A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája"

Átírás

1 A Magyar Tudományos Akadémiát érintő jogszabályok listája Jogállás Magyarország Alape a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló évi XL. az államháztartásról szóló évi XXXVIII. és egyes kapcsolódó ek módosításáról szóló évi LXV. a Magyar Tudományos Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről szóló 182/2014. (V. 13.) KE határozat Jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. a munka könyvéről szóló évi I. a munkavédelemről szóló évi XCIII. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló évi CXXII. az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. nek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutatóés kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII.26.) Korm. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII.31.) Korm. a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II.27.) Korm. a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott pályáztatás rendjéről, annak szervezéséről és lebonyolításáról, a pályázati eljárás alól adott mentesítésről, a kompetencia-vizsgálatról és a toborzási adatbázisról, valamint a pályázati eljáráshoz kapcsolódó nyilvántartás szabályairól szóló 406/2007. (XII.27.) Korm. 1

2 a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III.7.) Korm. a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel rendelkező személyek tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 4/1995. (I.20.) Korm. a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. a Magyar Szent István Rend, a Magyar Becsület Rend, a Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt kitüntetés adományozásának rendjéről szóló 224/2014. (IX. 4.) Korm. a Kossuth-díj, a Széchenyi-díj adományozásának rendjéről, valamint a Magyar Köztársaság Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj alapításáról és adományozásáról szóló 271/2008. (XI.18.) Korm. a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI.3.) EüM Jogalkotás a jogalkotásról szóló évi CXXX. a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló évi CXXXI. a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM Polgárjog, cégek, intézmények a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló évi XCVI. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM 2

3 Pénzügy, államháztartás, költségvetés, közbeszerzés az államháztartásról szóló évi CXCV. az állami vagyonról szóló évi CVI. a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. a számvitelről szóló évi C. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó ek módosításáról szóló évi XCIII. az 1 és 2 forintos címletű érmék bevonása következtében szükséges kerekítés szabályairól szóló évi III. a közbeszerzésekről szóló CVIII. az államháztartásról szóló végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat-és hatásköréről szóló 168/2004. (V.25.) Korm. a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X.4.) Korm. az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységről szóló 93/2011. (XII. 30.) NFM Kutatás, fejlesztés, innováció, oktatás, képzés, kultúra a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló évi LXXVI. a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló évi C. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap működtetésének és felhasználásának szabályairól szóló 380/2014. (XII. 31.) Korm. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII. 1.) Korm. a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről szóló 501/2013. (XII. 29.) Korm. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 3

4 a felsőoktatási minőségértékelés és -fejlesztés egyes kérdéseiről szóló 19/2012. (II. 22.) Korm. a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) Korm. a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM a szakmai követelmények kiadásáról szóló 16/1994. (VII. 8.) MKM a kulturális javak védetté nyilvánításának részletes szabályairól szóló 57/2013. (VIII. 7.) EMMI egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2009. (III. 6.) OKM a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM Adat-, iratkezelés, adatvédelem Magyarország Alape a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. ; a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. a minősített adat védelméről szóló évi CLV. a köziratokról, a közlevéltárakról, és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. a döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló évi CI. az Európai Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való hozzáférésről szóló Egyezményének kihirdetéséről szóló évi CXXXI. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló évi CXXV. a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. 4

5 a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM Önkényuralmi elnevezés az egyes eknek a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról szóló évi CLXVII. a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. Radioaktív és nukleáris anyagok az országos sugárzási helyzet és radioaktív anyagkoncentrációk ellenőrzéséről szóló 275/2002. (XII. 21.) Korm. a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM Egyebek a statisztikáról szóló évi XLVI. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló évi CCII. a Büntető Törvénykönyvről szóló évi C. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. az anyakönyvi eljárásról szóló évi I. a szomszédos államokban élő magyarokról szóló évi LXII. a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló évi CCXLI. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló 94/2014. (III. 21.) Korm. a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságáról szóló 17/2012. (II. 16.) Korm. az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról szóló 278/2014. (XI. 14.) Korm. 5

6 az élelmiszerlánc területén kötelező előírások és ajánlott szakmai irányelvek gyűjteményei kiadásának rendjéről szóló 220/2008. (VIII. 30.) Korm. a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. a Deák Ferenc Ösztöndíjról szóló 101/2007. (V. 8.) Korm. a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. a posztdoktorként való foglalkoztatásról és a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjról szóló 156/1997. (IX. 19.) Korm. a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 111/2009. (VIII. 19.) FVM az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről szóló 2/1993. (I. 30.) MKM az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV. 10.) EMMI a Nemzetközi Ösztöndíj Fórumról, valamint a Magyar Ösztöndíj Bizottságról szóló 147/2002. (VI. 29.) Korm. a Klebelsberg Kunó-ösztöndíjról szóló 15/2010. (XII. 14.) KIM a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló 29/1997. (VIII. 29.) KTM a növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló évi LII. a géntechnológiai tevékenységről szóló évi XXVII. a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló évi XCVI. a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI.14.) Korm. a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló évi XXX. tv. a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központról szóló 199/2014. (VIII.1.) Korm. a Nemzeti Emlékezet Bizottságáról szóló évi CCXLI. a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 6

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás

Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Változásmutató 2013. JÚNIus válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében)

Jogszabály jegyzék (a BÁCSVÍZ Zrt.-nél azonosított joganyagok tekintetében) 1/2002.(I.11.) Korm. a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról, 1/2009. (I. 30.) EüM az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚNIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája

A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó. ágazati jogszabályok listája A Kormányhivatal feladat- és hatáskörét meghatározó ágazati jogszabályok listája Kormányek 1. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. AUGUSZTUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK

ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖRÉBE TARTOZÓ JOGSZABÁLYOK Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 2014. évi C. törvény Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014.

Részletesebben

Változásmutató 2010. Április válogatás

Változásmutató 2010. Április válogatás változásmutató Változásmutató 2010. Április válogatás Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok

Részletesebben

HMJ-n szereplő jogszabályok listája

HMJ-n szereplő jogszabályok listája 2009. évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetügyi Államtitkárság Környezet- és Természetvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ

JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ JOGSZABÁLY-ISMERTETŐ Jelen ismertető a 2011. december 8-a és 2012. január 17-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 147-166. és a 2012. évi 1-5. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK

Részletesebben

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám

1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám 1668 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 22. szám A Kormány 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelete az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi

Részletesebben

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás Közlönyállapot 7/2015. (III. 31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint

Részletesebben

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

hatályos: 2015.03.01-2015.03.01 A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet az egészségügyi ágazat háttérintézményei átalakításával összefüggő kormányrendeletek, valamint egyéb egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Részletesebben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 65. szám 13731 A Miniszterelnökséget vezető miniszter 11/2014. (XII. 23.) MvM utasítása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról A fővárosi

Részletesebben

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐI TÖRVÉNY MAGYARÁZATA 2012. március 31. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638 ÁROP-2.2.5.-2008-0001 számú, Humán-erőforrásgazdálkodás a központi

Részletesebben

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE)

A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) A SAJÓVÁMOSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (ÜGYRENDJE) Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Sajópálfala Község Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve kihirdetését követő napon 2013. augusztus 10-én lép hatályba. A rendelet egyes rendelkezéseit

A rendelet egyes rendelkezéseit kivéve kihirdetését követő napon 2013. augusztus 10-én lép hatályba. A rendelet egyes rendelkezéseit augusztus 1 Az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások felhasználásának rendjéről szóló 24/ (VIII. 1.) EMMI utasítás 2 A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár alapító okirata 3

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015

A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015 KSHazonosító A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015 Az adatátvétel megnevezése Az adminisztratív adatgyűjtést elrendelő magyar jogszabály száma

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 216. szám MAGYAR KÖZLÖNY 6. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 03. december., szombat Tartalomjegyzék 03. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről 8560 03. évi CCXXXI. törvény Egyes törvényeknek

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2014. OKTÓBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról

21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról 21/2012. (XII. 7.) EMMI utasítás az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Szervezeti és Működési Szabályzatáról A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

Részletesebben

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 2013. évi 3. szám 363 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2013. (I. 18.) KIM utasítása a fõvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és mûködési szabályzatáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYAR KÖZLÖNY 108. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 23., csütörtök Tartalomjegyzék 198/2015. (VII. 23.) Korm. rendelet Egyes, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerését szabályozó

Részletesebben

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS

JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK. I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS JÁSZBERÉNY VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK I-7323-11/2010. számú SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. 2 A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben