az EU/91/EEC direktíva szerint 1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés Szuperragasztó, A komponens Termék kódja: 2K Dénesfa Ságvári u.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az EU/91/EEC direktíva szerint 1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés Szuperragasztó, A komponens Termék kódja: 2K 704 9365 Dénesfa Ságvári u."

Átírás

1 1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés 2K 704 Szuperragasztó, A komponens Termék kódja: 2K 704 Termék neve: Szuperragasztó, A komponens Szállító: ProPart Magyarország Kft. 965 Dénesfa Ságvári u. 1/B 2. Összetétel / Alkotórészek Név EINECS / CAS-szám Koncentráció Veszély R-mondatok ELINCS (%) jelek Methyl-methacrylat <80 F, Xi R11, R7/8, R4 Cumolhydroperoxid ,1- <1 N, O, T R21/22, R2, R4, R48/20/22, R51/5, R7 2-Hydroxyethylmethacrylat <20 Xi R6/8, R4 Methacryl-sav <5 C R21/22, R5. Veszélyesség szerinti besorolás Xi Irritatív Gyúlékony R11: Gyúlékony. R7/8 Irritálja a légzıszerveket és a bırt. R4 Bırrel történı érintkezéssel szenzibilizáció lehetséges. 4. Elsısegélynyújtás Általános információk: A benedvesedett ruhát cseréljük le. Belélegzés esetén: Gondoskodjunk friss levegırıl. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. Bırrel történı érintkezés után: Az érintett bırt azonnal mossuk le bı vízzel és szappannal. Ha a bır irritációja nem múlik el, forduljunk orvoshoz. Szembejutás után: A szemet bı vízzel alaposan mossuk le, utána forduljunk orvoshoz. Lenyelés után: Ne váltsunk ki hányást! A szájat mossuk ki, és igyunk vizet bıségesen. Információ az orvosnak: Tüneti kezelés.

2 5. Tőzveszélyesség Megfelelı oltószerek: Hab, poroltó, szén-dioxid, szórt vízsugár. Nem megfelelı oltószerek: Víz teljes sugárban. Különleges veszélyeztetés maga az anyag vagy termék által, vagy annak égéstermékei által: Mérgezı pyrolyse-termékek keletkezésének veszélye. Különleges védıfelszerelés tőzoltáshoz: Viseljünk a környezeti levegıtıl független légzıkészüléket. A robbanási és égési gázokat ne lélegezzük be. Kiegészítı információk: A veszélyeztetett palackokat hőtsük szórt vízsugárral. Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági elıírásoknak megfelelıen kell ártalmatlanítani. 6. Óvintézkedés baleset esetén Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Gondoskodjunk megfelelı szellızésrıl. Tőzforrásokat tartsuk távol. Különösen csúszásveszély áll fenn a termék kifolyása/kiömlése révén. Környezetvédelmi intézkedések: Akadályozzuk meg a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe való bekerülését. Tisztítási/eltávolítási eljárások: A maradékot folyadékmegkötı anyaggal (pl. homok, főrészpor) távolítsuk el. A felitatott anyagot elıírásszerően ártalmatlanítsuk. Mechanikusan győjtsük össze. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Információk a biztonságos kezeléshez: Gondoskodjunk a helyiség megfelelı mértékő szellızésérıl a padló környezetében is (a gızök nehezebbek a levegınél). Oldószerálló és tömör padlóról gondoskodjunk. Tőz- és robbanásvédelmi információk: Tőzforrásoktól tartsuk távol Ne dohányozzunk. Gızei a levegıvel robbanóképes keveréket képezhetnek. Raktározás: Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények: Csak az eredeti palackban tároljuk. Együttes tárolási információk: Ne tároljuk együtt oxidációs szerekkel. További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: A palackokat szorosan lezárva tartsuk. A palackokat jól szellızı helyen tároljuk. Felmelegedéstıl/túlhevüléstıl óvjuk. 8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei Kiegészítı információk a mőszaki berendezések kialakításával kapcsolatban: Gondoskodjunk megfelelı légcserérıl a munkahelyen. Munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képezı határértékekkel rendelkezı alkotórészek: Alkotórész MAK (ppm) MAK (mg/m) Általános megjegyzések

3 Methyl-methacrylat Y MAK = maximális munkahelyi koncentráció Légzésvédelem: Légzésvédelem nagy koncentrációk esetén. Rövid idıre szőrıkészülék, szőrı: A. Kézvédelem: Butilkaucsuk, >120 min (EN 74) Szemvédelem: Védıszemüveg. Testvédelem: Nem alkalmazható. Általános biztonsági intézkedések: Gızeit ne lélegezzük be. Kerüljük el a szembejutást és a bırrel történı érintkezést. Higiéniai intézkedések: Munka közben ne együnk, igyunk és dohányozzunk. Munkaközi szünetek elıtt és a munka befejezése után mossunk kezet. Megelızı bırvédelem bırvédı krémmel. Környezetterhelés korlátozása és felügyelete: Nincs meghatározva. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Forma Szín Szag ph-érték ph-érték, 1 %-os pasztás fehér karakterisztikus Nem alkalmazható. Nem alkalmazható. Forráspont ( C) 100,5 Lobbanáspont ( C) 11,5 Gyúlékonyság ( C) Nincs meghatározva Alsó robbanási határ 2,1 tf.% Felsı robbanási határ 12,5 tf.% Égést segítı nem Gıznyomás (kpa) <110, (50 C) Sőrőség (g/ml) 0,949 Oldhatóság vízben Gyakorlatilag oldhatatlan. Eloszlási együttható n-oktanol / víz Nincs meghatározva. Viszkozitás Nem releváns. Relatív gızsőrőség levegıre vonatkoztatva Nem alkalmazható. Párolgási sebesség Nem alkalmazható. Olvadáspont ( C) -48 Öngyulladás 421 C Bomlási hımérséklet Nincs meghatározva. 10. Stabilitás és reakciókészség Veszélyes reakciók: Reakciók erıs savakkal. Reakciók erıs lúgokkal és oxidációs szerekkel. Veszélyes bomlástermékek: Gyúlékony gázok/gızök.

4 11. Toxikológiai adatok Akut toxicitás, orale OECD 401: Nincs meghatározva. Akut toxicitás, dermale OECD 402: Nincs meghatározva. Akut toxicitás, inhalative OECD 40: Nincs meghatározva. Irritációs hatás a szemben OECD 405: Nincs meghatározva. Irritációs hatás a bırön OECD 404: Nincs meghatározva. Szenzibilizáció OECD 406: Nincs meghatározva. Szubakut toxicitás: Nincs meghatározva. Krónikus toxicitás: Nincs meghatározva. Mutagenitás: Nincs meghatározva. Reprodukciós toxicitás: Nincs meghatározva. Kancerogenitás: Nincs meghatározva. Tapasztalatok a gyakorlatból: Nincsenek. Általános megjegyzések: A besorolás a készítményekre vonatkozó direktíva számítási eljárása alapján történt. 12. Ökotoxicitás Toxicitás halakra: Nincs meghatározva. Viselkedés víztisztító berendezésben: Nincs meghatározva. Baktériumtoxicitás: Nincs meghatározva. Biológiai lebonthatóság: Nincs meghatározva. Kémiai oxigénigény (CSB): Nincs meghatározva. Biokémiai oxigénigény (BSB5): Nincs meghatározva. AOX információ: Nincs meghatározva. Receptúra szerint a 76/464/EGK vegyületeit tartalmazza: Nincs meghatározva. Általános információk: Az össztermék ökológiai adatai nem állnak rendelkezésre. 1. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Kezelés / termék: Veszélyes hulladékként kezeljük. A helyi hatósági elıírások figyelembevételével szállítsuk égetı berendezésbe. Hulladék-kulcsszám (javasolt): * Kezelés / tisztítatlan csomagolások: A nem szennyezett csomagolásokat újrahasznosításra lehet szállítani. A tisztításra nem alkalmas csomagolásokat úgy kell kezelni, mint magát az anyagot. 14. Szállításra vonatkozó elıírások ADR szerinti osztályozás: ADR-osztály:

5 Megnevezés: Jelölés: Faktor, ADR : Veszély sz.: Veszélyességi címke: LQ, ADR.4.6: Gıznyomás (kpa): IMDG szerinti osztályozás: IMO-Code-osztály: Megnevezés: Jelölés: EmS: Veszélyességi címke: LQ (l/kg): IATA szerinti osztályozás: IATA-DGR-osztály: Megnevezés: Jelölés: Veszélyességi címke: UN 11 Ragasztóanyagok,, II UN 11 LQ6 <110, (50 C) UN 11, Adhesives,, PG: II (11,5 C c.c) Adhesives, UN 11, Class: F-E, S-D 5 II Adhesives, Class: UN 11 II Adhesives UN 11 Flammable Liquid 15. Szabályozási információk Jelölés: A termék besorolása és jelölése EK-direktívák szerint történt. Veszély jelek: Xi Irritatív Gyúlékony Tartalmaz: 2-Hydroxyethylmethacrylat Methyl-methacrylat R-mondatok: R11: Gyúlékony. R6/7/8: Irritálja a szemet, a légzıszerveket és a bırt. R4: Bırrel történı érintkezéssel szenzibilizáció lehetséges. S-mondatok: S16: Tőzforrásoktól tartsuk távol Ne dohányozzunk. S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S24/25 Kerüljük el a szembejutást és a bırrel történı érintkezést. S7 Viseljünk megfelelı védıkesztyőt. S46: Lenyelés esetén azonnal kérjünk orvosi segítséget, és az orvosnak mutassuk meg a címkét vagy a csomagolást.

6 Egyéb információk R-mondatok: R11: Gyúlékony. R21/22: Káros az egészségre bırrel történı érintkezés és lenyelés esetén. R2 Belélegzés esetén mérgezı. R4 Maródást okoz. R5 Súlyos maródást okoz. R6/8: Irritálja a szemet és a bırt. R7/8: Irritálja a légzıszerveket és a bırt. R4: Bırrel történı érintkezéssel szenzibilizáció lehetséges. R48/20/22 Egészségre ártalmas: Komoly egészségkárosodás veszélye áll fenn hosszabb ideig tartó belélegzés és lenyelés esetén. R51/5 Mérgezı a vízi szervezetekre, a környezeti vizekben hosszantartó káros hatás lehet. R7 Tüzet okozhat.

7 1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés 2K 704 Szuperragasztó, B komponens Termék kódja: 2K 704 Termék neve: Szuperragasztó, B komponens Szállító: ProPart Magyarország Kft. 965 Dénesfa Ságvári u. 1/B 2. Összetétel / Alkotórészek Név EINECS / CAS-szám Koncentráció Veszély R-mondatok ELINCS (%) jelek Methyl-methacrylat <80 F, Xi R11, R7/8, R4 2-Hydroxyethylmethacrylat <20 Xi R6/8, R4,5-Diethyl-1,2-dihydro-1- phenyl-2-propylpyridin <25 Xn R21/22. Veszélyesség szerinti besorolás Xi Irritatív Gyúlékony R11: Gyúlékony. R7/8 Irritálja a légzıszerveket és a bırt. R4 Bırrel történı érintkezéssel szenzibilizáció lehetséges. 4. Elsısegélynyújtás Általános információk: A benedvesedett ruhát cseréljük le. Belélegzés esetén: Gondoskodjunk friss levegırıl. Panaszok esetén forduljunk orvoshoz. Bırrel történı érintkezés után: Az érintett bırt azonnal mossuk le bı vízzel és szappannal. Ha a bır irritációja nem múlik el, forduljunk orvoshoz. Szembejutás után: A szemet bı vízzel alaposan mossuk le, utána forduljunk orvoshoz. Lenyelés után: Ne váltsunk ki hányást! A szájat mossuk ki, és igyunk vizet bıségesen. Információ az orvosnak: Tüneti kezelés. 5. Tőzveszélyesség

8 Megfelelı oltószerek: Hab, poroltó, szén-dioxid, szórt vízsugár. Nem megfelelı oltószerek: Víz teljes sugárban. Különleges veszélyeztetés maga az anyag vagy termék által, vagy annak égéstermékei által: Mérgezı pyrolyse-termékek keletkezésének veszélye. Különleges védıfelszerelés tőzoltáshoz: Viseljünk a környezeti levegıtıl független légzıkészüléket. A robbanási és égési gázokat ne lélegezzük be. Kiegészítı információk: A veszélyeztetett palackokat hőtsük szórt vízsugárral. Az égési maradványokat és a szennyezett oltóvizet a helyi hatósági elıírásoknak megfelelıen kell ártalmatlanítani. 6. Óvintézkedés baleset esetén Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Gondoskodjunk megfelelı szellızésrıl. Tőzforrásokat tartsuk távol. Különösen csúszásveszély áll fenn a termék kifolyása/kiömlése révén. Környezetvédelmi intézkedések: Akadályozzuk meg a csatornahálózatba/felületi vizekbe/talajvízbe való bekerülését. Tisztítási/eltávolítási eljárások: A maradékot folyadékmegkötı anyaggal (pl. homok, főrészpor) távolítsuk el. A felitatott anyagot elıírásszerően ártalmatlanítsuk. Mechanikusan győjtsük össze. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Információk a biztonságos kezeléshez: Gondoskodjunk a helyiség megfelelı mértékő szellızésérıl a padló környezetében is (a gızök nehezebbek a levegınél). Oldószerálló és tömör padlóról gondoskodjunk. Tőz- és robbanásvédelmi információk: Tőzforrásoktól tartsuk távol Ne dohányozzunk. Gızei a levegıvel robbanóképes keveréket képezhetnek. Raktározás: Raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmények: Csak az eredeti palackban tároljuk. Együttes tárolási információk: Ne tároljuk együtt oxidációs szerekkel. További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban: A palackokat szorosan lezárva tartsuk. A palackokat jól szellızı helyen tároljuk. Felmelegedéstıl/túlhevüléstıl óvjuk. 8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei Kiegészítı információk a mőszaki berendezések kialakításával kapcsolatban: Gondoskodjunk megfelelı légcserérıl a munkahelyen. Munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képezı határértékekkel rendelkezı alkotórészek: Alkotórész MAK (ppm) MAK (mg/m) Általános megjegyzések Methyl-methacrylat Y MAK = maximális munkahelyi koncentráció

9 Légzésvédelem: Légzésvédelem nagy koncentrációk esetén. Rövid idıre szőrıkészülék, szőrı: A. Kézvédelem: Butilkaucsuk, >120 min (EN 74) Szemvédelem: Védıszemüveg. Testvédelem: Nem alkalmazható. Általános biztonsági intézkedések: Gızeit ne lélegezzük be. Kerüljük el a szembejutást és a bırrel történı érintkezést. Higiéniai intézkedések: Munka közben ne együnk, igyunk és dohányozzunk. Munkaközi szünetek elıtt és a munka befejezése után mossunk kezet. Megelızı bırvédelem bırvédı krémmel. Környezetterhelés korlátozása és felügyelete: Nincs meghatározva. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok Forma Szín Szag ph-érték ph-érték, 1 %-os pasztás színtelen karakterisztikus Nem alkalmazható. Nem alkalmazható. Forráspont ( C) 101 Lobbanáspont ( C) 11,5 Gyúlékonyság ( C) Nincs meghatározva Alsó robbanási határ 2,1 tf.% Felsı robbanási határ 12,5 tf.% Égést segítı nem Gıznyomás (kpa) <110, (50 C) Sőrőség (g/ml) 0,949 Oldhatóság vízben Gyakorlatilag oldhatatlan. Eloszlási együttható n-oktanol / víz Nincs meghatározva. Viszkozitás Nem releváns. Relatív gızsőrőség levegıre vonatkoztatva Nem alkalmazható. Párolgási sebesség Nem alkalmazható. Olvadáspont ( C) -48 Öngyulladás 421 C Bomlási hımérséklet Nincs meghatározva. 10. Stabilitás és reakciókészség Veszélyes reakciók: Reakciók erıs savakkal. Reakciók erıs lúgokkal és oxidációs szerekkel. Veszélyes bomlástermékek: Gyúlékony gázok/gızök. 11. Toxikológiai adatok

10 Akut toxicitás, orale OECD 401: Nincs meghatározva. Akut toxicitás, dermale OECD 402: Nincs meghatározva. Akut toxicitás, inhalative OECD 40: Nincs meghatározva. Irritációs hatás a szemben OECD 405: Nincs meghatározva. Irritációs hatás a bırön OECD 404: Nincs meghatározva. Szenzibilizáció OECD 406: Nincs meghatározva. Szubakut toxicitás: Nincs meghatározva. Krónikus toxicitás: Nincs meghatározva. Mutagenitás: Nincs meghatározva. Reprodukciós toxicitás: Nincs meghatározva. Kancerogenitás: Nincs meghatározva. Tapasztalatok a gyakorlatból: Nincsenek. Általános megjegyzések: A besorolás a készítményekre vonatkozó direktíva számítási eljárása alapján történt. 12. Ökotoxicitás Toxicitás halakra: Nincs meghatározva. Viselkedés víztisztító berendezésben: Nincs meghatározva. Baktériumtoxicitás: Nincs meghatározva. Biológiai lebonthatóság: Nincs meghatározva. Kémiai oxigénigény (CSB): Nincs meghatározva. Biokémiai oxigénigény (BSB5): Nincs meghatározva. AOX információ: Nincs meghatározva. Receptúra szerint a 76/464/EGK vegyületeit tartalmazza: Nincs meghatározva. Általános információk: Az össztermék ökológiai adatai nem állnak rendelkezésre. 1. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Kezelés / termék: Veszélyes hulladékként kezeljük. A helyi hatósági elıírások figyelembevételével szállítsuk égetı berendezésbe. Hulladék-kulcsszám (javasolt): * Kezelés / tisztítatlan csomagolások: A nem szennyezett csomagolásokat újrahasznosításra lehet szállítani. A tisztításra nem alkalmas csomagolásokat úgy kell kezelni, mint magát az anyagot. 14. Szállításra vonatkozó elıírások ADR szerinti osztályozás: ADR-osztály: Megnevezés: Jelölés: Faktor, ADR : UN 11 Ragasztóanyagok,, II UN 11

11 Veszély sz.: Veszélyességi címke: LQ, ADR.4.6: Gıznyomás (kpa): IMDG szerinti osztályozás: IMO-Code-osztály: Megnevezés: Jelölés: EmS: Veszélyességi címke: LQ (l/kg): IATA szerinti osztályozás: IATA-DGR-osztály: Megnevezés: Jelölés: Veszélyességi címke: LQ6 <110, (50 C) UN 11, Adhesives,, PG: II (11,5 C c.c) Adhesives, UN 11, Class: F-E, S-D 5 II Adhesives, Class: UN 11 II Adhesives UN 11 Flammable Liquid 15. Szabályozási információk Jelölés: A termék besorolása és jelölése EK-direktívák szerint történt. Veszély jelek: Xi Irritatív Gyúlékony Tartalmaz: Methyl-methacrylat R-mondatok: R11: Gyúlékony. R7/8: Irritálja a légzıszerveket és a bırt. R4: Bırrel történı érintkezéssel szenzibilizáció lehetséges. S-mondatok: S16: Tőzforrásoktól tartsuk távol Ne dohányozzunk. S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet. S24/25 Kerüljük el a szembejutást és a bırrel történı érintkezést. S7 Munka közben viseljünk megfelelı védıkesztyőt. S46: Lenyelés esetén azonnal kérjünk orvosi segítséget, és az orvosnak mutassuk meg a címkét vagy a csomagolást Egyéb információk R-mondatok:

12 R11: Gyúlékony. R21/22: Káros az egészségre bırrel történı érintkezés és lenyelés esetén. R6/8: Irritálja a szemet és a bırt. R7/8: Irritálja a légzıszerveket és a bırt. R4: Bırrel történı érintkezéssel szenzibilizáció lehetséges.

az EU/91/EEC direktíva szerint 1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés Alapozó, sötétszürke Termék kódja: PDG 525 9365 Dénesfa Ságvári u.

az EU/91/EEC direktíva szerint 1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés Alapozó, sötétszürke Termék kódja: PDG 525 9365 Dénesfa Ságvári u. 1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés PDG 525 Alapozó, sötétszürke Termék kódja: PDG 525 Termék neve: Alapozó, sötétszürke Szállító: ProPart Magyarország Kft. 9365 Dénesfa Ságvári u. 1/B 2. Összetétel

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: vulkanizáló cement Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

Poli-Farbe Fungi algastop Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Változat: 1 Felülvizsgálat: Kiadás kelte: 2010.04.28. Oldal: 1/9 1. ANYAG / KÉSZÍTMÉNY ÉS VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. A készítmény azonosítása: 1.2. A készítmény felhasználása: Kül- és beltéri

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Calgonit Bandfit 735. Létrehozás dátuma: 2000.02.14. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.28. Verziószám: 5

Biztonsági adatlap. Calgonit Bandfit 735. Létrehozás dátuma: 2000.02.14. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.28. Verziószám: 5 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007

Biztonsági adatlap. 91/155/EGK szerint. A nyomtatás kelte 08.05.2007 Az átdolgozás kelte 07.05.2007 oldalszám: 1/6 * 1 A készítmény neve A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Aktiválószer fogászati mintázó anyaghoz Gyártó/szállító: eraeus Kulzer Gmb Grüner Weg 11, D-63450 anau Tel.:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Biztonsági adatlap. Penta Star. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra:

Részletesebben

Interflon Fin Clean All

Interflon Fin Clean All Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Interflon Fin Clean All 1. Az anyag/előállítás valamint a cég/vállalat azonosítása - A termékkel kapcsolatos anyagok: - Anyag/készítmény használata: Víz-alapú

Részletesebben

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/

SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ Utolsó módosítás: 2005. 12.14. 1. AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: ALKALMAZÁS: LAGD 125/ LAGD 60/ Kenőberendezés Gyártó/importőr:

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

2 A veszély meghatározása

2 A veszély meghatározása oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Cikkszám: 1569439005, 1569439020 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: WASSERSTOPPSCHAUM REPOL W-PU 14 KOMP.B / Repol W- PU 14 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu

BIZTONSÁGI ADATLAP. reach@evmzrt.hu BIZTONSÁGI ADATLAP A biztonsági adatlap kiadásának dátuma: 2003. november 04. Felülvizsgálva: 2013. augusztus 16. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: A termék

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

Kibocsátás kelte: 2002. április 23. Utolsó változtatás: 2009. július 22. Változat: 7.0. Kiszerelési egység: 0,5 l, 1 l, 1,9 l, 50 l, lédig

Kibocsátás kelte: 2002. április 23. Utolsó változtatás: 2009. július 22. Változat: 7.0. Kiszerelési egység: 0,5 l, 1 l, 1,9 l, 50 l, lédig KLORID ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP ÖSSZHANGBAN VAN AZ 1907/2006. SZÁMÚ (EU) SZABÁLYZAT (REACH) II. MELLÉKLETÉVEL Kibocsátás kelte: 2002. április 23. Utolsó változtatás: 2009. július 22. Változat: 7.0 1. ANYAG/KÉSZÍTMÉNY

Részletesebben

A nyomtatás kelte 08.08.2011 Felülvizsgálat 08.08.2011

A nyomtatás kelte 08.08.2011 Felülvizsgálat 08.08.2011 oldalszám: 1/7 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény használata

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat.

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy a készítmény azonosítása A készítmény használata Szinonima vagy szinonimák Kémiai család CAS sz. Vállalat azonosító adatai CD475

Részletesebben

A nyomtatás kelte 16.02.2011 Felülvizsgálat 28.07.2009

A nyomtatás kelte 16.02.2011 Felülvizsgálat 28.07.2009 oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Cikkszám: 0666 Anyag/készítmény használata Tisztító Gyártó/szállító: Remmers Baustofftechnik

Részletesebben

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági Adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Oldal: 1 / 6 1. Termék elnevezése / előállító vállalat adatai 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos adatok: Kereskedelmi megnevezés: Interkor VP 1026 Iparág:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/11 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása A biztonsági adatlap elkészítésének napját: 20.08.2014 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/9 * 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP

PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP PIGROL SCHWEDENWAXX 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Az előző magyar változat kiállításának kelte: 2010.04.10. Aktualizálás kelte: 2013.06.08. 1. A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító

Részletesebben

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011

No Change Service! Verzió 01.01 Felülvizsgálat dátuma 22.05.2010 Nyomtatás Dátuma 24.08.2011 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termék tájékoztató Márkanév : Gyártó/Szállító : Schülke & Mayr Benelux b.v. Prins Bernardlaan 2 c 2032 HA Haarlem Netherlands Telefon: +310235352634

Részletesebben