pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes"

Átírás

1 pusztavámi krónika II. évfolyam 17. szám Idôszaki havilap Ingyenes Közöttetek maradok Búcsú Petrovics Istvántól Furcsa bánat ölel át, / Távoli útra indulok./ Elmarad az ismerôs világ, / Otthon melege, szeretete, / Emberek, kert, mezôk, patakok. / Visszaintek nekik könnyesen, / Pár szót suttogok, vigasztalót. /Az út rohan messzire velem, / De én hiszem, közöttetek maradok Gondosan készítette elô a nyári kirándulásokat, E gondolatok jegyében köszönünk el Petrovics Istvántól, hisz ô valóban közöttünk marad. Elköszönünk Petrovics Istvántól, a férjtôl, édesapától, nagypapától, a testvértôl, rokontól, a régi baráttól, kollégától, Pusztavám község volt polgármesterétôl, majd képviselôjétôl, a közéleti embertôl. Szomorú hír, szomorú esemény vezette a temetôbe a hozzátartozókat, de a közvetlen család tagjain túl, mindenkit. Petrovics István Budapesten született szeptember 30-án. A tanulmányait a székesfehérvári Vasvári Pál Tanítóképzôben és a pécsi Tanárképzô Fôiskolán végezte. Pusztavámon 1958-ban kezdett tanítani, majd 1975-tôl tanácselnökké, késôbb polgármesterré választották ben ment nyugdíjba, de képviselôként halála napjáig dolgozott. Mi, emberek tudjuk, hogy életünk véges, mégis, ha szeretett hozzátartozónk, volt kollégánk, régi jó barátunk ravatalánál állunk ha elmegy közülünk, akihez emlékek, érzések sokaságával kötôdünk, az elköszönés nagyon nehéz. Ezt a nehéz érzést többszörösen érzik a család tagjai, akik ezernyi emlékkel, érzéssel kötôdnek hozzá. Megválni attól, aki része az életüknek, akivel jó volt megosztani életük során örömüket, az élet hozta gondjaikat, akivel számtalan emlék köt össze, megválni, elfogadni, hogy nem lehet már része a mindennapjaiknak, nagyon nehéz. A fájdalom, mit feleségének, lányának, unokáknak, testvéreknek, A pusztavámiak sok kedves emléket ôriznek Petrovics Istvánról s azok családjuknak, a hirtelen jött visszafordíthatatlan betegség hozott, elmondhatatlan. Nehéz szembesülés azzal, hogy aki elment, már nem térhet vissza közéjük sohasem. Sajnos a családnak ezzel kellett szembesülnie, mert még a remény sem adatott meg, hogy sikerülhet, hogy sikerül felépülnie. A nehéz, fájdalommal teli érzések uralják érzéseiket, de kívánjuk, hogy a múló idôvel egyre inkább jöjjenek elô azok az emlékek, melyek vele kapcsolatosan szívet melengetôek. A pusztavámiak sok kedves emléket ôriznek Petrovics Istvánról. Olyan érzéseket, gondolatokat, melyeket csak vele osztottak meg. Féltve ôrzött kincsek ezek. Amikor megszületett lánya, azt hitte, ehhez hasonló boldogság talán nem is lehet az életében, s aztán amikor lánya és szeretett veje unokákkal ajándékozták meg ôt, újra megérezhette azt az érzést. Mindig aggódva figyelte életük alakulását. Az unokáktól, a családtól rengeteg szeretet kapott, ahogyan ô is adott. Összetartó család volt az ô családja, melyben neki emberi természeténél fogva nem kis szerepe volt. Feledhetetlen emlékként él az elmúlt év nyara, amikor Pista és Gabi aranylakodalmát, Ditta és Laci ezüstlakodalmát együtt ünnepelhették. Munkájában az eltöltött évtizedek alatt különösen vezetôként, kompromisszum keresésére törekedett. Békés, az igazságért, céljaiért harcolni és tenni képes ember volt, kinek munkáját a feladatok elvégzése során az ôszinteség, igazságszeretet, segítôkészség vezérelte. Annak megvalósítása nem volt könnyû feladat. Nyugdíjazása után képviselôként részt vállalt Pusztavám életében, így részese maradt a község fejlôdésének polgármesterségét követôen is. Szabadidejét szívesen töltötte a nyugdíjas klub tagjaival. Gondosan készítette elô a nyári kirándulásokat, és mindig szolgált egy-egy meglepetéssel is. Feleségével (Gabikával) együtt, sok programot szerveztek, ahol igazán jól érezték magukat a klub tagjai. Mindig fontosak voltak számára a külföldi kapcsolatok, a régi osztálytársak, a régi barátok, az emberekkel való élô kapcsolattartása. Ôk tiszteletük jeléül jöttek el temetésére, hogy jelenlétükkel is kifejezzék váratlan távozása miatt érzett sajnálatukat, a család iránti együttérzésüket. Bennük is felidézôdtek a közös emlékek, a vele való utolsó találkozások, szavak, mondatok, emlékek. A tôle elköszönô családtagjaiban élni fog ezután is, mert ott lesz gondolataikban, mint ahogyan ott volt már az elmúlt napokban is. Ott lesz szeretteivel a hétköznapok során, az ünnepnapokon, ott lesz, ahányszor csak felidézik gondolataikban a hozzá fûzôdô emlékeket, ha felidézik mind azt, mit együtt éltek meg. Ôrizzük hangját, mozdulatait, szavait, egész egyéniségét. Itt marad mindazok emlékezetében, akik részét képezték az ô életének, hisz az együtt megélt történések örökre összekötnek vele. Ha emlegettek, köztetek leszek, de / fáj, ha látom könnyetek,/ Ha emlegettek mosolyogjatok,/ mert én örökké veletek maradok. Petrovics István hamvait átadtuk a földnek, de emlékével örökre itt marad közöttünk. Kívánjuk, nyugodjék békében! 2. oldal Tartalom: Kedvezményes fürdôhasználat Tatabányán Településünk képviselô-testülete soros ülését szeptember 4-én tartotta, ahol egyebek mellett a tatabányai fürdô kedvezményes használatáról is döntött. 3. oldal Kincskeresô Szlovákiában A Határtalanul Felvidéki kincskeresô pályázata az idei évben is nyert. Nagyon boldoggá tett minket a hír, hogy részt vehetünk az öt napos kiránduláson írják a 7. osztályos tanulók. 3. oldal Emelik? A valuta alapú autóhitellel rendelkezôk érdekei is súlyos sérelmet szenvednek el. Ismert, hogy a valutaalapú lakáshitelek sorra bedôltek. Szóval autóhitelek! Hogyan is állunk vele? 4. oldal október Német egyházi kórustalálkozó Pusztavámon A Magyarországi Német Ének- Zene-és Tánckarok Országos Tanácsa a Landesrat minden évben országos fesztivált rendez a hazai német egyházi kórusok számára. Október október 23-án az évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának napján, meghívjuk a tisztelt pusztavámiakat a Mûvelõdési Ház nagytermébe 15 órakor tartandó ünnepélyünkre. Ünnepi beszédet mond Merkatz László polgármester. Ezt követõen az általános iskola hetedik osztályos diákjai, irodalmi összeállítással lépnek színpadra. Az ünnepség zárásaként a katolikus temetõben koszorúzásra kerül sor Halvachs István síremlékénél. Szeretettel hívjuk ünnepi mûsorunkra!

2 Elment közülünk Petrovics István Sírva jöttél a világra, s mindenki boldogan fogadott. Élj úgy, hogy ha meghalsz, mindenki sírjon, de Te légy boldog! Merkatz László, Pusztavám polgármestere szeptember 21-én örök búcsút vett Petrovics István ravatalánál a helyi temetôben. A köztiszteletben álló volt tanácselnöktôl, polgármestertôl, önkormányzati képviselôtôl a gyászoló családtagokon kívül, százak búcsúztak. A mindenki által becsült és tisztelt Petrovics Istvántól Merkatz László így búcsúzott: Tisztelt gyászoló Család! Tisztelt egybegyûltek! Szomorú kötelességem, hogy Pusztavám község képviselô-testületének volt tagját, volt polgármesterét, Petrovics Istvánt, a település és önkormányzata nevében ravatalánál elbúcsúztassam. Búcsúzunk. El kell köszönnünk valakitôl, aki része volt az éltünknek. Együtt éltünk, együtt dolgoztunk évtizedeken át részévé váltunk egymás életének. Mondják, életünk értelme határozza meg életünk értékét. Petrovics István, aki elment közülünk, nagyon értékes életet élt. Olyan személytôl búcsúzunk, aki nemcsak családjáért, hanem a közösségért is munkálkodó ember volt, tudta a kötelességét. Életútja sokak elôtt ismert tól része volt a falu közéletének, tanítóként, tanárként, tanácselnökként, majd polgármesterként, végül immár nyugdíjas éveiben képviselôként. Az ô keze alatt nagyon sokat fejlôdött a település, teljes körû lett az ivóvízhálózat. Bevezetésre került a vezetékes gáz, kiépült a telefon-és kábeltévé hálózat, új sportkomplexum és egészségház nyitotta meg kapuit, és ne feledjük, sok küzdelem árán felépült népi nevén a Gorbacsov-telep. Nyugdíjba vonulása után a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült, ez is bizonyítja, hogy nemcsak a község lakói, de utódai és állami felettesei is elismerték tevékenységét. Meggyôzôdésem, hogy jóindulatú összefogással, hittel és lelkiismerettel, lehetôséget tudunk teremteni egy jobb környezet és közélet biztosítására. Ezek Pista szavai, melyeket egy választási kampányából vettem kölcsön a mai napra. Ezek olyan célok, melyekkel a helyi politikai életben mindenki egyet kell, hogy értsen, függetlenül attól, milyen oldalon áll. Én is egyetértek vele, hiszen tudom, hogyan gondolta ô ezt, tudom, mert közel 20 évet dolgoztunk együtt, gyûrtük-gyúrtuk egymást a helyi politikában. Kedves Barátaim! Itt élt köztünk valaki, aki most útra kelt. Elindult, hogy bejárja azt a titokzatos országot, ahonnan nincs visszatérés, s a hová mindannyian igyekszünk. Mi itt maradtunk, hiszem azért, mert még dolgunk van itt. Van még idônk és lehetôségünk, hogy éljünk és tegyünk. Éljünk és tegyünk egymás javára, ahogy Ô is igyekezett élni és tenni. S van még idônk az életben, hogy értékes életet éljünk, mint ô. A kínaiak azt szokták mondani, hogy az élet legfontosabb dolga a jó temetés. Ha körülnézünk, láthatjuk, milyen sokan jöttünk el, hogy búcsút vegyünk tôle. Láthatjuk, hogy hány és hány embert ajándékozott meg életével, és hogy hányunknak volt fontos, nagyon értékes ez az ajándék. Hogy hányféle gondja, életét megnehezítô pillanata volt, megtartotta magának, és most elvitte sírjába is. Mi emlékezzünk a település szolgálatában eltöltött idejére Arany János soraival: Nem hal meg az, ki milliókra költi dús élete kincsét, ámbár napja múl, / Hanem lezárva, ami benne földi, egy éltetô eszmévé finomul,/ Mely fennmarad és nôttön-nô tiszta fénye, amint idôben, térben távozik, / Melyhez tekint fel az utód erénye: óhajt, remél, hisz és imádkozik! Kívánom mindnyájunknak, hogy vigasztaljon meg mindaz, amiben hiszünk. Kívánom elsôsorban a gyászoló családnak, akiket leginkább megsebzett az ô távozása. Kívánom magunknak is, akik ismertük ôt. Petrovics István, Pista, Isten veled, nyugodj békében! A ravatalozónál a falu nevében Merkatz László búcsúztatta Petrovics Istvánt Kedvezményes fürdôhasználat Tatabányán Településünk képviselô-testülete soros ülését szeptember 4-én tartotta. A határozatképesség megállapítása és elfogadása után szomorú kötelezettségemnek tettem eleget képviselô-társam, volt polgármesterünk, Petrovics István halálhírének bejelentésével! Testületünk a nyilvános ülés során 16 napirendet tárgyalt. Elsô napirenden beszámolót, tájékoztatót hallgattunk meg, és fogadtunk el az egészségügyi ellátás helyzetérôl. A védônôi és háziorvosi beszámoló mellett a móri kórház életérôl is tájékozódtunk, ismereteket szereztünk az ottani fejlesztésekrôl. Ezután két napirend a költségvetéssel foglalkozott, mely során a testület módosította a költségvetést (mintegy kilenc millió forinttal emelve a fôösszeget), majd elfogadták a képviselôk a költségvetés elsô félévi teljesítését. A következô három napirend a bejelentéseké volt. Sorban, a két ülés közti eseményekrôl, és önkormányzati hírekrôl, külön az ismét nagy sikerrel megtartott napközis táborról, majd a kistérségben végzett munkámról. A tájékoztatókat a testület tudomásul vette. A hetedik napirend során módosításra került a közterületek használatát szabályozó rendeletünk, a filmforgatási célú közterület használat szabályait rögzítve. Ezután a testület kiegészítette a Helyi Esélyegyenlôségi Programot, mely során elindítjuk a méhnyakrák szûrési programot, majd az ehhez kapcsolódó védôoltás programot is 2014-tôl. Továbbá megállapodást kötünk a tatabányai Gyémánt Fürdôvel a pusztavámi lakosok kedvezményes fürdôhasználatáról. Testületi döntés alapján hasonlóan az elôzô évhez idén nem adunk külön támogatást az iskolakezdéshez. Ugyanakkor csatlakozik önkormányzatunk a Bursa Hungarica programhoz, a következô napirend alapján. Döntést hozott a testület a Táncsics utcai szociális bérlakásokkal kapcsolatban. Lejárt az 5 éves bérleti idôszak, az új pályázatok már megjelentek, azok elbírálási szabályait a testület megalkotta. Végre ismét eljutottunk a településrendezési terv jóváhagyásához, így elhárult az akadály a mûvelôdési ház új elôtetôjének kialakítása, valamint a piac építése elôl. A Duna-Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Társulással ismét foglalkozott a testület, elfogadva a soros lépéseket. Csatlakoztunk Komlóska Község felhívásához, egy országos akcióhoz, melynek célja egy Engesztelô Kápolna felépítése országos adakozásból. A testület erre a célra forintot szavazott meg. A Német ének-zene-tánc országos szervezet részére nagysikerû egyházzenei koncert megrendezéséhez támogatásról döntött az önkormányzat forint összegben. Ezután képviselôi interpellációk hangzottak el. Merkatz László polgármester Pusztavám Község évi költségvetésének féléves végrehajtása Interneten is Az éves tervezett (pénzmaradvány nélküli) e forintból félév alatt e forint bevételt értünk el, ami idôarányosan százalék. Hitelfelvétellel egyetlen napra sem éltünk. A féléves kiadásunk e forint volt, ami a terv szintû kiadás 43 százaléka. Bevételi többletünk e forint. Fejlesztési kiadásoknál az eddigi teljesülés 20 százalék, a munkák zöme a második félévben esedékes itt az éves teljesítés meg fogja haladni a tervezettet, ennek oka az évközi testületi vállalások. Költségvetésünk továbbra is stabil. A részletes költségvetés és beszámoló ügyfélfogadási idôben megtekinthetô a Polgármesteri Hivatalban. Merkatz László polgármester A Pusztavámi Krónika a településünk honlapján is olvasható. Elérhetôség: 2 Pusztavámi Krónika október

3 Kincskeresô Szlovákiában A Határtalanul Felvidéki kincskeresô pályázata az idei évben is nyert. Nagyon boldoggá tett minket a hír, hogy részt vehetünk az öt napos kiránduláson. Az utazást megelôzôen a tanórákon tanáraink felkészítettek bennünket. Sok érdekes és hasznos információ átadásával igyekeztek érdeklôdésünket felkelteni és tudásunkat gyarapítani. Lelkiismeretes munkájukat szlovákiai finomságokkal köszöntük meg. Szeptember 16-án, hétfôn indultunk útnak. Mindnyájan várakozással telve néztünk az elôttünk álló öt nap elé. Az út során barátságok szövôdtek, melyeket igyekszünk majd a továbbiakban is ápolni. A kissé hûvös idôjárás ellenére minden reggel tettre készen ébredtünk, és vártuk a naphoz kapcsolódó feladatokat. Bányavárosokat, várakat, emlékmûveket csodálhattunk meg. Elsô nap: Útunk Madarra vezetett, ahol a kincsesbányai tagiskola testvériskolája látott minket vendégül, és egy közös mûsorral tették hangulatossá napunkat. A jó kapcsolat megôrzéseképpen egy barátságfát is ültettünk iskolájuk udvarába. Búcsút intettünk és Pocuvadló felé vettük utunkat. Miután megérkeztünk és elfoglaltuk szállásunkat, rövid sétát tettünk a környéken. Elfogyasztottuk vacsoránkat, majd nyugovóra tértünk. Második nap: Selmecbánya belvárosát fedeztük fel egy térkép segítségével. Nagyon izgalmas volt, és jól éreztük magunkat. A délutánt egy Bányamúzeumban kezdtük, majd köpenyekkel és sisakokkal felszerelkezve a Bertalan tárnába ereszkedtünk le. A skanzenben sok érdekes információt hallhattunk az arany, ezüst bányászatról. Az izgalmas és kissé fárasztó nap után visszautaztunk a szállásunkra. Harmadik nap: Délelôtt a bajmóci várat tekinthettük meg, ahol annak Madaron a barátság jelképeként ültettek fát a gyerekek. történetét ismertettük társainkkal. Kedves idegenvezetônk még sok érdekes információval egészítette ki ismereteinket. A vár mindnyájunknak nagyon tetszett. Tanáraink rengeteg fotót készítettek a történelmi látnivalókról. Finom ebédünket a vár melletti étteremben fogyasztottuk el, és lehetôségük volt egy rövid sétára is a bazársoron. A délután további részét Körmöcbányán töltöttük. Meglátogattuk a Városi Múzeumot és a 700 éves pénzverdét, ahol nyomon követhettük a pénz születésének útját. A borongós idô ellenére, vidáman szálltunk fel a buszra és indultunk szállásunk felé. Vacsora után egy izgalmas vetélkedô következett, ahol számot adhattunk a pénzrôl szerzett ismeretinkrôl. Negyedik nap: Kora reggel Besztercebányára indultunk. A belvárosi séta során megfigyeltük a város jellegzetességeit és emlékmûveit (Thurzó- ház, Szent Erzsébet templom). Ezután kötetlen sétára és vásárlásra is lehetôségünk nyílt. A délutánt a szállásunkhoz közeli Bacsófalvi-tó partján töltöttük. Különbözô állomásokon kellett helytállnunk. A nagy szél ellenére remek hangulatban telt a vetélkedô. Este fáradtan, de elégedetten tértünk nyugovóra. Ötödik nap: Sajnos elérkezett az utolsó nap, a búcsúzás. Bôröndjeinket bepakoltuk, majd Léva vára felé indultunk. A vár romjai között sok fényképet készítettünk, majd egy idegenvezetô végigkísért bennünket a Múzeumon. A hét legfinomabb ebédjét (pizza) a vár lábánál fogyasztottuk el. Ezután Madarra indultunk, hogy egy barátságos focimeccs keretében elköszönjünk madari barátainktól. Szomorúan, de mégis vidáman indultunk hazafelé, hiszen tudtuk, hogy szüleink már várnak bennünket. Szerzôk: a 7. osztály, Zombóné Hardi Noémi, Vajdicsné Fenyvesi Angéla Nédó Géza Jegyzete Emelik? A valuta alapú autóhitellel rendelkezôk érdekei is súlyos sérelmet szenvednek el. Ismert, hogy a valutaalapú lakáshitelek sorra bedôltek. Szóval autóhitelek! Hogyan is állunk vele? Egy ismerôsöm a minap a Budapest Banktól egy értesítést kapott, miszerint jelentôs összeggel megemelik havi autórészletét. A gépkocsit én vásárolta. Eddig a hitel havi részlete forint volt. Ehhez jöttek még a különbözô biztosítási díjak. A banktól (egyebek mellett) a következô tájékoztatást kapta : Amennyiben a jövôben fennmarad a gyenge árfolyam, az Ön jelenlegi szerzôdésének törlesztô részletei nem várt mértékben, akár többszörösükre növekedhetnek. A kissé fenyegetô hangvételû levél lényege tehát az, hogy a svájci frank (CHF) hitel, akár 289 CHF-ra emelkedhet. A Budapest Bank vajon ma (!) honnan tudja, hogy a svájci frank ilyen mértékben emelkedni fog? Elôre vizionál egy még nem létezô árfolyamot, amely a jelenlegi törlesztô részletnél brutálisan nagyobb! Mi történik akkor, ha a CHF a forinthoz képest a jövô hónapokban csökken? Erre kevés az esély, de mi van, ha mégis? A józan ész szerint elképzelhetetlen, hogy a havi törlesztôrészletet a bank egyoldalúan jelentôsen megemelje. Hogyan lehetséges az, hogy most, amikor az infláció csökken (2 % körül lehet), ezt a bank nem veszi figyelembe? A Magyar Nemzeti Bank a napokban kamatvágást hajtott vége, ami azt jelenti, hogy 3.8 % -os a jegybanki alapkamat. Ennek ellenére a Budapest Bank a devizaalapú autóhitelekre újabb összeget ró ki a meglévô mellé. Legalábbis ezzel fenyeget! A kedvezô országos pénzügyi adatok ellenére, vajon milyen indok alapján növeli a bank a futamidôt? Merthogy most ezzel háborgatják ügyfeleiket. Levelükben, kiértesítésükben, már az új szerzôdéseket is eljuttatták a címzettekhez. Magánvéleményem, hogy a bank nem tehetne ilyent, hiszen bank-csôdhelyzetrôl nem beszélhetünk. A bedôlt lakáshitelekrôl az országgyûlés igen sokszor tárgyalt, miközben az autósok helyzete sem jobb. Több tízezer magyar ember esik most ebbe a csapdába. Az autótulajdonos két módon védekezhet a legújabb banki diktátum ellen. 1. Elfogadja a felajánlott futamidô hosszabbítást 2. Számol azzal, hogy a jelenlegi havi törlesztô részlete kb. 30 % - kal növekedni fog. Persze ennek a banki intézkedésnek sok kellemetlen hatása lesz a jövôben: az eddigieknél is többen lesznek kénytelenek leadni a bankok felé néhány éves személygépkocsijukat. Sokan még nem tudják, hogy a leadott autó esetén is a fennmaradó hitelállományt ki kell fizetni a banknak, legfeljebb kisebb havi törlesztôrészletben, és persze hosszabb futamidôvel. Távolabbi kihatása az, hogy az autógyártás visszaesik, hiszen a drága hitel visszatartó erôként hat a vásárlókra. A hitellel terhelt személyeknek más útjuk nincs, csak a menekülés. Igen ám, de hová? A nagy kérdés az, hogy felmondható-e a banknál a devizahitel? Varga István a Magyar Nemzeti Bank felügyelôbizottságának tagja azt nyilatkozta nemrég, hogy az adós is kimondhatja, hogy a kölcsönszerzôdése érvénytelen olvastam a minap a ír.ma címû honlapon. A jó hír az, hogy ha az adós mondja azt, hogy a szerzôdés érvénytelen, akkor a banknak kell kérnie a bíróságtól, hogy orvosolja a helyzetet. Varga azt mondja, hogy a banknak nem nagyon fog sikerülni bizonyítania az igazát. Ha bizonyos tételek hiányoznak a szerzôdésbôl ilyen lehet például az árfolyamrés költségként való felsorolása, akkor az semmis. Miután az adós ezt tudatja, a hitelezônek kell ennek ellenkezôjét bebizonyítania közölte Varga István. Az MNB felügyelô-bizottságának tagja egyébként együttmûködik a pénzügyi jogok biztosával, Doubravszky Györggyel is, aki hasonló állásponton van a kérdésben. Szerinte minden devizaalapú lakossági kölcsön esetében vizsgálni kell, hogy van-e benne úgynevezett költséglista, amelybôl ki kell derülnie minden olyan tételnek, ami az adóst terheli. A perek hosszúak lehetnek, amelyeket türelemmel végig kell (és lehet) szenvedni! Pusztavámi Krónika október 3

4 Német egyházi kórustalálkozó Pusztavámon A pusztavámi és az isztiméri kórus közösen énekelt A Magyarországi Német Ének-, Zene-és Tánckarok Országos Tanácsa a Landesrat minden évben országos fesztivált rendez a hazai német egyházi kórusok számára. Így idén a felnôtt énekkarok országos kórustalálkozóját szeptember 7-én Pusztavámon, a romai katolikus templomban rendezték meg. A fesztivál célja nyilatkozta Neubrandt Ferenc az egyházzenei szekció elnöke a hazai németség ének-, zeneés tánckultúrájának, hagyományainak gyûjtése, megôrzése, megörökítése és átadása, valamint a német nemzetiségi kultúra ápolása, a magyarországi német identitás megôrzése és erôsítése. A pusztavámi fesztiválra 7 településrôl (Pusztavámról, Isztimérrôl, Budapestrôl, Veszprémbôl, Pilisvörösvárról, Pilisszentivánról, Városlôdrôl érkeztek az énekesek. Számuk elérte a 200 fôt. A rendezvény a magyar, majd a magyarországi németek himnuszával kezdôdött. Ezt követôen Merkatz László, Pusztavám polgármestere nyitotta meg a német egyházi kórustalálkozót, majd színre léptek a kórusok. A mûsor végén Kreisz László a Magyarországi Német Ének-, Zene-és Tánckarok Országos Tanácsának elnöke lépett a mikrofonhoz, és meleg szavakkal köszönte meg a magyarországi egyházi kórusok szereplését. Oklevéllel ismerte el valamennyi fellépô munkáját, amelyet a kórusvezetôk vehettek át. Külön kiemelte a helyi rendezôk, ezen belül Gerlinger Tibor a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének mindenre kiterjedô figyelmét, valamit a helyi szervezôk és rendezôk munkáját. A német egyházi kórusok a nap befejezéseképpen közösen részt vettek a német misén, amelyet Gerendai Sándor plébános celebrált. A Kórustalálkozót Merkatz László polgármester nyitotta meg A kórustalálkozó végén német nyelvû misére került sor, amelyet Gerendai Sándor plébános celebrált Kreisz László a Magyarországi Német Ének-, Zene-és Tánckarok Országos Tanácsának elnöke köszönetét fejezte ki a szervezésért Gerlinger Tibornak, a Pusztavámi Német Kisebbségi Önkormányzat elnökének Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelôen ebben az évben is meghirdetjük civil szervezeteink és intézményeink körében a falutakarítási akciónkat. Több konténernyi szeméttôl tudjuk ily módon megtisztítani lakóhelyünket. Kérjük, ha lehetôségük és idejük engedi, csatlakozzanak valamelyik civil szervezetünkhöz vagy intézményünkhöz. Próbáljunk minél több ismerôst, barátot, gyermeket bevonni a szemétszedésbe. Ha többen vagyunk, több területet tudunk megtisztítani és talán a gyermekek példamutatásunk eredményeképp természetesnek veszik majd a környezetünk védelmét a közös jövônk érdekében! Civil szervezetek és intézmények, akikhez csatlakozhatnak: Horgászegyesület: Zilahi István Falutakarítás Nyugdíjas Klub: Magyary Béláné Mozgássérült Klub: Dörner Jánosné Torna Klub: Pratsler János Pusztavámi Tánccsoport: Stettner Attila Pusztavámi Fúvószenekar: Somlainé Szlávik Éva Pusztavámi Énekkar: Gerlinger Tibor Pusztavámi Polgárôr Egyesület: Finta János Pusztavámi Általános Iskola: Visztné Kemele Szilvia Pusztavámi Óvoda: Brücklné Staudt Mónika Amit teszünk, nem csak magunkért tesszük! Idôpont: október 12. (szombat) reggel 8 órától (esônap esetén: október 13.) L. A. Felvidéki kincskeresô Kedves Pusztavámiak! A pusztavámi diákok Léva váránál Örömmel számolunk be Önöknek arról, hogy a Móri Radnóti Miklós Általános Iskola és tagiskoláinak 7. osztályos tanulói az idei tanévben is öt napot tölthettek a Felvidéken. A Határtalanul címû pályázat keretében valósult meg a Felvidéki kincskeresô elnevezésû projekt, amely szeptember ig tartott. A pályázaton nyert összeg ( forint) 80 diák és 8 pedagógus utazását biztosította. Az 5 nap programjai során megismerhettük: Selmecbánya, Körmöcbánya, Besztercebánya, Bajmóc, Léva történetét, történelmi jelentôségét. A tanulmányi kirándulást támogatták: Bethlen Gábor Alapkezelô Zrt., Pusztavám Község Önkormányzata, Szülôi Munkaközösség, Vértesi Erdô Zrt., Palló és Deszka Kft. (Zombó Norbert), Frey Szabolcs vállalkozó, Kuba Piroska vállalkozó, Klipács Miklós szülô, Grósz István szülô, Spohn Tibor szülô, Bese Hajnalka szülô. Köszönjük a támogatást! Zombóné Hardi Noémi (kísérô pedagógus) Vajdicsné Fenyvesi Angéla (osztályfônök) 4 Pusztavámi Krónika október

5 Pusztavámi díjazottak a Megye Ünnepén Rétimajorban tartották meg az idei Megye Ünnepét. Több jeles Fejér megyei személyt is kitüntettek, közöttük volt két pusztavámi is. Pratsler Jánost Wekerle Sándor díjban, Unger Jánost Széchenyi Viktor díjban részesítették. Gratulálunk! Fejér Megye Közgyûlése kiemelkedô közéleti munkájáért, a német nemzetiségi kultúra megôrzése, a hagyományok ápolása és a színvonalas iskolai német nemzetiségi nyelvoktatás elômozdításában szerzett elévülhetetlen érdemei elismeréseként Wekerle Sándor Díjat adományoz Pratsler János úrnak. Pratsler János születésétôl fogva Pusztavám lakója. Mindkét szülôi ágon német nemzetiségû felmenôkkel. Két lánya van, egyik a helyi általános iskola német nyelvtanára. Büszke négy szép unokájára. Közéleti tevékenységei során évekig volt tagja, vezetôje az általános iskola szülôi munkaközösségének, jelentôs szerepet játszott az iskolai nemzetiségi nyelvoktatás fejlesztésében, elômozdításában. Az iskolában hosszú évek óta heti öt órában, tanmenetbe illesztve tanítják a német nyelvet, több végzôs nyolcadikos tesz nyelvvizsgát. Pusztavám és annak három német ajkú testvértelepülése közötti kapcsolattartás egyik motorja. Pusztavámon a megalakult Német Kisebbségi Önkormányzat elsô elnöke volt, mely teendôit tizenegy éven át, 2006-ig látta el. Az önkormányzat vezetésével különösen a nyelvoktatás támogatása, az óvodai, iskolai hagyományôrzô tevékenységek megszervezése, a település nemzetiségi ének, zene, tánc csoportjainak felkarolása terén teremtett értéket településen tól tagja a Pusztavámi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, elsôdleges feladatának tekinti a meglévô faluház (tájház) gondozását, a gyûjtemény megóvását, gyarapítását, sok esetben személyesen tart idegenvezetést a kiállításon. Pratsler János egyházi és önkormányzati feladatain túl is tevékeny a közéletben, a községpolitikát munkahelyén, a Pusztavámi Tejtermelô Zrt-n keresztül támogatja. Fejér Megye Közgyûlése több évtizedes, felelôsségteljes, példamutató cég alapítói és vezetôi munkája, a szerszám és gépgyártás fejlesztésében, az új módszerek és technológiák meghonosítása és a minôségi szerszám- és gépgyártás technológiáját tanulmányozta. A megszerzett tudás és tapasztalat arra ösztönözte, hogy saját céget alapítson. Az elhatározás valóra vált. Néhány év alatt, a szorgalmas és becsületes munka eredményeképpen a kezdeti kis vállalkozás számára, nagyobb lehetôségek nyíltak meg, így 2001-ben egy több ezer négyzetméteres telephelyre költözött Pusztavámra. A folyamatos fejlesztés és a minôségi Unger Jánost az igényesség, a határidôk pontos betartása jellemzi Pratsler János Pusztavámon a megalakult Német Kisebbségi Önkormányzat elsô elnöke volt Október 10. A Lelki Egészség Világnapja A tavalyi évben útjára indított rendezvénysorozat idén ismét folytatódik. Az újság elôzô számában közzétett közvélemény felmérés eredményeképpen igen változatos kívánságok kerültek elôtérbe. Igyekeztünk az érdeklôdôk igényeit figyelembe véve összeállítani a programokat. Az elôadások között szerepelnek majd: a vízivás jótékony hatásai, a Schüssler sók pozitív hatásai a szervezetre, a parapszichológiáról általában, energiaharmonizálás-kezelés, vaszati (indiai térrendezésrôl), Deksa energiával kapcsolatos elôadás, számmisztikával és tarot Pusztavámi Krónika október kártyával kapcsolatos elôadás, csontkovácsolás. A nap zárásaként pedig egy sámándobos hangfürdôn vehetnek részt az ide ellátogatók. A programok látogatása ingyenes! A fent felsorolt elôadásokat kiscsoportos, vagy négyszemközti konzultációkon hallgathatják meg az érdeklôdôk. Minden kedves látogatót szívesen fogadunk és várunk! A programok október 10-én délután 15 órától lesznek elérhetôek a mûvelôdési ház emeleti termében. Pusztavámi Mûvelôdési Ház munkavégzés terén szerzett érdemei elismeréseként Széchenyi Viktor Díjat adományoz Unger János úrnak. Unger János a Fejér megyei Pusztavámon született sváb származású családban, 1971-ben. A német származás nemcsak példás fegyelmet és precizitást, hanem kitartást és szorgalmat jelentett számára, amely végigkísérte és jellemezte egész életét. A középiskolai tanulmányai befejezését és a sorkatonai szolgálat letöltését követôen, 1991-ben kezdte szakmai pályafutását. Képességeinek köszönhetôen lehetôsége nyílt arra, hogy 1993-ban a németországi anyavállalatnál dolgozzon egy évet. Elméleti és gyakorlati ismereteinek elmélyítése érdekében 1994-ben két hónapot az USA-ban töltött, ahol a munkavégzés ma már három csarnokban folyamatosan zajlik. A 23 fôt foglalkoztató vállalkozás számos család megélhetését és jövôjét biztosítja. A gyártástechnológiai folyamatban a tradicionális elemeket ötvözik a korszerû digitális eljárásokkal a XXI. század követelményeinek megfelelôen. Megbízható szakemberekkel dolgoznak, akik magas szintû szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Az igényesség, a határidôk pontos betartása jellemzi a munkavégzésüket, ezt igazolja az elégedett vevôi kör, a cég partnerlistája. A kezdetben egyetlen mûhelybôl és néhány munkatársból álló vállalkozás által elért eredmények példaértékûek, követendôek és sokak számára útmutatásul szolgálnak. A Mûvelôdési Ház programja október 26-án Pusztavámon megrendezésre kerül az új bor ünnepe, melynek keretein belül szüreti felvonulásra és az azt követô bálra kerül sor. A felvonulás a tavalyi évhez hasonlóan 15 órakor indul a Márkus-hegyi bánya parkolójából. Minden kedves érdeklôdôt és bálozót szeretettel várunk! A bálon a Tarjáni zenekar fogja a talpalávalót biztosítani, a bál ingyenes, de adományokat szívesen elfogadnak a szervezôk. További információ és asztalfoglalás Stettner Attilától, a tánccsoport elnökétôl kérhetô a 30/ as telefonszámon november 9-én Táncos minôsítô lesz a Pusztavámi Mûvelôdési Ház nagytermében. A rendezvényre az ország minden tájáról érkeznek tánccsoportok. A minôsítô megtekintése ingyenes, várjuk a kedves érdeklôdôket. A programról bôvebb felvilágosítás a plakátokon látható és Stettner Attilától kérhetô. 5

6 Osztálytalálkozó 50 év után A Pusztavámi Általános Iskola ban végzett növendékei, 50 év után is osztálytalálkozót rendeztek. A nem mindennapi rendezvényen 19 volt diák jelent meg. Az osztályból többen különbözô okok miatt már nem lehettek jelen, de néhányan egészségi problémákra hivatkozva maradtak távol. A félévszázados találkozót Unger Jánosné szervezte meg, aki fáradtságot nem kímélve kutatott a címek után. Viszonylag könnyû helyzetben volt, hiszen az osztály 20 évvel ezelôtt (a 30. évfordulón) már egyszer találkozott egymással, de a gyakori lakcímváltozások új kihívásokat jelentett számára. A volt diákok egy perces néma csenddel emlékeztek az elhunyt tanárokra és diáktársakra. Örömmel emlegették egykori tanáraikat: Endrôdi Alfréd,igazgatót, Kappel József, igazgató-helyettest, Halász János, osztályfônököt, dr. Drégelyvári László, Friedmann Józsefné, Sík Antal, Sík Antalné, tanárokat. Tóth Lajos, matematika-fizika szakos tanár volt az egyetlen, aki személyesen is jelen tudott lenni az osztálytalálkozón, ahol a diákok kinevezték ôt tiszteletbeli osztályfônöknek. A ma már nyugdíjas volt diákok örömmel üdvözölték egymást, majd következett a rendhagyó osztályfônöki A Pusztavámi Általános Iskola 1963-ban végzett növendékei ma Nyugdíjasaink a termálfürdôben óra. Unger Jánosné megnyitó szavai után Tóth Lajos tanár úr beszélt volt diákjaihoz. Mint érdekességet említette, hogy annak idején éppen kétszer volt idôsebb az akkor átlagosan 12 éves diákoknál, hiszen friss diplomás tanárként, elôször állhatott fel a katedrára. Ma már hangsúlyozta kissé humorosan, ez a kétszeres szám, óriási lenne. A nyugdíjas diákok a kitûnô közös vacsora után, még órákig a közös iskolai élményeket osztották meg egymással. Megállapodtak: újabb 20 évet nem várnak a következô találkozásig. Nédó Géza A Pusztavámi Nyugdíjas Klub szeptember 23. és 27. között Agárdon a gyógy termálfürdôben kedvezményes kezelésen vett részt. (Fotónk ott készült.) Már hagyomány, hogy minden évben nyugdíjasaink meglátogatják a környék egyik legszebb és legjobb gyógyvizét, ahol orvosi javaslatra, különbözô kezeléseket vehetnek fel. Ilyen például a masszás, az iszappakolás, a csoportos medence gyógytorna, a szénsavfürdô, a súlyfürdô, tangenton (vízsugárkezelés). Stettner Pál eredeti mestersége lakatos, de a villanyszerelô szakmát is elsajátította. Az Oroszlányi Szénbányáknál 35 évet dolgozott, innen ment nyugdíjba. Fiatal kora óta munkája mellett otthonosan mozgott a szôlészek, borászok körében is. Szüleinek öt helyszínen volt szôlôje, ahol testvérével (Jánossal) rendszeresen mûvelték a földet. Házassága révén, Móron egy szôlôföldet gondozott, ahol többféle bort tudott elôállítani. Ezt a földet késôbb feleségének szülei halála után megörökölték. Ez a móri terület 500 négyszögöl mondja Stettner Pál. Nagyon sok szôlôtôkét kivágtunk, mert elöregedett. Nem pótoltuk. A meglévô területen többféle szôlô terem, amit lábon el szoktam adni. Több szôlôfajtát termelek: Móri Ezerjót, Móri Leánykát, Traminit, Muskotályt. Persze hagyok a családnak is, hiszen saját szükségletünket ebbôl fedezzük. Bár el kell mondanom, hogy nem vagyunk szenvedélyes borivók. Azért készítünk otthon litert évente, hogy ne kelljen nagyobb családi ünnepen megvásárolni az üzletbôl. Így legalább tudom, mit fogyasztok Ilyen kis területen nem igazán gazdaságos a szôlôtermelés. Évente 3-4 alkalommal permetezni kell, s ha még ide számítom az utazási költséget, akkor veszteséget termelünk. A bornak ugyanis alacsony Szabályváltozás a jogosítvány körül Az eddigi 30 óra kötelezô gyakorlat mellett a jövôben 580 kilométert is le kell vezetni a B-kategóriás jogosítvány megszerzéséhez közölte a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) az MTI-vel, a közúti vizsgaszabályzatot érintô változtatásokról tájékoztatva. A hatóság közleményében hangsúlyozta a vezetési tapasztalat és az alapvetô technikák jobb elsajátítása érdekében kezdeményezték, a augusztus 15-tôl hatályba lépô változtatásokat. Az egyik legfontosabb módosítás, hogy a gyakorlati vizsgára jelentkezôknek ezentúl, kötelezô kilométerben meghatározott menettávolságokat is teljesíteniük az elôírt óraszámok mellett. Ez a B-kategóriás, vagyis a normál személygépkocsik vezetésére jogosító igazolvány esetében 580 kilométer megtételét jelenti a vizsga elôtt. Az NKH szerint a változtatás megszüntetheti azt a hibás gyakorlatot, amellyel a tanulók szinte álló autóban tanulnak vezetni. Újdonság továbbá, hogy a tanulóknak a közúti közlekedés szabályairól szóló elméleti vizsga elsô elôadásának napjától számított egy éven belül le kell vizsgázniuk. A határidôt elmulasztóknak újra kell kezdeniük a tanfolyamot. Szüreteltünk az ára, nem térül meg a ráfordítás. Persze nagy területen a költségek másképp alakulnak, van, akinek megéri. Több szôlésszel, borásszal is beszélgettem az utóbbi hónapokban, s az volt az általános vélemény, hogy ez a munka gazdaságilag veszteséges. Mégis szinte kivétel nélkül, odaadóan, becsületesen, tisztességesen gondozzák, ápolják a szôlôskerteket. Mi a titka a szôlôhöz, borhoz való vonzalomnak? Ha egyszer már meg van a szôlôskert, az ember szíve sajogna parlagon hagyni. A borkészítéshez szükséges felszerelések, kellékek majd minden családban megvannak. No meg a hagyomány, a tradíció A mi korosztályunk addig csinálja, amíg erôvel bírja. Szerencsére a fiatalok a szülôktôl átörökítették a szôlôhöz, borhoz való tiszteletüket, hûségüket. A jövôben is lesz szôlész, borász ezen a vidéken. Soha nem hal ki ez a mesterség szerencsére. N. G. Ezt a szabályt az október 1-je után induló tanfolyamokra kell alkalmazni. A motoros jogosítványra jelentkezôket érinti, hogy az elméleti tanfolyam és vizsga alól is mentesülnek azok, akik két éven belül jelentkeznek az újabb motoros kategóriára. A két éven túl jelentkezôknek sem kell a teljes tanfolyamot elvégezniük, nekik kategóriától függôen meghatározott óraszámú oktatásban kell részt venniük. Egyszerûsödtek a képzésre beiratkozás feltételei, nem lesz szükséges az orvosi alkalmasság, illetôleg az alapfokú iskolai végzettség igazolása a képzésre történô felvételkor. Ezekrôl a tanulónak elegendô lesz nyilatkoznia, de a tanulót tájékoztatni kell a vizsga késôbbi feltételeirôl. Az elméleti vizsgáztatást érinti még, hogy a hallássérültek is tehetnek szóbeli vizsgát, amelyen a közlekedési hatóság által kirendelt jelnyelvi tolmács mûködik közre. (forrás: MTI) 6 Pusztavámi Krónika október

7 TeSzedd! szemétgyûjtési akció Pusztavámon Szeptember 14-én a Pusztavám Község Polgárôr Egyesülete is részt vett a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ) által hirdetett TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért elnevezésû szemétgyûjtési akcióban. Az országos kezdeményezés célja az volt, hogy az önkéntesek minél több helyen tisztítsák meg lakókörnyezetüket az illegálisan lerakott szeméttôl. A harmadik alkalommal megszervezett szemétszedésben a munkát az országos és megyei Polgárôr-szövetség is segítette az információközléssel és az igényelt TeSzedd! - logóval ellátott gyûjtôzsákok és megfelelô mennyiségû kesztyûk, plakátok biztosításával. Jó érzés, hogy országszerte nagyon sok szervezet jelentkezett a szemétgyûjtésre. A pusztavámi polgárôrök 16 fôvel vettek részt a helyi szemétszedésben. A szakadó esô ellenére nagy igyekezettel gyûjtöttük a szemetet az általunk vállalt területen, a Tölgyes irányába vezetô utakon, az erdôs részeken és a tölgyesi játszótéren. Munkánkba rendszeresen bekapcsolódik Kiss János helyi lakos is, aki éber szemmel figyeli, ha valaki zsákos szemetet rak le az erdei út mentén. A rossz idô ellenére lelkesen dolgozott kis csapatunk. Igaz, bôrig áztunk, csupa sárosak lettünk, de nem ez volt elszomorító és lehangoló, hanem az a tény, hogy egy-egy eldobott flakon, papír, egyéb apróság mellett teli zsák háztartási Képaláírás: Polgárôreink 19 zsák szemetet szedtek össze Pusztavámi Krónika október hulladékot is találtunk. Sajnos, ez azt bizonyítja, hogy egyes szemetelôk nem tartják fontosnak a közterületek tisztaságát. Talán jobban vigyáznának községünk értékeire, tisztaságára, ha ôk is, és minél többen bekapcsolódnának a falutakarítási munkákba. S akkor az ilyen emberek az önkéntes részvétellel másképp látnák a tevékenység lényegét, jobban ügyelve környezetük tisztaságára. Örültünk, hogy a rossz idô ellenére vállalkozásunkat teljesítettük. Az összeszedett 19 zsák szemét lerakóhelyre történô szállítását Pintér István polgárôr, a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Pusztavámi Erdészetének igazgatója vállalta és oldotta meg, ahonnan a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szállítja el a kommunális hulladékkal együtt. Úgy gondoljuk, hogy ezzel a cselekedettel eleget tettünk az Önkéntesek a Tiszta Magyarországért környezetvédelmi feladatnak, s teljesül a hosszú távú cél: senki nem dobja el környezetét rongálva, csúfítva a szemetet. Fogjunk össze! Vegyük fel közösen a harcot azokkal szemben, akik illegálisan szemetelnek! Bízzunk benne, hogy egyre kevesebb lesz az eldobott szemét, hiszen a közterületek, parkok, utak ugyanúgy hozzánk tartoznak mindennapjaink életterei, részei, mint saját otthonunk, amelyet igyekszünk minél szebbé tenni. Finta János polgárôr elnök Magyar Kupa Pusztavám Bodajk 2 0 (1 0) Pusztavám: 50 nézô, vezette: Rózsa J. Gólszerzô: Tálas R. (16. és 75. percben). Páros kiállítás: Zóka R. és Tetzli (77. percben) Összeállítás: Kiss V., Rozembaum, Klein, Németh, Zséfár, Czéh K., Magosi, Kocsis D., Zóka R., Szántó. Cserék: Kertai, Netzkár, Fett B., Veress, Katóka. A mérkôzés jól kezdôdött, többet volt a labda a hazaiaknál. Néhány távoli lövés jelezte mezônyfölényüket, de a befejezések pontatlanok voltak. A Pusztavámi TC csapata a Bodajk elleni mérkôzés után A lendület egészen az elsô negyedóra végéig tartott, ekkor a vendégek középpályása Erdei II. futott el a jobb szélen, veszélyesen középre adott, de a védelem jól állt a lábán. A 15. perctôl ismét a Pusztavám vette át az irányítást, egyre több helyzetet alakított ki a bodajki kapu elôtt. A 16. percben egy mintaszerû támadás futott a jobb szélen. A rosszul helyezkedô vendég-védelem mellett Czéh középre adott, Tálas a 16-os elôterében jobb belsôvel laposan a jobb sarokba helyezte a labdát. Okos gól volt! 1-0. Az elsô félidô végére ismét magára talált a bodajki legénység, de a hazai védelem Kiss kapus és Klein vezérletével minden támadást visszavert. Szünet után a Bodajk nagy erôket mozgósított az egyenlítés reményében. Különösen Bobori, és az Erdei fivérek jeleskedtek, de Kiss V. kapusunk eszén, egyik sem tudott túljárni. A Pusztavám talán érezve a veszélyt, ismét támadólag lépett fel. Sorra alakította ki helyzeteit, ám Olteán, a vendégek kapusa a helyén volt. A 70. percen az addig kiválóan védô portás is tehetetlennek bizonyult: a leshatáron álló Tálas egy elôrevágott labdát szépen lekezelt, kapura fordult vele, felnézett, s a kifutó Olteán mellett a jobb alsó sarokba gurított. Az ellenfél szurkolói lest reklamáltak, ám a játékvezetôk a gólt érvényesnek ítélték: 2 0! Ezt követôen egy felesleges kakaskodás borzolta a szurkolók kedélyét: Zóka R. és Tetzli a 77. percben szabálytalankodott egymással, a játékvezetô mindkettôt kiállította. A mérkôzés hátralévô részében csak a hazaiaknak volt komoly helyzete, de azok sorra kimaradtak. A csereként beállt Fett B. egy fél szezonra való gólhelyzetet puskázott el. A labdarúgás örök törvénye: egy csatár csak akkor tud gólt lôni, ha a lövés elôtt koncentrál, és megfelelôen higgadt. Persze az sem árt, ha lövés elôtt felnéz! A lényeg azonban az, hogy a Pusztavám TC a Magyar Kupa 3. fordulóját sikerrel vette és várhatja a sorozatban új ellenfelét. Kovács Zoltán a Bodajk edzôje: Nem tudtuk megismételni a bajnoki nyitányon mutatott eredményes játékunkat. A Pusztavám ma minden csapatrészében jobb volt, megérdemelten gyôzött. Az eredmény inkább ránk nézve hízelgô, ugyanis több góllal is kikaphattunk volna. Kocsis Jenô a PTC edzôje: Nagyon örülök a gyôzelemnek, ugyanakkor bosszankodom a sok kihagyott helyzetért. A bajnokság elsô fordulójában hazai pályán Bodajktól 2-1-es vereséget szenvedtünk, most sikerült visszavágnunk. Anyakönyvi hírek SZEPTEMBER Születések: Augusztus 29. Máhr Ármin István (édesanyja: Boldis Beáta). Szeptember 10. Balassi Brendon Ozirisz (édesanyja: Farkas Andrea). Szeptember 21. Brumbauer Benett (édesanyja: Farkas Korina) Halálozások: Petrovics István (szeptember 3.) Zsubori Károly (szeptember 6.) 7

8 Labdarúgás Gyúró Pusztavám 0 3 (0 1) Megye II. osztályú labdarúgó- mérkôzés, 2. forduló, vezette: Varga Gy. (Béd I., Béd Á.) Összeállítás: Kiss V. Rozembaum A., Klein M., Czéh M., Kocsis D. (Fett M.), Magosi B., Zséfár S., Katóka R. (Fett B.) Zóka R., Szántó D. (Tálas R.), Czéh K. Góllövôk: Klein M. (12. p.), Katóka R. (63. p.), Tálas R. (84. p.) Ifjúsági csapatunk jól hangolt a mérkôzésre, ugyanis sima 3 0-ás gyôzelmet aratott. A felnôtt mérkôzés is úgy alakult, ahogy elterveztük, hiszen már az elsô percektôl kezdve igen nagy nyomást gyakoroltunk az ellenfélre. A 12. percben a házi gólfelelôsünk, Klein lépett ki a védelem tengelyébôl és megszerezte az elsô gólunkat 0 1. Sajnos az elsô félidôben sok helyzetet elpuskáztunk. A második félidôben sem hagytunk az ellenfélnek egy szusszanásnyi idôt sem, ott folytattuk, ahol az elsô félidôben abbahagytuk. 63. perc: Katóka R. lôtt újabb gólt perc: a csereként beállt Tálas lôtte az utolsó gólunkat A mérkôzés összképe alapján sima idegenbeli gyôzelmet arattunk. Pusztavám Pátka 13 0 (6 0) Megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó- mérkôzés, 3. forduló. Pusztavám, 100 nézô, vezette: Altorjay (Stumf, Szatmári). Összeállítás: Kiss V., Rozembaum (Netzkár), Klein (Kertai), Czéh M., Kocsis, Magosi (Tálas), Zséfár, Nánási (Szántó D.), Fett M. (Czéh K.), Zóka, Katóka, Góllövôk: Zóka (1. p.), Fett M. (4. és 36. p.), Kocsis (35. p.), Klein (37. és 52. p.), Katóka (40. és 55. p.), Szántó (68. és 70 p.), Tálas (78. és 86. p.), Zséfár (79. p.) Formálódó ifjúsági csapatunk 0 0-ás döntetlent játszott. Már 3 forduló van mögöttük, de még gólt sem kaptak! Felnôtt csapatuk az ezer sebbôl vérzô Pátka csapatát Ko -val küldte haza 13 0 ra nyertünk, ez még gombócból is sok. Zóka kezdte meg a gólgyártást a 27. másodpercben, gólt lôtt még Fett M (2), Klein M (2), Katóka R. (2), Szántó D. (2), Tálas R. (2), Kocsis D. (1), Zséfár S. (1). Ilyen arányban is megérdemelten nyertünk, szurkolóinkat maximálisan kiszolgáltuk. Végre itthon egy igen komoly kiütéses gyôzelmet arattunk. Gratulálunk a csapatnak, csak így tovább! Képolnásnyék Pusztavám 1 2 (1 1) Megye II. osztályú bajnoki labdarúgó mérkôzés 4. forduló. Pusztavám: 100 nézô, vezette: Altorjay (Gellért, Tóth III.) Összeállítás: Kiss V., Rozembaum A., Klein M., Czéh M. (Fett B.), Kocsis D., Magosi B., Nánási Gy. (Veress B.), Zséfár S. (Kertai Zs.), Zsóka R., Katóka R. (Netzkár R.), Fett M. (Czéh K.) Gólszerzôk: Szabó A. (35. percben), ill. Katóka R. (1 perc és 56. perc) Ifjúsági csapatunk sajnos 4 1 es vereséget szenvedett, de a mérkôzést látva, akár több góllal is megnyerhették volna a meccset. A felnôtt mérkôzés jól kezdôdött számunkra, ugyanis az elsô percben Katóka R. szemfüles góljával megszereztük a vezetést perc: Kiss V. védett biztosan. 14. perc: Zséfár lövése száll mellé. 35. perc: 11-esbôl egyenlített a hazai csapat perc: Kiss V. óriási bravúrral védett. 56. perc: A nagyon agilisan futballozó Czéh K. gyönyörû beadását Katóka R. fejelte a hálóba 1 2. A hátralevô fél órában a két tizenhatos közt folyt a játék, de igazi gólhelyzet nem alakult ki. A hazai csapat nehezen viselte a vereséget, ugyanis elég alattomosan futballoztak, de hál Istennek senki nem sérült meg. Nagyon fontos 3 pontot szereztünk, remekül játszott a csapat. Pusztavám Pázmánd 2 0 (1 0) Megye II. osztályú labdarúgó- mérkôzés 5. forduló. Pusztavám: 100 nézô, vezette: Szabó Csaba (Nyusa László, Pataki Dániel). Összeállítás: Kiss V., Klein, Czéh M. (Netzkár), Kocsis D., Magosi (Veress), Czéh K. (Kertai) Zséfár, Zóka Katóka (Emmerling), Szántó (Tálas). Gólok: Szántó (43. p.), Tálas (71. p.) Ifjúsági csapatunk remek játék után 6 1 arányú gyôzelmet aratott. A felnôttek már az elsô félidôben eldönthették volna a mérkôzést, de a jobbnál jobb helyzeteket is elpuskázták. Végül a 43. percben Czéh M. harcossága után Szántó D. szerezte meg a vezetést 1 0. A második félidô ott folytatódott, ahol az elsô abbamaradt: helyzet hátán helyzet volt, de gólt csak a 71. percben sikerült szerezni, mikor is Veress B. okosan fejelt Tálas R. elé, aki nem hibázott 2 0. Több gólt már nem sikerült szerezni, de a lényeg, hogy egy kötelezônek számító gyôzelmet húzott be a csapat. Pusztavám Pákozd 3 1 (1 0 Megye II. osztályú labdarúgó- mérkôzés 6. forduló. Pusztavám: 100 nézô, vezette: Farkas István (Szabó A., Tisler Á.) Összeállítás: Kiss V., Rozembaum, Klein, Czéh M., Kocsis D., Magosi, Czéh K. (Németh R. 88. p.), Zséfár, (Netzkár J. 77. p.), Zóka Katóka R. (Veress B. 80. p.), Fett M. (Szántó D. 46. p.) Gólok: Zséfár (8. p.), Katóka (75. p.), Netzkár J. (87. p.) ill. Szabó B. (78. p.) Ifjúsági csapatunk súlyos, 6 0 arányú vereségbe szaladt bele! A felnôttek jól kezdték a mérkôzést, ugyanis a 8. percben Zséfár S. életerôs lövése talált utat az ellenfél kapujába 1 0. Az elsô félidôben még számos lehetôségünk volt, de gólt nem tudtunk szerezni. 75. perc: Katóka R. egy ügyes csel után eredményeskedett perc: a semmibôl szépített az ellenfél perc: a csereként beálló Netzkár J. szenzációs megoldása után biztosította be a gyôzelmet 3 1. Ismét sikerült nyerni egy nagyon kulturáltan futballozó ellenfél ellen. A gólarány sokkal nagyobb lehetett volna, ha a második félidôre beállt pusztavámi fiú ( Szántó D.) nem játszik indiszponáltan. Egymaga legalább három gólt lôhetett volna. Ennek ellenére kimondottan tetszetôsen játszott a hazai csapat. hely csapat M GY D V LG KG GK P megjegyzés 1. TORDAS PUSZTAVÁM ISZKASZENTGYÖRGY ERCSI PÁKOZD BODAJK VÁL VÉRTESACSA MÁNY CSÁKVÁR II PÁZMÁND PETTEND KÁPOLNÁSNYÉK PÁTKA FEHÉRVÁRCSURGÓ GYÚRÓ Pusztavámi Krónika ISSN Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Tagjai: Kubinyi Balázs alpolgármester, Nédó Géza főszerkesztő, Leitner Andrea művelődésszervező, Brücklné Staudt Mónika óvodavezető, Visztné Kemele Szilvia iskolaigazgató. Műszaki szerkesztő: Losjak László, A szerkesztőség telefonszáma: 30/ Kiadó: Pusztavámi Községi Művelődési Ház A szerkesztőség címe: Nyomdai munka: ALTO Nyomda Kft. Székesfehérvár, Irinyi Dániel u. 6. sz. Telefon: 22/ , címe: 8 Pusztavámi Krónika augusztus

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. Tel, Fax: 22/417-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pusztavám Község Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014.

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. PILISCSÉVI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT J e g y z ő k ö n y v Készült: Helye: A Piliscsévi Szlovák Önkormányzat 2014.02. 05-én (szerdán) 09.00 órakor megtartott kihelyezett üléséről. Piliscsévi Aranykapu Egységes

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése.

A nap fő programja a Városi Uszoda látogatása volt, valamint a Városi Streetball Bajnokság megtekintése. Három nap veled A jászkiséri Csete Balázs Általános Iskola a Három nap veled elnevezésű pályázatot immár második éve nyeri meg. A 2007-2008-as tanévben az Egri Gyakorló Általános Iskola diákjaival tölthettünk

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT A KEKSz Program célja KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT 1. Olyan - a szűken vett tanuláson kívüli - tevékenységek szervezése és rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális érzékenységét, és

Részletesebben

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány

Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Vidékfejlesztési és Összművészeti Fesztivál Mihályháza Időpont: 2014. április 26. szombat Szervező: Sanogenesis Alapítvány Helyszín: -Mezőlaki Általános Művelődési Központ Tagiskola Mihályháza. -Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 9/2013 szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. Tel.:/44/510-105. A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása

Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17. Tel.:/44/510-105. A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása Fehérgyarmati Városi Diák- és Magyar Labdarúgó Szövetség Szabadidősport Szervező Bizottság Sz.-Sz.-B. Megyei Igazgatóság Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2. Fehérgyarmati Csoportja Tel.:/44/510-236 Fehérgyarmat,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket.

KÖSZÖNTŐ. Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai Országos Bajnokság futsal-döntőjének csapatait, sportolókat és vezetőiket. MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG NŐI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT FÉRFI FUTSAL DÖNTŐ A KUPÁÉRT Széchenyi István Egyetem Győr 2009. március 9-10. KÖSZÖNTŐ Örömmel köszöntöm a Magyar Egyetemi és Főiskolai

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz

Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz Bozsik - Gyermek Egyesületi Program Eljárási Rend, Szakmai Követelmények 2011 ősz A torna előkészítése 1. Általános követelmények Körzeti tornát ott lehet rendezni, ahol minimálisan 4-5 sportszervezet

Részletesebben

3. nap 2014. 05. 08.

3. nap 2014. 05. 08. 3. nap 2014. 05. 08. Újra korán kellett ébredni 6.00 órakor, ami Magyarországon 5 órának felel meg az időeltolódás miatt. Ma is sok érdekes hely vár ránk. Reggeli után Fehéregyházára vezetett az út. Szép

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/2/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28. napján 15.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 9/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 10/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 20-án

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA

AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA 5. AZ ISKOLÁK HELYREÁLLÍTÁSA A tanítás megkezdésével egy idõben megindult az iskolák helyreállítása is. Kitartó, szívós munka kezdõdött meg és hosszú évekig tartott, míg a háború áldozatául esett iskolák

Részletesebben

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 18:30

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

2. nap 2014.05.07. Szerda

2. nap 2014.05.07. Szerda 2. nap 2014.05.07. Szerda Az előző napi hosszú út után nem túl frissen ébredtünk a második nap reggelén, de a finom reggeli és a tartalmas útvonal lelkesítőleg hatott mindenkire. - Irány Parajd! hangzott

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás FEKOSZ Sportkupa Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen Versenykiírás 1. A verseny bemutatása A Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége által 2013. április 26 28. között Debrecenben

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Isztiméri Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 26-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Isztimér, Köztársaság u. 77 Jelen vannak: Gerstmár Szilvia elnök Schneider György elnökhelyettes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény.

A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Kedves Lakók, Szülők, Gyerekek! A Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ többcélú intézmény. Alaptevékenysége az iskoláskorúak általános iskolai oktatása, napközi otthonos ellátásuk, a gyermekek, fiatalok,

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk:

ALSÓNYÉK. 1. A település területére vonatkozó információk: ALSÓNYÉK 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 3204 ha 6302 m2 Ebből szántó 2486 ha 2422 m2 gazdasági erdő 131 ha 8569 m2 védett terület - ipari hasznosítású - terület egyéb 586

Részletesebben

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár

Vasvár Dr. Bendefy László Városi Könyvtár Időpont Rendezvény neve Rendezvény helyszíne Programszervező Elérhetősége 2008. január 5. A titok- Kamráktól a jégtrónusokig (India, Nepál, Tibet) vetített képes előadás 2008. január 5. Jeles napok- népszokások

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább

Majd a híres Rákóczi lépcsőn át jutottunk el a Rákóczi várba, ami bár még zárva volt, mégis beengedtek bennünket. Késő délután indultunk tovább HATÁRTALANUL! HATÁRTALANUL! pályázat keretében a 7. évfolyamosok - 18 fő 2 kísérő pedagógussal - május 15.-május 18. között Erdélyben tanulmányi kiránduláson vettek részt. 1. nap 6 órakor indultunk Kállósemjénből.

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló

Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló Nagyvisnyói sporttábor 2014. augusztus 17.- Beszámoló A nagyvisnyói táborban 170 diák vett részt, és 7 kisebb tábort foglalt magába. A mi táborunk a kézilabda lánytábor, amelynek 40 résztvevője volt. Ezen

Részletesebben

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen

PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen PROGRAMOK - 2014 - Designed By: Pmen Január 10-18. Kilenced Árpád-házi Szent Margit tiszteletére szent mise. Január 27. Kávé és gyógy gomba bemutató a Múzeum és Könyvtárban. JANUÁR FEBRUÁR Február 8. Hagyományőrző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. valamennyi képviselő Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14 sz. alatti székhelyén 2013. november 6-án 16.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 5/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása

Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Egy rétsági gyűjtő bemutatkozása Pfaff László vagyok, 65 éves nyugdíjas. 1966-67-ben voltam előfelvételis vegyi- sugárfelderítő Hódmezővásárhelyen. Szakaszparancsnokom Cserhalmi Mihály fhdgy., aki vezérőrnagyként

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesüle t Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok e tevékenység

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló

Újvárosi városrészi nap. LEADER rendezvény. Beszámoló Újvárosi városrészi nap LEADER rendezvény Beszámoló A rendezvény helyszíne: 6800 Hódmezővásárhely, Széchenyi tér A rendezvény időpontja: 2012. július 21. A Visszhang utcai Olvasókör 12 éve rendezi meg

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana

Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák. Lengyel Diana Anyanyelvünk magyar, nemzetiségünk szlovák Lengyel Diana - kezdtek bele a lányok mosolyogva a beszélgetésbe. Nagyon kevesen tudnak rólunk, ha megmondjuk, honnan és kik vagyunk, nagy szemeket meresztenek

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból

Bor Baráti Kör. képes krónikája 2001. Október Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból A Bor Baráti Kör képes krónikája 2001. Megszületik az ötlet, és hirtelen elhatározásból elmegyünk Egerbe, a Szépasszony völgybe. Következő héten borkóstolót tartunk (képen balról jobbra: Miki, Konyak)

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek

Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek 8.00: az osztályok levonulása a tornaterembe (alsó tag. 1-3.: szőnyeg+padok; 4.a + 4.b + felső tag. székekkel). 8.15: Nemzetiségi műsor 1. Magyarországi Németek

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107

Szakmai beszámoló a Természettudományos Muzeológusok Találkozója 2013. pályázathoz azonosító szám 3508/01107 Szakmai beszámoló a pályázathoz azonosító szám 3508/01107 A találkozó ismertetése 2013. augusztus 26 28-án rendeztük meg a természettudományos muzeológusok 31. találkozóját. A Magyar Természettudományos

Részletesebben

Összefoglaló a Nyári táborról

Összefoglaló a Nyári táborról TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése

Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése Búzavirág SC 2009. évi közhasznúsági jelentése. Számviteli beszámoló Az évet 46.000 Ft maradvánnyal kezdtük ekkor érkezett meg a Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól a 0.000 Ft pályázati támogatás.

Részletesebben

Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Alapítva: 1989

Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Alapítva: 1989 Sárospataki Református Kollégium Alapítvány Alapítva: 1989 Kedves Pataki Diáktársunk! Szeretnénk informálni Téged a Sárospataki Református Kollégium Alapítvány körüli eseményekről és jövőbeni terveinkről,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2013. május 2. Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal jelen van: Sütő Károly aljegyző, irodavezető, Balkáné Magyar Valéria, a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetője. Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sárvár Város Sárvári Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselő-testület 2012. szeptember 25-én (kedden) 10.00 órai

Részletesebben

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014.

Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07. http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület 8000 Székesfehérvár, Budai út 52. Adószám: 18482571-1-07 http://www.gyongyvirag-te.hu/ 4/2014. számú körlevél 2014. júliusi augusztusi programkiírás Fontos tudnivalók:

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK A MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUMMAL AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁHOZ szervezet/intézmény/egyesület tevékenység honlap Bice-bóca Hátrányos Helyzetűek Nagycsaládosok

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ 1/656-1/2015/I Üi.: Varga Erika Tárgy: Farkas Éva Erzsébet polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

F I E S Z T A F O C I A S T A D I O N B A N DUNAÚJVÁROS, 2013. JÚLIUS 13.

F I E S Z T A F O C I A S T A D I O N B A N DUNAÚJVÁROS, 2013. JÚLIUS 13. V. Z E U S N Y Á R I F O C I F I E S Z T A F O C I A S T A D I O N B A N DUNAÚJVÁROS, 2013. JÚLIUS 13. A RENDEZVÉNY FŐTÁMOGATÓJA DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA V. Z E U S N Y Á R I F O C I

Részletesebben