Spanyol nyelvi tanterv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Spanyol nyelvi tanterv"

Átírás

1 L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM Spanyol nyelvi tanterv Készítette: S TARK P ÉTERNÉ Z ÖLDVÁRI I LDIKÓ Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott Kerettanterv alapján

2

3 I. KÉPZÉSI CÉLOK -A tanterv nyelvi előkészítő évvel bővített (1+4 osztályos) gimnáziumi osztályok számára készült. Alapismeretek tanításával indít, általános nyelvi képzést tűz ki célul, mely érettségivel zárul. A tanterv tanításának végére elérendő követelmény a spanyol nyelvű írásbeli és szóbeli értés és kifejezés a középszintű nyelvismeret szintjén. -Célunk, hogy a tanulók kommunikatív készségét fejlesszük. Képesek legyenek idegen nyelven információt kérni, kapni. Célunk, hogy a célnyelv a kifejezés eszközévé váljon. -A nyelvtanulás és elsajátítás által kerüljenek közelebb tanulóink más népekhez, legyenek képesek kapcsolatot teremteni és fenntartani általa. -A spanyol nyelv tantárgyi célja a NAT elvárásainak megfelelően az, hogy a tanulók a nyelvet életkoruknak és tantárgyi szakaszuknak megfelelő szinten használni tudják. Ezen belül a konkrét nyelvi ismeretek tanítása mellett a tantárgy feladatai természetesen más műveltségi területekre is kiterjednek. Az ötéves oktatás alatt visszatérően szerepelnek az "Ember és társadalom", "Ember és természet", "Földünk és környezetünk", a "Művészetek", ill. "Életvitel, sport és gyakorlati ismeretek" műveltségi területek körébe tartozó tartalmak. -Az átfogó fejlesztési feladatokon belül a tantárgy természetéből adódóan a spanyol nyelv tanításának fő célja a NAT megfogalmazása szerint a nyelv használata hétköznapi kommunikációs helyzetekben az Európa Tanács ajánlásainak megfelelő fogalom- és témakörök területén.. Ennek értelmében a tanulónak a spanyol nyelv segítségével tudnia kell új emberi kapcsolatokat létesíteni, képesnek kell lenni új ismeretek szervezésére, mind a nyelvtanulás, mind pedig egyéb területeken. A kommunikációs követelmények teljesítése által a tanuló gazdagodó személyisége és ismeretei lehetővé teszik, hogy növekvő önbizalmú, hasznos magyar polgára legyen Európának. -A spanyol nyelv tanítása specifikus célokat is tűz ki maga elé abból adódóan, hogy a spanyol világrésznyi területek kb. 240 milliónyi lakosának nyelve. A nyelvtanítás folyamán így a NAT-ban megjelölt követelmény ("a tanuló...kapjon ízelítőt a célanyanyelvi országok kultúrájából és civilizációjából, sajátos értékeiből...") fontos feladatként jelenik meg. Mind az öt tanévben fellelhetők a spanyol nyelvű országokra, népekre, kultúrákra vonatkozó ismeretek. -Legyen a nyelv eszköz mások megismeréséhez, a másság elfogadásához, tiszteletben tartásához. Ezt a célt szolgálja, hogy a tanulókkal nem csupán megtanultatni és megszerettetni akarjuk a nyelvet, hanem ezen keresztül bemutatni a célnyelvek népeinek kultúráját, megismertetni őket gondolkodás- és életmódjukkal. -Szeretnénk felébreszteni tanulóinkban az igényt egyre több tudás megszerzésére. A jobb képességű tanulókat bíztatjuk a középfokú állami nyelvvizsga letételére, s a többieket is igyekszünk megfelelő sikerélményhez juttatni. (Idegen nyelvű könyvtár, Internet használat, levelezés, stb.) -Mindezek megvalósításában igen lényeges a négy nyelvi alapkészség kiegyensúlyozott fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok eljussanak ebben a tanítási-tanulási folyamatban odáig, igényük legyen a további önálló tanulásra, ismeretszerzésre, önművelésre. 1. oldal

4 II. FELTÉTELEK -Az eredményes idegennyelv-oktatás alapfeltétele a képzett nyelvtanár, akinek mind nyelvtudása, mind módszertani képzettsége magas szintű. Ennek érdekében szükséges, hogy rendszeresen vegyen részt továbbképzéseken. -Másik nagyon fontos alapfeltétel, hogy a nyelvtanítás csoportbontásban történjen, a csoportok létszáma ne haladja meg a főt. -Fontos, hogy a diákok saját taneszközeit (könyv, munkafüzet, szótár) az iskola audio-, és videokazettákkal, egynyelvű szótárakkal illetve a csoportlétszámnak megfelelő mennyiségű gyakorlókönyvekkel egészítse ki. -Rendkívül fontos egy helyi kiskönyvtár, amely különféle nehézségi fokú olvasmányokat tartalmaz, amely lehetővé teszi a tanulók differenciált foglalkoztatását. A könyvtárnak feltétlen biztosítania kell referencia anyagokat az országismeret, irodalom, történelem, kultúra tanításához. -A technikai eszközök között a legfontosabb a magnetofon és a videolejátszó, hiszen ezek segítségével sajátíthatják el a tanulók a helyes kiejtést és ezekkel fejleszthető beszédértési készségük is. Ezen kívül még elengedhetetlen a számítógép és a fénymásoló használata a saját fejlesztésű tananyag megszerkesztéséhez és sokszorosításához. - A munkaközösség fenntartja jogát, hogy jelen tantervet a beválás ellenőrzése során a hatékonyság fokozása érdekében módosítsa. III. MÓDSZER, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS -A tanítás folyamán a szaktanár folyamatosan szem előtt tarva a NAT által kitűzött gyakorlati nyelvtudás elsajátításának igényét, választhat az egyéniségének és a tanított csoport adottságainak leginkább megfelelő módszerek közül. A szaktanár módszertani szabadságát tiszteletben tartva javasolható a kommunikatív jellegű feladatok és gyakorlatok gyakori alkalmazása már a kezdeti nyelvtanítási szakasztól. A szituációs gyakorlatok a tanulók nyelvi ismereteinek fejlesztése mellett (beleértve itt a beszédszándékok megfelelő kifejezésének elsajátítását) fokozott lehetőséget nyújtanak a személyiségfejlesztésre, mivel aktivitásra, együttműködésre és a problémamegoldó készség fejlesztésére nevelnek. -A megfelelő nyelvi tudatosság elérése érdekében célszerű a használt tankönyvekben található nyelvtani és lexikai feladatok megoldása mellett tematikus nyelvtani számonkérő gyakorlatokkal, ill. nyelvvizsga teszt jellegű feladatválasztós feladatokkal kiegészíteni a gyakoroltatást. A ostályos képzési szakaszban a nyelvtani gyakorlatok szerepe csökken, inkább a már meglévő nyelvi ismeretek ébrentartását és az állandó ismétlést szolgálják. 2. oldal

5 - Az eredményes tanítás-tanulás folyamat alapfeltétele a folyamatos, rendszeres ellenőrzés és értékelés, amelynek során képet kapunk arról, hogy a tanulók milyen szinten sajátították el a tananyagot, s hol tartanak az alapkészségek fejlesztésében, milyen mértékben képesek teljesíteni a tantervi követelményeket. Az értékelés visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulóknak közös munkájuk sikerességéről, és egyben útmutatást szolgáltat a további munka megtervezéséhez is. - Ezen tantervben megfogalmazott követelmények 50 %-os teljesítése a felsőbb osztályba való továbbhaladás feltétele, maximális - itt 90 %-ban - való teljesítése a jeles tanulóktól várható el. - Az ellenőrzés és értékelés fontos célja, hogy a tanulókat alapos, szigorú ön-, valamint társaik kulturált ellenőrzésére neveljük. - Mindezek közben fontos a tanulók egyéniségét, képességeit és szorgalmát is szem előtt tartani. A számonkérés és értékelés formái szintén a szaktanár egyéniségéhez és a csoport jellegéhez igazodnak, de célszerű bizonyos változatosságot, sokféleséget biztosítani ezen a területen is. Ügyelnünk kell az írásbeli és szóbeli számonkérési módok megfelelő arányára. -Az első képzési szakasz ( osztály) kezdeti időszakában elsődleges cél a helyesírási alapismeretek elsajátítása, melynek számos lehetséges eszköze között a diktálás után írt szöveg, ill. a hiányos szövegek pótlása a legyakoribb. Az újonnan bevezetett nyelvtani jelenségek gyakoroltatása, elsajátításának ellenőrzése során jól használhatók a drill-típusú gyakorlatok, ill. a transzformációs gyakorlatok. -A lexikai jellegű feladatokban komoly hangsúlyt kapnak a szómagyarázatok és a szinonimák keresése, ill. a tanult szavak körülírása. Az új nyelvtani és lexikai anyag komplex elsajátítását számonkérhetjük fordítási feladat, tömörítési gyakorlatok, kérdésekre adott válasz formájában. -Mivel a tantárgyi szakaszok logikai egységet jelentenek a tananyagban, lezárásukként célszerű írásos számonkérést is tartani, melynek segítségével értékelhető az elért teljesítmény. -A szóbeli ellenőrzési formák állandó összetevői a tanóráknak, hiszen a NAT célkitűzéseinek megfelelően élő beszédnyelvet tanítunk. Az önálló tanulói gondolatkifejtés, beszámolók, szituációk kidolgozása és a képleírások a leggyakoribb szóbeli számonkérési formák. Évenként javasolható egy-egy memoriter tanítása-számonkérése is. -A tanévek, vagy más nagyobb tantervi egységek végén célszerű felmérnünk a tanulók nyelvi tudatosságát, nyelvi készségeit, lexikai ismereteit és a tanított tananyag általános elsajátításának fokát. Irásbeli felmérésként "C teszt", nyelvtani feladatsor, fordítási és fogalmazási feladatok javasolhatók. A szóbeli felmérés célszerű eszköze a témakörökön belüli címekről való gondolatkifejtés- társalgás, képleírás, szövegértési és szituációs feladat. - Tartalma szerint az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre és készségekre. Formája szerint lehet írásbeli és szóbeli. A szóbeli ellenőrzés szempontjai: - szókincs - kiejtés, intonáció, folyamatosság - nyelvhasználat - nyelvhelyesség Az írásbeli ellenőrzés szempontjai: 3. oldal

6 - információ mennyisége - szöveg megszerkesztettsége - szókincs választékossága - nyelvi helyesség - helyesírás - Az élő idegen nyelvek tanításának rendszere nem témazárókban gondolkodik. Egy tanév alatt a heti óraszámmal megegyező számú nagydolgozatot kell íratni, melynek érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, s a félévi / év végi osztályzatok megállapításánál hangsúlyozott jelentéssel bír. Egy tanítási féléven belül minden tanulónak a heti óraszám duplájával egyenlő osztályzattal kell rendelkeznie, amelyen belül törekedni kell arra, hogy a szóbeliség és az írásbeliség megfelelő arányát megőrizzük. A dolgozatok érdemjegyét a tanuló indokolt esetben, a tanár által megszabott feltételekkel egyszer javíthatja. Két javítatlan elégtelen nagydolgozat elégtelen félévi illetve év végi osztályzatot von maga után. - A tanuló szóbeli teljesítménye lehet: hibátlan, illetve minimális hibával: jeles többé-kevésbé hibátlan: jó gyakoribb hibákkal, esetenként félreérthető: közepes hiányos, gyakori hibákkal, többször félreérthető: elégséges teljesen hibás, értelmetlen: elégtelen - A tanuló írásbeli teljesítménye lehet: 90% - jeles 50% - elégséges IV. TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A taneszközök részben a tankönyvcsaládokból kerülnek ki, részben saját/helyi fejlesztésűek. A tankönyvek, tankönyvcsaládok megítélésének szempontjai: 1. A célcsoport szempontjából -korosztály -a tanulás célja -felszereltség 4. oldal

7 2. A feltételrendszer szempontjából -a követelmények -a tanítás körülményei -felszereltség 3. Szaktárgyi szempontok -nyelvi és műveltségi tartalmak -szövegfajták -gyakorlattípusok -nyelvtani koncepció -szókincs minősége és mennyisége -készségfejlesztés kiegyensúlyozottsága 4. Módszertani szempontok -tanítási technikák -differenciálás Ezek figyelembe vételével a könyvek kiválasztása a tanár felelőssége, ugyanakkor ez pedagógiai szakaszokként engedélyezett. V. TANESZKÖZÖK A spanyol nyelv oktatásában használt segédeszközök: Tankönyvek: A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlott tankönyvei: Nagy Erika-Seres Krisztina-Adela Milán Vela: Viva el espanol! Spanyol nyelvkönyv I. (9. évf.) Nagy Erika Seres Krisztina Ana Orenga Portolés : Spanyol nyelvkönyv II. ( évf.) Gajdos Zsuzsa Nagy Erika Seres Krisztina : Spanyol nyelvkönyv III. (12-13.évf.) Nagy Erika - Seres Krisztina: Colores Spanyol nyelvkönyv I. Nagy Erika - Seres Krisztina: Colores Spanyol nyelvkönyv II. / Ez a tankönyvcsalád jelenleg fejlesztés alatt áll/ Tanulói és tanári segédeszközként ajánlott könyvek: -Faluba-Horányi: Spanyol nyelvtan a középiskolák számára - Gidró Gabriella: Palabras, palabras - Gyenes Júlia: 1000 kérdés 1000felelet, Spanyol társalgás - Scholz László: Spanyol társalgás - Kertész-Soós-Szendrő: Képes spanyol szótár -Bátki Piroska: Vuelta a Espana 5. oldal

8 -Győri Anna-Marínez Ágnes: Gyakorlókönyv a spanyol írásbeli nyelvvizsgákhoz - Győri Anna-Marínez Ágnes: Gyakorlókönyv a spanyol szóbeli nyelvvizsgákhoz - Czöndör-Hübner-Győri: A spanyol nyelvvizsga ábécéje - Korencsy-Lizicsár Simor: América Latina Hanganyagok: A Spanyol nyelv I. II. III. illetve a Colores tankönyvekhez mellékelt magnókazetták és CD k Videó: -Készülünk a nyelvvizsgára- 10 részes ötnyelvű videósorozat - Viaje al espanol nyelvoktató sorozat VI. ÓRASZÁMOK 1., Négyosztályos képzés: heti óraszám évi óraszám 9. oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv Ötosztályos képzés Heti óraszám Évi óraszám 9. oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv Az óraszámok mindenhol feltételezik a kiscsoportos munkát. A célok 15 fő, vagy ennél magasabb létszám esetén nem valósíthatók meg. 6. oldal

9 9 13. évfolyam Célok és feladatok A spanyol mint idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat az öt tanév során középszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A diákok nyelvtanulási stratégiái és önbizalma szintén támogathatják az újabb nyelv tanulását. Ez a korosztály látványosabb tempóban halad az előző évfolyamokon jellemzőnél, ezért reálisan elvárható, hogy a második idegen nyelvből a 10. tanév végére az A1 A2 közötti szintet, a 13. évfolyam befejezésére pedig az A2 B1 közötti szintet elérjék a diákok. A célok és feladatok egybeesnek az első idegen nyelvnél kifejtettekkel. Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud néhány mondatos információt cserélni, rövidebb szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. Témakörök: Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek. Az otthon. A szűkebb környezet: a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása. Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. Tágabb környezetünk: falu, kisváros, világváros; a lakóhely bemutatása; idegenvezetés a lakóhelyen; növények és állatok. Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola; egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek és ételreceptek; éttermek és gyorséttermek. Utazás: utazási előkészületek; nyaralás itthon és külföldön. Szabadidő és szórakozás: kedvenc sport; gyűjtemények; sport az iskolában és az iskolán kívül; videó, számítógép és olvasás; kulturális események; a színház és a mozi világa; a modern és a klasszikus zene; az internet világa. A munka világa: munkavállalás nyáron, pályaválasztás. Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával, tájékozódás a célország(ok) politikai, gazdasági és társadalmi életéről. Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe mindennapjainkban; a célország(ok) közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei. Aktuális témák. 7. oldal

10 9-10. osztály TÉMAKÖRÖK CSALÁD BARÁTOK HÁZ ÉS LAKÁS MINDENNAPI ÉLET A TÉMA RÉSZLETEZÉSE BESZÉDSZÁNDÉK ÉS - bemutatkozás - családtagok bemutatása - személyek azonosítása és megnevezése - információ kérés és adás az adott témában - köszönés, üdvözlés - bemutatkozás, bemutatás -Berendezés, elrendezés -helyiségek, bútorok -házimunka, házirend - információ kérés és adás - dolgok azonosítása és megnevezése - tudás, nem tudás kifejezése - mindennapos / szokásos és pillanatnyi cselekvések megkülönböztetése - modalitások kifejezése: tiltás, kötelezettség, engedély, képesség -tetszés, nem tetszés kifejezése - elégedettség, elégedetlenség kifejezése FOGALOMKÖR Létezés /azonosítás: Ser/ estar/hay igék Birtoklás: tener ige birtokos jelzők Melléknevek Ar/er/ ir végű igék jelen ideje Saber ige Rámutatás. Este es Helyviszonyok -elöljárószók -helyhatározók -mozgás -mutató jelzők -távolság,irány -számok: visszaható igék -gustar/querer ige -személyes névmások tárgy- és részesesete Időviszonyok -időhatározók -jelenidő -időpont,időtartam -naptár,óra AZ VILÁGA ISKOLA - iskolánk és osztályunk bemutatása - az iskolai élet -tantárgyak -helyeslés, rosszallás kifejezése - javaslat Igei körülírások: Hay que/ tener que Diftongálódó igék 8. oldal

11 TÉMAKÖRÖK A TÉMA RÉSZLETEZÉSE BESZÉDSZÁNDÉK VÁSÁRLÁS - vásárlás áruházban, piacon - vásárlási lehetőségek városunkban - üzletek és árucikkek megnevezése - vélemény kifejezése - segítség felajánlása/elfogadása - udvarias kérés ÉTKEZÉS - étkezési szokások és azok összehasonlítása - élelmiszerek és ételek megnevezése és elkészítése - asztalterítés - étteremtípusok - rendelés, fizetés, reklamáció - tanácsadás, figyelmeztetés IDŐJÁRÁS, ÖLTÖZKÖDÉS EMBERI KAPCSOLATOK, EMBER ÉS TÁRSADALOM SZŰKEBB ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÜNK - évszakok ismertetőjegyei - napi időjárás, időjárás-előrejelzés - öltözködés, izlés, divat - időjárásnak, évszaknak megfelelő öltözködés - bizonyosság, bizonytalanság fokának kifejezése - rábeszélés, tanácslás, javaslat - remény, sajnálkozás kifejezése - családi és nemzeti ünnepek, hagyományok - jókívánságok, születésnap, névnap, évfordulók - meghívás, vendégvárás - öröm, bánat kifejezése - lakóhelyünk, városunk bemutatása - országunk nevezetességei, főbb turisztikai látványosságai - falusi és városi életforma összehasonlítása FOGALOMKÖR -jellemző tulajdonságok -melléknév fokozása -- mennyiség,minőség,állapot -conocer/ saber/ poder igék -vonatkozó, kérdő névmások -számok: Kohéziós eszközök: -határozott, - határozatlan - birtokos - mutató determinánsok, Traer ige Felszólító mód -Személytelen igék -kötőszavak -participio -közeljövő: ir+inf. -igei körülírások: empezar a +inf -határozatlan, általános névmások Múlt idő: Pretérito perfecto-közelmúlt Acabar de Terminar de 9. oldal

12 TÉMAKÖRÖK TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK, KÖRNYEZET- VÉDELEM ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK A VILÁGA MUNKA SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS, UTAZÁS TUDOMÁNY, TECHNIKA KULTÚRA ÉS A TÉMA RÉSZLETEZÉSE FOGALOMKÖR BESZÉDSZÁNDÉK - növények és állatok felismerése és megnevezése -futuro-egyszerü jövő idő - a fejlődő civilizáció káros hatásai: Szenvedő szerkezet levegő-, víz- és talajszennyezés; függő beszéd globális felmelegedés; tagadás újrafeldolgozás, újrahasznosítás - érvelési szándék: vélemény kifejezése, elfogadása - érvek felsorolása - testrészek -pretérito imperfecto-folyamatos - gyakori betegségek múlt - látogatás orvosi rendelőben, -érzelem kórházban és gyógyszertárban - hogylét kifejezése - egészséges életmód, sport -gerundio - egészséges étkezés - remény, együttérzés, öröm, bánat, félelem, sajnálkozás és hála kifejezése - foglalkozástípusok - érdeklődési kör - külső megjelenés - szellemi és fizikai munka - belső tulajdonságok összehasolítása -melléknevek közép és felsőfoka - pénz, árak, megélhetés - összehasonlítás - rábeszélés, tanácslás, javaslat, óhajtás - hobbik Műveltetés - színház- és moziélményeim Számok: kedvenc könyvem a könyvtárban - újságolvasás, TV, rádió - utazás: buszon, vonaton, repülőn - információkérés, tájékozódás - egy - egy kiemelkedő Pretérito indefinido-elbeszélő személyiség életútjának vagy múlt egy - egy érdekesebb anekdóta Pretérito pluscuamperfectofolyamatos ismertetése a kultúra, tudomány, régmúlt technika területén - lakóhelyünk, Magyaország és Franciaország fő turisztikai nevezetességei, jellegzetességei 10. oldal

13 9. osztály Évi óraszám: 185 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kéréseket és utasításokat követni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; egyszerű, képpel illusztrált történetet követni. Íráskészség A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat helyesen leírni; egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni; egyszerű, strukturált szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni. 11. oldal

14 10. osztály Évi óraszám: 111 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megérteni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott; szövegből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni; beszélgetést kezdeményezni, befejezni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű, képpel illusztrált történetet megérteni. Íráskészség A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leírni; ismert struktúrák felhasználásával kb. 10 mondatos tényszerű információt közvetítő szöveget írni; különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni. 12. oldal

15 és 13. osztály A évfolyamokon a beszédszándékot két részre osztottuk: I. alapkövetelmény mindenki számára II. követelmény azok számára, akik érettségi vizsgát akarnak tenni A közép és emelt szintű érettségi vizsgakövetelmények közötti különbségek a készségekben mutatkoznak meg (lásd. táblázat) TÉMAKÖR EMBER ÉS TÁRSADALOM HATÁRAINKON INNEN ÉS TÚL TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK A TÉMA RÉSZLETEZÉSE/ BESZÉDSZÁNDÉK I. célországok és a magyar lakhatási lehetőségek összehasonlítása (tipikus épületforma, berendezés, szállások, albérletek II. vásárlási lehetőségek, szolgáltatások, lakáshelyzet Magyarországon, lakáshiány oka - a társadalom hatása az emberi kapcsolatokra, generációs problémák I. Magyarország és a célországok államformája, politikai berendezkedése - nemzetiségek Magyarországon, szomszédaink II. nemzetiségi problémák - általános közérdeklődésre számot tartó aktuális politikai és társadalmi témák - a célországok nemzeti hagyományai és ünnepei I. Magyarország és a célországok földrajza és éghajlata - helyi és globális környezeti problémák II. Mit tehetünk a környezetvédelem érdekében egyéni, helyi és társadalmi szinten FOGALOMKÖR - Függő beszéd-estilo indirecto -estar+gerundio - Igeidők egyeztetése - Előidejűség, utóidejűség és egyidejűség kifejezése - Személytelen szerkezetek (ser/estar+participio - Időhatározós szerkezetek Antes de/ al/ después de -ok-okozati viszonyok kifejezése Así que/ como /siendo que/por eso/ porque -Összetett névmások Lo que, lo cual vonatkozó 13. oldal

16 TÉMAKÖRÖK A TÉMA RÉSZLETEZÉSE/ BESZÉDSZÁNDÉK ISKOLARENDSZER I. nyelvtanulás célja, jelentősége, felhasználási területei, továbbtanulásban játszott szerepe II. Magyar iskolarendszer összehasonlítása a célországokéval A MUNKA VILÁGA I. pályaválasztási lehetőségek és problémák - a fizikai és szellemi munka értékei II. a társadalmi változások hatása a munkalehetőségekre - munkanélküliség - a pénz és vásárló értéke - a pénz beosztása ÉLETMÓD EGÉSZSÉG-BETEGSÉG SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS I. egészséges étrend kialakítása - mozgás szükségessége - mások meggyőzése az egészséges életmód kialakításában - orvosnál, gyógyszertárban, kórházban, fogorvosnál - a magyar egészségügy helyzete, problémái, véleménynyilvánítás ezzel kapcsolatban II. Magyarország és a célországok egészségbiztosítási rendszerének összehasonlítása I. a, beszámoló színház illetve mozilátogatásról, kedvenc könyvről, könyvtárról - hobbik b, utazás, városi közlekedés - szálláslehetőségek. hotelek, kempingek II. a médiák szerepe és hatása életünkben - vélemény megfogalmazása FOGALOMKÖR - Feltételes mód jelen időben Presente de condicional simple -A jövő idő és a feltételes mód összehasonlítása Si+ presente Határozószó képzése - Subjuntivo-kötőmód - A subjuntivo használata a mellékmondatban -cuando+subj. - Okhatározói és célhatározói mellékmondatok infinitivo és subjuntivo használatával ( para que, a fin de que...) - Subjuntivo a főmondatban -Imperativo de cortesía, imperativo negativo udvarias felszólítás, kérés, óhaj, tiltás, feltételezés, akarat, érzelmek kifejezése -feltételes mód múlt időben -Függő beszéd múlt időben -határozatlan számnevek -felkiáltó mondat, indulatszavak 14. oldal

17 TÉMAKÖR A CÉLORSZÁGOK MŰVÉSZETE, IRODALMA ÉS KULTÚRÁJA A TÉMA RÉSZLETEZÉSE/ BESZÉDSZÁNDÉK I. Egy - egy költő, író, zeneszerző fontosabb / érdekesebb életrajzi adatai - anekdoták, egy - egy könnyebb vers, elbeszélés ismertetése II. Adott témakörben önálló vélemény megfogalmazása FOGALOMKÖR -a kötőmód múlt ideje: Pret. Perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto de subjuntivo -a kötőmód jelen és három múlt idejének összevetése TUDOMÁNY TECHNIKA KÖZÉRDEKRE SZÁMOTTARTÓ AKTUÁLIS TÉMÁK ÉS I. A technika szerepe otthonunkban (háztartási gépek, számítógép) II. A célországok tudományos illetve technikai életében kiemelkedő jelentőségű alkotók fontosabb / érdekesebb életrajzi adatai, anekdoták I. Az éppen aktuális politikai, gazdasági, kulturális stb. eseményekről való tájékozottság, ezekkel kapcsolatos információk adása II. Adott aktuális témákról való önálló véleményalkotás, érvelés -befejezett jövő-el futuro perfecto -- Összetett kötőszavak ni ni, no sino, con tal que, aunque, - Szóképzés ( igéből főnevet) 15. oldal

18 11. évfolyam Évi óraszám: 111 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásba bekapcsolódni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű történetet megérteni. Íráskészség A tanuló legyen képes gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni; különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni; különböző közlésformákat (elbeszélés, jellemzés) használni. 16. oldal

19 12. osztály Évi óraszám: 111 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 150 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; köznyelvi eszközöket használó társalgás, beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásban álláspontot, véleményt kifejteni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 150 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai, illetve irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. Íráskészség A tanuló legyen képes gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas bekezdésekbe rendezett szövegben megfogalmazni; különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni; változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 17. oldal

20 13. osztály Évi óraszám: 99 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 200 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 250 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 250 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; köznyelvi eszközöket használó társalgás, beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásban álláspontot, véleményt kifejteni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 200 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 250 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; kb. 250 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai, illetve irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. Íráskészség A tanuló legyen képes gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikus összefüggések alapján kb. 200 szavas bekezdésekbe rendezett szövegben megfogalmazni; különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni; változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 18. oldal

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program

2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program 2. idegen nyelv (angol, német, francia, spanyol, orosz) tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT

TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT nyomtatás TARTALMI ÉS ELJÁRÁSBELI TUDNIVALÓK NÉMET NYELV KÖZÉPSZINT, EMELT SZINT Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e

Részletesebben

FRANCIA NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint. Az Európa Tanács A2, B1, B2 szintjeinek általános leírása: B2

FRANCIA NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint. Az Európa Tanács A2, B1, B2 szintjeinek általános leírása: B2 FRANCIA NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő

A Kandó Kálmán Szakközépiskola. Kerettanterve NÉMET NYELV. tantárgyból. Készítette: Óvári Enikő A Kandó Kálmán Szakközépiskola Kerettanterve NÉMET NYELV tantárgyból 2013 Készítette: Óvári Enikő Német nyelv 9-12. évfolyam Óraszám: 9-12. évfolyam: heti 4 óra A nyelvtanulás tanítás célja, jelentősége

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

ÉLÕ IDEGEN NYELV MOZAIK ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 ÉLÕ IDEGEN NYELV ELSÕ IDEGEN NYELV: ANGOL MÁSODIK IDEGEN NYELV: FRANCIA 9-12. évfolyam Készítette: Krizsán Erika A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből

Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből Francia nyelv helyi tanterve A magyar-francia két tanítási nyelvű tagozat helyi tanterve francia nyelvből A célnyelv oktatásának alapvető célja a KER-rel összhangban a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának

Részletesebben

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A NÉMET NYELV 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos gimnáziumba a tanulók igen változatos idegen nyelvi tapasztalatokkal érkeznek. Vannak, akik kéttannyelvű programban vettek részt, mások tagozatos általános iskolába

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv orosz nyelv tantárgyhoz 11 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 + 2 óra Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint

Részletesebben

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok

OLASZ NYELV 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. Célok és feladatok Célok és feladatok Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan az alapvető nyelvi készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és

Részletesebben

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv

Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Helyi tanterv a a francia-magyar két tanítási nyelvű középiskola előkészítő évéhez francia nyelv Heti óraszám: 18h / hét Éves óraszám: 648h Bevezető A két tanítási nyelvű középiskolai oktatás az idegen

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra

Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra HELYI TANTERV JAVASLAT Német, mint második idegen nyelv heti 3-3-3-6-6 óra Óraterv: évfolyam 9. NY. 9. 10. 11. 12. heti 3 3 3 6 6 óraszám hetek 36 36 36 36 32 száma éves 108 108 108 216 192 óraszám Tananyag

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Francia nyelv tantárgyhoz 9 12. évfolyam számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Készítette: Csorvásiné Ősi Judit Budapest, 2013. március 13. Készült a Nat 2012: 110/2012.

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 3 órás csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv

Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Helyi tanterv heti 4 órás EU csoportok számára Német mint második idegen nyelv Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük alapul: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. a

Részletesebben

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV

NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV TANTERV MÁSODIK IDEGEN NYELV NÉMET OLASZ SPANYOL NYELV (9. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva Kőszegi Júlia és Óvári Csaba BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként

Részletesebben

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

NÉMET NYELV 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok Gimnáziumunk angol-német tagozatos osztálya 5 éves képzést nyújt. Ebben a speciális nyelvi osztályban a diákok két csoportra bontva tanulják mindkét nyelvet: az egyiket haladó, a másikat

Részletesebben