Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei"

Átírás

1 Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei (Üzletszabályzat)

2 2 KÉZI ZÁLOGHITELEZÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Üzletszabályzat) A CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. (székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 1.) továbbiakban: Társaság) a kézizálog hitelezés tevékenységét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének július 25. nap, E-I-770/2005 számú határozattal kiadott engedélyével végzi. Felügyeleti Hatósága a Magyar Nemzeti Bank (1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Központi levélcím: 1534 Budapest, BKKP Postafiók: 777.) Jelen Záloghitelezés Általános Szerződési Feltételeit (a továbbiakban: Üzletszabályzatot) kell alkalmazni a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. által megkötendő ingó záloggal biztosított zálogkölcsön ügyletek vonatkozásában. A Társaság kézizálog hitelezési tevékenységét a cégjegyzékben székhelyként, telephelyként és fióktelepként bejegyzett zálogfiókjaiban folytatja, jelen üzletszabályzat a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. összes zálogfiókjára és egyéb telephelyén illetve székhelyén működő tevékenységére vonatkozik. I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Alkalmazási kör 1.1 Az Üzletszabályzat alkalmazásában Felek az Ügyfél (Adós) és a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. (Hitelező). Ügyfél az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli társaság, akinek a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. zálogkölcsönt nyújt, illetve aki a zálogjegy birtokosa A Záloghitel Zrt. tevékenysége kiterjed: zálogkölcsön nyújtására, zálogtárgyak raktározására, őrzésére zálogtárgyak kiváltásával kapcsolatos feladatok ellátására, elveszett, ellopott, megsemmisült zálogjegyekkel kapcsolatban kezdeményezett letiltásokra és feloldási munkálatokra, ( 1. sz. melléklet) a fenti tevékenységekkel kapcsolatos adminisztrációs és ellenőrzési teendők ellátására, ki nem váltott zálogtárgyak értékesítésére és az azzal kapcsolatos teendők ellátására, 1.3 Jelen Üzletszabályzat rendelkezései irányadók mindazokban a kérdésekben, amelyekről az adott esetre vonatkozó zálogjegy (3. sz. melléklet) kifejezetten nem rendelkezik. Az üzletszabályzat nyilvános, az minden a Tárasságnak az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében hozzáférhető, a Társaság honlapján is megtekinthető.

3 3 II. ZÁLOGKÖLCSÖN NYÚJTÁSA 1. Kölcsönszerződés 1.1 Zálogkölcsön nyújtása az Ügyfélnek kölcsönszerződés illetve zálogjegy kiállítása alapján történik, a pénzösszeg rendelkezésre bocsátásával. A kölcsön fedezetéül az Ügyfél zálogjogot enged ingó vagyontárgyain, melyek nemesfémből készült ékszerek, tárgyak, drágaköves ékszerek, márkás órák, márkajelzéssel ellátott porcelánok vagy érvényes jótállással rendelkező műszaki cikkek. A szerződést a zálogjegy testesíti meg, amelynek hátlapján az Általános Szerződési Feltételek leglényegesebb pontjai, előlapján pedig a zálogtárggyal kapcsolatos adatok találhatóak. (3. sz. melléklet). A zálogjegy a Ptk. 5:89 par. (6) bekezdése alapján értékpapírnak minősülő okirat, melynek kibocsátója a Hitelező és amelynek birtokosa a Hitelezővel szemben jogosult arra, hogy az előlapon meghatározott kölcsönösszeg és járulékai megfizetése ellenében, a türelmi idő végéig kiváltsa a zálogtárgyat. Az Ügyfél a szerződés létrejöttéig díjmentesen jogosult visszalépni a szerződéskötéstől A Társaságot szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A Társaság a szerződés megkötését indokolás nélkül megtagadhatja. 1.3 Nem köthető szerződés, illetve nem válthatja ki a zálogjegy bemutatásával sem a zálogtárgyat 18. életévét be nem töltött személy, illetve akinek a zálogügylet intézéséhez szükséges belátási képessége egyértelműen láthatóan hiányzik vagy jelentős mértékben csökkent. 1.4 A szerződéssel kapcsolatos ügyintézés helye az a zálogfiók, ahol a Szerződés megkötésre került A szerződéskötést megelőzően az Ügyfél átadja az elzálogosításra felkínált zálogtárgyat. A nemesfém zálogtárgyon a Társaság becsüsi szakvizsgával rendelkező munkatársa vagy külső szakértő-becsüs a zálogtárgy nemesfémtartalmának megállapítása és a fémjelzéssel jelzett finomságának megvizsgálása céljából szükség esetén próbasavval és reszeléssel vizsgálatot végezhet. Nemesfémtárgy roncsolásos vizsgálata kizárólag az Ügyfél szóbeli beleegyezésével történhet. A szerződéskötést megelőzően a Becsüs és az Ügyfél megállapodik a Szerződés futamidejéről (lejáratáról), valamint a kölcsön összegéről A zálogkölcsön összege nem haladhatja meg kézi zálog esetén a becsérték legfeljebb 90 %- át. Ez alól kivételt képeznek az olyan állapotú tárgyak, melyek javítás nélkül azonnal értékesíthetőek vagy kicsi javítás után forgalomképes termékké válnak. Ilyen esetekben a becsüs jogosult a becsérték 100%-át kölcsönként kihelyezni. A Társaság felelőssége a kézizálogba adott zálogtárgy zálogjegyen feltüntetett becsértékéig terjed. 2. A zálogtárgy 2.1. Kézizálog tárgya csak olyan, személyi tulajdon körébe tartozó nemesfémből készült ékszer és tárgy, márkás óra, márkajelzéssel ellátott porcelán vagy érvényes jótállással rendelkező műszaki cikk lehet, amely kereskedelmi forgalomba hozatalra és zálogkezelésre alkalmas. Műszaki cikkek esetében a választható leghosszabb futamidő 30 nap, hosszabbításra egyszer van lehetőség. 2.2 Az Ügyfél csak olyan tárgyat ajánlhat fel a kézizálog kölcsön fedezetéül, amely zálogtárgy a kizárólagos tulajdonában van és amelynek tekintetében rendelkezési joga korlátlan, továbbá nincs másnak a zálogtárgy vonatkozásában olyan joga vagy igénye, amely a Hitelező zálogtárgyból való kielégítési jogát korlátozná vagy kizárná. A tárgy zálogba adásával az Ügyfél szavatolja, hogy a zálogtárgy az előbbiekben megjelölt kritériumoknak megfelel. 2.3 A kézizálogjog jogosultja a zálogtárgyat köteles épségben megőrizni, és a zálogjog megszűnésekor azt a zálogkötelezettnek visszaadni.

4 4 3. A zálogkölcsön futamideje 3.1. A zálogkölcsön lejáratát az Ügyfél határozza meg. A kézizálogkölcsön legrövidebb futamideje 1 nap a leghosszabb 90 nap. A Társaság által aktuálisan kínált futamidejű kézizálogkölcsönök a Záloghitel Kondíciós Táblázatban kerülnek közzétételre, mely minden zálogfiókban és a Társaság honlapján is megtekinthetők A zálogkölcsön meghosszabbítása abban az esetben lehetséges, ha a már eltelt időszakra vonatkozó kamat és egyéb költségek megfizetésre kerültek. Mivel a hosszabbítás a régi zálogkölcsön kiváltása és egy új zálogkölcsön megkötése, így az újbóli zálogkölcsön nyújtása a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. részéről megtagadható. A meghosszabbítás időpontjában az éppen aktuális, érvényben lévő záloghitelezési kondíciók alapján kerül a zálogkölcsön kihelyezésre, mely kondíciók eltérhetnek az eredeti szerződés feltételeitől. 2. A kölcsön díja, költségei A kölcsönszerződés ellenértékeként az Ügyfél a következő díjtételek megfizetésére köteles. Az aktuális díjak és kamatok mindenkori mértékét, illetve összegét a zálogfiókokban kifüggesztett hirdetmény tartalmazza. 4.1 A kamat A napi kamat a kölcsön nyújtásának napjától a visszafizetésig, a kölcsön meg nem fizetése esetén, amennyiben a tárgy kényszerértékesítésre kerül a türelmi idő végéig számítandó. A kamat számítása napi kamatszámítással, a 365 napos év figyelembevételével történik. A kamat alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg, illetve annak vissza nem fizetett része. A kamat esedékessége a kölcsön visszafizetésének vagy prolongálásának napja. Amennyiben az ügyfél a türelmi idő után, de még a kényszerértékesítés előtt kiváltja vagy meghosszabbítja a zálogtárgyat, a kamat esedékessége a kölcsön visszafizetésének vagy prolongálásának napja. A kamat számítása az alábbiak szerint történik: az éves kamat 365-öd része szorozva a kölcsön nyújtásától a kölcsön visszafizetésének napjáig számított napok számával. A kamatszámítás képlete : 4.2. Késedelmi kamat tőke * kamatláb %-ban * kamatozó napok száma A kézi zálogkölcsön késedelmes visszafizetése esetén a lejárat napjától a tényleges kiváltásig terjedő időszakra (türelmi idő) az adós késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat egy meghatározott mértékű egyszeri díj, melynek alapja a kölcsönösszeg. A késedelmi kamat esedékessége a kölcsön visszafizetésének vagy prolongálásának napja. A türelmi idő minden esetben, függetlenül a futamidő hosszától, 30 nap Kezelési díj A zálogkölcsön felvétele után az Ügyfél meghatározott mértékű egyszeri kezelési díjat köteles fizetni. A kezelési díj alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg. A kezelési díj esedékessége a kölcsön visszafizetésének vagy prolongálásának napja. A kezelési díj a zálogjegy elkészítésével, kiadásával a zálogügylet lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások és technikai feltételek biztosításának ellenértékeként fizetendő.

5 Prolongálási (hosszabbítási) díj Futamidő hosszabbítás esetén az Ügyfél meghatározott mértékű egyszeri prolongálási díjat köteles fizetni. A prolongálási díj alapja a Szerződésben meghatározott kölcsönösszeg. A prolongálási díj esedékessége a kölcsön hosszabbításának a napja Külön díj Az Ügyfél külön díjat köteles fizetni amennyiben a türelmi idő lejáratát követően kívánja kiváltani a zálogba adott értéktárgyát. A külön díj egy meghatározott mértékű egyszeri díj. A külön díj a zálogtárgy megkeresése és a felmerülő többlet adminisztráció, illetve esetleges szállítási költségek ellenértékeként fizetendő. 3. A zálogjegy 5.1. A zálogkölcsön nyújtásának igazolására, a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. a zálogtárgyról az Ügyfél részére zálogjegyet állít ki. (lásd 3. sz. melléklet) A zálogjegy tartalmazza: a zálogkölcsönt nyújtó nevét és címét, adószámát a zálogjegy számát, az elzálogosítás időpontját (év, hó, nap), a kölcsön lejártának időpontját (év, hó, nap), türelmi idő lejáratát (év, hó, nap), a zálogtárgy leírását, megjelölését, súlyát illetve mennyiségét, a zálogtárgy betűkkel és számokkal kiírt becsértékét, a zálogkölcsön betűkkel és számokkal kiírt összegét, elzálogosítás napján esedékes díjak összegét Adós által a lejárat napján visszafizetendő összeg utalást az Üzletszabályzatra és a hatályos Kondíciós Listára, utalást a zálogtárgy kiváltására és értékesítésére, valamint a zálogba adóval történő elszámolásról rendelkező szabályokra, a Záloghitel bélyegzőjét, valamint az ügyintéző kézjegyét, Amennyiben a zálogjegyen a számmal és betűvel is meghatározott értékekben eltérés található, a betűvel kiírt érték az irányadó. Nemesfémtárgyak esetében a zálogjegyen szereplő mennyiségi adatokat illetően a súly az irányadó Anonym zálogügyletek (pénzmosási értékhatárt el nem érő készpénzes ügyletek) esetén a zálogfiók által kiállított zálogjegy szabadon átruházható, bemutatóra szóló és tulajdonosa számára biztosítja a zálogjegy birtoklásából eredő összes jogokat. A pénzmosási értékhatárt elérő készpénzes ügyletek esetében az Ügyfél csak személyesen vagy teljes bizonyító erejű okiratban erre feljogosított meghatalmazottal járhat el. ( Meghatalmazás 2. sz. melléklet) 5.3. A zálogjegy részei: A zálogjegy felső része a tulajdonképpeni zálogjegy, mely az Ügyfél tulajdona. A Zálogjegy kétoldalas, hátoldalán az Üzletszabályzat legfontosabb tudnivalói találhatók.

6 A zálogjegy tartozéka a tárgyszelvény és a raglap, melyek a zálogjeggyel azonos sorszámmal és elszámoltatási kötelezettséggel bírnak. Nemesfémek esetén a raglap a zálogtárggyal együtt kerül a tasakba, míg a tárgyszelvényt kívülről kell a tasakhoz rögzíteni. Más tárgyak esetében a raglapot belülről, a tárgyszelvényt pedig kívülről kell a csomagoláshoz rögzíteni. A kifizetési szelvény a belső elszámolás és adminisztrációs célokat szolgálja. A zálogjegy tartalmát és formáját a 3. sz. melléklet tartalmazza Hosszabbítás ( Prolongálás) A zálogkölcsön futamideje az ügyfél kérésére meghosszabbítható. A zálogkölcsön futamidejének meghosszabbítása kiváltásnak és új zálogkölcsön nyújtásnak minősül. A pénzmosási értékhatárt elérő készpénzes zálogkölcsön esetében az Ügyfél csak személyesen vagy teljes bizonyító erejű okiratban erre feljogosított meghatalmazottal járhat el a hosszabbítás során. A zálogjegyet meghosszabbítani csak abban a zálogfiókban lehet, ahol a zálogtárgyat elzálogosították és őrzik, miután az esedékes díjak kiegyenlítésre kerültek. Hosszabbítás során az eredetileg kiállított zálogjegy bevonásra kerül és új zálogjegy kerül kiállításra. Amennyiben a zálogtárgy a folyósított kölcsönre a prolongálás időpontjában nem nyújt fedezetet, abban az esetben a prolongálás megtagadható, illetve a kölcsön törlesztéséhez köthető. 5. Előtörlesztés Az Ügyfél jogosult a zálogtárgyat a lejárat napja előtt kiváltani (előtörlesztés). Ez esetben a Hitelező csak a kezelési díjra és a kiváltás időpontjáig járó ügyleti kamatra tarthat igényt. Az ügyfél jogosult a kölcsön lejárat előtti részleges előtörlesztésére is, mely esetben a Társaság csökkenti a hitel teljes díját és az előtörlesztett összeg vonatkozásában a az egyéb kamatokat és költségeket. Előtörlesztés esetén az előtörlesztett összeg vonatkozásában az előtörlesztés napjától a Hitelezőnek kamat nem jár. 6. A zálogtárgy kiváltása A zálogjegy bemutatója jogosult a zálogtárgyat a kényszerértékesítési lista elkészítéséig bármikor kiváltani a kölcsön összegének, az esedékes kamatnak és egyéb költségeknek a megfizetésével a zálogjegy ellenében. A zálogtárgy abban a fiókban váltható ki, melyben elzálogosították és őrzik. Amennyiben valamely határnap (pl. lejárat napja) olyan napra esik, amelyen az adott szerződést kezelő zálogfiók zárva tart, az Ügyfél a határnapot megelőző utolsó nyitvatartási napon teljesítheti kötelezettségét a késedelmes teljesítés hátrányos jogkövetkezményei nélkül. A díjtételek megfizetésével a Hitelező és az Ügyfél közötti szerződés megszűnik. Az Ügyfél a távozást követően, utólagosan, a szerződésből eredő követeléssel nem élhet. 7. Elveszett, megsemmisült, ellopott zálogjegy A zálogjegy elvesztése, megsemmisülése vagy ellopása esetén az Ügyfél az erre a célra szolgáló Letiltási jegyzőkönyv ( 1. sz. melléklet) aláírásával, személyazonosságának igazolásával a türelmi idő utolsó napjáig, kérheti a zálogjegy letiltását. Ingó zálog esetében pótzálogjegy kiadására nem kerül sor. Az Ügyfél köteles a zálogjegy adatairól és a zálogtárgyról olyan leírást és tájékoztatást adni, melyek alapján egyértelműen azonosítható a zálogjegy száma. Amennyiben az Ügyfél nem tudja a zálogjegyet minden kétséget kizáróan, egyértelműen körülírni, a hitelező az Ügyfél letiltásra irányuló kérelmét elutasítja.

7 Ha az Ügyfél letiltási jegyzőkönyvben akként nyilatkozott, hogy a zálogjegy megsemmisült, és ennek ellenére a letiltást követően a zálogjegyet harmadik személy bemutatja, a Társaság a zálogjegy bemutatóját tekinti rendelkezésre jogosultnak és az Ügyfél letiltási kérelmét figyelmen kívül hagyja Amennyiben az Ügyfél a Letiltási jegyzőkönyvben akként nyilatkozott, hogy a zálogjegy elveszett vagy ellopták és a letiltást követően a zálogjegyet harmadik személy bemutatja, a kiváltásra bemutatott zálogjegyet átvételi elismervény ellenében be kell venni és közölni kell, hogy letiltási eljárás van folyamatban. Letiltási folyamat során, ha a letiltást kérő és a zálogjegy bemutatója között 15 nap alatt nem jön létre egyezség és a zálogjegy bemutatója az igényének az érvényesítéséről nem mond le, abban az esetben rendőrségi feljelentést köteles tenni vagy bírósági eljárást indítani és erről köteles a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt-t hitelt érdemlő módon tájékoztatni. Amennyiben a zálogjegy bemutatója nem él a perindítás lehetőségével, úgy a zálogház a zálogtárgyat a letiltást kérő Ügyfélnek szolgáltatja ki. Ha a letiltott zálogjegy a letiltás tartama alatt előkerül, és azt a Kérelmező bemutatja, az eljárás megszűnik. Amennyiben a türelmi időt követő 7. napig zálogjeggyel a zálogtárgyért senki nem jelentkezik, ebben az esetben a letiltást kérő ügyfél jogosult a zálogtárgy kiváltására az addig felmerülő összes díj kifizetése mellett. 8. Kényszerértékesítés 10.1 A lejárattól számított 30. nap után ( türelmi idő ) a ki nem váltott, vagy kifizetett, és az Ügyfél által át nem vett zálogtárgyakat a hatóság által letiltott, vagy más korlátozás alatt álló zálogtárgyak kivételével a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. értékesíti A Hitelező a zálogtárgy értékesítésére vonatkozó szándékáról az értékesítés megkezdése előtt 30 nappal Előzetes értesítés címen nyomtatott formában, az adott fiókban kifüggesztve értesíti az Ügyfelet. Az Előzetes értesítés a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. honlapján is megtekinthető, Az Előzetes értesítés -ben megjelölésre kerül a Hitelező, a zálogkötelezett ( a zálogjegy számára való hivatkozással), a zálogtárgy, a kölcsön összege, az Előzetes értesítés készítésének napján esedékes járulékai, a kielégítési jog megnyílásának oka és időpontja, az értékesítés tervezett módja, helye és ideje. Nevesített szerződés esetében az Előzetes értesítés az Ügyfél részére postai úton is megküldésre kerül. Az értékesítés történhet a zálogtárgy eredeti állapotában vagy kereskedelmi szempontból ésszerű feldolgozása, illetve átalakítása után Az értékesítést követően a Hitelező elszámolást készít, melyben feltünteti az értékesített zálogtárgyat a befolyt vételárat a zálogtárgy őrzésével, fenntartásával, feldolgozásával, átalakításával és értékesítésével kapcsolatban felmerült költségeket.

8 Az értékesítést követően, a zálogkölcsön lejáratától számított öt évig az Ügyfél a részére járó összeget követelheti a Hitelezőtől azzal, hogy a Hitelező az Ügyfélnek járó összeg után kamatot nem fizet. Az Ügyfél a zálogjegy ellenében jogosult a zálogtárgy értékesítéséből származó bevételnek az összköltséggel csökkentett összegére. 9. Eljárás hatósági letiltás, ill. lefoglalás esetén Ha a hatóságoktól (rendőrség, ügyészség, bíróság) írásbeli lefoglalás, letiltás érkezik, a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. a zálogjegy ellenében sem adhatja ki a zálogtárgyat. Ilyenkor a zálogjegyet bemutató Ügyfelet tájékoztatni kell a hatósági eljárásról és arról, hogy igényét hol érvényesítheti. 10. Kötelező nyilvántartás vezetése Az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság olyan nyilvántartást vezessen, és olyan adatokat vegyen fel, amelyek megfelelnek különböző jogszabályi és hatósági adatszolgáltatási követelményeknek. 11. Központi Hitelinformációs rendszer Anonim zálogkölcsön esetében a kölcsön anonimitásából fakadóan értelemszerűen a Társaság nem tud adatot szolgáltatni a Központi Hitelinformációs Rendszer (továbbiakban: KHR) részére, így az Üzletszabályzat jelen fejezetben foglalt rendelkezések értelemszerűen csak azon zálogügyletekre vonatkoznak, ahol az ügyfél azonosítása megtörtént KHR tartalma és célja A KHR-ről szóló évi CXXII. törvény bevezette a teljés körű hitelnyilvántartást. A referenciaadat-szolgáltató nemcsak a fizetési kötelezettség elmulasztása, valamint a visszaélés eseteiben köteles átadni a referenciaadatokat, hanem a szerződés megkötését követően is haladéktalanul köteles írásban továbbítani azokat a KHR részére. A referenciaadat-szolgáltató adatátadási kötelezettsége a már átadott referenciaadatok módosulása esetében is fennáll. A Központi Hitel Információs rendszerben (a továbbiakban: KHR) nyilvántartott adatok kezelésének célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatok (a továbbiakban: referenciaadat-szolgatata) biztonságának érdekében. A KHR olyan zárt rendszerű adatbázis, amelyben kizárólag a törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetők. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a Bankközi Informatikai Szolgáltató (BISZ) Zrt. (cím: 1205 Budapést, Mártonffy utca , honlap: telefon: (+36 1) ). A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a KHR-be történő adattovábbítás céljából kizárólag a referenciaadat-szolgáltató által átadott referenciaadatot veheti át, és a KHR-ből kizárólag az általa kezelt referenciaadatot adhatja át a referenciaadat-szolgáltatónak. Az adatkérési igényben megjelölt nyilvántartott személyre vonatkozó referenciaadaton kívüli a KHR-ből a referenciaadat-szolgáltató részére egyéb adat nem adható át Természetes személy pozitív adatai A Társaság a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó szerződés (kézizálog kölcsönszerződés) megkötését követően írásban átadja a KHR részére természetes személyek esetében az alábbi adatokat:

9 9 név, születési név, születési hely, idő anyja születési neve személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló evi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím, levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyfél minőségi megnevezése (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme (un. pozitív adatok). A referenciaadatok KHR-be történő átadását megelőzően a Társaság beszerzi a természetes személy ügyfél írásbeli nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul-e a pozitív adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgatató általi átvételéhez. Ezt a hozzájárulást a természetes személy ügyfél - az adatok KHR-ben történő nyilvántartásának időtartama alatt - bármikor megadhatja. A természetes személy ügyfél írásbeli nyilatkozata vonatkozik a természetes személy ügyfél valamennyi adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. Ha az ügyfél adatszolgáltatás tárgyát képező szerződései vonatkozásában hozzájáruló nyilatkozata tartalmán a későbbiekben változtat, és írásbeli hozzájárulását visszavonja vagy megadja, úgy minden esetben a természetes személy időben legkésőbb keletkezett írásbeli nyilatkozata lesz irányadó minden adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésére. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás az előbbiekben megjelölt un. pozitív listakent kapott referenciaadatokat a szerződés megszűnését követően haladéktalanul és vissza nem állítható módon törli, kivéve, ha a szerződést kötő természetes személy írásban kéri a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozást, hogy az adatait a szerződéses jogviszony megszűnését követően még legfeljebb öt évig tartsa nyilván. A nyilatkozatot a szerződés érvényessége alatt a referenciaadat-szolgáltatónál lehet megtenni, a szerződés lejáratat követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére kell megküldeni. A nyilatkozat írásban bármikor a szerződéses jogviszony fennállása alatt a referenciaadat-szolgáltató útján, azt követően a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnál közvetlenül visszavonható. Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a referenciaadatokat véglegesen és vissza nem állítható módon törli Természetes személy negatív adatai A pozitív adatok mellett a KHR tartalmazza az ún. negatív adatokat is, amelyek az Ügyfél hozzájárulására tekintet nélkül átvehetőek más referenciaadat-szolgáltató által. A Társaság a KHR részére az alábbi negatív adatokat tartalmazza: Hitelmulasztás nyilvántartása Amennyiben a természetes személy ügyfél szerződéses kötelezettségének olyan módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozásának összege meghaladja a késedelembe esés időpontjában érvényes minimálbér összegét és az folyamatosan, 90 napon túl fennáll, az alábbi adatok kerülnek a KHR-hez: név, születési név, születési hely, idő anyja születési neve személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím, levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyfél minőségi megnevezése (adós, adóstárs); a szerződés

10 összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. a mulasztás adatai és annak sorsa (a 90 napon túli késedelembe és időpontja, ebben az időpontban fennálló és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés) Ezen adatok- amennyiben a tartozás nem szűnt meg - az átadástól számított 10 évig maradnak a KHR-ben és ezen idő alatt felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához, az ügyfél hozzájárulása nélkül is. A tartozás teljésítése eseten a teljésítéstől számított 1 évig maradnak az adatok a KHR-ben. Ha a tartozás egyéb módon szűnt meg, az esetben megszűnéstől számított 5 év elteltével törli a szerződés adatait a KHR. Csalás miatt elutasított hitelkérelmek nyilvántartása Aki a szerződéskötés során valótlan adatot ad meg és ez okirattal bizonyítható, vagy hamis okirat használata miatt bíróság jogerős ítéletében bűncselekmény elkövetését állapítja meg, arról az alábbi adatok kerülnek a KHR-be: név, születési név, születési hely, idő 1 anyja születési neve személyi igazolvány (útlevél) szám vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerint alkalmas igazolvány száma; lakcím, levelezési cím; elektronikus levelezési cím; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; ügyfél minőségi megnevezése (adós, adóstárs); a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme. ilyen magatartás adatai (igénylés elutasításának időpontja és indoka, okirati bizonyítékok, jogerős bírói ítéletre utaló megjegyzések). Ezen adatok az adatátadástól számított 5 évig maradnak a KHR-ben, és ezen időszak alatt hozzájárulás nélkül is felhasználhatók a hitelképesség vizsgálatához. VÁLLALKOZÁSOKRA VONATKOZÓ ADATOK KEZELÉSÉNEK ELTÉRŐ SZABÁLYAI A törvény előírja, hogy a vállalkozásokkal megkötött kölcsönszerződés esetén a Corner Záloghitel Zrt az alábbiakban megjelölt adatokat a KHR hitelszerződés-nyilvántartó alrendszerének teljes listás adatbázisába továbbítani köteles. A kölcsönszerződés megkötése kapcsán átadandó adatok köre vállalkozások esetében: cégnév, név; székhely; cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám; adószám; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme (pozitív adatok). A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ( BISZ Zrt.) részére az előbbieken felül írásban átadja annak a vállalkozásnak referenciaadatait, aki az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződésben vállalt fizetési kötelezettségének oly módon nem tesz eleget, hogy a lejárt és meg nem fizetett tartozása több mint harminc napon keresztül fennállt (negatív adatok). Az átadandó adatok: cégnév, név;

11 11 székhely; cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám; adószám; a szerződés típusa és azonosítója (száma); a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja; a szerződés megszűnésének módja; a szerződés összege és devizaneme, valamint a törlesztés módja és gyakorisága; a szerződéses összeg törlesztő részletének összege és devizaneme a mulasztás adatai és annak sorsa (a 30 napon túli késedelembe és időpontja, ebben az időpontban fennálló és meg nem fizetett tartozás összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének módja és időpontja, a követelés átruházása, perre utaló megjegyzés) A KHR az ügyfél referenciaadatait (mind a pozitív, mind a negatív adatokat) öt évig kezeli, az ezen idő eltelte után átadott referenciaadatot véglegesen és vissza nem állítható módon törli. A határidő számításának kezdete a negatív adatok esetében, ha a tartozás nem szűnt meg, az adatátadás időpontjától számított ötödik év vége. ÜGYFÉLVÉDELEM ÉS JOGORVOSLAT Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés előkészítése során a referenciaadat-szolgáltató írásban tájékoztatja a szerződés megkötése ügyében eljáró természetes személyt a KHR-re irányadó szabályokról, a nyilvántartás céljáról, a nyilvántartott személyt megillető jogokról, arról, hogy a KHR által kezelt adatokat csak a törvényben meghatározott célra lehet felhasználni. A tájékoztatásnak részét képezi a Magyar Nemzeti Bank által a honlapján megjelentetett mintatájékoztató. A hitelmulasztás miatti adatátadás tervezett végrehajtását harminc nappal megelőzően a Corner Záloghitel Zrt írásban tájékoztatja a természetes személyt arról, hogy a negatív adatai bekerülnek a KHR-be, ha nem tesz eleget a szerződésben foglalt fizetési kötelezettségének. A Corner Záloghitel Zrt a vállalkozások részére - a szerződés megkötését megelőzően írásbeli tájékoztatást köteles adni arról, hogy az adatátadás céljának, az átadandó adatok körének, valamint annak a megjelölésével, hogy a KHR-be történt adatátadást követően a referenciaadatokat a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a törvényben meghatározott céllal további referenciaadat-szolgáltatók részére is átadhatja. A referenciaadat-szolgáltató a KHR tv. 6. (5) bekezdése szerinti referenciaadatot kivéve, valamennyi a törvény szerinti, a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő adatátadását követő legfeljebb öt munkanapon belül írásban tájékoztatja a nyilvántartott természetes személyt az adatátadás megtörténtéről. Bármely referenciaadat-szolgáltatónál bárki jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatai szerepeinek a KHR-ben, és ezen adatait mely referenciaadat-szolgáltató adta át. A KHR-ben nyilvántartott saját adatait, valamint az arról szóló információt, hogy ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá ezen adatokhoz, a nyilvántartott személy korlátozás nélkül megismerheti, ezért költségtérítés és egyéb díj nem számolható fel. A Corner Záloghitel Zrt az ügyfél tájékoztatás iránti kérelmet a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül továbbítja, amely három napon belül a kért adatokat zárt módon megküldi. A megkapott adatokat a kézhezvételt követően ugyancsak zárt módon, kézbesítési bizonyítvánnyal feladott irat formájában haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül eljuttatja a kérelmezőnek. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás a tájékoztatási kötelezettséget - ha a nyilvántartott személy ezt kéri - elektronikus adatközlés útján is teljesítheti. A nyilvántartott személy kifogást emelhet referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történt átadása, azoknak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás által történő kezelése ellen, és kérheti a referenciaadat-helyesbítését, illetve törlését írásban nyújthatja be.

12 1 A Corner Záloghitel Zrt a KHR tv. szerint a kifogást - a nyilvántartott személy egyidejű értesítése mellett annak kézhezvételt követő két munkanapon belül köteles ahhoz a referenciaadatszolgáltatóhoz megküldeni, amely a kifogásolt referenciaadatot a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozásnak átadta, kivéve, ha a referenciaadat-szolgáltató jogutód nélkül megszűnt, és nem történt az adatszolgáltatás tárgyat képező szerződésből eredő követelés átruházás. A KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás (BISZ Zrt) a helyesbítésről vagy törlésről haladéktalanul, de legkésőbb két munkanapon belül köteles értesíteni valamennyi olyan referenciaadat-szolgáltatót, amelynek a nyilvántartott személyről a helyesbítést vagy törlést megelőzően referenciaadatot továbbított. A nyilvántartott személy referenciaadatainak jogellenes átadása és kezelése miatt, illetőleg azok helyesbítése vagy törlése céljából a referenciaadat-szolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen keresetet indíthat. A keresetlevelet a kifogás elbírálásáról szóló tájékoztató kézhezvételt követő harminc napon belül a nyilvántartott személy lakóhelye szerint illetékes járásbírósághoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak van helye. 12. A kamatok és egyéb díjak változtatásának jogát a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. mindenkor fenntartja. Az érvényben lévő díjaktól és költségektől a CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. az ügyfél javára eltérhet, azaz alacsonyabb kamatot, illetve költséget állapíthat meg. 13. A záloghitelezésből eredő viták esetére a felek alávetik magukat értékhatártól függően a Dunaújvárosi Városi Bíróság, illetőleg a Fejér Megyei Bíróság kizárólagos illetékességének. 14. Jelen Üzletszabályzatban nem részletezett kérdések tekintetében a Ptk. a Hpt. a Központi Hitelinformácós rendszerről szóló törvény, valamint a vonatkozó és hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak. Az Üzletszabályzat rendelkezései augusztus 26-án lépnek hatályba és visszavonásig érvényesek. Karácsondi Mária vezérigazgató LETILTÁSI JEGYZŐKÖNYV 1. sz. melléklet

13 1 Jegyzőkönyv száma: Felvétel helyszíne: Jelen vannak: Ügyfél neve: Tel.száma: Szem.ig.szám: Lakcím: Anyja neve: Szül.: Zálogjegyem: Elvesztettem Ellopták Megsemmisült (Megfelelő rész aláhúzandó) Zálogjegy száma: Lejárat napja: Elzálogosítás napja: Türelmi lejárat napja: A zálogtárgy leírása (db, súly, stb.): Letiltás napján a zálogtárgyat terhelő összes költség: Az Ellopták nyilatkozattétel esetén a kiváltáshoz rendőrségi vagy bírósági végzés is szükséges. Az Elvesztettem nyilatkozattétel esetén, ha valaki jelentkezik a futamidő alatt a zálogjeggyel, és azt sajátjának mondja, abban az esetben az Üzletszabályzatban részletezettek szerint kell eljárni. Figyelem! A Megsemmisült nyilatkozattétel esetén, ha valaki jelentkezik a zálogjeggyel, akkor Ön valótlanságot állított és a tárgyat a zálogjegy felmutatójának adjuk ki. (A lejárati időt és a türelmi idő végét ebben az esetben is ki kell várni!) A zálogjegy a birtokomból a fent nevezett módon kikerült, azért kérem annak letiltását. Amennyiben a letiltott zálogjegyet megpróbálnák kiváltani, kérem, hogy telefonon értesíteni szíveskedjenek. Tudomásul veszem, hogy a letiltott tételeket csak a lejárati idő, és a türelmi idő letelte utáni 7 napon belül válthatom ki, személyazonosságom igazolása mellett, miután az addig felmerülő összes a zálogtárgyat terhelő költséget (tőke és járulékos költségei) kifizettem. Ezen idő után a letiltást feloldjuk, és a zálogtárgyak értékesítésre kerülnek. A letiltás eljárási költsége 200,- Ft, azaz kettőszáz forint, mely jelen jegyzőkönyv kiállításával egyidejűleg megfizetésre került., 20 ügyintéző ügyfél 2. sz. melléklet

14 1 MEGHATALMAZÁS Alulírott (név) (lakcím), mint a Corner Záloghitel Zrt. (székhely: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 1., adószám: ) által kiadott számú zálogjegy tulajdonosa jelen okirat aláírásával meghatalmazom név: anyja neve: szül. ideje: születési helye: sz. alatti lakost, hogy a fenti zálogjeggyel kapcsolatos bármely ügyben képviseletemben bármilyen jognyilatkozatot megtegyen, képviseletemben eljárjon, pénzt kezeljen. Ez a meghatalmazás visszavonásig tart. Kelt:, 20 meghatalmazó Előttünk, mint tanúk előtt: név lakcím név lakcím 3.sz. melléklet

15 1

16 1 Zálogjegy A zálogkölcsön szerződés legfontosabb tudnivalói 1. A szerződő felek között kézi zálogjoggal biztosított kölcsönszerződés jött létre, melynek során az Ügyfél átadja a zálogtárgyat a Hitelezőnek és átveszi a zálogjegyet valamint a kölcsönösszeget. 2. A Hitelező a zálogtárgyat saját és más zálogba adók vagyontárgyától elkülönítetten köteles tárolni és annak épségét megőrizni. 3. Az Ügyfél a zálogjegy átvételének megtörténtével nyilatkozik, hogy a zálogtárgy az ő tulajdona, és nincsen rajta semmilyen egyéb zálog (jelzálogjog, és teher). 4. Nemesfémtárgyak esetében a zálogjegyen szereplő mennyiségi adatokat illetően a súly az irányadó. 5. Nevesített kölcsönszerződés esetén, amennyiben azonosítási adatlap kerül kiállításra, a zálogjegy kizárólag ezzel az adatlappal együtt érvényes. Kiváltására csak az a személy jogosult, akinek a nevére ki lett állítva illetve aki ezen személy meghatalmazottja. 6. Nevesített kölcsönszerződés megkötése esetén az ügyfél hozzájárul a pozitív adatai KHR-ből történő, más referenciaadat-szolgatató általi átvételéhez. 7. A kölcsönt terhelő kamat és a járulékos költségek mértékét, meghatározásának pontos módját a zálogfiókokban kifüggesztett hatályos hirdetmény tartalmazza. Az elzálogosítás időtartamát meghosszabbítani csak az eltelt időszakra jutó költségek megfizetése után lehet. Meghosszabbítás esetén a következő időszakra a prolongálás napján érvényes díjtételek az irányadóak. A Hitelező előteljesítésre is jogosult. 8. A kölcsön kamatát és egyéb járulékos költségeit a zálogkötelezettnek kiváltáskor készpénzben kell megfizetnie. A kölcsön összegnek és a díjtételeknek a zálogkötelezett részéről történő megfizetésével a szerződés megszűnik, a zálogkötelezett a biztosítékul szolgáló zálogtárgyat visszakapja. 9. A zálogházban a pénztártól való távozás után és a zálogtárgy átvételét követően reklamációt a Hitelező nem fogad el. 10. A kézi zálogtárgyért a Hitelező felelőssége legfeljebb a zálogjegyen rögzített becsértékig terjed. 11. A Hitelező kielégítési joga a futamidő lejáratát követő napon nyílik meg. Ezt követően a Hitelező köteles a zálogtárgy értékesítésére vonatkozó szándékáról az értékesítés előtt 30 nappal (türelmi idő) a zálogkötelezettet írásban értesíteni. A 30 nap előzetes értesítés lejártával a ki nem váltott zálogtárgyak kényszerértékesítésre kerülnek, mely során a Hitelezőnek jogában áll a zálogtárgy tulajdonosa helyett és nevében eljárva a zálogtárgy tulajdonjogának átruházására (Ptk.) 12. Az értékesítés történhet a zálogtárgy eredeti állapotában, vagy kereskedelmi szempontból ésszerű feldolgozása, ill. átalakítása után (Ptk.) 13. A zálogkötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a zálogkölcsönt nem fizeti vissza, a ki nem váltott zálogtárgy értékesítése útján a zálogház követelésének kielégítése minden mást megelőz. 14. Az értékesítést követően a Hitelező késedelem nélkül elkészíti az írásbeli elszámolást, és a Hitelező elszámolható költségein felüli vételárból fennmaradt összeget kifizeti az Ügyfélnek 15. A záloghitelezés részletes feltételeit a zálogfiókokban kifüggesztett üzletszabályzat tartalmazza, melyet a zálogkötelezett a zálogjegy átvételével magára nézve kötelezőnek fogad el. 16. Az elévülési idő: a futamidő lejártától számított 5 év Jó tanács: mivel a zálogjegy értékpapírnak minősülő okirat, a számát a saját érdekében szíveskedjen feljegyezni, elvesztése esetén feltétlenül letiltatni! Köszönjük, hogy bizalmával zálogházunkat megtisztelte! Corner Záloghitel Zrt.

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR)

Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) 5. sz. melléklet Kérjük az alábbi Tájékoztatást figyelmesen olvassa el! Tájékoztató a központi hitelinformációs rendszerről (továbbiakban: KHR) I. A KHR-be történő adattovábbítás célja: A központi hitelinformációs

Részletesebben

Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei

Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei Kézi záloghitelezés általános szerződési feltételei (Üzletszabályzat) 2 KÉZI ZÁLOGHITELEZÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (Üzletszabályzat) A CORNER ZÁLOGHITEL Zrt. (székhelye: 1065 Budapest, Podmaniczky

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK URÁNIA ZÁLOGHITEL ZRT. KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A KÉZIZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEK RÉSZÉRE

TÁJÉKOZTATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFELEK RÉSZÉRE a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény ( KHR tv. ) 15. (1) bekezdése alapján A KDB Bank Európa Zrt. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11.

TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. TÁJÉKOZTATÓ a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról vállalkozásokra vonatkozóan A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata A Hitelpont Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 1. Általános szabályok a. A HITELPONT Zrt. és az ügyfelei között létrejött, hitelnyújtásra irányuló szerződés megkötése során kezeli

Részletesebben

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza]

bekövetkezése esetén átadható adatokat a Melléklet 1.1. és 1.3. pontja tartalmazza] 10. sz. melléklet Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. ezúton tájékoztatjuk Önt a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) céljáról, az abba szolgáltatandó

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig

Hirdetmény. Hatályos január 01-től visszavonásig Hirdetmény Hatályos 2017. január 01-től visszavonásig A MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET () ZÁLOGHITELEZÉSI tevékenységet folytat a ZÁLOGLÁNC KFT. (2151 Fót, Móricz Zs. u. 2.) 2100 Gödöllő, Kossuth L. u. 44. sz.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista

TÁJÉKOZTATÓ A KHR tv. által meghatározott adatszolgáltatások köre pozitív lista TÁJÉKOZTATÓ a Központi Hitelinformációs Rendszerbe történő adatátadásról, a 2011. évi CXXII. törvény alapján. A hatályba lépés napja: 2011. október 11. Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMACIÓS RENDSZER ADATKEZELÉSÉRŐL ÉS A LEHETSÉGES JOGORVOSLATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

A KÖZPONTI HITELINFORMACIÓS RENDSZER ADATKEZELÉSÉRŐL ÉS A LEHETSÉGES JOGORVOSLATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMACIÓS RENDSZER ADATKEZELÉSÉRŐL ÉS A LEHETSÉGES JOGORVOSLATOKRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ A központi hitelinformációs rendszerben (a továbbiakban: KHR) nyilvántartott adatok kezelésének célja

Részletesebben

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN

JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL, VALAMINT AZ ADATOK ÁTADÁSÁRÓL TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL ESETÉN 1 10/A. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL

Részletesebben

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: )

Alulírott (szül. hely, idő, a.n., személyigazolvány száma: ) Tisztlelt ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy a 2011. október 11. napján hatályba lépett, a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (továbbiakban: KHR tv.) értelmében a központi

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 01-től A függő közvetítő neve: P&G Zálogház Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Székhelye: 2750 Nagykőrös, Arany János

Részletesebben

Tájékoztatás a Központi Hitelinformációs Rendszerről

Tájékoztatás a Központi Hitelinformációs Rendszerről Tájékoztatás a Központi Hitelinformációs Rendszerről A Központi Hitelinformációs Rendszerben nyilvántartott adatok kezelésének célja A Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) a hazai pénzügyi intézmények

Részletesebben

Hatályba lépés napja: június 1-től

Hatályba lépés napja: június 1-től HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 1-től A függő közvetítő neve: ÉKSZERVÍZ Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Székhelye: 8800 Nagykanizsa, Kórház u.

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadatszolgáltató TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk.

A KHR olyan zárt rendszerû adatbázis, amelyben kizárólag az e törvényben meghatározott referenciaadatok kezelhetõk. TÁJÉKOZTATÁS A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATÁTADÁS, A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERBEN TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS SZABÁLYAIRÓL, VALAMINT A JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEKRŐL A Szarvas és Vidéke

Részletesebben

Hatályba lépés napja: június 01-től

Hatályba lépés napja: június 01-től HIRDETMÉNY a fogyasztói KÉZIZÁLOG KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2018. június 01-től A függő közvetítő neve: OLD-G Kft Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 20. Felügyeleti hatósága: Magyar

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről vállalkozások részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával szabályozza a Központi Hitelinformációs Rendszer

Részletesebben

A Központi HR-ben történő adatkezelés szabályai

A Központi HR-ben történő adatkezelés szabályai HIRDETMÉNY A Központi Hitelinformációs Rendszerről (A GRÁNIT Bank Zrt. Kockázatvállalással járó vállalkozói ügyletek Általános Szerződési Feltételeinek, valamint a Kockázatvállalással járó lakossági ügyletek

Részletesebben

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató

Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató Természetes személyre vonatkozó Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos ügyféltájékoztató A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről MAGYAR NEMZETI BANK Tisztelt Hölgyem/Uram! Jelen tájékoztatást azért kapja, mivel Ön szerződés megkötése

Részletesebben

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére

Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerről magánszemélyek részére Tisztelt Ügyfelünk! Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági hitelnyilvántartást,

Részletesebben

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA Általános Üzletszabályzat 19. sz. melléklete ZÁLOGHITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Takarékszövetkezet által folytatott záloghitelezésre a jelen Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. A Szabadszállás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei:

Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletei: .iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 1. számú melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében

KONDÍCIÓS LISTA től kötött szerződések esetében KONDÍCIÓS LISTA 2016.04.01-től kötött szerződések esetében Megnevezés Díjtétel Készpénzkezelési díj 1 00 Átutalás kezelési díj Csoportos beszedéssel történőfizetés díja (alkalmanként) Csoportos beszedésről

Részletesebben

HIRDETMÉNY a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról a vállalkozásokra vonatkozóan

HIRDETMÉNY a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadásról a vállalkozásokra vonatkozóan 1. oldal Az Országgyűlés a 2011. évi CXXII. törvény megalkotásával létre hozta a teljes lakossági és vállalkozásokra vonatkozó hitelnyilvántartást, melynek értelmében a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

- azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám;

- azonosító adatok: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány szám, adószám; 10B. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím Az M7 TAKARÉK Szövetkezet, mint referenciaadatszolgáltató

szerint alkalmas igazolvány száma, lakcím, levelezési cím, elektronikus levelezési cím Az M7 TAKARÉK Szövetkezet, mint referenciaadatszolgáltató 2-1. sz. melléklet TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Ügyféltájékoztató a központi hitelinformációs rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról Szerződés azonosító Családi és utó-/házassági név Anyja neve Születési hely, idő Állandó lakcím Az Erste Bank Hungary

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató sz. szerződés 1/1. sz. melléklete Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyfél tájékoztató A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott

.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT. Alulírott K9. sz. melléklet.. sz. szerződés 1/a. sz. melléklete NYILATKOZAT Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító

Részletesebben

KHR TÁJÉKOZTATÓ (LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE)

KHR TÁJÉKOZTATÓ (LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE) Szerződésszám: Mellékletszám: KHR TÁJÉKOZTATÓ (LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE) A DUNA TAKARÉK BANK Zrt., mint referenciaadat-szolgáltató (továbbiakban: Referenciaadat-szolgáltató) a központi hitelinformációs

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT ME

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT ME TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez

Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez Érvényes: 2013. július 4. Általános rendelkezések Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Zálogkölcsön-nyújtási tevékenység végzéséhez A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén

II. Adatszolgáltatás a tárgyhót követő hónap 5. munkanapjáig, valamint előtörlesztés esetén TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

ÖSSZEVONT NYILATKOZAT TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÖSSZEVONT NYILATKOZAT TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÖSSZEVONT NYILATKOZAT TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE HITELÜGYLETBEN BETÖLTÖTT SZEREPKÖR Társas vállalkozás kezesi nyilatkozat Társas vállalkozás zálogkötelezetti nyilatkozat VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI Vállalkozás

Részletesebben

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez.

Tájékoztatjuk, hogy az átadást megelőzően az Ön hozzájárulása szükséges adatainak KHR-ből történő más referenciaadat-szolgáltató általi átvételéhez. 22.iktatószámú szerződés 1. számú függelékének 4. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Üzletszabályzata Kézizáloghitelezésre 1 HATÁLYOS: 2014. DECEMBER 1-TŐL Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1.

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató

Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató Általános Központi Hitelinformációs Rendszer Ügyféltájékoztató A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) Általános Üzletszabályzata tartalmazza a Központi Hitelinformációs

Részletesebben

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai

A KHR részére történő adatátadás és a KHR-ben történő adatkezelés általános szabályai TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER-RE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOKAT FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely,

- azonosító adatok: név, születési név, születési idő, hely, TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

Üzletszabályzat. Az AURITA Zrt. a kézizálog hitelezési tevékenységét jelen Üzletszabályzat alapján köteles végezni.

Üzletszabályzat. Az AURITA Zrt. a kézizálog hitelezési tevékenységét jelen Üzletszabályzat alapján köteles végezni. Üzletszabályzat Az AURITA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. (székhely: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 2., adószám: 12539888-2-02, MNB felügyeleti törzsszám: 12539888), mint a PSZÁF 2000. szeptember 25. napján kelt I.949/2000

Részletesebben

EXPRESSZ ZÁLOG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

EXPRESSZ ZÁLOG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Üzletszabályzat EXPRESSZ ZÁLOG ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Üzletszabályzata Kézizáloghitelezésre HATÁLYOS: 2018.09.15. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT PREAMBULUM Az Expressz Zálog

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

NYILATKOZAT CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN ELŐMINŐSÍTŐ SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ IGÉNYLÉSE ESETÉN

NYILATKOZAT CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN ELŐMINŐSÍTŐ SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ IGÉNYLÉSE ESETÉN NYILATKOZAT CIB INGATLANFEDEZETES KÖLCSÖN ELŐMINŐSÍTŐ SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ IGÉNYLÉSE ESETÉN Kérjük, hogy az adatlapot NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL töltse ki! ADATOK Bank tölti ki! Kölcsönigénylő neve:...

Részletesebben

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN

KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN KÖLCSÖNKÉRELEM KIEGÉSZÍTÉS JKK003_01 Lakossági jelzáloghitel PIACI LAKÁSHITEL ELŐBÍRÁLATTAL ESETÉN A kölcsönkérelem kitöltése során a nem kitöltendő vagy nem releváns adat kihúzással/áthúzással jelölendő!

Részletesebben

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme

- Az adatszolgáltatás tárgyát képező szerződés adatai: fennálló tőketartozás összege és pénzneme TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

A FAK-DOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A FAK-DOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság A FAK-DOR Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kézizálog Fedezet Melletti Pénzkölcsön Nyújtására Vonatkozó Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei Telephely:2220 Vecsés,

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A POLGÁRI BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA

A POLGÁRI BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A POLGÁRI BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1.1 A Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Polgári Bank Zrt. a továbbiakban:

Részletesebben

MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET ZÁLOGHITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET ZÁLOGHITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT MÁTRA TAKARÉKSZÖVETKEZET ZÁLOGHITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja 2017. január 1. Igazgatósági határozatszám: 3/2017.01.06. 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat a Mátra

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Üzletszabályzata Kézizáloghitelezésre 1 HATÁLYOS: 2015. FEBRUÁR 1-TŐL Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I.ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1.A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016. október 01-jétől A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék

Részletesebben

NYILATKOZAT. 1. Alulírott

NYILATKOZAT. 1. Alulírott iktatószám: NYILATKOZAT 1. Alulírott név: születési név: szül. helye, ideje:, év hónap nap anyja születési neve: lakcíme: levelezési címe: személyazonosító okmányának típusa: személyazonosító okmányának

Részletesebben

ZÁLOGHITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

ZÁLOGHITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet ZÁLOGHITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályba lépés időpontja 2018. január 1. 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat a CENTRÁL TAKARÉK Szövetkezet által finanszírozott

Részletesebben

BÁV PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

BÁV PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. BÁV PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT. (ELŐZŐ CÉGNÉV: OREX-ZÁLOG ZRT.) Általános Üzletszabályzata Kézizáloghitelezésre 1 HATÁLYOS: 2017. január 23-tól Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I.ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1.A

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2018. január 01-től Közzététel: 2017. december 29. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÜZLETSZABÁLYZAT Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Hatályos: 2016.december 14-től 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Rövidített

Részletesebben

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG OREX-ZÁLOG ZÁLOGHITELEZŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Általános Üzletszabályzata Kézizáloghitelezésre 1 HATÁLYOS: 2016. NOVEMBER 7-TŐL Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 I.ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1.A

Részletesebben

SZATMÁR-BEREGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI PÉNZKÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA

SZATMÁR-BEREGI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI PÉNZKÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19.) (a továbbiakban: Hitelező) részére az Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011.

Részletesebben

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről

Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tájékoztató a díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel lehetőségéről Tisztelt Ügyfelünk! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA

A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA A BOND PÉNZ- ÉS ÉRTÉKFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI KÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 A BOND Pénz- és Értékforgalmi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról

TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról TÁJÉKOZTATÓ a díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozatok Központi Nyilvántartásáról Tisztelt Ügyfeleink! A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN ESETÉN. Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN ESETÉN. Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN ESETÉN Gold Orient Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Hatályos: 2016.12.14 1 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek továbbiakban: ÁSZF

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól Közzététel: 2017. január 13. A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP

FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Lakossági/Mikrovállalati TeleBank:06 40 222 222 ERSTEBUSINESS24: 06 40 222 223 FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLŐ LAP Az igénylés típusa: Új igénylés, vagy Meglévő hitelkeret módosítása: hitelkeret emelés hitelkeret

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től visszavonásig TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. április 1-től visszavonásig Az M7 TAKARÉK Szövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: április 1-től TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 1-től A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY (hitelfedezeti élet-és balesetbiztosítás előírása nélkül) Hatálybalépés napja: 2017. január 16. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön

Hitelező Hitelközvetítő Közvetítői alvállalkozó. Szabad felhasználású, amortizáló, forint alapú fogyasztási (személyi) kölcsön Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 01498-0001, 01498-0005 TÖLTSE KI, ÉS

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény

Tájékoztatjuk T. Ügyfeleinket, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény KÖZLEMÉNY! A Cofidis Magyarországi Fióktelepe ( Cofidis ) ezúton értesíti Tisztelt Ügyfeleit, hogy 2014. január 1. napjától ügyfeleire nézve előnyösen, illetve nem hátrányosan (semlegesen), valamint az

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI PÉNZKÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA

A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI PÉNZKÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA A BÁV-ZÁLOG ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA KÉZIZÁLOG FEDEZETE MELLETTI PÉNZKÖLCSÖN (ZÁLOGKÖLCSÖN) NYÚJTÁSÁRA 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1 A BÁV-ZÁLOG Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BÁV-ZÁLOG

Részletesebben