójegyzék

14 h B ELŐSZÓ Régi protestáns hagyomány hazánkban, hogy egy-egy teológiai tanár héber nyelvtant ír diákjainak. Ezt a nemes és szép tradíciót szeretné életben tartani e sorok írója is. Persze hogy ott van e hagyomány mögött az is, hogy az új kor kihívásaira új feleletet kell adni. Magyarországon a XX. században csak olyan tankönyvek születtek, amelyek terjedelmükben igen rövidek, tartalmilag hiányosak, a gyakorlatiasság szempontjának pedig csak részben, vagy egyáltalán nem feleltek meg. Többnyire egymást ismételték ezek a nyelvtanok, vagy korábbi nyelvtanok kompilációi voltak. Egész más kép tárul elénk, ha a külföldön használt nyelvtanokra pillantunk. A héber nyelvtanoknak angol és német nyelvterületen két nagy csoportja alakult ki: a gyakorlati, valamint az elméleti, leíró tankönyvek. Előbbiek között további finomodás vehető észre: találhatunk itt kezdőknek, valamint haladóknak írt tankönyvet, akárcsak egy modern nyelv tanulása esetén (pl. beginners level, intermediate level ). Esetenként előfordul a kettő ötvözése is, amely kezdő szintről indul, de az ismeretanyag elsajátítása végső soron a haladó szint elérését célozza. Ez utóbbi csoportba tartozik ez a tankönyv is 1. A hazai héber nyelvtanítás állapotának szomorú helyzetét mutatja, hogy leíró, elméleti nyelvtan egyáltalán nem született több, mint 150 éve. Egy ilyen nyelvtanra is szükség lenne (bár szűkebb körben), s ennek fényében kifejezetten gyakorlati szempontokat érvényesítő tankönyvek sorát lehetne írni, akár más-más pedagógiai felfogásban. Így a jelen magyar körülmények között azonban egy gyakorlati nyelvtannak is nagyobb figyelmet kell szentelnie az elméleti anyag megjelenítésére. Az elméleti és gyakorlati nyelvtanok szétválása mellett egy újabb korszak köszöntött be az elmúlt évtizedben a héber nyelvtanírás történetébe. A héber nyelvtanírást forradalmasítja a számítógép használata. Sosem látott ábrák, táblázatok, új fajta feladatok jelennek meg kihasználva a számítógép adta lehetőségeket. E tekintetben is ideje felzárkózni a világ élvonalához. A legelterjedtebb nyelvtanok a református teológiákon Módis László professzor és Tóth Kálmán professzor tankönyve. Mindkettő sokáig szolgálta a teológiai oktatást, különösen az utóbbi, hiszen Tóth Kálmán professzor hosszú évtizedeken át oktatta héber nyelvre a budapesti teológusokat. Mégis, a mai igényeknek már egyik nyelvtan sem felel meg sem az anyag mennyiségében, sem az anyag minőségében. 1 Ezért is kerültük szándékosan a könyv címében a nyelvtan megjelölést. Nem Grammatik des biblischen Hebräisch akar lenni jelen munkánk, abban az értelemben, hogy új nyelvészeti vagy módszertani megközelítést akar közölni, hanem ismert és bevett anyagot akar átadni, de mélyebb elméleti és gyakorlati segítséggel támogatva a törzsanyagot, mindezt külföldön már ismert korszerű eszközök segítségével. Persze egy ilyen tankönyv óhatatlanul egyben nyelvtan is, ezért a műfaji átfedés elkerülhetetlen.

15 Előbbi 54 oldal, utóbbi 72 oldal és szerzője szerint is inkább nyelvtani összefoglalás, ami a héber nyelv elemi szabályait tartalmazza. Nem állítom, hogy egy rövid nyelvtan nem lehet jó, de aki ismeri a héber nyelv gazdagságát, azonnal érzi a csonkítás fájdalmasságát! További gyengesége az említett tankönyveknek, hogy mondattant alig hoznak, gyakorló feladat pedig egyikben sincs. Ha valaki gyakorlatokat szeretne végezni a bibliai héber nyelv tanulása közben, magyar nyelven mindössze két füzet áll a rendelkezésére. Az első Karasszon Dezső professzor könyvecskéje, ami a Hollenberg-Budde szerzőpáros Hebräische Schulbuchjának a magyarra fordított változata. E népszerű és sokszor kiadott német tankönyv 2 felett is eljárt azonban az idő: a gyakorlatok nem foglalkoznak sem az alefbét, sem a magánhangzók, sem az olvasás, sem a főnévragozás elsajátíttatásával. Emellett a fordítási gyakorlatokban következetlenség fedezhető fel: egyes mondatok bibliai idézetek, mások a szerzők sajátjai, de még a kettő együttes alkalmazására is akad példa. További hibának tartjuk a didaktikai következetlenségét: az igékhez írt gyakorlatokban gyakran olyan alakok is előfordulnak, amelyek csak később szerepelnek a tananyagban, ráadásul a mondatok sorrendje sem tükrözi a comeniusi fokozatosság elvét 3. A másik gyakorlókönyv a holland Lettinga professzor könyvecskéjének 4 a fordítása. Ennél szintén kevés feladat van az írás és az olvasás begyakoroltatására, de ennél is nagyobb bajnak érzem, hogy didaktikailag ugyanazon a szinten van, mint fent említett párja. Elég szemléltetni az elmondottakat azzal, hogy ha egy modern nyelvet kellene elsajátítanunk ennyi és ilyen módon összeállított feladattal, bizony nehéz dolgunk lenne. Esetleges megoldás lenne idegen nyelvű tankönyveket adni diákjaink kezébe, de tapasztalatom szerint nem mindenki rendelkezik ilyen szintű nyelvtudással, másrészt felfogásom szerint ez nem válasz a kihívásra, hanem inkább a válaszadás megkerülése. Szükségesnek látszik tehát egy olyan magyar nyelvű bibliai héber tankönyv megírása, ami kellő elméleti tudást nyújt a tanulónak, ugyanakkor a gyakorlati szempontoknak (Biblia-centrikusság, szókincsépítés, a nyelvtani szabályok elsajátítása és begyakorlása) is megfelel. Az idegennyelvű nyelvtanok itt viszont mindenképpen követendő példát jelentenek, gondoljunk itt akár Jenni professzor nagy nyelvtanára 5, vagy Seow 6 és Weingreen 7 angol nyelvű munkáira. Utóbbi magyar fordításban is megjelent 8. Említettük, hogy : 24. kiadás! 3 Még mindig nagy haszonnal forgatható Comenius Didactica Magna c. műve (Pécs: Seneca Kiadó, 1992) minden pedagógusnak, lelkészi vagy tanári pályára készülőnek. 4 J.P. Lettinga: Hulpboek bij de Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (Leiden: E.J. Brill, ). 5 E. Jenni: Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. (Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1981; első kiadása: 1978). Ahogy az alcím is mutatja ( Neubearbeitiung des Hebräischen Schulbuchs von Hollenberg-Budde ) ez elvileg a Hollenberg-Budde tankönyv átdolgozott változata lenne a gyakorlatban azonban egy új, saját tankönyvvel állt elő a szerző. 6 C.L. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew. (Nashville: Abingdon Press, ). Az első kiadás (1987) didaktikai okok miatt nem javasolt: nem szerencsés a héber igetörzsek akkádos átnevezése, ezen kívül a Subject Index is használhatatlan. A második kiadás viszont méltán lett az egyik legkedveltebb amerikai tankönyv. 7 J. Weingreen: A Practical Grammar for Classical Hebrew. (Oxford: Clarendon Press, 1959.). 8 J. Weingreen: Bibliai héber nyelv- és gyakorlókönyv. A Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola jegyzete, évszám és hely feltüntetése nélkül. A héber szövegbe csúszott számtalan hiba, valamint a vastagabb, összemosodó héber betűk miatt ez a munka sajnos már közel sem azonos értékű az eredetivel.

16 leíró, elméleti nyelvtan milyen régen nem jelent meg magyar nyelven, ezért az elméletnek is meg kell jelennie valahogyan egy új igénnyel fellépő tankönyvben. A kihívás tehát több szempontból is nehéz, de meggyőződésem, hogy új szintre kell helyezni a honi héber nyelvoktatást. Persze olyan nyelvtanban is gondolkodnunk kell a XXI. század elején, ami elérhető lesz majd digitalizált formában is (CD, Internet) 9, s az adott feladat kitöltésénél a képernyőn például azonnal megjelenik a megoldás értékelése. A számítástechnika adta lehetőségeket alkalmazni kell a bibliai nyelvek oktatásában is. Az angol nyelvű tankönyvekben már látható ennek felismerése és egyre nagyobb alkalmazása 10. E tankönyvnél ez még csak a külső megformálásában és a feladatok megalkotásában kapott szerepet, de egyetemünk, a Károli Gáspár Református Egyetem Bibliai és Judaisztikai Kutatóintézetének távlati tervei között szerepel egy ilyen digitális tananyag megjelentetése is. Meggyőződésünk, hogy csak olyan embernek szabad nyelvtant írnia, aki nem csak az adott idegen nyelvet ismeri, hanem ismeri és szereti anyanyelvét is. Magyarul szépen és helyesen beszélni nehéz feladat. Írni pedig talán ennél is keményebb dió. E tankönyv szerzőjének régi szerelme a magyar nyelv, de akárhányszor vesz kézbe a szerző egy magyar nyelvtankönyvet, gyakorlókönyvet, vagy kézikönyvet továbbképzés céljából, újra és újra rá kell jönnie tudása foghíjas voltára. Ezért kérem a kedves olvasót, hogy ha valamit még szebb magyarsággal lehetett volna kifejezni, ill. lefordítani, de nem tettük azt meg, ne rója azt fel. A magyar nyelv kapcsán még egy megjegyzést szeretnénk tenni. Minden éven találkozni olyan diákokkal, akiknek jártassága a magyar nyelvtanban kívánnivalót hagy maga után. Ezért szükségesnek éreztük néhány fontosabb alapfogalom tisztázását (pl. ige, névmás, számnév stb.). Remélhetőleg ez sem terjedelmében, sem tartalmában nem rontotta a tankönyv színvonalát. Az egyik legfontosabb szempont a Biblia-központúság volt e tankönyv írása közben. Ezt követve igyekeztünk a nyelvtani anyagot minél több Szentírásból vett példával szemléltetni. Külön figyeltünk arra, hogy minél több bibliai könyv szerepeljen a válogatásban. A gyakorlatiasság és a Biblia-központúság vezérelt a tankönyv szókészletének összeállításában is. A héber Biblia szókincse közel szóból áll 11. Ebből azonban 7500 kevesebb, mint tíz alkalommal fordul elő. A gyakran használt szavak mennyisége tehát viszonylag nem nagy. Ebből a fennmaradó szókincsből igyekeztük a leggyakrabban használt szavakat beépíteni a tankönyv anyagába. Szerepel a tankönyvben minden olyan főnév, továbbá ige, ami százszor, vagy annál gyakrabban fordul elő a Szentírásban. Az egyes igék listájában külön szín jelzi az előfordulás gyakoriságát ezzel is szerettük volna átláthatóbbá tenni a 9 A változás szelét már érezzük a bevezetéstanoknál: nem rég jelent meg N.K. Gottwald bevezetéstana, a hátoldal belső zsebében mellékelve a könyv CD-ROM változata: The Hebrew Bible. A Socio-Literary Introduction with CD-ROM. (Minneapolis Fortress Press, 2002.) Ezt követte J.J. Collins munkája: Introduction to the Hebrew Bible. (Minneapolis: Fortress Press, 2004.) a sor nyilván egyre hosszabb lesz. 10 Bár a bibliai nyelvek tanításában digitális interaktív nyelvtan tudomásom szerint még nem született meg külföldön sem, csak idő kérdése ennek felbukkanása. Jelentős előrelépés ebbe az irányba E. Raizen munkássága (The University of Texas at Austin), aki a modern héber nyelvhez számos segédeszközt, pl. keresztrejtvényeket, interaktív feladatokat talál ki. Munkája megnézhető és használható az Interneten. 11 F.I. Andersen A.D. Forbes: The Vocabulary of the Old Testament (Rome: Pontificio Istituto Biblico, 1992; 8.o.) c. munkájának adata: lexikális egység.

17 megtanulandó szókincset. Emellett próbáltuk árnyaltabbá tenni a diák tudását. Az igéknél például ismertetjük nem csak az egyes törzsekben előforduló jelentésváltozást, de azt is, hogy melyik törzset használja gyakrabban vagy leggyakrabban az adott ige, esetleg melyik törzs az, amit egyáltalán nem használ. Ráadásul feltüntetjük az egyes igékből származó fontosabb származékszavakat is, ezzel is gyorsítva és szélesítve a szókészlet felépítésének útját. Ennek az alapszókincsnek a megtanulásával olyan kulcsot kap kezébe a tanuló, ami sok zárat nyit bibliaolvasás közben. Ugyanakkor ritkább szavak is helyet kaptak a könyvben, sőt gondoltam azokra a diákokra is, akik tovább akarják fejleszteni szókincsüket. Így kapott a Függelékben helyet néhány olyan blokk (tulajdonnevek, állatnevek, növénynevek, testrészek stb.), amellyel további rétegeket lehet építeni a már megszerzett szókészletre. Természetesen egy komoly szókincs felépítése csak a héber szövegek további olvasásával és szótározásával lehetséges. Szintén a gyakorlatiasság szempontjának érvényesítése miatt döntöttünk úgy, hogy a standard szótárak használatáról is szót ejtünk (lásd Függelék), elindítva így a diákot az önálló munka felé. Már a fenti gondolatok is sejtetik, hogy a tankönyv célja a Biblia nyelvének alapszintű megismertetése. Ebből fontos módszertani szempontok is következnek, hiszen ez a nyelv, a bibliai héber, egy ókori holt nyelv. (Bár nyelvészetileg a kérdés árnyaltabb, lásd majd részletesebben a modern héber/ivrit bemutatásánál.) Másképp fogalmazva: egy olyan nyelvet kell megtanítani a diáknak, amit egy ókori írásgyűjteményből ismerünk, s a végcél is ennek használata: olvasása és fordítása lesz majd. Ebből következően teljesen kiszorulhatnak olyan, a nyelvtanításban egyébként jól ismert és fontos célok, mint a hallás utáni értés vagy a beszédkészség. Az írás helyet kapott a tankönyvben, de szerepe így is csak másodlagos az olvasás, a nyelvtani szabályok elsajátítása és a fordítási gyakorlatok mellett. Tehát a négy alapkészségből (írás, olvasás, beszéd és megértés) a megértésre esik a legnagyobb hangsúly. Ezeket a módszertani megfontolásokat a gyakorlatok felépítésében, ill. az egyes feladattípusok arányában is érvényesítettük. Itt kell szólnunk részletesebben a könyv gyakorlatairól is. A bibliai héber nyelvet bemutató magyar nyelvű tankönyvek gyakorlat alatt héberről magyarra fordítást, esetleg ennek fordítottját, magyarról héberre fordítást értenek. Többnyire ez működik is, az igeragozás elsajáttítatásánál pedig szakmailag szinte elég is. Ugyanakkor ez a szemlélet egyhangúvá és unalmassá teszi a nyelvtanulás gyakorló és ellenőrző szakaszait. Ezért igyekeztünk belopni minél több olyan, a modern nyelvtanításban használt és bevált feladattípust, ami nem csak hogy színesebbé teszi a tanulást, hanem egyúttal jobban felméri, hogy mennyire értette meg a diák az anyagot és mennyire tudja alkalmazni a megszerzett ismereteket. A holt nyelvek oktatására is igaz: minden nyelvtanulás annyit ér, amennyire a gyakorlatban használható. Minden feladatot át kell ültetni a bibliai héber nyelv oktatásába, amivel jobban lehet érteni a Bibliát. Az itt bemutatott feladatok mind a szerző sajátja, de némi számítógépes tudással és kreativitással bárki újabbakat találhat ki. E nyelvkönyv célja az, hogy két félév alatt, 15 tanítási héttel számítva, heti négy, egyenként 45 perces órában megbízható alapot nyújtson a héber Biblia folyamatos olvasásához és fordításához. Ez tehát összesen mintegy 120 elvégzett tanórát jelent. A

18 tananyag elsajátítása kisebb óraszámmal is lehetséges, lassabban is. A példamondatok feldolgozása a tanulás első szakaszában mindenképpen kívánatos. A gyakorlatiasságnál maradva törekedtünk arra, hogy a tankönyv minél átláthatóbb, olvasóbarát legyen. A fontosabb kulcsszavakat, kifejezéseket vastag kiemelés jelzi, a definíciók, meghatározások és idegen szavak dőlt betűvel szerepelnek. Ettől csak a lábjegyzetekben tértünk el, ahol a bibliográfiai utalások könyvcímeit vagy a folyóiratokat jelöltük dőlt betűvel. A lábjegyzetek kapcsán ide kívánkozik egy újabb megjegyzés. A lábjegyzetek választása a végjegyzetekkel szemben tudatos választás volt. A lapozgatás elkerülésével gyorsabbá és kényelmesebbé válik a tájékozódás. Ugyanakkor önmérséklet és tanári irányítás kell annak érdekében, hogy a tanuló ne vesszen el a lábjegyzetek tengerében. Igyekeztünk élni a számítástechnika adta lehetőségekkel is. Számítógéppel szerkesztett táblázatok és ábrák teszik egyszerűbbé és érthetőbbé az anyagot (pl. a héber igeragozás rendszeréről). A gyakorlatiasságot igyekeztünk követni abban is, hogy előnyben részesítettük a magyar elnevezéseket, a latin vagy héber elnevezés zárójelben kapott helyet. Nem rejthetjük véka alá, hogy e nyelvtan erősen tükrözi a szerző felfogását. Ez nem csak a könyv szerkezetében, külalakjában jelentkezik, hanem gyakran a tartalomban is. Ilyen például a pe-jód csoportok rendszerezése, ahol visszatérünk a Gesenius féle felosztáshoz, ilyen például az ajin-jód csoport, ahol elvetjük a ybi ige mintaigeként való alkalmazását, de egyes szavak jelentésének meghatározása is ide sorolható. A szakmabeli olvasótábor feladata lesz annak eldöntése, hogy ez a könyv előnyére vagy hátrányára vált. A klasszikus felosztást (írás és olvasás, hangtan, alaktan, mondattan 12 ) a könyv nagyjából követi. Az alaktanban külön fejezetben tárgyaljuk az igeragozást, mivel a sémi nyelvekben ez jóval bonyolultabb és nagyobb anyag, mint más nyelvekben. Didaktikai megfontolásból is jónak tűnt ez a megkülönböztetés. Kimaradt viszont terjedelmi okokból a mondattan. Ez sajnálatos hiányossága e tankönyvnek, ráadásul egy részletes korszerű syntaxis megírása a bibliai héber nyelvből régi adóssága a magyar hebraisztikának. Ez munkában, tanulásban, terjedelemben mindenképpen egy külön kötetet jelent. Terveink szerint ez a jelenlegi tankönyv folytatása lesz majd. Ez a tankönyv nem önálló tanulásra készült. Általános vélekedés szerint a bibliai héber nyelv elsajátítása mindig az egyetemi tanulmányok egyik legnehezebb része. A betűk formája, az olvasás szokatlan iránya, az igeragozás rendkívül összetett szerkezete mind-mind alátámasztják ezt a vélekedést. Saját tapasztalataink is megerősítik ezt, ezért meggyőződésünk, hogy ezt a nyelvet csak tanár-diák közti közös munkával lehet sikeresen megtanulni. Ugyanakkor ez a nehéz munka meghozza gyümölcsét: kevés olyan szellemi élvezet van hívő ember számára, mint a Szentírás eredeti nyelven történő olvasása, tanulmányozása. Ennek az édes gyümölcsnek a megízlelését kívánom kedves olvasómnak (új diákomnak!) is. Még egy megjegyzés az olvasóhoz. A bibliai héber nyelv elsajátításához nagyfokú merevségnek és rugalmasságnak kell párosulnia a diákban. Mereven és kitartóan kell ragaszkodni a szabályok megtanulásához, a gyakorlatok elvégzéséhez, 12 Orthográfia, fonetika, morphológia, syntaxis.

19 ugyanakkor a megtanult szabályokat tudni kell rugalmasan alkalmazni is. E kettős szorítást a nyelvtan írása közben is éreztük. A héber Biblia (értsd itt: BHS) a maga 1574 oldalával valójában csak szűk irodalmi metszete ezer év zsidó történelmének. A nyelvtanírás közben ebből az irodalmi anyagból kell szabályokat megfogalmazni és nyelvtani gyűjteményt összeállítani. Ez általánosításhoz vezet, aminek érdekében minden nyelvtan hoz például a táblázatokban olyan alakokat, amik a Bibliában nem is fordulnak elő! Ugyanakkor az eredeti szöveg olvasásakor gyakran szembesülünk azzal a tényleges helyzettel, hogy számos, a szabályoktól eltérő formát és jelenséget tartalmaz a Biblia 13. Ezért fontos a rugalmasság is. A megtanult szabályokat tudni kell használni, méghozzá a bibliai héber esetében tudni kell rugalmasan használni. A bibliai héber nyelv teológiai nyelv. Bár a nyelvészet ilyen kategóriát nem ismer, ez mitsem változtat azon a tényen, hogy a héber Biblia ezer év isteni kijelentésének és vallási reflexiójának gyűjteménye, amit mélyen áthatnak a teológiai gondolatok, s ez a hatás legyűrűzik a nyelvi szintig. Ez a gyűjtemény a zsidóság Bibliája, a keresztyén Biblia 14 mennyiségileg két-harmad, időrendi szempontból pedig majdnem teljes része. Mindezek aláhúzzák a héber Biblia teológiai oldalának fontosságát. Ugyanakkor ennek a gyűjteménynek a legfiatalabb darabja is több, mint 2000 évvel ezelőtt született, tehát a teológiai háttér mellett kívánatos a kortörténet, az összehasonlító sémi nyelvészet, a régészet és más tudományágaknak, valamint a szöveg hagyományozásának és átdolgozási rétegeinek alapszintű ismerete is. A bibliai héber nyelv tehát a tanár részéről a nyelvi kommentárokon túlmenő magyarázatokat is igényel. Aki csak nyelvtani szabályokat tanul, sosem érti meg a héber nyelv gondolkodásmódját és lelkét. Terjedelmi okokból ezektől el kellett tekintenem, de diákjaim tudják, hogy szemléletet is igyekeztem nekik adni a héber nyelvtan tanítása közben. Itt fokozottan számítok kollégáim önállóságára és a Biblia iránti szeretetére. Hála és köszönet illesse Karasszon István professzort, aki már doktoranduszaként megtisztelt azzal, hogy rám bízta a héber nyelv oktatását a Károli Gáspár Református Egyetemen. E bizalom és a tőle kapott szakmai tanácsok sora nagy segítséget jelentettek a tankönyv megírásában. De köszönettel tartozom diákjaimnak is, akik észrevételeikkel maguk is szerzőivé váltak e könyvnek. Ez nem csak az évenként kitöltött speciális kérdőíveket jelenti, hanem diákjaim szóbeli visszajelzéseit is. Sokat tanultam és remélem a jövőben is tanulok diákjaimtól. Szakmai segítséget kaptam Kustár Zoltán, és Kőszeghy Miklós kollégáimtól. Köszönettel tartozom szerető feleségemnek, aki hol türelmével, hol buzdításával segítette e tankönyv megírását. Általa tapasztaltam meg az Írás igazságát: Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát (Péld. 18:22). E tankönyv megjelenéséhez jelentős erkölcsi és anyagi támogatást kaptam a Dunamelléki Református Egyházkerülettől, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegyétől, a Református Kulturális és Közéleti Központtól, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karától. Külön köszönet illeti Hegedűs Béla esperest, aki sokat fáradozott a nyugodt körülmények 13 A probléma nem újkeletű. Már az ókori görögök közt vita folyt az analogisták és anomalisták közt: előbbiek paradigmákat (példákat, szabályosságokat) kerestek, míg utóbbiak a rendellenességeket és kivételeket keresték. 14 A keresztyén jelzőből adódóan itt a protestáns bibliafordításokra gondolunk. A katolikus fordítás esetében ( keresztény ) a fenti arányok mások.

20 biztosítása érdekében. Végül de elsősorban hálával tartozom az Örökkévalónak, aki erőt adott e könyv megírásához, a munka mögötti rengeteg átdolgozott éjszakához. Sok imádkozás és elmélkedés van e könyv mögött, kedves olvasó. Mindazáltal korántsem tekintem befejezettnek munkámat. A következő évek tapasztalata, a diákoktól és kollégáktól érkező visszajelzések esetleg további változtatásokat tesznek majd szükségessé e tankönyvben, amit nyitottan várok, már csak a Biblia nyelvének tanítása iránt érzett felelősség miatt is. Az Örökkévaló áldását kérem olvasómra.

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben

A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Anna Grzeszak, Damian Kaleta A nyelvtani szabályok bemutatási módjai három magyar nyelvkönyvben Dolgozatunk célja, hogy megnézzük, hogyan mutatják be a nyelvtani szabályokat az egyes magyar nyelvkönyvek.

Részletesebben

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program

Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program Nyelvtudományi Doktori Iskola - Japán filológia Doktori Program A program rövid bemutatása: A nagy kulturális örökséggel rendelkező Japán megértése csak Japán kulturális gyökereinek és fejlődési sajátosságainak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 9. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az óra

Részletesebben

Az Ószövetség másik fele

Az Ószövetség másik fele A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI K a r a s s z o n Is t v á n Az Ószövetség másik fele A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszékének

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv

Tanmenet. Kínai, mint második idegen nyelv Tanmenet Kínai, mint második idegen nyelv Az óra címe: Kínai, mint második idegen nyelv Évfolyam: 11. évfolyam Óraszám: heti 3 tanóra 43 héten keresztül: 129 tanóra/év Óraadó: Az óra rövid leírása: Az

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra)

NT MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT. (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) NT-11631 MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 6. TANMENETJAVASLAT (heti 2 óra, azaz évi 74 óra) A tanmenetben megadott gyakorlatszámok csak tájékoztató jellegűek, nem a megoldandó feladatok mennyiségét jelölik,

Részletesebben

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016

Óratípusok. Dr. Nyéki Lajos 2016 Óratípusok Dr. Nyéki Lajos 2016 Bevezetés Az oktatási folyamatban alkalmazott szervezeti formák legfontosabb komponense a tanítási óra. Az ismeret-elsajátítás alapegysége a témakör. A tanítási órák felosztása,

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

2013/14. tanév. 3.osztály

2013/14. tanév. 3.osztály 2013/14. tanév Magyar és tanmenet 3.osztály Tanító: Kottyán Dóra, Törzsökné Peske Edina Tankönyv:Földvári Erika munkatankönyv I-II. Földvári Erika munkatankönyv Éves óraszám:148 óra ( heti 4 óra) 1.hét

Részletesebben

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ

Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ. olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Catherine Talor JÁTÉKOS OLASZ olasz nyelvköny és munkafüzet gyerekeknek I. ELŐSZÓ Szeretettel ajánlom ezt a nyelvkönyvsorozatot kezdő tanulóknak (felnőtteknek gyerekeknek) egyaránt. Ez az olasz nyelvkönyv

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

TANANYAGAINK BEMUTATÁSA

TANANYAGAINK BEMUTATÁSA TANANYAGAINK BEMUTATÁSA Aldea Mária: "Mindenki másképp csinálja" (LGT) A Tanuljunk magyarul! CD-ROM 1. részének bemutatása 1. A számítógép és a CD-ROM kihívása a nyelvtanításban A Magyar Nyelvi Intézet

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM

Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judit AZ ÉN VILÁGOM Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Wien Bécs, 2012 Támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapest Lektorálta Kovátsné dr. Németh Mária Sántáné

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév

TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Angol általános nyelvi tárgyak Angol Kezdő 1 (A1) Angol Kezdő 2 (A1) TÁJÉKOZTATÓ 2012/13 tanév Kezdőknek, újrakezdőknek A tanfolyam célja az angol nyelv alapjainak megismerése korszerű tananyagokkal, beszéd

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE

FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE FEJÉR KÁLMÁN SZOLFÉZS PÉLDATÁR NÉPI DALLAMOK ZENEISKOLÁK RÉSZÉRE Kolozsvár, 1999 A példatár megjelenését a Magyar Oktatási Miisztérium támogatta Az elektronikus változat elkészítését az Emberi Erőforrások

Részletesebben

2

2 1 SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 66. SZÉKELY GÁBOR EGY SAJÁTOS NYELVI JELENSÉG, A FOKOZÁS TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 4 KÖNYVEM

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber

Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber Nyelvészeti módszerek és irányzatok, bibliai és rabbinikus héber BMA-HEBD-111, P/TÖ/HB-1, BBV-101.51, BMVD-101.78 Biró Tamás 2015. március 10.: Morfológia, kísérletes nyelvészet Egy kutatási projekt (és

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül

Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Kulcskompetenciák kereszttüzében Az idegennyelv-tanulás és az ICT kapcsolata egy olasz multimédiás tananyagon keresztül Istókovics Nóra KE-CSPFK Művelődésszervező szak Az előadás célja: Az ICT fontosságának

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter Katolikus Egyetem 1. előadás: Bevezetés Előadó: Tóth Ildikó, PhD. Bevezetés a nyelvtudományba Előadás 2009/2010. I.félév Pázmány Péter

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter

TÖRTÉNELEM Borhegyi Péter A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz-, és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 TÖRTÉNELEM 9-10. Borhegyi Péter Tankönyvi szerzők: Dr. Németh György (az

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

Francia nyelv középhaladóknak

Francia nyelv középhaladóknak Francia nyelv középhaladóknak Próbalecke Az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv középhaladóknak tananyagsorozatát azoknak ajánljuk, akik az ELO Könyvkiadó Kft. Francia nyelv kezdőknek tananyagsorozatát már

Részletesebben

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program

Résztvevői ütemterv. A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program Résztvevői ütemterv A Szabad hozzáférésű komplex természettudományos tananyagok tanórai és tanórán kívüli felhasználása c. továbbképzési program A továbbképzés: alapítási engedély száma: óraszáma (megszerezhető

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl!

Kérje meg a pályázókat, hogy az Europass önéletrajzot használják, így Ön világos képet kaphat készségeikrõl és szakértelmükrõl! Europass Önéletrajz Az Europass önéletrajz (CV) a hagyományos önéletrajzi formátumot követõ dokumentum, amellyel a felhasználók részletesebben, világosan és egyértelmûen bemutathatják képzettségeiket és

Részletesebben

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK" CÍMŰ PERIÓDIKUS KIADVÁNYBAN MEGJELENŐ CIKKEK FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. CIKKEK, TANULMÁNYOK KÖZLÉSÉNEK RENDJE A szerző a közölni kívánt cikket a főszerkesztő címére

Részletesebben

- 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin

- 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin - 201 - Petro Lizanec - Horváth Katalin Magyar nyelvtankönyv kezdőknek Napjainkban Kárpát-Ukrajnában megnőtt az érdeklődés a magyar nyelv iránt az orosz és az ukrán ajkú lakosság körében. Ezt egyrészt

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA

Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA Szíjártó Imre A MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET TANÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANA TARTALOM Előszó I. Tantárgytörténet és tantárgyi modellek Vázlat a mozgókép és médiaoktatás magyarországi történetéről A mozgókép

Részletesebben

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015

Pedagógiai alapfogalmak. Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógiai alapfogalmak Dr. Nyéki Lajos 2015 Pedagógia Az ókori görög nevelés fogalom a) agógé - fegyelmezés b) trophé ápolás a hetedik életévig c) paideia a szabad görög fiúgyermek testi és szellemi nevelése

Részletesebben

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS

MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS MSc SZINTŰ MŰSZAKI SZAKFORDÍTÓ KÉPZÉS I. A képzés célja: A mérnöki munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint)

A korai idegennyelv-oktatás narratív megközelítése: a Hocus&Lotus módszer a 3-8 évesek idegennyelv-oktatásában. (1. szint) A következő tanfolyam időpontja: 2012 március 30-31 és április 13-14, helyszíne: Piliscsaba Iosephinum Kollégium. Jelentkezni a jelentkezési lap visszaküldésével és előleg befizetésével lehet. A korai

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom

Pathy Lívia Seper Judith. Az én világom Pathy Lívia Seper Judith Az én világom Sodalitas Oberwart Felsőőr, 2009 3 Gefördert von / A könyv készítését támogatta a Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma LEKTORÁLTA Kovátsné dr.

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 96 órás tanfolyam 1 48. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 75 pont 75 pont 75 pont 75 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgáztató intézmény biztosítja Nyomtatott

Részletesebben

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN

A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN A MŰSZAKI ÁBRÁZOLÁS E-ELARNING ALAPÚ OKTATÁSA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN E-LEARNING BASED INSTRUCTION OF TECHNICAL DRAWING AT SZECHENYI ISTVAN UNIVERSITY Kovács Miklós, kovacsm@sze.hu Széchenyi István

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

Tanmenet a 10. évfolyam számára

Tanmenet a 10. évfolyam számára Tanmenet a 10. évfolyam számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 2. ÉV ELEJI ISMÉTLÉS 3 5. HANGTAN A hangtan területei A magánhangzók rendszere A mássalhangzók rendszere A magánhangzótörvények A

Részletesebben

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont.

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont. KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 1 60. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK tankönyvcsalád

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT ZU BERLIN Mi lesz veled, kis nyelv? A kis nyelvek és kultúrák közvetítésének módszertani és szervezeti kérdései, perspektívái a Bologna-rendszer tükrében. Konferencia a Berlini Humboldt Egyetem Szlavisztikai Intézetének

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében

Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében Márton János Többségi nyelvű iskolaválasztás székelyföldi magyar nemzetiségű diákok körében 1. Bevezető, előzmények A kisebbségi iskolaválasztás kérdéskörét egy 2012-ben készült kutatás keretében már vizsgáltuk:

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ

Csákberényiné Tóth Klára. Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Csákberényiné Tóth Klára Mondatolvasás és megértés TANKÖNYV TANESZKÖZ Ha a gyengének ítélt szövegértés okait kutatjuk, az alapoknál érdemes elkezdeni a vizsgálatot. Mennyire készítjük fel a gyerekeket

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis

Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis Klasszikus héber nyelv 4.: Szintaxis BBN-HEB11-204 Koltai Kornélia, Biró Tamás 2014. november 19. Témaválasztás házi dolgozatra Ismétlés: rendhagyó igék A mondat belső szerkezete Az óra céljai: Emlékeztető

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Comenius anyanyelvi nevelés terén megfogalmazott állításai,

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.1. Forrásnyelvi környezet (külföldön) Egy 120 órás tanfolyam első 60 órájára (1 60. óra) Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS

KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS TIT PANNON EGYESÜLETE - GYŐR KUTATÁSI ZÁRÓJELENTÉS A felnőttek idegen nyelv ismeretét vizsgáló helyzetelemzés, amely a Határon Átnyúló Felnőttképzési Nyelvi Módszertani Központ létesítése című projekt

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Helyesírás A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben