Spanyol nyelvi tanterv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Spanyol nyelvi tanterv"

Átírás

1 L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM Spanyol nyelvi tanterv Készítette: S TARK P ÉTERNÉ Z ÖLDVÁRI I LDIKÓ Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott Kerettanterv alapján

2

3 I. KÉPZÉSI CÉLOK -A tanterv nyelvi előkészítő évvel bővített (1+4 osztályos) gimnáziumi osztályok számára készült. Alapismeretek tanításával indít, általános nyelvi képzést tűz ki célul, mely érettségivel zárul. A tanterv tanításának végére elérendő követelmény a spanyol nyelvű írásbeli és szóbeli értés és kifejezés a középszintű nyelvismeret szintjén. -Célunk, hogy a tanulók kommunikatív készségét fejlesszük. Képesek legyenek idegen nyelven információt kérni, kapni. Célunk, hogy a célnyelv a kifejezés eszközévé váljon. -A nyelvtanulás és elsajátítás által kerüljenek közelebb tanulóink más népekhez, legyenek képesek kapcsolatot teremteni és fenntartani általa. -A spanyol nyelv tantárgyi célja a NAT elvárásainak megfelelően az, hogy a tanulók a nyelvet életkoruknak és tantárgyi szakaszuknak megfelelő szinten használni tudják. Ezen belül a konkrét nyelvi ismeretek tanítása mellett a tantárgy feladatai természetesen más műveltségi területekre is kiterjednek. Az ötéves oktatás alatt visszatérően szerepelnek az "Ember és társadalom", "Ember és természet", "Földünk és környezetünk", a "Művészetek", ill. "Életvitel, sport és gyakorlati ismeretek" műveltségi területek körébe tartozó tartalmak. -Az átfogó fejlesztési feladatokon belül a tantárgy természetéből adódóan a spanyol nyelv tanításának fő célja a NAT megfogalmazása szerint a nyelv használata hétköznapi kommunikációs helyzetekben az Európa Tanács ajánlásainak megfelelő fogalom- és témakörök területén.. Ennek értelmében a tanulónak a spanyol nyelv segítségével tudnia kell új emberi kapcsolatokat létesíteni, képesnek kell lenni új ismeretek szervezésére, mind a nyelvtanulás, mind pedig egyéb területeken. A kommunikációs követelmények teljesítése által a tanuló gazdagodó személyisége és ismeretei lehetővé teszik, hogy növekvő önbizalmú, hasznos magyar polgára legyen Európának. -A spanyol nyelv tanítása specifikus célokat is tűz ki maga elé abból adódóan, hogy a spanyol világrésznyi területek kb. 240 milliónyi lakosának nyelve. A nyelvtanítás folyamán így a NAT-ban megjelölt követelmény ("a tanuló...kapjon ízelítőt a célanyanyelvi országok kultúrájából és civilizációjából, sajátos értékeiből...") fontos feladatként jelenik meg. Mind az öt tanévben fellelhetők a spanyol nyelvű országokra, népekre, kultúrákra vonatkozó ismeretek. -Legyen a nyelv eszköz mások megismeréséhez, a másság elfogadásához, tiszteletben tartásához. Ezt a célt szolgálja, hogy a tanulókkal nem csupán megtanultatni és megszerettetni akarjuk a nyelvet, hanem ezen keresztül bemutatni a célnyelvek népeinek kultúráját, megismertetni őket gondolkodás- és életmódjukkal. -Szeretnénk felébreszteni tanulóinkban az igényt egyre több tudás megszerzésére. A jobb képességű tanulókat bíztatjuk a középfokú állami nyelvvizsga letételére, s a többieket is igyekszünk megfelelő sikerélményhez juttatni. (Idegen nyelvű könyvtár, Internet használat, levelezés, stb.) -Mindezek megvalósításában igen lényeges a négy nyelvi alapkészség kiegyensúlyozott fejlesztése. Fontosnak tartjuk, hogy a diákok eljussanak ebben a tanítási-tanulási folyamatban odáig, igényük legyen a további önálló tanulásra, ismeretszerzésre, önművelésre. 1. oldal

4 II. FELTÉTELEK -Az eredményes idegennyelv-oktatás alapfeltétele a képzett nyelvtanár, akinek mind nyelvtudása, mind módszertani képzettsége magas szintű. Ennek érdekében szükséges, hogy rendszeresen vegyen részt továbbképzéseken. -Másik nagyon fontos alapfeltétel, hogy a nyelvtanítás csoportbontásban történjen, a csoportok létszáma ne haladja meg a főt. -Fontos, hogy a diákok saját taneszközeit (könyv, munkafüzet, szótár) az iskola audio-, és videokazettákkal, egynyelvű szótárakkal illetve a csoportlétszámnak megfelelő mennyiségű gyakorlókönyvekkel egészítse ki. -Rendkívül fontos egy helyi kiskönyvtár, amely különféle nehézségi fokú olvasmányokat tartalmaz, amely lehetővé teszi a tanulók differenciált foglalkoztatását. A könyvtárnak feltétlen biztosítania kell referencia anyagokat az országismeret, irodalom, történelem, kultúra tanításához. -A technikai eszközök között a legfontosabb a magnetofon és a videolejátszó, hiszen ezek segítségével sajátíthatják el a tanulók a helyes kiejtést és ezekkel fejleszthető beszédértési készségük is. Ezen kívül még elengedhetetlen a számítógép és a fénymásoló használata a saját fejlesztésű tananyag megszerkesztéséhez és sokszorosításához. - A munkaközösség fenntartja jogát, hogy jelen tantervet a beválás ellenőrzése során a hatékonyság fokozása érdekében módosítsa. III. MÓDSZER, ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS -A tanítás folyamán a szaktanár folyamatosan szem előtt tarva a NAT által kitűzött gyakorlati nyelvtudás elsajátításának igényét, választhat az egyéniségének és a tanított csoport adottságainak leginkább megfelelő módszerek közül. A szaktanár módszertani szabadságát tiszteletben tartva javasolható a kommunikatív jellegű feladatok és gyakorlatok gyakori alkalmazása már a kezdeti nyelvtanítási szakasztól. A szituációs gyakorlatok a tanulók nyelvi ismereteinek fejlesztése mellett (beleértve itt a beszédszándékok megfelelő kifejezésének elsajátítását) fokozott lehetőséget nyújtanak a személyiségfejlesztésre, mivel aktivitásra, együttműködésre és a problémamegoldó készség fejlesztésére nevelnek. -A megfelelő nyelvi tudatosság elérése érdekében célszerű a használt tankönyvekben található nyelvtani és lexikai feladatok megoldása mellett tematikus nyelvtani számonkérő gyakorlatokkal, ill. nyelvvizsga teszt jellegű feladatválasztós feladatokkal kiegészíteni a gyakoroltatást. A ostályos képzési szakaszban a nyelvtani gyakorlatok szerepe csökken, inkább a már meglévő nyelvi ismeretek ébrentartását és az állandó ismétlést szolgálják. 2. oldal

5 - Az eredményes tanítás-tanulás folyamat alapfeltétele a folyamatos, rendszeres ellenőrzés és értékelés, amelynek során képet kapunk arról, hogy a tanulók milyen szinten sajátították el a tananyagot, s hol tartanak az alapkészségek fejlesztésében, milyen mértékben képesek teljesíteni a tantervi követelményeket. Az értékelés visszajelzést nyújt a tanárnak és a tanulóknak közös munkájuk sikerességéről, és egyben útmutatást szolgáltat a további munka megtervezéséhez is. - Ezen tantervben megfogalmazott követelmények 50 %-os teljesítése a felsőbb osztályba való továbbhaladás feltétele, maximális - itt 90 %-ban - való teljesítése a jeles tanulóktól várható el. - Az ellenőrzés és értékelés fontos célja, hogy a tanulókat alapos, szigorú ön-, valamint társaik kulturált ellenőrzésére neveljük. - Mindezek közben fontos a tanulók egyéniségét, képességeit és szorgalmát is szem előtt tartani. A számonkérés és értékelés formái szintén a szaktanár egyéniségéhez és a csoport jellegéhez igazodnak, de célszerű bizonyos változatosságot, sokféleséget biztosítani ezen a területen is. Ügyelnünk kell az írásbeli és szóbeli számonkérési módok megfelelő arányára. -Az első képzési szakasz ( osztály) kezdeti időszakában elsődleges cél a helyesírási alapismeretek elsajátítása, melynek számos lehetséges eszköze között a diktálás után írt szöveg, ill. a hiányos szövegek pótlása a legyakoribb. Az újonnan bevezetett nyelvtani jelenségek gyakoroltatása, elsajátításának ellenőrzése során jól használhatók a drill-típusú gyakorlatok, ill. a transzformációs gyakorlatok. -A lexikai jellegű feladatokban komoly hangsúlyt kapnak a szómagyarázatok és a szinonimák keresése, ill. a tanult szavak körülírása. Az új nyelvtani és lexikai anyag komplex elsajátítását számonkérhetjük fordítási feladat, tömörítési gyakorlatok, kérdésekre adott válasz formájában. -Mivel a tantárgyi szakaszok logikai egységet jelentenek a tananyagban, lezárásukként célszerű írásos számonkérést is tartani, melynek segítségével értékelhető az elért teljesítmény. -A szóbeli ellenőrzési formák állandó összetevői a tanóráknak, hiszen a NAT célkitűzéseinek megfelelően élő beszédnyelvet tanítunk. Az önálló tanulói gondolatkifejtés, beszámolók, szituációk kidolgozása és a képleírások a leggyakoribb szóbeli számonkérési formák. Évenként javasolható egy-egy memoriter tanítása-számonkérése is. -A tanévek, vagy más nagyobb tantervi egységek végén célszerű felmérnünk a tanulók nyelvi tudatosságát, nyelvi készségeit, lexikai ismereteit és a tanított tananyag általános elsajátításának fokát. Irásbeli felmérésként "C teszt", nyelvtani feladatsor, fordítási és fogalmazási feladatok javasolhatók. A szóbeli felmérés célszerű eszköze a témakörökön belüli címekről való gondolatkifejtés- társalgás, képleírás, szövegértési és szituációs feladat. - Tartalma szerint az ellenőrzés vonatkozhat ismeretekre és készségekre. Formája szerint lehet írásbeli és szóbeli. A szóbeli ellenőrzés szempontjai: - szókincs - kiejtés, intonáció, folyamatosság - nyelvhasználat - nyelvhelyesség Az írásbeli ellenőrzés szempontjai: 3. oldal

6 - információ mennyisége - szöveg megszerkesztettsége - szókincs választékossága - nyelvi helyesség - helyesírás - Az élő idegen nyelvek tanításának rendszere nem témazárókban gondolkodik. Egy tanév alatt a heti óraszámmal megegyező számú nagydolgozatot kell íratni, melynek érdemjegye pirossal kerül az osztálynaplóba, s a félévi / év végi osztályzatok megállapításánál hangsúlyozott jelentéssel bír. Egy tanítási féléven belül minden tanulónak a heti óraszám duplájával egyenlő osztályzattal kell rendelkeznie, amelyen belül törekedni kell arra, hogy a szóbeliség és az írásbeliség megfelelő arányát megőrizzük. A dolgozatok érdemjegyét a tanuló indokolt esetben, a tanár által megszabott feltételekkel egyszer javíthatja. Két javítatlan elégtelen nagydolgozat elégtelen félévi illetve év végi osztályzatot von maga után. - A tanuló szóbeli teljesítménye lehet: hibátlan, illetve minimális hibával: jeles többé-kevésbé hibátlan: jó gyakoribb hibákkal, esetenként félreérthető: közepes hiányos, gyakori hibákkal, többször félreérthető: elégséges teljesen hibás, értelmetlen: elégtelen - A tanuló írásbeli teljesítménye lehet: 90% - jeles 50% - elégséges IV. TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI A taneszközök részben a tankönyvcsaládokból kerülnek ki, részben saját/helyi fejlesztésűek. A tankönyvek, tankönyvcsaládok megítélésének szempontjai: 1. A célcsoport szempontjából -korosztály -a tanulás célja -felszereltség 4. oldal

7 2. A feltételrendszer szempontjából -a követelmények -a tanítás körülményei -felszereltség 3. Szaktárgyi szempontok -nyelvi és műveltségi tartalmak -szövegfajták -gyakorlattípusok -nyelvtani koncepció -szókincs minősége és mennyisége -készségfejlesztés kiegyensúlyozottsága 4. Módszertani szempontok -tanítási technikák -differenciálás Ezek figyelembe vételével a könyvek kiválasztása a tanár felelőssége, ugyanakkor ez pedagógiai szakaszokként engedélyezett. V. TANESZKÖZÖK A spanyol nyelv oktatásában használt segédeszközök: Tankönyvek: A Nemzeti Tankönyvkiadó ajánlott tankönyvei: Nagy Erika-Seres Krisztina-Adela Milán Vela: Viva el espanol! Spanyol nyelvkönyv I. (9. évf.) Nagy Erika Seres Krisztina Ana Orenga Portolés : Spanyol nyelvkönyv II. ( évf.) Gajdos Zsuzsa Nagy Erika Seres Krisztina : Spanyol nyelvkönyv III. (12-13.évf.) Nagy Erika - Seres Krisztina: Colores Spanyol nyelvkönyv I. Nagy Erika - Seres Krisztina: Colores Spanyol nyelvkönyv II. / Ez a tankönyvcsalád jelenleg fejlesztés alatt áll/ Tanulói és tanári segédeszközként ajánlott könyvek: -Faluba-Horányi: Spanyol nyelvtan a középiskolák számára - Gidró Gabriella: Palabras, palabras - Gyenes Júlia: 1000 kérdés 1000felelet, Spanyol társalgás - Scholz László: Spanyol társalgás - Kertész-Soós-Szendrő: Képes spanyol szótár -Bátki Piroska: Vuelta a Espana 5. oldal

8 -Győri Anna-Marínez Ágnes: Gyakorlókönyv a spanyol írásbeli nyelvvizsgákhoz - Győri Anna-Marínez Ágnes: Gyakorlókönyv a spanyol szóbeli nyelvvizsgákhoz - Czöndör-Hübner-Győri: A spanyol nyelvvizsga ábécéje - Korencsy-Lizicsár Simor: América Latina Hanganyagok: A Spanyol nyelv I. II. III. illetve a Colores tankönyvekhez mellékelt magnókazetták és CD k Videó: -Készülünk a nyelvvizsgára- 10 részes ötnyelvű videósorozat - Viaje al espanol nyelvoktató sorozat VI. ÓRASZÁMOK 1., Négyosztályos képzés: heti óraszám évi óraszám 9. oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv Ötosztályos képzés Heti óraszám Évi óraszám 9. oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv oszt. idegen nyelv Az óraszámok mindenhol feltételezik a kiscsoportos munkát. A célok 15 fő, vagy ennél magasabb létszám esetén nem valósíthatók meg. 6. oldal

9 9 13. évfolyam Célok és feladatok A spanyol mint idegen nyelv tanulásának célja, hogy a diákokat az öt tanév során középszintű nyelvtudáshoz juttassa. A második nyelv tanulását megkönnyítheti az első nyelv elsajátítása során nyert tapasztalat, hiszen a célnyelvű óravezetés, a feladat- és szövegtípusok, munkaformák és követelmények már ismertek. A diákok nyelvtanulási stratégiái és önbizalma szintén támogathatják az újabb nyelv tanulását. Ez a korosztály látványosabb tempóban halad az előző évfolyamokon jellemzőnél, ezért reálisan elvárható, hogy a második idegen nyelvből a 10. tanév végére az A1 A2 közötti szintet, a 13. évfolyam befejezésére pedig az A2 B1 közötti szintet elérjék a diákok. A célok és feladatok egybeesnek az első idegen nyelvnél kifejtettekkel. Fejlesztési követelmények A tanuló ismert témakörben, szóban és írásban tud néhány mondatos információt cserélni, rövidebb szöveget megérteni és létrehozni. Nyelvtudását önállóan szinten tartja, illetve szakmai érdeklődésének megfelelően továbbfejleszti. Nyelvtudása segítségével képes képet alkotni más országok népeiről és kultúrájáról. Témakörök: Én és a családom: személyi adatok; foglalkozások; otthoni teendők, kötelességek; családi ünnepek. Az otthon. A szűkebb környezet: a lakás bemutatása; a lakószoba bemutatása. Emberi kapcsolatok: barátság; emberek külső és belső jellemzése. Tágabb környezetünk: falu, kisváros, világváros; a lakóhely bemutatása; idegenvezetés a lakóhelyen; növények és állatok. Az iskola világa: az iskola bemutatása; az ideális órarend; az ideális iskola; egy célnyelvi iskola összehasonlítása az itthonival. Egészség és betegség: a leggyakoribb betegségek; a leggyakoribb sérülések. Étkezés: étkezési szokások nálunk és más országokban; ételek és ételreceptek; éttermek és gyorséttermek. Utazás: utazási előkészületek; nyaralás itthon és külföldön. Szabadidő és szórakozás: kedvenc sport; gyűjtemények; sport az iskolában és az iskolán kívül; videó, számítógép és olvasás; kulturális események; a színház és a mozi világa; a modern és a klasszikus zene; az internet világa. A munka világa: munkavállalás nyáron, pályaválasztás. Országismeret: találkozások a célország(ok) kultúrájával, tájékozódás a célország(ok) politikai, gazdasági és társadalmi életéről. Tudományos és technikai műveltség: a tudomány és technikai eszközök szerepe mindennapjainkban; a célország(ok) közismert technikai és tudományos csúcsteljesítményei. Aktuális témák. 7. oldal

10 9-10. osztály TÉMAKÖRÖK CSALÁD BARÁTOK HÁZ ÉS LAKÁS MINDENNAPI ÉLET A TÉMA RÉSZLETEZÉSE BESZÉDSZÁNDÉK ÉS - bemutatkozás - családtagok bemutatása - személyek azonosítása és megnevezése - információ kérés és adás az adott témában - köszönés, üdvözlés - bemutatkozás, bemutatás -Berendezés, elrendezés -helyiségek, bútorok -házimunka, házirend - információ kérés és adás - dolgok azonosítása és megnevezése - tudás, nem tudás kifejezése - mindennapos / szokásos és pillanatnyi cselekvések megkülönböztetése - modalitások kifejezése: tiltás, kötelezettség, engedély, képesség -tetszés, nem tetszés kifejezése - elégedettség, elégedetlenség kifejezése FOGALOMKÖR Létezés /azonosítás: Ser/ estar/hay igék Birtoklás: tener ige birtokos jelzők Melléknevek Ar/er/ ir végű igék jelen ideje Saber ige Rámutatás. Este es Helyviszonyok -elöljárószók -helyhatározók -mozgás -mutató jelzők -távolság,irány -számok: visszaható igék -gustar/querer ige -személyes névmások tárgy- és részesesete Időviszonyok -időhatározók -jelenidő -időpont,időtartam -naptár,óra AZ VILÁGA ISKOLA - iskolánk és osztályunk bemutatása - az iskolai élet -tantárgyak -helyeslés, rosszallás kifejezése - javaslat Igei körülírások: Hay que/ tener que Diftongálódó igék 8. oldal

11 TÉMAKÖRÖK A TÉMA RÉSZLETEZÉSE BESZÉDSZÁNDÉK VÁSÁRLÁS - vásárlás áruházban, piacon - vásárlási lehetőségek városunkban - üzletek és árucikkek megnevezése - vélemény kifejezése - segítség felajánlása/elfogadása - udvarias kérés ÉTKEZÉS - étkezési szokások és azok összehasonlítása - élelmiszerek és ételek megnevezése és elkészítése - asztalterítés - étteremtípusok - rendelés, fizetés, reklamáció - tanácsadás, figyelmeztetés IDŐJÁRÁS, ÖLTÖZKÖDÉS EMBERI KAPCSOLATOK, EMBER ÉS TÁRSADALOM SZŰKEBB ÉS TÁGABB KÖRNYEZETÜNK - évszakok ismertetőjegyei - napi időjárás, időjárás-előrejelzés - öltözködés, izlés, divat - időjárásnak, évszaknak megfelelő öltözködés - bizonyosság, bizonytalanság fokának kifejezése - rábeszélés, tanácslás, javaslat - remény, sajnálkozás kifejezése - családi és nemzeti ünnepek, hagyományok - jókívánságok, születésnap, névnap, évfordulók - meghívás, vendégvárás - öröm, bánat kifejezése - lakóhelyünk, városunk bemutatása - országunk nevezetességei, főbb turisztikai látványosságai - falusi és városi életforma összehasonlítása FOGALOMKÖR -jellemző tulajdonságok -melléknév fokozása -- mennyiség,minőség,állapot -conocer/ saber/ poder igék -vonatkozó, kérdő névmások -számok: Kohéziós eszközök: -határozott, - határozatlan - birtokos - mutató determinánsok, Traer ige Felszólító mód -Személytelen igék -kötőszavak -participio -közeljövő: ir+inf. -igei körülírások: empezar a +inf -határozatlan, általános névmások Múlt idő: Pretérito perfecto-közelmúlt Acabar de Terminar de 9. oldal

12 TÉMAKÖRÖK TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK, KÖRNYEZET- VÉDELEM ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK A VILÁGA MUNKA SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS, UTAZÁS TUDOMÁNY, TECHNIKA KULTÚRA ÉS A TÉMA RÉSZLETEZÉSE FOGALOMKÖR BESZÉDSZÁNDÉK - növények és állatok felismerése és megnevezése -futuro-egyszerü jövő idő - a fejlődő civilizáció káros hatásai: Szenvedő szerkezet levegő-, víz- és talajszennyezés; függő beszéd globális felmelegedés; tagadás újrafeldolgozás, újrahasznosítás - érvelési szándék: vélemény kifejezése, elfogadása - érvek felsorolása - testrészek -pretérito imperfecto-folyamatos - gyakori betegségek múlt - látogatás orvosi rendelőben, -érzelem kórházban és gyógyszertárban - hogylét kifejezése - egészséges életmód, sport -gerundio - egészséges étkezés - remény, együttérzés, öröm, bánat, félelem, sajnálkozás és hála kifejezése - foglalkozástípusok - érdeklődési kör - külső megjelenés - szellemi és fizikai munka - belső tulajdonságok összehasolítása -melléknevek közép és felsőfoka - pénz, árak, megélhetés - összehasonlítás - rábeszélés, tanácslás, javaslat, óhajtás - hobbik Műveltetés - színház- és moziélményeim Számok: kedvenc könyvem a könyvtárban - újságolvasás, TV, rádió - utazás: buszon, vonaton, repülőn - információkérés, tájékozódás - egy - egy kiemelkedő Pretérito indefinido-elbeszélő személyiség életútjának vagy múlt egy - egy érdekesebb anekdóta Pretérito pluscuamperfectofolyamatos ismertetése a kultúra, tudomány, régmúlt technika területén - lakóhelyünk, Magyaország és Franciaország fő turisztikai nevezetességei, jellegzetességei 10. oldal

13 9. osztály Évi óraszám: 185 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kéréseket és utasításokat követni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdéseket és közléseket megérteni; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; egyszerű, képpel illusztrált történetet követni. Íráskészség A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, néhány szavas mondatokat helyesen leírni; egyszerű közléseket tanult minta alapján írásban megfogalmazni; egyszerű, strukturált szöveget (pl. baráti üzenet, üdvözlet) létrehozni. 11. oldal

14 10. osztály Évi óraszám: 111 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kéréseket, kérdéseket, közléseket, eseményeket megérteni; jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből fontos információt kiszűrni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott; szövegből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott kérdésekre egyszerű struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni; megértési problémák esetén segítséget kérni; egyszerű párbeszédben részt venni; beszélgetést kezdeményezni, befejezni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes jórészt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegben fontos információt megtalálni; ismeretlen nyelvi elem jelentését jó részt ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szövegből kikövetkeztetni; kb. 100 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű, képpel illusztrált történetet megérteni. Íráskészség A tanuló legyen képes ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott szöveget helyesen leírni; ismert struktúrák felhasználásával kb. 10 mondatos tényszerű információt közvetítő szöveget írni; különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni. 12. oldal

15 és 13. osztály A évfolyamokon a beszédszándékot két részre osztottuk: I. alapkövetelmény mindenki számára II. követelmény azok számára, akik érettségi vizsgát akarnak tenni A közép és emelt szintű érettségi vizsgakövetelmények közötti különbségek a készségekben mutatkoznak meg (lásd. táblázat) TÉMAKÖR EMBER ÉS TÁRSADALOM HATÁRAINKON INNEN ÉS TÚL TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK A TÉMA RÉSZLETEZÉSE/ BESZÉDSZÁNDÉK I. célországok és a magyar lakhatási lehetőségek összehasonlítása (tipikus épületforma, berendezés, szállások, albérletek II. vásárlási lehetőségek, szolgáltatások, lakáshelyzet Magyarországon, lakáshiány oka - a társadalom hatása az emberi kapcsolatokra, generációs problémák I. Magyarország és a célországok államformája, politikai berendezkedése - nemzetiségek Magyarországon, szomszédaink II. nemzetiségi problémák - általános közérdeklődésre számot tartó aktuális politikai és társadalmi témák - a célországok nemzeti hagyományai és ünnepei I. Magyarország és a célországok földrajza és éghajlata - helyi és globális környezeti problémák II. Mit tehetünk a környezetvédelem érdekében egyéni, helyi és társadalmi szinten FOGALOMKÖR - Függő beszéd-estilo indirecto -estar+gerundio - Igeidők egyeztetése - Előidejűség, utóidejűség és egyidejűség kifejezése - Személytelen szerkezetek (ser/estar+participio - Időhatározós szerkezetek Antes de/ al/ después de -ok-okozati viszonyok kifejezése Así que/ como /siendo que/por eso/ porque -Összetett névmások Lo que, lo cual vonatkozó 13. oldal

16 TÉMAKÖRÖK A TÉMA RÉSZLETEZÉSE/ BESZÉDSZÁNDÉK ISKOLARENDSZER I. nyelvtanulás célja, jelentősége, felhasználási területei, továbbtanulásban játszott szerepe II. Magyar iskolarendszer összehasonlítása a célországokéval A MUNKA VILÁGA I. pályaválasztási lehetőségek és problémák - a fizikai és szellemi munka értékei II. a társadalmi változások hatása a munkalehetőségekre - munkanélküliség - a pénz és vásárló értéke - a pénz beosztása ÉLETMÓD EGÉSZSÉG-BETEGSÉG SZABADIDŐ, MŰVELŐDÉS I. egészséges étrend kialakítása - mozgás szükségessége - mások meggyőzése az egészséges életmód kialakításában - orvosnál, gyógyszertárban, kórházban, fogorvosnál - a magyar egészségügy helyzete, problémái, véleménynyilvánítás ezzel kapcsolatban II. Magyarország és a célországok egészségbiztosítási rendszerének összehasonlítása I. a, beszámoló színház illetve mozilátogatásról, kedvenc könyvről, könyvtárról - hobbik b, utazás, városi közlekedés - szálláslehetőségek. hotelek, kempingek II. a médiák szerepe és hatása életünkben - vélemény megfogalmazása FOGALOMKÖR - Feltételes mód jelen időben Presente de condicional simple -A jövő idő és a feltételes mód összehasonlítása Si+ presente Határozószó képzése - Subjuntivo-kötőmód - A subjuntivo használata a mellékmondatban -cuando+subj. - Okhatározói és célhatározói mellékmondatok infinitivo és subjuntivo használatával ( para que, a fin de que...) - Subjuntivo a főmondatban -Imperativo de cortesía, imperativo negativo udvarias felszólítás, kérés, óhaj, tiltás, feltételezés, akarat, érzelmek kifejezése -feltételes mód múlt időben -Függő beszéd múlt időben -határozatlan számnevek -felkiáltó mondat, indulatszavak 14. oldal

17 TÉMAKÖR A CÉLORSZÁGOK MŰVÉSZETE, IRODALMA ÉS KULTÚRÁJA A TÉMA RÉSZLETEZÉSE/ BESZÉDSZÁNDÉK I. Egy - egy költő, író, zeneszerző fontosabb / érdekesebb életrajzi adatai - anekdoták, egy - egy könnyebb vers, elbeszélés ismertetése II. Adott témakörben önálló vélemény megfogalmazása FOGALOMKÖR -a kötőmód múlt ideje: Pret. Perfecto, imperfecto, pluscuamperfecto de subjuntivo -a kötőmód jelen és három múlt idejének összevetése TUDOMÁNY TECHNIKA KÖZÉRDEKRE SZÁMOTTARTÓ AKTUÁLIS TÉMÁK ÉS I. A technika szerepe otthonunkban (háztartási gépek, számítógép) II. A célországok tudományos illetve technikai életében kiemelkedő jelentőségű alkotók fontosabb / érdekesebb életrajzi adatai, anekdoták I. Az éppen aktuális politikai, gazdasági, kulturális stb. eseményekről való tájékozottság, ezekkel kapcsolatos információk adása II. Adott aktuális témákról való önálló véleményalkotás, érvelés -befejezett jövő-el futuro perfecto -- Összetett kötőszavak ni ni, no sino, con tal que, aunque, - Szóképzés ( igéből főnevet) 15. oldal

18 11. évfolyam Évi óraszám: 111 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 100 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; jórészt ismert nyelvi eszközöket használó beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes köznyelven megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; egyszerű mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési, illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásba bekapcsolódni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 100 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 100 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 100 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 150 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű történetet megérteni. Íráskészség A tanuló legyen képes gondolatait egyszerű kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával logikus összefüggések alapján kb. 100 szavas szöveggé rendezni; különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni; különböző közlésformákat (elbeszélés, jellemzés) használni. 16. oldal

19 12. osztály Évi óraszám: 111 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 150 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; köznyelvi eszközöket használó társalgás, beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásban álláspontot, véleményt kifejteni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 150 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 150 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 150 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 200 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai, illetve irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. Íráskészség A tanuló legyen képes gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikus összefüggések alapján kb. 150 szavas bekezdésekbe rendezett szövegben megfogalmazni; különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni; változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 17. oldal

20 13. osztály Évi óraszám: 99 A továbbhaladás feltételei Hallott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 200 szavas köznyelvi szövegből fontos információt kiszűrni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 250 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni; kb. 250 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; köznyelvi eszközöket használó társalgás, beszélgetés vagy monologikus szöveg lényegét megérteni. Beszédkészség A tanuló legyen képes árnyaltabban megfogalmazott kérdésekre összetettebb struktúrákba rendezett válaszokat adni; változatos mondatokban közléseket megfogalmazni, kérdéseket feltenni, eseményeket elmesélni, érzelmeket kifejezni; megértési illetve kifejezési problémák esetén segítséget kérni; beszélgetésben részt venni; társalgásban álláspontot, véleményt kifejteni. Olvasott szöveg értése A tanuló legyen képes kb. 200 szavas köznyelvi szövegben fontos információt megtalálni; kb. 200 szavas köznyelvi szövegben specifikus információt azonosítani; kb. 200 szavas szövegből ismeretlen nyelvi elem jelentését a szövegösszefüggésből kikövetkeztetni; kb. 250 szavas köznyelvi szöveg lényegét megérteni, azt felolvasni; kb. 250 szavas köznyelvi szövegben lényeges információt a lényegtelentől elkülöníteni; egyszerű vagy egyszerűsített publicisztikai, illetve irodalmi szöveg lényeges pontjait megérteni. Íráskészség A tanuló legyen képes gondolatait változatos kifejezésekkel és mondatszerkezetekkel, a megfelelő nyelvi eszközök használatával, logikus összefüggések alapján kb. 200 szavas bekezdésekbe rendezett szövegben megfogalmazni; különböző szövegfajtákat (üzenet, üdvözlet, baráti levél) létrehozni; változatos közlésformákat (leírás, elbeszélés, jellemzés) használni. 18. oldal

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

FRANCIA NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK. 1. Olvasott szöveg értése

FRANCIA NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK. 1. Olvasott szöveg értése FRANCIA NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

Készítette: Örmény Katalin szaktanácsadó

Készítette: Örmény Katalin szaktanácsadó Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról hatályos 2017. január 2-ától.

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. 1. Kedves Érettségizők! OROSZ NYELV Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat nem tartalmaz. Az idegen

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat nem tartalmaz. Az idegen

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV AZ ÉLŐ IDEGEN NYELV tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült a 2013.03.22 napon közzétett központi program alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Spanyol nyelv tantárgyi program

Spanyol nyelv tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Spanyol nyelv tantárgyi program 2010. I. KÉPZÉSI CÉLOK -A tanterv nyelvi előkészítő évvel bővített (1+4 osztályos) gimnáziumi osztályok

Részletesebben

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam

Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Tantárgyi követelmények Angol (1. idegen nyelv) 9. évfolyam Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi élet

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01SPBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch)

9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) 9 ny - nyelvi előkészítő osztály (KON-TAKT 1 Lehrbuch /Arbeitsbuch) Az alábbi nyelvtani szerkezeteket tudja alkalmazni írásban és szóban a Nemzeti Tankönyvkiadó KON-TAKT 1 című tankönyv és Munkafüzet alapján:

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Francia nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A francia nyelv tantárgy helyi tanterve a többször

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára

Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára Helyi tanterv a nyelvi előkészítő évfolyamos képzés számára 9./ NY évfolyam Első idegen nyelv Célkitűzés és feladatok: a különböző iskolákból, különböző nyelvi felkészültséggel érkező tanulók egy szintre

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLŐ IDEGEN NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLŐ IDEGEN NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 11. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol

Helyi tanterv 2015. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve. Angol 2015. Helyi tanterv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziumának és Szakközépiskolájának helyi tanterve Angol Esti tagozat 2015.01.01. ANGOL NYELV 9 12. évfolyam (Esti tagozat) Az élő

Részletesebben

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium

Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Második idegen nyelv Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 3 3 3 3 Éves óraszám 108 108 108 93 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves óraszáma 72 62

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy 0-0 - 2-2 a gimnáziumi második idegen nyelvre vonatkozó kerettanterv

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Angol nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ANBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint 17. Az R. Mellékletének ÉLŐ IDEGEN NYELV fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Orosz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01ORBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK SZABADON VÁLASZTHATÓ NYELVI KURZUSOK BA KÉPZÉSBEN SZAKNYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 3. Tantárgy neptun kódja: MEIOK103SP Javasolt

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 Szint 2. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez 57 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű

Részletesebben

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK KÖTELEZŐ ÁLTALÁNOS NYELVI KURZUSOK SPANYOL NYELVBŐL Tantárgy neve: Spanyol nyelv 1. Tantárgy kódja: MIGEBSPNY1 Javasolt félév: 1. Előfeltételek: -

Részletesebben

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OLASZ NYELVBŐL Tantárgy neve: Olasz nyelv 1. Tantárgy kódja: MEIOK01OLBT Tárgyfelelős tanszék/intézet: Idegennyelvi

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 szint 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben,

Részletesebben

Francia nyelv tantárgyi program

Francia nyelv tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Francia nyelv tantárgyi program 2010. I. CÉLOK ÉS FELADATOK Francia nyelv tantárgyi program - Az élő idegen nyelv műveltségi terület

Részletesebben

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja

A Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja ANGOL NYELV - ESTI MUNKAREND Bevezető Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk és a nagyvilág mobilis, többnyelvű polgárai legyenek,

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont A vizsgán használható

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA

HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA HELYI TANTERV NÉMET NYELV ELSŐ IDEGEN NYELV 9. ÉVFOLYAM (NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY) ÉVI 504 ÓRA Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012.

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9.

1.Család 10. 2.Otthon 9. 3.Étkezés 8. 4.Idő, időjárás 8. 5.Öltözés 8. 6.Sport 6. 7.Iskola, barátok 9. 8.Tanórai tevékenységek 9. 9. 1.Család 10 4.évf. 2.Otthon 9 3.Étkezés 8 4.Idő, időjárás 8 5.Öltözés 8 6.Sport 6 7.Iskola, barátok 9 8.Tanórai tevékenységek 9 9.Szabadidő 6 10. Természet, állatok 8 11.Ünnepek és hagyományok 8 12.Fantázia,

Részletesebben

Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv. Hagyományos 4 évfolyamos képzés: 9. évfolyam - Giro d italiano 1: Tappa 1 Tappa6

Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv. Hagyományos 4 évfolyamos képzés: 9. évfolyam - Giro d italiano 1: Tappa 1 Tappa6 Év végi vizsgakövetelmények olasz nyelv Mindkét típusú képzés olasz nyelvtanításának alapja a Giro d italiano c. tankönyvsorozat (tankönyv + munkafüzet) 3 kötete, melyek elvégzésével a diákok B1-es szintig

Részletesebben

HELYI TANTERV Francia nyelv

HELYI TANTERV Francia nyelv L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV Francia nyelv 2007. Készítette: H AVASI T IBOR Készült az Oktatási Minisztérium által 2001-ben kiadott kerettanterv alapján. I. KÉPZÉSI CÉLOK -A tanterv 5 osztályos

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Lovári nyelv 9 12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat LOVÁRI NYELV A lovári nyelv tanításának célja és feladatai - A lovári nyelv oktatásának célja, a kommunikatív nyelvi kompetencia bővítése az adott nyelven. Kitűzött célunk, hogy diákjaink alkalmassá váljanak

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Olasz nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. 1 Tartalom Olasz nyelv, második idegen nyelv, alapóraszámú képzés... 3 2 Kerettantervi

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Fontos tudnivalók és tanácsok a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához

Fontos tudnivalók és tanácsok a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához Fontos tudnivalók és tanácsok a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához MIT MÉR? OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE KÖZÉPSZINT EMELT SZINT KÜLÖNBSÉG Képes-e a vizsgázó a szöveg célját, a gondolatmenet

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény

Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény Spanyol C2 1 1 128 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. ANGOL NYELV Évfolyam: 5-8. IDEGEN NYELV Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-8. Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. nor. né. nor. né. nor. né. nor. né. Angol 3 2 3 2 3 2 3 2 Éves óraszám 108 72 108 72 108 72 108 72 Megjegyzés:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények

IDEGEN NYELV. Célok és feladatok a 12. évfolyam végére. Fejlesztési követelmények IDEGEN NYELV (Angol, Német) Iskolánk koncepciója szerint az informatika, illetve az idegennyelv oktatása kap hangsúlyt, ebbıl adódóan az Idegennyelvi Munkaközösség és a Nevelıtestület egybehangzóan az

Részletesebben

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016

Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 Szóbeli érettségi témakörök spanyol nyelv - 2016 1.Személyes vonatkozások, család A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet, családi kapcsolatok A családi

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület. Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület Az Eötvös Loránd Általános Iskola Helyi tantervének 3. számú melléklete Idegen nyelvi kerettantervi tantárgyak, óraszámok, magasabb évfolyamba lépés

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem

ISKOLA. Órakeret Témakör iskolám, osztálytermem 2. évfolyam A 2. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK VIZSGASZINTEK TÉMAKÖR. 1. Személyes vonatkozások,

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK VIZSGASZINTEK TÉMAKÖR. 1. Személyes vonatkozások, ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 -

Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Ph. D. vizsgatájékoztató - 2015 - Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves figyelmüket. Az SZTE Doktori Képzés és Doktori

Részletesebben

Ph. D. vizsgatájékoztató

Ph. D. vizsgatájékoztató : http://www.lingo.u-szeged.hu : info@lingo.u-szeged.hu Ph. D. vizsgatájékoztató Az SZTE a PhD hallgatók számára alapfokú nyelvvizsga megszerzését teszi lehetővé, amelyre ezúton szeretnénk felhívni szíves

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv

Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv Helyi tanterv - Gimnázium Német nyelv Második idegen nyelv A tantervjavaslat a németet második idegen nyelvként tanuló csoportok számára készült. Elkészítésénél az alábbi törvényi szabályozókat vettük

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben