MUNKATERV 2014/2015. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2014/2015. tanév"

Átírás

1 Iktatószám: Budapest XVIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium OM MUNKATERV 2014/2015. tanév A munkatervet készítette: intézményvezető Budapest, szeptember 15. 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 2

3 3

4 Bevezetés A munkatervet a tantestület által elfogadott pedagógiai program, az igazgatói pályázatban megfogalmazott középtávú stratégia, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, valamint a munkaközösségek által benyújtott munkatervek, továbbá a diákönkormányzat ülésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze. 1. A nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok, jogszabályi háttér A 2014/2015-ös tanévben a nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok: évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (új Mt.) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) évi CXC törvény a Nemzeti köznevelésről (Nkt.) évi LV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi CCXLV. törvény egyes törvényeknek a gyermekek védelme érdekében történő módosításáról évi V. törvény a polgári Törvénykönyvről (új Ptk.) évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról évi XXXVI. törvény az egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 483/2013. (XII.17.) Korm. rend. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (Ép.r.) 99/2014. (III.25.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról 20/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet 35/2014. évi (VI.30.) EMMI rendelet a 2014/2015.tanév rendjéről 33/2013. (VIII.30.) NGM rendelet a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (IV.20.) OM rendelet módosításáról szóló 11/2012. (VII.30.) EMMI rendelet 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet a tankönyvvé pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 4

5 2. Jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó feladatokra 2.1 Integrált nyomon követő rendszer (INYR) Nkt.41. (4a): VII. 24- től A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek során alkalmazott integrált nyomon követő rendszer országos informatikai nyilvántartó rendszer, amely a gyermekek, tanulók teljes körű pedagógiai szakszolgálati ellátása, fejlődésük figyelemmel kísérése céljából a gyermekekhez, tanulókhoz kapcsolódóan: a számukra ellátást nyújtó intézmények, nevelési-oktatási intézmények és a pedagógiai szakszolgálati intézmények feladatellátási adatainak nyilvántartását, továbbá az ellátást igénybe vevők ellátási eseményeinek nyomon követését szolgálja. 2.2.Tanulói internet hozzáférés Nkt.9. (11), 46. (6): IX. 1-től A köznevelési intézmény köteles a gyermekek, tanulók számára hozzáférhető,internethozzáféréssel rendelkező számítógépeket a gyermekek, tanulók védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátni a gyermekek és tanulók harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődése védelmének érdekében. 2.3 Csökkentett munkaidő a nyugdíjkorhatárhoz közeledőknek Az öregséginyugdíj-korhatárt öt éven belül elérő pedagógus választása szerint csökkentett munkaidőben dolgozhat. Illetménye, munkabére a munkaidő csökkentés mértékének ötven százalékával csökken. A munkáltató csak akkor köteles biztosítani, ha a pedagógus ezt a nevelési, a tanítási év vagy a tanítási év első félévének befejezését megelőző hatvan nappal korábban közli. 2.4 Magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező pedagógus helyettesítésének rendje Abban az esetben, ha a magasabb vezetői, vezetői megbízással rendelkező pedagógus helyettesítésének ideje eléri a tíz munkanapot, a helyettesítő pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak számát az ellátott magasabb vezető, vezető beosztásra meghatározott óraszám alapján kell megállapítani. 5

6 2.5 Kerettantervi változások, módosítások A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 6/2014. (I.29.) EMMI rendelet tól 34/2014. (IV.29.) EMMI rendelet től 1. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 2. melléklet: Kerettanterv az általános iskola 5-8. évfolyamára 3. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok évfolyama számára 7. melléklet: Nyelvi előkészítő évfolyam kerettanterve - módosítások módosítások módosítások módosítások módosítások - módosítások Feladat: A szaktanárok tekintsék át a jogszabályokból adódó változásokat és készítsék el a módosításokat. Határidő: november 30. Felelős:Dunavölgyiné L. Margit, Szabára Márton, Szőke Lászlóné intézményvezető helyettesek 2.6 Országos mérés, értékelés: Országos mérés, értékelés tárgya Évfolyam Időpont Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 9. (8) A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata Nkt. 80. (9) Szövegértési, matematikai eszköztudás Nkt.80. (1) A Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérés- első idegen nyelv (angol, német) 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 9. (7) első valamennyi az alsó tagozat kivételével hatodik, nyolcadik, tizedik hatodik, nyolcadik felmérés: ig vizsgálat: ig től ig

7 2.6.1 Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazása A vizsgálat elvégzéséhez a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer 4-8. évesek számára elnevezésű programcsomagot kell használni. Az általános iskoláknak fel kell mérni, hogy hány olyan elsős diákot oktatnak, akinél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni. Feladat: október 10-ig elkészíteni az első évfolyamos tanulóink körének a felmérését. Az intézményvezető október 22-ig jelenti a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. A vizsgálatot a kiválasztott tanulókkal december 5-ig kell elvégezni. Felelős: Az elsős tanítónők: Méhész Istvánné, Tajti Mária, Pető Zsuzsanna, Sinha Végh Mónika és a fejlesztőpedagógus, Szmetana Mária A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata Országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a mérésről. Feladat: Az általános iskola felső tagozatán, valamint a gimnáziumi tagozaton tanító testnevelő tanároknak január 5. és május 27. között el kell végezni a vizsgálatot. Felelős: testnevelők Országos kompetenciamérés A mérést, értékelést az Oktatási Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. Feladat: A méréshez szükséges adatok megküldése az Oktatási Hivatalnak, a pontos, hiánytalan adatszolgáltatás, a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása Felelős: Szabára Márton intézményvezető helyettes Határidő: november 21., május Az Oktatási Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérés a tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket az Oktatási Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai végzik, az értékelést az iskola pedagógusai végzik egységes javítókulcs segítségével, a méréshez szükséges adatokat az Oktatási Hivatalnak november 21-ig kell beküldeni, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30- ig kell megküldeni az Oktatási Hivatalnak Feladat: Szabára Márton intézményvezető helyettes a méréshez szükséges adatokat határidőre megküldi a Hivatalnak. Gondoskodik a mérés zavartalan lebonyolításáról, valamint az elvégzett vizsgálatok adatait visszaküldi az Oktatási Hivatalnak. Határidő: november 21., illetve 215. június 30. 7

8 2.7 Intézményi intézkedési terv 35/2014. (IV.30.) EMMI rendelet 9. (7) Az intézményvezető feladatellátási helyenként elemzi az intézmény pedagógiai munkáját az Nkt.80. (1)bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben és a korábbi tanévekben megszervezett országos alapkészség, képesség mérésről a Hivatal által feldolgozott és közzétett tanulói és intézményi dokumentumok alapján, különös tekintettel az azonos iskolatípusok országos átlagadataival való összehasonlításra, az iskola családi háttérindexéhez mért iskolai pedagógiai teljesítményekre, az iskola pedagógiai fejlesztő munkájának hatására, és a mérési eredmények időbeni változásaira. Az intézkedési tervben: azonosítani kell az intézményi pedagógia munka erősségeit, gyengeségeit meg kell határozni az intézményi pedagógiai munka eredményességének fejlesztése érekében szükséges intézkedéseket, Feladat: az intézményvezető elkészíti az elemzést is tartalmazó intézményi intézkedési tervet június 10-ig, majd a nevelőtestület véleményének figyelembevételével június 30-ig véglegesíti és megküldi a fenntartónak. Felelős: intézményvezető Határidő:2015. június Pedagógus illetményalap és garantált illetmény változása jétől Feladat: az intézményvezető a közalkalmazotti bértábla alapján elkészíti az átsorolásokat és megküldi a fenntartónak. Határidő: A munkaviszony létesítésének különös feltételei Mt.44/A jétől 2.10 A hátrányos helyzet megállapításának kritériumai Gyvt. 67/A. (1)-(2) A hátrányos helyzet megállapításának kritériumai:az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy illetve kettő fennáll: a szülő vagy családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, a szülő vagy családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, a gyermek elégtelen lakókörnyezete vagy lakáskörülményei. HH: hátrányosan helyzetű a gyermek, ha a fenti kritériumok közül egy fennáll HHH: halmozottan hátrányos helyzetű a gyermek, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, az előző kritériumok közül többnek megfelel, ha nevelésbe van véve gyámhivatal általi elhelyezés A HH-t és a HHH-t hatósági határozatban a gyámhivatal állapítja meg. Felelős:Szalai Andrea és Zoltán Petronella gyermekvédelmi felelősök 8

9 2.11 Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Korm. r. 23. Tartalmazza: a felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatót, a beiratkozásra meghatározott időt, az engedélyezett osztályok, csoportok számát, a térítési díj, a tandíj, egyéb díjjogcímét, mértékét, a fenntartó értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, köznevelési alapfeladattal kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az intézmény nyitva tartásának rendjét, a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait, a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet és a pedagógiai programot Feladat:A különös közzétételi lista elkészítése és a honlapon való megjelentetése. Határidő: szeptember 30. Felelős: Szabára Márton intézményvezető helyettes 3. Pedagógus minősítési rendszer A minősítővizsgára és a minősítési eljárásra történő jelentkezés, a minősítővizsga és a minősítési eljárás Feladat Felelős Határidő Megjegyzés a következő naptári évben lebonyolítandó minősítővizsgák és minősítési eljárások számának közzététele a kötelező minősítővizsga, minősítési eljárás időpontjának rögzítése az OH által működtetett informatikai támogató miniszter intézményvezető minden év február utolsó napjáig - a kinevezés megkötését, módosítását követő egy munkanapon A miniszter a minősítési keretszámot: - a kötelező minősítővizsgák és minősítési eljárások száma, - a minősítővizsgák és a minősítési eljárások lebonyolításához rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek, valamint - a központi költségvetési keret biztosította lehetőségek figyelembevételével határozza meg. 9

10 rendszerben belül - a foglalkoztatási jogviszony megszűnését vagy szünetelését a megszűnést vagy a szünetelés kezdetét követő öt munkanapon belül a nem kötelező minősítési eljárásra történő jelentkezés kezdeményezése az intézményvezetőnél pedagógus az adott év április 30-áig a pedagógus jelentkezésének rögzítése az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben intézményvezető május 10-éig a beérkezett jelentkezések ellenőrzése, jóváhagyása az OH által működtetett informatikai támogatói rendszerben kormányhivatal adott év május 31-éig döntés- az OH javaslata alapján elkészített minősítési tervben a tárgyévet követő minősítővizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógusokról miniszter minden év június 20-áig a minősítési tervbe fel kell venni azt a gyakornokot, aki minősítővizsgára jelentkezett, valamint - a Nkt.97. (19) bekezdésében foglaltakra figyelemmel - azt a pedagógust, akinek a minősítési eljárásban rendelet szerint kötelező a részvétele a döntésről az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján a pedagógus, az intézményvezető, a kormányhivatal értesítése miniszter minden év június 30-áig a minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítésére a jelentkezést követő naptári évben kerül sor 10

11 A minősítőbizottságok munkájának szervezése a minősítőbizottság elnökének és tagjainak a kijelölése az OH által működtetett informatikai támogató rendszer segítségével kormányhivatal az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján a kijelölt szakértők és az őket foglalkoztató intézmények vezetőinek értesítése kormányhivatal minden év július 31-éig a kijelölt szakértők tekintetében az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben a munkahét azon napjának rögzítése, amikor a szakértőt a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell intézményvezető az adott év szeptember 1- jéig - a minősítési tervben szereplő pedagógusok minősítővizsgájának, minősítési eljárás esetében a portfólióvédés időpontjának meghatározása - a minősítőbizottság elnökének és tagjainak meghatározása - az OH által működtetett informatikai támogató rendszer útján az érintett pedagógus, a minősítőbizottság elnöke és tagjai, valamint a szakértőt foglalkoztató intézmény vezetőjének értesítése kormányhivatal az adott év szeptember 30-áig az érintett pedagógus, a szakértő, valamint a pedagógust, szakértőt foglalkoztató intézmény vezetője a körülmény felmerülésétől vagy annak tudomására jutásától számított öt munkanapon belül köteles értesíteni a kormányhivatalt minden olyan körülményről, amely a minősítővizsga, minősítő eljárás lebonyolítását akadályozza vagy veszélyezteti 11

12 a minősítővizsga, minősítési eljárás részletes menetének egyeztetése a minősítővizsgán, minősítési eljárásban részt vevő pedagógussal, a minősítőbizottság tagjaival, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetőjével minősítőbizottság elnöke a vizsgára kijelölt időpont előtt tizenöt nappal a portfólió feltöltése az OH által működtetett informatikai támogató rendszerbe pedagógus a jelentkezés évének november 30. napjáig ha a minősítési eljárás kijelölt időpontja a következő tanévre esik, a pedagógus az azt megelőző tanítási év végéig módosíthatja portfólióját, amikor a minősítésre sor kerül a minősítővizsgán, a minősítési eljárásban részt vett pedagógus értékelőlapot tölthet ki a minősítőbizottság elnökéről és a szakértékről az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben pedagógus az értékelést követő tizenöt napon belül az OH által működtetett informatikai támogató rendszer az értékelőlapot elérhetővé teszi a pedagógus, a szakértő, a minősítőbizottság elnöke, a pedagógust foglalkoztató intézmény vezetője és a kormányhivatal számára döntés a minősítővizsga, minősítési eljárás eredményéről minősítőbizottság a portfólióvédés időpontjától számított tizenöt napon belül az értékelés részletes eredményét, valamint a minősítőbizottság döntését a döntést követő öt napon belül, de legkésőbb a minősítővizsga, a minősítési eljárás évének utolsó munkanapjáig a minősítőbizottság elnöke rögzíti az OH által működtetett informatikai támogató rendszerben a tanúsítvány kiállítása a minősítés eredményéről kormányhivatal adatrögzítést követő hét napon belül Feladat: az intézményvezető köteles a jelentkező minősítővizsgán, minősítési eljárásban való részvételét biztosítani. A minősítővizsgán, a minősítési eljárásban való részvétel napját munkaidőként kell figyelembe venni. 12

13 Felelős: intézményvezető 4. Személyi feltételek 4.1 Tanulói létszám alakulása Osztály Osztályfőnök Osztályfőnök-helyettes Létszám (fő) 1.a Tajti Mária Méhész istvánné 32 1.z Sinha Végh Mónika Pethő Zsuzsanna 31 2.a Veszteg Andrásné Dunavölgyiné Lipokatich 32 Margit 2.z Mészárosné Kovács Andrea Balassa Ágnes 28 3.a Kelecsényiné Óbányai Judit Szabóné Keresztes Nagy 26 Beáta 3.z Ledl Ingrid Barabás Józsefné 26 4.a Rudiné Jarábek Erika Salamonné Kis Katalin 24 4.z Karsainé Nemes Erzsébet Székely Edit 23 Alsó tagozat összesen: 222 fő 5.a Bálint Józsefné Szalai Andrea 28 5.z Eckert Ilona Leszák Melinda 28 6.a Tillinger Péterné Katonáné Horváth Ildikó 25 6.z Gerecz Lászlóné Király Csaba 20 7.a Philipp Györgyné Felső Melinda 24 7.z Zsákainé Papp Anita Szabára Márton 25 8.a Csukás Ibolya Juhász Tünde 24 8.z Juhász Tünde Csukás Ibolya 22 Felső tagozat összesen: 196 fő 9.NY Franyóné Bartók Boglárka Sípos Viktória 24 9.NYEK Vladár Istvánné Turiné Kovács Kata NY Tóth Gabriella Bohos Nóra NYÉK Huszár Gábor Dr. Téglásné Rehó Andrea E Pongrácz Beatrix Nyulászné Homoky Katalin EKZ Péteri Zsuzsanna Vladár Istvánné E Kutasi Adrienn Józsa Edina EPZ Józsa Edina Kutasi Adrienn E Nyulászné Homoky Katalin Zafner Tímea EPZ Dömölky Gyuláné Tóth Gabriella 24 Gimnáziumi tagozat összesen: 226 fő 26 tanulócsoportban 644 fő tanul. Az átlaglétszám: 24 fő 13

14 4.2 Az intézmény dolgozói Pedagógusok létszáma: Ebből: főállásban foglalkoztatott: megbízásban foglalkoztatott Nevelő-oktató munkát segítők létszáma: Ebből: iskolatitkár laboráns rendszergazda pedagógiai asszisztens 70 fő 67 fő 3 fő 5 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő Engedélyezett pedagógus státuszok száma: 63, Személyi változások a nevelőtestületben Távozott: Dr Majorné Kaszper Katalin (tanító), Kukorelliné Gera Andrea (magyar-angol szakos középiskolai tanár) GYES-ről érkezett: Pethő Zsuzsanna (tanító), Csontos Annamária (matematika-informatika szakos középiskolai tanár), Vereckei Gyöngyvér (történelem, angol és német nyelv szakos középiskolai tanár) 4.4 Vezetői beosztások Öt évre szóló kinevezésem következtében személyi változások érintették az iskola vezetését. Felsős intézményvezető helyettesi kinevezést kapott Szabára Márton. intézményvezető magasabb vezető, egyszemélyi teljes körű felelősség Szőke Lászlóné Dunavölgyiné Lipokatich Margit Szabára Márton 1. számú intézményvezető helyettes (nevelési) 2. számú intézményvezető helyettes 3. számú intézményvezető helyettes magasabb vezető, gimnáziumi tagozat, pályaválasztás alsó tagozat, napközi, továbbképzés felső tagozat, napközi, adminisztráció 14

15 MUNKAKÖZÖSSÉG-VEZETŐK: a munkaközösség véleményének kikérésével az iskola igazgatója bízza meg egy évre. Bálint Józsefné Józsa Edina Kutasi Adrienn Bartók Boglárka Philipp Györgyné Tillinger Péterné Gyombolai Bálint Méhész Istvánné Tajti Mária Salamonné Kis Katalin osztályfőnöki humán angol német matematika fizikainformatika-technika természettudományi és testnevelés ének-zene alsó tagozatos reál alsó tagozatos humán alsó tagozatos szabadidő DIÁKÖNKORMÁNYZATOT SEGÍTŐ TANÁROK Karsainé Nemes Erzsébet Király Csaba Zafner Tímea alsó tagozat felső tagozat gimnáziumi tagozat KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS Bálint Józsefné Rudiné Jarábek Erika Nyulászné Homoky Katalin Elnök tag (alsó tagozat) tag (gimnáziumi tagozat) 15

16 4.5 Továbbképzések A továbbképzés továbbra is kiemelt célja az iskolának. A beiskolázási terv (2014. szeptember június) tartalmazza azoknak a pedagógusoknak a nevét, akik a tanév során különféle továbbképzésen vesznek részt, illetve egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytatnak. 2014/2015-ös beiskolázási terv Pedagógusok neve Továbbképzés helyszínének megnevezése Választott szak megnevezése Kelecsényiné Óbányai Judit Kodolányi János Főiskola etika szakirány Tajti Mária Kodolányi János Főiskola közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga Szalai Andrea Nyugat Magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ technika tanár részképzés Kutasi Adrienn Veszteg Andrásné Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kodály Zoltán Emlékmúzeum közoktatás vezető és pedagógus szakvizsga In memoriam Dr. Szabó Helga Továbbképző tanfolyam Salamonné Kis Katalin Mészárosné Kovács Andrea Kodály Zoltán Emlékmúzeum Kodály Zoltán Emlékmúzeum In memoriam Dr. Szabó Helga Továbbképző tanfolyam In memoriam Dr. Szabó Helga Továbbképző tanfolyam Ábrahám Erika Petőfi Irodalmi Múzeum irodalom terápia Feladat: Az érvényes jogszabályok szerint figyelemmel kísérni a pedagógusok kötelező továbbképzését. Felelős: Dunaölgyiné Lipokatich Margit intézményvezető helyettes 16

17 4.6 Az intézmény működését szolgáló dokumentumok Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladatunk: Munkaterv elkészítése Felelős: intézményvezető Határidő: szeptember 30. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Felelős: Szabára Márton intézményvezető helyettes Határidő: október 15. A Házirend felülvizsgálata, módosítás esetén közzététele Felelős: Bálint Józsefné osztályfőnöki munkaközösség-vezető Határidő: október 15. Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, a szabályzatok felülvizsgálata Felelős: Wenfis Mérnöki Iroda Kft., Bakos Gábor Közalkalmazotti Szabályzat felülvizsgálata Felelős: Közalkalmazotti Tanács tagjai Határidő: október 30. Munkaköri leírások felülvizsgálata Felelős: intézményvezető helyettesek, Matúz Ágnes iskolatitkár Határidő: október Intézményi adminisztráció Havi részletes rendezvényterv elkészítése és beküldése a fenntartónak minden hónap 15-ig Felelős: Dunavölgyiné Lipokatich Margit Havi munkaidő nyilvántartás ellenőrzése minden hónap végén Felelős: intézményvezető helyettesek 4.8 Tanügyi dokumentáció A tanügyi dokumentumok kezelése az intézményvezető helyettesek irányítása alatt, az iskolatitkárság, az osztályfőnökök és a szaktanárok közös felelősségű feladata. A felelősségi kör azonban különböző szintekre osztható: Az egyes tagozatok intézményvezető helyettesei felelnek valamennyi tanügyi dokumentum jogszabály szerinti vezetésért,, meglétéért és a statisztikai szempontból is releváns pontosságáért. Munkájukat az iskolatitkárság segíti az iratkezelési szabályzatban leírtak szerint. Ebbe a körbe a tanulói nyilvántartások, beírási naplók és törzskönyvek, valamint az ezen alapuló számítógépes adatrögzítő rendszer vezetése tartozik. 17

18 A szaktanárok elsősorban a szaktárgy oktatási dokumentumainak (tanmenet, óravázlat, dolgozatok, stb.) elkészítéséért, valamint az osztálynapló haladási rovatainak vezetéséért, és a tanulók tantárgyi értékelése határidőre való bejegyzéséért (naplójegy beírásáért) felelősek. A tanulókkal kapcsolatos tanügyi dokumentumok törzskönyv és napló vezetése, valamint a tanulók és szülők tájékoztatása alapvetően az osztályfőnök feladata, aki ebben a minőségben ellenőrzi az osztályában tanító szaktanárok dokumentációs munkáját, és figyelmezteti őket az esetleges lemaradásokra. Osztályfőnökök feladatai Feladat Határidő Felelős Ellenőrzésért felelős Bizonyítványok összegyűjtése osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Tanulói csoportbeosztások kialakítása szaktanárok intézményvezető helyettesek Anyakönyvek kitöltése osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Haladási napló ellenőrzése hetente osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Tanulói hiányzások lezárása hetente osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Tanulói hiányzások összesítése minden hónap 10. napjáig osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Félévi és év végi osztályzatok lezárása Félévi és év végi osztálystatisztika elkészítése osztályozó konferencia előtt egy nappal osztályozó konferencianapja szaktanárok osztályfőnökök osztályfőnökök intézményvezető helyettesek Félévi és év végi iskolai statisztika elkészítése intézményvezető helyettesek intézményvezető 18

19 4.9 A pedagógusok munkaidejének beosztása A heti teljes munkaidő (heti 40 óra) megoszlása a köznevelési törvény alapján: Kötött munkaidő A teljes munkaidő nevelésseloktatással lekötött része Fennmaradó rész a kötött munkaidőből Nem kötött munkaidő 40 óra 80%-a = 32 óra 40 óra qz 55-65% függvényében: 22, 23, 24, 25, 26 óra tanórák megtartása egyéb foglalkozások megtartása 32 óra az 55-65% függvényében: 10, 9, 8, 7, 6 óra nevelést oktatást előkészítő feladatok neveléssel-oktatással összefüggő egyéb feladatok eseti helyettesítés 40 óra 20%-a = 8 óra intézményvezető döntése intézményvezető döntése pedagógus döntése A pedagógus kötött munkaidejének dokumentálása Tevékenység Dokumentum Kitöltés gyakorisága Kitöltésért felelős Ellenőrzésért felelős tanóra megtartása osztálynapló tanítási órán szaktanár osztályfőnök egyéb foglalkozás megtartása mulasztási és haladási napló foglalkozás óráján foglalkozást vezető intézményvezető helyettesek munkaidő nyilvántartás vezetése helyettesítés elektronikus munkaidő nyilvántartás helyettesítési napló hetente szaktanár intézményvezető helyettesek helyettesítés elrendelésekor intézményvezető helyettesek igazgató A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb 30 tanítási napra. 19

20 5. A tanév rendje Jogszabályi háttér: 35/2014 (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről Első tanítási nap: szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: június 15. (hétfő) Utolsó tanítási nap a gimnázium befejező évfolyamán: április 30. Tanítási napok száma az általános iskolában: 181 nap Tanítási napok száma a gimnáziumi tagozaton: 180 nap Félév vége: január 16. Félévi értesítő kiadása: január 23. Félévi értekezlet: január 28. Év végi záró értekezlet: június A munkanapok száma havi bontásban Év Hónap Munkanapok száma Szeptember 22 Október 17 November 20 December Január 21 Február 20 Március 22 Április 18 Május 19 Június 11 Összesen Tanítás nélküli munkanapok Az általános iskolában 5 nap. A gimnáziumi tagozaton 6 nap. 1. Vörösmarty nap december 1. (diákönkormányzat döntése alapján) 2. Pedagógiai program és a helyi tanterv február beválásának vizsgálata február Korrekció készítése február Portfolió készítése április Magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi május 4. 20

21 5.3 Szünetek Őszi szünet: október 27 - október 31. Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap: november 3. (hétfő) Téli szünet: december január 2. Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 19. (péntek) Szünet utáni első tanítási nap: január 5. (hétfő) Tavaszi szünet: április 2 április 7. Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 1. (szerda) Szünet utáni első tanítási nap: április 8. (szerda) A szünetek kezdő és befejező napja módosítható. A szünetek idejéről a tanulók felügyeletéről gondoskodni kell. 5.4 Rövidített tanítási napok Első tanítási nap szeptember 1. 4 osztályfőnöki óra Félévi osztályozó értekezlet január 19. (14.00) rövidített tanítási órák (alsó) Félévi osztályozó értekezlet január 20. (13.00) rövidített tanítási órák (felső) Félévi osztályozó értekezlet január 21. (13.00) rövidített tanítási órák (gimnázium) Félévi értekezlet január 28. Rövidített tanítási órák Gyermeknap 2015.május rövidített tanítási órák 5.5 Munkaszüneti napok munkarendje a tanévben Jogszabályi háttér: 33/2013. (VIII.30.) NGM rendelet a évi munkaszüneti napok körüli munkarendről. A hivatalos munkanappá nyilvánított szombatok hivatalos tanítási napnak minősülnek. Ezen nem változtat esetleges tanítási szünet jellegük sem október 18. (szombat) munkanap október 24. (péntek) pihenőnap december 13. (szombat) munkanap december 24. (szerda) pihenőnap január 17. (szombat) munkanap 21

22 2015. január 2. (péntek) pihenőnap augusztus 8. (szombat) munkanap augusztus 21. (péntek) pihenőnap Munkanapokon napközi működik az iskolában. 5.6 Érettségi Érettségi vizsgát a tanulók csak osztályozó vizsga után tehetnek őszi: - írásbeli: október 10 október szóbeli: november 6 - november 22. A évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák Emelt szintű írásbeli érettségi vizsga Középszintű írásbeli érettségi vizsga Időpont magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom október matematika Matematika október földrajz Földrajz október történelem Történelem október angol nyelv angol nyelv október Filozófia október informatika Informatika október német nyelv német nyelv október kémia Kémia október biológia, társadalomismeret Biológia október fizika fizika, ének-zene, művészettörténet október A évi október-novemberi szóbeli érettségi vizsgák Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga Középszintű szóbeli érettségi vizsga Időpont szóbeli vizsgák november szóbeli vizsgák november

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete

A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2014. ( ) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA DÁNYI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA Közzétételi lista 2014/2015-ös tanév 1. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma Általános iskolai beiratkozás

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés

Ellenőrzés/ számonkérés Tanévnyitó ünnepség Ügyintéző szakértő Általános igazgatóhelyettes. Feladat megnevezés A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2012. SZEPTEMBER 03. (HÉTFŐ) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2013. JÚNIUS 14. (PÉNTEK) SZEPTEMBER (20 TANÍTÁSI NAP) 03. (hétfő) 8,00 03. 03-05. 05. 12. 12. (szerda)

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 313-3182, Honlap: www.jelky.hu. Közzétételi lista Közzétételi lista 1 Iskolánk felvételi lehetőségei: 01 kód: Divat- és stílustervező párhuzamos képzés 02 kód: Textilműves párhuzamos képzés Divat és stílustervező képzés érettségizett jelentkezőknek (2

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre

Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Feladatellátási terv 2014/2015-ös tanévre Időpont Feladat Felelősök megnevezése 2014.08.26. Lelki nap Pétfürdőn, gazdasági vezető 2014.08.27. Javítóvizsgák Szaktanárok, igazgatóhelyettes 2014.08.27. Szakközépiskolások

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról. 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016-os tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016-os tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

Munkaterv. Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév

Munkaterv. Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév Munkaterv Erkel Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2010-2011-es tanév A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok - a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Pedagógiai Intézet

A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Pedagógiai Intézet Dátum Általános iskola A tanév helyi rendje 2015/2016. Tanítási napok száma: 181 (180) Középiskola Gimnázium Szakképzés AMI Pedagógiai Intézet 14. 18. 24. 25. 26. 27-28. 27. 28. 31. 31. 31. szeptember

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus

Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus Eseménynaptár 2014/15-ös tanév PIOK Általános Iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum Nap Tan. nap. Szám Esemény Megjegyzés 20. Szerda 21. Csütörtök alakuló értekezlet 9:00 22. Péntek 23.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA

REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium REMÉNYHÍR INTÉZMÉNY ERDŐS KAMILL SZAKISKOLÁJA MUNKATERV 2014-2015 1. Tartalom 1. Nyári események:... 2 2. Személyi feltételek alakulása:...

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet. a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról A jogszabály mai napon (2015.IV.29.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 10.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben