A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)"

Átírás

1 A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított l993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló l997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 102. (2) bekezdés b) pontja, továbbá a lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló év LXXVIII. törvény 34. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az alábbi rendeletet alkotja: 1 I. fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1. (1) 2 E rendelet hatálya kiterjed a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetében lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a Ferencvárosban lakó a) 1 magyar állampolgárokra, bevándoroltakra és letelepedettekre, hontalanokra a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, b) 1 a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik c) az időskorúak járadéka tekintetében a szociális biztonsági rendszereknek a közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosultsági körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik, d) átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, étkezés, átmeneti elhelyezés tekintetében az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is. (2) A Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője lakbértámogatásban részesíthető. (3) A Ferencvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmények tanulói oktatási támogatásban részesülhetnek. (4) Az önkormányzat hatáskör és illetékesség hiányában is az (1) d) pontban megjelölt támogatást nyújt, amennyiben az intézkedés elmulasztása a rászoruló életét és testi épségét veszélyeztetné. 2. A Ferencvárosi Önkormányzat az alábbi ellátásokat állapítja meg az Szt., a Gyvt. szerint: (1) 3 Pénzbeli ellátások: A) Gyermekellátások: 4 a) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a hozzá kapcsolódó kétszeri pótlék Gyvt. 20/B. -a alapján 1 Kiegészítette a 17/2008. (VI.06.) rendelet 1. -a, hatályos június 6-tól. 2 Módosította a 22/2007. (XII.21.) rendelet 1. -a, hatályos től. 3 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos március 6-tól. 4 Módosította a 17/ VI.06.) rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos június 6-tól. 1

2 b) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. -a alapján c) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó kétszeri pótlék Gyvt. 20/A. -a alapján d) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (természetbeni ellátásként is nyújtható) e) Gyermektartásdíj megelőlegezése a Gyvt ai alapján f) Otthonteremtési támogatás a Gyvt ai alapján B) Felnőtt ellátások a) Lakásfenntartási támogatás Szt ai alapján b) Lakbértámogatás c) Adósságkezelési szolgáltatás Szt /B. -ai alapján d) Átmeneti segély e) Aktív korúak ellátásra Szt /E. -ai alapján ea) Rendszeres szociális segély Szt. 37/B - 37/D. -ai alapján eb) Rendelkezésre állási támogatás Szt. 37. alapján f) Ápolási díj Szt ai alapján g) Temetési segély h) Időskorúak járadéka Szt. 32/B-32/C. -ai alapján i) Karácsonyi támogatás j) Hadigondozottak pénzbeli ellátása az évi XLV. törvény alapján k) Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása a 164/1995. (XII. 27.) Korm. rend. alapján l) Menekültek, menedékesek támogatása a évi LXXX. tv. és a végrehajtásról szóló 301/2007. (XI.9.) Korm. rendelet alapján. (2) 5 Természetben nyújtott ellátások: a) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Gyvt ai alapján b) Oktatási támogatások c) Közgyógyellátás Szt. 50. (1-2) bek. alapján d) Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság Szt a alapján e) Szociális üdültetés f) Köztemetés Szt a alapján g) Nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználata h) foglalkoztatás biztosítása 6 (3) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: A) Gyermekjóléti alapellátás: a) 7 Gyermekek napközbeni ellátása (Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények) b) Gyermekétkeztetés c) Gyermekjóléti szolgáltatás (Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei, továbbiakban: FECSKE) d) Gyermekek átmeneti gondozása (FECSKE) e) Családok Átmeneti Otthona (ellátási szerződés alapján) 8 B) 9 Szociális alapszolgáltatás: a) Családsegítés (FECSKE) b) Szociális információs szolgáltatás (FECSKE) c) Utcai szociális munka (FECSKE és ellátási szerződés alapján) d) Étkeztetés (Ferencvárosi Gondozó Szolgálat) e) 10 Házi segítségnyújtás jelzőrendszeres készüléket biztosít (Ferencvárosi Gondozó Szolgálat és ellátási szerződés) f) Közösségi ellátások (Ferencvárosi Gondozó Szolgálat és ellátási szerződés alapján) g) Támogató szolgáltatás (ellátási szerződés alapján) h) Nappali ellátás (nappali melegedő ellátási szerződés alapján, idős korúak nappali ellátása, szenvedélybetegek nappali ellátása Ferencvárosi Gondozó Szolgálat, fogyatékos személyek 5 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 1. (1) bekezdése, hatályos március 6-tól. 6 Beiktatatta a 4/2007. (II.09.) rendelet 1. -a, hatályos II.09-től. 7 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 1. (2) bekezdése, hatályos március 6-tól. 8 Beiktatta a 17/2008. (VI.06.) rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos június 6-tól. 9 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 1. (3) bekezdése, hatályos március 6-tól. 10 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 1. -a, hatályos január 23-tól. 2

3 nappali ellátása ellátási szerződés alapján.). 11 C) Szakosított ellátás: a) Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények (időskorúak gondozóháza Ferencvárosi Gondozó Szolgálat) 3. E rendelet alkalmazásában: (1) aktív korú: a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, illetőleg a 62. életévét be nem töltött személy, (2) család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége, (3) háztartás: az egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége, (4) 12 házastárs, élettárs, továbbá közeli hozzátartozó: a) az önálló keresettel nem rendelkező aa) 20 évesnél fiatalabb, ab) tanuló, ac) 13 korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve fogyatékos (vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt) gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt, b) a 18 évet be nem töltött gyermek vonatkozásában a vérszerinti és az örökbefogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa, c) gyermekvédelmi ellátásoknál: ca) szülő, szülő házastársa vagy élettársa, cb) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény számításánál a szülő vagy házastársa által eltartott rokon. d) 14 (5) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van, (6) egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik, (7) különélő: abban az esetben, ha a házastársak lakóhelye, tartózkodási helye különböző, (8) 15 jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott, belföldről vagy külföldről származó megszerzett vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, b) az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély, az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40 százalékával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40 százalékának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85 százalékának, illetőleg állattenyésztés esetén 94 százalékának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozói adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási 11 Módosította a 17/2008. (VI.06.) rendelet 2. (3) bekezdése, hatályos június 6-tól. 12 Módosította a 7/2010. (III.05.) rendelet 1. -a, hatályos március 6-tól. 13 Módosította a 22/2007. (XII.21.) rendelet 2. -a, hatályos től. 14 Törölte a 7/2010. (III.05.) rendelet 1. -a, hatályos március 6-tól. 15 Módosította a 22/2007. (XII.21.) rendelet 3. -a, hatályos től. 3

4 hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők évi kétszeri pénzbeli támogatása, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban részesülők évi kétszeri pótléka, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, - a személyes gondoskodásért fizetendő személyi terítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50 százalékát nem haladja meg, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás, a szépkorúak jubileumi juttatása, a közmunkából, közhasznú munkából vagy közcélú munkából (közfoglalkoztatásból) származó havi jövedelemnek az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része (9) rendszeres pénzellátás: a rehabilitációs járadék 18, a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény (Flt.) alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás, rendelkezésre állási támogatás 19 (10) nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás: az átmeneti járadék, rendszeres szociális járadék, egészségkárosodási járadék, vakok személyi járadéka, rokkantsági járadék, központi szociális segély, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék, nemzeti gondozási díj, hadirokkant járadék, hadiözvegyi járadék, hadiárva járadék, hadigondozott családtag járadéka, árvajáradék, (11) keresőtevékenység: minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár; kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenység, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal folytatott tevékenység, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, a rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy közfoglalkoztatásban való részvétele 20 (12) 21 közcélú munkavégzés: a) az az önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról az önkormányzat jogszabály vagy önkéntes vállalás alapján költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet útján gondoskodik, b) költségvetési szerv, önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaság, társadalmi szervezet által ellátott, jogszabályon alapuló önkormányzati feladat, amelynek ellátásában az önkormányzat megállapodás alapján közreműködik, 16 Módosította a 4/2007. (II.09.) rendelet 2. -a, hatályos II.09-től. 17 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos március 6-tól. 18 Kiegészítette a 19/2007. (X.05.) rendelet 1. -a, hatályos től 19 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos március 6-tól. 20 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 2. (3) bekezdése, hatályos március 6-tól. 21 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos január 23-tól. 4

5 c) költségvetési szerv, a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában álló gazdasági társaság, az állami többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet vagy társadalmi szervezet által jogszabály alapján ellátott állami feladat, amelynek ellátásában az önkormányzat megállapodás alapján közreműködik. (13) önkormányzat által szervezett foglalkoztatás: közmunka, közhasznú munka vagy közcélú munka, települést érintő közfeladat ellátása céljából szervezett egyéb munka, (14) megfelelő munkahely: ha a nem foglalkoztatott a munka elvégzésére egészségi állapota szerint alkalmas, továbbá a munkahely és a lakóhely között naponta tömegközlekedési eszközzel történő oda és visszautazás ideje a három órát, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli gyermeket egyedül nevelő férfi munkanélküli esetében a két órát nem haladja meg, valamint a munka szakképzettségének, illetőleg iskolai végzettségének vagy annál eggyel alacsonyabb szintű végzettségének,vagy az általa utoljára legalább hat hónapig betöltött munkakör képzettségi szintjének megfelel és várható havi keresete eléri a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegét. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkahely és a lakóhely közötti naponta történő oda- és visszautazás ideje fenti időtartam felét nem haladja meg, és várható havi keresete legalább a mindenkori kötelező legkisebb munkabér összegének időarányos részét eléri, (15) 2223 szociálisan rászorult: a) az a vagyontalan személy (család), akinek az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,1-szeresét, b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetén: a családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthető a támogatást kérővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni. (Így tartásdíj, gondozási díj, árvaellátás, stb.) Továbbá a gyám vérszerinti gyermekeire nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyámság alatt álló gyermek vagyonát és jövedelmét nem kell figyelembe venni. (16) 24 vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének szociális ellátások esetén a harmincszorosát, gyermek utáni támogatás esetén hússzorosát, vagy b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének szociális ellátások esetén nyolcvanszorosát, gyermek utáni támogatás esetén hetvenszeresét meghaladja. Nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben szociális ellátásoknál az érintett személy, gyermekvédelmi ellátásoknál a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, mely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű, (17) tartásra köteles és képes személy: az a közeli hozzátartozó, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást szerződésben vállaló, illetve az a személy is, akit a bíróság tartásra kötelezett, (18) tartósan beteg személy: aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban állandó ápolást, gondozást igényel, illetve az a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek, aki a külön jogszabályban meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul, (19) fogyatékos személy: az, aki érzékszervi - így különösen látás-hallásszervi, mozgásszervi -, értelmi képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során, (20) súlyosan fogyatékos személy: az, aki állandó ápolásra, gondozásra szorul és akinek: a) látóképessége segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon teljesen hiányzik, vagy aliglátóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik, és ezért kizárólag tapintó halló életmód folytatására képes, 22 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 2. (4) bekezdése, hatályos március 6-tól. 23 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos január 23-tól. 24 Módosította a 22/2007. (XII.21.) rendelet 4. -a, hatályos től. 5

6 b) hallásvesztése olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértése és spontán elsajátítására segédeszközzel sem képes és halláskárosodása miatt a hangzó beszéd érthető ejtése elmarad, c) értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá tizennegyedik életévét megelőzően bekövetkező súlyos betegség miatt középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű, továbbá aki IQ értékétől függetlenül a személyiség egészét érintő (pervazív) fejlődési zavarban szenved, és az autonómiai tesztek alapján állapota súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető (BNO szerinti besorolása: F84.0-F84.9), d) mozgásszervi károsodása, illetőleg funkciózavara olyan mértékű, hogy helyváltoztatása a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy állapota miatt helyváltoztatásra még segédeszközzel sem képes, vagy végtaghiánya miatt önmaga ellátására nem képes. (21) fokozott ápolást igénylő személy: az, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes étkezni, vagy tisztálkodni, vagy öltözködni, vagy illemhelyet használni, vagy lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében a felsoroltak közül legalább három egyidejűleg fennáll, (22) 25 egészségkárosodott személy: az, aki munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, (23) 26 fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetét kifejező arányszáma, ahol a)az első nagykorú családtag 1,0, a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő esetében ez 0,2-vel nő, b) a házastárs vagy élettárs 0,9, c)az első és második gyermek gyermekenként 0,8, d) minden további gyermek gyermekenként 0,7, e) fogyatékos gyermek 1,0 azzal, hogy a fogyatékos gyermeket az c) és d) alpontok alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni, f) ha a fogyatékos személy fogyatékossági támogatásban részesül, az arányszám további 0,2-vel növekszik, (24) gyógyszerkeret: a rendszeres gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló egyéni gyógyszerkeret és az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet támogatását szolgáló eseti keret, (25) tanuló: az, aki nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, valamint ha felsőfokú iskola nappali tagozatán tanul, de legfeljebb 25. életévének betöltéséig. (26) szolgáltatási önköltség: a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (ételadag, szolgáltatási óra, nap) számított értéke. 27 (27) 28 halmozottan hátrányos helyzetű: az a gyermek, tanuló: akit a jegyző védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította, akit tartós nevelésbe vettek, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, (28) 11 alapfokú művészeti oktatás: megalapozza a művészi kifejező készséget, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. (29) 29 Szakmai feladat: az a pedagógiai tevékenység, amellyel összefüggésben a tanulót a térítési díj-, illetve a tandíjfizetési kötelezettség terheli, így különösen a) az az iskolai évfolyam, amelyben a tanuló tanulmányait folytatja, illetőleg az a tanítási év, amelyben a tanuló kollégiumi elhelyezést, externátusi ellátást kapott, b) az érettségi vizsga, a szakmai vizsga; 25 Módosította a 22/2007. (XII.21.) rendelet 5. -a, hatályos től. 26 Módosította a 22/2007. (XII.21.) rendelet 6. -a, hatályos től. 27 Beiktatta a 4/2007. (II.09.) rendelet 2. -a, hatályos 2007 II.09-től. 28 Beiktatta a 4/2008. (II.15.) rendelet 1. -a, hatályos február 15-től. 29 Beiktatta a 17/2008. (VI.06.) rendelet 3. -a, hatályos június 6-tól. 6

7 (30) 16 Szakmai feladatra jutó folyó kiadások: az adott feladatra elszámolható működési célú kiadások feladattal arányos része. (31) 30 bérlő: az a személy, aki az önkormányzat tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában lakásbérleti szerződést kötött. II. fejezet Pénzbeli ellátások Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4. (1) A polgármester a gyermeket rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti, ha a gyermeket gondozó szociálisan rászorult család időszakosan létfenntartási gonddal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, elsősorban akkor, ha ellátásukról más módon nem lehet gondoskodni, illetve az alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek fogadásának előkészítéséhez kapcsolódó kiadások, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásnak, illetve a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, betegség vagy iskoláztatás miatt anyagi segítségre szorulnak. (2) 31 Saját jogán támogatásban részesülhet az önálló keresettel nem rendelkező, szociálisan rászoruló nagykorú tanuló. (3) A támogatás mértéke gyermekenként és alkalmanként legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2-szerese. Rendkívüli esetben az összeghatártól el lehet térni. (4) 3233 A polgármester egyszeri rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíti azt a születésekor ferencvárosi lakóhelyű, legfeljebb fél éve született gyermeket, akinek születésekor és a kérelem benyújtásakor a) mindkét szülője, vagy a családi jogállás rendezetlensége esetén az anya, vagy gyámrendelés esetén a törvényes képviselő Ferencvárosban rendelkezik lakóhellyel, és a szülők egyikének, vagy az egyedülálló szülőnek lakóhelye a gyermek születésekor legalább öt éve megszakítás nélkül a kerületben van. A támogatás összege újszülöttenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 1,5-szerese, ezer forintra kerekítve. b) az egyik szülője öt éve megszakítás nélkül Ferencvárosban rendelkezik lakóhellyel, ebben az esetben a támogatás összege újszülöttenként az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összeg 0,75-szerese, ezer forintra kerekítve. (5) 34 A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás természetbeni ellátás formájában is nyújtható, különösen a védelembe vett gyermek számára, valamint az általános iskolás gyermek tankönyv- és tanszerellátásának támogatása, gyermekintézmények étkezési térítési díjkedvezménye, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, lakhatást veszélyeztető díjhátralék, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása céljából. (6) 3536 A Budapest, IX. kerület Illatos út 5/b-c. lakótelepen, a Kén utcában, továbbá a Gyermekek Átmeneti Otthonában és a Családok Átmeneti Otthonában a Gyermekjóléti Központ javaslata alapján elhelyezett, ferencvárosi lakóhellyel rendelkező tanuló kérelemre az iskolába járás megkönnyítése érdekében természetbeni ellátásként BKV közlekedési általános tanulóbérletben részesül a tanév időtartamára. A támogatás a FECSKE közreműködésével írásbeli megállapodás alapján - nyújtható. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 30 Beiktatta a 2/2010. (I.22.) rendelet 2. (3) bekezdése, hatályos január 23-tól. 31 Módosította a 17/2008. (VI.06.) rendelet 4. (1) bekezdése, hatályos június 6-tól. 32 Kiegészítette a 4/2008. (II.15.) rendelet 2. -a, hatályos február 15-től. 33 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 3. (1) bekezdése, hatályos január 23-tól. 34 Módosította a 17/2008. (VI.06.) rendelet 4. (2) bekezdése, hatályos június 6-tól. 35 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 3. -a, hatályos március 6-tól. 36 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 3. (2) bekezdése, hatályos január 23-tól. 7

8 4/A. 37 (1) A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek tartására köteles és nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorú járadékban részesülő gyámul rendelt hozzátartozó részére határozatlan időre kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultságot állapít meg. (2) A támogatás gyermekenkénti havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22 százaléka. (3) 38 Amennyiben a tárgyév július 1-jén, november 1-jén a jogosultság fennáll, az adott időpontra járó támogatás összege mellett gyermekenként az éves központi költségvetésről szóló törvényében meghatározott összegű pótlékot folyósít. (4) Ha a kérelmet a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét, különben az 50 %-át kell az első hónapban kifizetni. (5) Ha támogatásra való jogosultság a tárgyhónap tizenötödikéig megszűnik, a támogatás 50 %-át, különben teljes összegét kell kifizetni. Óvodáztatási támogatás 39 4/B. (1) A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő három, illetve négyéves gyermekét óvodába beíratott, továbbá gyermekét rendszeresen óvodába járató szülő részére a tárgyév június és a tárgyév december hónapjában támogatást folyósít. (2) A támogatás összegét az éves központi költségvetés határozza meg. Lakásfenntartási támogatás 5. (1) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. (2) A lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség szorzata. 40 (3) Az elismert lakásnagyság a jogosult által lakott lakás nagysága, de legfeljebb a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, e) ha a háztartásban négy személynél több lakik a d) pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm. (4) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:tm) szorzata. A TM egyenlő: 0,375-0,15 x jogosult egy főre jutó havi jövedelme/öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, de a 0,3 értéket nem haladhatja meg. A lakásfenntartási támogatás nem lehet kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell meghatározni. (5) Adósságkezelési szolgáltatásban részesülő személy a szolgáltatás időtartama alatt lakásfenntartási támogatásban részesül Beiktatta a 30/2006. (XII.7.) rendelet 1. -a, hatályos január 1-től. 38 Kiegészítette a 4/2008. (II.15.) rendelet 3. -a, hatályos február 15-től. 39 Beiktatta az 5/2009. (III.06.) rendelet 4. -a, hatályos március 6-tól. 40 Módosította 30/2006. (XII.7.) rendelet 2. -a, hatályos január 1-től. 41 Módosította 4/2007. (II.9.) rendelet 3. -a, hatályos február 9-től. 8

9 (6) 42 A polgármester helyi lakásfenntartási támogatást nyújt annak a személynek, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 210%-át, feltéve, hogy az e rendeletben meghatározott lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladják. (7) A lakásfenntartás elismert havi költsége számításánál az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 500.-Ft. (8) A helyi lakásfenntartási támogatás összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (9) Ha a kérelmező normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, úgy a részére megállapított helyi lakásfenntartási támogatás összegét ezen támogatás összegével csökkenteni kell. (10) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül a lakásban élő háztartások és személyek számától. Külön lakásnak kell tekinteni a társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit. (11) Újabb kérelemre nem folyósítható tovább a helyi lakásfenntartási támogatás, ha a kérelmezőnek a lakásfenntartás kiadásai tekintetében a folyósítás ideje alatt 2 hónapnál több tartozása keletkezik, vagy a megállapításkor fennálló tartozása nő. (12) A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának 1. napjától kell megállapítani, és havonta folyósítani a következők szerint: a) 43 ha a jogosult önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakik, akkor a Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. (továbbiakban FB Kft.) számlájára az általa beszedett lakbér, vízés csatornadíjak költségeire, b) ha a jogosult saját, illetve más tulajdonú lakásban lakik, akkor kérelmező részére postai úton. c) Lakbértámogatás 6. (1) 4445 A polgármester egy év időtartamra lakbértámogatást állapít meg az önkormányzati tulajdonú, szociális helyzet alapján bérbeadott lakás bérlőjének, akinek a családjában az egy fogyasztási egységre eső jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb háromszorosát és lakbére a kérelem benyújtását megelőző 5 évvel azelőtti lakbér összegét meghaladja. (2) 1846 A támogatás mértéke: a) a lakás szociálisan rászorult bérlőjének a lakbér különbözete, b) nem szociálisan rászorult, de az (1) bekezdés szerinti jogosult esetében a lakbérkülönbözet fele, de minimum 500 Ft/hó. (2/A) 4748 (3) A támogatás ugyanazon lakásra csak egy kérelmezőnek állapítható meg, függetlenül a lakásban lévő háztartások és személyek számától. (4) A támogatást az önkormányzat közvetlenül a FB Kft részére utalja át minden negyedév utolsó hónapjában. Adósságkezelési szolgáltatás 7. (1) 49 A szociálisan rászorult önhibáján kívül adósságot felhalmozó lakástulajdonos vagy bérlő adósságkezelési szolgáltatásra jogosult, ha lakásának nagysága az 5. (3) bekezdésében meghatározottakat legfeljebb 10 négyzetméterrel haladja meg, és vállalja az adósság és az 42 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 4. -a, hatályos január 23-tól. 43 Módosította a 11/2007. (VI.08.) rendelet 1. -a, hatályos július 1-től. 44 Kiegészítette a 4/2008. (II.15.) rendelet 4. -a, hatályos február 15-től. 45 Módosította a 26/2008. (X.03.) rendelet 4. -a, hatályos október 3-tól. 46 Módosította a 26/2008. (X.03.) rendelet 4. -a, hatályos október 3-tól. 47 Beiktatta a 30/2006. (XII.7.) rendelet 3. -a, hatályos január 1-től. 48 Törölte a 4/2008. (II.15.) rendelet 4. -a, hatályos február 15-től. 49 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 5. (1) bekezdése, hatályos január 23-tól. 9

10 önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését egy összegben vagy havi részletekben, az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt, továbbá az adósságkezelési tanácsadóval való előzetes együttműködést, melynek időtartama legfeljebb három hónap a) a közüzemi díjtartozás miatt a szolgáltatást kikapcsolták, vagy b) 5051 legalább hat havi összességében ,-Ft-ot meghaladó közüzemi díjtartozás, közös költség, a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből, illetve abból átváltott szabad felhasználású kölcsönszerződésből fennálló hátralék, az önkormányzattal szemben fennálló lakbér, víz- és csatornadíj tartozások valamelyikénél legalább hat havi hátraléka van. (2) Az adósságkezelés időtartama - amely legfeljebb 18 hónap - indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. Amennyiben a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsön tartozás ez időtartam alatt nem kezelhető, az adósság összege meghaladja a ,-Ft-ot, vagy a tartozás meghaladja a hitellel terhelt ingatlan forgalmi értékének 50 %-át és az adós hozzájárul az adósságkezelés időtartamára a támogatás összegét biztosító jelzálogjognak, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak ingatlanára történő bejegyzéséhez, illetőleg feljegyzéséhez, az adósságkezelés időtartama legalább 24, de legfeljebb 60 hónap. (3) Az adósságkezelési szolgáltatásra jogosult adósságkezelési tanácsadásban és az adósságkövetelés jogosultjának folyósított adósságcsökkentési támogatásban részesül. (4) Az adósságkezelési tanácsadás a FECSKE keretén belül működik. A tanácsadó a) tájékoztatja az adóst az adósságkezelés formáiról, feltételeiről, b) az adós hozzájárulásával megvizsgálja az adós háztartásának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét, és ennek alapján javaslatot tesz az adósságkezelési szolgáltatásba történő bevonásra, c) az adósság rendezésének feltételeiről az adóssal írásos megállapodást (továbbiakban: adósságkezelési megállapodás) köt, d) javaslatot tesz az adósságcsökkentési támogatás megítélésére, szükség esetén kezdeményezi a döntés módosítását, e) az adósságkezelés időtartama alatt az adóssal kapcsolatot tart és legalább havonta egy személyes találkozás útján folyamatosan figyelemmel kíséri az adósságkezelési megállapodásban foglaltak betartását, az adósság fennmaradó részének törlesztésével kapcsolatos teljesítéseket, valamint ellenőrzi a lakhatáshoz kapcsolódó aktuális költségek befizetésének bizonylatait. (5) Az adósságcsökkentési támogatás megítéléséről a polgármester dönt. A határozat birtokában az adós a kézhezvételtől számított 15 napon belül a hitelezőkkel megállapodást köt a fennmaradó adósság rendezése érdekében. A megállapodást haladéktalanul bemutatja az önkormányzatnál. (6) A Polgármesteri Hivatal a bemutatott megállapodás alapján a határozatban megjelölt összeget az adósságkövetelés jogosultja számára átutalja. (7) Az adósságcsökkentési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő háztartások és személyek számától. (8) 52 A támogatás mértéke nem haladhatja meg az adósságkezelés körébe bevont adósság 75 %-át, és teljes összege legfeljebb ,-Ft, a 24 hónapon túl kezelt adósság esetében legfeljebb ,-Ft lehet. (9) Amennyiben az adós többféle adósság kezelését kéri, elsősorban a lakhatási feltételek veszélyeztetését kell kezelni, egyébként a támogatást a kezelt adósságok arányában kell megállapítani. (10) Az adósságkezelési szolgáltatás megszűnik és emiatt a lakásfenntartási támogatás folyósítása is megszűnik, illetve az a) pont kivételével a kifizetett összeget kamatmentesen vissza kell téríteni abban az esetben, ha az adós(nak), a) az adott lakásból elköltözik, b) az adósságkezelési tanácsadáson nem vesz részt c) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesíti, d) az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségének három hónapig nem tesz eleget, 50 Módosította a 11/2007. (VI.08.) rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos július 1-től. 51 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 5. (1) bekezdése, hatályos január 23-tól. 52 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 5. (2) bekezdése, hatályos január 23-tól. 10

11 e) kérelmében szándékosan hamis adatokat közölt, adatot eltitkolt, vagy ha az adósságkezelési támogatást egyébként jogosulatlanul és rosszhiszeműen vette igénybe, f) az érintett lakás hasznosításával (bérbeadás, albérletbe adás, stb.) összefüggésben jövedelme keletkezik. (11) 53 Nem állapítható meg adósságcsökkentési támogatás a) ugyanazon típusú hátralékra 6 hónapon belül, b) a megszűntetéstől számított 24 hónapon belül, ha a támogatás a (10) bekezdésben foglaltak miatt szűnt meg, c) ha a lakásra tartási, életjáradéki, vagy öröklési szerződést kötöttek. (12) 5455 Az önkormányzattal szemben fennálló tartozás esetén a tartozást terhelő kamatokat a polgármester elengedheti, ha az ügyfél a tőkehátralékot a) egy összegben rendezi vagy b) rendezésére legfeljebb 2 évre szóló, kamatmentes részletfizetési megállapodást köt. c) Átmeneti segély 8. (1) A polgármester átmeneti segélyt nyújthat a létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, szociálisan rászorult személyek részére (kivéve az 4. (1) bek. alapján már támogatásban részesülteket). (2) A segély összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének legfeljebb 2-szerese, elemi csapás vagy hasonló jellegű ok miatt bekövetkezett helyzetben szociális rászorultságtól függetlenül - legfeljebb 5-szöröse. (3) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben, ha a szociális rászorultság jövedelemhatárát a kérelmező családjának egy fogyasztási egységre jutó jövedelme legfeljebb 10 %-kal meghaladja, továbbá a 100. életévét betöltött kérelmező részére jövedelemére tekintet nélkül az Egészségügyi és Szociális Bizottság minősített többséggel dönthet évi egyszeri átmeneti segély magállapításáról Aktív korúak ellátása (1) A jegyző ellátásra való jogosultságot állapít meg annak, aki aktív korú a) egészségkárosodott, vagy b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítási időtartama lejárt, vagy c) akinek az álláskeresési támogatás folyósítása keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási időn belül megszűnt, és a keresőtevékenységet követően az Flt. alapján álláskeresési támogatásra nem szerzett jogosultságok, vagy d) aki az ellátási kérelem benyújtását megelőző két évben az állami foglalkoztatási szervvel, egy évig együttműködött, vagy e) akinek esetében az ápolási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, rendszeres szociális járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása azért szűnt meg, mert már egyik gyermeket sem illeti meg az árvaellátás és az ellátási kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és 53 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 5. (3) bekezdése, hatályos január 23-tól. 54 A számozás módosította a 4/2007. (II.09.) rendelet 4. -a, hatályos február 9-től. 55 Módosította a 11/2007. (VI.08.) rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos július 1-től. 56 Módosította a 4/2007. (II.09.) rendelet 5. -a, hatályos február 9-től. 57 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 5. -a, hatályos március 6-tól. 58 Módosította a 4/2007. (II.09.) rendelet 5. -a, hatályos február 9-től. 59 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 6. -a, hatályos március 6-tól. 11

12 családjának megélhetése más módon nem biztosított, és kereső tevékenységet nem folytat ide nem értve a közfoglalkoztatást és az alkalmi munkavállalói könyvvel végzett munkát -, vagyontalan és családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90 %-át. f) 60 az ellátásra egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult kivéve a g) pontot -. g) 61 egy családban egyidejűleg két személy akkor jogosult az ellátásra, ha az egyik személy a 9/B. ide értve a 9/B. b) pontját - a másik személy a 9/A. feltételeinek megfelel. (2) 62 Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki a) gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, b) gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig, c) az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, d) 63 katonai szolgálatot teljesít, e) 27 közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, f) a évi 1. törvény szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik és tartózkodási joga megszűnt, vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott. (3) Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, a) akinél a (2) bekezdés valamelyik esete bekövetkezik, b) az ellátásra való jogosultság feltételeinek vagy összegének felülvizsgálatakor az eljárást akadályozza, így különösen, ha a nyilatkozattételi, iratbemutatási kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, c) aki keresőtevékenységet folytat, ide nem értve a közfoglalkoztatást, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzést, d) 64 akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította. e) aki az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott és megfelelő munkalehetőséget nem fogadta el, vagy közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát jogellenesen megszüntette, továbbá akinek a közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkáltató rendkívüli felmondással szüntette meg, f) akit az állami foglalkoztatási szerv neki felróható okból törölt az álláskeresők nyilvántartásából, g) aki az állami foglalkoztatási szervnél az ellátás megállapításáról szóló határozatban foglalt határidőig nem kezdeményezi az álláskeresőként történő nyilvántartását, illetőleg az álláskeresési megállapodást nem köti meg, h) rendszeres szociális segélyezett esetében, ha a segély folyósításának időtartama alatt a FECSKE-vel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi. (4) Az aktív korúak ellátására való jogosultság a (3) a) és c) pontja szerint megszüntetett esetekben az előzetes együttműködési kötelezettség teljesítése nélkül a megszüntetéstől számított 36 hónapon belül ismételten megállapítható, amennyiben a jogosultsági feltételek egyébként fennállnak. (5) Az ellátásra való jogosultság iránti kérelem a keresőtevékenység megszűnésétől, az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, illetve a rendszeres pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított 12 hónapon belül nyújtható be. (6) 6566 A jegyző a jogellenesen munkát végző rendszeres szociális segélyben, vagy rendelkezésre állási támogatásban részesülő személy ellátásának folyósítását a munkaügyi hatóság jogsértés tényét 60 Beiktatta a 2/2010. (I.22.) rendelet 6. (1) bekezdése, hatályos január 23-tól. 61 Beiktatta a 2/2010. (I.22.) rendelet 6. (1) bekezdése, hatályos január 23-tól. 62 Kiegészítette a 22/2007. (XII.21.) rendelet 7. -a, hatályos től. 63 Módosította a 4/2008. (II.15.) rendelet 11. -a, hatályos február 15-től. 64 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 6. (2) bekezdése, hatályos január 23-tól. 65 Módosította a 4/2008. (II.15.) rendelet 11. -a, hatályos február 15-től. 66 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 6. (2) bekezdése, hatályos január 23-tól. 12

13 megállapító jogerős és végrehajtható határozata alapján a határozat jogerőre emelkedését követő hó első napjától egy hónap időtartamra felfüggeszti. (7) 67 Az aktív korúak ellátását kivéve az egészségkárosodott személyek - a FESZOFE Nonprofit Kft. pénztárában fizetik ki, illetve kérelemre átutalási számlára utalás történhet. (10) (11) 28,68 (12) 28 Rendszeres szociális segély 9/A. (1) Rendszeres szociális segély állapítható meg annak az aktív korúak ellátására jogosultnak, aki a) egészségkárosodott (9. (1) bekezdés a) pontja), továbbá az a FECSKE-vel együttműködési kötelezettségét írásban vállaló, aki. b) az 55. évét betöltötte, vagy c) 14 éven aluli gyermeket nevel feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és ha a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani. (2) Ha az (1) bekezdés szerinti valamelyik feltétel az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően következik be, a rendrendszeres szociális segélyt a feltétel bekövetkezésének időpontját követő hónap első napjától kell folyósítani. (3) Ha az (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti valamelyik feltétel megszűnik, a megszűnését követő hónap első napjától az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködési kötelezettségét elő kell írni. (4) Az (1) bekezdés b) c) pontban foglalt személy az együttműködési kötelezettsége körében az ellátást megállapító határozat, jogerőre emelkedését követő 15 napon belül köteles megjelenni a FECSKE-nél, ott nyilvántartásba véteti magát, valamint írásban megállapodást köt a kora, szociális helyzete, mentális és egészségi állapotának megfelelő egyénre szabott, beilleszkedést segítő programban való részvételről és teljesíti a programban foglaltakat. (5) A beilleszkedést elősegítő programok: a FECSKE-vel való együttműködés, az egyéni képességeket fejlesztő, vagy az életmódot formáló foglalkozás, tanácsadás, illetőleg a munkavégzésre történő egyéni fejlesztő felkészítés, más ellátásba juttatás segítése. (6) Amennyiben a segélyezett az egyénre szabott beilleszkedési programban foglaltaknak nem tesz eleget, úgy együttműködési kötelezettségét megszegi, így a 9. (3) bekezdés h) pontja szerint segélyezése megszűnik. (7) Az FECSKE a (6) bekezdésben foglaltakról jelentést készít. (8) A segély havi mértéke a családi jövedelemhatár összegének (a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90 %-ának a szorzata) és a jogosult családja tényleges havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér mindenkori legkisebb összegének SZJA-val, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét, és nem lehet kevesebb 1000 Ft-nál. (9) Ha a jogosult családjában védelembe vett gyermek él, akkor gyermekenként a megállapított segély összegének 20%-át, de összesen legfeljebb 60%-át természetbeni ellátásként (így különösen 67 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 6. (2) bekezdése, hatályos január 23-tól. 68 Módosította a 22/2007. (XII.21.) rendelet 8. -a, hatályos től. 13

14 tankönyv- és tanszerellátás támogatása, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj, illetve egyéb ellátás kifizetésének átvállalása) lehet nyújtani. (10) Amennyiben a segélyben részesülő személy bejelenti, hogy nem a FESZOFE Nonprofit Kft. által szervezett közfoglalkoztatást, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe tartozó keresőtevékenységet kezd, részére a segélyt az alábbi feltételek szerint kell továbbfolyósítani: a) ha a segély az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 50 %-át nem éri el, a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig a rendszeres szociális segély havi összegét; b) ha a segély az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25 %-át nem éri el, az a) pont szerinti időtartam lejártát követő további három hónapig a rendszeres szociális segély havi összegét, feltéve, hogy a keresőtevékenység igazoltan folyamatosan fennáll. (11) Rendszeres szociális segélyre egy családban egyidejűleg csak egy személy jogosult. Rendelkezésre állási támogatás 9/B. (1) Rendelkezésre állási támogatásban részesül az aktív korúak ellátására jogosult személy arra az időtartamra, amikor a) közfoglalkoztatásban, neki fel nem róható okból nem vesz részt, és táppénzben vagy távolléti díjban nem részesül, vagy olyan képzésben vesz részt, amelyhez az Flt. szerinti keresetpótló juttatást nem állapítottak meg, vagy b) a rendszeres szociális segély azért nem folyósítható részére, mert megállapodás alapján egy év időtartamra önként vállalja a foglalkoztatásban való részvételt és az ezzel együtt járó együttműködési kötelezettséget. (2) A támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. (3) Amennyiben a támogatásban részesülő személy bejelenti, hogy nem a FESZOFE Nonprofit Kft. által szervezett közfoglalkoztatást, illetve az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés körébe tartozó keresőtevékenységet kezd, részére a segélyt az alábbi feltételek szerint kell továbbfolyósítani: a) a keresőtevékenység kezdő napjától számított három hónapig az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 50 %-át, b) az a) pont szerinti időtartam lejártát követő naptól számított három hónapig az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összegének 25 %-át, feltéve, hogy a keresőtevékenység igazoltan folyamatosan fennáll. Foglalkoztatás biztosítása A polgármester közfoglalkoztatási tervet készít, amit évente felülvizsgál. (1) 28 (2) (3) (4) a) b) 71, 69 Módosította 4/2007. (II.09.) rendelet 5. -a, hatályos február 9-től. 70 Módosította az 5/2009. (III.06.) rendelet 7. -a, hatályos március 6-tól. 71 Kiegészítette 19/2007. (X.05.) rendelet 2. -a, hatályos től 14

15 Ápolási díj 11. (1) A jegyző 72 ápolási díjat állapít meg a Ferencvárosban lakóhellyel rendelkező házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, mostoha és nevelőszülő, valamint testvér, élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa (továbbiakban hozzátartozó) részére, ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy otthoni gondozását, ápolását végzi. (2) Az ápolási díj összege a legkisebb öregségi nyugdíj 100 %-a, ha a hozzátartozó fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi, annak 130 %-a. (3) Az ápolási díj összegét az ápolást végző személy részére folyósított más rendszeres pénzellátás összegével csökkenteni kell. (4) Az ápolási díjra való jogosultság súlyosan fogyatékos személy ápolása esetében továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban részesülő személy számára saját jogú nyugdíjnak minősülő ellátást állapítanak meg, feltéve, hogy az ápolási díjat a nyugdíj megállapításának időpontjában több mint tíz éve folyósítják. (5) Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, ha az alábbi valamelyik feltétel fennáll: a) szakiskola, középiskola, illetve felsőoktatási intézmény nappali tagozatos tanulója, hallgatója, b) keresőtevékenységet folytat és munkaideje az otthon történő munkavégzés kivételével a napi 4 órát meghaladja, c) az ápolt személy - két hónapot meghaladóan fekvőbeteg gyógyintézeti, vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, - közoktatási intézmény tanulója és az intézményben eltöltött idő a kötelező tanórai foglalkoztatások időtartamát meghaladja, vagy az intézmény látogatása nem csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg, - felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója, illetve óvodai vagy nappali ellátást nyújtó szociális intézményi ellátásban részesül és az intézmény látogatási kötelezettségének, illetve az ellátás igénybevételének időtartama átlagosan a napi 5 órát meghaladja, vagy az nem csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg. (6) Az ápolási díj folyósítását meg kell szüntetni, ha a) az ápolt személy állapota az állandó ápolást már nem teszi szükségessé, vagy b) az ápolást végző személy az ápolt egészségi állapotának megfelelő, egyénre szabott ápolási teendőiből adódó kötelezettségét nem teljesíti. 73 c) az ápolást végző vagy az ápolt személy tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott.. (6) Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni. Temetési segély (1) A polgármester temetési segélyt nyújthat annak a szociálisan rászorult személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott, annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (2) Nem állapítható meg temetési segély a) ha a temetés napjától a kérelem benyújtásának napjáig három hónap vagy annál hosszabb idő eltelt, 72 Módosította a 30/2006. (XII.7.) rendelet 5. -a, hatályos január 1-től. 73 Módosította a 22/2007. (XII.21.) rendelet 9. -a, hatályos XII. 21-től. 74 Módosította a 19/2007. (X.05.) rendelet 3. -a, hatályos október 5-től. 15

16 b) aki a hadigondozásról szóló évi XLV. tv a alapján temetési hozzájárulásban részesült. (3) A temetési segély összege a Fővárosi Temetkezési Intézet temetési típusonként meghatározott árajánlatában a) 75 évente meghatározott legolcsóbb temetési költségek 10 %-a, b) 76 az Egészségügyi és Szociális Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület a létfenntartásában veszélyeztetett kérelmező esetén a köztemetési költségek 50 %-ig terjedő temetési segélyt is megállapíthat. Időskorúak járadéka 13. (1) A jegyző 77 időskorú járadékban részesíti azt a 62. életévét, illetve a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, a) akinek havi jövedelme, valamint saját és vele együttlakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-át, 78 b) aki egyedülálló, de 75 évesnél fiatalabb, és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-át, c) aki egyedülálló, 75. életévét betöltötte és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül jövedelemnek annak a nem rendszeres munkavégzéssel járó tevékenységnek a havi ellenértéke, amely az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 40 %-át nem éri el. (3) Nem állapítható meg az időskorú járadék, illetve a folyósítást meg kell szüntetni, ha a személy 3 hónapot meghaladó időtartamban külföldön tartózkodik, valamint tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták. (4) 79 (5) 80 Az időskorú járadék összege: a) az (1) bekezdés a) pont szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80 %-a, b) az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95 %-a, c) az (1) bekezdés c) pontja esetében: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130- %-a, illetve a havi jövedelem ezen összegekre történő kiegészítése. Karácsonyi támogatás 14. (1) 81 A polgármester a nyugellátásban, a rendszeres nyugdíjszerű ellátásban részesülő szociálisan rászorult személynek, továbbá a tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő, valamint a négyvagy többgyermekes szociálisan rászorult családok részére gyermekenként, minden évben karácsonyi támogatást nyújt. A támogatás iránti kérelem benyújtásának végső határideje: a tárgyév november 30. Az egészségkárosodásuk miatt rendszeres szociális segélyben és az időskorúak járadékában részesülő személyeknek kérelmet nem kell benyújtaniuk Módosította a 4/2007. (II. 09.) rendelet 6. -a, hatályos február 9-től. 76 Módosította a 30/2006. (XII.7.) rendelet 7. (4) bekezdése, hatályos január 1-től. 77 Módosította 30/2006. (XII.7.) rendelet 5. -a, hatályos január 1-től. 78 Módosította a 30/2006. (XII.7.) rendelet 6. (3) bekezdés, hatályos január 1-től. 79 Törölte a 30/2006. (XII.7.) rendelet 6. (2) bekezdése, hatályos január 10-től. 80 Módosította a 30/2006. (XII.7.) rendelet 6. (3) bekezdése, hatályos január 10-től. 81 Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 7. -a, hatályos január 23-tól. 82 Módosította a 4/2007. (XII.7.) rendelet 7. -a, hatályos február 9-től. 16

17 (2) 83 A karácsonyi támogatásnak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez viszonyított mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza. A tartósan vagy súlyosan beteg gyermeket nevelő, valamint a négy- vagy többgyermekes rászoruló családoknál a támogatás összege gyermekenként az 1. számú mellékletben meghatározott támogatás ötven százaléka. III. fejezet Természetben nyújtott ellátások Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (1) 8586 A jegyző a vagyontalan családban a gyermek részére rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át, aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ac) ha tanuló, vagy 20 évesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik, b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130 %-át az a) pont alá nem tartozó esetben. (2) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a gyermek szociális helyzete alapján jogosult: a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményre, (34. (3) bekezdés) b) 8788 a tárgyév júliusában, novemberében gyermekenként az éves központi költségvetésről szóló törvényében meghatározott összegű egyszeri pénzbeli támogatásra, amennyiben a gyermeknek, fiatal felnőttnek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága az adott időszakban fennáll, c) normatív tankönyvtámogatásra Oktatási támogatások 16. (1) A Ferencvárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzati és egyházi fenntartású közoktatási intézmények (általános, közép- és szakiskolák) ferencvárosi lakóhelyű nappali tagozatos tanulói részére 89 a) az 1-5. osztályban a szükséges taneszköz-csomag árát, b) az osztályban a szükséges tankönyvek árát, c) a sikeresen teljesített, legalább középfokú, C. típusú nyelvvizsga díját, valamint d) 90 önkormányzat által szervezett, sikeresen teljesített személygépkocsi-vezetői vizsga költségeinek (egy tanfolyam és egy vizsga díja) 100 %-át, egyéb szervezés esetében, valamint a kerületi lakos diákoknak a vizsga költségeinek 50 %-át a 12. évfolyamig megtéríti (2) A Ferencvárosi Önkormányzat a más közoktatási intézmények ferencvárosi lakóhelyű, nappali tagozatos tanulói részére a) az osztályban a speciális tanintézeti oktatásban részesülőknek a szükséges tankönyvek árát, b) az osztályban szociális rászorultság alapján a szükséges tankönyvek árának 50 %-át, c) a sikeresen teljesített legalább középfokú, C. típusú nyelvvizsga díját, d) Módosította a 2/2010. (I.22.) rendelet 7. -a, hatályos január 23-tól. 84 Módosította a 4/2007. (II. 09.) rendelet 8. -a, hatályos február 9-től. 85 Módosította a 22/2007. (XII.21.) rendelet 10. -a, hatályos XII. 21-től. 86 Módosította a 7/2010. (III.05.) rendelet 2. (1) bekezdése, hatályos március 6-tól. 87 Módosította a 4/2008. (II.15.) rendelet 5. -a, hatályos február 15-től. 88 Módosította a 7/2010. (III.05.) rendelet 2. (2) bekezdése, hatályos március 6-tól. 89 Módosította a 30/2006. (XII.7.) rendelet 9. -a, hatályos január 1-től. 90 Módosította a 17/2008. (VI.06.) rendelet 5. -a, hatályos június 6-tól. 91 Törölte a 17/2008. (VI.06.) rendelet 5. -a, hatályos június 6-tól. 17

18 (3) 92 A Ferencvárosi Önkormányzat a kerületi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények nem ferencvárosi lakóhelyű nappali tagozatos tanulói részére az 1-4. osztályban a szükséges taneszköz csomag árát megtéríti. 93 (4) A szükséges taneszköz csomag, tankönyv árát, a nyelvvizsga és a személygépkocsi-vezetői vizsga költségeit az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg. (5) A tankönyv és taneszköz támogatás esetében a kérelem benyújtási határideje minden év október 3l. (6) 94 Az alapfokú művészeti oktatást térítésmentesen veszi igénybe a kerületi önkormányzati oktatási intézmény halmozottan hátrányos helyzetű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, védelembe vett, 3 és többgyermekes családban élő, tartósan beteg, vagy fogyatékos, illetve egyedülálló szülő által nevelt 6-18 éves tanulója, amit a feltételek fennállása esetén az adott oktatási intézmény állapít meg. 16/A. 95 (1) A Ferencvárosi Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézményekbe, alapfokú művészetoktatási intézményekbe beiratkozott gyermekek, tanulók, növendékek a) ingyenesen veheti igénybe a közoktatási törvény (továbbiakban: Törvény) ában meghatározott valamennyi szolgáltatást, továbbá a Törvény 53. (2) bekezdésében felsorolt tanórán kívüli foglalkozásokat, az 53. (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat az 52. (7) bekezdés szerinti időkereten belül. b) Térítési díjat kell fizetni a Törvény ában, tandíjat a ában felsorolt szolgáltatások igénybevétele esetén. c) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a Törvény 110. (1)-(4) bekezdésében foglaltak hatálya alá, - ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik, illetve az ingyenességet biztosító viszonosság hiányában-, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. d) Kérelemre a megállapított térítési díjat, illetve tandíjat a szociálisan rászoruló családok esetében csökkenteni kell: da) 25%-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj alsó határának kétszeresét, db) 50%-kal, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíj alsó határának másfélszeresét. e) Térítési díj valamint tandíj, hátrányos helyzetű tanulóktól nem szedhető. (2) A térítési díj és a tandíj mértékét a tárgyévi költségvetési rendelet szabályai alapján az intézmény vezetője határozza meg. (3) A megállapított térítési díjat, illetve tandíjat a tanév során félévkor és tanév végén száz forintra kerekítve - az intézményvezető állapítja meg. A díj kiszámítása, valamint a díjfizetési kötelezettség tekintetében minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. (4) A folyó évben kezdődő tanévre vonatkozó térítési díj és tandíj összegét az intézmény vezetője minden év május 31-ig köteles közzétenni az intézmény honlapján, és/vagy hirdetmény formájában. (5) Amennyiben a díjfizetésre kötelezett tanuló, illetve a kiskorú szülője, törvényes képviselője e rendeletben foglalt díjfizetési kötelezettségének legfeljebb a tanév végéig nem tesz maradéktalanul eleget, a tanuló vizsgára nem bocsátható. Az intézményvezető a fizetési kötelezettség teljesítésére a tanulót illetve a kiskorú szülőjét írásban felhívja, és értesíti a díj nem fizetés következményeiről. (6) A tanuló illetve a kiskorú szülője kérelmére az intézményvezető a) legfeljebb a tanév végéig a díj megfizetése alól fizetési halasztást engedélyezhet, b) legfeljebb 5 hónap időtartamra részletfizetést engedélyezhet, ha a tanuló illetve a kiskorú szülője igazolja, hogy számára a díj határidőben, illetve egy összegben történő megfizetése aránytalan megterhelést jelent, c) különös méltánylást érdemlő esetben dönthet a be nem fizetett díj elengedéséről. 92 Módosította a 11/2007. (VI.08.) rendelet 3. -a, hatályos július 1-től. 93 Törölte a 4/2007. (II.09.) rendelet 9. -a, hatályos február 9-től. 94 Kiegészítette a 4/2008. (II.15.) rendelet 6. -a, hatályos február 15-től. 95 Beiktatta a 17/2008. (VI.06.) rendelet 6. -a, hatályos június 6-tól. 18

19 (7) A kérelem elbírálásáról, a kedvezmények megadásáról az intézményvezető a rendeletben foglaltak alapján jogszabályban meghatározott formában dönt, és döntéséről a tanulót illetve a kiskorú szülőjét írásban értesíti. A döntésben az intézményvezető köteles a tanulót illetve kiskorú szülőjét egyidejűleg a jogorvoslati lehetőségekről is tájékoztatni. (8) Az iskola hangszereinek, (eszközeinek) nem rendeltetésszerű használatából eredő károkozás kártérítési kötelezettséget von maga után. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a károkozás időpontjában hatályban lévő idevonatkozó jogszabály által meghatározott mérték (a Törvény 77. (2) bek. a)-b) pont alapján). Közgyógyellátás 17. (1) A közgyógyellátásra való jogosultságok a jegyző állapítja meg. A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba befogadott járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre a gyógyszerkeret erejéig -, a gyógyászati segédeszközökre, protetikai és fogszabályozó eszközökre, ideértve az utóbbiak javításának költségeit is, továbbá az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra (továbbiakban együtt gyógyító ellátás). (2) 96 Két évre közgyógyellátásra jogosult a) a bentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú; b) az egészségkárosodott személy, aki rendszeres szociális segélyben részesül, c) a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott, d.) a központi szociális segélyben részesülő; e.) a rokkantsági járadékos; f.) az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban; g.) az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. (3) Közgyógyellátásra jogosult az a személy is, akinek havi rendszeres gyógyító ellátásának elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén 150%-át. (4) 97 Méltányosságból közgyógyellátásra jogosult a) az a személy is, akinél a havi rendszeres gyógyító ellátás elismert költsége az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem 10 %-át meghaladja és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,2-szeresét nem haladja meg, b) azon 70 év feletti személy, akinél a havi rendszeres gyógyító ellátás elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át 98 meghaladja és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3-szorosát nem haladja meg 99 c) 100 azon 75 év feletti személy, akinél a havi rendszeres gyógyító ellátás elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3,2 szeresét nem haladja meg. d) 32 azon 85 év feletti személy, akinél a havi rendszeres gyógyító ellátás elismert költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja és családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 3,5 szeresét nem haladja meg. 96 Kiegészítette a 22/2007. (XII. 21.) rendelet 11. -a, hatályos XII. 21-től. 97 Módosította a 2/2010. (I.23.) rendelet 8. -a, hatályos január 23-tól. 98 Módosította a 19/2007. (X.05.) rendelet 4. -a, hatályos október 5-től. 99 (2)-(4) bekezdéseket módosította a 4/2007. (II. 9.) rendelet 10. -a, hatályos február 9-től. 100 Kiegészítette a 19/2007. (X.05.) rendelet 4. -a, hatályos október 5-től. 19

20 (5) 101 Az egyéni gyógyszerkeret összegénél, ami a jogosult egyéni havi rendszeres gyógyszerköltsége, és az éves eseti keretnél, ami az akut megbetegedésből eredő gyógyszerszükséglet, figyelembe vehető legmagasabb mértéket az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság A jegyző hatósági bizonyítványt állít ki az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a rászoruló személynek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át, egyedül élő esetén 150 %-át nem haladja meg, és nem rendelkezik vagyonnal. Szociális üdültetés 19. (1) Az idősek klubjaiban és az idősek gondozóházában szociális ellátásban részesülők évente egy alkalommal a Ferencvárosi Gondozó Szolgálattól szociális üdültetést igényelhetnek a Ferencvárosi Önkormányzat által fenntartott üdülőben. (2) A szociális üdülést igénybevevő - az utazás költségeit, továbbá - az étkezés személyi térítési díját köteles megtéríteni. - Köztemetés 20. (1) A polgármester a Ferencváros területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül gondoskodik, ha a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik. (2) Ha az elhunyt személynek utolsó lakóhelye nem ismert, úgy az önkormányzat a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy c) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. (3) 104 Különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester a megtérítési kötelezettség alól részben vagy egészben mentesítheti a (2) bekezdés b) pontjában megjelölt személyt. Nyugdíjasok és gyermekgondozási segélyben részesülők ingyenes könyvtárhasználata 21. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti régiójához tartozó könyvtárak tagsági díjának megfizetése alól a kerületben lakóhellyel rendelkező nyugellátásban illetve gyermekgondozási segélyben részesülők mentesülnek. IV. fejezet Gyermekjóléti alapellátások Gyermekek napközbeni ellátása Módosította a 4/2008. (II.15.) rendelet 7. -a, hatályos február 15-től. 102 Módosította a 4/2007. (II. 09.) rendelet 11. -a, hatályos február 9-től. 103 Módosította a 4/2008. (II.15.) rendelet 8. -a, hatályos február 15-től. 104 Beiktatta a 4/2008. (II.15.) rendelet 9. -a, hatályos február 15-től. 20

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

Ügyleírások: Ápolási díj

Ügyleírások: Ápolási díj Ügyleírások: Ápolási díj Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó [Ptk. 685. b) pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Átvettem: 2012 szignó. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok: Neve:.. Születési neve:... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására KÉRELEM ápolási támogatás megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Ha az ápolt személy nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: A törvényes

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Békésszentandrás Nagyközség Polgármesteri Hivatal Békésszentandrás, Hősök tere 1. telefon: 66/218-344 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁRA Városi Polgármesteri Hivatal Intézményirányítási és Szociális Osztály Levélcím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. út 35. : (32) 460-155 A Hivatal tölti ki! ÁTVETTEM Dátum: Aláírás: Melléklet: KÉRELEM AZ ÁPOLÁSI

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jele: Adóazonosító jele: Az ápolt személlyel

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegző helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idő: Hétfő és

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához

KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ. megállapításához Papkeszi Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8183 Papkeszi, Fő u. 42. Tel: 06/88-588-650 KÉRELEM ÁPOLÁSI DÍJ megállapításához Ügyfélfogadás rendje: Hétfő és szerda: 8.00 16.00 óráig Péntek: 8.00

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:.......... Születési neve:. Anyja neve:..... Születési hely, év, hó, nap:.... Lakóhely:....

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Érkezett: Szignó:. 0501 I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA. KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Benyújtandó: Mezőkövesd, Mátyás király út 112. Tel.: 49/511-554 Ügyfélfogadás: H, Sze: 8:00-16:00 P: 8:00-12:00 MEZŐKÖVESDI JÁRÁSI HIVATALA KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve: 1.1.2. Születési neve:

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1. Személyes adatok 1.1.1.Neve:... 1.1.2.Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.. 2.. A rendelet 2.. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 6/2009. (III.20.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 27/2008. (XII.11.), 8/2008. (III. 1.), és a 19/2007. (XII. 14.) rendelettel módosított

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapítására*

K É R E L E M ápolási díj megállapítására* K É R E L E M ápolási díj megállapítására* I. ÁPOLÁST VÉGZŐ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ ADATOK: 1.) Személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgársága:...

Részletesebben

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok

A tűzifa igénylésére vonatkozó általános eljárási szabályok Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Kőszárhegy Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás)

KÉRELEM. BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) KÉRELEM BEISKOLÁZÁSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Tankönyv és Tanszertámogatás) I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap:

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap... Lakóhely:... Tartózkodási

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás.

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA. Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. Időskorúak járadékára jogosult az a személy, aki: a reá irányadó

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell:

ÁPOLÁSI DÍJ. Az eljárás az ügyfél kérelmére indul, formanyomtatványon. elbírálásához csatolni kell: ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Ápolási díjra jogosult hozzátartozók: a házastárs,

Részletesebben

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1

2005. évi CLXX. törvény. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 2005. évi CLXX. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosításáról1 1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM

HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/ Fax: 52/ KÉRELEM HAJDÚNÁNÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FOLYÁSI KIRENDELTSÉGE 4095 Folyás, Kossuth utca 13., Tel.: 52/391-943 Fax: 52/391-943 1.sz. Melléklet 5/2015.(II. 27.) Önkormányzati Rendelethez KÉRELEM rendkívüli

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok: Neve:... Állampolgársága:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel:

Születési neve: Születési hely, év, hó, nap:, év hó nap. Lakóhely:, u. hsz. em. a. Tartózkodási hely:, u. hsz. em. a. TAJ száma: Adóazonosító jel: Algyői Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Szociális Csoport IG-APTT www.algyo.hu A beérkezés dátuma: 201. Ügyintéző aláírása: KÉRELEM A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./

Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008. I. 1-2009. X. 31./ Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 3/2006. (I. 30.) rendelete a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátásokról Módosította: a) 45/2007. (XII. 22.) /2008.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 26/2009.(IX. 1.) KGY r e n d e l e t e a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 8/2007. (II. 13.)

Részletesebben

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély

Magyarország.hu - Rendszeres szociális segély Page 1 of 5 Rendszeres szociális segély Létrehozva: 2006. március 29., szerda Módosítva: 2008. január 21., hétfő Ki jogosult a rendszeres szociális segélyre? Ki minősül egészségkárosodottnak? Ki számít

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TEMETÉSI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve: Anyja neve:. Születési hely,év,hó,nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:..

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu

Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Vaszar Község Önkormányzata 8542 Vaszar, Fő u. 29. Tel-fax.: 89/579-200, 06/30/730-0853, e-mail: vaszar@globonet.hu Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem 1. melléklet a 3/2015.(II.18) önkormányzati

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete

CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete CECE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013.(XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 13/2013 (XI.22) önkormányzati

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet II. Fejezet 2. címe az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015. (III.24.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II.24.)

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére)

K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet nappali tagozatos tanulói részére) 4. számú melléklet Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2013. (XII.19.) önkormányzati rendeletéhez K é r e l e m Iskolakezdési támogatás megállapításához (közép- és felsőfokú tanintézet

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:. 1.1.2. Születési neve:..

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:...

1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához. Születési neve:... 1/B. számú melléklet KÉRELEM Önkormányzati segély megállapításához Krízishelyzetet kezelő segély/élelmiszer kiadások támogatásához I. Az igénylő adatai: 1./ Kérelmező neve... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3178, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!)

IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) IGÉNYLŐ LAP A KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Kérjük olvashatóan kitölteni!) I. A kérelmező személyi adatai Név:... Születési név:... Születési hely:...év:...hónap:...nap:..... Anyja

Részletesebben

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez

F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez F O R M A N Y OM T AT V Á N Y szociális tűzifa támogatás igényléséhez Név /leánykori is / Születési hely, idő: Anyja neve: Társadalombiztosítási Azonosító Jel: A kérelmező családi állapota*: nőtlen, hajadon,

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2013.(XII. 19.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011. (V.

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról

Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata 23/2013.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa-támogatásról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Kérelem az ápolási díj megállapítására

Kérelem az ápolási díj megállapítására 1. számú melléklet a 141/2005. (VII. 27.) Korm. rendelethez [6. számú melléklet a 32/1993. (II. 17.) Korm. rendelethez] I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok Kérelem az ápolási díj megállapítására

Részletesebben

KÉRELEM települési ápolási támogatás

KÉRELEM települési ápolási támogatás KÉRELEM települési ápolási támogatás 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 7/2015. (II. 27.) sz. rendelet 6. sz. melléklete 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Aktív korúak ellátása

Aktív korúak ellátása Aktív korúak ellátása Célja Feltétel Ellátás nyújtása olyan aktív korú személyeknek és családjuknak, akik a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben vannak. Kiegészítő támogatás, akkor kaphatja a jogosult,

Részletesebben

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/

15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2014. (XI.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tüzifa juttatásról /Egységes szerkezetben/ Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 1. Alulírott...

Részletesebben

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására

KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai KÉRELEM a közgyógyellátás megállapítására Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... Társadalombiztosítási

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátási formák helyi szabályozásáról Kocs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2006. (III. 10.) rendelete a gyermekjóléti és szociális ellátásokról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, idő (év, hó, nap):... Lakóhelye:...

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben