Egészségpszichológia. Történetiség elızmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségpszichológia. Történetiség elızmények"

Átírás

1 Egészségpszichológia Történetiség elızmények Biomedikális modell: a már megjelenı betegségtüneteket gyógyszeresen kezelték Pszichoszomatika: pszichodinamikai, pszichofiziológiai megközelítések ALEXANDER (nukleáris konfliktus-elmélet) Magas vérnyomás (hipertónia); gyomorfekély; pajzsmirígytúlmőködés; sokízületi-gyulladás (reumatoid athrithis) fekélyes vastagbél-gyulladás (colitis ulcerosa), neurodermatitis; asztma WOLFF pszichoszomatikus egység elve Kapcsolati zavarok: düh vérny.emelk.; depresszió csökk. KOPP MÁRIA keringési zavarok pánikbetegségek kogn. Terápia Bio-pszichoszociális modell: A szervezet egészére kihat a szervek rendellenes mőködése, így a rendellenes pszichés mőködés is okozhat betegséget rendszer szemlélet. a. pszicho-neuroimmunológia: az immunrendszert az idegrendszer irányítja az életesemények érzelmek, az érzelmek befolyásolják a hormontermelést, ez pedig befolyásolja az immunrendszer mőködését. Optimális stresszekeresı viselkedés (immunszupresszor-termelés) kivédheti az autoimmunbetegségeket. (Kis stressz nem!) Önálló tudományág kialakulásának okai: Az egészség betegség értelmezésében a gyógyszeres terápia nem volt elégséges Megjelent az életminıséggel való kutatási irányzat A krónikus betegségek elıtérbe kerülése A viselkedéstudományok fejlıdése Alternatív megoldások keresése a drága betegség-kezelés helyett

2 Az egészségpszichológia értelmezési lehetıségei (fogalom) Matarazzo: A pszichológia specifikus edukációs, tudományos és gyakorlati hozzájárulása az egészség elısegítéséhez, fenntartásához, a betegség megelızéséhez és kezeléséhez, az egészség, betegség és a különbözı mőködészavarok etiológiai és diagnosztikus korrelátumainak azonosításához, valamint az egészségvédelem rendszeréhez. STONE: Az egyéntıl a szociokulturális struktúráig terjedı fogalom, mely az egyén (személyiség) támogatását végzi, annak egészsége érdekében. BUDA: Folyamat, mely képessé teszi a személyiséget arra, hogy egészségét kontrollálni javítani legyenek képesek. Az egészségpszichológia célja és módszerei: (Kulcsár): cél Az egészség és betegség értelmezéséhez való hozzájárulás, valamint a gyógyszeres gyógyítás pszichológiai ismeretekkel való integrálása. Oktatás és szolgáltatás fejlesztése az egészséggel és betegséggel kapcsolatban. A közvélemény és a szakma folyamatos tájékoztatása a legújabb tudományos eredményekrıl. Módszerek Kognitív módszer mőtéti elıkészítésben. Fájdalomcsökkentés pszichológiai eljárásokkal. Biofeedback. Hipnotikus terápiák.

3 Tárgya Egészségpszichológiai alapismeretek Preventív egészségviselkedés Az egészségviselkedés módosítása Problematikus egészségviselkedések módosítása Stressz betegség stresszredukció A betegségek kialakulásának kapcsolata a stresszel A stressz szerepe specifikus betegségek kialakulásában Megküzdési módok, coping és stresszmenedzselés A személyiség az egészségügy rendszerében Ki, miért veszi igénybe a szolgáltatást? Orvos beteg kapcsolat A beteg és a kórház A fájdalom és diszkomfort-érzés kezelése Mi a fájdalom? A fájdalomkontroll A diszkomfort és a pszichológiai kontroll Krónikus és terminális betegségekkel való megküzdés Krónikus betegségek jellemzıi Specifikus krónikus betegségek Elırehaladott és terminális állapotok pszichológiai problémái Klinikai egészségpszichológia magatartásorvoslás: Interdiszciplináris tudományág, integrálja a viselkedés és biomedikális megközelítéseket a fizikai egészség és betegség szempontjából releváns ismereteket és módszereket, így tudást és gyakorlatot biztosít a prevencióhoz, diagnózishoz, kezeléshez és a rehabilitációhoz.

4 Egészségmagatartás és egészségmegırzı magatartás Az egészségviselkedés demográfiai összetevıi: Szociokulturális faktorok: a szocioökonómiai státusz következményei és okai Okok: rossz egészségszokások attitődök (külsı kontroll) kockázati tényezıkre vonatkozó kevés ismeret életkor táplálkozás; terhesség alatti fertızések; nikotin és gyógyszerek (csecsemık és kisgyermekek betegség-magyarázata) nemi különbségek nık: nemi hormonok; férfiak: magasabb csecsemıkori halandóság; több baleset, több dohányzás alkohol (férfias viselkedés); veszélyesebb munkahely, szabadidıs tevékenység. Evolúciós biológia: A reprodukcióra való nagyobb ráfordítás rövidebb élettartam (férfiak poligám hajlama); utógondozásra való nagyobb ráfordítás hosszabb élettartam (nık mint anyák). Egészségtudat egészségmagatartás Tudatos egészségmagatartás (befolyásoló tényezık): Egészségügyi kultúra; nevelés; oktatás. Annak alapján befolyásoljuk viselkedésünket, amennyit, ahogy tudunk valamit az egészségrıl. Nem tudatos egészségmagatartás: Saját tapasztalatokon alapuló intuitív módszerek alkalmazása: pl. magas vérnyomás optimista, nyugodt szemlélés. Sorsválasztás (Szondi): a betegségre való hajlam kivédhetı a megfelelı hivatás és párválasztással.

5 Egészségmagatartás (önköntroll): Folyamatszabályozó kogníció a. redresszív (helyreállító) b. reformatív (átalakító) a helyzet kihívásként való megélése tanult leleményesség learned recourcefulness: a. maladaptív gondolkodás monitorozása b. problémamegoldó stratégiák c. emóció önkontroll-stratégiák Egészséghiedelem-modell (objektív szubjektív): a. észlelt hajlam + észlelt fenyegetettség b. egészségvédı akciók elınyei/akadélyai c. akcióra késztetı jelek száma (etnikai, szociális, személyiség-faktorok) Konfliktusmodell: A betegség vagy arra való hajlam konfliktushelyzetként való értelmezése, racionális döntéshozatali képesség próbája: 1. Jelen viselkedés elemzése 2. alternatív megoldás keresése 3. ezek mérlegelése, a legjobb kiválasztása 4. döntés a legjobb mellett elkötelezıdés 5. kitartás a negatív visszajelzések ellenére is. A stressz lehetséges szerepe: Konfliktusátélés hiánya nincs. Kockázatosnak való ítélés, de megoldási alternatívát talál; kivédett stressz. Defenzív elkerülés: felismeri a konf.-t, de úgy éli át, hogy a megoldás nem fog segíteni fokozott stressz. Hipervigilancia (hiperérzékenyítés): súlyosnak ítéli a kockázatot, de úgy éli át, a kivédésre nincs elég idı: kapkodó megoldások. Vigilancia: súlyos a kockázat, de van remény: nagy a racionális döntés esélye.

6 Az egészségvédelem fokozatai prevenció-típusok Primer prevenció: A pszichés megbetegedések elıfordulásának csökkentése: olyan hatások, erık elleni tevékenység, melyek lelki bajokat okozhatnak a. testi szomatikus Biológiai alapszükségletek kielégítése (étel, ivóvíz, lakás, testmozgás; tisztálkodás, levegıszennyezés) fertızı és hiánybetegségek megjelenésének kivédése, terhesség c. pszichoszociális szocializációs csoportok emberi kapcsolatok feladata, funkciója a kognitív, érzelmi fejlıdés, fejlesztés érdekében rizikószemélyiség: pszichés károsodás iránti fogékonyság (örökletesség+ családi körülmények) balesetvédelem baleseti hajlam d. szociokulturális ellátás hátrányos csoportokhoz való tartozás (kisebbség, deviancia, munkanélküliség) ember környezet viszonya: természetes, épített környezet - építıanyag, zsúfoltság, hajléktalanság, bőncselekmények, nyelvi környezetszennyezés rivalizálás egészségnevelés + médiumok Szekunder prevenció: A korai stádiumban lévı megbetegedések gyors, hatékony megoldása. Szőrés: Korai kezelésre alkalmas csoportok Krízisesetek Krónikus csoportok (a család rejteget )

7 Tercier prevenció: Széleskörő rehabilitáció az elszenvedett megbetegedés további károsító hatásainak, következményeinek csökkentése. a. A kórkép okozta károk felmérése (elidegenedettség és produktivitáscsökkenés mértékének megállapítása) b. A környezet beteg kapcsolatának javítása (elidegenedés csökkentése) c. A kórházi kezelés lehetıség szerinti elkerülése d. A beteg aktivitásának stimulálása (változatos motivációs eljárás beépítése a kezelésbe) e. A szociális környezetbe való visszailleszkedés megkönnyítése

8 Betegségmagatartás Minden olyan magatartás tevékenység, amit a beteg azért végez, hogy tisztázza állapotát és megtalálja a megfelelı gyógykezelést. (Kasl & Cobb) Parsons: Betegszerep 1. Felelısségvállalás hiánya a betegség kialakulásáért. 2. A betegség természetétıl függı, egyéb szociális szerep alóli felmentés. 3. A szerep nemkívánatos címkézése: a beteg dolga, hogy ezt megszüntesse segítséget keressen. 4. Feladata: az orvossal való együttmőködés, annak való engedelmeskedés Az az állapot, mely a személyiséget az önmagával való foglalkozásra, valamint segítség keresésére készteti (Mechanic) Súlyos életkrízis, mely fizikai és pszichés dezorganizációt okoz. (Moos & Tsu- Davis) Következmény: Az interocepció dominánssá válása Szociális támaszkeresés felerısödése Függıség regresszió Krónikus betegség krízis Leírása: libidó energialekötés; narcizmus; latens infantilis vágyak megjelenése kiszolgáltatottság regresszió (Freud) pathoneurózis : testi történések felé fordulás korlátozottság érzése (Ferenczi) pathopszichózis: pszichotikus állapotot idéz elı a betegség (Meng) Változások: a. testi funkciók integritás fenyegetettségének érzése (tünetek, orvosi vizsgálatok, kezelés negatív hatásai mellékhatások, fájdalom ) b. új helyzethez való alkalmazkodás szintje

9 c. testkép észlelésének negatív irányú változása d. szociális szerepek és státuszok veszélyeztetettségének átélése (család munka) e. A pszichés állapot negatív irányú változása: Emocionális kiegyensúlyozatlanság; halálfélelem; bőntudat Tehetetlenség, autonómia kontrollvesztés Bizonytalanság Önértékelés megváltozása Betegségszakaszok: 1. A tünet megjelenésétıl a diagnosztizálásig 2. terápiás mézeshetek, támogatás hiányában a megküzdıkapacitás nem elégséges, összeomláshoz, szuicidumhoz vezethet 3. Viszonylagos egyensúly: az állapot hullámzása relapszusok (súlyos állapotok) mintázzák a jó állapotokat 4. Terminális szakasz: a megküzdési energiák kiürülnek; negatív indulat viszont-indulatáttétel halálhoz való viszonyunk tisztázatlan, megoldatlan. Megküzdés-elméletek: Oki kontroll: problémafókuszú megküzdést indukál a probléma kiváltó okára koncentrál; Következmények feletti áttolt kontroll: gyógyíthatatlan betegség esetén jobb emocionális állapotot eredményez, életminıséget javít olyan tevékenységekben éli ki magát, amelyekre a betegség nincs kihatással a. Emocionális kontroll pozitív viszonyulás hit aktivitás b. Kapcsolatok kontrollja: kommunikáció, panaszkodás elkerülése Elsıdleges másodlagos kontroll Elsıdleges: a világ megváltoztatására koncentrál; Másodlagos: az én megváltoztatása a cél

10 A számonkérés témakörei egészségpszichológiából (ifjuságsegítık) 1. Az egészség mint érték; nemzetközi kitekintés; párhuzamok és ellentétek a hazai helyzettel összehasonlítva (történeti áttekintés Platontól, Galenus; Pinel; Forol; BEERS; USA, Anglia; CHARCOT; FREUD; Meng; Caplan; Tress) elmeegészség mental health mentálhigiéné Hárdi István (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica, Bp p. Hárdi István (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Kiadó Rt., Bp p. Buda Béla (2003): A lélek egészsége. Nemzeti TK., Bp p. Kulcsár Zsuzsanna (2002): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Bp p. 2. A lelki egészségvédelem mentálhigiéné alapfogalmai ( egészségmgts. - egészségmegırzı mgts.; betegségmagatartás; terminális betegségek tanatológia; primer, szekunder, tercier promóció; krízisintervenció; stressz; védekezı elhárító mechanizmusok; trauma; függıségek érett függıség, patológiás- állandó- alkalmi- tudatos- tudattalan- látszatfüggıség, álfüggetlenség, egyéni és közösségi függıségek; agresszió frusztráció, tanuláselmélet, ösztönelmélet; agresszió a beszédben; család funkciója szerepe; szorongás fóbiák; szervezet és vezetés a munkahelyen, szabadidı; életkori problémák: kisgyerekkor, serdülıkor, öregkor; kisebbségi csoportokhoz való tartozás) Hárdi István (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Kiadó Rt., Bp p. Hárdi István (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica, Bp p. Buda Béla (2002): A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Animula, Bp ; ; ; p. Buda Béla (2002): A lélek közegészségtana. Animula, Bp p. Buda Béla (2003): A lélek egészsége. Nemzeti TK., Bp ; ; p. 3. A bio-pszichoszociális jóllét megırzése és fejlesztése ( szocioökonómiai státusz szegénység, bevándorlás, kisebbség kultúra; identitás, öregség, munkanélküliség) Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. Animula, Bp p. Zsuzsanna (2002): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Bp p. Buda Béla (2003): A lélek egészsége. Nemzeti TK., Bp p.

11 Hárdi István (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica, Bp ; p. 4. Az egészséget támogató társadalompolitikai kérdések ( magány, kultúra, szakrális dimenzió, munkahely, család, gazdaság, biztosítás betegbiztosítás; szervezetek, képzés;) Buda Béla (2002): A lélek közegészségtana. Animula, Bp p. Buda Béla (2002): A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Animula, Bp p. Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. Animula, Bp ; p. 5. Az egészséget támogató környezet kialakításának technikái ( munkahely vezetés; kommunikáció emberi kapcsolatok; életmód pihenés; lakástámogatás tervezés; település-egészségtan csatornázás, ivóvíz, utak, közlekedési eszközök) Buda Béla (2002): A lélek közegészségtana. Animula, Bp ; ; p. Hárdi István (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Kiadó Rt., Bp ; ; p.

12 Tantárgy neve: Egészségpszichológia Kredit: Heti óraszám 2 30 Óratípus Elıadás X Szeminárium Gyakorlat Értékelés Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A kurzus megismerteti a hallgatót a mentálhigiéné értelmezési lehetıségeivel, összefüggésbe hozza ezt az egészség pszichológiájával. Megismerteti a hallgatót az egészségpszichológia alapfogalmaival, majd felvázolja a nemzetközi gyakorlattal való összehasonlítás alapján a magyarországi helyzetet; röviden bemutatja az aktuális társadalom-szociálpolitikai változásokat, beillesztve azt a mindennapi életbe. Célja: Olyan korszerő bio-pszichoszociális szemlélet kialakítása, mely megkönnyíti a hallgatók számára a problémás fiatalokkal való kapcsolat kialakítását; segítséget nyújt a segítı foglalkozásúak számára a diagnosztikához; eligazítja ıket elméleti alapon a tényleges problémák feltárásának útján. Oly módon, hogy pszichológiai alapismereteiket a személyiséggel kapcsolatban is fel tudják használni. Tartalom: 1) A mental-helth és az egészségpszichológia kialakulásának története; Európa és az USA eredményeinek összehasonlítása a magyar viszonyokkal. 2) Alapfogalmak a mentálhigiénében és az egészségpszichológiában 3) A mentális egészséget védı, azt károsító tényezık 4) A primer, szekunder és tercier prevenció területei 5) Az egészség és betegség fogalma; a környezet és az egészség viszonya 6) A szociális környezet egészséget támogató és veszélyeztetı tényezıi: a család mint intézmény, funkciói; családi erıszak és típusai; válás csonka család; válni vagy egymás mellett élni; szociálpolitika, társadalompolitika és a család jogi értelmezésének kapcsolatai. 7) A család változó szerepe az életkor változása alapján; egészségkárosító tendenciák problémák, konfliktusok. 8) Az intézmények (bölcsıdétıl az öregek otthonáig) szerepe az egészség alakulásában 9) A munkahely pszichés klímája; vezetıi stílusok és az X Y elmélet összefüggései 10) A munkanélküliség prevenciós lehetıségek (társadalom-szociálpolitika) 11) LLL mentális egészség betegségek összefüggései (pszichoszomatika) 12) A relaxáció tudatos egészségmagatartás; betegségmagatartás 13) Terminális betegségek gyászmunka 14) Terápiás csoportok önsegítı csoportok Követelmények: A szakirodalom és az elıadás anyagának tartalmi ismerete, élethelyzetekhez való kapcsolása, alkalmazása. E képességek meglétének színvonalát az év végi számonkérésen kell bizonyítani, a kollokviumon szóban, vagy írásban gyakorlati feladatok megoldástervezetének elkészítésével. Elégséges a reprodukciós szint, jeles a kreatív módon, egyéni ötletekre építı problémamegoldás. Kötelezı irodalom: Kulcsár Zs. (2002): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. Buda Béla (2002): A lélek közegészségtana. AnimulaBp. Buda Béla (2002): A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Animula, Bp Hárdi István (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica, Bp. Ajánlott irodalom: Buda B.(1994): Mentálhigiéné. Animula, Bp. Gerevich J. (1989): Közösségi mentálhigiéné. Gondolat, Bp. Grezsa F. (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. TF., Bp.

13 Tantárgyfelelıs: Démuth Ágnes PhD Oktatók: Démuth Ágnes, Kovács Mariann, Kádár Gabriella PhD

14 Tantárgy neve: Pszichológia (A személyiség és a szociális környezet) Kredit: Heti óraszám 2 30 Óratípus Elıadás X Szeminárium Gyakorlat Értékelés Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A személyiségrıl, s annak alakulását befolyásoló tényezıkrıl (szocializáció)egy alapvetı, de átfogó értelmezéshez alapot adó kép kialakítása általános pszichológiai (kognitív folyamatok, pszichés állapotok, viselkedés-magatartásmintázat), fejlıdéslélektani (fejlıdés érés; kritikus szenzitív periódus; fejlıdési szakaszok), szociálpszichológiai (attitőd, értékek; meggyızés, befolyásolás, manipuláció; csoport csoportjelenségek; a csoport alakulásának szakaszai)elméletek bemutatásával Célja: A leendı ifjúságsegítık egy árnyalt képet, fogalmat alakítsanak ki a személyiségrıl, melynek alapján képesek lesznek a másság devianciák okainak megértésére; a problémák okainak feltérképezésére, ami segítı munkájuk alapjául szolgál. Tartalom: 1) A pszichológia mint a személyiség vizsgálatának tudománya (pszichológiai iskolák és nézıpontok). 2) Elképzelések, definíciók a személyiségrıl; 3) A kognitív pszichológia a személyiség munkadefiníciója 4) A viselkedés és magatartásmintázat kapcsolata az attitőd és értékrendszerrel. 5) A megismerı folyamatok I. Érzékelés észlelés; arousal-rendszer és tevékenység összefüggései 6) A figyelem vizsgálatának módszerei; kapcsolata a személyiség jellemzı jegyeivel 7) A megismerı folyamatok II. Emlékezet tár-elméletek, mnemotechnikák 8) A megismerı folyamatok III. képzelet (kreativitás) 9) A gondolkodás problémamegoldás intelligencia 10) Az érzelmek (érzelem-elméletek; alap differenciált érzelmek szocializációval való kapcsolata) 11) Motiváció a tevékenységet befolyásoló tényezık kompetencia megerısítés mint a szociális környezet visszajelzései. 12) A személyiség fejlıdését befolyásoló tényezık (nézıpontok; szenzitív periódusok; kötıdés 13) Fejlıdési szakaszok szocializációs hatások 14) A csoport jellemzıi, alakulásának szakaszai; szociális szerepek Követelmények: A szemeszter végére a hallgatók alakítsák ki saját munkadefiníciójukat a személyiségrıl. Alakuljon ki az igény az önfejlesztésre a pszichológiai ismeretek bıvítésére vonatkozóan. Bizonyos személyiségsajátosságok alapján legyenek képesek visszakövetkeztetni a személyiséget ért hatásokra, hogy a megfelelı segítség típusát ki tudják választani. E képességük színvonaláról a szemesztert záró vizsgán tegyenek tanúbizonyságot. Elégséges az a felelet, mely legalább a megadott jellemzıket értelmezni tudja. Jeles a felelet, ha elméleti megalapozásra épülı, összefüggéseket indokolni tudó értelmezést adnak. Kötelezı irodalom: Bernáth László Révész György (1997): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Bp. Démuth Á. (2006): Amit a hallgatónak tudni illik a: motivációról. JGYFK, Szeged Kovács M. (2006): Amit a hallgatónak tudni illik a: személyiségrıl. JGYFK, Szeged Szabó I. (1997): Bevezetés a szociálpszichológiába. TK., Bp. Vajda Zs. ((1999): A gyermek pszichológiai fejlıdése Helikon, Szekszárd Ajánlott irodalom: Réger (1990): Utak a nyelvhez Akadémiai Kiadó, Bp.

15 Salamon (1994): A megismerı tevékenység fejlıdéslélektana Nemzeti TK., Bp Bagdy E. (1977): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Bp Kiss T. (1978): Az én-kép alakulása és fejlıdése. Tankönyvkiadó, Budapest Tantárgyfelelıs: Démuth Ágnes PhD Oktatók: Démuth Ágnes, Kovács Mariann, Kádár Gabriella PhD

16 Tantárgy neve: Kommunikáció Kredit: 2 Heti óraszám 20 Óratípus Elıadás Szeminárium Gyakorlat X Értékelés Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy leírása: Ismerkedés a kommunikációs stílusokkal (elfogadó elutasító; konfliktusteremtı problémamegoldó), melyek kapcsolódnak az attitődökhöz, mutatói az elfogadásnak, támogatásnak, empátiának. Megismerteti a kurzus a hallgatókat a dekódolást nehezítı helyzetekkel; ízelítıt ad az emberi játszmák felismeréséhez; segítséget nyújt a játszmákból való kilépés lehetıségeinek felismeréséhez, miközben indirekt módon önismeretet, önkritikát, problémafelismerı megoldó képességet fejleszt a verbális nonverbális jelzések megfigyelésével, elemzésével, gyakorlásával- Célja: Olyan kommunikációs helyzetek gyakoroltatása, melyekben a verbális és nonverbális jelek alapján a személyiség érzelmi állapotára énvédı mechanizmusainak felismerésére beazonosítására van lehetıség. Mindezt annak érdekében, hogy a hallgatók a beszélgetések témaválasztásában, a párbeszédek indirekt irányításában gyakorlatot szerezzenek, melynek segítségével bizalomra, elfogadásra épülı kapcsolatot képesek kialakítani bármilyen helyzetben Tartalom: Ismerkedés a saját hanggal, közlıképességgel a nonverbális verbális jelzések metakommunikációs üzeneteivel (dramatizációs helyzetek, ismerkedés bizalomépítés) A tranzakció-analízis és az énállapotok; az ennek megfelelı verbális jellemzık felismerése - beazonosítása; a keresztezett tranzakciók következményei. A létezı és kommunikációs hibákból eredı konfliktusok lehetséges okainak beazonosítása. Énállapotok és a támogató elfogadó kommunikáció (kioktatás együttérzés empátia különbségei) Korlátozott kommunikációs helyzetek következményei; attribúció-elmélet és a problémamegoldás összefüggései. Az érzelemkerék mint a segítı beszélgetés egyik lehetséges módszere. Követelmények:.A gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel; közlıképesség és kommunikációs képesség közötti különbségek felismerése; a kurzus végére megismételt önjellemzés összehasonlítása az induló önjellemzéssel. A kurzuskövetelményeit elméleti anyag tanulásával, majd errıl való beszámolóval, írásbeli dolgozattal helyettesíteni nem lehet. Aki a foglalkozások háromnegyedén nem tud résztvenni, az a következı szemeszterben pótolhatja mulasztását. Kötelezı irodalom: Ajánlott irodalom: Tantárgyfelelıs: Démuth Ágnes PhD Oktatók: Démuth Ágnes, Kovács Mariann, Kádár Gabriella PhD

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat.

E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Tisztelt Látogató! E dokumentum archivált tartalom, amely elavult, nem hatályos információkat is tartalmazhat. Kérjük, hogy a dokumentumra való hivatkozást megelőzően az ÁNTSZ központi (www.antsz.hu),

Részletesebben

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a

Delfi Koronája. Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola. Pedagógiai Program. 2 0 1 0. j ú l i u s. F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Alapítványi Gimnázium és Szakképzı Iskola 2 0 1 0. j ú l i u s F e n n t a r t ó a Delfi Koronája Oktatási és Kulturális Alapítvány Szeged 1/196 Tartalomjegyzék Az intézmény fı jellemzıi...

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE.

ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE. Ph.D értekezés Pálfi Ferencné ÁPOLÓI ÉS GONDOZÓI MAGATARTÁSOK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZİ ELLÁTÁSI HELYZETEKBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KIÉGÉS JELENSÉGÉRE. Témavezetı: Dr Kállai János PhD egyetemi docens Dr. Kóczán

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIA INTÉZET SZEGED

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIA INTÉZET SZEGED SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR PSZICHOLÓGIA INTÉZET SZEGED JAVÍTÓINTÉZETI NEVELÉSRE ÍTÉLT ÉS ELİZETES LETARTÓZTATÁSBAN LÉVİ FIATALOK JÖVİ-ORIENTÁCIÓJA Készítette: Streli Orsolya Krisztina

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1851-06 Gondozási-ápolási alapfeladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1851-06/2 A

Részletesebben

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21

S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 S p e c i á l i s n e v e l é s i i s m e r e t e k - I. é v f o l y a m, 1. f é l é v ( 2 0 0 9 ) 1/21 Az egészség a teljes testi, szellemi és szociális jóllét állapota, nem pusztán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I.

Bukta Tünde LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. Bukta Tünde buktus@t-email.hu LOGISZTIKAI BÁZISON MEGVALÓSÍTOTT MUNKAHELYI EGÉSZSÉGMAGATARTÁSFEJLESZTŐ PROGRAM ÉS KUTATÁSI PROGRAM TAPASZTALATAI I. RÉSZ Absztrakt A NATO katonai logisztika definíció szerint

Részletesebben

Kollégisták mentálhigiénés gondozása

Kollégisták mentálhigiénés gondozása Kollégisták mentálhigiénés gondozása A mentálhigiénés feladatkörök, lehetıségek és szerepek kollégiumonként rendkívül változatos képet mutatnak. A gyakorlati munka továbbfejlesztésének szempontjából a

Részletesebben

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 03 tankerület (Szent Miklós Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: 038389 1035 Budapest, Miklós tér 5.) Készült 2013. március Fenntartó Klebelsberg

Részletesebben

Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók

Csürke József. A mentálhigiénéről. Definíciók Csürke József A mentálhigiénéről Definíciók A mentálhigiéné szemantikailag túlterhelt fogalmának tartalma nagyon sokrétű, gyakran zavaros, nem egyértelmű. Ezért először érdemesnek tűnik tisztázni az alapvető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl

PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl PEDAGÓGIAI PROGRAM (HELYI TANTERV) Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl Tartalomjegyzék 1. Az iskola képzési rendje... 4 1.1. Képzési irányok...4 1.2. Az iskola munkarendje...4 1.2.1. A gimnázium általános

Részletesebben

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN

A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Schild Marianna andragógus, pszichológus schild.marianna@gmail.com A LELKI EGÉSZSÉG JELENSÉGKÖRE, MEGÓVÁSÁNAK JELENTŐSÉGE ÉS LEHETŐSÉGEI A VÉDELMI SZFÉRÁBAN Az egészség alapvető feltétele a kiegyensúlyozott

Részletesebben

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március

Pedagógiai program. Medgyessy Ferenc Általános Iskola. 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március Pedagógiai program Medgyessy Ferenc Általános Iskola 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 2-4. 2013. március 1 Tartalom Nevelési program... 4 Törvényi háttér... 5 Küldetésnyilatkozat... 6 Az intézmény mőködésére,

Részletesebben

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŐVES SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA készítette: Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezetı 1.2 A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE Készítették: Bugarszki Zsolt Gordos Erika Marketti Judit Szerkesztette:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS PSZICHOLÓGIÁJA. Dávid Tamás Dávid, T.(2012): Az egészségmegőrzés pszichológiája. In: Darvay, S. (szerk.): Tanulmányok a gyermekkori egészségfejlesztés témaköréből. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest. 106-124.p. ISBN:978963284268

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában

A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Brettner Zsuzsanna A testi és lelki egészségfejlesztés lehetőségeiről az iskolában Egészség társadalom Az egészség széles körben használt megnevezés bizonyos emberi tapasztalatok komplex dimenziójának

Részletesebben

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya

A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya BIOLÓGIA A szakközépiskolai biológia kerettanterv és a Nemzeti Alaptanterv viszonya A szakközépiskolai biológia kerettantervben kifejezıdı értékrendszer tükrözi a Nat-ban meghatározott közös értékeket,

Részletesebben

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat

Mentálhigiéné. Szitó Imre - 2004. internetes kézirat Mentálhigiéné Szitó Imre - 2004. internetes kézirat A mentálhigiéné kifejezés az angolszász szakirodalomban legkorábban 1843-ban lelhetı fel. Az 1900-as évek elején e szóhasználat arra utalt, hogy bánjanak

Részletesebben

Mentálhigiéné és segítő hivatás

Mentálhigiéné és segítő hivatás Mentálhigiéné és segítő hivatás MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS SEGÍTŐ HIVATÁS Fejezetek az elmélet és a gyakorlat területeiről PANNÓNIA KÖNYVEK TÁMOP 4.2.2/B-10/1-2010-0029 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 TARTALOM 1. AZ ISKOLA ADATAI... 1 2. AZ ISKOLÁBAN ELLÁTOTT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPFELADATOK... 3 3. NEVELÉSI PROGRAM... 4 3.1 ALAPELVEK,

Részletesebben

Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció

Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció Mentális egészségfejlesztési stratégia pozitív egészségfejlesztés és primer prevenció Országos Egészségfejlesztési Intézet, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés.................................................................

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 Úgy kell tanítanunk, hogy tanítványaink megérezzék minden egyes részleten, hogy annak a megtanulása

Részletesebben

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44

9. KONKLÚZIÓ... 38 9.1. SZAKMAI JAVASLAT... 39 IRODALOMJEGYZÉK... 41 IDÉZETEK JEGYZÉKE... 43 MELLÉKLETEK... 44 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS...3 1.1 TÉMAVÁLASZTÁS INDOKLÁSA...4 1.2 HIPOTÉZIS...4 2. MENTÁLHIGIÉNÉ TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS...5 2.1 A MENTÁLHIGIÉNÉ FOGALMA...6 2.2 LELKI EGÉSZSÉGPROMÓCIÓ...6 2.3 POZITÍV MENTÁLHIGIÉNÉ...7

Részletesebben

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika -

Andorka Rudolf: Aronson, Elliot: Aszmann Anna Bácskai Erika - 1. Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia 1996. 238 p. A tanulmánykötetben a rendszerváltás után

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1.Elméleti háttér A Berzsenyi Dániel Gimnázium egészségnevelési programja az Egészségügyi Világszervezet, a WHO egészségnevelési útmutatására épül,

Részletesebben