Egészségpszichológia. Történetiség elızmények

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségpszichológia. Történetiség elızmények"

Átírás

1 Egészségpszichológia Történetiség elızmények Biomedikális modell: a már megjelenı betegségtüneteket gyógyszeresen kezelték Pszichoszomatika: pszichodinamikai, pszichofiziológiai megközelítések ALEXANDER (nukleáris konfliktus-elmélet) Magas vérnyomás (hipertónia); gyomorfekély; pajzsmirígytúlmőködés; sokízületi-gyulladás (reumatoid athrithis) fekélyes vastagbél-gyulladás (colitis ulcerosa), neurodermatitis; asztma WOLFF pszichoszomatikus egység elve Kapcsolati zavarok: düh vérny.emelk.; depresszió csökk. KOPP MÁRIA keringési zavarok pánikbetegségek kogn. Terápia Bio-pszichoszociális modell: A szervezet egészére kihat a szervek rendellenes mőködése, így a rendellenes pszichés mőködés is okozhat betegséget rendszer szemlélet. a. pszicho-neuroimmunológia: az immunrendszert az idegrendszer irányítja az életesemények érzelmek, az érzelmek befolyásolják a hormontermelést, ez pedig befolyásolja az immunrendszer mőködését. Optimális stresszekeresı viselkedés (immunszupresszor-termelés) kivédheti az autoimmunbetegségeket. (Kis stressz nem!) Önálló tudományág kialakulásának okai: Az egészség betegség értelmezésében a gyógyszeres terápia nem volt elégséges Megjelent az életminıséggel való kutatási irányzat A krónikus betegségek elıtérbe kerülése A viselkedéstudományok fejlıdése Alternatív megoldások keresése a drága betegség-kezelés helyett

2 Az egészségpszichológia értelmezési lehetıségei (fogalom) Matarazzo: A pszichológia specifikus edukációs, tudományos és gyakorlati hozzájárulása az egészség elısegítéséhez, fenntartásához, a betegség megelızéséhez és kezeléséhez, az egészség, betegség és a különbözı mőködészavarok etiológiai és diagnosztikus korrelátumainak azonosításához, valamint az egészségvédelem rendszeréhez. STONE: Az egyéntıl a szociokulturális struktúráig terjedı fogalom, mely az egyén (személyiség) támogatását végzi, annak egészsége érdekében. BUDA: Folyamat, mely képessé teszi a személyiséget arra, hogy egészségét kontrollálni javítani legyenek képesek. Az egészségpszichológia célja és módszerei: (Kulcsár): cél Az egészség és betegség értelmezéséhez való hozzájárulás, valamint a gyógyszeres gyógyítás pszichológiai ismeretekkel való integrálása. Oktatás és szolgáltatás fejlesztése az egészséggel és betegséggel kapcsolatban. A közvélemény és a szakma folyamatos tájékoztatása a legújabb tudományos eredményekrıl. Módszerek Kognitív módszer mőtéti elıkészítésben. Fájdalomcsökkentés pszichológiai eljárásokkal. Biofeedback. Hipnotikus terápiák.

3 Tárgya Egészségpszichológiai alapismeretek Preventív egészségviselkedés Az egészségviselkedés módosítása Problematikus egészségviselkedések módosítása Stressz betegség stresszredukció A betegségek kialakulásának kapcsolata a stresszel A stressz szerepe specifikus betegségek kialakulásában Megküzdési módok, coping és stresszmenedzselés A személyiség az egészségügy rendszerében Ki, miért veszi igénybe a szolgáltatást? Orvos beteg kapcsolat A beteg és a kórház A fájdalom és diszkomfort-érzés kezelése Mi a fájdalom? A fájdalomkontroll A diszkomfort és a pszichológiai kontroll Krónikus és terminális betegségekkel való megküzdés Krónikus betegségek jellemzıi Specifikus krónikus betegségek Elırehaladott és terminális állapotok pszichológiai problémái Klinikai egészségpszichológia magatartásorvoslás: Interdiszciplináris tudományág, integrálja a viselkedés és biomedikális megközelítéseket a fizikai egészség és betegség szempontjából releváns ismereteket és módszereket, így tudást és gyakorlatot biztosít a prevencióhoz, diagnózishoz, kezeléshez és a rehabilitációhoz.

4 Egészségmagatartás és egészségmegırzı magatartás Az egészségviselkedés demográfiai összetevıi: Szociokulturális faktorok: a szocioökonómiai státusz következményei és okai Okok: rossz egészségszokások attitődök (külsı kontroll) kockázati tényezıkre vonatkozó kevés ismeret életkor táplálkozás; terhesség alatti fertızések; nikotin és gyógyszerek (csecsemık és kisgyermekek betegség-magyarázata) nemi különbségek nık: nemi hormonok; férfiak: magasabb csecsemıkori halandóság; több baleset, több dohányzás alkohol (férfias viselkedés); veszélyesebb munkahely, szabadidıs tevékenység. Evolúciós biológia: A reprodukcióra való nagyobb ráfordítás rövidebb élettartam (férfiak poligám hajlama); utógondozásra való nagyobb ráfordítás hosszabb élettartam (nık mint anyák). Egészségtudat egészségmagatartás Tudatos egészségmagatartás (befolyásoló tényezık): Egészségügyi kultúra; nevelés; oktatás. Annak alapján befolyásoljuk viselkedésünket, amennyit, ahogy tudunk valamit az egészségrıl. Nem tudatos egészségmagatartás: Saját tapasztalatokon alapuló intuitív módszerek alkalmazása: pl. magas vérnyomás optimista, nyugodt szemlélés. Sorsválasztás (Szondi): a betegségre való hajlam kivédhetı a megfelelı hivatás és párválasztással.

5 Egészségmagatartás (önköntroll): Folyamatszabályozó kogníció a. redresszív (helyreállító) b. reformatív (átalakító) a helyzet kihívásként való megélése tanult leleményesség learned recourcefulness: a. maladaptív gondolkodás monitorozása b. problémamegoldó stratégiák c. emóció önkontroll-stratégiák Egészséghiedelem-modell (objektív szubjektív): a. észlelt hajlam + észlelt fenyegetettség b. egészségvédı akciók elınyei/akadélyai c. akcióra késztetı jelek száma (etnikai, szociális, személyiség-faktorok) Konfliktusmodell: A betegség vagy arra való hajlam konfliktushelyzetként való értelmezése, racionális döntéshozatali képesség próbája: 1. Jelen viselkedés elemzése 2. alternatív megoldás keresése 3. ezek mérlegelése, a legjobb kiválasztása 4. döntés a legjobb mellett elkötelezıdés 5. kitartás a negatív visszajelzések ellenére is. A stressz lehetséges szerepe: Konfliktusátélés hiánya nincs. Kockázatosnak való ítélés, de megoldási alternatívát talál; kivédett stressz. Defenzív elkerülés: felismeri a konf.-t, de úgy éli át, hogy a megoldás nem fog segíteni fokozott stressz. Hipervigilancia (hiperérzékenyítés): súlyosnak ítéli a kockázatot, de úgy éli át, a kivédésre nincs elég idı: kapkodó megoldások. Vigilancia: súlyos a kockázat, de van remény: nagy a racionális döntés esélye.

6 Az egészségvédelem fokozatai prevenció-típusok Primer prevenció: A pszichés megbetegedések elıfordulásának csökkentése: olyan hatások, erık elleni tevékenység, melyek lelki bajokat okozhatnak a. testi szomatikus Biológiai alapszükségletek kielégítése (étel, ivóvíz, lakás, testmozgás; tisztálkodás, levegıszennyezés) fertızı és hiánybetegségek megjelenésének kivédése, terhesség c. pszichoszociális szocializációs csoportok emberi kapcsolatok feladata, funkciója a kognitív, érzelmi fejlıdés, fejlesztés érdekében rizikószemélyiség: pszichés károsodás iránti fogékonyság (örökletesség+ családi körülmények) balesetvédelem baleseti hajlam d. szociokulturális ellátás hátrányos csoportokhoz való tartozás (kisebbség, deviancia, munkanélküliség) ember környezet viszonya: természetes, épített környezet - építıanyag, zsúfoltság, hajléktalanság, bőncselekmények, nyelvi környezetszennyezés rivalizálás egészségnevelés + médiumok Szekunder prevenció: A korai stádiumban lévı megbetegedések gyors, hatékony megoldása. Szőrés: Korai kezelésre alkalmas csoportok Krízisesetek Krónikus csoportok (a család rejteget )

7 Tercier prevenció: Széleskörő rehabilitáció az elszenvedett megbetegedés további károsító hatásainak, következményeinek csökkentése. a. A kórkép okozta károk felmérése (elidegenedettség és produktivitáscsökkenés mértékének megállapítása) b. A környezet beteg kapcsolatának javítása (elidegenedés csökkentése) c. A kórházi kezelés lehetıség szerinti elkerülése d. A beteg aktivitásának stimulálása (változatos motivációs eljárás beépítése a kezelésbe) e. A szociális környezetbe való visszailleszkedés megkönnyítése

8 Betegségmagatartás Minden olyan magatartás tevékenység, amit a beteg azért végez, hogy tisztázza állapotát és megtalálja a megfelelı gyógykezelést. (Kasl & Cobb) Parsons: Betegszerep 1. Felelısségvállalás hiánya a betegség kialakulásáért. 2. A betegség természetétıl függı, egyéb szociális szerep alóli felmentés. 3. A szerep nemkívánatos címkézése: a beteg dolga, hogy ezt megszüntesse segítséget keressen. 4. Feladata: az orvossal való együttmőködés, annak való engedelmeskedés Az az állapot, mely a személyiséget az önmagával való foglalkozásra, valamint segítség keresésére készteti (Mechanic) Súlyos életkrízis, mely fizikai és pszichés dezorganizációt okoz. (Moos & Tsu- Davis) Következmény: Az interocepció dominánssá válása Szociális támaszkeresés felerısödése Függıség regresszió Krónikus betegség krízis Leírása: libidó energialekötés; narcizmus; latens infantilis vágyak megjelenése kiszolgáltatottság regresszió (Freud) pathoneurózis : testi történések felé fordulás korlátozottság érzése (Ferenczi) pathopszichózis: pszichotikus állapotot idéz elı a betegség (Meng) Változások: a. testi funkciók integritás fenyegetettségének érzése (tünetek, orvosi vizsgálatok, kezelés negatív hatásai mellékhatások, fájdalom ) b. új helyzethez való alkalmazkodás szintje

9 c. testkép észlelésének negatív irányú változása d. szociális szerepek és státuszok veszélyeztetettségének átélése (család munka) e. A pszichés állapot negatív irányú változása: Emocionális kiegyensúlyozatlanság; halálfélelem; bőntudat Tehetetlenség, autonómia kontrollvesztés Bizonytalanság Önértékelés megváltozása Betegségszakaszok: 1. A tünet megjelenésétıl a diagnosztizálásig 2. terápiás mézeshetek, támogatás hiányában a megküzdıkapacitás nem elégséges, összeomláshoz, szuicidumhoz vezethet 3. Viszonylagos egyensúly: az állapot hullámzása relapszusok (súlyos állapotok) mintázzák a jó állapotokat 4. Terminális szakasz: a megküzdési energiák kiürülnek; negatív indulat viszont-indulatáttétel halálhoz való viszonyunk tisztázatlan, megoldatlan. Megküzdés-elméletek: Oki kontroll: problémafókuszú megküzdést indukál a probléma kiváltó okára koncentrál; Következmények feletti áttolt kontroll: gyógyíthatatlan betegség esetén jobb emocionális állapotot eredményez, életminıséget javít olyan tevékenységekben éli ki magát, amelyekre a betegség nincs kihatással a. Emocionális kontroll pozitív viszonyulás hit aktivitás b. Kapcsolatok kontrollja: kommunikáció, panaszkodás elkerülése Elsıdleges másodlagos kontroll Elsıdleges: a világ megváltoztatására koncentrál; Másodlagos: az én megváltoztatása a cél

10 A számonkérés témakörei egészségpszichológiából (ifjuságsegítık) 1. Az egészség mint érték; nemzetközi kitekintés; párhuzamok és ellentétek a hazai helyzettel összehasonlítva (történeti áttekintés Platontól, Galenus; Pinel; Forol; BEERS; USA, Anglia; CHARCOT; FREUD; Meng; Caplan; Tress) elmeegészség mental health mentálhigiéné Hárdi István (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica, Bp p. Hárdi István (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Kiadó Rt., Bp p. Buda Béla (2003): A lélek egészsége. Nemzeti TK., Bp p. Kulcsár Zsuzsanna (2002): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Bp p. 2. A lelki egészségvédelem mentálhigiéné alapfogalmai ( egészségmgts. - egészségmegırzı mgts.; betegségmagatartás; terminális betegségek tanatológia; primer, szekunder, tercier promóció; krízisintervenció; stressz; védekezı elhárító mechanizmusok; trauma; függıségek érett függıség, patológiás- állandó- alkalmi- tudatos- tudattalan- látszatfüggıség, álfüggetlenség, egyéni és közösségi függıségek; agresszió frusztráció, tanuláselmélet, ösztönelmélet; agresszió a beszédben; család funkciója szerepe; szorongás fóbiák; szervezet és vezetés a munkahelyen, szabadidı; életkori problémák: kisgyerekkor, serdülıkor, öregkor; kisebbségi csoportokhoz való tartozás) Hárdi István (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Kiadó Rt., Bp p. Hárdi István (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica, Bp p. Buda Béla (2002): A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Animula, Bp ; ; ; p. Buda Béla (2002): A lélek közegészségtana. Animula, Bp p. Buda Béla (2003): A lélek egészsége. Nemzeti TK., Bp ; ; p. 3. A bio-pszichoszociális jóllét megırzése és fejlesztése ( szocioökonómiai státusz szegénység, bevándorlás, kisebbség kultúra; identitás, öregség, munkanélküliség) Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. Animula, Bp p. Zsuzsanna (2002): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Bp p. Buda Béla (2003): A lélek egészsége. Nemzeti TK., Bp p.

11 Hárdi István (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica, Bp ; p. 4. Az egészséget támogató társadalompolitikai kérdések ( magány, kultúra, szakrális dimenzió, munkahely, család, gazdaság, biztosítás betegbiztosítás; szervezetek, képzés;) Buda Béla (2002): A lélek közegészségtana. Animula, Bp p. Buda Béla (2002): A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Animula, Bp p. Buda Béla (1994): Mentálhigiéné. Animula, Bp ; p. 5. Az egészséget támogató környezet kialakításának technikái ( munkahely vezetés; kommunikáció emberi kapcsolatok; életmód pihenés; lakástámogatás tervezés; település-egészségtan csatornázás, ivóvíz, utak, közlekedési eszközök) Buda Béla (2002): A lélek közegészségtana. Animula, Bp ; ; p. Hárdi István (1997): Lelki egészségvédelem. Medicina Kiadó Rt., Bp ; ; p.

12 Tantárgy neve: Egészségpszichológia Kredit: Heti óraszám 2 30 Óratípus Elıadás X Szeminárium Gyakorlat Értékelés Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A kurzus megismerteti a hallgatót a mentálhigiéné értelmezési lehetıségeivel, összefüggésbe hozza ezt az egészség pszichológiájával. Megismerteti a hallgatót az egészségpszichológia alapfogalmaival, majd felvázolja a nemzetközi gyakorlattal való összehasonlítás alapján a magyarországi helyzetet; röviden bemutatja az aktuális társadalom-szociálpolitikai változásokat, beillesztve azt a mindennapi életbe. Célja: Olyan korszerő bio-pszichoszociális szemlélet kialakítása, mely megkönnyíti a hallgatók számára a problémás fiatalokkal való kapcsolat kialakítását; segítséget nyújt a segítı foglalkozásúak számára a diagnosztikához; eligazítja ıket elméleti alapon a tényleges problémák feltárásának útján. Oly módon, hogy pszichológiai alapismereteiket a személyiséggel kapcsolatban is fel tudják használni. Tartalom: 1) A mental-helth és az egészségpszichológia kialakulásának története; Európa és az USA eredményeinek összehasonlítása a magyar viszonyokkal. 2) Alapfogalmak a mentálhigiénében és az egészségpszichológiában 3) A mentális egészséget védı, azt károsító tényezık 4) A primer, szekunder és tercier prevenció területei 5) Az egészség és betegség fogalma; a környezet és az egészség viszonya 6) A szociális környezet egészséget támogató és veszélyeztetı tényezıi: a család mint intézmény, funkciói; családi erıszak és típusai; válás csonka család; válni vagy egymás mellett élni; szociálpolitika, társadalompolitika és a család jogi értelmezésének kapcsolatai. 7) A család változó szerepe az életkor változása alapján; egészségkárosító tendenciák problémák, konfliktusok. 8) Az intézmények (bölcsıdétıl az öregek otthonáig) szerepe az egészség alakulásában 9) A munkahely pszichés klímája; vezetıi stílusok és az X Y elmélet összefüggései 10) A munkanélküliség prevenciós lehetıségek (társadalom-szociálpolitika) 11) LLL mentális egészség betegségek összefüggései (pszichoszomatika) 12) A relaxáció tudatos egészségmagatartás; betegségmagatartás 13) Terminális betegségek gyászmunka 14) Terápiás csoportok önsegítı csoportok Követelmények: A szakirodalom és az elıadás anyagának tartalmi ismerete, élethelyzetekhez való kapcsolása, alkalmazása. E képességek meglétének színvonalát az év végi számonkérésen kell bizonyítani, a kollokviumon szóban, vagy írásban gyakorlati feladatok megoldástervezetének elkészítésével. Elégséges a reprodukciós szint, jeles a kreatív módon, egyéni ötletekre építı problémamegoldás. Kötelezı irodalom: Kulcsár Zs. (2002): Egészségpszichológia. ELTE Eötvös Kiadó, Bp. Buda Béla (2002): A lélek közegészségtana. AnimulaBp. Buda Béla (2002): A mentálhigiéné szemléleti és gyakorlati kérdései. Animula, Bp Hárdi István (1992): A lélek egészségvédelme. Springer Hungarica, Bp. Ajánlott irodalom: Buda B.(1994): Mentálhigiéné. Animula, Bp. Gerevich J. (1989): Közösségi mentálhigiéné. Gondolat, Bp. Grezsa F. (1998): Bevezetés a mentálhigiénébe. TF., Bp.

13 Tantárgyfelelıs: Démuth Ágnes PhD Oktatók: Démuth Ágnes, Kovács Mariann, Kádár Gabriella PhD

14 Tantárgy neve: Pszichológia (A személyiség és a szociális környezet) Kredit: Heti óraszám 2 30 Óratípus Elıadás X Szeminárium Gyakorlat Értékelés Kollokvium X Gyakorlati jegy Tantárgy leírása: A személyiségrıl, s annak alakulását befolyásoló tényezıkrıl (szocializáció)egy alapvetı, de átfogó értelmezéshez alapot adó kép kialakítása általános pszichológiai (kognitív folyamatok, pszichés állapotok, viselkedés-magatartásmintázat), fejlıdéslélektani (fejlıdés érés; kritikus szenzitív periódus; fejlıdési szakaszok), szociálpszichológiai (attitőd, értékek; meggyızés, befolyásolás, manipuláció; csoport csoportjelenségek; a csoport alakulásának szakaszai)elméletek bemutatásával Célja: A leendı ifjúságsegítık egy árnyalt képet, fogalmat alakítsanak ki a személyiségrıl, melynek alapján képesek lesznek a másság devianciák okainak megértésére; a problémák okainak feltérképezésére, ami segítı munkájuk alapjául szolgál. Tartalom: 1) A pszichológia mint a személyiség vizsgálatának tudománya (pszichológiai iskolák és nézıpontok). 2) Elképzelések, definíciók a személyiségrıl; 3) A kognitív pszichológia a személyiség munkadefiníciója 4) A viselkedés és magatartásmintázat kapcsolata az attitőd és értékrendszerrel. 5) A megismerı folyamatok I. Érzékelés észlelés; arousal-rendszer és tevékenység összefüggései 6) A figyelem vizsgálatának módszerei; kapcsolata a személyiség jellemzı jegyeivel 7) A megismerı folyamatok II. Emlékezet tár-elméletek, mnemotechnikák 8) A megismerı folyamatok III. képzelet (kreativitás) 9) A gondolkodás problémamegoldás intelligencia 10) Az érzelmek (érzelem-elméletek; alap differenciált érzelmek szocializációval való kapcsolata) 11) Motiváció a tevékenységet befolyásoló tényezık kompetencia megerısítés mint a szociális környezet visszajelzései. 12) A személyiség fejlıdését befolyásoló tényezık (nézıpontok; szenzitív periódusok; kötıdés 13) Fejlıdési szakaszok szocializációs hatások 14) A csoport jellemzıi, alakulásának szakaszai; szociális szerepek Követelmények: A szemeszter végére a hallgatók alakítsák ki saját munkadefiníciójukat a személyiségrıl. Alakuljon ki az igény az önfejlesztésre a pszichológiai ismeretek bıvítésére vonatkozóan. Bizonyos személyiségsajátosságok alapján legyenek képesek visszakövetkeztetni a személyiséget ért hatásokra, hogy a megfelelı segítség típusát ki tudják választani. E képességük színvonaláról a szemesztert záró vizsgán tegyenek tanúbizonyságot. Elégséges az a felelet, mely legalább a megadott jellemzıket értelmezni tudja. Jeles a felelet, ha elméleti megalapozásra épülı, összefüggéseket indokolni tudó értelmezést adnak. Kötelezı irodalom: Bernáth László Révész György (1997): A pszichológia alapjai. Tertia Kiadó, Bp. Démuth Á. (2006): Amit a hallgatónak tudni illik a: motivációról. JGYFK, Szeged Kovács M. (2006): Amit a hallgatónak tudni illik a: személyiségrıl. JGYFK, Szeged Szabó I. (1997): Bevezetés a szociálpszichológiába. TK., Bp. Vajda Zs. ((1999): A gyermek pszichológiai fejlıdése Helikon, Szekszárd Ajánlott irodalom: Réger (1990): Utak a nyelvhez Akadémiai Kiadó, Bp.

15 Salamon (1994): A megismerı tevékenység fejlıdéslélektana Nemzeti TK., Bp Bagdy E. (1977): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Tankönyvkiadó, Bp Kiss T. (1978): Az én-kép alakulása és fejlıdése. Tankönyvkiadó, Budapest Tantárgyfelelıs: Démuth Ágnes PhD Oktatók: Démuth Ágnes, Kovács Mariann, Kádár Gabriella PhD

16 Tantárgy neve: Kommunikáció Kredit: 2 Heti óraszám 20 Óratípus Elıadás Szeminárium Gyakorlat X Értékelés Kollokvium Gyakorlati jegy X Tantárgy leírása: Ismerkedés a kommunikációs stílusokkal (elfogadó elutasító; konfliktusteremtı problémamegoldó), melyek kapcsolódnak az attitődökhöz, mutatói az elfogadásnak, támogatásnak, empátiának. Megismerteti a kurzus a hallgatókat a dekódolást nehezítı helyzetekkel; ízelítıt ad az emberi játszmák felismeréséhez; segítséget nyújt a játszmákból való kilépés lehetıségeinek felismeréséhez, miközben indirekt módon önismeretet, önkritikát, problémafelismerı megoldó képességet fejleszt a verbális nonverbális jelzések megfigyelésével, elemzésével, gyakorlásával- Célja: Olyan kommunikációs helyzetek gyakoroltatása, melyekben a verbális és nonverbális jelek alapján a személyiség érzelmi állapotára énvédı mechanizmusainak felismerésére beazonosítására van lehetıség. Mindezt annak érdekében, hogy a hallgatók a beszélgetések témaválasztásában, a párbeszédek indirekt irányításában gyakorlatot szerezzenek, melynek segítségével bizalomra, elfogadásra épülı kapcsolatot képesek kialakítani bármilyen helyzetben Tartalom: Ismerkedés a saját hanggal, közlıképességgel a nonverbális verbális jelzések metakommunikációs üzeneteivel (dramatizációs helyzetek, ismerkedés bizalomépítés) A tranzakció-analízis és az énállapotok; az ennek megfelelı verbális jellemzık felismerése - beazonosítása; a keresztezett tranzakciók következményei. A létezı és kommunikációs hibákból eredı konfliktusok lehetséges okainak beazonosítása. Énállapotok és a támogató elfogadó kommunikáció (kioktatás együttérzés empátia különbségei) Korlátozott kommunikációs helyzetek következményei; attribúció-elmélet és a problémamegoldás összefüggései. Az érzelemkerék mint a segítı beszélgetés egyik lehetséges módszere. Követelmények:.A gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel; közlıképesség és kommunikációs képesség közötti különbségek felismerése; a kurzus végére megismételt önjellemzés összehasonlítása az induló önjellemzéssel. A kurzuskövetelményeit elméleti anyag tanulásával, majd errıl való beszámolóval, írásbeli dolgozattal helyettesíteni nem lehet. Aki a foglalkozások háromnegyedén nem tud résztvenni, az a következı szemeszterben pótolhatja mulasztását. Kötelezı irodalom: Ajánlott irodalom: Tantárgyfelelıs: Démuth Ágnes PhD Oktatók: Démuth Ágnes, Kovács Mariann, Kádár Gabriella PhD

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák

Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Egészséggel kapcsolatos nézetek, hiedelmek, modellek, egészségvédő magatartásformák Orvosi pszichológia előadás 2. hét Merza Katalin merza.katalin@sph.unideb.hu Egészségmagatartás fogalma Minden olyan

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke

KÉPZÉS NEVE: TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata) Készítette: Lábadyné Bacsinszky Emıke Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Pszichológia (A pszichológia elmélete és gyakorlata)

Részletesebben

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába

SYLLABUS. A tantárgy típusa DF DD DS DC X II. Tantárgy felépítése (heti óraszám) Szemeszter. Beveztés a pszichológiába SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Bölcsészettudományi Kar - Tanárképző Intézet Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Tantárgy megnevezése Beveztés a pszichológiába

Részletesebben

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II.

Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Az egészség fogalma, az egészségi állapotot meghatározó tényezık. A holisztikus egészségszemlélet dimenziói és ezek jellemzıi. /II. Tétel/ Ihász Ferenc PhD. Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai

Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia alapjai ORVOSI PSZICHOLÓGIA II. Tisljár Roland Ph.D. tisljar.roland@sph.unideb.hu Vázlat Az egészségpszichológia és az orvosi pszichológia történeti háttere

Részletesebben

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka

Pszichoszomatikus orvoslás. PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka PTE ÁOK Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinka Definíció, történet Nem diagnosztikai kategoria, hanem szemléletmód. Az ősi, holisztikus orvoslásban gyökerező alapelvek: India: tudatosság Kína: kiegyenlítés,

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia

TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember. Pszichológia NYME-SEK Természettudományi és Mőszaki Kar Mősz. Inf. és Gazdaságtud. Intézet TANTÁRGY ADATLAP és tantárgykövetelmények 2009. szeptember Pszichológia Ipari termék- és formatervezı alapszak nappali tagozat

Részletesebben

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához

Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Helyi tanterv a Sportpszichológia tantárgyi modul oktatásához Gimnázium 12. évfolyam (4 évfolyamos közoktatási típusú sportiskolai labdarúgó osztály) 1. A tanterv szerzıi: Rozmán Sándor Tóthné Kulcsár

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A pszichológia alapjai A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Az egészség és a kultúra

Az egészség és a kultúra Az egészség és a kultúra kapcsolata Az egészségkultúra fogalma, helye a kultúra rendszerében Az ember személyiségének kialakulása elképzelhetetlen szociális hatások nélkül, e hatások érvényesülésének folyamatát

Részletesebben

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor

ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor ÉLETMÓD-TANÁCSADÓ ÉS TERAPEUTA Szóbeli tételsor I. Az életmód-tanácsadás általános kérdésköre 1. Ismertesse az életmód-tanácsadó és terapeuta működési területeit! 2. Ismertesse az életmód-tanácsadó és

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat

dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat dr. Grezsa Ferenc: Devianciák ea. vázlat A devianciák értelmezése Társadalomtudományok 1 Tud.ág Kezdete Kutatója Tárgya Módszer Demográfia XVII. sz. közepe John Graunt népesedés statisztika Politikatudomány

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010

A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 A KOGNITÍV PSZICHOTERÁPIA ALAPJAI 1. Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Klinikai Pszichológia Tanszék 2010 INGER TUDATTALAN KÉSZTETÉS EMÓCIÓ PSZICHOANALITIKUS MODELL Beck, 1974. INGER EMÓCIÓ TANULÁSELMÉLETI

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON

STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON STRESSZ KEZELÉS MESTERFOKON Tény, hogy a munkavállalók munkahelyi, családi és magán életi problémái nagymértékben képesek befolyásolni a munkavállaló munkahelyi teljesítményét, és ez által közvetett vagy

Részletesebben

EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek

EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek EGÉSZSÉG MAGATARTÁSTAN Egészség - alapismeretek Dr. Gritz Arnoldné egeszseg@t-online.hu Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 2009/2010 FEJEZETEK Az egészség-magatartástan interdisciplináris

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához

Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához Helyi tanterv a Gondozástan tantárgy oktatásához 1. A tanterv szerzıi: Dr. Molnárné Béres Marianna 2. Óraszámok: 9. osztály.. óra 10. osztály óra 11. osztály.óra 12. osztály 96 óra SZAKKÖZÉPISKOLA 9 12.

Részletesebben

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet

A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV. Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet A HAZAI ÖNKÉNTES TÁRSULÁSOK TAGSÁGÁNAK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTA EGY ORSZÁGOS REPREZENTATÍV FELMÉRÉS ALAPJÁN Susánszky Éva Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Felmérések Hungarostudy 2002, 2006 A

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében

Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Kognitív viselkedésterápiás elemek szomatizációs betegségek kezelésében Hirsch Anikó, Galgóczy Katalin MRE Bethesda Gyermekkórház, Pszichoszomatikus Részleg Mert az a legnagyobb hiba a betegségek kezelésénél,

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során

Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Csoportos pszichés támogatás a légzésrehabilitáció során Hodován Zsófia 1, Gyimesi Zsófia 2, Dr. Varga János Tamás 3 Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése, Miskolc 2013.

Részletesebben

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév

III. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. 2008/2009. I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszır szakképesítés. 2328-06 Egészségmegırzés - egészségfejlesztés - egészségnevelés modul. 1. Egészségügyi Minisztérium Szolgálati titok! Titkos! Érvényességi idı: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének idıpontjáig A minısítı neve: Vízvári László A minısítı beosztása: fıigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

A pszichopatológia egyes kérdései

A pszichopatológia egyes kérdései A pszichopatológia egyes kérdései Az abnormális viselkedés Milyen kritériumok alapján különíthetjük el a normális és az abnormális viselkedést? - Eltérés a statisztikai átlagtól ebbıl a szempontból abnormális

Részletesebben

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére

A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Konferencia a női egészségről az emlő egészségéről 2011. szeptember 21. Novotel Budapest Centrum A kiégés problémája a szakmai és civil segítő munkákban, hasznos tippek a probléma csökkentésére Bánfi Ildikó

Részletesebben

Iskolai szexuális nevelés

Iskolai szexuális nevelés Iskolai szexuális nevelés Dr. Forrai Judit Dr. Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet Emberi kapcsolatok, szerelem, szex Szerelmi-szexuális vágyak motivációi Szerelmesnek lenni Tartozni valakihez Szexuális

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék

KÖVETELMÉNYEK 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék 2012/13. tanév 2. félév Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék Pedagógiai szociálpszichológia M 1010 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 2 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Részletesebben

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről

SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről SIMONTON TERÁPIA hitek és tévhitek a gondolat teremtő erejéről rák: az új évszázad kihívása 1930 1:14 1990 1:5 2007 1:3 2020 1:2 Évente 33 000 regisztrált új daganatos megbetegedés Második halálok: férfiak

Részletesebben

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége.

segítı tartalmak Projektoktatás elméleti kereteinek megismerése A probléma megfogalmazásának képessége. 1. Projekt modul Az együttmunkálkodás, a pedagógiai pszichológiai problémák megsokasodása, a tevékenységorientált oktatás hiánya. Téma/ Modulegység 1. 1. A projektoktatás Probléma/cél Napjaink oktatásában

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

Társadalmi nem gender és egészségmagatartás. Dr. Csörsz Ilona

Társadalmi nem gender és egészségmagatartás. Dr. Csörsz Ilona Társadalmi nem gender és egészségmagatartás Dr. Csörsz Ilona Gender és egészségmagatartás Az orvosi és magatartástudományi szakirodalom a férfiak és nők egészséggel, betegséggel halálozással kapcsolatos

Részletesebben

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr.

Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar. Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Szociológia és Szociális Munka Kar Egészségpszichológia és közegészségtan dr. Dégi László Csaba A tantárgy leírása Tartalmi leírás Az előadás megismerteti a szociális

Részletesebben

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea.

A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása. A rekreáció elmélete és módszertana 1. ea. A rekreációval kapcsolatos fogalomrendszer feltárása re- kreáció Szűkebb értelmezésben: feltöltődés kalandsport, unikumsport más sportok rekreáció = sport A rekreáció eszmei és gyakorlati válasz, - tevékenységrendszer

Részletesebben

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes -

Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - Alapvetı európai szociális gondozói tudáskimenetek - Basic European Social Care Learning Outcomes - 1. A szociális munka értékei 1.1 Tisztában van a következı értékek jelentésével és tiszteletben tartásuk

Részletesebben

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

Lelki egészség. Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet Lelki egészség Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet érintés, intimitás, biztonság, testi közelség, református dicséret, kapcsolat a közösséggel, család része, lelki örökség, éneklés, gyülekezet,

Részletesebben

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ

stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migráns megküzdési stratégiák Nguyen Luu Lan Anh ELTE PPK Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Központ Migránsok integrációja segítı szemszögbıl Konferencia 2012. 05. 24-25. 25. Menedék Migránsokat

Részletesebben

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő

A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A stressz és az érzelmi intelligencia Készítette: Géróné Törzsök Enikő A lelki egészség a WHO szerint Mentális egészség: A jóllét állapota, amelyben az egyén meg tudja valósítani képességeit, meg tud birkózni

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK

Mohamed Aida* 58% 27% 42% EGYÉNI STRESSZLELTÁRA. (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT SZOKÁSOK /JELLEMZŐK Mohamed Aida* EGYÉNI STRESSZLELTÁRA (valós eredmény kitalált névvel) STRESSZHATÁSOK 100-66% 65-36% 35-0% 27% EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 0-35% 36-65% 66-100% 42% SZOKÁSOK /JELLEMZŐK 0-35% 36-65% 66-100% 58% Cégnév:

Részletesebben

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA

A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA A DEPRESSZIÓ KOGNITÍV VISELKEDÉSTERÁPIÁJA Perczel Forintos Dóra Semmelweis Egyetem Budapest ÁOK, Klinikai Pszichológia Tanszék DEPRESSZIÓ előfordulás: 15-25% deprimere (lat.): lenyomni a hangulati élet

Részletesebben

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája

Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Felnőttkori személyiségzavarok felosztása, diagnosztikája Dr. Budavári Ágota ECP 1 Életvitel, veszélyeztetettség Válási gyakoriság Balesetező hajlam Munkanélküliség, hajléktalanság Kriminális cselekmény

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2013/2014. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: Tanterv szerinti óraszám: 4+0 Elıtanulmányi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Életkorok rekreációja

Életkorok rekreációja Életkorok rekreációja Gyermekkor, iskoláskor Néhány alapfogalom auxológia: növekedéstudomány növekedés: mennyiségi változások fejlődés: minőségi változások érés, érettség: egy fejlődési folyamat eredménye,

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: SPANYOLORSZÁG FONDO FORMACIÓN EUSKADI Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF szint:

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája Neveléslélektan A tantárgy

Részletesebben

Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés-

Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés- Értékek és jó gyakorlatok a munkahelyi egészségfejlesztésben - Nemzetközi kitekintés- Nyitórendezvény Munka: Lélekre Hangolva. Move Europe Budapest, 2010. február 3. Dr. Reinhold Sochert / ENWHP Tartalom

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév

Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Pszichológia Intézeti Tanszék. Nappali képzés. KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév Pszichológia Intézeti Tanszék Nappali képzés KÖVETELMÉNYEK Differenciált fejlesztés pszichológiája SPB 2301 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 1+2 Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A só- és színterápiáról röviden

A só- és színterápiáról röviden A só- és színterápiáról röviden A sóterápia Az ember arany nélkül tud élni, de só nélkül nem. - Cassiodorus 1 Történelem A terápia kezdete a sóbányákban és sóbarlangokban dolgozó emberektıl eredeztethetı,

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Dr. Kollár János Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Központ Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet

Dr. Kollár János Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Központ Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Dr. Kollár János Egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Központ Népegészségügyi Kar Magatartástudományi Intézet Miközben az orvostudomány rendkívüli eredményeket ért el az élettartam

Részletesebben

A környezeti katasztrófákra adott pszichológiai válasz. Csépe Valéria. Magyar Tudományos Akadémia és MTA Pszichológiai Kutatóintézet

A környezeti katasztrófákra adott pszichológiai válasz. Csépe Valéria. Magyar Tudományos Akadémia és MTA Pszichológiai Kutatóintézet A környezeti katasztrófákra adott pszichológiai válasz Csépe Valéria Magyar Tudományos Akadémia és MTA Pszichológiai Kutatóintézet csepe.valeria@office.mta.hu 1 Témavázlat Alkalmazkodás a katasztrófákhoz

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban

Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban Jövőt mindenkinek! Kihívások és lehetőségek a köznevelési kollégiumok mindennapjaiban 2014 Krízisállapotok nagykamasz- és fiatalfelnőtt-korban előadó - Szőke András - krízistanácsadó szakpszichológus andrasszoke@gmail.com

Részletesebben

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet

A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban. Dr. Magyar Erzsébet A pszichodiagnosztika és terápia elvei a pszichiátriai rehabilitációban Dr. Magyar Erzsébet A pszichiátriai rehabilitáció célja a rokkant, fogyatékos személy számára a legszélesebb körű lehetőség biztosítása

Részletesebben

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék

TANTÁRGY ADATLAP. Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar. E GY L a f v sz. 2. Tantárgyfelelős tanszék Humántudományi és Kommunikáció Tanszék Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar TANTÁRGY ADATLAP A modul Heti óra Követelmény* Kredit Szemeszter E GY L a f v sz FXNASZPSZI Személyiség- és szociálpszichológia 1 1 * 2 2 2 1. Szak OMTN,

Részletesebben

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM

A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA. Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM A KONZULTÁCIÓ FOLYAMATA Konzultáció a segítésben WJLF ÁSZM TANÁCSADÁSI MODELLEK I. Számtalan konzultációs terület és elmélet: a konz. folyamat leírására sok elképzelés született 1. Általános tanácsadási

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére

Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére Képzési ajánlat a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Helyi Szervezetei és Tagozatai részére KÉSZSÉGFEJLESZTŐ TRÉNINGEK Budapest, 2015. január A MEGGYŐZÉS ESZKÖZEI Hogyan kezeljük különböző típusú ügyfeleinket?

Részletesebben

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság

Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Buda Béla dr. Kommunikáció és egészségügy: Álmok és valóság Egészség és kommunikáció konferencia (Friedrich Ebert Alapítvány, OEFI) Budapest, 2007. ápr. 17. 1. Kommunikáció a modern társadalmak csodafegyvere

Részletesebben

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK

A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK A megismerés lehetőségei GYE RMEKKÉP ÉS EGYÉNI SA JÁTOSSÁGOK CZETŐ KRISZTINA A tudományos megismerés sajátosságai Tudatos, tervezett, módszeres információgyűjtés. Célja van: pl diagnosztikus cél fejlesztő

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek

TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA. Tudományos tevékenységek TUDOMÁNYOS ÉS SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK LISTÁJA Tudományos tevékenységek Eddigi oktatói tevékenység I. Nem felsőoktatási intézményben oktatott tárgyak 1. 1997-1999: Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat Bevezetés

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához

Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Helyi tanterv a pedagógiai gyakorlat oktatásához Szakközépiskola 11-12. évfolyam 1. A tanterv szerzıi: Dr. Magyarné Sz. Ilona, Tóthné Kulcsár Ibolya 2. Óraszámok: 11. osztály: 74 óra 12. osztály: 64 óra

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón

A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón A fiatalok közérzete, pszichés állapota az ezredfordulón Susánszky Éva, Szántó Zsuzsa Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet Kutatási célkitűzések A fiatal felnőtt korosztályok pszichés állapotának

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja

Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja Az Allianz Hungária Zrt. dolgozói egészségmegırzı programja ADEP 2003-2009 / Kántor Emília, Dr. Sonkodi Balázs 2009.02.27.Dátum 1 Összegzés 6 fıs munkacsoport koordinálja a projektet a menedzsment saját

Részletesebben

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon

Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Út a megbékéléshez A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon Könyvbemutató és elıadás a Kiskunhalasi Városi Bíróságon Dr. Fellegi Borbála, PhD. 2009. december 4. Kiinduló kérdéseim

Részletesebben