53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet"

Átírás

1 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény 81. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következıket rendelem el: 1. Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. -a helyébe a következı rendelkezés lép: "1. E rendelet hatálya az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (a továbbiakban: ÚMVP) meghatározott céloknak az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások és az egyéb intézkedések forrásainak igénybevételére terjed ki. A támogatások felsı határát meghatározó szabályok kivételével e rendelet rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérıen nem rendelkezik." 2. Az R. 2. -ának (5) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(5) A technikai segítségnyújtás céljára biztosított forrás kedvezményezettjei: a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH), a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal; valamint az IH részeként a Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet, mint az IH technikai támogató egysége." 3. (1) Az R. 3. -ának 11. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:] "11. mezıgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (TEÁOR'08) I. Melléklete szerinti 01.1., 01.2., 01.3., 01.4., 01.5., és 01.7 szerinti tevékenységek;" (2) Az R. 3. -ának 14. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:] "14. hátrányos helyzető terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklete által meghatározott, valamint a Korm. rendelet 5. -a és a 3. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett - hátrányos helyzető és a leghátrányosabb - kistérség;" (3) Az R. 3. -ának 16. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:] "16. építési normagyőjtemény: olyan építési-mőszaki paramétereket tartalmazó győjtemény, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is;" (4) Az R. 3. -ának 30. pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:] "30. fiatal mezıgazdasági termelı: az a természetes személy, aki e minıségérıl a 28/A. alapján igazolást szerez, továbbá aki az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló

2 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült vagy megfelel az abban rögzített támogatási feltételeknek, de kérelmét kerethiányra való hivatkozással elutasították;" (5) Az R. 3. -a a következı 33. ponttal egészül ki: [E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:] "33. egyéb intézkedésnek minısül a R. 66. cikke szerint technikai segítségnyújtás intézkedés." 4. Az R. 4. -ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(1) A támogatás és egyéb intézkedés forrása: a) a központi költségvetés Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében az ÚMVP-ben meghatározott célok támogatására elıirányzott összeg, valamint b) az EMVA terhére a január 1. és december 31. közötti idıszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról szóló 2006/636/EK (2006. szeptember 12.) bizottsági határozat mellékletében Magyarország részére meghatározott kötelezettségvállalási elıirányzatok." 5. (1) Az R. 5. -ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(4) A technikai segítségnyújtás céljára biztosított forrást a kedvezményezett az IH-hoz benyújtott finanszírozási kérelemmel igényelheti." (2) Az R. 5. (6) bekezdésének c) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [Az IH a Mezıgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: MGI) közremőködését veszi igénybe az alábbi feladatok végrehajtása során, amelyet az MGI kizárólagosan végez:] "c) a gépkatalógus, valamint az egyes jogcímekhez kapcsolódó gépeket, berendezéseket, mőszaki felszereléseket tartalmazó normagyőjtemények szakmai felülvizsgálata, modulok karbantartása, valamint gépek, berendezések vizsgálata, értékelése;" 6. A R. 6. -a a következı (4) bekezdéssel egészül ki: "(4) Idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében az ügyfélnek csatolnia kell a hiteles magyar nyelvő fordítást is." 7. (1) Az R. 9. -ának (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(4) Amennyiben az ÚMVP-t az Európai Bizottság az elfogadás elıtt kihirdetett, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban foglaltaktól eltérı feltételekkel fogadja el, az MVH a támogatási döntést az elfogadott programnak megfelelıen megváltoztathatja, illetve visszavonhatja." (2) Az R. 9. -ának (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép, valamint a a következı (8) bekezdéssel egészül ki: "(7) A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az ügyfelek részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a támogatási határozatokban rögzített támogatási összeget és az egyes jogcímek esetében a 8. számú mellékletben rögzített támogatási összeg felsıhatárokat. (8) Az engedélyezett kifizetések forint összege az 1913/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint és a 11. cikkben rögzített Európai Központi Bank (a továbbiakban EKB) árfolyamán kerül euróra átváltásra." 8. Az R ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(1) A kifizetési határozat meghozatalára a kifizetési kérelem 1975/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikke szerinti keresztellenırzését követı 60 napon belül kerül sor." 9. Az R a a következı (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejőleg a jelenlegi szöveg számozása (1) bekezdésre változik: "(2) Amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó, úgy a támogatási kérelméhez mellékelnie kell az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szerv igazolását vállalkozói tevékenységérıl, induló vállalkozás esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatványon." 10. (1) Az R a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól eltérıen a beruházási támogatások esetén a 25. (2) bekezdésében meghatározott megvalósítási idıszakon belül legfeljebb 4 kifizetési kérelem

3 fogadható el, kivéve a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó mőveletet, ahol a megvalósítási idıszakon belül legfeljebb 2 kifizetési kérelem fogadható el." (2) Az R a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: "(6) A 2. (1) bekezdés f) pontjának fe) alpontja szerint támogatott fejlesztések esetén az altalajlazításra, szántásra, mélytárcsázásra, szántáselmunkálásra vonatkozó gépimunkamőveletek a támogatási kérelem benyújtása elıtt, de legkorábban a támogatási kérelem benyújtási évének szeptember 1-jétıl megkezdhetıek." 11. (1) Az R ának (6)-(7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(6) A bizonylaton fel kell tüntetni a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), az ügyfél-regisztrációs számot, a támogatási határozat azonosító számát, valamint azt, hogy a bizonylat "támogatás elszámolására benyújtásra került. A technikai segítségnyújtás intézkedés keretében benyújtott elszámolás esetén a tétel SZJ vagy VTSZ számának vagy KN-kódjának, továbbá a támogatási határozat azonosító számának feltüntetésére vonatkozó kötelezettség nem vonatkozik. (7) Amennyiben a bizonylat nem felel meg a külön jogszabályokban meghatározott formai vagy tartalmi elıírásoknak, az elszámoláshoz nem fogadható el." (2) Az R a a következı (12) bekezdéssel egészül ki: "(12) A 2. (1) bekezdés f) pontjának fe) alpontja szerint támogatott fejlesztések esetén: a) az altalajlazításra, szántásra, mélytárcsázásra, szántáselmunkálásra vonatkozó gépimunkamőveletekrıl szóló elfogadható számlák teljesítésének legkorábbi ideje a támogatási kérelem benyújtási évének szeptember 1-je vagy a támogatási kérelem benyújtásának idıpontja közül a korábbi; b) szaporítóanyag beszerzésrıl, tápanyag-feltöltésrıl szóló elfogadható számlák teljesítésének legkorábbi ideje a támogatási kérelem benyújtásának idıpontja." 12. (1) Az R ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(3) A technikai segítségnyújtás intézkedés kivételével, az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elıtt nem fizethetı ki a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg." (2) Az R a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: "(6) Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügyfélnek gondoskodnia kell a bizonylat hiteles magyar nyelvő fordításáról, melynek az MVH által lefolytatott ellenırzés során rendelkezésre kell állnia." 13. Az R ának (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(3) Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget annak az évnek január 1-jén érvényes EKB által közzétett, hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra, amelyre a gazdálkodási adatok vonatkoznak, majd az így kapott összeget el kell osztani 1 EUME SFH alapon számított értékével. 1 EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró." 14. Az R a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) A beruházás abban az esetben tartozik a jogszabályban meghatározott, támogatás szempontjából kedvezıbb területi besorolás alá, amennyiben a mővelettel érintett terület teljes egésze egyazon besorolás alá esik." 15. Az R. 27. (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következı rendelkezés lép: [27. (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell] "b) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejő okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni;" 16. Az R ának a) pont helyébe a következı rendelkezés lép: [Építéssel járó tevékenységek esetén:]

4 "a) az elsı, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerıs építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;" 17. (1) Az R ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(3) A közzétételt követıen a gépkatalógusban nem szereplı gép, illetve technológiai berendezés felvétele céljából az IH által rendszeresített nyomtatványon az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplı, regisztrált forgalmazók javaslatot tehetnek az MGI-hez. (4) A javaslatot az MGI-hez kell benyújtani, amely azt szakvéleményével együtt 30 napon belül továbbítja az IH-hoz. Ezt követıen az IH a javaslatról 30 napon belül dönt." (2) Az R ának (6) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(6) Amennyiben a (3) bekezdés szerint kérelmezett gép vagy technológiai berendezés nem felel meg az (5) bekezdésben foglalt követelményeknek, a gépkatalógusba nem vehetı fel." (3) Az R ának (9) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(9) Ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint megvásárolni kívánt gép egyenértékő a gépkatalógusban szereplı más géppel és a nyertes ajánlat szerinti gépet a kifizetési kérelem benyújtásáig a (4)-(6) bekezdésben foglaltak, vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerint a gépkatalógusba felveszik, akkor úgy kell eljárni, mintha az a kérelem benyújtására nyitva álló idıszak elsı napját megelızı munkanapon is szerepelt volna a gépkatalógusban." (4) Az R ának (11) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(11) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetısége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplı gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékő gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékőnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely: a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idıszak elsı napján hatályos gépkatalógusban, és beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minısített gépcsoportba, b) a támogatási határozatban szereplı géppel azonos gépváltozathoz tartozik, c) korszerőségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplı gép korszerőségi mutatója." 18. (1) Az R ának (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: "(1) A 20. (4) bekezdésében foglalt elıírás megsértése esetén a jóváhagyott támogatást 20%-kal csökkenteni kell. Amennyiben az elszámolható kiadások teljesülésének mértéke az utolsó kifizetési kérelem alapján sem éri el az 50%-ot, az utolsó kifizetési kérelem elutasításra kerül, a már kifizetett támogatás pedig jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül, és az ügyfél az MVH által a jogosulatlan igénybevételt megállapító döntés meghozatalát követı három évig a idıszakban az EMVA társfinanszírozásában sem terület-, sem állatlétszám alapú támogatásokra nem vehet igénybe támogatást." (2) Az R a a következı (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) Az ügyfél a 25. (2) bekezdésében meghatározott megvalósítási idıszak utolsó napjáig benyújtott, teljes bizonyító erejő magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában nyilatkozhat arról, hogy a támogatás egészérıl lemond." 19. (1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. (2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) Az R. e rendelet 3. számú melléklete szerinti 8. számú melléklettel egészül ki. 20. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követı harmadik napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 10. (1) bekezdésének kivételével a folyamatban lévı ügyekre is alkalmazni kell.

5 (2) E rendelet hatálybelépésével egyidejőleg az R. 5. -ának (8) bekezdése, valamint 7. -ának (4) bekezdése hatályát veszti. Az R pontjának "valamint a Korm. rendelet 5. -a és a 3. számú melléklete által meghatározott" szövegrésze december 31. napján hatályát veszti. (3) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerősítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 9. -a a következı (3) bekezdéssel egészül ki: "(3) Az elsı kifizetési kérelemhez csatolni kell az állat-egészségügyi hatóság igazolását a beruházással érintett, a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszerérıl szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet alapján meghatározott tartási hely azonosítójáról az MVH által rendszeresített formanyomtatványon." (4) E rendelet a, valamint a (3) bekezdés e rendelet hatálybalépését követı napon hatályát veszti. E bekezdés e rendelet hatálybalépését követı második napon hatályát veszti. (5) A (2) bekezdés január 1-jén hatályát veszti. E bekezdés január 2-án hatályát veszti.

6 1. számú melléklet az 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez Az R. 1. számú melléklete az utolsó, J18 sorszámú sort követően a következő 3 sorral egészül ki: [A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája A magyarországi SFH SFH számítás Megnevezés M.e SFH] V01 vaddisznó Ft/állat * V02 dámszarvas Ft/állat * V03 gímszarvas Ft/állat * * Egyedi adatgyűjtés alapján. 2. számú melléklet az 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 2. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása ahol: NÁ mező = mezőgazdasági tevékenység nettó árbevételaránya Szánt = szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás nettó árbevétele Áll = állattenyésztés (állatok + állati termékek) nettó árbevétele Kert = kertészeti termelés nettó árbevétele Gyüm = gyümölcstermesztés nettó árbevétele Szőlő = szőlő és bortermelés nettó árbevétele Mező = mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele Vad = vadgazdálkodás nettó árbevétele Elad = eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele (ELÁBÉ) Közv = közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele NÁ = értékesítés nettó árbevétele ért A számlálóban a mezőgazdasági tevékenységeinek (TEÁOR 01.1-től 01.7-ig) a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételeit tüntesse fel. Az állattenyésztés árbevételébe az állatok bértartása is beleszámít. A gépi bérmunka a mezőgazdasági szolgáltatások árbevételéhez tartozik. Eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele: a mezőgazdasági árbevételt csökkenteni kell azoknak az eladott mezőgazdasági termékeknek a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételeivel, amelyeket értékesítési céllal vásároltak (pl. gabona felvásárlás után történő értékesítése). Közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele: azoknak az eladott mezőgazdasági szolgáltatásoknak a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételei, amelyeket értékesítési céllal vásároltak. A nevezőben a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó összes értékesítés nettó árbevétele szerepel. Sem a számlálóban, sem a nevezőben nem szerepel az áfa, a kompenzációs felár, valamint a támogatások értéke. A mezőgazdasági nettó árbevételbe nem számít bele a nem saját termelési szőlő feldolgozása.

7 A tárgyévben elemi kárt szenvedett termelők a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve által kiadott igazolás alapján megállapított árbevétel kieséssel a mezőgazdasági árbevételüket módosíthatják. 3. számú melléklet az 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 8. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez Támogatási összeg felső határa intézkedésenként, illetve alintézkedésenként I. tengely intézkedései Intézkedés címe Alintézkedés címe A támogatás felső határa Fiatal gazdálkodók induló euró támogatása A gazdák és mezőgazdaságban dolgozók korai nyugdíjba vonulása - A támogatás összegének havonta meg kell egyeznie a minimálbér 25%-val, amit a gazdasági létminimum 1 EUME értéke alapján számítanak, minden további EUME érték után a támogatást a minimálbér 10%-val kell megemelni, amíg a kifizetés összege el nem éri az adott időszakra megállapított minimálbér 200%-át, de nem haladhatja meg a eurót évenként. A mg.-i munkavállaló az átadónak juttatott támogatás 50%-ának megfelelő támogatást kaphat havonta, de a kifizetett támogatások mértéke évente, fejenként nem haladhatja meg a 4000 eurót Tanácsadói szolgáltatások igénybevétele - *kieg. táblázat A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése 1. Beruházások a szántóföldi euró/projekt növénytermesztésben és a kertészetben 2. Beruházás az euró/projekt állattenyésztésben 3. GAZDANet Program 2000 euró/projekt 4. Évelő ültetvények euró/projekt telepítése 5. Üzemi diverzifikáció euró/projekt, élelmiszer előállításra irányuló beruházások esetében euró/projekt Az erdők gazdasági Erdőművelés 200 euró/ha értékének növelése Állománynevelés 200 euró/ha A mezőgazdasági termékek A mg-i termékek euró/projekt értéknövelése értéknövelése A mg-i termékek értéknövelése félkész vagy végtermékek energiatermelési célú felhasználásra való előállításával euró/projekt A mg. és az erdészet fejlődéséhez és alkalmazkodásához kapcsolódó infrastruktúra Öntözés mg-i közösségi létesítményeinek fejlesztése Melioráció mg-i közösségi létesítményeinek 26. cikkből finanszírozott üzemi beruházások esetén euró/projekt

8 A félig önellátó mg-i üzemek támogatásának átalakítása folyamatban van Termelői csoportok létrehozása * fejlesztése A vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés Az erdészeti infrastruktúrafejlesztés Mezőgazdasági utak fejlesztés Mezőgazdasági üzemek víz- és energiaellátás euró/év/gazdaság - Az első és a második évben euró, a harmadik évben euró, a negyedik évben euró, az ötödik évben euró A mezőgazdasági termelő A kertészeti termelő gazdaságának A támogatás felső határa (euró) gazdaságának mérete (EUME) mérete (EUME) < 101< 1100 Az erdőtulajdonos működési területének mérete (ha) A támogatás felső határa (euró/erdőtulajdonos/év) II. tengely intézkedései 1698/2005/EK tanácsi rendelet cikke Intézkedés Alintézkedés/célprogra m csoport Célprogra m Növénycsoport/ hasznosítási mód/állatfaj Egyéb Támogatás mértéke 41. Nem termelő sövénytelepítés 300 euró/100 fm beruházások mezővédő fásítás 800 euró/100 fm mezőgazdasá gi területen füves mezsgye létesítése A megadott összegek a 30 euró/100 fm rovarteleltető bakhát maximálisan 30 euró/100 fm létesítése elszámolható ültetvények költségek. 310 euró/ha sorköz-gyepesítése A kedvezményekörnyezetvédelmi zettek részére 310 euró/ha

9 célú gyeptelepítés természet-védelmi gyeptelepítés kerítés létesítése gyepeken madárvédelmi berendezések létesítése az elszámolható költségek számlák és más pénzügyi bizonylatok ellenében kerülnek megtérítésre 310 euró/ha 315 euró/100 fm 60 euró/db Cikk Intézkedés Jogosultsági Támogatás mértéke csoport/célprogram/ Létesítmény 48 Erdészeti potenciál helyreállítása min. 400 euro/projekt - max. 873 euro/ha 49 Nem termelő jellegű Parkerdő A) típus max euró/projekt beruházások II. Közjóléti Parkerdő B) típus max euró/projekt és idegenforgalmi Kiránduló erdő max euró/projekt létesítmények kialakítása Piknikező hely A) típus max euró/projekt Piknikező hely B) típus max euró/projekt Pihenőhely max euró/projekt Piknikező létesítmény max euró/projekt Kilátó környezete max euró/projekt Forrás környezete max euró/projekt A II. tengely fentiekben fel nem tüntetett intézkedései, illetve alintézkedései esetében a támogatás összegét illetve felső határát a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok tartalmazzák. III. tengely intézkedései Intézkedés címe Alintézkedés címe Támogatás összege A nem mezőgazdasági tevékenységgé euró ( de minimis ) történő diverzifikálás Mikrovállalkozások létrehozásának és euró ( de minimis ) fejlesztésének támogatása A turisztikai tevékenységek ösztönzése euró ( de minimis ) Kivéve a borturisztikai fejlesztéseket euró A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások - Integrált közösségi és szolgáltató központ kialakítása esetében a támogatás felső határa euró, mely településenként 2007 és 2013 között egy alkalommal adható. Kistérségi közlekedési szolgáltatás esetében a támogatás felső határa kérelmenként euró. Falumegújítás és -fejlesztés euró ( de minimis rendelettel összhangban) A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése a) A kulturális örökség megőrzése euró ( de minimis rendelettel összhangban) b) Natura 2000 fenntartási tervek A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtandó támogatásokról szóló FVM rendelet

10 Képzés és tájékoztatás Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás készítése 1. számú mellékletében kerül meghatározásra a maximálisan igényelhető támogatás összege. (A támogatás összegét többek között meghatározza: az érintett Natura 2000 terület nagysága, az adott területen előforduló közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek és fajok száma.) - A támogatás összege a de minimis szabálynak felel meg. IV. tengely intézkedései Intézkedés címe Alintézkedés címe Támogatás összege A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Az egy projektre kifizetett támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a Helyi Akciócsoport részére az összes projektre kiutalt hozzájárulás 20%-át, ill. az 50 millió Ft-ot.