Módosítások: /2011. II. 28-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosítások: /2011. II. 28-"

Átírás

1 A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998. (XII. 16.) ör. c) 35/1999. (XII. 9.) ör. d) 35/2001. (X. 12.) ör. e)5/2002. (II. 15.) ör. f)18/2002. (IV. 25.) ABh. g)37/2002. (XI. 22.) ör. h) 9/2003. (III. 31.) ör. i) 15/2003. (VI. 23.) ör. j) 2/2004. (I. 26.) ör. k) 2/2004. (I. 26.) ör. l) 32/2004 (VI. 21.) ör. m) 2/2005. (I. 24.) ör. n) 27/2005. (IX. 19.) ör o) 5/2006. (I. 30.) ör. p) 25/2006. (VI. 19.) ör. q) 49/2006. (XII. 22.) ör. r) 48/2007 (XII. 22.) ör. s) 1/2009. (I. 30.) ör. t) 8/2010. (III. 1.) ör. u) 11/2011. (II. 28.) ör. /2011. II. 28- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 32. (3) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 38. -ában, 43/B. -ában, aiban, 50. (3) bekezdésében és az 55/C. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról a következő rendeletet alkotja 1 : I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) 2 A rendelet hatálya - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a 1 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 2 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

2 Terézvárosban élő, oda bejelentett lakcímmel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel az átmeneti ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak jogszerűen Terézvárosban tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed: a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Terézváros területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) 3 az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Terézváros területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (4) Az átmeneti segély vonatkozásában az életet és a testi épséget fenyegető elháríthatatlan veszély esetén a rendelet hatálya az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a Terézvárosban életvitelszerűen tartózkodó nem hajléktalan személyekre is. Alapelv 2. A jelen rendeletben szabályozott rászorultságtól - így az egyének és családok szociális helyzetétől - függő pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása során az igénylő és a vele életvitelszerűen együtt élő személyek szociális helyzetét a családközpontú ellátás elvének érvényesítése érdekében együttesen kell feltárni. Törekedni kell arra, hogy a szociálisan rászoruló családok mindegyike részesüljön - igényérvényesítési képességétől függetlenül - az ellátások valamely formájában. II. FEJEZET Ellátások Időskorúak járadéka 2/A. 4 Az Szt. 32/B. -ában meghatározott feltételek alapján támogatásra jogosult időskorúak járadékának mértéke: 3 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 4 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

3 a) egyedülálló, jövedelemmel nem rendelkező, 75. életévét betöltött személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 130 %-a, minden más, jövedelemmel nem rendelkező jogosult személy esetén a nyugdíjminimum 100 %-a, b) ha a jogosult személy jövedelemmel rendelkezik, az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de minimum Ft. Aktív korúak ellátása hk Az Szt. 37. (1) bekezdése szerint támogatásra jogosult rendszeres szociális segélyének havi összegét az Szt. 37. (4) bekezdése határozza meg Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés esetén 30 napon belül, egyébként hivatalból egységesen évente felül kell vizsgálni. 6. (1) 9 Az Szt. 37. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködni köteles az Önkormányzat által kijelölt szervvel. Fenti személy a segély megállapításának feltételeként az Önkormányzat által kijelölt szervvel való együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja. (2) Az Önkormányzat a fenti együttműködésre a Terézvárosi Családsegítő Szolgálatot (a továbbiakban: TECSASZO) jelöli ki. (3) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell a TECSASZO-val való együttműködési kötelezettségről és az együttműködés elmulasztásának következményeiről. Az együttműködésre köteles személy az együttműködés keretében köteles a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a TECSASZO-nál megjelenni és együttműködni a beilleszkedést segítő program kidolgozásában. Köteles a közösen kimunkált programot tartalmazó megállapodás aláírására. Köteles minden tőle telhetőt megtenni a beilleszkedést segítő program megvalósítása érdekében. (4) Ha az együttműködésre köteles személy neki fel nem róható okból az előző bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tud eleget tenni, erről a tényről - az ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles a TECSASZO-t tájékoztatni. A tájékoztatáshoz köteles az okot bizonyító igazolást mellékelni. (5) Amennyiben az együttműködésre köteles személy a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget - így többek között határidőben a TECSASZO-nál nem jelenik meg, nem vesz részt a segítő program kidolgozásában, megtagadja a megállapodás aláírását, nem tesz meg minden tőle telhetőt a beilleszkedést segítő program megvalósulásáért - és hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, hogy a mulasztás nem önhibájából történt, akkor együtt nem működőnek minősül. (6) Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a TECSASZO vezetőjétől 5 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 6 hatályon kívül helyezte a 11/2011. (II. 28..) ör, hatálytalan február 28. napjától 7 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 8 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 9 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

4 írásban kérni másik program kidolgozását, ha a TECSASZO által összeállított javaslattal nem ért egyet. Részletesen indokolnia kell kérelmét. A kérelemben foglaltak jóváhagyásáról vagy annak elutasításáról a TECSASZO vezetője dönt. (7) Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a TECSASZO vezetőjétől írásban kérni a program megváltoztatását, módosítását, amennyiben a megállapodás aláírásától eltelt időben életkörülményeiben jelentős változás így többek között tartós betegség, eltartottak számának növekedése, hozzátartozók számának változása- állt be. (8) A TECSASZO vezetője az együttműködési megállapodás megkötésének vagy a megkötés elmaradásának a tényéről, valamint az együttműködési kötelezettség nem teljesítéséről az esemény bekövetkezését követő 15 napon belül értesíti a jegyzőt (1) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett részére az alábbi, beilleszkedést segítő programtípusokat biztosítja: egyéni képességet és életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, munkavállalásra való felkészítés, reszocializációs program, álláskeresési segítségnyújtás, oktatáson, átképzésen való részvétel lehetősége. (2) Az (1) bekezdés f) pontjában megjelölt oktatás, átképzés a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Budapest V., VI., XIII. kerületi Kirendeltsége közreműködésével realizálódik. (3) Az (1) bekezdés a) - e) pontjaiban foglalt programokat a TECSASZO egyéni esetkezelés, csoportok, tréningek eszközével valósítja meg. Helyi lakásfenntartási támogatás (1) Szociális körülményei figyelembe vételével, maximum egy év időtartamra helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható: a) annak az egyedülélő személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, feltéve, ha az általa használt lakás fenntartásának elismert havi költségei a jövedelmének 25 %-át meghaladják, b) annak a nem egyedül élő személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, feltéve, ha az általuk használt lakás fenntartásának elismert havi költségei a család jövedelmének 25 %-át meghaladják. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra alanyi jogon, az (1) bekezdésben foglaltak hiányában is jogosult - az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára - az a személy, aki adósságcsökkentési támogatásban részesül. 9. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a./ a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, b./ az a./ pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem kevesebb, mint forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve 10 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 11 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

5 kell meghatározni. (2) Az (1) bekezdés b./ pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3- J-0,5 NYM x 0,15 NYM ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig a nyugdíjminimumot jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (3) A helyi lakásfenntartási támogatásnak az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott mértékét a megállapítás során úgy kell korrigálni, hogy a támogatás kifizetendő havi összege százasokra kerekítve - a kerekítés általános szabályai szerint - kerüljön megállapításra, továbbá annak összegéből le kell vonni a normatív lakásfenntartási támogatás jogcímén a tárgyhónapra kifizetendő összeget. 10. A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 650.-Ft. A 10. szövegét megállapította az 1/2009. (I. 30.) ör II. 1-i hatállyal. 11. A helyi lakásfenntartási támogatás elbírálása esetén a tényleges lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni a lakbért, illetőleg a lakbérnek - a Terézváros Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról szóló rendelet alapján megállapított - lakbértámogatással csökkentett összegét, az albérleti díjat, a lakáshasználati díjnak a lakbér mértékét meg nem haladó részét, a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét, a társasházi vagy szövetkezeti lakások közös költségét, a fűtés díját illetve költségeit, a központilag szolgáltatott melegvízellátás díját, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás, a gáz, villanyáram és vízfogyasztás költségeit. 12. A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 13. (1) A (4) bekezdés kivételével nem nyújtható helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek illetve családnak, aki, illetve amelynek tagja lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításából származó jövedelemmel rendelkezik, illetve tulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető ingatlan vagyon van. (2) A (4) bekezdés kivételével nem jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy vagy család, akinek önhibájából a lakásfenntartás költségeivel a jogosultak felé három hónapot meghaladó mértékű tartozása van a kérelem benyújtásakor. (3) 12 hk. 12 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától

6 (4) 13 Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezések az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy vonatkozásában nem alkalmazhatóak. A helyi lakásfenntartási támogatás megszűnése, a jogosulatlan igénybevétel következményei 14. (1) 14 A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha a 8. -ban meghatározott jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, vagy a 13. (1) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek bekövetkeznek, illetve ha a támogatásban részesülőnek a tényleges lakásfenntartási költségeket tekintve - önhibájából - 3 hónapot meghaladó mértékű fizetési elmaradása keletkezik. (2) 15 A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a felvett összeget az Szt. 17. (2)-(3) bekezdésének megfelelően vissza kell fizetni. A jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevevőnek újabb támogatás az ellátás megszüntetésétől számított 1 éven belül nem állapítható meg. (3) 16 hk. Ápolási díj 15. (1) 17 Az Szt. 41. (1) bekezdésében és 43/A. (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az ápolást végző kérelmére - amelyhez csatolja a háziorvos arról szóló igazolását, hogy az ápolt személy tartósan beteg, illetve arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul - ápolási díj állapítható meg az Szt. 43/B. alapján, az ott rögzített feltételekkel annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló hozzátartozója ápolását látja el, és családjában az egy főre számított jövedelem nagysága a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át. A tartós beteg fogalmán az Szt. 41. (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni. (2) 18 Az Szt. 41. (1) bekezdésében és 43/A. (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az ápolást végző kérelmére - amelyhez csatolja a háziorvos arról szóló igazolását, hogy az ápolt személy tartósan beteg, illetve arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul - ápolási díj állapítható meg az Szt. 43/B. alapján, az ott rögzített feltételekkel annak az egyedülálló hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló hozzátartozója ápolását látja el, és jövedelme a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a nyugdíjminimum 225 %-át. A tartós beteg fogalmán az Szt. 41. (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni. (3) 19 Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott esetekben az ápolási díj havi mértéke - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - egységesen az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a, de minimum Ft. (4) 20 Az ápolási díj azon eseteiben, ahol az ápoló a (3) bekezdésben szereplő összeget el 13 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 14 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 15 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 16 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától 17 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 18 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 19 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 20 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

7 nem érő rendszeres pénzellátásban részesül, az ápolási díj összege a (3) bekezdésben szereplő összeg és a rendszeres pénzellátás összegének a különbözete, de legalább Ft. (5) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit évente egyszer felül kell vizsgálni. (6) 21 Az ápolási díjban részesülő személy ápolási tevékenységét a Terézvárosi Gondozó Szolgálat az ápoltnál jogosult helyszíni szemle keretében ellenőrizni. Amennyiben az ápolás nem megfelelő voltát, vagy meg nem valósulását tapasztalja, úgy köteles erről a jegyzőt tájékoztatni. A tájékoztatás megalapozza a soron kívüli felülvizsgálatot. (7) 22 Az ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti, ha bizonyíthatóan 48 óráig nem keresi fel az ápolt személyt, illetve, ha a háziorvos az ápolt állapotának az ápolás nem megfelelő voltával összefüggő romlását állapítja meg, továbbá ha az ápolást végző személy keresőtevékenységet folytat és munkaideje az otthoni munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. Átmeneti segély Az átmeneti segély a költségvetés keretén belül, egyszeri vagy időszakos vissza nem térítendő készpénz, élelmiszer, ruházati cikkek vásárlására fordítható utalvány, illetve természetbeni juttatások (elsősorban tartós élelmiszer, felnőtt ruházat) formájában nyújtható. Az átmeneti segélyre jogosultság szabályai, az átmeneti segély mértéke 17. Az átmeneti segély nem lehet az igénylő rendszeres megélhetésének forrása. 18. Az átmeneti segély minimális mértéke alkalmanként nem lehet kevesebb, mint a nyugdíjminimum 10 %-a. Az átmeneti segély mértéke a tárgyévben 75. életévét be nem töltött, egyedülálló személy esetében nem haladhatja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, 75. életévét betöltött, egyedülálló személy esetében a négyszeresét. Az átmeneti segély mértéke a tárgyévben, az egy családban élő személyek esetében, összesen nem haladhatja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. Az átmeneti segély - egy határozattal - évi 2-12 alkalomra is megállapítható. 30 napon belül ugyanazon személy részére átmeneti segély 1 alkalommal állapítható meg. Átmeneti segély 30 napon belül ugyanazon családban élő személyek részére az igénylő személyétől függetlenül csak 1 alkalommal állapítható meg hk Az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás ellátási formában részesülő személy különösen indokolt esetben és csak akkor kaphat átmeneti segélyt, ha a személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét a felsorolt ellátási formák értékével sem éri el. Az átmeneti segély értéke ezekben az esetekben évente és személyenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, illetve egy családban élő személyek esetében családonként a nyugdíjminimum háromszorosát. 21 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 22 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 23 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 24 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától 25 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

8 Átmeneti segély a rendeletben meghatározott feltételekkel annak a) az egyedülélő személynek nyújtható, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 210 %-át nem haladja meg, illetve b) annak a családban élő személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 210 %-át nem haladja meg A feltételek fennállása esetén sem részesülhet az átmeneti segély pénzbeli formájában az a személy, aki önhibájából jogosulatlanul és rosszhiszeműen vett fel a jelen rendeletben szabályozott bármelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást, és visszafizetési kötelezettségének még nem tett eleget. 22/A. 28 (1) A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat vezetőjének javaslatára a 18., okban foglalt feltételek mellőzésével is adható az éves költségvetésben meghatározott összeghatárig- átmeneti segély, ha a kérelem indoka alapján létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezte, vagy időszakosan, illetve tartósan fennálló létfenntartási gond valószínűsíthető. Az első mondatban megjelölt esetekben és feltételekkel az átmeneti segély csak akkor állapítható meg, ha a 18. -ban és a okban megjelölt feltételek alapján az átmeneti segély folyósítása a kérelem időpontjában kizárt. (2) A tárgyévre vonatkozó átmeneti segélyek együttes összege számításánál az (1) bekezdés alapján megállapított átmeneti segély értékét figyelmen kívül kell hagyni. Gyógyszertámogatás 23 (1) Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök protetikai és fogszabályzó eszközök térítési díja megfizetéséhez gyógyszertámogatás címén támogatás adható annak: a.) az egyedülélő személynek, akinek a jövedelme a nyugdíjminimum összegének a háromszorosát, vagy b.) annak a nem egyedülélő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum két és félszeresét nem haladja meg, nem részesül július 1. napját követően megállapított közgyógyellátásban és a térítési díj megfizetése saját, illetve családja megélhetését veszélyezteti. (2) Gyógyszertámogatás esetében a kérelem benyújtására és elbírálására az átmeneti segély vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Tárgyévben a gyógyszertámogatás összege az egyedülélő személynél illetve az igénylők számától és személyétől függetlenül egy családnál a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladhatja meg. (4) 29 Gyógyszertámogatás az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra elkülönített keretösszeg erejéig állapítható meg hk. 25. hk. 26 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 27 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 28 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 29 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 30 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától

9 25/A. hk. 26. hk. A t hatályon kívül helyezte a 49/2006. (XII. 22.) ör I. 1-i hatállyal. Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása 27. A 27. -t hatályon kívül helyezte a 33/1997. (XI. 21.) ör. 10. (1) bekezdése XI. 21-i hatállyal. Temetési segély (1) Az Szt ában és a jelen rendeletben megállapított feltételek fennállása esetén az Önkormányzat készpénzben, temetési segély elnevezéssel támogatást nyújthat annak a személynek, akinek a) egyedül élőként havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át, b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg. (2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a helyben szokásos, legolcsóbb temetés a) költségeinek 50 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, b) költségeinek 40 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, c) költségeinek 30 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, d) költségeinek 20 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, e) költségeinek 10 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg, de nem lehet nagyobb, mint a temetés tényleges költsége. (3) 32 A temetési segély iránti kérelem a halálesetet követő 60 napon belül nyújtható be. E határidő jogvesztő. Köztemetés 28/A. Az Szt. 48. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott temetési költség megtérítése alól részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, ha a haláleset időpontjában terézvárosi lakóhellyel rendelkezett, feltéve ha a jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg. Rendszeres nevelési segély 31 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 32 Kiegészítette a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

10 A okat hatályon kívül helyezte a 33/1997. (XI. 21.) ör XI. 21-i hatállyal. Közgyógyellátás Az Szt. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyeken túlmenően közgyógyellátásra jogosult: a) azon egyedülélő, 75. életévét betöltött személy, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 310 %-át, b) azon egyedülélő, 75. életévét be nem töltött személy, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 260 %-át, c) az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 235 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy e személy részére szükséges, az Szt ában meghatározott havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át. 34. Kivételes méltánylást érdemlő esetben, így különösen, ha egy családban több személlyel kapcsolatban is felmerül az egészségi állapot megőrzéséhez, illetve helyreállításához szükséges kiadás, a 33. -ban meghatározott személy akkor is jogosult a közgyógyellátásra, ha a részére feltétlen szükséges, az Szt ában meghatározott rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át. A 34. szövegét megállapította az 1/2009. (I. 30.) ör II. 1-i hatállyal. 35. A 33. és 34. -ban meghatározott közgyógyellátást határozott, egy éves időtartamra kell megállapítani. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító hatósági bizonyítvány az Szt ában foglalt feltételek mellett is csak akkor állítható ki az igénylő részére, ha az igénylő vagy családtagja nem rendelkezik vagyonnal. III. FEJEZET Eljárási szabályok (1) Jelen rendeletben szabályozott időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógyellátás iránti kérelmeket a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyermekvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Osztály) kell benyújtani a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 33 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 34 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 35 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

11 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet mellékletében szereplő formanyomtatványon. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet jelen rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. (3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem esetén a) az igénylőnek és a vele közös háztartásban élőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy nem rendelkeznek olyan, vagyonból származó jövedelemmel, amely lakásfenntartási kiadásaikat fedezné, valamint, hogy más önkormányzattól nem kértek és nem kaptak ilyen célú támogatást; b) az igénylőnek nyilatkoznia kell a tényleges lakásfenntartási kiadásairól, illetve ha kizárólag a lakása fűtésének költségei alapján igényli a támogatást, akkor a fűtés egy hónapra eső költségéről; c) 36 az igénylőnek és a vele közös háztartásban élőknek felhatalmazást kell adniuk arra, hogy az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) az igénylést megelőző évben bevallott, személyi jövedelemadó megállapításának alapjául szolgáló jövedelmüket az Osztállyal közölje; d) az igénylőnek felhatalmazást kell adnia, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a háztartás nagyságáról az Osztályt tájékoztassa. (4) Ha az eljáró szerv hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (5) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésre irányuló kérelmet a megtérítésre kötelező határozat kézbesítését követő 15 napon belül lehet előterjeszteni az Osztályon. E határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni. 38. (1) A Polgármesteri Hivatal a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével környezettanulmányt készít az igénylő lakóhelyén. (2) A környezettanulmányként felhasználható a szociálpolitikával, illetve gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szerv vagy személy, vagy a nevelési-oktatási intézmény gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatársának a környezettanulmány tartalmi elemeivel rendelkező feljegyzése, illetve a Polgármesteri Hivatal által korábban készített környezettanulmány, feltéve, ha a feljegyzés, illetve a környezettanulmány egy évnél nem régebben tapasztalt tényeken alapul. (3) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmet a közgyógyellátás vagy lakásfenntartási támogatás iránt nyújtották be, vagy ha a kérelem a 40. -ban meghatározott támogatásra irányul. A 38. szövegét megállapította a 33/1997. (XI. 21.) ör XI. 21-i hatállyal. 39. hk. A 39. -t hatályon kívül helyezte a 27/2005. (IX. 19.) ör X. 1-i hatállyal. 40. Az igénylőt ért váratlan esemény (így különösen baleset, azonnali kórházi beutalás, elemi kár, az igénylő sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmény, közeli hozzátartozó halála) esetében, illetve az igénylő életét, testi épségét, a gondozására, nevelésére bízott személy megélhetését veszélyeztető krízishelyzetben az eseti támogatás iránti kérelmet soron kívül, 36 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

12 három munkanapon belül kell elbírálni. 41. hk. A 41. -t hatályon kívül helyezte a 2/2004. (I. 26.) ör I. 26-i hatállyal. 42. (1) A lakásfenntartási támogatást a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától kell megállapítani. (2) 37 Az ápolási díjat, az időskorúak járadékát, a rendszeres szociális segélyt, valamint a bérpótló juttatást a kérelem benyújtásának napjától kell megállapítani hk Az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás, az Szt. 41. (1) bekezdésében, valamint 43/A. (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj és a közgyógyellátás iránti kérelmekről a jegyző, az egyéb - szociális rászorultságtól függő pénzbeli támogatások, a természetben nyújtott átmeneti segély iránti, valamint a köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésre irányuló kérelmekről a polgármester dönt Természetbeni átmeneti segélyt, vásárlási utalványt az igénylő átvételi elismervény ellenében jogosult átvenni. A pénzbeli átmeneti segély kifizetését postai úton, 8 napon belül, átutalással kell teljesíteni. Kivételes esetben, a 40. -ban meghatározott körülmények indokolta segély esetén a Polgármesteri Hivatal pénztárából bizonylat alapján, közvetlenül az igénylőnek vagy meghatalmazottjának is átadható a támogatás. 45/A. 41 Az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás és az ápolási díj megállapított összegét utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani. Egyéb rendelkezések 46. (1) 42 A szociális ellátásra való jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Ket. X. fejezetében foglalt elektronikus tájékoztatásra és hatósági szolgáltatásra vonatkozó eltérő rendelkezéseket külön önkormányzati rendelet szabályozza. (2) Az igénylő nem kötelezhető a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni támogatások felhasználásával történő elszámolásra. 47. A rendeletben szabályozott pénzbeli támogatások az Sztv.-ben és e rendeletben meghatározottak szerint megállapított összegét százasokra kell kerekíteni. A kerekítés során a támogatás összegének utolsó két számjegyét, amennyiben az az ötvenet nem haladja meg, lefelé, ha meghaladja, felfelé kell kerekíteni. 37 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 38 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától 39 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 40 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 41 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 42 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

13 48. A támogatások nyújtásáról a jegyző naprakész nyilvántartást köteles vezettetni. Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazásában jövedelem, vagyon, család, közeli hozzátartozó, egyedül élő, egyedülálló, háztartás, rendszeres pénzellátás, keresőtevékenység, aktív korú, hajléktalan fogalmán az Szt. 4. -ában foglaltakat kell érteni. Záró rendelkezések 50. (1) E rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel június 1. napján lép hatályba. A hatálybalépés előtt benyújtott kérelmeket a korábbi jogszabály szerint kell elbírálni. (2) A lakásfenntartási támogatásra és a hátralékkiegyenlítő segélyre vonatkozó rendelkezések január 1. napján lépnek hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a többszörösen módosított 13/1993. (VI. 1.) önkormányzati rendelet hatályát veszti. A többszörösen módosított/1993. (III. 19.) önkormányzati rendelet december 31. napján hatályát veszti. A 3/1993. (III. 19. ) önkormányzati rendelet alapján évben folyósított lakásfenntartási támogatás összege július 1. napjától 1.000,- Ft-nál kevesebb nem lehet, az 1.000,- Ft-ot el nem érő támogatásokat ezen időponttól 1.000,- Ft-ra kerekítve kell folyósítani. dr. Borsány György polgármester dr. Váriné dr. Kőnig Edit jegyző 43 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

14 BUDAPEST FŐVÁROS VI. KER. TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Budapest VI. Eötvös u. 3. Telefon/fax: Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat 1. számú melléklet 1./ Az igénylő: a./ neve (asszonyoknál leánykori név is): b./ lakóhelye: c./ tartózkodási helye, ha az a b./ pontban foglaltakkal nem azonos: d./ születési helye és ideje: e./ TAJ-száma * (9 számjegy): f./ anyja neve: g./ foglalkozása: h./ munkahelye: i./ családi állapota: j./ adóazonosító jele: k./ kértek-e (jelenleg kapnak-e) más önkormányzattól lakásfenntartási támogatást? l./ telefonszáma (ezt az adatot nem kötelező megadni): 2./ Az igénylő Terézvárosban való tartózkodásának jogcíme (a megfelelőt húzza alá): igen nem - főbérlő - társbérlő - bérlőtárs - albérlő - tulajdonos - jóhiszemű jogcím nélküli lakáshasználó - tulajdonostárs - haszonélvező - egyéb: 3./ Az igénylővel egy lakásban élők adatai: neve: születési ideje: rokonsági fok: TAJ-száma: jövedelme: a) b) c) d) e) f) g) h) i) * TAJ-szám: Társadalombiztosítási Azonosító Jel, amely a Társadalombiztosítási Igazolványon található 9-jegyű szám. lakásfenntartási támogatás

15 2 Jövedelmi adatok forintban a jövedelem típusa: a kérelmező Az igénylővel egy lakásban élő családtagok jövedelme: összesen: 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem, táppénz bruttó összege: 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem bruttó összege: 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem bruttó összege: 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások bruttó összege: 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) bruttó összege: 6. Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, stb.) bruttó összege: 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem bruttó összege: 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) bruttó összege: 9. Összes bruttó jövedelem: jövedelme: a) b) c) d) e) f) g) 10. Személyi jövedelemadó, vagy előleg összege: 11. Egészségbiztosítási és nyugdíj-járulék összege: 12. Munkavállalói járulék összege: 13. Havi nettó jövedelem összesen [9-( )]: Egy főre jutó havi nettó jövedelem a családban:.- Ft/hó. lakásfenntartási támogatás

16 4./ Az igénylő vagy családtagja ingatlantulajdona (pl. lakás, telek, nyaraló): 3 a. b. 5./ Az igénylőnek vagy családtagjának az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80-szorosát meghaladó értékű ingótulajdona (pl. személygépkocsi, stb.): a. b. 6./ Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: 7./ A törvényes képviselő bejelentett lakóhelye/tartózkodási helye: 8./ Rendelkeznek-e ingatlan hasznosításából származó jövedelemmel? (a megfelelőt húzza alá) nem igen, havi.-ft összegben 9./ A kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a tényleges lakásfenntartási kiadásaim EGY HAVI ÁT- LAGA.- Ft, amely az alábbiakból tevődik össze: lakbér: (al)bérleti díj: közös költség: fűtés: víz, csatorna: központi melegvíz: szemétszállítás: gáz: villany: lakáscélú kölcsön törlesztőrészlete: 10./ A lakás nagysága: m 2, szobaszám: db + db. félszoba. 11./ Kijelentem, hogy nincs három hónapot meghaladó mértékű tartozásom a lakásfenntartási kiadásaim tekintetében. 12./ A háztartásban előrefizetős gázfogyasztást mérő készülék került felszerelésre: igen nem. 13. / A háztartásban előrefizetős áramfogyasztást mérő készülék került felszerelésre: igen nem. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem és jövedelemnyilatkozat -ban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelem és jövedelemnyilatkozat -ban közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 10. (3) bekezdése alapján az Önkormányzat a fővárosi és a megyei APEH útján ellenőrizheti. Budapest, 200. hó. nap (cselekvőképes) hozzátartozó aláírása az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője aláírása lakásfenntartási támogatás

17 4 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 1./ Bejelentett lakóhely/tartózkodási hely: a személyi igazolványban, illetve a lakcímet igazoló hatósági igazolványban szereplő cím. 2./ Közeli hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. 3./ Az egy családban élő közeli hozzátartozók jövedelmét hozzátartozók szerint kell feltüntetni. 4./ A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek kivételével, a kérelem benyújtását megelőző három hónap átlagjövedelmét kell feltüntetni. 5./ A 2. és 3. jövedelemtípusba tartozó jövedelmek esetén a kérelem benyújtását megelőző évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás azonos megnevezésű rovatában szereplő összeg 1/12-ed részét kell beírni. 6./ A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást, illetve annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell. 7./ A család egy főre jutó havi nettó jövedelme: a család havi nettó összjövedelme osztva a közeli hozzátartozók számával. 8./ A jövedelemnyilatkozatot az igénylő mellett az érintett közeli hozzátartozóknak is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra. A kérelemhez mellékelni kell: 1.) az igénylő és családtagjai jövedelemigazolását, munkanélküliek esetén az illetékes munkaügyi központ igazolását, 2.) a közüzemi szolgáltatók, illetve a társasház igazolását arról, hogy igénylő nem rendelkezik hátralékkal, ha igen, akkor arról, hogy az mekkora összegű és milyen időtartam alatt keletkezett. Be kell mutatni: A lakásbérleti szerződést vagy a lakásra vonatkozó adásvételi szerződést. lakásfenntartási támogatás

18 BUDAPEST FŐVÁROS TERÉZVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA Szociális és Gyermekvédelmi Osztály Budapest VI. Eötvös u. 3. Telefon/fax: Átmeneti segély iránti kérelem és jövedelemnyilatkozat 2. számú melléklet 1./ Az igénylő: a./ neve (asszonyoknál leánykori név is): b./ lakóhelye: c./ tartózkodási helye, ha az a b./ pontban foglaltakkal nem azonos: d./ születési helye és ideje: * e./ TAJ-száma (9 számjegy): f./ anyja neve: g./ foglalkozása: h./ munkahelye: i./ családi állapota: j./ adóazonosító jele: k./ telefonszáma (ezt az adatot nem kötelező közölni): 2./ Az igénylővel egy lakásban élő családtagok adatai: neve: születési ideje: rokonsági fok: TAJ-száma: jövedelme: a) b) c) d) e) f) g) h) i) * TAJ-szám: Társadalombiztosítási Azonosító Jel, amely a Társadalombiztosítási Igazolványon található 9-jegyű szám.

19 2 Jövedelmi adatok forintban a jövedelem típusa: a kérelmező Az igénylővel egy lakásban élő családtagok jövedelme: összesen: 1. Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem, táppénz bruttó összege: 2. Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem bruttó összege: 3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelem bruttó összege: 4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások bruttó összege: 5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) bruttó összege: 6. Önkormányzati és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás (munkanélküli járadék, stb.) bruttó összege: 7. Föld bérbeadásából származó jövedelem bruttó összege: 8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.) bruttó összege: 9. Összes bruttó jövedelem: jövedelme: a) b) c) d) e) f) g) 10. Személyi jövedelemadó, vagy előleg összege: 11. Egészségbiztosítási és nyugdíj-járulék összege: 12. Munkavállalói járulék összege: 13. Havi nettó jövedelem összesen [9-( )]: Egy főre jutó havi nettó jövedelem a családban:.- Ft/hó. átmeneti segély

20 3./ Az igénylő Terézvárosban való tartózkodásának jogcíme (a megfelelőt húzza alá): - saját bérletében lévő lakásban, - saját tulajdonában álló lakásban, ha nem a saját bérletében, vagy tulajdonában álló lakásban lakik, akkor bérletében álló lakásban (bérlő neve, címe), tulajdonában álló lakásban (tulajdonos neve, címe), albérletben, hajléktalan. 3 Ha a fentiek közül egyik sem, egyéb: 4./ Az igénylő vagy családtagja ingatlantulajdona (pl. lakás, telek, nyaraló): a. b. 5./ Az igénylőnek vagy családtagjának az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80-szorosát meghaladó értékű ingótulajdona (pl. személygépkocsi, stb.): a. b. 6./ Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: 7./ A törvényes képviselő bejelentett lakóhelye/tartózkodási helye: A kérelem rövid indoka: átmeneti segély

Módosítások: Hatályon kívül helyezte a 37/2013. (XI.14.) ör. 24. a) pontja január 1. napjától /2013. I XI. 14./

Módosítások: Hatályon kívül helyezte a 37/2013. (XI.14.) ör. 24. a) pontja január 1. napjától /2013. I XI. 14./ A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani

KÉRELEM. Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani KÉRELEM Alulírott kérem, hogy részemre átmeneti segélyt szíveskedjenek megállapítani Kérelmező neve: Leánykori neve: Születési helye, idő: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási helye,

Részletesebben

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani.

K É R E L E M. Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre rendkívüli gyermekvédelmi támogatást szíveskedjenek megállapítani. Kérelmező neve:.. Leánykori neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:.. Bejelentett

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008.(VIII.27.) Rendelete 1 a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának szabályairól Balatonberény Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására

Kérelem és adatlap. önkormányzati segély megállapítására 1. számú melléklet Kérelem és adatlap önkormányzati segély megállapítására A) Kérelmező személyes adatai: Név: Szül.hely, idő: Családi állapota: Születéskori név: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhely:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! (Név) 4822 Nyírparasznya út szám. Ópályi - Nyírparasznya Községi Önkormányzatok Képviselő-testületének körjegyzősége 4821 Ópályi Rajk László u. 4. 4822 Nyírparasznya Szabadság u. 23. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./...

K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra. Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... 1./... 2./... 3./... 4./... K é r e l e m normatív lakásfenntartási támogatásra Kérelmező neve:... Születési helye, ideje:... Anyja neve:... TAJ száma:... Lakcíme:... Kérelmezővel közös háztartásban élők felsorolása: / Név, szül

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. Tel.:52/ 517-750 SZOCIÁLIS LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (X.25.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ugod Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (X.7.) számú önkormányzati rendelet a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 KÖZGYÓGYELLÁTÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan

Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan Kérelem szociális ellátás igénybevételére vonatkozóan 1.) A kérelmező neve: 2.) Lakcíme: 3.) Születési helye, ideje: 4.) Anyja neve: 5.) TAJ száma: A kért szociális ellátási forma megnevezése: a.) Átmeneti

Részletesebben

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Pápasalamon Község Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2014. (XII.1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (XI.24.) számú önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz.

KÉRELEM. Születési neve:... családi állapota... Születési helye:... Ideje:... TAJ száma:... Anyja neve:... Lakóhelye: Püspökmolnári... utca... hsz. KÉRELEM Alulírott kérem a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy részemre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló mód. 1993. évi III. tv. 38 (1) bek. c) pontja alapján normatív lakásfenntartási

Részletesebben

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve:

K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához. I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve: 3. Anyja neve: Sáránd Község Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Bizottsága 4272 Sáránd, Nagy u. 44. K É R E L E M lakásfenntartási támogatás megállapításához I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1.Kérelmező neve: születési neve:

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás. megállapítására KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS- ápolási támogatás megállapítására I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján

K É R E L E M. Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján K É R E L E M Települési támogatás Rendkívüli támogatás 2015. márc.1-től hatályos szabályok alapján I. KÉRELMEZŐ ADATAI 1./ Kérelmező neve:... 2./ Kérelmező leánykori neve:... 3./ Születési helye:...születési

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 TEMETÉSI SEGÉLYT IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (IX.15) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Bakonyszücs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1993.

Részletesebben

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név

K É R E L E M. Név (leánykori név ) Születési helye: Lakcíme: Tartózkodási helye: Telefonszám: Közös háztartásban élő házastárs, élettárs adatai: Név K É R E L E M Alulírott kérem a Szociális és Oktatási Bizottságot, hogy részemre átmeneti segélyt megállapítani szíveskedjen az alábbi indokaim alapján Név (leánykori név ) Születési helye: Anyja neve:

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52)

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 A./ * KOMMUNÁLIS KÖZCSATORNA HÁLÓZATRA TÖRTÉNÖ CSATLAKOZÁS KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSÁHOZ IGÉNYLŐ

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról

Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (XI.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárlásról Jászivány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa juttatás szabályairól Kisberzseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása:

ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: 6750 Algyő, Piac tér 17. ESZI-ADOS www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 200. Ügyintéző aláírása: ADÓSSÁGCSÖKKENTÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE Név: Születéskori név: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Anyja

Részletesebben

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006. (III. 1.) RENDELETE A SZOCIÁLIS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRÓL A 39/2006. (VI. 30.), A 7/2007. (II. 28.), A 35/2008. (VI. 30.) ÉS A 35/2009. (VIII.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve

KÉRELEM rendkívüli települési támogatáshoz A támogatást kérő neve: Születési neve: Anyja neve Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes helyi szociális ellátási formákról és szociális szolgáltatásokról 1. melléklet 1. oldal az 5/2015.(II.27.)

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11 (52) 517-750 LAKBÉRTÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név / /Nyomtatott betűkkel kérjük

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép:

2.. 3.. Az Ör 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2006.(06.15.) számú rendelete az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 38/2003. (10.03.) számú rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelemhez csatolni kell az ingatlan használatát igazoló dokumentumokat.

A lakásfenntartási támogatás iránt benyújtott kérelemhez csatolni kell az ingatlan használatát igazoló dokumentumokat. FIGYELEM! A kérelemhez csatolni kell a jogszabály által előírt mellékleteket! A közös háztartásban élők utolsó egyhavi jövedelemigazolásait, pl.: nettó kereseti igazolást, családi pótlék szelvényeit, vagy

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:..

KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Kérelmező neve:. Születési neve:. Születési hely:..születési idő:... Anyja születési neve:.. Ilki Közös Önkormányzati Hivatal 4566 Ilk, Petőfi u. 2. KÉRELEM - lakásfenntartási támogatás megállapításához - Figyelem! Az igénylőlap kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni a mellékelt tájékoztatót.

Részletesebben

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ B7148 Budapest Főváros IX Kerület Ferencváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Családvédelmi és Ügyfélszolgálati Iroda Gyámügyi Csoport 1091 Budapest, Üllői út 45 telefon: 215-1077 KÉRELEM KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1/ Kérelmező neve /születési név is / /Nyomtatott betűkkel kérjük kitölteni!/ Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: Születési helye: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Döntést hozza: Szociális Bizottság

Döntést hozza: Szociális Bizottság Lakásfenntartási támogatás Leírás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól

Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016. (XI.16.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa helyi szabályairól Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve:

KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására. 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: 9. Melléklet a 11/2016.(VI. 17.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM települési fejlesztési támogatás megállapítására 1. Az igénylő adatai: Kérelmező neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Nádudvar Város Önkormányzat 4181 Nádudvar, Fő u. 119. sz. Tel: 54/529-010 Fax: 54/528-551 E-mail: nadudvar@nadudvar.hu KÉRELEM ÁTMENETI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Alulírott azzal a kéréssel fordulok Nádudvar

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére

Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Előterjesztés Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-i testületi ülésére Tárgy: Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének../2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról

N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. sz. melléklet a 26/2006.(XII. 14.) rendelethez A.) Személyi adatok: N Y I L A T K O Z A T Személyi és jövedelmi viszonyokról 1. A szociális ellátást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye:.......

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (II.15.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunpeszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

Módosította: a) 23/2014. (VII. 10.) ör. b) 29/2014. (XI. 3.) ör. /2014. XI. 3 -

Módosította: a) 23/2014. (VII. 10.) ör. b) 29/2014. (XI. 3.) ör. /2014. XI. 3 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2013. (XI.14.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosította:

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. (X. 10.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 10/2007.

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14..

1.. A Rendelet 14. -a az alábbiak szerint módosul: Pénzbeli támogatás 14.. Tura Város Önkormányzata Képviselő- testületének./2013. (.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 10/2011. (III.31.) rendelet módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő- testülete

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja

Részletesebben

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala

Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala Szigetmonostori Polgármesteri Hivatala 2015 Szigetmonostor, Fő u. 26. Telefon: (26) 814-863, Telefax: (26) 393-464 e-mail: igazgatas@szigetmonostor.hu Ügyintéző: Szilágyi Szabina Kérelem szociális ellátás

Részletesebben

KÉRELEM. temetési segély megállapításához

KÉRELEM. temetési segély megállapításához KÉRELEM temetési segély megállapításához 1. Temettető neve (leánykori neve): Születési hely, idő:... Anyja neve: Állampolgársága:... Bejelentett lakóhelye:.. Bejelentett tartózkodási helye: TAJ száma (Társadalombiztosítási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 10-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének november 10-én tartandó ülésére Előterjesztő: Gyengéné dr. Lévai Adrienn jegyző ELŐTERJESZTÉS Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 10-én tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány az

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (X.30.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (II. 2.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 21/2008. (X. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2014 (XI.17) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Báránd Község Önkormányzat

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 18.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 18.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

Egységes szerkezetben. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2013.(IV.12.) önkormányzati rendelettel módosított 17/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifára való jogosultságról, és az

Részletesebben

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:,

KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA. I. Személyes adatok: Kérelmező neve (leánykori név is):, szül.hely, idő:, anyja neve:, KÉRELEM NORMATÍV LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA 9090 Pannonhalma, Dózsa Gy. u. 10. Tel: 96/554-214, Fax: 96/554-219 Email: szocugy@pannonhalma.hu Ügyintéző: Hegedüs Ferencné Illetékmentes eljárás!

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2011. (IV.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:.

Jövedelem nyilatkozat. 1. Az ellátást igénylő neve:. Jövedelem nyilatkozat 1. Az ellátást igénylő neve:. Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Telefonszám:... Az igénylővel egy háztartásban élő közeli

Részletesebben