Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot)"

Átírás

1 Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt nem hivatalos szöveg (2007. november 12-i állapot) Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló FVM rendelet egységes szerkezetben a 127/2007. (X. 29.) FVM rendelet módosításával 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatáskörérıl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. -ának b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következıket rendelem el: I. Fejezet A rendelet hatálya, értelmezı rendelkezések Hatály 1. A rendelet hatálya az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (a továbbiakban: ÚMVP) meghatározott céloknak az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételére terjed ki, rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérıen nem rendelkezik. 2. (1) E rendelet alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott I. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetı igénybe támogatás: a) szakképzés, tájékoztatási tevékenységek, innováció: aa) innovatív technológiák megismertetése bemutatóüzemi tájékoztató programokkal, ab) az ÚMVP I-II. tengelyeinek intézkedéseihez kapcsolódó képzések, ac) általános agrárpolitikai ügyfélszolgálati tájékoztatás; b) fiatal mezıgazdasági termelık elindítása; c) gazdaság átadása; d) tanácsadási szolgáltatások igénybevétele; e) üzemvezetési, helyettesítési és gazdálkodási tanácsadási szolgáltatások, valamint erdészeti tanácsadási szolgáltatások létrehozása; f) mezıgazdasági üzemek korszerősítése:

2 fa) növénytermesztés és kertészet korszerősítése, fb) állattartó telepek korszerősítése, fc) növénytermesztésben, kertészetben és állattenyésztésben alkalmazott - önálló építéssel nem járó - gépek, technológiai berendezések beszerzése, fd) GAZDANET-program, fe) ültetvénytelepítés; g) erdık gazdasági értékének növelése: ga) erdıgazdálkodási gépek beszerzése, gb) erdészeti szaporítóanyag beszerzése; h) mezıgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése: ha) mezıgazdasági termékek értéknövelése, hb) erdészeti termékek értéknövelése, hc) mezıgazdasági termékek értéknövelése nyersszesz, nyersolaj elıállításával bioüzemanyag gyártás céljából; i) együttmőködés új termékek, technológiák és eljárások fejlesztésére; j) mezıgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztése: ja) mezıgazdasági üzemi és közösségi létesítmények fejlesztése az öntözés, melioráció és egyéb vízgazdálkodás területén, jb) erdészet fejlesztésével és korszerősítésével összefüggı infrastruktúra javítása és fejlesztése, jc) mezıgazdasági bekötı- és feltáróutak fejlesztése, jd) mezıgazdasági telepek energia- és vízellátásának fejlesztése, je) birtokrendezés, jf) telephelyen belül történı energiaellátás megújuló energiaforrások felhasználásával; k) az állattartás közösségi jogszabályokon alapuló követelményeinek való megfelelés; l) mezıgazdasági termelık élelmiszer-minıségi rendszerekben való részvétele; m) élelmiszer-minıségi rendszerek keretébe tartozó termékekre vonatkozó promóciós tevékenységek; n) szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok fejlesztése; o) termelıi csoportok mőködése. (2) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott II. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetı igénybe támogatás: a) kedvezıtlen adottságú területeken történı gazdálkodás; b) mezıgazdasági területeken NATURA 2000 kötelezettségek betartása; c) agrár-környezetgazdálkodás; d) genetikai erıforrások megırzése: da) növényi genetikai erıforrások természetes élıhelyen kívüli (ex situ) megırzése, db) állati genetikai erıforrások természetes élıhelyen kívüli (ex situ) megırzése, dc) állati genetikai erıforrások természetes élıhelyen történı (on farm) megırzése, de) fogoly fajvédelmi program; e) állatjóléti kötelezettségek betartása; f) nem termelı mezıgazdasági beruházások; g) mezıgazdasági területek elsı erdısítése;

3 h) mezıgazdasági területeken agrárerdészeti rendszerek elsı létrehozása; i) nem mezıgazdasági területek erdısítése; j) erdıterületeken NATURA 2000 kötelezettségek betartása; k) erdı-környezetvédelem; l) erdészeti potenciálra vonatkozó megelızı intézkedések; m) erdészeti potenciál helyreállítása; n) nem termelı erdészeti beruházások: na) erdıszerkezet átalakítása, nb) közjóléti értékek növelése. (3) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott III. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetı igénybe támogatás: a) nem mezıgazdasági tevékenységgé történı diverzifikálás, b) mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése, c) turisztikai tevékenységek ösztönzése, d) a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások, e) falumegújítás és -fejlesztés, f) vidéki örökség megırzése, korszerősítése, g) NATURA 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése, h) képzés és tájékoztatás, i) készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása. (4) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott IV. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehetı igénybe támogatás: a) helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása, b) hazai és nemzetközi térségek közötti együttmőködések, c) a helyi akciócsoportok mőködtetési költségei. (5) Az R. 66. cikkében meghatározott technikai segítségnyújtás céljára biztosított támogatás esetében a támogatás kedvezményezettje a földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH), a Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, valamint a Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet. Fogalmak 3. E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában: 1. alintézkedés: az intézkedésen belül önállóan lehatárolható célterület és jogosultsági feltételek alapján elkülönített támogatható mőveletek köre, amelyet a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szabályoz; 2. célterület: az intézkedésen, alintézkedésen belül jogszabályban meghatározott cél, amelyre a támogatott mővelet irányul; 3. tevékenység: az R. 2. cikkének e) pontja szerinti mővelet önállóan megvalósuló részeleme;

4 4. mővelet megvalósulása: a mőveletet alkotó összes tevékenység okirattal igazolt lezárása; az okirat építési beruházás esetén a jogerıs használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által elıírt közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményrıl kiállított, igazoltan teljesített számviteli bizonylat; 5. terület- és állatlétszám alapú támogatások: az 1975/2006/EK rendelet 6. cikk 2. bekezdésének a) és b) pontja alapján, e rendelet 2. (1) bekezdésének k) pontjában és (2) bekezdésében felsorolt alintézkedések keretében nyújtandó támogatások; 6. beruházási támogatás: olyan nem terület-, illetve állatlétszám alapú intézkedés, alintézkedés keretében nyújtandó támogatás, amely legalább egy, a Tv. 9. a) pontjában meghatározott beruházás - ideértve az immateriális javak beszerzését is - megvalósítására irányul; 7. termelıi csoport: a termelıi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelıi csoport; 8. átadó: az a mezıgazdasági termelı, akinek a mezıgazdasági üzeme vagy annak egy része átruházásra kerül egy másik mezıgazdasági termelı részére; 9. átvevı: az a mezıgazdasági termelı, akire az üzemet vagy annak egy részét átruházzák; 10. mezıgazdasági üzem: egy adott mezıgazdasági termelı által mezıgazdasági tevékenység folytatásához használt termelıegységek, különösen termıföld, állatállomány, gép, épület, berendezés összessége; 11. mezıgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérıl szóló 9003/2002. (SK 6.) KSH Közlemény (a továbbiakban: TEÁOR) 01.1., 01.2., 01.3., és szerinti tevékenységek; 12. mezıgazdasági termelı: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely mezıgazdasági tevékenységet folytat; 13. mikrovállalkozás: a magyarországi székhellyel rendelkezı, a devizajogszabályok alapján belföldinek minısülı gazdasági társaság, szövetkezet, valamint egyéni vállalkozó, aki/amely megfelel a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény 3. -ának (3) bekezdésében meghatározott mikrovállalkozás feltételeinek; 14. hátrányos helyzető terület: a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérıl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 1. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett - leghátrányosabb és hátrányosabb helyzető - 95 kistérség, vagy az 5. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából a leghátrányosabb kistérségekhez nem tartozó leghátrányosabb helyzető 235 település; 15. gépkatalógus: gépek mőszaki-technológiai adatait tartalmazó győjtemény, amely többek között tartalmazza a referenciaárat és a gép esetleges energiatakarékos jellegére való utalást; 16. építészeti normagyőjtemény: olyan építészeti-mőszaki paramétereket tartalmazó győjtemény, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is; 17. referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege;

5 18. TÉSZ: a zöldség-gyümölcs termelıi értékesítı szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 60/2005. (VII. 1.) FVM rendeletnek megfelelıen elızetesen, illetve véglegesen elismert zöldség-gyümölcs termelıi értékesítı szervezet; 19. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amennyiben a támogatási kérelem benyújtását megelızı 12 hónapon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó, illetve az ıstermelı, amennyiben a vállalkozói, illetve ıstermelıi igazolvány kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelızı 12 hónapon belül került sor. Azon jogcímek esetében, ahol a támogatás igénybevételére jogosult mezıgazdasági üzeme méretének el kell érnie meghatározott mértékő európai méretegységet, ott az induló vállalkozás fogalma kiterjed azokra a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra, akik a mezıgazdasági tevékenységüket a támogatási kérelem benyújtását megelızı 12 hónapon belül kezdték meg; 20. nitrátérzékeny terület: a vizek mezıgazdasági eredető nitrátszennyezéssel szembeni védelmérıl szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti terület; 21. NATURA 2000 terület: az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet szerinti terület; 22. védett terület: a 4. számú melléklet szerinti jogszabályokban és hatósági határozatokban kijelölt terület; 23. nem mezıgazdasági beruházás: olyan beruházás, amelyhez nyújtandó támogatásra - a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kifejezett rendelkezése szerint - az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 88. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazni kell az állami támogatásokra az EK szerzıdés cikkében foglalt vagy azok alapján megalkotott mentességi szabályokat; 24. kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlıdésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvény szerinti vállalkozás; 25. nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak megfelelı forintösszeg; ennek meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalat által egy hároméves idıszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközeire vonatkoznak. Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni. Az euróra való átszámításra a támogatás odaítélésének idıpontjakor érvényes árak és árfolyam, illetve azon nagyberuházási projektek esetében, amelyeknek az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrıl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján egyedi bejelentése szükséges, a bejelentés idıpontjakor érvényes árak és árfolyam alkalmazandó; 26. nehéz helyzetben lévı vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek saját tıkéje veszteség folytán nem éri el a jegyzett tıke felét a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó

6 beszámolóban, és ezen veszteség több mint egynegyede a megelızı beszámoló óta eltelt idıszak alatt keletkezett; 27. támogatási intenzitás: a támogatástartalom és a jelenértéken számított elszámolható költség hányadosa, százalékos formában kifejezve; 28. szintentartást szolgáló eszköz: azon eszköz, amely az ügyfél által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az elıállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvetı változását eredményezné; 29. beruházás befejezése: a beruházással megvalósított létesítmény üzembe helyezésének idıpontja; 30. fiatal mezıgazdasági termelı: az a természetes személy, aki e minıségérıl a 28/A. alapján igazolást szerez, továbbá aki az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezıgazdasági termelık számára nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet alapján támogatásban részesült; 31. kedvezıtlen adottságú terület: az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezésérıl szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke, valamint 20. cikke alapján az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezıtlen adottságú területek és az azokhoz kapcsolódó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján meghatározott terület; 32. hiteles másolat: az okirat kiállítója által vagy közjegyzı által hitelesített másolat. II. Fejezet Általános rendelkezések A támogatás forrása, jellege 4. (1) A támogatás forrása: a) a központi költségvetés Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében az ÚMVP-ben meghatározott célok támogatására elıirányzott összeg, valamint b) az EMVA terhére a január 1. és december 31. közötti idıszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról szóló 2006/636/EK (2006. szeptember 12.) bizottsági határozat mellékletében Magyarország részére meghatározott kötelezettségvállalási elıirányzatok. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalási összegek csökkennek az Európai Mezıgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébıl támogatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyes intézkedései keretében jóváhagyott kérelmek azon kifizetési összegével, amelyek az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben elıírt vidékfejlesztési támogatásra történı átmenet szabályainak megállapításáról szóló 1320/2006/EK (2006. szeptember 5.) bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban EMVA terhére áthúzódó tételeknek minısülnek.

7 (3) Ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a támogatás vissza nem térítendı jellegő. A támogatás meghirdetése 5. (1) A 2. (1)-(4) bekezdéseiben részletezett célok megvalósításához kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes feltételeit, valamint a támogatások mértékét külön jogszabály állapítja meg (a továbbiakban: a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály). (2) A támogatási feltételek teljesítése nem jelent alanyi jogosultságot a támogatás igénybevételére. (3) A Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiadott közleményeket és az általa rendszeresített nyomtatványokat az MVH hivatalos honlapján kell közzétenni. (4) A 2. (5) bekezdése szerinti technikai segítségnyújtás céljára biztosított támogatást a kedvezményezett az IH-hoz benyújtott finanszírozási kérelemmel igényelheti. (5) Az IH az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) közremőködését veszi igénybe az alábbi feladatok végrehajtása során, amelyet az AKI kizárólagosan végez: a) a mezıgazdasági beruházások környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai alapkövetelményeinek (minimum követelmények) összegyőjtése; b) az ÚMVP éves jelentéseinek elkészítéséhez szükséges adatok elemzésével és szolgáltatásával kapcsolatos feladatok ellátása; c) a termelıi csoportok monitoring és ellenırzési rendszerének mőködtetésére vonatkozó adatelemzéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása. (6) Az IH a Mezıgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: MGI) közremőködését veszi igénybe az alábbi feladatok végrehajtása során, amelyet az MGI kizárólagosan végez: a) a trágyatárolásra, trágyák beltartalmi értékeire vonatkozó elemzések, összefoglalók elkészítése; b) az állattartó telepek korszerősítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet végrehajtásához kapcsolódó szakmai modulok aktualizálása; c) az önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl szóló 26/2007. (IV. 17.) FVM rendelet végrehajtásához kapcsolódó gépkatalógus szakmai felülvizsgálata, modulok karbantartása; d) az ÚMVP egyes intézkedéseinek végrehajtáshoz kapcsolódó szakmai modulok aktualizálása. (7) Az IH a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: FVM VKSZI) közremőködését veszi igénybe az alábbi feladatok végrehajtása során, amelyet az FVM VKSZI kizárólagosan végez:

8 a) a helyi vidékfejlesztési közösségek központi munkaszervezeti feladatainak ellátása, együttmőködési projektek kezdeményezése, ezek koordinációja; továbbá b) a helyi vidékfejlesztési irodákra alapozott rendszer koordinációja. (8) Az IH kizárólagos jelleggel a Magyar Agrárkamara közremőködését veszi igénybe az ÚMVP közvetlen tájékoztatásával összefüggı feladatok végrehajtása során. (9) Az (5)-(8) bekezdésekben felsorolt szervezetekkel az egyes feladatok ellátására az IH szerzıdést köt. Kérelem benyújtásának általános feltételei 6. (1) Amennyiben külön jogszabály eltérıen nem rendelkezik, a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint azok módosítására irányuló kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) postai úton kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az ügyfél lakhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltséghez. (2) A kérelem benyújtására nyitva álló határidıt a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály állapítja meg, amely határidı elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. (3) A kérelemhez mellékelni kell, amit e rendelet, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály, illetve IH Közleményben meghatározott egyéb külön jogszabály elıír. Támogatási kérelem benyújtásának általános feltételei 7. (1) Támogatási kérelmet az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: szervezet) vagy természetes személy nyújthat be, aki/amely a) eleget tesz az e rendeletben és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban az adott jogcím vonatkozásában elıírt feltételeknek, b) nincs lejárt tartozása az MVH felé, c) megfelel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, d) nem mezıgazdasági beruházás esetén a számviteli jogszabályok szerint számított, az adott gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályban elıírt legkisebb jegyzett tıkének megfelelı mértékő saját tıkével rendelkezik; e) nem mezıgazdasági beruházás esetén csıd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt nem áll, továbbá a nehéz helyzetben lévı vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 alpontja szerint nem minısül nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak. (2) Amennyiben az ügyfél egyéni vállalkozó és induló vállalkozásként nyújt be támogatási kérelmet, akkor az ügyfélnek a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az egyéni vállalkozói igazolványt kiállító szerv igazolását vállalkozói tevékenységérıl az MVH által rendszeresített formanyomtatványon.

9 Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei 8. Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal, és b) eleget tesz az e rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban elıírt feltételeknek. A kérelem elbírálása és kifizetése 9. (1) A kérelmet az MVH bírálja el. (2) A támogatási kérelmet csak a támogatási kérelmek benyújtási idıszakának záró napját követıen lehet elbírálni. (3) A bírálat alapján létrejött pontegyenlıség esetén a rangsorban elınyt élvez az a támogatási kérelem: a) melynek tartalma megfelel az IH Közleményben közzétett részletes ajánlásnak a támogatott mővelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról; b) amelyet korábban nyújtottak be, amennyiben az a) pont alapján nem lehet különbséget tenni. (4) A támogatási döntésben fel kell hívni az ügyfél figyelmét arra, hogy amennyiben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programot az Európai Bizottság az elfogadás elıtt kihirdetett, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban foglaltaktól eltérı feltételekkel fogadja el, az MVH a támogatási döntést megváltoztathatja, illetve visszavonhatja. (5) Ha a támogatási kérelem nem valósítja meg maradéktalanul a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerinti célkitőzéseket, a kérelem elutasítható. (6) A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történı átutalással, forintban teljesíti a kifizetésrıl szóló döntés meghozatalától számított 30 napon belül. (7) A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikkében meghatározott árfolyamot kell alkalmazni. Az ügyfél által vállalt kötelezettségben bekövetkezı változás 10. (1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének idıtartama alatt a mezıgazdasági üzem egészének, illetve a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. Az átvállaló - a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - csak egy személy lehet. (2) A kötelezettség átvállalásához az MVH elızetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei kirendeltségéhez, amennyiben a

10 támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérıen nem rendelkezik. A kötelezettség átvállalása nem hagyható jóvá, ha az átvevı nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek. (3) Az átvállalás esetén kívül az 1974/2006/EK rendelet 44. cikkének (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén mentesíteni kell az ügyfelet a részére kifizetett támogatás visszatérítése alól. Az erre irányuló kérelmet - melyben a mentesítésre alapot adó körülményt igazolni kell - az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani az MVH ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes megyei kirendeltségéhez, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérıen nem rendelkezik. (4) Az 1974/2006/EK rendelet 44. cikkének a) pontja vonatkozásában a kötelezettséget jelentıs mértékben teljesítettnek kell tekinteni, ha a kötelezettségvállalásra elıírt idıtartam 4/5-e már eltelt. Adatszolgáltatás 11. Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer mőködtetése céljából - külön jogszabályban foglaltak szerint - adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon. Vis maior 12. (1) A kötelezettség teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külsı ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan külsı ok (vis maior) bejelentésérıl és igazolásáról szóló külön jogszabály alapján kell bejelenteni. (2) Amennyiben a kötelezettség teljesítése osztatlan közös földtulajdon kimérése, kisajátítás vagy hasonló jellegő hatósági intézkedés következtében lehetetlenné válik, a támogatásra jogosult erre irányuló kérelme alapján a támogatási kérelemben vállalt, ezzel összefüggı kötelezettség teljesítése alól az ellehetetlenülés idıpontjától kezdıdı hatállyal mentesíthetı. A hatósági intézkedés jellegétıl és mértékétıl függıen a mentesítés részben vagy egészben történhet. (3) Többéves kötelezettségvállalás esetében az ügyfél kizárólag a vis maior esemény bekövetkezését követıen mentesíthetı a további idıszakra fennálló kötelezettségek alól, és a vis maior esemény befejezıdéséig jogszerően igénybe vett támogatás visszafizetése alól mentesül. III. Fejezet Terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó különös szabályok 13. (1) A Bizottság 1975/2006/EK rendeletének 8. cikke (1) bekezdésében foglalt rendelkezést 2008-tól kell alkalmazni.

11 (2) A területalapú támogatásra vonatkozó kérelemhez mellékelni kell a Mezıgazdasági Parcella Azonosító Rendszerrıl szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, melyen be kell jelölni a kérelemben bejelentett területegységet. (3) Amennyiben az ellenırzések eredményeképpen valamely területalapú támogatás esetén túligénylés állapítható meg, azaz az adott referencia-területre benyújtott kérelmek által lefedett terület - ideértve a többszörös igénylés esetét is - összesen nagyobb, mint a referenciaterületen a támogatás szempontjából figyelembe vehetı területe (a továbbiakban: támogatható terület) és a túligénylés mértéke: a) nem éri el a 796/2004/EK rendelet 24. cikk (2) bekezdés második albekezdésében meghatározott mértéket, az MVH a túligénylés arányában a referencia-terület nettó támogatható területéig csökkenti a referencia-területen belüli kérelemben megjelölt területeket; b) eléri vagy meghaladja az a) pontban hivatkozott mértéket, az MVH értesíti az érintett ügyfeleket, és egyúttal felszólítja ıket a kérelemben megadott adatok helyesbítésére. (4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítésben meg kell jelölni az érintett referenciaterületre támogatást igénylı ügyfeleket, és a kérelmükben feltüntetett területadatokat. (5) A (3) bekezdés b) pontja alapján az ügyfelek kötelesek az értesítésben meghatározott idıtartamon belül írásos választ adni az MVH részére. (6) Amennyiben a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az (5) bekezdésben meghatározott válaszokban foglalt helyesbítéseket követıen részben vagy egészben továbbra is fennáll, és a túligénylés mértéke: a) nem éri el a 796/2004/EK rendelet 24. cikk (2) bekezdés második albekezdésében meghatározott mértéket, az MVH a túligénylés arányában a referencia-terület nettó támogatható területéig csökkenti a referencia-területen belüli kérelemben megjelölt területeket; b) eléri vagy meghaladja az a) pontban hivatkozott mértéket, az MVH fizikai ellenırzést folytat le az érintett referencia-terület vonatkozásában. (7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti fizikai ellenırzést nem kell lefolytatni, ha az (5) bekezdés szerinti határidıt az ügyfél elmulasztotta. Ebben az esetben az MVH a határidıt elmulasztó ügyfél bejelentett területére vonatkozó adatot a túligénylés mértékének megfelelıen csökkenti. 14. (1) Amennyiben a 13. szerinti adminisztratív, illetve a fizikai ellenırzés eredményeképp sem szüntethetı meg a túligénylés, akkor a referencia-terület adott jogcím vonatkozásában támogatható területét meghaladó területet minden érintett kérelem esetében jogosulatlan igénylésnek kell tekinteni. (2) Az (1) bekezdés szerinti terület nem haladhatja meg az adott referencia-területen kérelmezett terület 100%-át. (3) A (2) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, míg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerıs határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett ügyfelek együttesen nem helyesbítik kérelmeiket. IV. Fejezet

12 Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó különös szabályok A támogatási kérelem benyújtásának feltételei 15. Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél a) szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csıd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggı végrehajtási eljárás alatt; b) nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP), illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei 16. (1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggı végrehajtási eljárás alatt. (2) Az (1) bekezdés szerinti feltétel nem teljesülése esetén a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszőnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül. (3) A csıdeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos idıtartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés idıtartama alatt nem igazolja, hogy a csıdeljárást a bíróság a csıdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény 21. (3) bekezdésének megfelelıen befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszőnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minısül. 17. (1) A 2. (1) bekezdésének c), n) és o) pontjaiban hivatkozott célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. (2) A 2. (1) bekezdésének a), d)-j), l)-m) pontjaiban, illetve (3) és (4) bekezdéseiben hivatkozott célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére ugyanazon jóváhagyó támogatási döntés alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem. (3) A (2) bekezdés szerinti támogatások esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésıbb abban a kifizetési idıszakban kell benyújtani, amely a mővelet megvalósulása után elsıként nyílik meg. (4) A mővelet - a 25. (2) bekezdésében foglaltak kivételével - a támogatási kérelem benyújtását követıen az ügyfél saját felelısségére megkezdhetı. 18. (1) A mővelet megkezdésének idıpontja:

13 a) a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történı bejelentése vagy az adásvételi szerzıdés megkötése, illetve a számlán szereplı teljesítés dátuma közül a legkorábbi; b) építési beruházás esetében a kivitelezıi szerzıdés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történı elsı bejegyzés dátuma; c) nem beruházási jellegő mőveletek esetén a mővelethez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához kötıdı vállalkozói szerzıdése megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, felhívás írásban történı bejelentésének dátuma, vagy a tevékenység megvalósításához kapcsolódó beszerzésrıl, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi. (2) A mővelet tervezéséhez és elıkészítéséhez kötıdı általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minısül a mővelet megkezdésének. (3) Ha egy mővelet az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységet is magában foglal, akkor a mővelet megkezdésének idıpontja a korábban megkezdett tevékenység idıpontjával egyezik meg. Kiadások elszámolása, kifizetés 19. (1) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a mővelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás. (2) Amennyiben a támogatási kérelem alapján hozott támogatási döntés több kiadási tételt állapít meg, a döntés által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethetı összege nem haladhatja meg. (3) A kifizetési kérelemben az elszámolás alapját csak az ügyfélnél felmerült kiadások képezhetik, melyeket a mővelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményrıl az ügyfél nevére kiállított, és - a Technikai Segítségnyújtás intézkedés kivételével - pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol. (4) A (3) bekezdésben foglalt kiadások igazolására a mővelet megkezdése utáni gazdasági eseményrıl kiállított bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a mővelet megkezdése elıtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra. (5) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el. (6) A bizonylaton fel kell tüntetni a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát, az ügyfél-regisztrációs számot, valamint azt, hogy a bizonylat támogatás elszámolására benyújtásra került. (7) Amennyiben a bizonylat nem felel meg a számvitelrıl szóló évi C. törvény vagy a számla az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) formai vagy tartalmi elıírásainak, az elszámoláshoz nem fogadható el. (8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon számlaösszesítıt kell mellékelni, amely tartalmazza:

14 a) a bizonylat azonosítóját, megnevezését, kiállítójának adószámát; b) a teljesítés idıpontját; c) a fizetés módját és határidejét; d) a számlatétel megnevezését, SZJ vagy VTSZ számát; e) a nettó összeg és áfa mértéke alapján az elszámolni kívánt összeget; f) a támogatási döntésben megállapított kiadási sor támogatási döntés szerinti azonosítóját, melyhez a tétel tartozik. (9) A Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetét kivéve, csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként. (10) A Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében a számlák támogatási összegének kifizetése utófinanszírozás keretében vagy közvetlenül - engedményezés útján - a szállító részére történik. (11) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapját a) természetes személy, illetve 1-es áfa kóddal rendelkezı kérelmezı esetében a bruttó, b) 2-es és 3-as áfa kóddal rendelkezı kérelmezı esetén a nettó elszámolható kiadás képezi. 20. (1) Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettıs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tıketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettıs könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben. (2) Az ügyfél a döntéssel jóváhagyott mővelettel összefüggı gazdasági eseményekrıl külön analitikát köteles vezetni a kiadásai, illetve - amennyiben támogatási rendelet ahhoz joghatást főz - a bevételei vonatkozásában. (3) Az utolsó kifizetési kérelem benyújtása elıtt nem fizethetı ki a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások 80%-át meghaladó összeg. Ez a rendelkezés nem akadálya annak, hogy az ügyfél a kifizetési kérelemmel az említett mértéket meghaladó kiadást számoljon el, amely az utolsó kifizetéssel válik esedékessé. (4) Az ügyfél köteles a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni. Kivételt képez ez alól a közbeszerzéssel megvalósuló beruházás addig a mértékig, ameddig azt a közbeszerzés eredménye indokolja. (5) A forinttól eltérı pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén, azt a bizonylaton szereplı (gazdasági) teljesítés idıpontját megelızı hónap utolsó - a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett - hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés idıpontját megelızı hónap utolsó - az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által közzétett - hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani. Beruházási támogatásokra vonatkozó általános feltételek

15 21. (1) A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban a támogatás feltételeként elıírt üzemméretet európai méretegységben (EUME) kell kifejezni. (2) Az üzemméret számításához a standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) értékeivel kell számolni. A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listáját. (3) Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget a támogatási árfolyamnak megfelelıen át kell számítani euróra, majd az így kapott összeget el kell osztani 1 EUME SFH alapon számított értékével. 1 EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró. (4) A ban feltüntetett tevékenységekre akkor vehetı igénybe támogatás, ha azt a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály megengedi. 22. Amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály a támogatás feltételeként a mezıgazdasági tevékenységbıl származó nettó árbevételrıl rendelkezik, annak nettó árbevételhez viszonyított arányát a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani. 23. (1) A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell: a) a beruházás megvalósításának, üzemeltetésének helye a Magyar Köztársaság; b) az R. 72. cikk (1) bekezdése értelmében a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerősített létesítményt a támogatási döntés kézhezvételétıl számított legalább 5 évig rendeltetésének megfelelıen, a vonatkozó engedélyek és elıírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség); c) az üzemeltetési kötelezettség idıtartama alatt a beruházás tárgya - a 10. -ban foglalt kivétellel - nem idegeníthetı el és nem adható bérbe, de az amortizálódott tárgyi eszköz azonos rendeltetéső, azonos vagy jobb paraméterekkel rendelkezı tárgyi eszközre az MVH-nak történı elızetes bejelentést követıen lecserélhetı; d) ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetıségét biztosító kizárólagos joggal; e) a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie. (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti bejelentést a tárgyi eszköz tervezett cseréje elıtt legalább három nappal kell megtenni az MVH által rendszeresített nyomtatványon. (3) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt jelent, ha a beruházás közmőcsatlakozás létesítésére irányul. (4) Nem mezıgazdasági beruházás esetén az üzemeltetési kötelezettség idıtartamát az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától kell számítani. (5) Nem mezıgazdasági beruházás esetén nem vehetı igénybe támogatás a szintentartást szolgáló eszköz beszerzéséhez. 24. (1) A beruházási támogatással létrejött vagy megszerzett vagyontárgyra (ingó, ingatlan) az ügyfél köteles legalább az üzemeltetési idıszak tartamára törés, tőz és elemi csapás kockázatokra 25%-nál nem több önrészt tartalmazó kártérítési vagyonbiztosítást kötni. Amennyiben az ügyfél törés, tőz és elemi csapás bekövetkezése miatt vis maior kérelmet nyújt be beruházási támogatással létrejött vagy megszerzett vagyontárgyra

16 vonatkozóan, az ügyfél csak a támogatás biztosítási összeggel csökkentett mértékének igénybevételére jogosult. (2) Az (1) bekezdésben foglalt biztosításkötési kötelezettség nem terjed ki a) a központi költségvetési szervekre, b) az egyházakra és intézményeikre, c) a helyi önkormányzatokra, helyi kisebbségi önkormányzatokra, önkormányzatok társulásaira és ezek költségvetési szerveire, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövı vagyontárgy törzsvagyon vagy törzsvagyonná válik, d) a vízitársulatokra. (3) Az (1) bekezdésben foglalt biztosításkötési kötelezettséget nem kell teljesíteni, ha a) a támogatás összegéhez viszonyítva az üzemeltetési kötelezettség idıtartamára vonatkozó biztosítási díj aránytalan - a támogatás összegének legalább 30%-át kitevı - többletterhet ró a kedvezményezettre, vagy b) a kedvezményezett igazolja, hogy legalább kettı biztosító társaság a megvalósult vagyontárgyra annak jellege miatt nem köt biztosítást. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott vagyonbiztosítás megkötésérıl a biztosítótársaság által kiállított és hitelesített kötvény másolatát az utolsó kifizetési kérelemhez, gépbeszerzés esetén a gép beszerzését követı elsı kifizetési kérelemhez csatolni kell. Amennyiben az ügyfél e kötelezettségének felszólítás ellenére sem tesz eleget, az MVH az ügyfelet a Tv a szerinti mulasztási bírsággal sújtja. 25. (1) Felújítással, korszerősítéssel járó, valamint a nem mezıgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelızıen nem kezdhetı meg. (2) A 33. (5) bekezdését kivéve, a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó mőveletet a támogatási döntés kézhezvételétıl számított 1 éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási döntés kézhezvételétıl számított 2 éven belül meg kell valósítani. (3) A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1, valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie. (4) Az arculati elemek különbözı tájékoztatási eszközökön történı megjelenítésének módját az IH a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot; b) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy jogával terhelt ingatlanon valósul meg, az azt igazoló teljes bizonyító erejő okiratot, miszerint az ügyfél jogosult a beruházást megvalósítani, és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni; c) építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétıl függıen minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és

17 részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezıi névjegyzékben szereplı építész-tervezı ellenjegyzésével kell ellátni; d) a c) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb beruházás esetén - az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével - mőszaki leírást és dokumentációt; e) a 15 millió Ft alatti támogatási igényő támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet; f) 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényő támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott tartalommal üzleti tervet; g) legalább két árajánlatot, ha a referenciaár az e rendeletben foglaltak alapján nem állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló mőszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja. (2) Ha a támogatási kérelem benyújtásának nem feltétele üzleti terv készítése, a kérelem elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni. 28. Építéssel járó tevékenységek esetén: a) az elsı kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerıs építési engedély hiteles másolatát, vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; b) engedélyköteles tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerıs hatáskörrel rendelkezı építési hatóság engedélyét a létesítmény használatba vételéhez. 28/A. (1) A 2. (1) bekezdésének fa), fb) és fe) pontjában felsorolt intézkedés alapján igénybe vehetı támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alkalmazásában fiatal mezıgazdasági termelınek minısül az az ügyfél, akinek ezt a minıségét az FVM VKSZI igazolja. A fiatal mezıgazdasági termelıi minıségrıl szóló igazolás megszerzésének célja többlettámogatás igénybevétele. (2) Fiatal mezıgazdasági termelı lehet az a természetes személy, aki a) az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de az igazolás kiállítása iránti kérelem benyújtásának évében 40. életévét még nem töltötte be, b) mezıgazdasági termelı tevékenységet végzı ıstermelı vagy egyéni vállalkozó, c) az 5. számú mellékletében felsorolt végzettségek legalább egyikével, vagy felsıfokú agrár végzettséggel rendelkezik, d) a 6. számú melléklet szerinti üzleti terv értékelése során legalább 30 pontot elér. (3) Az igazolás kiállítása iránti kérelmet a 7. számú melléklet szerinti formanyomtatványon az FVM VKSZI telephelyéhez postai úton kell benyújtani a) elsı évben e rendelet hatálybalépésének napjától október 31-ig; b) ezt követıen évente augusztus 1-31-ig. (4) Az igazolás kiállítása iránti kérelemhez mellékelni kell a) az ıstermelıi, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány másolatát, b) a végzettséget igazoló okirat másolatát, c) az üzleti tervet elektronikus adathordozón, amelynek mintája az FVM VKSZI hivatalos honlapjáról letölthetı.

18 (5) Az FVM VKSZI a kérelmet a benyújtástól számított 15 napon belül bírálja el. A feltételeknek eleget tevı ügyfél részére az FVM VKSZI igazolást állít ki arról, hogy az ügyfél fiatal mezıgazdasági termelınek minısül, és azt megküldi az ügyfél, valamint az MVH részére. Az igazolás a kiállítását követı év december 31. napjáig érvényes. (6) Amennyiben az igazolás iránti kérelmet az FVM VKSZI elutasítja, az ügyfél az errıl szóló értesítés kézhezvételét követı 15 napon belül kifogást nyújthat be a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz, amely a kifogást 15 napon belül bírálja el. (7) Az 5. számú mellékletében nem szereplı szakképesítések az FVM VKSZI szakértıi elbírálásának eredményétıl függıen kerülnek figyelembevételre az igazolás kiállítása iránti kérelem elbírálása során. Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések 29. (1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan elsı üzembe helyezéső gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható, a) amelyek szerepelnek az IH által e rendeletben foglaltak szerint közzétett gépkatalógusban; b) amelyek beletartoznak az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minısített gépcsoportba; c) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés idıpontjában kezdıdı termékfelelısségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal; d) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el. (2) A tárgyévre vonatkozó gépkatalógust az IH az FVM, valamint az MVH hivatalos honlapján teszi közzé. (3) A közzétételt követıen a gépkatalógusban nem szereplı gép, illetve technológiai berendezés felvétele céljából az IH által rendszeresített nyomtatványon az MVH ügyfélnyilvántartási rendszerében szereplı, regisztrált forgalmazók kérelmet nyújthatnak be az FVM Mezıgazdasági és Gépesítési Intézetéhez. (4) A kérelmet az FVM Mezıgazdasági és Gépesítési Intézethez kell benyújtani, amely azt szakvéleményével együtt 30 napon belül továbbítja az IH-hoz. Ezt követıen az IH a kérelmet 30 napon belül bírálja el. (5) A gépkatalógusba olyan gép, illetve technológiai berendezés vehetı fel, amely a) rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, és b) besorolható a katalógusban szereplı gépcsoportok valamelyikébe. (6) Amennyiben a (3) bekezdés szerint kérelmezett gép vagy technológiai berendezés nem felel meg az (5) bekezdésben foglalt követelményeknek, az IH a kérelmet elutasítja. (7) A gépkatalógus a gép mőszaki adatai - ideértve annak esetleges energiatakarékos jellegét is - mellett tartalmazza a referenciaárat is. (8) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló idıszak elsı napján hatályos - legkésıbb a benyújtására nyitva álló idıszak elsı napját megelızı munkanapon lezárt - gépkatalógusban szereplı gépekre lehet benyújtani.

19 (9) Ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint megvásárolni kívánt gép egyenértékő a gépkatalógusban szereplı más géppel, és a nyertes ajánlat szerinti gépet a kifizetési kérelem benyújtásáig a (4)-(6) bekezdésben foglaltak szerint a gépkatalógusba felveszik, akkor úgy kell eljárni, mintha az a kérelem benyújtására nyitva álló idıszak elsı napját megelızı munkanapon is szerepelt volna a gépkatalógusban. (10) A gépkatalógus gépcsoport kódja alá kizárólag üzembiztos, referenciával rendelkezı gép, berendezés, technológiai elem vehetı fel. (11) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetısége. Kizárólag a támogatási kérelemben szereplı gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékő gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékőnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely: a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idıszak elsı napján hatályos gépkatalógusban, b) a támogatási kérelemben szereplı géppel azonos gépváltozathoz tartozik, c) korszerőségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási kérelemben szereplı gép korszerőségi mutatója. (12) A támogatás a támogatási kérelem módosítását követıen sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gép, technológiai berendezés gépkatalógusban szereplı referenciaárának a támogatási rendeletben meghatározott mértékét, és a módosított gép, technológiai berendezésre a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget. (13) A támogatási kérelem módosítása esetén a 20. (4) bekezdésében foglalt feltételt a támogatási döntéssel jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatkozóan kell teljesíteni. Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések 30. (1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon mellékelni kell az építési normagyőjtemény alapján elkészített költségvetés-összesítıt, valamint a munkanemenkénti tételösszesítı-sorokat is tartalmazó részletes, tételes költségvetést. (2) Az (1) bekezdés szerinti építési normagyőjteményt, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is, az IH a évben április 20-ig, azt követıen évente január 15-ig közleményben teszi közzé. (3) Az IH a (2) bekezdés szerint közzétett építési normagyőjteményt legalább évente egy alkalommal frissíti és azt június 1-jéig közleményben teszi közzé. (4) A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási jogcím meghirdetése napján hatályos építési normagyőjteményt kell figyelembe venni. (5) Amennyiben külön jogszabály értékbecslés benyújtását teszi kötelezıvé, kizárólag az IH által közleményben közzétett értékbecslıktıl származó szakvélemény fogadható el.

20 (6) Amennyiben az építési beruházásra vonatkozó támogatási döntés több építési kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege azt legfeljebb tíz százalékos mértékben meghaladhatja, azonban a kifizetési kérelemnek minden megállapított kiadási tételre ki kell terjednie. (7) Építési beruházás esetén építési mőszaki ellenır alkalmazása és építési napló vezetése akkor is kötelezı, ha a beruházás nem építési engedélyköteles. (8) Építési beruházás esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges szakhatósági engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a mővelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba-helyezési, üzemeltetési) engedélyt is. (9) Építési beruházás esetén a támogatási kérelem eredeti mőszaki tartalma a hatóság kötelezı elıírásának teljesítése érdekében a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló idıszak elsı napját megelızı harmincadik napig módosítható. A módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét. A módosító kérelemhez az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelezı elıírását igazoló dokumentumot. Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések 31. (1) A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehetı igénybe támogatás: a) a 3. számú mellékletben hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig, b) az engedélyezési eljárás díja, c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke. (2) Az (1) bekezdés szerint elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben. (3) Az (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint a beruházás (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a. (4) A 3. számú melléklet SZJ 74.4 sz. alatt felsorolt szolgáltatások kizárólag az 1974/2006/EK rendelet VI. mellékletének 2.2 pontja szerinti magyarázó táblák és plakátok készítésére, valamint a megvalósult mővelet népszerősítésére fordíthatók. (5) Az e szerinti kiadásokra vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelızı költségek is elszámolhatóak, de a beszerzés idıpontja nem lehet korábbi, mint január 1. Ezen kiadások felmerülésének idıpontja nem lehet a kérelem benyújtását megelızı 12 hónapnál korábbi. Támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciók 32. (1) Támogatástartalommal bíró, kiegészítı nemzeti támogatási pénzügyi konstrukciók igénybevétele esetén az MVH a támogatástartalmat a kifizetési kérelem bírálatakor kifizetett támogatási összegként veszi figyelembe. A juttatott támogatás összege nem haladhatja meg a mőveletre vonatkozó, az R. által maximált támogatási mértéket.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet

112/2011. (XI. 24.) VM rendelet http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=141630.573350 112/2011. (XI. 24.) VM rendelet Hatályos: 2011.11.25-2011.11.25 Jogszabálykeresı Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012.

TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM. LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. TÁJÉKOZTATÓ FÓRUM LEADER nyertes pályázók kötelezettségei VÁSÁROSNAMÉNY 2012. Az ügyfél kötelezettségei, ellenőrzések Az MVH a pályázatokat adminisztratív úton teljes körűen ellenőrzi, és jogosult helyszíni

Részletesebben

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 53/2008. (IV. 24.) FVM rendelet az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 1. oldal, összesen: 29 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A jogszabály mai napon hatályos állapota 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. Az elõleg jellege, mértéke A vidékfejlesztési miniszter 118/2012. (XI. 22.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az egyes beruházási jogcímek esetén nyújtandó támogatási elõlegfizetésrõl A mezõgazdasági,

Részletesebben

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar)

I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) I. Mezıgazdasági termékek értéknövelése (feldolgozóipar) Támogatás összege: 1.,2. célterület: 8.000 1.600.000 euró, 3. célterület: 8.000 480.000 euró (szoftverfejlesztés: max 200.000 euró) Támogatási arány:

Részletesebben

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20.

2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. 2010. Borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtott támogatás 2010.09.20. Kedves Ügyfelünk! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

/2007. ( ) FVM rendelete. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt; Nincs lejárt tartozása az MVH felé;

alatt, természetes személy végrehajtási eljárás alatt; Nincs lejárt tartozása az MVH felé; Kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók EMVA III. tengely 2008. október Kérelmek Alapjogosultsági feltételek Ügyfél-regisztrációs szám (G001, legkésőbb a támogatási kérelem benyújtásakor, G002 adatváltozás

Részletesebben

23/2010. (III. 16.) FVM rendelet

23/2010. (III. 16.) FVM rendelet 23/2010. (III. 16.) FVM rendelet egyes vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2008. (III. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 39/2015. (III. 24.) számú KÖZLEMÉNYE egyes, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló közlemények

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei

1. Értelmezõ rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei. 3. A támogatás igénybevételének feltételei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 130. szám 32173 A vidékfejlesztési miniszter 103/2011. (XI. 8.) VM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerûsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 Kifizetési kérelmek Jogszabályi háttér: 2007 évi XVII tv. (MVH tv.) 23/2007 FVM rendelet (Vhr.), 76/2011. (VII.29.) VM rendeletek, MVH közlemények ezeket

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely

PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről. EMVA III. IV. tengely PROGRAMZÁRÁS Összefoglaló a kifizetési kérelmekről EMVA III. IV. tengely 1 Kérelmek benyújtásának lehetséges időszakai Falufejlesztés, vidéki örökség megőrzése, mikrovállalkozás, turisztika, leader jogcímek,

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA III-IV tengely. Zirc, 2011.05.26.

Kifizetési kérelem. EMVA III-IV tengely. Zirc, 2011.05.26. Kifizetési kérelem EMVA III-IV tengely Zirc, 2011.05.26. 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem támogatási kérelemben elfogadott

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet

28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 1. oldal 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 66/2014. (IV.17.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2012. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám

26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám 26414 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 187. szám A Miniszterelnökséget vezető miniszter 12/2014. (XII. 30.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 54/2008. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikke szerinti készségek elsajátítására, ösztönzésére és végrehajtására igénybe vehető

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM

23/2007. (IV. 17.) FVM 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan

Hírlevél. Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan Hírlevél Tájékoztató LEADER pályázatokkal illetve ÚMVP EMVA kifizetési kérelmekkel kapcsolatosan 2458 Kulcs, Rákóczi u. 139. tel.:25/252-752 email:info@mezofoldihid.hu www.mezofoldihid.hu Ezúton felhívjuk

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa

Vidéki örökség megőrzése 103/2012. (X. 1.) VM rendelet. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési alap: A vidéki területekbe beruházó Európa Támogatás tárgya, az elszámolható kiadások: Támogatás vehető igénybe: Helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén: az építmény, építményrész külső felújítására, bővítésére, restaurálására,

Részletesebben

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott.

Tárgyidőszakban 1 db kifizetési kérelem érkezett be, mely összesen 434 894 936 Ft támogatási igényt tartalmazott. TÁJÉKOZTATÓ RÉSZANYAG A MONITROING BIZOTTSÁG RÉSZÉRE A 2007-2013 KÖZÖTTI VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM EGYES INTÉZKEDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELŐREHALADÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ IDŐSZAKA: 2012. JANUÁR 1-31. I. tengely 111.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM

23/2007. (IV. 17.) FVM 1 / 54 2011.07.04. 14:49 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági,

Részletesebben

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK. Hatály

I. Fejezet A RENDELET HATÁLYA, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 30/2015. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM

23/2007. (IV. 17.) FVM 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet. I. Fejezet. A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések. Hatály 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

1 / 33 2013.01.05. 7:07

1 / 33 2013.01.05. 7:07 1 / 33 2013.01.05. 7:07 A jogszabály mai napon (2013.I.5.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.II.1. ) 23/2007. (IV.

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2010. (IX. 30.) számú KÖZLEMÉNYE. A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2010. (IX. 30.) számú KÖZLEMÉNYE. A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2010. (IX. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

49/2012. (V. 22.) VM rendelet

49/2012. (V. 22.) VM rendelet 49/2012. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez a 2012. évben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról. Fogalommeghatározások A mezıgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirıl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet. az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2008. (X. 31.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2008. (X. 31.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 125/2008. (X. 31.) számú KÖZLEMÉNYE Az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztéséhez nyújtandó

Részletesebben

EMVA I. tengely aktualitásai

EMVA I. tengely aktualitásai EMVA I. tengely aktualitásai Harcsa Krisztina szakreferens 2009. március 25. Az EMVA tengelyei 1. A mezőgazdasági/erdészeti szektorok versenyképessége 2. Környezet- és tájfenntartás 3. Munkahelyteremtés,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 121/2014. (VII.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejle... http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700023.fvm 1 / 49 2013.11.15. 9:45 A jogszabály mai napon (2013.XI.15.) hatályos

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére

Check lista. A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére Check lista A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére A jogszabályok alapján előre kell készülni a pályázat beadására. Nagyon fontos a jogszabályi háttér ismerete: 2007 évi. XVII törvény (MVH

Részletesebben

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Cím port XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 0 i kezelésű előirányzatok Vidékfejlesztési és halászati programok Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28

MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 MVH hírlevél 59. szám, 2013.január 28 Ön a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hírlevelének 59. számát olvassa. Hírlevelünkben az elmúlt hét legfontosabb agrártámogatásokhoz kapcsolódó információit

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet. a emzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet. a emzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól 1 144/2009. (XI. 6.) FVM rendelet a emzeti Diverzifikációs Program keretében megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 5/2013. (I. 9.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálásra nyújtandó

Részletesebben

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó támogatáshoz A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2010 (II.26)

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.)

Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések. (2012. március 6.) Monitoring adatszolgáltatás során felmerülő gyakran ismételt kérdések (2012. március 6.) 1. Kinek van adatszolgáltatási kötelezettsége? Annak az ügyfélnek van adatszolgáltatási kötelezettsége, aki az Európai

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet 1. oldal 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra

TÁJÉKOZTATÓ az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásokra benyújtott kérelmek folyamatba épített helyszíni

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 178/2013. (X.28) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2014. (IV.11.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet A jogszabály mai napon (2015.V.9.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet

67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153./2008. (XII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153./2008. (XII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 153./2008. (XII. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 21/2010. (II.12.) számú KÖZLEMÉNYE Az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás

Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtott támogatás Megjelent a 61/2012. (VI. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez 2012. évtől

Részletesebben