SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/"

Átírás

1 SKF BIZTONSÁGI ADATLAP LAGD125/ ANYAGBIZTONSÁGI ADATLAP LAGD 60/ Utolsó módosítás: AZ ANYAG ÉS A VÁLLALAT MEGNEVEZÉSE TERMÉKNÉV: ALKALMAZÁS: LAGD 125/ LAGD 60/ Kenőberendezés Gyártó/importőr: SKF Maintenance Products Cím: Postbus Irányítószám: NL-3430 BA Nieuwegein Ország: Hollandia Telefon: Fax: Kapcsolattartó: Ebbe Malmstedt, 2. ÖSSZETÉTEL/TÁJÉKOZTATÓ AZ ALKOTÓRÉSZEKRŐL Anyag neve EINECS/ELINCS CAS Tartomány Besorolás/R min. [%] magnézium-perklorát <40 O&Xi 8-36/37/38 nikkel szulfát ,1<1 Xn& N /43-50/53 nátrium-azid <20 T+& N /53 A veszélyes anyag tartalom szabadon nem hozzáférhető a tervezett felhasználás során. 3. VESZÉLYESSÉGI BESOROLÁS Rendeltetésszerű használat esetén a ház szerkezeti felépítése megakadályozza a bent lévő veszélyes anyagok kijutását. 4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS: Nincs adat. BELÉLEGZÉS Nem érvényes. BŐRREL VALÓ ÉRINTKEZÉS A bőrfelületre kerüléskor azonnal mossuk le szappannal és vízzel. Tartós bőrpanaszok esetén forduljunk orvoshoz. SZEMBEJUTÁS Bő vízzel azonnal mossuk ki és forduljunk orvoshoz.

2 LENYELÉS Nincs adat. TANÁCS AZ ORVOSNAK: Adjunk tüneti kezelést. 5. TŰZOLTÁS MEGFELELŐ OLTÓANYAG Széndioxid. Hab. Szárazpor. Vízsugár permet. Tiltott oltóanyag Nincs Az anyaggal, a készítménnyel, ill. égéstermékeikkel kapcsolatos különleges veszély Tűz esetén az alábbi anyagok szabadulhatnak fel: a hőbomlás során mérgező anyagok keletkezhetnek. Hidrogénklorid (HCl). Nitrogénoxid (Nox) Speciális tűzoltó-felszerelés Légzőkészülék használata ajánlott. Teljes védelmet nyújtó ruházat viselése ajánlott. További információ A veszélyeztetett tartályokat vízpermettel hűtsük. A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltó vizet a helyi környezetvédelmi előírások szerint kell eltávolítani. 6. INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN KISZABADULÁS ESETÉN SZEMÉLYVÉDELEM Az embereket tartsuk távol és tartózkodjunk a széllel szembeni oldalon. Használjunk személyes védőfelszerelést. Az érintett területet zárjuk le. Gőzök/gázok/por jelenléte esetén használjunk légzőkészüléket. KÖRNYEZETVÉDELEM Nem jellemző. TAKARÍTÁS/FELSZEDÉS A felszedést végezzük géppel. A maradványokat itassuk fel megfelelő anyaggal (pl. homok, fűrészpor, általános célú kötőanyag). A szennyezett anyagokat az előírásoknak megfelelően távolítsuk el. 7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS BIZTONSÁGOS HASZNÁLAT Megfelelő használat esetén külön tanácsra nincs szükség.

3 Védelem tűz és robbanás ellen Külön intézkedésre nincs szükség. Tárolóhelyiség és tárolótartály igény Külön intézkedésre nincs szükség. Tárolhatóság Ne tároljuk éghető anyagokkal együtt. További információ a tároláshoz A tartályokat tartsuk szorosan lezárva. Védjük a hőtől/túlmelegedéstől. 8. A KÁROS HATÁS MEGELŐZÉSE/SZEMÉLYVÉDELEM Foglalkozási ártalom határértékei szempontjából megfigyelendő anyagok: Anyag LTEL[ppm] LTEL[mgm3] Általános megj. Nátrium-azid 0,1 Nikkelszulfát 0,1 mind Ni, SK LTEL: hosszan tartó hatás határértéke (long-term exposure limit) A LÉGZŐSZERV VÉDELEM Nem jellemző A SZEM VÉDELME Nem jellemző. A KEZEK VÉDELME Megfelelő védőkesztyű: butilgumi, >120 min (EN 374). BŐRVÉDELEM Nem jellemző. ÁLTALÁNOS VÉDŐINTÉZKEDÉSEK A szembejutást kerüljük. HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK Szünetek előtt és munkavégzés után mossunk kezet. A környezet veszélyeztetésének korlátozása és megfigyelése Nincs adat. 9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK JELLEG KAPSZULA SŰRŰSÉG NINCS ADAT SZÍN TÉRFOGATSŰRŰSÉG [KG/M3] ILLAT NEM JELLEMZŐ VÍZBEN OLDHATÓSÁG OLDHATÓ ph ÉRTÉK 8,3-8,8 ELOSZLÁSI TÉNYEZŐ: n- oktanol/víz NINCS ADAT FORRÁSPONT [ C] NINCS ADAT VISZKOZITÁS NEM JELLEMZŐ

4 LOBBANÁSPONT [ C] NEM JELLEMZŐ A LEVEGŐ RELATÍV PÁRATARTALMA NINCS ADAT GYÚLÉKONYSÁG NINCS ADAT PÁROLGÁSI SEBESSÉG NINCS ADAT ALSÓ ROBBANÁSPONT: NEM JELLEMZŐ OLVADÁSPONT [ C] NINCS ADAT ÉGÉSI TULAJDONSÁGOK IGEN ÖNGYULLADÁSI HŐMÉRSÉK. NINCS ADAT GŐZNYOMÁS [kpa] NINCS ADAT LEBOMLÁSI HŐM. [ C] NINCS ADAT 10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓ: VESZÉLYES REAKCIÓK Savakkal és erősen oxidálódó anyagokkal való reakciók. VESZÉLYES LEBOMLÓ ANYAGOK Nincsenek ismert veszélyes lebomló anyagok. 11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓ Akut mérgezés szájon át OECD 401 LC50 patkány: LD50 egér: Akut mérgező hatás bőrre OECD 402 LD50 nyúl: Akut mérgezés belélegzés útján OECD 403 LD50 patkány: Bőr irritációs hatás OECD 404 Szem irritációs hatás OECD 405 Érzékenyítés / bizonyítás OECD 406 Szubakut (félheveny) mérgezés Krónikus mérgezés Mutagén hatás / bizonyítás Újratermelődő mérgezés / bizonyítás Rákkeltő hatás /bizonyítás Gyakorlati kísérletek nincs Általános észrevétel Mérgező hatásra utaló adatok nem állnak rendelkezésre. A termék a készítményre vonatkozó számítási eljárás alapján került besorolásra. 12. ÖKOLÓGIAI ADATOK Halmérgezés környezeti hatás hatás szennyvíztisztítóban bakteriológiai mérgező hatás biológiai lebomlás nem jellemző Kémiai oxigén igény (COD) - Biokémiai oxigén igény (BOD5) - AOX tanács nem jellemző Tartalmaz 76/464/EC vegyületeket nem jellemző Általános adat Ökológiai adatok nem állnak rendelkezésre

5 13. ELTÁVOLÍTÁS TERMÉK ELTÁVOLÍTÁS Veszélyes hulladékként távolítsuk el. Újrahasznosításához konzultáljunk a gyártóval. SZENNYEZETT CSOMAGOLÓANYAG ELTÁVOLÍTÁSA A szennyezett csomagolóanyagot lehetőség szerint teljesen ki kell üríteni és megfelelő tisztítás után újra felhasználható. A nem tisztítható csomagolóanyagot a termékhez hasonló módon kell eltávolítani. Hulladék no. (ajánlott) * 14. SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓ ADR BESOROLÁS: ADR osztály: nem veszélyes áruként van besorolva Nyilatkozat: Feliratozás: Besorolás: Veszélyességi no. ADR tényező: LQ, ADR IMDG szerinti besorolás: IMDG kód-osztály: 9 Nyilatkozat: UN 3363, veszélyes termék a készülékben, 9 Feliratozás: Veszélyes termék a készülékben, UN 3363, Osztály: 9 Besorolás: 9 EmS: F-A, S-P LQ [l/kg] SV301 IATA besorolás: IATA-DGR-osztály: 9 Feliratozás: Veszélyes termék a készülékben, UN 3363 Besorolás: vegyes Nyilatkozat: Veszélyes termék a készülékben, osztály:9, UN SZABÁLYOZÁSOK BESOROLÁS A készítmény termék, ezért az EU irányelvek /GefStoffV szerint nem kell besorolni. VESZÉLYESSÉGI JELÖLÉSEK Rendeltetésszerű használat esetén a ház szerkezeti felépítése megakadályozza a bent lévő veszélyes anyagok kijutását.

6 16.EGYÉB INFORMÁCIÓ R LISTA R 22: Lenyelése ártalmas R 28: lenyelése nagyon mérgező R 32: Savval való érintkezéskor erősen mérgező gázok szabadulnak fel. R 36/37/38: irritálja a szemet, légzőrendszert és a bőrt. R 40: Rákkeltő hatása kevéssé bizonyított. R 42/43: Lenyeléskor és bőrrel való érintkezéskor érzékenységet válthat ki. R 50/53: Vízben élő szervezetekre nagyon mérgező, vizes környezetre tartósan káros hatást okozhat. R 8: Éghető anyagokkal való érintkezése tüzet okozhat. RENDELETEK 91/155 (2001/58) 67/548 (2001/59) 1999/45 (2001/60) 91/689 (2001/118) 89/542 ADR (2003) IMDG- Kód (31.Amdt.) IATA_DGR (2003)

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Biztonsági adatlap. 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Biztonsági adatlap Kiállítás dátuma: 2014.01.08. Felváltja a 2012.11.09. keltezésű dokumentumot 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító Termék neve: 1.2.

Részletesebben

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint:

2.1.2 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint: 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító AGIP SA 120 Termékkód: 5590 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Azonosított felhasználás:

Részletesebben

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS

Biztonsági adatlap FORCE 20 CS 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A13219F 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

TERMÉK BIZTONSÁGI ADATLAP Q8 Rembrandt EP 00 1. TERMÉK ÉS GYÁRTÓ CÉG MEGNEVEZÉSE 2004-12-07 Készítmény neve: Q8 Rembrandt EP 00 Jelölése: NLGI No. 00 Használata: Kenőzsír Gyártó cég neve: Kuwait Petroleum

Részletesebben

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj

MOL Dynamic Gold 5W-30 szintetikus motorolaj BIZTONSÁGI ADATLAP (1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) MOL-LUB Kft. Terméknév: Változat: 3 Felülvizsgálat: 2010. 04. 21. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(8) 1. Anyag /

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06.

BIZTONSÁGI ADATLAP A 1907/2006 számú EK szabályozás szerint : DESSICASH 20 SL. Verzió 1.0 Felülvizsgálat dátuma 05.04.2011 Nyomtatás Dátuma 28.06. 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév Az anyag megnevezése : : Diquat Dibromide 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva)

Acetamiprid, [MOSPILAN 20 SG] BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Sumi Agro Hungary Kft. 1016 Budapest, Zsolt u. 4. Tel.: 3612146441 Fax: 3612021649 BIZTONSÁGI ADATLAP (CLP és REACH szerint módosítva) Oldalszám: 1/9 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Részletesebben

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1

Oldal: 1 of 7 BIZTONSÁGI ADATLAP Felülvizsgálat dátuma: 23.11.2009 Nyomtatás Dátuma: 27.10.2011 MSDS szám: R0517766 Verzió: 1.1 Oldal: 1 of 7 Megfelel az Európai Unió 2006/121/EK irányelvének - MSDS_HU 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Ashland Postafiók 8619 NL3009 AP, Rotterdam Hollandia EUSMT@ashland.com

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14

BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010/EK rendelettel módosított 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint. Terméknév: Agip Metalcut ERF 14 Oldal: 1/(11) 1. A anyag és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Agip Metalcut ERF 14 Ásványolaj párlat, hidrogénezett, könnyű (CAS szám: 64742-47-8) 1.2 Az anyag megfelelő azonosított

Részletesebben

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav

Biztonsági adatlap Rapicide PA A rész Felülvizsgálat dátuma: 2014.01.14. Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1. szakasz Az anyag/elegy és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Termékkód(ok) ML02-0115 Terméknév Tiszta anyag/elegy Az elegy tartalma: hidrogén-peroxid, peroxi-ecetsav 1.2 AZ anyag

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Változat: 3 Felülvizsgálat: 2012. 10. 10. Kibocsátás kelte: 2007. 10. 31. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Terméknév: MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj Változat: 4 Felülvizsgálat: 2013. 04. 23. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(13) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító MOL Acticut ME 15 környezetkímélő mélyfúróolaj

Részletesebben

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu

1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937. 1163 Budapest, Sárga rózsa u. 13/b. (36-1-) 403-0937 dinax@dinax.hu Felülvizsgálva: 2009.12.15. Verzió: 6.5 Oldal: 1/7 1. Az anyag / készítmény és a vállalat / vállalkozás azonosítása: Kereskedelmi elnevezés: Felhasználás: uszodavíz kezelő, klórmentes fertőtlenítőszer,

Részletesebben

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid

Lauril-éter-szulfát nátrium Dodecibenzol-szulfonsav Na-só Kókuszzsírsav dietanolamid Maxibrill mosogatószer Oldal: 1/6 1. A készítmény és társaság/vállalkozás azonosítása: 1.1. Kereskedelmi név: Maxibrill mosogatószer 1.2. A készítmény felhasználása: mosogatószer 1.3. Társaság/vállalat

Részletesebben

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012

Verzió 2 Felülvizsgálat dátuma 13.09.2012 Nyomtatás Dátuma 20.09.2012 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA tájékoztató Márkanév Szinonimák : : 1,3,5-triazin-2,4,6-triamin Regisztrációs szám : 01-2119485947-16-0001, 01-2119485947-16-0002, 01-2119485947-16-XXXX

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó szer A készítmény

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerin TEX TEC kárpittisztító 1, Készítmény és a vállalat azonosítása: Biztonsági adatlap Termék kereskedelmi megnevezése: TEX TEC Kárpittisztító Felhasználási terület: Gépjárművek tisztításához használatos tisztítószer. Gyártó forgalmazó

Részletesebben

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH

: FROSCH CIT. SHOWER&BATH 500ML AT,CH 1. Az anyag/ keverék és a vállalat/ vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 64007 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint

Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Biztonsági adatlap a 1907/2006/EK szerint Persil Expert Duo-Caps Freshness by Silan Color (világoskék kapszula+sötétkék kapszula) oldal 1 / 10 BA száma : 454266 Felülvizsgálat ideje: 13.01.2015 Nyomtatás

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP BIOPREN BM 20 EC ROVARLÁRVAIRTÓ KONCENTRÁTUM 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: Rovarlárva

Részletesebben

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT

: FROSCH LAVENDER ALL P.CLEAN.EL 1000ML AT 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Márkanév : Azonosító szám : 61693 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20.

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint) Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Változat: 2 Felülvizsgálat: 2012. 08. 01. Kibocsátás kelte: 2007. 06. 20. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása,

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. Nincs veszélyes készítményként besorolva.

BIZTONSÁGI ADATLAP. Nincs veszélyes készítményként besorolva. 1. Az anyag/készítmény és a cég/üzem azonosítása A készítmény megnevezése: Castrol Biotec Filter Oil Kód Alkalmazás: Levegőszűrő olaj 1033 Gyártó cég: Castrol Austria GmbH Címe: Industriezentrum NÖ-Süd,

Részletesebben

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP

DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP DIAGNOSTICUM ZRT. BIZTONSÁGI ADATLAP A 453/2010 számú EKrendelet szerint Verzió 4.0 Felülvizsgálat dátuma: 06/05/2013 Felváltja: 30/11/2012 kiadású verziókat 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/ KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/ VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Termékazonosító Termék neve

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

BIZTONSÁGI ADATLAP (Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint) Honosítás kelte: 2013. 05. 16. Oldal: 1/(11) 1. A keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Ajax Eco Refill All in 1 Termékkód: 029-4513-0000 1.2 A keverék megfelelő azonosított

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz

V. felülvizsgálat: 2013.02.13. Harpic Max WC illatosító és tisztító Menta & Eukaliptusz 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0265653 1.2.

Részletesebben

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

V. felülvizsgálat: 2013.02.10. Harpic Max WC illatosító és tisztító Tenger illat. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Harpic Max WC illatosító és tisztító 1.1. Termékazonosító Harpic Max WC illatosító és tisztító Azonosítási szám: D0243872 / 0244089 1.2.

Részletesebben