Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata"

Átírás

1 Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Hatályos: március 1-jétıl A fejezet Hatályos: szeptember 1-jétıl B, C fejezet Érvényesség ideje: A fejezet: jogszabályi változásig B, C fejezet: következı évi felülvizsgálatot követı fenntartói jóváhagyásig 1

2 I. A szabályzat célja Az egészségbiztosító által részleges vagy teljes térítési díj fizetése mellett igénybevehetı ellátások, valamint az egészségbiztosító által nem térített ellátások, illetve egyéb egészségügyi szolgáltatások térítésének szabályozása. II. Hivatkozások évi LXXXIII. tv. a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól és ennek végrehajtásáról rendelkezı 217/1997. (XII.1.) korm.rend /1997. (XII.23.) korm.rend térítési díj ellenében igénybevehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjairól - 46/1997. (XII.17.) NM rend. a kötelezı egészségbiztosítás terhére igénybe nem vehetı ellátásokról évi LXXIX. tv. a magzat életvédelmérıl, a végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII.23.) NM rend. - 87/2004. (X.4.) ESZCSM rend. Magyar Köztársaság területén tartózkodó, egészségügyi szolgáltatásra a társadalombiztosítás keretében nem jogosult személyek egészségügyi ellátásának egyes szabályairól III. Alkalmazási terület Zala Megyei Kórház Szervezeti és Mőködési Szabályzatában szereplı valamennyi betegellátást végzı fekvı- és járóbeteg-ellátó, valamint a diagnosztikai munkahelyek. 2

3 T a r t a l o m A Jogszabályban meghatározott részleges illetve teljes térítési díjak I. Térítésmentesen nyújtandó egészségügyi szolgáltatások II. ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások 1. Részleges vagy kiegészítı térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások 2. Teljes térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások 3. Bevándorlási illetve huzamos tartózkodási kérelemhez elıírt szőrıvizsgálatok 4. Más egészségügyi intézmény, büntetés végrehajtási intézetek által igényelt szolgáltatások és a hivatásos sportolók kiegészítı vizsgálatának térítési díjai, eljárási rendje B Intézet saját hatáskörében meghatározott térítési díjai I. Az Ebtv-ben meghatározott ellátási rendtıl illetve jogosultságtól eltérıen igénybevett eü. szolgáltatások 1. Teljes térítési díj fizetésére kötelezettek köre 2. A teljes térítési díj befizetésének eljárási rendje 3. Egyéb rendelkezések 4. A szolgáltatások térítési díja II. Egészségbiztosító által nem finanszírozott egyéb eü. ellátások 1. Újszülöttkori ultrahang szőrések 2. Terheseknek ajánlott toxoplazma vizsgálat 3. Sterilizálás nem orvosi indikáció alapján 4. Kötelezı vizsgálaton felüli terhes UH vizsgálatok 5. Szürkehályog mőtétek speciális mőlencsével ( biztosító által térített és a speciális mőlencse ár különbözet ) 6. Ápolási osztályon történı ellátás 7. Indisó sóterápia III. Egyéb, az eü. ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások 1. Kísérı személyek elhelyezése, betegek VIP elhelyezése 2. Halott-tárolás és hőtés 3. Betegdokumentáció másolat kiadás 4. Gyógyszerkiprólás befogadási eljárása C Záró rendelkezések 3

4 A Jogszabályban meghatározott részleges illetve teljes térítési díjak Hatályos: március 1-jétıl A fejezet jogszabályi változás miatt 4

5 I. Térítésmentesen igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások és jelentési kötelezettség 1.) A térítésmentesen nyújtandó egészségügyi szolgáltatásokat a évi LXXXIII. törvény (Törvény a kötelezı egészségbiztosítás ellátásairól) tartalmazza, ezért ezen eü. szolgáltatások részletezése nem képezi jelen szabályzat tárgyát. Térítésmentes ellátás körébe tartozik a 14. életévét be nem töltött és fogyatékos személyt kísérı elhelyezése nem VIP kórteremben. Az OEP által történı finanszírozás feltétele: 1-es térítési kategória. A határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII.29.) EüM rendelet módosításáról szóló 9/2012. (VII.13.) EMMI rendelet alapján a Szerb Köztársaságban, illetve Ukrajnában lakóhellyel rendelkezı, magukat magyar nemzetiségőnek valló személyek (határon túli magyarok) kérelmezhetik magyarországi egészségügyi ellátásukat. Kérelmüket az EMMI Minisztere által létrehozott Értékelı Bizottság bírálja el. Az elbírálás függvényében a beteg részlegesen vagy teljesen mentesül a fizetési kötelezettség alól. 2.) Európai Egészségbiztosítási Kártyával vagy kártyahelyettesítı nyomtatvánnyal rendelkezı EU tagállamokból orvosilag halaszthatatlanul szükséges (sürgıs), illetve az orvosilag szükséges ellátásra jelentkezı külföldi állampolgárok ellátása is térítésmentes, illetve ellátásukat az OEP téríti meg intézetünknek. Orvosilag szükségesnek nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások minısülhetnek. Amennyiben az igényelt ellátást nem feltétlenül szükséges rövid idın belül nyújtani, akkor figyelembe kell venni, hogy az ellátandó személy milyen hosszú idıt kíván Magyarországon tölteni. Ha az illetı személy nem rendelkezik tartózkodási engedéllyel, csak azon szolgáltatások nyújtandók, amelyek 3 hónapon belül feltétlenül szükségessé válnak. Egyéb esetekben a tartózkodási engedély lejártát kell figyelembe venni. Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával rendelkezı külföldi állampolgár fekvı- és járóbeteg-ellátásának OEP által történı finanszírozásának feltétele: E térítési kategória és az EU Adatlap kitöltése. (Személyi adatoknál található a számítógépes rendszerben.) Európai Egészségbiztosítási Kártya vagy kártyahelyettesítı nyomtatvány másolatából 1 példányt a Fıépület Betegirányítóba kell küldeni. Az OEP Nemzetközi és Európai Uniós Fıosztályának állásfoglalása értelmében: az a kártya, amelyen nem olvasható szemmel a megfelelı adattartalom, nem számíthat érvényes EU kártyának, azaz az ellátásra való jogosultság nem igazolható vele. Amennyiben a páciens ilyen kártyát mutat be, javasoljuk beszereztetni az Európai Egészségbiztosítási Kártyát Helyettesítı Nyomtatványt, vagy amennyiben ez nem lehetséges, az eset fizetıkötelezett kategóriában történı lejelentését, és a páciens számára történı kiszámlázását. Azok az EU állampolgárok, akik nem rendelkeznek a fenti igazolások, nyomtatványok valamelyikével, és az igazolás bemutatását az ellátás befejezését követı 15 napon belül nem pótolják, díjat kötelesek fizetni, melyet a szolgáltató saját hatáskörében állapít meg (lásd B fejezet). 3.) Államközi egyezmény alapján egyezményes országból érkezı külföldi állampolgárok sürgısségi ellátása térítésmentes. A sürgısségi ellátás magában foglalja a járó- és fekvıbetegként történı ellátást. 5

6 Államközi egyezménnyel rendelkezı országok állampolgárai útlevelük felmutatásával jogosultak térítésmentesen igénybe venni a sürgısségi ellátást. Térítési kategória államközi, sürgıs ellátás esetén: 3-as. Államközi egyezménnyel rendelkezı országok állampolgárainak nem sürgıs ellátása térítésköteles, melyet a szolgáltató saját hatáskörében állapít meg (lásd B fejezet). Szociálpolitikai, egészségügyi együttmőködési egyezmények Államközi egyezmények Az ellátást a szerzıdést kötött államok valamelyikében állampolgársággal rendelkezı személy kapja. Térítésmentesen sürgısségi egészségügyi ellátásuk útlevelük bemutatása mellett történik. A többször módosított 43/1999. (III.3.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a szolgáltató kötelessége és finanszírozásának feltétele az ellátás nyújtását követıen az eset jelentése az OEP felé 3-as térítési kategóriában államközi szerzıdés alapján végzett ellátás. Angola (17/1984. III. 27. MT rend.) Észak-Korea (14/1975. V.14. MT rend.) Irak (47/1978. X. 4. MT rend.) Jordánia (15/1981. V.23. MT rend.) Jugoszlávia (1959. évi 20. tvr.) (csak Szerbia, Macedónia és Koszovó tekintetében alkalmazandó) Kuba (1969. évi 16. tvr.) Kuvait (33/1979. X.14. MT rend.) Szovjetunió utódállamai közül (1963. évi 16. tvr.) Orosz Föderáció RUF Ukrajna UKR Magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény A évi CXXV. törvénnyel kihirdetett magyar-horvát szociálpolitikai egyezmény március 1-jétıl hatályos. A megjelölt idıponttól kezdve a horvát biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat sürgıs szükség esetén az illetékes egészségbiztosítási intézmény által kiadott HR/HU 111 jelő nyomtatvánnyal vehetik igénybe. A HR/HU 111 jelő nyomtatvány alapján nyújtott sürgısségi ellátás jelentésére és finanszírozására az Európai Egészségbiztosítási Kártyával kapcsolatos eljárás az irányadó ( E térítési kategóriával és az EU adatlap kitöltésével számolható el). 6

7 Magyar-montenegrói szociális biztonsági egyezmény A évi LXXII. törvénnyel kihirdetett szociális biztonsági egyezmény Magyarország és Montenegró között április 1.-tıl hatályos. A montenegrói biztosítottak az egészségügyi szolgáltatásokat átmeneti magyarországi tartózkodás során sürgősségi esetben a montenegrói egészségbiztosítási pénztár illetékes szerve által kiadott, CG/HU 111 jelő igazolással vehetik igénybe. Magyarországra kiküldött montenegrói munkavállaló és családtagjai A kiküldetés keretében átmenetileg Magyarországon dolgozó montenegrói biztosított a CG/HU 111A jelő nyomtatvánnyal igazolja, hogy ı és vele együtt Magyarországon tartózkodó családtagjai szükség esetén jogosultak a magyar egészségbiztosítás szükséges szolgáltatásaira. Az igénybe vehetı ellátások köre megegyezik az Európai Egészségbiztosítási Kártyával igénybe vehetı szolgáltatásokkal. Az ellátás nyújtását követıen az eset jelentése az OEP felé E térítési kategóriában és EU adatlap kitöltésével történik. Montenegró 3 jegyő kódja: MNE, kétjegyő kódja: CG (EU-s adatlaphoz). Magyar-bosznia és hercegovina szociális biztonsági egyezmény A évi II. törvénnyel kihirdetett szociális biztonsági egyezmény Magyarország és Bosznia és Hercegovina között augusztus 1.-tıl hatályos, melynek értelmében a bosznia és hercegovinai biztosítottak a magyarországi egészségügyi szolgáltatásokat átmeneti magyarországi tartózkodás során sürgısségi esetben a bosznia és hercegovinai egészségbiztosítási pénztár illetékes szerve által kiadott, BH/HU 111 jelő igazolással vehetik igénybe. Gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz a Bosznia és Hercegovinai biztosítottak részére a BH/HU 111 jelő nyomtatvány alapján nyújtott sürgısségi ellátáshoz kapcsolódóan továbbra is kizárólag fekvıbeteg gyógyintézeti ellátás keretében nyújtható. A bosznia és hercegovinai biztosítottak Magyarországon a dialízis kezelést kizárólag a BH/HU 112 nyomtatvánnyal vehetik igénybe. Az ellátás nyújtását követıen az eset jelentése az OEP felé E térítési kategóriában és EU adatlap kitöltésével történik. A BH/HU 111 nyomtatvány megjelölése az E-adatlapon: BH111 A BH /HU 112 nyomtatvány megjelölése az E-adatlapon: BH112 7

8 Európai Unió tagállamai Ország Állampolgárság Országkód* Ausztria AUS AT Belgium BEL BE Bulgária BUL BG Ciprus CYP CY Cseh Köztársaság CHR CZ Dánia DEN DK Észtország EST EE Finnország FIN FI Franciaország FRA FR Görögország GRE GR Hollandia NET NL Írország IRE IE Lengyelország POL PL Lettország LTH LV Litvánia LTH LT Luxemburg LUX LU Magyarország HUN Málta MLT MT Egyesült Királyság GBR UK Németország GFR DE Olaszország ITA IT Portugália POR PT Románia ROM RO Spanyolország SPA ES Svédország SWE SE Szlovákia SLV SK Szlovénia SLO SI Nem EU tagállam, de ugyanolyan szabályozás vonatkozik rá: Ország Állampolgárság Országkód* Izland ICE IS Lichtenstein LIE LI Norvégia NOR NO Svájc SWI CH *ezt a kódot kell az Eu-adatlapon szerepeltetni 8

9 II. ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatások 1. Részleges vagy kiegészítı térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások (fekvıbeteg gyógyintézeti ellátás) A részleges térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók. Részleges térítési díjat kell fizetni: - orvosválasztás esetén, - kizárólag beutalóval igénybe vehetı fekvıbeteg gyógyintézeti ellátás beutaló nélküli igénybevétele esetén, - nem a beutalás szerinti egészségügyi szolgáltatónál történı fekvıbeteg gyógyintézeti ellátás igénybevétele esetén. ak az Ebtv 23. -ban meghatározottak szerint: 1. Orvosválasztás: OEP finanszírozás 30%-a, de maximum ,- Ft. 2. Kizárólag beutalóval igénybe vehetı fekvıbeteg gyógyintézeti ellátás beutaló nélküli igénybevétele: OEP finanszírozás 30%-a, de maximum ,- Ft. Kivétel sürgıs szükség esete. 3. Az ellátásnak nem a beutalás szerinti egészségügyi szolgáltatónál történı igénybevétele: OEP finanszírozás 30%-a, de maximum ,- Ft. Az 1., 2. és 3. pont szerinti térítés együttes összege sem haladhatja meg a ,- Ft-ot. Kiegészítő térítési díjat kell fizetni az alábbi esetekben: 4. A beteg jogosult saját kezdeményezésére az ellátás eljárási rendjétıl eltérı, többletköltséget okozó tartalommal történı ellátás igénybevételére, amely térítési díja a többletköltség. Többletköltség számítása: a B fejezet szerinti díjak alapján. 5. Az intézményi lehetıségekhez mérten a beteg egyéni igénye szerinti étkezést kérhet. Térítési díj összege: a tényleges nyersanyag költség és az intézményi norma (jelenleg 550 Ft+ÁFA/nap) különbözete. 6. Az egészségi állapot által nem indokolt, magasabb színvonalú (V.I.P.) elhelyezésért a szolgáltató naponkéti térítési díjat határoz meg (lásd B III. fejezet). 7. Az Ebtv. 23/A. c) pontja alapján az ápolási osztályon orvosi beutalás alapján történõ elhelyezés és ápolás esetén, illetve krónikus fekvõbeteg-ellátásban ápolási díjjal finanszírozott biztosított után a részleges térítési díj 800 Ft/nap. 9

10 8. Egyéb kényelmi szolgáltatások biztosítása a lehetıségek függvényében, a tényleges önköltség megtérítése mellett lehetséges (eseti). A beutaló nélkül érkezı beteg ellátása (sürgıs ellátás kivételével) nem zavarhatja meg az elıjegyzés alapján ellátásra várakozó betegek idıben történı ellátását. 2. Teljes térítési díj ellenében igénybe vehetı szolgáltatások A teljes térítési díj ellenében igénybe vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározottak az irányadók. A kötelezı egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetı egyes egészségügyi szolgáltatások (alkalmassági vizsgálatok, véralkohol, kábítószer vizsgálatok, látlelet, detoxikálás) teljes térítési díjkötelezettek. Látlelet kiadása a beteg (biztosított) részére térítésköteles, a rendırség részére térítésmentes. ak: 1. Lıfegyvert munkakörükbıl eredıen tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lıfegyvertartására való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata a) elsı fokon Ft b) másodfokon Ft 2. Lıfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lıfegyvertartására való a) orvosi alkalmassági vizsgálat aa) elsı fokon Ft ab) másodfokon Ft b) pszichológiai alkalmassági vizsgálat ba) elsı fokon Ft bb) másodfokon Ft 3. Gépjármő-vezetıi, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármő-vezetıi alkalmassági vizsgálat a) ha 40. életévét még nem töltötte be: aa) elsı fokon Ft ab) másodfokon Ft b) ha 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el: bb) elsı fokon Ft bb) másodfokon Ft c) ha a 60. életévét betöltötte: ca) elsı fokon Ft cb) másodfokon Ft 4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel Ft 5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett a) vérvétel Ft b) vizeletvétel Ft 6. Látlelet készítése és kiadása Ft 7. Részeg személy detoxikálása Ft 8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása Ft 10

11 9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítı személy alkalmassági vizsgálata aa) az egészségi alkalmasság elsı vizsgálata Ft ab) az egészségi alkalmasság idıszakos vagy soron kívüli vizsgálata Ft b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármő-vezetık alkalmassági vizsgálata ba) az egészségi alkalmasság elsı vizsgálata Ft bb) az egészségi alkalmasság idıszakos vagy soron kívüli vizsgálata Ft c) III. és IV.oszt.tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármő-vezetık alkalm. vizsg. ca) az egészségi alkalmasság elsı vizsgálata Ft cb) az egészségi alkalmasság idıszakos vagy soron kívüli vizsgálata 10. Igazságügyi szakértıi tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértıi vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor Ft Ft 11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi szakvizsgálata Ft 12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata: Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban érvényesíthetı díja (WHO pont x aktuális pont Ft-érték) 13. Repülı-egészségügyi alkalmassági vizsgálat a) 1. egészségügyi osztály aa) elsı, illetve kibıvített (terheléses EKG, teljes körő szemészeti v. teljes körő fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedı) vizsgálat ab) idıszakos vizsgálat b) 2. egészségügyi osztály ba) elsı, illetve kibıvített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedı) vizsgálat bb) idıszakos vizsgálat c) 3. egészségügyi osztály ca) elsı, illetve kibıvített (terheléses EKG, teljes körő szemészeti v. teljes körő fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedı) vizsgálat cb) idıszakos vizsgálat 14. Az a mellkas-szőrıvizsgálat (tüdıszőrés), melynek igénybevételére nem az eü. hatóság által a fertızı betegségek és járványok megelızése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrıl szóló miniszteri rendelet szerint kötelezıen elrendelt szőrıvizsgálat keretében, vagy nem a kötelezı egészségbiztosítás keretében igénybe vehetı betegségek megelızését és korai felismerését szolgáló eü. szolgálaltatásokról és szőrıvizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szőrıvizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által elıírt, a szakképzésrıl szóló évi CLXXXVII. tv. 4 (1) bek. a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsıoktatási intézményben oktatásban részesülık szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén Ft/fõ/es et b) az a) pontban nem említett esetben Ft/fõ/es et 16. Járványügyi érdekbıl nem kötelezı védıoltással történı immunizálás, kivéve a) a térítésmentes védıoltással történı immunizálást és b) az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is a pneumococcus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást Ft 11

12 A Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások díját a 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet határozza meg. Foglalkozás-egészségügyi alapellátás által kért kiegészítı vizsgálatok díja az alapellátókkal illetve a munkáltatókkal kötött szerzıdésben rögzítettek alapján történik. Nem a biztosított által fizetett teljes térítési díj ellenében igénybe vehetı egészségügyi szolgáltatás térítési díjai Foglalkozás egészségügyi szolgálat 1. A munkáltató által eltérı megállapodás hiányában fizetendı díjak: D foglalkozás-egészségügyi osztály esetében C foglalkozás-egészségügyi osztály esetében B foglalkozás-egészségügyi osztály esetében Ft/fı/év Ft/fı/év Ft/fı/év Ft/fı/év A foglalkozás-egészségügyi osztály esetében 2. A munkaügyi központ, valamint a szakképzı intézmény által fizetendı díjak: A munkaügyi központ, valamint a szakképzı intézmény által beutalt személy 1. szakmai alkalmassági vizsgálata beiskolázás elıkészítése érdekében Ft/fı/eset 2. szakmai alkalmassági vizsgálata munkaközvetítés elıkészítése érdekében Ft/fı/eset 3. Bevándorlási, illetve huzamos tartózkodási kérelemhez elıírt orvosi vizsgálat A Magyarországra bevándorlási vagy huzamos tartózkodási kérelmet beadó külföldi teljes térítési díj ellenében igényelheti a bırgyógyászati és pulmonológiai vizsgálatok elvégzését (Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem finanszírozott szőrés). ak: Bırgyógyászati vizsgálat térítési díja: Pulmonológiai vizsgálat térítési díja: Ft/szőrés Ft/szőrés 12

13 4. Más egészségügyi intézmény, büntetés végrehajtási intézetek által igényelt szolgáltatások és a hivatásos sportolók kiegészítı vizsgálatának térítési díjai, eljárási rendje Más egészségügyi intézmény fekvőbetegének végzett vizsgálatok: 1. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 29.. (8) bekezdése kimondja, hogy más fekvıbeteg-ellátó intézmény fekvıbetegei részére intézményünk által nyújtott járóbeteg-szakellátás költségei az intézmények között számolandók el. a hivatkozott Korm. rendelet és a végrehajtását szabályozó 9/1993.(IV.2.) NM rendelet alapján megállapított, elvégzett tevékenységekhez tartozó pontértékek összege alapján megállapított érték. a) WHO pontok (9/1993. (IV.2.) NM rend. aktuális módosító rendelkezése szerint) b) mindenkori OEP által meghatározott pont Ft-érték (Ft/WHO pontértéke) ellátás díja: a) x b) 2. Ezen térítési díjak beszedésének eljárási rendje a következı: Intézményünk a más intézmények által beküldött fekvıbeteg részére végzett diagnosztikai és egyéb vizsgálatok, beavatkozások ellenértékét a beküldı intézménynek számlázza. Amennyiben más intézménybıl érkezı fekvıbetegek által hozott vizsgálatkérı lapon a beküldı munkahelyi kódja, a beküldı orvos aláírása és bélyegzıje illetve az elızı ellátást igazoló adat valamelyike nem szerepel, illetve nem azonosítható, a beteget el kell látni. A hibásan vagy hiányosan kitöltött beutalót a vizsgálat napján a Betegirányítóba kell küldeni, ahol a beutaló intézménnyel a kapcsolatot fel kell venni és a hiányos adatokat meg kell kérni. Büntetésvégrehajtási intézetek biztosítással nem rendelkező fogvatartottai részére végzett vizsgálatok: A Büntetésvégrehajtási intézetek biztosítással nem rendelkezı fogvatartottai részére végzett vizsgálatok költségei szintén az intézetek között számolandó el. Ezen fogvatartottak részére végzett vizsgálatok költségének számítási menete, az eljárás rendje megegyezik a más eü. intézmények fekvıbetegei részére végzett szolgáltatásoknál leírtakkal. Hivatásos sportolók részére végzett kiegészítő vizsgálatok: A sportorvos által kiegészítı vizsgálatra beküldött sportoló térítési díjat köteles fizetni az igénybevett szolgáltatásért. A térítési díj számítási menete, az eljárás rendje megegyezik a más eü. intézmények fekvıbetegei részére végzett szolgáltatásoknál leírtakkal 13

14 B Intézet saját hatáskörében meghatározott térítési díjak Hatályos: szeptember 1-jétıl 14

15 I. Az Ebtv-ben meghatározott ellátási rendtıl illetve jogosultságtól eltérıen igénybevett eü. szolgáltatások 1.) Teljes térítési díj fizetésére kötelezettek köre A jelen fejezete kiterjed: a.) biztosítással nem rendelkezı külföldi és magyar állampolgárokra: - az állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal, letelepedés céljából kapott tartózkodási engedéllyel nem rendelkezı külföldi állampolgárokra, - egyezményes (államközi szerzıdés) országból érkezı külföldi állampolgárok nem sürgıs ellátására, - Európai Unió tagállamaiból érkezı azon állampolgárokra, akik nem rendelkeznek Európai Betegbiztosítási Kártyával vagy Kártyahelyettesítı nyomtatvánnyal, - nem EU-s és államközi szerzıdéssel nem rendelkezı ország állampolgára, - magyar állampolgárokra, akik a törvényileg elıírt biztosítási igazolások valamelyikével nem rendelkezik (nincs TAJ szám, vagy barna TAJ, vagy nincs érvényes EU kártya) /lásd 1. és 2. sz. melléklet/ b.) biztosítással rendelkezı betegek esetében, OEP által nem finanszírozott ellátásokra: - gyógyszerkipróbálás keretében végzett ellátásokra, - menedzserszőrés keretében végzett vizsgálatokra, - magánorvosok, biztosítótársaságok részére végzett vizsgálatokra, - beutaló nélkül igénybevett diagnosztikai vizsgálatokra és beavatkozásokra, - üzemorvosi beutalóval igénybevett vizsgálatokra, amennyiben nem a foglalkozásából eredı megbetegedéssel vagy üzemi balesettel kapcsolatos az igénybevétel, - beutaló köteles szakrendelések beutaló nélküli igénybevételére - háziorvosi, vagy üzemorvosi (kiegészítı vizsgálatokra) beutalóval alkalmassági vizsgálat céljából kért szakorvosi vizsgálatokra. - kórház által nyújtott egyéb ellátások ( B II. és III. fejezet) 2.) A térítési díjak befizetésének általános eljárási rendje a.) Ambuláns ellátás esetén 1. Az ellátó munkahely tájékoztatja a beteget a fizetési kötelezettségrıl és a díj összegérıl. 2. Az ellátó munkahely a megfelelı Nyomtatványt (informatikai rendszerben az Egyéb dokumentációból nyomtatható) kitölti, a beteget (kísérıjét) a Nyomtatvánnyal a Fıépület Betegirányítóba küldi, ahol számla ellenében a díjat befizeti. 3. A befizetést követıen a beteg ellátható. b.) Fekvıbeteg ellátás esetén 1.) A betegellátási díj megfizetésére kötelezett - ha sürgıs szükség esete nem áll fenn intézeti felvételkor az adott szakmára vonatkozó átlagos ápolási idı alapján elıleget köteles fizetni, melynek mértéke - a kezelıorvos által meghatározott várható ápolási nap alapján - ápolási naponként Ft, mely összeg az ellátás végén levonásra kerül a teljes ellátás díjából. Invazív beavatkozásnál, tételesen finanszírozott esz- 15

16 közök körébe tartozó eszközök felhasználása esetén az eszköz teljes árát is elıre meg kell fizetni. A díjat felvételkor a Betegirányítóban kell befizetni az 5. sz. Nyomtatvány alapján. Ha az ápolás a várt idıtartamnál hosszabb ideig tart, a további betegellátási díjat az intézetbıl történı elbocsátás várható idıpontjáig, vagy ha ez az idıpont elıre nem állapítható meg, 10 naponként elıre kell befizetni szintén a Betegirányítóban. Ha az intézeti felvétel sürgıs szükség alapján történik, és a fizetésköteles beteg a felvételkor a betegellátási díjat nem fizeti be, kötelezni kell, hogy azt már az ápolásának tartama alatt fizesse be. Ha a külföldi állampolgár - akár sürgıs szükség alapján történt a felvétele, akár a vártnál hosszabb ideig tartó ápolás esetén - a betegellátási díjat, vagy egy részét nem fizeti be, csak addig tartható az intézetben, amíg a sürgıs szükség esete fennáll. Az elılegként befizetett betegellátási díj(ak)ról intézményünk minden esetben számlát állít ki, a számla kiállítása csak magyar forintban (HUF) történhet. A számlá(ka)t a betegnek kötelessége megtartani, hogy az intézetbıl való távozáskor a végleges elszámolás során igazolni tudja a már befizetett elıleget. 2.) A beteg intézetbıl való végleges távozásakor az osztály - miután rögzítésre kerültek a diagnózis és beavatkozás kódok a beteget (kísérıjét) távoztatásra a Fıépület Betegirányítóba küldi, ahol a jelen szabályzat alapján megállapított, a befizetett elıleggel csökkentett betegellátási díjat számla alapján befizeti. A beteg a végleges befizetést igazoló számlával megy vissza az osztályra, ahol megkapja a zárójelentést. c.) Ha a beteg fizetni nem tud Elismervény (fekvı- és járóbeteg-ellátásban is) Amennyiben a beteg fizetni nem tud, Elismervény -t (informatikai rendszerben az Egyéb dokumentációból nyomtatható) kell a beteggel aláíratni, melyben elismeri az elvégzett vizsgálatok ellenértékét. A betegirányítóban történı távoztatáskor a beteg a fennálló tartozásról szóló számlát készhez kapja, melyet a számlán feltüntetett fizetési határidıig köteles megfizetni. A számla bemutatásával kaphatja meg az osztályon a zárójelentést. Járóbeteg-ellátás esetén is a Betegirányítóba kell küldeni a beteget, ahol a fennálló tartozásáról szóló számla kiállítása megtörténik. Ennek bemutatásával történhet meg az ellátás. Amennyiben a betegellátási díjat a beteg biztosítója fizeti, - elızetes kötelezettségvállalása alapján - akkor is ki kell tölteni az 5.sz. Nyomtatványt (Biztosító adatainak pontos kitöltésével) és az Elismervényt, amelyek alapján számlázásra kerül az ellátás díja a biztosító felé. Az Elismervényen kötelezıen kitöltendı a térítési díj összege a magyar nyelvő részben, illetve az idegen nyelvre vonatkozó résznél is (jelenleg angol, német, francia nyelvre van lefordítva). Az elismervényt 2 tanúval is alá kell íratni! 16

17 d.) Fizetési módok Az ellátás díját helyben, vagy számla kibocsátását követıen az intézet számlájára lehet befizetni. Befizetés módja: A Fıépület Betegirányítóban készpénzzel (HUF), a Pénzügyi Osztályon pedig bankkártyával is lehet fizetni. Az elfogadható bankkártyák típusai: VISA, VISA Elektron, OTP Bank pont, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro (Ü.2-52/41-FİI/2004. iktatószámú Igazgatói értesítı alapján). e.) Ügyeleti idıben a befizetések: - Belsı kórház: Információs szolgálat, - Külsı kórház: Porta. A két terület az ügyeletben befizetett térítési díjakkal a befizetést követı elsı munkanapon köteles elszámolni a Betegirányító felé. 3.) Egyéb rendelkezések Elsısegélynyújtás valamennyi magyar és külföldi állampolgár részére díjtalan. A külföldi állampolgárok nem sürgıs egészségügyi ellátása nem akadályozhatja a magyar állampolgárok részére nyújtott ellátást. Külföldi állampolgár betegellátási díja az ápoltat, a szállítottat, illetıleg az eltartásra kötelezettet terheli. a.) A betegellátási díjat a külföldi állampolgár közvetlenül az intézetnek köteles megfizetni, az intézet számlája alapján. b.) Amennyiben a külföldi állampolgár magánbiztosítója írásbeli kötelezettség-vállalásával igazolja a betegellátási díj megtérítését, az intézmény a betegellátási díjat a biztosítónak számlázza. c.) Jogi személyek által meghívott külföldi állampolgárok térítési díját a meghívó is viselheti. 17

18 4.) A szolgáltatások térítési díja Járóbeteg-szakellátásban A térítési díj számításának módja: Járóbeteg szakellátás esetén a 9/1993. (IV.2.) NM rend. aktuális módosító rendelkezése szerinti WHO pont és az intézmény fajlagos költségének (amortizációt is tartalmazó) szorzata. A fel nem sorolt ellátások vonatkozásában 3,70 Ft/WHO pont a díj kiszámítás alapja. Belgyógyászat Szakorvosi vizsgálat Endoszkópos beavatkozások (WHO pont x Ft) 3,70 Ft/pont Traumatológia Szakorvosi vizsgálat + az elvégzett beavatkozások (WHO pont x Ft) 3,70 Ft/pont Általános sebészet Szakorvosi vizsgálat + az elvégzett beavatkozások (WHO pont x Ft) 3,70 Ft/pont Szülészet-nıgyógyászat Szakorvosi vizsgálat Terhes UH Ft Gyermekosztály Szakorvosi vizsgálat Gastroenterológiai vizsgálat Kardiológia és ECHO Ultrahang Ft Ft Ft Fül-Orr-Gége Szakorvosi vizsgálat Audiológia Szemészet Szakorvosi vizsgálat Glaukóma Diabetes Ft Ft Ft 18