Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011"

Átírás

1 Egeresi László Sándor A bibliai héber nyelv tankönyve yk nt wvl qwdqd 2, javított kiadás BIBLIOPHILIA KFT Budapest, 2011

2 Karasszon Dezső emlékének l xz

3 TARTALOM Előszó Előszó a második kiadáshoz Az átírás Rövidítések BEVEZETÉS 1. A héber nyelvtan definiálása A héber nyelv helye a sémi nyelvek között A sémi elnevezés A sémi nyelvek felosztása A héber nyelv története A bibliai héber nyelv Pre-klasszikus vagy archaikus héber Klasszikus héber Kései (fogság utáni) héber A rabbinusi/misnai héber nyelv A középkori héber nyelv A modern héber nyelv A héber nyelv Biblián kívüli nyelvemlékei I. FEJEZET: A HÉBER ÍRÁS ÉS OLVASÁS I.1. A mássalhangzók (az alefbét) Az alefbét kialakulása A mássalhangzók neve és írása... 55

4 1.3. Elnyújtott betűk (litterae diletabiles) A mássalhangzók ejtése A torokhangzók ejtése A sín és a szín ejtése (c/v) A dágés (vged:) Gyakorlatok I.2. A magánhangzók Az olvasási anyabetűk (t/mai t/yti/a) A magánhangzórendszer (dwqni) kialakulása A teljes magánhangzók Megjegyzések A félhangzók A s ö wá (aw:v]) és fajtái, valamint ejtésük A belopott patah Gyakorlatok I.3. Az olvasás K ö tíb, q ö ré, q ö ré perpetuum Kialakulása A q ö ré perpetuum Megjegyzések Gyakorlatok (k ö tíb, q ö ré, q ö ré perpetuum) Maqqéf (¹Qem'&) Meteg (gt,m,) A hangsúlyjelek (µymi[;f]) Szóf pászúq (qwsp; ¹/s) Az olvasás módja Gyakorlatok (az olvasás gyakorlása) II. FEJEZET: HANGTAN II.1. A mássalhangzók A mássalhangzók felosztása... 95

5 1.2. A mássalhangzók változásai A mássalhangzók sajátosságai II.2. A magánhangzók A magánhangzók változásai II.3. Szótagok II.4. A hangsúly II.5. A pausa (értelmi szünet) II.6. Gyakorlatok III. FEJEZET: ALAKTAN III.1. A határozott névelő és a névmások A határozott névelő (h[;ydiyòh' ahe) A határozott névelő képzése Megjegyzések Szavak Gyakorlatok A névmás meghatározása A személyes névmás A mutató névmás A kérdő névmás A vonatkozó névmás A birtokos névmás A határozatlan és általános névmás A visszaható névmás Gyakorlat (névmások) III.2. A névszók A névszó fogalmának meghatározása A főnév (µx,[,h; µve) Elnevezés

6 A főnevek jellemzése: felosztás, nem, szám, status Megjegyzések Rendhagyó főnevek Megjegyzések A főnév ragozása (twkymis]) Megjegyzések A főnevek ragozás szerinti csoportosítása Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül A melléknév (ra'toh' µve) Elnevezés Jellemzők A jelzős szerkezet Megjegyzések Népnevek A melléknév fokozása Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül A számnevek (µyrip;s]mi) Az elnevezés Tőszámnevek Sorszámnevek Törtszámok Szorzószámok Osztószámok Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül III.3. Partikulák A prepozíciók Elnevezés

7 Felosztás Jellemzők Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül Kötőszók Mellérendelő kötőszók Alárendelő kötőszók Gyakorlatok Szavak Határozószók Tagadó és kérdőszók Önálló kérdőszók A kérdő partikula (hl;aev]h' ahe) Tagadó és tiltószók Szavak Megtanulandó héberül IV. FEJEZET: AZ IGERAGOZÁS IV.A. Szerkezeti tudnivalók Elnevezések Jellemzők A gyök (vr,vo) Az igetörzsek (µyniy:nòbi) Az igetörzsek jelentése és képzése A nyelvtani kategóriák jelentése és képzése Az ún. perfectum és imperfectum A felszólító módok Az infinitivus A participium A megfordító wáw (waw consecutivum)

8 2.6. A héber igeragozás felosztása Az igealak meghatározásának lépései Megjegyzések Gyakorlatok IV.B. 1. Az erős igék ragozása A qal igetörzs ragozása A nifal igetörzs ragozása A piél igetörzs ragozása A pual igetörzs ragozása A hifíl igetörzs ragozása A hofal igetörzs ragozása A hitpaél igetörzs ragozása Az intranzitív igék ragozása Megjegyzések Megtanulandó erős igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.B.2. Erős igék szufixumokkal Jellemzők Megjegyzések Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.C. A gutturális igék ragozása Elnevezés Felosztás Jellemzők IV.C.1. A primae gutturális igék

9 1.1. Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó primae gutturális igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.C.2. A mediae gutturális igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó mediae gutturális igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.C.3. A tertiae gutturális igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó tertiae gutturális igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D. A gyenge igék ragozása Elnevezés Jellemzők IV.D.1. A a P igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó a P igék Gyakorlatok

10 1.6. Szavak Megtanulandó héberül IV.D.2. A P igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó P igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.3. A y P igék A y P igék csoportjai IV.D.3.1. A wy P igék ragozása Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó wy P igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.3.2. A yy P igék ragozása Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.3.3. A xy P csoport Elnevezés Jellemzők Megjegyzések

11 Gyakorlatok Szavak IV.D.4. Az W [ igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó W [ igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.5. Az y [ igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó y [ igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.6. Az [ [ igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó [ [ igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D. 7. A h l igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó h l igék

12 7.5. Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.D.8. A a l igék Elnevezés Jellemzők Megjegyzések Megtanulandó a l igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül IV.E. Többszörösen rendhagyó igék Elnevezés, jellemzők Megtanulandó többszörösen rendhagyó igék Gyakorlatok Szavak Megtanulandó héberül Függelék I. A főnevek csoportosítása II. Táblázatok Táblázat: a fontosabb prepozíciók ragozása Igeragozás A héber igeragozás rendszere Az erős igék ragozása Primae gutturális igék ragozása Mediae gutturális igék ragozása Tertiae gutturális igék ragozása A P igék A wy P igék

13 2.8. Az W [ igék Az [ [ igék A h l igék A a l igék III. A sémi nyelvek felosztása III.1. A hagyományos felosztás III.2. A genetikai felosztás IV. Szókincsépítés IV.1. Tulajdonnevek IV.2. Istenről IV.3. Az ember Testrészek és a test működése A lélek és a lélek működése A család IV.4. Bibliai állatnevek (fauna) IV.5. Bibliai növénynevek (flóra) Fák, gyümölcsfák Gabona, zöldség, egyéb IV.6. Héber idiómák V. Szakirodalom ajánló VI. Héber magyar szójegyzék

14 h B ELŐSZÓ Régi protestáns hagyomány hazánkban, hogy egy-egy teológiai tanár héber nyelvtant ír diákjainak. Ezt a nemes és szép tradíciót szeretné életben tartani e sorok írója is. Persze hogy ott van e hagyomány mögött az is, hogy az új kor kihívásaira új feleletet kell adni. Magyarországon a XX. században csak olyan tankönyvek születtek, amelyek terjedelmükben igen rövidek, tartalmilag hiányosak, a gyakorlatiasság szempontjának pedig csak részben, vagy egyáltalán nem feleltek meg. Többnyire egymást ismételték ezek a nyelvtanok, vagy korábbi nyelvtanok kompilációi voltak. Egész más kép tárul elénk, ha a külföldön használt nyelvtanokra pillantunk. A héber nyelvtanoknak angol és német nyelvterületen két nagy csoportja alakult ki: a gyakorlati, valamint az elméleti, leíró tankönyvek. Előbbiek között további finomodás vehető észre: találhatunk itt kezdőknek, valamint haladóknak írt tankönyvet, akárcsak egy modern nyelv tanulása esetén (pl. beginners level, intermediate level ). Esetenként előfordul a kettő ötvözése is, amely kezdő szintről indul, de az ismeretanyag elsajátítása végső soron a haladó szint elérését célozza. Ez utóbbi csoportba tartozik ez a tankönyv is 1. A hazai héber nyelvtanítás állapotának szomorú helyzetét mutatja, hogy leíró, elméleti nyelvtan egyáltalán nem született több, mint 150 éve. Egy ilyen nyelvtanra is szükség lenne (bár szűkebb körben), s ennek fényében kifejezetten gyakorlati szempontokat érvényesítő tankönyvek sorát lehetne írni, akár más-más pedagógiai felfogásban. Így a jelen magyar körülmények között azonban egy gyakorlati nyelvtannak is nagyobb figyelmet kell szentelnie az elméleti anyag megjelenítésére. Az elméleti és gyakorlati nyelvtanok szétválása mellett egy újabb korszak köszöntött be az elmúlt évtizedben a héber nyelvtanírás történetébe. A héber nyelvtanírást forradalmasítja a számítógép használata. Sosem látott ábrák, táblázatok, új fajta feladatok jelennek meg kihasználva a számítógép adta lehetőségeket. E tekintetben is ideje felzárkózni a világ élvonalához. A legelterjedtebb nyelvtanok a református teológiákon Módis László professzor és Tóth Kálmán professzor tankönyve. Mindkettő sokáig szolgálta a teológiai oktatást, különösen az utóbbi, hiszen Tóth Kálmán professzor hosszú évtizedeken át oktatta héber nyelvre a budapesti teológusokat. Mégis, a mai igényeknek már egyik nyelvtan sem felel meg sem az anyag mennyiségében, sem az anyag minőségében. 1 Ezért is kerültük szándékosan a könyv címében a nyelvtan megjelölést. Nem Grammatik des biblischen Hebräisch akar lenni jelen munkánk, abban az értelemben, hogy új nyelvészeti vagy módszertani megközelítést akar közölni, hanem ismert és bevett anyagot akar átadni, de mélyebb elméleti és gyakorlati segítséggel támogatva a törzsanyagot, mindezt külföldön már ismert korszerű eszközök segítségével. Persze egy ilyen tankönyv óhatatlanul egyben nyelvtan is, ezért a műfaji átfedés elkerülhetetlen.

15 Előbbi 54 oldal, utóbbi 72 oldal és szerzője szerint is inkább nyelvtani összefoglalás, ami a héber nyelv elemi szabályait tartalmazza. Nem állítom, hogy egy rövid nyelvtan nem lehet jó, de aki ismeri a héber nyelv gazdagságát, azonnal érzi a csonkítás fájdalmasságát! További gyengesége az említett tankönyveknek, hogy mondattant alig hoznak, gyakorló feladat pedig egyikben sincs. Ha valaki gyakorlatokat szeretne végezni a bibliai héber nyelv tanulása közben, magyar nyelven mindössze két füzet áll a rendelkezésére. Az első Karasszon Dezső professzor könyvecskéje, ami a Hollenberg-Budde szerzőpáros Hebräische Schulbuchjának a magyarra fordított változata. E népszerű és sokszor kiadott német tankönyv 2 felett is eljárt azonban az idő: a gyakorlatok nem foglalkoznak sem az alefbét, sem a magánhangzók, sem az olvasás, sem a főnévragozás elsajátíttatásával. Emellett a fordítási gyakorlatokban következetlenség fedezhető fel: egyes mondatok bibliai idézetek, mások a szerzők sajátjai, de még a kettő együttes alkalmazására is akad példa. További hibának tartjuk a didaktikai következetlenségét: az igékhez írt gyakorlatokban gyakran olyan alakok is előfordulnak, amelyek csak később szerepelnek a tananyagban, ráadásul a mondatok sorrendje sem tükrözi a comeniusi fokozatosság elvét 3. A másik gyakorlókönyv a holland Lettinga professzor könyvecskéjének 4 a fordítása. Ennél szintén kevés feladat van az írás és az olvasás begyakoroltatására, de ennél is nagyobb bajnak érzem, hogy didaktikailag ugyanazon a szinten van, mint fent említett párja. Elég szemléltetni az elmondottakat azzal, hogy ha egy modern nyelvet kellene elsajátítanunk ennyi és ilyen módon összeállított feladattal, bizony nehéz dolgunk lenne. Esetleges megoldás lenne idegen nyelvű tankönyveket adni diákjaink kezébe, de tapasztalatom szerint nem mindenki rendelkezik ilyen szintű nyelvtudással, másrészt felfogásom szerint ez nem válasz a kihívásra, hanem inkább a válaszadás megkerülése. Szükségesnek látszik tehát egy olyan magyar nyelvű bibliai héber tankönyv megírása, ami kellő elméleti tudást nyújt a tanulónak, ugyanakkor a gyakorlati szempontoknak (Biblia-centrikusság, szókincsépítés, a nyelvtani szabályok elsajátítása és begyakorlása) is megfelel. Az idegennyelvű nyelvtanok itt viszont mindenképpen követendő példát jelentenek, gondoljunk itt akár Jenni professzor nagy nyelvtanára 5, vagy Seow 6 és Weingreen 7 angol nyelvű munkáira. Utóbbi magyar fordításban is megjelent 8. Említettük, hogy : 24. kiadás! 3 Még mindig nagy haszonnal forgatható Comenius Didactica Magna c. műve (Pécs: Seneca Kiadó, 1992) minden pedagógusnak, lelkészi vagy tanári pályára készülőnek. 4 J.P. Lettinga: Hulpboek bij de Grammatica van het Bijbels Hebreeuws (Leiden: E.J. Brill, ). 5 E. Jenni: Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten Testaments. (Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1981; első kiadása: 1978). Ahogy az alcím is mutatja ( Neubearbeitiung des Hebräischen Schulbuchs von Hollenberg-Budde ) ez elvileg a Hollenberg-Budde tankönyv átdolgozott változata lenne a gyakorlatban azonban egy új, saját tankönyvvel állt elő a szerző. 6 C.L. Seow: A Grammar for Biblical Hebrew. (Nashville: Abingdon Press, ). Az első kiadás (1987) didaktikai okok miatt nem javasolt: nem szerencsés a héber igetörzsek akkádos átnevezése, ezen kívül a Subject Index is használhatatlan. A második kiadás viszont méltán lett az egyik legkedveltebb amerikai tankönyv. 7 J. Weingreen: A Practical Grammar for Classical Hebrew. (Oxford: Clarendon Press, 1959.). 8 J. Weingreen: Bibliai héber nyelv- és gyakorlókönyv. A Sola Scriptura Lelkészképző és Teológiai Főiskola jegyzete, évszám és hely feltüntetése nélkül. A héber szövegbe csúszott számtalan hiba, valamint a vastagabb, összemosodó héber betűk miatt ez a munka sajnos már közel sem azonos értékű az eredetivel.

16 leíró, elméleti nyelvtan milyen régen nem jelent meg magyar nyelven, ezért az elméletnek is meg kell jelennie valahogyan egy új igénnyel fellépő tankönyvben. A kihívás tehát több szempontból is nehéz, de meggyőződésem, hogy új szintre kell helyezni a honi héber nyelvoktatást. Persze olyan nyelvtanban is gondolkodnunk kell a XXI. század elején, ami elérhető lesz majd digitalizált formában is (CD, Internet) 9, s az adott feladat kitöltésénél a képernyőn például azonnal megjelenik a megoldás értékelése. A számítástechnika adta lehetőségeket alkalmazni kell a bibliai nyelvek oktatásában is. Az angol nyelvű tankönyvekben már látható ennek felismerése és egyre nagyobb alkalmazása 10. E tankönyvnél ez még csak a külső megformálásában és a feladatok megalkotásában kapott szerepet, de egyetemünk, a Károli Gáspár Református Egyetem Bibliai és Judaisztikai Kutatóintézetének távlati tervei között szerepel egy ilyen digitális tananyag megjelentetése is. Meggyőződésünk, hogy csak olyan embernek szabad nyelvtant írnia, aki nem csak az adott idegen nyelvet ismeri, hanem ismeri és szereti anyanyelvét is. Magyarul szépen és helyesen beszélni nehéz feladat. Írni pedig talán ennél is keményebb dió. E tankönyv szerzőjének régi szerelme a magyar nyelv, de akárhányszor vesz kézbe a szerző egy magyar nyelvtankönyvet, gyakorlókönyvet, vagy kézikönyvet továbbképzés céljából, újra és újra rá kell jönnie tudása foghíjas voltára. Ezért kérem a kedves olvasót, hogy ha valamit még szebb magyarsággal lehetett volna kifejezni, ill. lefordítani, de nem tettük azt meg, ne rója azt fel. A magyar nyelv kapcsán még egy megjegyzést szeretnénk tenni. Minden éven találkozni olyan diákokkal, akiknek jártassága a magyar nyelvtanban kívánnivalót hagy maga után. Ezért szükségesnek éreztük néhány fontosabb alapfogalom tisztázását (pl. ige, névmás, számnév stb.). Remélhetőleg ez sem terjedelmében, sem tartalmában nem rontotta a tankönyv színvonalát. Az egyik legfontosabb szempont a Biblia-központúság volt e tankönyv írása közben. Ezt követve igyekeztünk a nyelvtani anyagot minél több Szentírásból vett példával szemléltetni. Külön figyeltünk arra, hogy minél több bibliai könyv szerepeljen a válogatásban. A gyakorlatiasság és a Biblia-központúság vezérelt a tankönyv szókészletének összeállításában is. A héber Biblia szókincse közel szóból áll 11. Ebből azonban 7500 kevesebb, mint tíz alkalommal fordul elő. A gyakran használt szavak mennyisége tehát viszonylag nem nagy. Ebből a fennmaradó szókincsből igyekeztük a leggyakrabban használt szavakat beépíteni a tankönyv anyagába. Szerepel a tankönyvben minden olyan főnév, továbbá ige, ami százszor, vagy annál gyakrabban fordul elő a Szentírásban. Az egyes igék listájában külön szín jelzi az előfordulás gyakoriságát ezzel is szerettük volna átláthatóbbá tenni a 9 A változás szelét már érezzük a bevezetéstanoknál: nem rég jelent meg N.K. Gottwald bevezetéstana, a hátoldal belső zsebében mellékelve a könyv CD-ROM változata: The Hebrew Bible. A Socio-Literary Introduction with CD-ROM. (Minneapolis Fortress Press, 2002.) Ezt követte J.J. Collins munkája: Introduction to the Hebrew Bible. (Minneapolis: Fortress Press, 2004.) a sor nyilván egyre hosszabb lesz. 10 Bár a bibliai nyelvek tanításában digitális interaktív nyelvtan tudomásom szerint még nem született meg külföldön sem, csak idő kérdése ennek felbukkanása. Jelentős előrelépés ebbe az irányba E. Raizen munkássága (The University of Texas at Austin), aki a modern héber nyelvhez számos segédeszközt, pl. keresztrejtvényeket, interaktív feladatokat talál ki. Munkája megnézhető és használható az Interneten. 11 F.I. Andersen A.D. Forbes: The Vocabulary of the Old Testament (Rome: Pontificio Istituto Biblico, 1992; 8.o.) c. munkájának adata: lexikális egység.

17 megtanulandó szókincset. Emellett próbáltuk árnyaltabbá tenni a diák tudását. Az igéknél például ismertetjük nem csak az egyes törzsekben előforduló jelentésváltozást, de azt is, hogy melyik törzset használja gyakrabban vagy leggyakrabban az adott ige, esetleg melyik törzs az, amit egyáltalán nem használ. Ráadásul feltüntetjük az egyes igékből származó fontosabb származékszavakat is, ezzel is gyorsítva és szélesítve a szókészlet felépítésének útját. Ennek az alapszókincsnek a megtanulásával olyan kulcsot kap kezébe a tanuló, ami sok zárat nyit bibliaolvasás közben. Ugyanakkor ritkább szavak is helyet kaptak a könyvben, sőt gondoltam azokra a diákokra is, akik tovább akarják fejleszteni szókincsüket. Így kapott a Függelékben helyet néhány olyan blokk (tulajdonnevek, állatnevek, növénynevek, testrészek stb.), amellyel további rétegeket lehet építeni a már megszerzett szókészletre. Természetesen egy komoly szókincs felépítése csak a héber szövegek további olvasásával és szótározásával lehetséges. Szintén a gyakorlatiasság szempontjának érvényesítése miatt döntöttünk úgy, hogy a standard szótárak használatáról is szót ejtünk (lásd Függelék), elindítva így a diákot az önálló munka felé. Már a fenti gondolatok is sejtetik, hogy a tankönyv célja a Biblia nyelvének alapszintű megismertetése. Ebből fontos módszertani szempontok is következnek, hiszen ez a nyelv, a bibliai héber, egy ókori holt nyelv. (Bár nyelvészetileg a kérdés árnyaltabb, lásd majd részletesebben a modern héber/ivrit bemutatásánál.) Másképp fogalmazva: egy olyan nyelvet kell megtanítani a diáknak, amit egy ókori írásgyűjteményből ismerünk, s a végcél is ennek használata: olvasása és fordítása lesz majd. Ebből következően teljesen kiszorulhatnak olyan, a nyelvtanításban egyébként jól ismert és fontos célok, mint a hallás utáni értés vagy a beszédkészség. Az írás helyet kapott a tankönyvben, de szerepe így is csak másodlagos az olvasás, a nyelvtani szabályok elsajátítása és a fordítási gyakorlatok mellett. Tehát a négy alapkészségből (írás, olvasás, beszéd és megértés) a megértésre esik a legnagyobb hangsúly. Ezeket a módszertani megfontolásokat a gyakorlatok felépítésében, ill. az egyes feladattípusok arányában is érvényesítettük. Itt kell szólnunk részletesebben a könyv gyakorlatairól is. A bibliai héber nyelvet bemutató magyar nyelvű tankönyvek gyakorlat alatt héberről magyarra fordítást, esetleg ennek fordítottját, magyarról héberre fordítást értenek. Többnyire ez működik is, az igeragozás elsajáttítatásánál pedig szakmailag szinte elég is. Ugyanakkor ez a szemlélet egyhangúvá és unalmassá teszi a nyelvtanulás gyakorló és ellenőrző szakaszait. Ezért igyekeztünk belopni minél több olyan, a modern nyelvtanításban használt és bevált feladattípust, ami nem csak hogy színesebbé teszi a tanulást, hanem egyúttal jobban felméri, hogy mennyire értette meg a diák az anyagot és mennyire tudja alkalmazni a megszerzett ismereteket. A holt nyelvek oktatására is igaz: minden nyelvtanulás annyit ér, amennyire a gyakorlatban használható. Minden feladatot át kell ültetni a bibliai héber nyelv oktatásába, amivel jobban lehet érteni a Bibliát. Az itt bemutatott feladatok mind a szerző sajátja, de némi számítógépes tudással és kreativitással bárki újabbakat találhat ki. E nyelvkönyv célja az, hogy két félév alatt, 15 tanítási héttel számítva, heti négy, egyenként 45 perces órában megbízható alapot nyújtson a héber Biblia folyamatos olvasásához és fordításához. Ez tehát összesen mintegy 120 elvégzett tanórát jelent. A

18 tananyag elsajátítása kisebb óraszámmal is lehetséges, lassabban is. A példamondatok feldolgozása a tanulás első szakaszában mindenképpen kívánatos. A gyakorlatiasságnál maradva törekedtünk arra, hogy a tankönyv minél átláthatóbb, olvasóbarát legyen. A fontosabb kulcsszavakat, kifejezéseket vastag kiemelés jelzi, a definíciók, meghatározások és idegen szavak dőlt betűvel szerepelnek. Ettől csak a lábjegyzetekben tértünk el, ahol a bibliográfiai utalások könyvcímeit vagy a folyóiratokat jelöltük dőlt betűvel. A lábjegyzetek kapcsán ide kívánkozik egy újabb megjegyzés. A lábjegyzetek választása a végjegyzetekkel szemben tudatos választás volt. A lapozgatás elkerülésével gyorsabbá és kényelmesebbé válik a tájékozódás. Ugyanakkor önmérséklet és tanári irányítás kell annak érdekében, hogy a tanuló ne vesszen el a lábjegyzetek tengerében. Igyekeztünk élni a számítástechnika adta lehetőségekkel is. Számítógéppel szerkesztett táblázatok és ábrák teszik egyszerűbbé és érthetőbbé az anyagot (pl. a héber igeragozás rendszeréről). A gyakorlatiasságot igyekeztünk követni abban is, hogy előnyben részesítettük a magyar elnevezéseket, a latin vagy héber elnevezés zárójelben kapott helyet. Nem rejthetjük véka alá, hogy e nyelvtan erősen tükrözi a szerző felfogását. Ez nem csak a könyv szerkezetében, külalakjában jelentkezik, hanem gyakran a tartalomban is. Ilyen például a pe-jód csoportok rendszerezése, ahol visszatérünk a Gesenius féle felosztáshoz, ilyen például az ajin-jód csoport, ahol elvetjük a ybi ige mintaigeként való alkalmazását, de egyes szavak jelentésének meghatározása is ide sorolható. A szakmabeli olvasótábor feladata lesz annak eldöntése, hogy ez a könyv előnyére vagy hátrányára vált. A klasszikus felosztást (írás és olvasás, hangtan, alaktan, mondattan 12 ) a könyv nagyjából követi. Az alaktanban külön fejezetben tárgyaljuk az igeragozást, mivel a sémi nyelvekben ez jóval bonyolultabb és nagyobb anyag, mint más nyelvekben. Didaktikai megfontolásból is jónak tűnt ez a megkülönböztetés. Kimaradt viszont terjedelmi okokból a mondattan. Ez sajnálatos hiányossága e tankönyvnek, ráadásul egy részletes korszerű syntaxis megírása a bibliai héber nyelvből régi adóssága a magyar hebraisztikának. Ez munkában, tanulásban, terjedelemben mindenképpen egy külön kötetet jelent. Terveink szerint ez a jelenlegi tankönyv folytatása lesz majd. Ez a tankönyv nem önálló tanulásra készült. Általános vélekedés szerint a bibliai héber nyelv elsajátítása mindig az egyetemi tanulmányok egyik legnehezebb része. A betűk formája, az olvasás szokatlan iránya, az igeragozás rendkívül összetett szerkezete mind-mind alátámasztják ezt a vélekedést. Saját tapasztalataink is megerősítik ezt, ezért meggyőződésünk, hogy ezt a nyelvet csak tanár-diák közti közös munkával lehet sikeresen megtanulni. Ugyanakkor ez a nehéz munka meghozza gyümölcsét: kevés olyan szellemi élvezet van hívő ember számára, mint a Szentírás eredeti nyelven történő olvasása, tanulmányozása. Ennek az édes gyümölcsnek a megízlelését kívánom kedves olvasómnak (új diákomnak!) is. Még egy megjegyzés az olvasóhoz. A bibliai héber nyelv elsajátításához nagyfokú merevségnek és rugalmasságnak kell párosulnia a diákban. Mereven és kitartóan kell ragaszkodni a szabályok megtanulásához, a gyakorlatok elvégzéséhez, 12 Orthográfia, fonetika, morphológia, syntaxis.

19 ugyanakkor a megtanult szabályokat tudni kell rugalmasan alkalmazni is. E kettős szorítást a nyelvtan írása közben is éreztük. A héber Biblia (értsd itt: BHS) a maga 1574 oldalával valójában csak szűk irodalmi metszete ezer év zsidó történelmének. A nyelvtanírás közben ebből az irodalmi anyagból kell szabályokat megfogalmazni és nyelvtani gyűjteményt összeállítani. Ez általánosításhoz vezet, aminek érdekében minden nyelvtan hoz például a táblázatokban olyan alakokat, amik a Bibliában nem is fordulnak elő! Ugyanakkor az eredeti szöveg olvasásakor gyakran szembesülünk azzal a tényleges helyzettel, hogy számos, a szabályoktól eltérő formát és jelenséget tartalmaz a Biblia 13. Ezért fontos a rugalmasság is. A megtanult szabályokat tudni kell használni, méghozzá a bibliai héber esetében tudni kell rugalmasan használni. A bibliai héber nyelv teológiai nyelv. Bár a nyelvészet ilyen kategóriát nem ismer, ez mitsem változtat azon a tényen, hogy a héber Biblia ezer év isteni kijelentésének és vallási reflexiójának gyűjteménye, amit mélyen áthatnak a teológiai gondolatok, s ez a hatás legyűrűzik a nyelvi szintig. Ez a gyűjtemény a zsidóság Bibliája, a keresztyén Biblia 14 mennyiségileg két-harmad, időrendi szempontból pedig majdnem teljes része. Mindezek aláhúzzák a héber Biblia teológiai oldalának fontosságát. Ugyanakkor ennek a gyűjteménynek a legfiatalabb darabja is több, mint 2000 évvel ezelőtt született, tehát a teológiai háttér mellett kívánatos a kortörténet, az összehasonlító sémi nyelvészet, a régészet és más tudományágaknak, valamint a szöveg hagyományozásának és átdolgozási rétegeinek alapszintű ismerete is. A bibliai héber nyelv tehát a tanár részéről a nyelvi kommentárokon túlmenő magyarázatokat is igényel. Aki csak nyelvtani szabályokat tanul, sosem érti meg a héber nyelv gondolkodásmódját és lelkét. Terjedelmi okokból ezektől el kellett tekintenem, de diákjaim tudják, hogy szemléletet is igyekeztem nekik adni a héber nyelvtan tanítása közben. Itt fokozottan számítok kollégáim önállóságára és a Biblia iránti szeretetére. Hála és köszönet illesse Karasszon István professzort, aki már doktoranduszaként megtisztelt azzal, hogy rám bízta a héber nyelv oktatását a Károli Gáspár Református Egyetemen. E bizalom és a tőle kapott szakmai tanácsok sora nagy segítséget jelentettek a tankönyv megírásában. De köszönettel tartozom diákjaimnak is, akik észrevételeikkel maguk is szerzőivé váltak e könyvnek. Ez nem csak az évenként kitöltött speciális kérdőíveket jelenti, hanem diákjaim szóbeli visszajelzéseit is. Sokat tanultam és remélem a jövőben is tanulok diákjaimtól. Szakmai segítséget kaptam Kustár Zoltán, és Kőszeghy Miklós kollégáimtól. Köszönettel tartozom szerető feleségemnek, aki hol türelmével, hol buzdításával segítette e tankönyv megírását. Általa tapasztaltam meg az Írás igazságát: Aki jó feleséget talált, kincset talált, és elnyerte az Úr jóakaratát (Péld. 18:22). E tankönyv megjelenéséhez jelentős erkölcsi és anyagi támogatást kaptam a Dunamelléki Református Egyházkerülettől, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegyétől, a Református Kulturális és Közéleti Központtól, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karától. Külön köszönet illeti Hegedűs Béla esperest, aki sokat fáradozott a nyugodt körülmények 13 A probléma nem újkeletű. Már az ókori görögök közt vita folyt az analogisták és anomalisták közt: előbbiek paradigmákat (példákat, szabályosságokat) kerestek, míg utóbbiak a rendellenességeket és kivételeket keresték. 14 A keresztyén jelzőből adódóan itt a protestáns bibliafordításokra gondolunk. A katolikus fordítás esetében ( keresztény ) a fenti arányok mások.

20 biztosítása érdekében. Végül de elsősorban hálával tartozom az Örökkévalónak, aki erőt adott e könyv megírásához, a munka mögötti rengeteg átdolgozott éjszakához. Sok imádkozás és elmélkedés van e könyv mögött, kedves olvasó. Mindazáltal korántsem tekintem befejezettnek munkámat. A következő évek tapasztalata, a diákoktól és kollégáktól érkező visszajelzések esetleg további változtatásokat tesznek majd szükségessé e tankönyvben, amit nyitottan várok, már csak a Biblia nyelvének tanítása iránt érzett felelősség miatt is. Az Örökkévaló áldását kérem olvasómra.

A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata

A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar A nyelvtanulás sikerében és kudarcában közrejátszó tényezők vizsgálata Szakdolgozat Témavezető: Kis Tamás Adjunktus 2006. december 15. Debrecen Készítette: Kovács

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Pintérné Márkus Katalin Kéziszótárak az ezredfordulón Angol magyar, magyar angol kéziszótárak 1981 után Nyelvtudományi Doktori

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára!

Beszélj szolgáiddal arámul (tymir:a}), mert megértjük. Ne beszélj velünk júdai nyelven a várfalon levő hadinép füle hallatára! ARÁMI Egeresi L.S. Az arámi nyelv bibliai nyelv, vagyis a zsidó és keresztyén vallásban kanonikusnak elfogadott iratok egyik nyelve. A nyelv neve ( arámi 1 ) magából a Bibliából származik. A bibliai elbeszélés

Részletesebben

Stílus. Címválasztás(ok) Könyvek

Stílus. Címválasztás(ok) Könyvek Dobos Károly Dániel: Sém fiai. A sémi nyelvek és írásrendszerek története. Pázmány Egyetem ekiadó Szent István Társulat, Budapest, 2012, 435 oldal, 4800 Ft. Dobos Károly Dániel 2012-ben megjelent könyve

Részletesebben

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM KÖZOKTATÁS A KÁRPÁTALJAI MAGYAR PEDAGÓGUSSZÖVETSÉG LAPJA XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM A nyelvoktatás jelene és jövõje * Az angol nyelv oktatásának helyzete Kárpátalja magyar tannyelvû iskoláiban * Magyarul szeretnék

Részletesebben

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István

Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István TANDEM, n.o. 2012 Állj pályára! Pályaorientáció a középiskolában Molnár Kriszta Rabec István A kutatás a Bethlen Gábor Alap anyagi

Részletesebben

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA

BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XLVIII. KÁLMÁN LÁSZLÓ TRÓN VIKTOR BEVEZETÉS A NYELVTUDOMÁNYBA Második, bővített kiadás TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2007 SEGÉDKÖNYVEK

Részletesebben

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport

TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI NÉMET NYELVBŐL. NYEK kutatócsoport JELENTÉS A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMOS TANULÓK KÖRÉBEN A 2004/2005. TANÉV ŐSZI FÉLÉVÉBEN ELVÉGZETT FELMÉRÉSRŐL ANGOL ÉS NÉMET NYELVBŐL NYEK kutatócsoport TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETÉS... 3 A MINTA...

Részletesebben

Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai

Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai EduLingua 1/1 (2015) 29 Anglisztika szakos hallgatók motivációja a Nyíregyházi Főiskolán egy kérdőív tanulságai Tukacs Tamás Nyíregyházi Főiskola A Nyíregyházi Főiskola anglisztika alapszakos, illetve

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Az eszperantó tervezett nyelv

Az eszperantó tervezett nyelv Bujdosó Iván ELTE BTK Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék www.eszperanto.hu Az eszperantó tervezett nyelv PhD értekezés, doktori disszertáció Tartalomjegyzék: 1 AZ ESZPERANTÓ MINT NYELVI JELENSÉG

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Magyar Jelnyelvi Programiroda Magyar Jelnyelvi Programiroda Siket gyermekek kétnyelvű oktatásának lehetőségei és korlátai című kutatás eredményei Zárótanulmány Készítette: Csuhai Sándor Henger Krisztina Mongyi Péter Dr. Perlusz Andrea

Részletesebben

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin

Közlemény. Dr. Radnóti Katalin Közlemény A fizikatanítása című könyv csak oktatási célra használható, engedély nélkül nem terjeszthető. A könyvből részleteket közölni csak a hivatkozások általánosan elfogadott szabályai szerint (könyvcím,

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

Megjegyezhető kandzsik

Megjegyezhető kandzsik Megjegyezhető kandzsik Első kötet Kézikönyv a japán írásjegyek jelentésének és írásmódjának megjegyzéséhez James W. Heisig Rácz Zoltán SHIROKUMA Tartalom Előszó a magyar kiadáshoz... 7 Bevezető... 9 Első

Részletesebben

TEMOLAYOLE. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek. Tanárok, tantervek, tananyagok. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek: Tanárok, tantervek, tananyagok

TEMOLAYOLE. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek. Tanárok, tantervek, tananyagok. Idegen nyelvek tanítása gyermekeknek: Tanárok, tantervek, tananyagok Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

VERDES SÁNDOR (K)egyetlen élet, (K)egyetlen törvény

VERDES SÁNDOR (K)egyetlen élet, (K)egyetlen törvény VERDES SÁNDOR (K)egyetlen élet, (K)egyetlen törvény VERDES SÁNDOR Kegyetlen egyetlen ÉLET TÖRVÉNY Varázsszer az életbôl, az életre, az élethez ZÖLD-S STUDIO BUDAPEST 2008 TARTALOM AJÁNLÁS... 7 MIÉRT (IS)?...

Részletesebben

Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése

Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése Nyelvtanulás multimédiás eszközökkel A Rosetta Stone nyelvfejlesztő program hatékonyságának elemzése T. Kovács * és C. Sik-Lányi * * Pannon Egyetem/ Angol Amerikai Intézet, Veszprém, Magyarország * Pannon

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372.

(szerk.), Akik az igazságra oktattak sokakat... A 65 éves Rózsa Huba köszöntése (Budapest 2005) 364-372. Bevezetés az Ószövetségi Szentírásba Jegyzet a Győri Hittudományi Főiskola Katekéta-Lelkipásztori Munkatárs Szak hallgatói számára Kézirat gyanánt közreadja dr. Martos Levente Balázs BEVEZETŐ A teológiai

Részletesebben

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET?

1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1. MI A KORPUSZNYELVÉSZET? 1.1. Bevezetés Nem túlzás, ha azt állítjuk, hogy az utóbbi néhány évtizedben a korpuszok és a korpuszok tanulmányozása forradalmasította a nyelv és a nyelv alkalmazásának tanulmányozását.

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ

TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANANYAGKÉSZÍTÉS A SCRATCH PROGRAMOZÁSI KÖRNYEZETHEZ Témavezető: Turcsányiné Szabó Márta egyetemi docens ELTE Informatikai Kar, Média- és Oktatásinformatikai

Részletesebben

Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár

Az új német-magyar és magyar-német nagyszótár magyar szótár zárja. Az elektronikus szótárak közül hármat mutatunk be, mindhárom a Scriptum Rt. gondozásában jelent meg: egy francia-magyar szótárat, egy magyar egynyelvű szinonima szótárat és egy angol-magyar

Részletesebben

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009

Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 Ökumenikus kiadvány a Biblia éve alkalmából 2008 2009 A Biblia első teljes magyar fordítása, a Vizsolyi Biblia: A kezdetek: Mózes első könyvének első lapja, a címlap, János evangéliumának első lapja Boldogító

Részletesebben