az EU/91/EEC direktíva szerint 1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés Alapozó, sötétszürke Termék kódja: PDG Dénesfa Ságvári u.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az EU/91/EEC direktíva szerint 1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés Alapozó, sötétszürke Termék kódja: PDG 525 9365 Dénesfa Ságvári u."

Átírás

1 1. Anyag-, készítmény- és cégmegjelölés PDG 525 Alapozó, sötétszürke Termék kódja: PDG 525 Termék neve: Alapozó, sötétszürke Szállító: ProPart Magyarország Kft Dénesfa Ságvári u. 1/B 2. Összetétel / Alkotórészek A készítmény kémiai jellemzése: Leírás: Szerves keverék. Veszélyes alkotórészek: CAS: Aceton Xi, F, R 11-36/37/ % CAS: Methylisobutylketon Xi, F, R 11-36/37/ % CAS: Propan F, R % CAS: Methylethylketon F, Xi, R 11-36/37/ % CAS: Isobutan F 5-10 % CAS: Isopropylalkohol F, Xi, R 11-36/37/ % 3. Veszélyesség szerinti besorolás Irritatív Erısen gyúlékony Lehetséges balesetek: Erısen gyúlékony. Irritálja a szemet és a bırt. Légzési problémákat okozhat. 4. Elsısegélynyújtás Belélegzés esetén: A sérültet vigyük friss levegıre. Bırrel történı érintkezés: A bırt azonnal mossuk le alaposan szappannal és vízzel. Ha az irritáció rosszabbodik, forduljunk orvoshoz. Szemmel való érintkezés:

2 A szemhéjat tartsuk nyitva, és legalább 15 percen át mossuk ki vízzel. Nem múló panaszok esetén mossuk tovább a szemet. Azonnal kérjünk orvosi segítséget. Lenyelés esetén: Ne váltsunk ki hányást! A szájat mossuk ki. A termék hígítása érdekében igyunk 1-2 pohár tejet. Tej helyett vizet is ihatunk, ez azonban nem olyan hatékony. Azonnal kérjük orvosi segítséget. 5. Tőzveszélyesség Különleges veszélyeztetések: Nagy hıség, szikra vagy nyílt tőz esetén gyúlékony. Meggyújthatóság határértéke levegıben (%)= 2,6-12,6. Automatikus gyulladás (hım. C)= 399. Veszélyes égéstermékek= Carbon Monoxid. Ezeket a sprayflakonokat ne használja gépi adagolásra, esetleges robbanásveszély miatt. Éghetıség= nem jellemzı. Robbanási erı= nem jellemzı. Nem érzékeny a statikus feltöltıdésre. Azonban nagyon is érzékennyé válhat, ha a gızök a levegıben elérik a gyulladási határértéket. Oltószerek: Szén-dioxid, száraz vegyszerek, hab, vízgız. Különleges intézkedések: Nagy tőz esetén, víztartály, a túl nagy nyomás, öngyulladás vagy a robbanás elkerülésére. 6. Óvintézkedés baleset esetén Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések: Gondoskodjunk megfelelı mértékő szellızésrıl. Lásd 7. és 8. pontot. Környezetvédelmi intézkedések: Akadályozzuk meg a csatornahálózatba való bekerülést. Környezeti vizekbe való behatolása esetén értesítsük az illetékes hatóságokat a helyi elıírásoknak megfelelıen. Tisztítási/eltávolítási eljárások: Gondoskodjunk megfelelı szellızésrıl zárt helyiségben. Győjtsük össze a maradékokat. Ne használjunk éghetı anyagokat, mint pl. főrészport, folyadékmegkötı anyagként. Tőzforrásoktól tartsuk távol. Értesítsük az illetékes hatóságokat környezeti katasztrófák esetén. 7. Kezelés és tárolás Kezelés: Megfelelı személyes higiéniát alkalmazzunk. Kerüljük el a bırrel és szemmel történı érintkezést. Kerüljük el a belélegzést. A munkahelyen gondoskodjunk a jó szellızésrıl/elszívásról. Tőz- és robbanásvédelmi információk:

3 Ne lyukasszuk ki a dobozokat. Felhevülés esetén a doboz felrobbanhat. Raktározás: Tartsuk távol nedvességtıl, hıségtıl, szikrától és nyílt lángtól. Fagymentesen tároljuk. 8. Az egészséget nem veszélyeztetı munkavégzés feltételei Védıfelszerelés: Szemvédelem: Viseljünk védıszemüveget oldalsó árnyékolókkal. Bırvédelem: Viseljünk gumi védıkesztyőt. Légzésvédelem: NIOSH légzésvédı készüléket viseljünk permethez és gızhöz való szerves flakonokkal, ha a normál határértékeket túllépjük. Gépi ellenırzés: Gondoskodjunk a jó szellızésrıl. Gyakori használat esetén többet kell szellıztetni. Határértékek: Aceton: 750 ppm, Methylisobutylketon: 100, Methylethylketon: 200, Isopropylalkohol: Fizikai és kémiai tulajdonságok Forma Szag Szag (ppm) Forráspont ( C) Olvadáspont/fagyáspont ( C) Gızsőrőség (levegı=1) 2,64 Gıznyomás (mm Hg) 24 Párolgási sebesség, n-butylacetat >1 Folyadék, aeroszol Keton 6 56 (cseppfolyós fázis kezdete) Nem áll rendelkezésre. ph-érték Nem áll rendelkezésre. Vízben oldhatóság részben Határértékek (TLV, ppm) Aceton: 750, Methylisobutylketon: 100, Methylethylketon: 200, Isopropylalkohol: Stabilitás és reakciókészség Vegyi stabilitás: Normál körülmények között. Más termékekkel együtt: Nem, erıs oxidációs szerekkel és erıs savakkal és alkáliákkal.

4 11. Toxikológiai adatok Bırön: Igen, irritáció, zsírtalanítás, kiszáradás, repedezettség. Hosszantartó és gyakori érintkezés dermatitist (bırgyulladás) okozhat. Bırfelvétel: Nem. Szemben: Igen, irritáció, kipirosodás, könnyezés. Belélegzés: Igen, gızeinek belélegzése irritációt okozhat torokban, garatban és a légzıszervekben. Gyakori érintkezés idegrendszeri károsodást okozhat, ezáltal kialakulhat: szédülés, fáradtság, bágyadtság, rosszullét, fejfájás és esetleg ájulás. Lenyelés: Igen, a lenyelése bélrendszeri zavarokat, rosszullétet, hányást és hasmenést okozhat. Ha a termék a tüdıbe kerül, pneumonitist okozhat. Ez végzetes lehet. Ha ebbıl a termékbıl túl sok kerül az emberi testbe, halál lehet a következménye. Rákkeltı tulajdonságok: Nem állnak rendelkezésre adatok, nem várható rákkeltı hatás. Reproduktív hatások: Nem állnak rendelkezésre adatok, nem várható negatív reprodukciós hatás. 12 Ökotoxicitás Ez a termék veszélyes lehet a környezetre. Ne ürítsük a palackokat környezeti vizekbe vagy a csatornahálózatba. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás Általános információk az ártalmatlanításról: A kiömlött anyag és a szennyezett víz vegyi hulladék. Ezért az ártalmatlanításnak a helyi hatósági elıírásoknak megfelelıen kell történni. Ez a termék káros lehet a környezetre. Ne ürítsük a palackokat környezeti vizekbe vagy a csatornahálózatba. Ha a doboz kiürült, nyomjuk meg a fúvókát és utána dobjuk a szemétbe. 14. Szállításra vonatkozó elıírások GGVS szöveg: Aeroszol, gyúlékony UN-szám: 1950 GGVS osztály: 2.1

5 15. Szabályozási információk Irritatív Erısen gyúlékony Osztályozás: Xi Irritatív F Erısen gyúlékony Csomagolási információ: Xi Irritatív F Erısen gyúlékony R-mondatok: R11 Erısen gyúlékony R36/37/38 Irritálja a szemet, a légzıszerveket és a bırt. S-mondatok: S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. (Professzionális célú felhasználás esetén ez elhagyható.) S16 Tőzforrásoktól tartsuk távol Ne dohányozzunk. S23 Gızeit ne lélegezzük be. S24/25 Kerüljük el a szembejutást és a bırrel történı érintkezést. 16 Egyéb információk A termék osztályozása megfelel az aktuális EK-listáknak.

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9.

1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP. A kiállítás kelte: 2003. december 9. BIZTONSÁGI ADATLAP 1/5 A kiállítás kelte: 2003. december 9. 1. A készítmény neve: 6020 BESA-VAL CONVERTER Termék kód: 2600200000 Alkalmazási terület: kötıanyag Gyártó cég neve: Bernardo Ecenarro, S.A.

Részletesebben

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat.

Biztonsági adatlap. A bırrel való érintkezését kerülni kell.. Bırrel érintkezve ártalmas. Szájba kerülve hányingert, hányást vagy hasmenést okozhat. 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy a készítmény azonosítása A készítmény használata Szinonima vagy szinonimák Kémiai család CAS sz. Vállalat azonosító adatai CD475

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: vulkanizáló cement Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve

Részletesebben

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás

Biztonsági adatlap. Penta Sept. 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása. 2. SZAKASZ: Veszélyesség szerinti besorolás 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított, illetve ellenjavallt felhasználása: Foglalkozásszerő felhasználásra.

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Anyag/készítmény

Részletesebben

1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő

1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő 1/6 BIZTONSÁGI ADATLAP Kiadás dátuma: 2001. 09. 06. Átdolgozás: 2006-10-13 Felülvizsgálva: 2007.05. 17. Változat: 4 1.A KÉSZÍTMÉNY NEVE Fressh Pissoire szagtalanító kő 1.1 Kereskedelmi név Fressh Pissoir

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/5 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása Alkalmazási szektor

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 13307/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

SARA LEE BIZTONSÁGI ADATLAP KIWI SUEDE & NUBUK BŐRÁPOLÓ (ÖSSZES SZÍN, KIVÉVE A SZÍNTELEN)

SARA LEE BIZTONSÁGI ADATLAP KIWI SUEDE & NUBUK BŐRÁPOLÓ (ÖSSZES SZÍN, KIVÉVE A SZÍNTELEN) 1. KÉMIAI TERMÉK ÉS VÁLLALAT Termék neve : KIWI SUEDE & NUBUK BŐRÁPOLÓ (ÖSSZES SZÍN, KIVÉVE SZÍNTELEN) (KIWI SUEDE & NUBUK RENOVATOR) Termékkód Gyártó : TH-SC/34/001.HUN :,COLEP Portugália Szállító : Sara

Részletesebben

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22.

Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 Felülvizsgálat: 2008. 10. 22. Kiadás dátuma: 2006. 08. 16. Oldalszám: 1/6 1. A készítmény és a társaság azonosítása 1.1. A készítmény azonosítása: KENTAUR téli szélvédımosó 19 C 1.2. A készítmény felhasználása: gépjármővek ablakmosó

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/8 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 11229/1 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322

1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása. Finish All in 1 gépi mosogató tabletta Azonosítási szám: D0268856 / 263322 1. A készítmény és a vállalat /vállalkozás azonosítása A készítmény azonosítása: A készítmény felhasználása: Termék leírása: A vállkozás azonosítása: Gyártó cég neve, címe: Forgalmazó cég neve, címe: Felelıs

Részletesebben

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA

1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA - 1 - Kiállítás dátuma: 2008-08-13 Felülvizsgálat dátuma: 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA Az anyag vagy készítmény azonosítása Az anyag vagy készítmény felhasználása Gyártó cég neve: címe:

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE

BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP KAPSIDION-B ROVARIRTÓ SZER 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE Az anyag vagy készítmény azonosítása: A készítmény típusa: rovarirtó szer A készítmény

Részletesebben

Biztonsági Adatlap. 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév:

Biztonsági Adatlap. 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév: Biztonsági Adatlap Kiadás dátuma: 1999. január Felülvizsgálva: 2010. 12. 27. Oldalak száma: 1-5 1. Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1. Terméknév: Baumit GV 25 (Baumit MPI 25) 1.2.

Részletesebben

Anyag Biztonsági Adatlap

Anyag Biztonsági Adatlap Biztonsági Adatlap Létrehozatalának Dátuma: 2000-06-27 1.Készítmény és a Vállalat azonosítása: 1.1 Készítmény azonosítása: #03Átdolgozás Dátuma: 2008-09-09 Készítmény megnevezése: BRISTON CIPŐ DEO Spray

Részletesebben

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2

Elkészítés időpontja: 2014. 04. 24. Felülvizsgálat időpontja: 2014. 12. 12. Verziószám: 2 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: Barclay Gallup Hi-Aktív / 1.2. A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 01430/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/6 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Cikkszám: 10021/3 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10

TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 TUTELA GREASE ALL STAR Oldal: 1 / 10 BIZTONSÁGI ADATLAP Eredeti kibocsátás dátuma: 2007.06.26. Felülvizsgálat dátuma: 2014.03.19. Verziószám: 1.0 Magyar nyelvű változat kiadása: Budapest, 2014.01.01. 1.

Részletesebben

Interflon Fin Clean All

Interflon Fin Clean All Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint Interflon Fin Clean All 1. Az anyag/előállítás valamint a cég/vállalat azonosítása - A termékkel kapcsolatos anyagok: - Anyag/készítmény használata: Víz-alapú

Részletesebben

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199

MELISEPTOL. Címe: Carl Braun Str. 1 D-34212 Melsungen Németország Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat + 36 80 201-199 1. Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása Termékazonosító MELISEPTOL Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított Gyors fertőtlenítőszer kis felületekhez felhasználása ill. ellenjavalt felhasználása

Részletesebben

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012

aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1/7. oldal RAID légy és szúnyogirtó aeroszol 1. A készítmény neve: 1.1. Kereskedelmi név: RAID légy- és szúnyogirtó aeroszol Azonosítási szám: 697060/012 1.2. A készítmény felhasználása: légy- és szúnyogirtó

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint.

BIZTONSÁGI ADATLAP 453/2010/EU rendelettel módosított 1907/2006 (REACH) rendelet szerint. 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT / VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termék beazonosítása: Terméknév: PARAMO OT-HP3 Kémiai megnevezés: keverék 1.2 Felhasználás: Speciális hidraulikaolaj. 1.3 Gyártó cég neve:

Részletesebben

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Biztonsági adatlap 1907/2006/EK, 31. cikk szerint oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása 1.1 Termékazonosító Kereskedelmi megnevezés: WASSERSTOPPSCHAUM REPOL W-PU 14 KOMP.B / Repol W- PU 14 1.2 Az anyag vagy keverék

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH Pissoir szagtalanító kő. Készítés dátuma: 2012.12.01.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP. FRESSH Pissoir szagtalanító kő. Készítés dátuma: 2012.12.01. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP FRESSH Pissoir szagtalanító kő Készítés dátuma: 2012.12.01. Verzió szám: 1 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása 1.1

Részletesebben

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint

Biztonsági adatlap 2. VESZÉLYESSÉGSZERINTI BESOROLÁS. 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása. Besorolás az 1272/2008 (EU) rendelet szerint 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1 Termékazonosító Terméknév Formulációs kód A6209G 1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Részletesebben

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11.

BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL. Készítés dátuma: 2013.02.11. BÁBOLNA KÖRNYEZETBIOLÓGIAI KÖZPONT KFT. BUDAPEST 1/7 BIZTONSÁGI ADATLAP PROTECT LÉGY- ÉS SZÚNYOGIRTÓ AEROSZOL Készítés dátuma: 2013.02.11. Verzió szám: 2 1. SZAKASZ A keverék és a vállalkozás azonosítása

Részletesebben