Módosítások: /2011. II. 28-

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosítások: /2011. II. 28-"

Átírás

1 A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998. (XII. 16.) ör. c) 35/1999. (XII. 9.) ör. d) 35/2001. (X. 12.) ör. e)5/2002. (II. 15.) ör. f)18/2002. (IV. 25.) ABh. g)37/2002. (XI. 22.) ör. h) 9/2003. (III. 31.) ör. i) 15/2003. (VI. 23.) ör. j) 2/2004. (I. 26.) ör. k) 2/2004. (I. 26.) ör. l) 32/2004 (VI. 21.) ör. m) 2/2005. (I. 24.) ör. n) 27/2005. (IX. 19.) ör o) 5/2006. (I. 30.) ör. p) 25/2006. (VI. 19.) ör. q) 49/2006. (XII. 22.) ör. r) 48/2007 (XII. 22.) ör. s) 1/2009. (I. 30.) ör. t) 8/2010. (III. 1.) ör. u) 11/2011. (II. 28.) ör. /2011. II. 28- Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében, 10. (1) bekezdésében, 32. (3) bekezdésében, 37/A. (3) bekezdésében, 38. -ában, 43/B. -ában, aiban, 50. (3) bekezdésében és az 55/C. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról a következő rendeletet alkotja 1 : I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) 2 A rendelet hatálya - a (2)-(4) bekezdésben foglalt eltérésekkel - kiterjed a 1 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 2 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

2 Terézvárosban élő, oda bejelentett lakcímmel rendelkező a) magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre. (2) A rendelet hatálya az Szt. 7. (1) bekezdésében meghatározott feltételekkel az átmeneti ellátások tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak jogszerűen Terézvárosban tartózkodó állampolgáraira is. (3) A rendelet hatálya kiterjed: a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Terézváros területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik, valamint b) 3 az Szt. 32/B. (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletekben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát Terézváros területén gyakorolja és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik. (4) Az átmeneti segély vonatkozásában az életet és a testi épséget fenyegető elháríthatatlan veszély esetén a rendelet hatálya az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed a Terézvárosban életvitelszerűen tartózkodó nem hajléktalan személyekre is. Alapelv 2. A jelen rendeletben szabályozott rászorultságtól - így az egyének és családok szociális helyzetétől - függő pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítása során az igénylő és a vele életvitelszerűen együtt élő személyek szociális helyzetét a családközpontú ellátás elvének érvényesítése érdekében együttesen kell feltárni. Törekedni kell arra, hogy a szociálisan rászoruló családok mindegyike részesüljön - igényérvényesítési képességétől függetlenül - az ellátások valamely formájában. II. FEJEZET Ellátások Időskorúak járadéka 2/A. 4 Az Szt. 32/B. -ában meghatározott feltételek alapján támogatásra jogosult időskorúak járadékának mértéke: 3 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 4 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

3 a) egyedülálló, jövedelemmel nem rendelkező, 75. életévét betöltött személy esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: nyugdíjminimum) 130 %-a, minden más, jövedelemmel nem rendelkező jogosult személy esetén a nyugdíjminimum 100 %-a, b) ha a jogosult személy jövedelemmel rendelkezik, az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de minimum Ft. Aktív korúak ellátása hk Az Szt. 37. (1) bekezdése szerint támogatásra jogosult rendszeres szociális segélyének havi összegét az Szt. 37. (4) bekezdése határozza meg Az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeit bejelentés vagy hivatalos tudomásszerzés esetén 30 napon belül, egyébként hivatalból egységesen évente felül kell vizsgálni. 6. (1) 9 Az Szt. 37. (1) bekezdésének b)-c) pontja szerinti személy a rendszeres szociális segély folyósításának feltételeként együttműködni köteles az Önkormányzat által kijelölt szervvel. Fenti személy a segély megállapításának feltételeként az Önkormányzat által kijelölt szervvel való együttműködési kötelezettségét nyilatkozatban vállalja. (2) Az Önkormányzat a fenti együttműködésre a Terézvárosi Családsegítő Szolgálatot (a továbbiakban: TECSASZO) jelöli ki. (3) A rendszeres szociális segélyt megállapító határozatban rendelkezni kell a TECSASZO-val való együttműködési kötelezettségről és az együttműködés elmulasztásának következményeiről. Az együttműködésre köteles személy az együttműködés keretében köteles a rendszeres szociális segélyre való jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a TECSASZO-nál megjelenni és együttműködni a beilleszkedést segítő program kidolgozásában. Köteles a közösen kimunkált programot tartalmazó megállapodás aláírására. Köteles minden tőle telhetőt megtenni a beilleszkedést segítő program megvalósítása érdekében. (4) Ha az együttműködésre köteles személy neki fel nem róható okból az előző bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tud eleget tenni, erről a tényről - az ok bekövetkezésétől számított 8 napon belül - köteles a TECSASZO-t tájékoztatni. A tájékoztatáshoz köteles az okot bizonyító igazolást mellékelni. (5) Amennyiben az együttműködésre köteles személy a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget - így többek között határidőben a TECSASZO-nál nem jelenik meg, nem vesz részt a segítő program kidolgozásában, megtagadja a megállapodás aláírását, nem tesz meg minden tőle telhetőt a beilleszkedést segítő program megvalósulásáért - és hitelt érdemlően nem tudja bizonyítani, hogy a mulasztás nem önhibájából történt, akkor együtt nem működőnek minősül. (6) Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a TECSASZO vezetőjétől 5 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 6 hatályon kívül helyezte a 11/2011. (II. 28..) ör, hatálytalan február 28. napjától 7 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 8 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 9 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

4 írásban kérni másik program kidolgozását, ha a TECSASZO által összeállított javaslattal nem ért egyet. Részletesen indokolnia kell kérelmét. A kérelemben foglaltak jóváhagyásáról vagy annak elutasításáról a TECSASZO vezetője dönt. (7) Az együttműködésre kötelezett személy jogosult a TECSASZO vezetőjétől írásban kérni a program megváltoztatását, módosítását, amennyiben a megállapodás aláírásától eltelt időben életkörülményeiben jelentős változás így többek között tartós betegség, eltartottak számának növekedése, hozzátartozók számának változása- állt be. (8) A TECSASZO vezetője az együttműködési megállapodás megkötésének vagy a megkötés elmaradásának a tényéről, valamint az együttműködési kötelezettség nem teljesítéséről az esemény bekövetkezését követő 15 napon belül értesíti a jegyzőt (1) Az Önkormányzat a rendszeres szociális segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett részére az alábbi, beilleszkedést segítő programtípusokat biztosítja: egyéni képességet és életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, munkavállalásra való felkészítés, reszocializációs program, álláskeresési segítségnyújtás, oktatáson, átképzésen való részvétel lehetősége. (2) Az (1) bekezdés f) pontjában megjelölt oktatás, átképzés a Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Budapest V., VI., XIII. kerületi Kirendeltsége közreműködésével realizálódik. (3) Az (1) bekezdés a) - e) pontjaiban foglalt programokat a TECSASZO egyéni esetkezelés, csoportok, tréningek eszközével valósítja meg. Helyi lakásfenntartási támogatás (1) Szociális körülményei figyelembe vételével, maximum egy év időtartamra helyi lakásfenntartási támogatás nyújtható: a) annak az egyedülélő személynek, akinek havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, feltéve, ha az általa használt lakás fenntartásának elismert havi költségei a jövedelmének 25 %-át meghaladják, b) annak a nem egyedül élő személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át, feltéve, ha az általuk használt lakás fenntartásának elismert havi költségei a család jövedelmének 25 %-át meghaladják. (2) Helyi lakásfenntartási támogatásra alanyi jogon, az (1) bekezdésben foglaltak hiányában is jogosult - az adósságkezelési szolgáltatás időtartamára - az a személy, aki adósságcsökkentési támogatásban részesül. 9. (1) A helyi lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege: a./ a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át, b./ az a./ pont szerinti mértéket meghaladó egy főre jutó havi jövedelem esetén a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban: TM) szorzata, de nem kevesebb, mint forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve 10 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 11 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

5 kell meghatározni. (2) Az (1) bekezdés b./ pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: TM = 0,3- J-0,5 NYM x 0,15 NYM ahol a J a jogosult háztartásában egy főre jutó havi jövedelmet, az NYM pedig a nyugdíjminimumot jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni. (3) A helyi lakásfenntartási támogatásnak az (1)-(2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott mértékét a megállapítás során úgy kell korrigálni, hogy a támogatás kifizetendő havi összege százasokra kerekítve - a kerekítés általános szabályai szerint - kerüljön megállapításra, továbbá annak összegéből le kell vonni a normatív lakásfenntartási támogatás jogcímén a tárgyhónapra kifizetendő összeget. 10. A helyi lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 650.-Ft. A 10. szövegét megállapította az 1/2009. (I. 30.) ör II. 1-i hatállyal. 11. A helyi lakásfenntartási támogatás elbírálása esetén a tényleges lakásfenntartási kiadások körében figyelembe kell venni a lakbért, illetőleg a lakbérnek - a Terézváros Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérlőinek lakbértámogatásáról szóló rendelet alapján megállapított - lakbértámogatással csökkentett összegét, az albérleti díjat, a lakáshasználati díjnak a lakbér mértékét meg nem haladó részét, a lakás célú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletét, a társasházi vagy szövetkezeti lakások közös költségét, a fűtés díját illetve költségeit, a központilag szolgáltatott melegvízellátás díját, a csatornahasználati díjat, a szemétszállítás, a gáz, villanyáram és vízfogyasztás költségeit. 12. A helyi lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm, de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága. 13. (1) A (4) bekezdés kivételével nem nyújtható helyi lakásfenntartási támogatás annak a személynek illetve családnak, aki, illetve amelynek tagja lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosításából származó jövedelemmel rendelkezik, illetve tulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető ingatlan vagyon van. (2) A (4) bekezdés kivételével nem jogosult helyi lakásfenntartási támogatásra az a személy vagy család, akinek önhibájából a lakásfenntartás költségeivel a jogosultak felé három hónapot meghaladó mértékű tartozása van a kérelem benyújtásakor. (3) 12 hk. 12 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától

6 (4) 13 Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezések az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy vonatkozásában nem alkalmazhatóak. A helyi lakásfenntartási támogatás megszűnése, a jogosulatlan igénybevétel következményei 14. (1) 14 A támogatásra való jogosultság megszűnik, ha a 8. -ban meghatározott jogosultsági feltételek már nem állnak fenn, vagy a 13. (1) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek bekövetkeznek, illetve ha a támogatásban részesülőnek a tényleges lakásfenntartási költségeket tekintve - önhibájából - 3 hónapot meghaladó mértékű fizetési elmaradása keletkezik. (2) 15 A támogatás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevétele esetén a felvett összeget az Szt. 17. (2)-(3) bekezdésének megfelelően vissza kell fizetni. A jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevevőnek újabb támogatás az ellátás megszüntetésétől számított 1 éven belül nem állapítható meg. (3) 16 hk. Ápolási díj 15. (1) 17 Az Szt. 41. (1) bekezdésében és 43/A. (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az ápolást végző kérelmére - amelyhez csatolja a háziorvos arról szóló igazolását, hogy az ápolt személy tartósan beteg, illetve arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul - ápolási díj állapítható meg az Szt. 43/B. alapján, az ott rögzített feltételekkel annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló hozzátartozója ápolását látja el, és családjában az egy főre számított jövedelem nagysága a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a nyugdíjminimum 200 %-át. A tartós beteg fogalmán az Szt. 41. (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni. (2) 18 Az Szt. 41. (1) bekezdésében és 43/A. (1) bekezdésében meghatározottakon túlmenően az ápolást végző kérelmére - amelyhez csatolja a háziorvos arról szóló igazolását, hogy az ápolt személy tartósan beteg, illetve arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul - ápolási díj állapítható meg az Szt. 43/B. alapján, az ott rögzített feltételekkel annak az egyedülálló hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg, önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló hozzátartozója ápolását látja el, és jövedelme a kérelem benyújtásakor nem haladja meg a nyugdíjminimum 225 %-át. A tartós beteg fogalmán az Szt. 41. (3) bekezdés b) pontjában foglaltakat kell érteni. (3) 19 Az (1) és (2) bekezdésben szabályozott esetekben az ápolási díj havi mértéke - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - egységesen az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-a, de minimum Ft. (4) 20 Az ápolási díj azon eseteiben, ahol az ápoló a (3) bekezdésben szereplő összeget el 13 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 14 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 15 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 16 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától 17 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 18 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 19 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 20 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

7 nem érő rendszeres pénzellátásban részesül, az ápolási díj összege a (3) bekezdésben szereplő összeg és a rendszeres pénzellátás összegének a különbözete, de legalább Ft. (5) Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit évente egyszer felül kell vizsgálni. (6) 21 Az ápolási díjban részesülő személy ápolási tevékenységét a Terézvárosi Gondozó Szolgálat az ápoltnál jogosult helyszíni szemle keretében ellenőrizni. Amennyiben az ápolás nem megfelelő voltát, vagy meg nem valósulását tapasztalja, úgy köteles erről a jegyzőt tájékoztatni. A tájékoztatás megalapozza a soron kívüli felülvizsgálatot. (7) 22 Az ápolást végző személy kötelezettségét nem teljesíti, ha bizonyíthatóan 48 óráig nem keresi fel az ápolt személyt, illetve, ha a háziorvos az ápolt állapotának az ápolás nem megfelelő voltával összefüggő romlását állapítja meg, továbbá ha az ápolást végző személy keresőtevékenységet folytat és munkaideje az otthoni munkavégzés kivételével - a napi 4 órát meghaladja. Átmeneti segély Az átmeneti segély a költségvetés keretén belül, egyszeri vagy időszakos vissza nem térítendő készpénz, élelmiszer, ruházati cikkek vásárlására fordítható utalvány, illetve természetbeni juttatások (elsősorban tartós élelmiszer, felnőtt ruházat) formájában nyújtható. Az átmeneti segélyre jogosultság szabályai, az átmeneti segély mértéke 17. Az átmeneti segély nem lehet az igénylő rendszeres megélhetésének forrása. 18. Az átmeneti segély minimális mértéke alkalmanként nem lehet kevesebb, mint a nyugdíjminimum 10 %-a. Az átmeneti segély mértéke a tárgyévben 75. életévét be nem töltött, egyedülálló személy esetében nem haladhatja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, 75. életévét betöltött, egyedülálló személy esetében a négyszeresét. Az átmeneti segély mértéke a tárgyévben, az egy családban élő személyek esetében, összesen nem haladhatja meg a nyugdíjminimum háromszorosát. Az átmeneti segély - egy határozattal - évi 2-12 alkalomra is megállapítható. 30 napon belül ugyanazon személy részére átmeneti segély 1 alkalommal állapítható meg. Átmeneti segély 30 napon belül ugyanazon családban élő személyek részére az igénylő személyétől függetlenül csak 1 alkalommal állapítható meg hk Az ápolási díj, a rendszeres szociális segély, a bérpótló juttatás ellátási formában részesülő személy különösen indokolt esetben és csak akkor kaphat átmeneti segélyt, ha a személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét a felsorolt ellátási formák értékével sem éri el. Az átmeneti segély értéke ezekben az esetekben évente és személyenként nem haladhatja meg a nyugdíjminimum kétszeresét, illetve egy családban élő személyek esetében családonként a nyugdíjminimum háromszorosát. 21 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 22 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 23 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 24 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától 25 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

8 Átmeneti segély a rendeletben meghatározott feltételekkel annak a) az egyedülélő személynek nyújtható, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 210 %-át nem haladja meg, illetve b) annak a családban élő személynek nyújtható, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 210 %-át nem haladja meg A feltételek fennállása esetén sem részesülhet az átmeneti segély pénzbeli formájában az a személy, aki önhibájából jogosulatlanul és rosszhiszeműen vett fel a jelen rendeletben szabályozott bármelyik szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátást, és visszafizetési kötelezettségének még nem tett eleget. 22/A. 28 (1) A Terézvárosi Családsegítő Szolgálat vezetőjének javaslatára a 18., okban foglalt feltételek mellőzésével is adható az éves költségvetésben meghatározott összeghatárig- átmeneti segély, ha a kérelem indoka alapján létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet bekövetkezte, vagy időszakosan, illetve tartósan fennálló létfenntartási gond valószínűsíthető. Az első mondatban megjelölt esetekben és feltételekkel az átmeneti segély csak akkor állapítható meg, ha a 18. -ban és a okban megjelölt feltételek alapján az átmeneti segély folyósítása a kérelem időpontjában kizárt. (2) A tárgyévre vonatkozó átmeneti segélyek együttes összege számításánál az (1) bekezdés alapján megállapított átmeneti segély értékét figyelmen kívül kell hagyni. Gyógyszertámogatás 23 (1) Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök protetikai és fogszabályzó eszközök térítési díja megfizetéséhez gyógyszertámogatás címén támogatás adható annak: a.) az egyedülélő személynek, akinek a jövedelme a nyugdíjminimum összegének a háromszorosát, vagy b.) annak a nem egyedülélő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum két és félszeresét nem haladja meg, nem részesül július 1. napját követően megállapított közgyógyellátásban és a térítési díj megfizetése saját, illetve családja megélhetését veszélyezteti. (2) Gyógyszertámogatás esetében a kérelem benyújtására és elbírálására az átmeneti segély vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (3) Tárgyévben a gyógyszertámogatás összege az egyedülélő személynél illetve az igénylők számától és személyétől függetlenül egy családnál a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladhatja meg. (4) 29 Gyógyszertámogatás az önkormányzat éves költségvetésében erre a célra elkülönített keretösszeg erejéig állapítható meg hk. 25. hk. 26 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 27 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 28 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 29 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától 30 hatályon kívül helyezte a 8/2010. (III. 1.) ör, hatálytalan március. 1. napjától

9 25/A. hk. 26. hk. A t hatályon kívül helyezte a 49/2006. (XII. 22.) ör I. 1-i hatállyal. Gyermekek napközbeni ellátásának támogatása 27. A 27. -t hatályon kívül helyezte a 33/1997. (XI. 21.) ör. 10. (1) bekezdése XI. 21-i hatállyal. Temetési segély (1) Az Szt ában és a jelen rendeletben megállapított feltételek fennállása esetén az Önkormányzat készpénzben, temetési segély elnevezéssel támogatást nyújthat annak a személynek, akinek a) egyedül élőként havi jövedelme a nyugdíjminimum 300 %-át, b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg. (2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a helyben szokásos, legolcsóbb temetés a) költségeinek 50 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum összegét nem haladja meg, b) költségeinek 40 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 150 %-át nem haladja meg, c) költségeinek 30 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum kétszeresét nem haladja meg, d) költségeinek 20 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 250 %-át nem haladja meg, e) költségeinek 10 %-át, ha az egyedül élő igénylő havi jövedelme, illetve az igénylő családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg, de nem lehet nagyobb, mint a temetés tényleges költsége. (3) 32 A temetési segély iránti kérelem a halálesetet követő 60 napon belül nyújtható be. E határidő jogvesztő. Köztemetés 28/A. Az Szt. 48. (3) bekezdés b) pontjában meghatározott temetési költség megtérítése alól részben vagy egészben mentesíthető az eltemettetésre köteles személy, ha a haláleset időpontjában terézvárosi lakóhellyel rendelkezett, feltéve ha a jövedelme a nyugdíjminimum háromszorosát nem haladja meg. Rendszeres nevelési segély 31 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 32 Kiegészítette a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

10 A okat hatályon kívül helyezte a 33/1997. (XI. 21.) ör XI. 21-i hatállyal. Közgyógyellátás Az Szt. 50. (1) és (2) bekezdésében meghatározott személyeken túlmenően közgyógyellátásra jogosult: a) azon egyedülélő, 75. életévét betöltött személy, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 310 %-át, b) azon egyedülélő, 75. életévét be nem töltött személy, akinek a havi jövedelme a nyugdíjminimum 260 %-át, c) az a személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 235 %-át nem haladja meg, feltéve, hogy e személy részére szükséges, az Szt ában meghatározott havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége) eléri vagy meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át. 34. Kivételes méltánylást érdemlő esetben, így különösen, ha egy családban több személlyel kapcsolatban is felmerül az egészségi állapot megőrzéséhez, illetve helyreállításához szükséges kiadás, a 33. -ban meghatározott személy akkor is jogosult a közgyógyellátásra, ha a részére feltétlen szükséges, az Szt ában meghatározott rendszeres gyógyító ellátás költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 15 %-át. A 34. szövegét megállapította az 1/2009. (I. 30.) ör II. 1-i hatállyal. 35. A 33. és 34. -ban meghatározott közgyógyellátást határozott, egy éves időtartamra kell megállapítani. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A társadalombiztosítás egészségügyi szolgáltatásainak igénybevételére jogosító hatósági bizonyítvány az Szt ában foglalt feltételek mellett is csak akkor állítható ki az igénylő részére, ha az igénylő vagy családtagja nem rendelkezik vagyonnal. III. FEJEZET Eljárási szabályok (1) Jelen rendeletben szabályozott időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj, közgyógyellátás iránti kérelmeket a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyermekvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Osztály) kell benyújtani a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 33 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 34 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától 35 módosította a 8/2010. (III. 1.) ör, hatályos március. 1. napjától

11 63/2006. (III. 27.) Kormányrendelet mellékletében szereplő formanyomtatványon. (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet jelen rendelet mellékletét képező formanyomtatványon kell előterjeszteni. (3) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelem esetén a) az igénylőnek és a vele közös háztartásban élőknek írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy nem rendelkeznek olyan, vagyonból származó jövedelemmel, amely lakásfenntartási kiadásaikat fedezné, valamint, hogy más önkormányzattól nem kértek és nem kaptak ilyen célú támogatást; b) az igénylőnek nyilatkoznia kell a tényleges lakásfenntartási kiadásairól, illetve ha kizárólag a lakása fűtésének költségei alapján igényli a támogatást, akkor a fűtés egy hónapra eső költségéről; c) 36 az igénylőnek és a vele közös háztartásban élőknek felhatalmazást kell adniuk arra, hogy az Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) az igénylést megelőző évben bevallott, személyi jövedelemadó megállapításának alapjául szolgáló jövedelmüket az Osztállyal közölje; d) az igénylőnek felhatalmazást kell adnia, hogy a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala a háztartás nagyságáról az Osztályt tájékoztassa. (4) Ha az eljáró szerv hivatalos tudomása vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető. (5) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítésre irányuló kérelmet a megtérítésre kötelező határozat kézbesítését követő 15 napon belül lehet előterjeszteni az Osztályon. E határidő jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelmet nem lehet előterjeszteni. 38. (1) A Polgármesteri Hivatal a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével környezettanulmányt készít az igénylő lakóhelyén. (2) A környezettanulmányként felhasználható a szociálpolitikával, illetve gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó szerv vagy személy, vagy a nevelési-oktatási intézmény gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó munkatársának a környezettanulmány tartalmi elemeivel rendelkező feljegyzése, illetve a Polgármesteri Hivatal által korábban készített környezettanulmány, feltéve, ha a feljegyzés, illetve a környezettanulmány egy évnél nem régebben tapasztalt tényeken alapul. (3) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha a kérelmet a közgyógyellátás vagy lakásfenntartási támogatás iránt nyújtották be, vagy ha a kérelem a 40. -ban meghatározott támogatásra irányul. A 38. szövegét megállapította a 33/1997. (XI. 21.) ör XI. 21-i hatállyal. 39. hk. A 39. -t hatályon kívül helyezte a 27/2005. (IX. 19.) ör X. 1-i hatállyal. 40. Az igénylőt ért váratlan esemény (így különösen baleset, azonnali kórházi beutalás, elemi kár, az igénylő sérelmére elkövetett súlyos bűncselekmény, közeli hozzátartozó halála) esetében, illetve az igénylő életét, testi épségét, a gondozására, nevelésére bízott személy megélhetését veszélyeztető krízishelyzetben az eseti támogatás iránti kérelmet soron kívül, 36 módosította a 11/2011. (II. 28.) ör., hatályos február 28. napjától

Módosítások: /2012. II. 1-

Módosítások: /2012. II. 1- A Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 14/1997. (V. 23.) számú rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról Módosítások: a) 33/1997. (XI. 21.) ör. b) 35/1998.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008. (IV. 01.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról 1 Pétfürdő nagyközség képviselő-testülete

Részletesebben

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Újhartyán Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2009. (VI.04) sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról Egységes szerkezetbe A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete

Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete 1 Jászfelsőszentgyörgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (IX.16.) rendelettel módosított 7/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról Jászfelsőszentgyörgy Község

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. 1 Hatályos: 2009. december 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat 27/2004. (IV.23.) rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2007.(II.13.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról (egységes szerkezetben

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete Egységesítve:2015.05.05. Hatályos: 2015.05.01.-től Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a települési támogatás és az önkormányzat által nyújtott egyéb

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 8/2006. (III. 31) Kt. számú rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg hatályos: 2009.január

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2014.01.25.-től Egységesítve: 2014.01.25.-én Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Budapest XVIII. kerület

Részletesebben

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

(2) Gyermekvédelmi pénzbeli ellátások : a) Rendszeres gyermekvédelmi támogatás b) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5 / 2003. (IV.22. ) számú rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátásokról. 1. Általános rendelkezések Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól

Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének. 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól Markaz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról

A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2015.(II. 16.) önkormányzati RENDELETE A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete. az egyes szociális ellátásokról 1. oldal Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2006. (VI. 15.) önkormányzati 1 rendelete az egyes szociális ellátásokról Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS

FADDI HÍREK melléklet 2009.MÁRCIUS FADD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2006. (VI.28.) KT. RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYAIRÓL (Egységes szerkezetben a módosításra megalkotott 1/2007.(I.31.), 14/2007.(VI.27.),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata Képviselőtestületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. Eljárási rendelkezések Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és a fiatal felnőttek rászorultságára tekintettel

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2007/II.20./ számú rendelete a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális

Részletesebben

I. rész. Bevezető rendelkezés

I. rész. Bevezető rendelkezés szocrend04 Zsadány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2004. (III. 17.) ÖR. sz. rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-15 Zsadány Község Önkormányzatának

Részletesebben

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.

A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka. A szociális rendelet megalkotásához várjuk véleményeiket, javaslataikat 2015. február 23-ig az alábbi e-mail címre: szocig@hivatal.ajka.hu Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben