I. Fejezet A rendelet hatálya. 1. Területi hatály. 2. Személyi hatály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet A rendelet hatálya. 1. Területi hatály. 2. Személyi hatály"

Átírás

1 KAMOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2011. (VI.01.) sz. önkormányzati rendelete a október 4-i vörösiszap által okozott katasztrófa károsultjainak a Katasztrófaelhárítási célelőirányzat igénybevételével történő támogatásáról Kamond község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendeletre figyelemmel a következőket rendeli el: I. Fejezet A rendelet hatálya 1. Területi hatály 1. A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén az 1. melléklet szerint felsorolt utcákat érintő október 4-én bekövetkezett vörösiszap által okozott katasztrófa (a továbbiakban: katasztrófa) közvetlen területére. 2. Személyi hatály 2. A támogatás az 1. -ban meghatározott területen a természetes személy tulajdonában lévő ingatlanon a konyhakertben keletkezett károk esetén állapítható meg figyelembe véve az egyéb forrásból megtérülő károkat. II. Fejezet A katasztrófával érintett természetes személyek Konyhakertjében keletkezett károk támogatása 1. A támogatás feltételei 3. (1) Az önkormányzat támogatást biztosít a katasztrófa által érintett, a konyhakertekből be nem takarított terményekben keletkezett károk enyhítésére. (2) A támogatás megítéléséhez az alábbiak együttes fennállása szükséges: a) abban az esetben, ha a kár mértéke máshonnan megtérül, úgy a katasztrófa által érintett személy köteles erről az Önkormányzat felé nyilatkozni, ehhez jelen rendelet 2. mellékletét kell kitölteni; b) a károsult személy a (címe + száma) VM rendelet alapján jövedelempótló támogatásban nem részesült; c) az Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal által készített kárfelvételi jegyzőkönyv alapján kiállított tanúsítvány, amit az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hitelesít. 2. A támogatás formája, mértéke és fedezete 4. (1) A támogatás egy összegben, készpénzben kerül kifizetésre a konyhakertekből be nem takarított terményben keletkezett károk enyhítésére.

2 (2) A támogatás mértéke egyedileg meghatározott. (3) A támogatás fedezete Kamond község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájának a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatból történő támogatás leigénylésére nyitott alszámlája. (4) A támogatás biztosítása az indokolt költségek, kiadások kapcsán felmerült igények alapján a Katasztrófaelhárítási célelőirányzatból történő pénzügyi lehívást követően az önkormányzat számlájára érkezését követő 10 napon belül történik. III. Fejezet Az eljárási rend 1. A kérelem benyújtása 5. (1) Az II. Fejezetben foglalt támogatás iránti kérelmet e rendelet 3. mellékletében az erre rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. 2. A kérelem benyújtásának határideje 6. (1) A II. Fejezetben foglalt támogatás iránti kérelmeket e rendelet hatálybalépését követően június 30. napjáig lehet benyújtani Kerta-Kamond-Karakószörcsök községek Körjegyzősége hivatalánál, amely határidő jogvesztő. 3. A kérelem elbírálása 7. (1) A II. Fejezetben foglalt támogatás iránt benyújtott kérelmekről a képviselőtestület dönt. (2) A képviselőtestület döntése ellen fellebbezésnek nincs helye. A képviselőtestület döntése ellen annak kézhezvételét követő 30 napon belül- az illetékes bírósághoz keresetet lehet benyújtani. 4. A támogatások kifizetése 8. (1) A természetes személy által benyújtott kérelmek kifizetésére csak a teljes igény felmérése után kerülhet sor. (2) A támogatás összegébe nem számít bele a természetes személyektől, jogi személyektől kapott közvetett vagy közvetlen összeg, valamint a segélyszervezetektől kapott rendszeres élelmiszeradomány, ruhaadomány, tisztítószer adomány, a Magyar Kármentő Alaptól kapott támogatások összege, valamint a MAL Magyar Alumínium Zrt.-től kapott egyszeri gyorssegély összege. 9. A II. Fejezetben foglalt támogatási formák alapján megállapított támogatási összeg biztosításához a. mellékletben foglalt támogatási megállapodás megkötése szükséges. IV Fejezet Záró rendelkezések 10. A II. Fejezetben foglalt támogatások alapfeltétele, hogy a Támogatott tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat a Támogatott nevét, támogatás célját, összegét, a támogatási

3 program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat közzéteszi az Áht. 15/A. (1) bekezdése alapján. 18. A benyújtott kérelmek elbírálásánál figyelembe kell venni a október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítéséről szóló 1222/2010. (XI. 4.) Korm. határozatban foglaltakat, illetve annak módosításait. 19. Ez a rendelet a május napján lép hatályba. Asbóth Szabolcs polgármester Bali Tibor körjegyző A rendelet kihirdetésének napja: május... Kamond, május.. Bali Tibor körjegyző

4 1. melléklet 2/2011. (III.22.) önkormányzati rendelethez UTCA NÉVJEGYZÉK a október 4-i vörösiszap által okozott katasztrófával érintett területekről Fő utca Kossuth utca Közterület elnevezése és formája

5 2. melléklet.. önkormányzati rendelethez N Y I L A T K O Z A T a október 4-i vörösiszap által okozott katasztrófával érintett természetes személyek konyhakertjében, keletkezett károk károsultjainak a Katasztrófa elhárítási célelőirányzat igénybevételével történő támogatáshoz Alulírott név (szül: an. ) szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a október 4-i vörösiszap által okozott katasztrófával érintett 1. konyhakertben keletkezett kár megtérítésére a Katasztrófa elhárítási célelőirányzat igénybevételével történő támogatásán kívül a) más forrásból ilyen jogcímen bevételem nem keletkezett, vagy b) más forrásból ilyen jogcímen Ft összegű bevételem keletkezett. (A megfelelő rész aláhúzandó, illetve kitöltendő) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Vállalom, hogy amennyiben a támogatási összeg biztosításból, a károkozó várható kártérítéséből vagy egyéb adományból megtérül, az előirányzatból nyújtott támogatást a megtérülés mértékéig visszafizetem az Önkormányzat javára. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a támogatási eljárás során történő, nyilvános felhasználáshoz. Dátum:, hó nap kérelmező

6 3. melléklet.. önkormányzati rendelethez K É R E L E M a október 4-i vörösiszap által okozott katasztrófával érintett természetes személyek konyhakertjében keletkezett károk károsultjainak a Katasztrófa elhárítási célelőirányzat igénybevételével történő támogatáshoz A károsult személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:.. Születési neve:..... Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Katasztrófa bekövetkeztekor életvitelszerűen lakott lakás címe:.. Katasztrófát követő tartózkodási helye:.. Telefonszám (nem kötelező megadni):.. Bankszámlaszám:.. A folyószámlát vezető pénzintézet neve:...

7 Konyhakertből be nem takarított termények Terményfajta megnevezése: Mennyiség szerinti részletezés: Kárösszeg megjelölése: Dátum:., hó. nap kérelmező. nagykorú hozzátartozók aláírása Előttünk, mint tanúk előtt: aláírás aláírás. név név. cím cím. személyi azonosító igazolvány száma személyi azonosító igazolvány száma

8 3. melléklet 2/2011. (III.22.) önkormányzati rendelethez MEGÁLLAPODÁS KÁRENYHÍTÉSI TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSÁRÓL Amely létrejött egyrészről Kamond község Önkormányzata ( ) képviseli: polgármester mint támogató ( továbbiakban: támogató ) másrészről mint a. szám alatti ingatlan 1. sz. Károsultja: 2. sz. Károsultja: a.) Név: b.) Születési név: c.) Születési időpont, hely: d.) Anyja neve: e.) Személyi azonosító jel: f.) Adóazonosító szám: g.) Személyi azonosító okmányszám: h.) Lakcím: i.) Értesítési cím j.) Bankszámla száma: a.) Név: b.) Születési név: c.) Születési időpont, hely: d.) Anyja neve: e.) Személyi azonosító jel: f.) Adóazonosító szám: g.) Személyi azonosító okmányszám: h.) Lakcím: i.) Értesítési cím j.) Bankszámla száma Együttesen mint károsultak és támogatottak ( a továbbiakban: károsultak és támogatottak ) között, az alulírott helyszínen és időpontban, a következő feltételek alapján: (1). Jelen megállapodás előzményeként rögzítik a felek, hogy október 04. napján, órakor, a Magyar Alumínium Zrt. területén elhelyezkedő iszaptározó 10. sz. kazetta nyugati oldalon elhelyezkedő gátja átszakadt. A gátszakadás következményeként, cc m3 vörösiszap és víz keveréke elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben elhelyezkedő részeit. A fentiek következményeként, az említett településeken több lakóépület megrongálódott, használhatatlanná vált, illetve magán-, és jogi személyek ingó vagyontárgyai semmisültek meg, vagy váltak használhatatlanná.

9 A Magyar Köztársaság Kormánya, október 06. napján, 245/2010 (X.6.) Korm. rendeletével veszélyhelyzetet hirdetett ki, melynek december 31. napjáig terjedő meghosszabbításához, a Magyar Köztársaság Országgyűlése 98/2010. (X.19.) Ogy. sz. határozatával hozzájárult. A Magyar Köztársaság Kormánya 1221/2010 (XI.4.) Korm. határozatával rendelkezett, a október 6- án kihirdetett veszélyhelyzet során keletkezett károk enyhítéséről és a helyreállításáról, továbbá 1222/2010 (XI.4.) Korm határozatával rendelkezett, a október 6-án kihirdetett veszélyhelyzet során, nem lakóépületekben keletkezett további károk enyhítéséről. (2). A Magyar Köztársaság Kormányának 1222/2010 (XI.4.) Korm határozata alapján, a vörösiszap- katasztrófával összefüggésben, a Belügyminisztérium Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok terhére, további kiadások elszámolhatósága körében a károkozó felelősségét nem érintve támogatja: a.) b.) c.) d.) e.) f.) gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók tulajdonában lévő ingatlanokban, a gyártott, vagy a gyártáshoz szükséges termékekben esett károk enyhítését; a konyhakertekből be nem takarított terményekben keletkezett károk, valamint a természetes személyek tulajdonában lévő károsodott ingatlanokon tartott, elhullott haszonállat- állomány károk enyhítését; a természetes személyek tulajdonában lévő egy darab gépjárműben esett károk enyhítését, a gépjármű életkorát figyelembe véve, a gépjármű amortizációval csökkentett értékig; természetes személy tulajdonában lévő károsodott lakóépületben lévő háztartási ingóságok ( bútor, a háztartás viteléhez elengedhetetlenül szükséges háztartási eszközök ) pótlását károsodott ingatlanonként, készpénzben, a károsodott lakóépületbe bejelentett személyek ruhaneműjének pótlását és élelem vásárlását, személyenként összesen forint értékhatárig; a katasztrófával közvetlenül érintett településeken a károsultak lakhatását biztosító ingatlanok építésére szolgáló új településrész kialakításához szükséges közműhálózat fejlesztését és az ehhez kapcsolódó szakértői közreműködés költségeit. A Kormányhatározat 1.2. pontjában foglaltak alapján, az a.) és c.) pontokban meghatározott esetben, a károk enyhítésének feltétele, hogy a károsult a kárt és annak mértékét hitelt érdemlő módon igazolja. A b.) pontban meghatározott károk és a d.) pontban említett ingóságok esetében, amennyiben a kár más módon, hitelt érdemlő módon nem igazolható, a károsult nyilatkozata elfogadható. A Kormányhatározat 1.3. pontja szerint: A támogatás feltétele, hogy a károsult vállalja, hogy a más forrásból megtérülő kárösszeget az állam javára visszafizeti, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a számára juttatott támogatásról a nyilvánosság számára is hozzáférhető nyilvántartás készüljön (2). Alulírott támogatottak és károsultak kijelentjük, hogy az 1222/ 2010 (XI.4) Kormányhatározat 1.1. b.) pontja alapján:

10 Az (1). pontban meghatározott káresemény időpontjában, a (2). pont szerinti ingatlanon elhelyezkedő konyhakertekből be nem takarított terményekben keletkezett károk, valamint a (2). pont szerinti, természetes személyek tulajdonában lévő károsodott ingatlanokon tartott, elhullott haszonállat- állományban keletkezett, személyünket ért károk mértéke összesen : Ft azaz forint. A jelen pontban meghatározott károk felmerülését, s azok mértékét az alábbiak szerint igazoljuk:,, Az e címen keletkezett kárra, s azok mértékére nézve, polgári-, és büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy azok ténylegesek, valósak, s a kár mértéke, a valóságnak megfelelően került megállapításra. Alulírott támogatott kijelentem, hogy a (2). pont szerinti ingatlanon elhelyezkedő konyhakertekből be nem takarított terményekben keletkezett károk, valamint a tulajdonomat képező, (2). pont szerinti, károsodott ingatlanokon tartott, elhullott haszonállat- állomány miatt személyemet ért kár mértékét igazolni nem tudom, ezért e címen keletkezett kárra, s azok mértékére nézve a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal kárfelvételi jegyzőkönyvében megállapított kármértéket, a jegyzőkönyv alapján kiállított, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által hitelesített tanúsítvány alapján elfogadom, s azzal szemben kifogással nem kívánok élni. Alulírott támogatott kijelentem továbbá, hogy a vonatkozó VM rendelet alapján, jövedelem pótló támogatásban nem részesültem. Támogatott kijelenti továbbá, hogy a fenti címeken keletkezett károkra vonatkozóan, részletes kimutatást és értékelést nyújtott be Kamond község Önkormányzatához, melyben foglaltakra nézve kijelenti, hogy azok a fentiekkel, s a valósággal egyezőek. (3). Jelen megállapodást aláíró támogatott és károsult polgári-, és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom továbbá, hogy az (1). pontban meghatározott káreseményt követően, azzal összefüggésben, különböző állami-, önkormányzati-, karitatív szervezetek, egyéb bel-, és külföldi magán-, és jogi részéről az alábbi támogatásban részesültem: Támogatást nyújtó neve: Támogatás formája: Támogatás összege: Jelen megállapodást aláíró támogatott tudomásul vesszem, hogy a kárenyhítés során, a fentebb felsorolt, nyújtott támogatás összege, a nyújtott kárenyhítési célú támogatás összegébe beszámításra kerül.. Ft mértékben / nem kerül beszámításra. (5). Jelen megállapodást aláíró támogatott visszavonhatatlanul nyilatkozom, hogy a jelen megállapodás (3). pontjában foglalt károk tekintetében, Kamond község Önkormányzat Képviselő- testületének /2011 (.) számú rendelete, s az Önkormányzat egyedi határozata alapján, az (1). pontban meghatározott káresemény miatti kárenyhítési célú

11 támogatás mértékét, - figyelembe véve a jelen megállapodás (4). pontjában foglalt, korábbi időpontban nyújtott támogatások mértékét-, egyes címek szerint, az alábbiak szerint fogadom el: Kamond község Önkormányzat Képviselő-testületének./2011.(.) önkormányzati rendelete alapján a.) A Rendelet 3. -a szerinti ( konyhakertekből be nem takarított terményekben keletkezett károk, valamint természetes személyek tulajdonában lévő, károsodott ingatlanokon tartott, elhullott haszonállat állomány miatti kár enyhítésére ) megállapított támogatás mértékét: Ft azaz forint összegben. Jelen megállapodást aláíró támogatott kijelentem, hogy tudomással bírok azon tényről, hogy az e címen nyújtott támogatás mértéke, egyedileg került meghatározásra Kamond község Önkormányzata által. Nyilatkozom, hogy a támogatás mértékére, s megállapításának módjára nézve kifogással nem élek, s azt elfogadom. A Felek megállapodnak, hogy az e címen nyújtott támogatást, a támogató, a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatból történő lehívást követően, pénzintézeti költségvetési elszámolási számlájára történő 10 napon belül folyósítja a támogatott számára. (6). Jelen megállapodást megkötő támogatott feltétel nélkül kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a jelen megállapodás aláírását követő időpontban, az (1). pontban meghatározott káreseménnyel összefüggésben az (2). pontban részletezett kára megtérül, úgy a kár más forrásból történő megtérülésével azonos időpontban, a Kamond község Önkormányzat Képviselő- testületének hivatkozott rendelete 2. sz. mellékelt kitöltésével, s a támogató számára történő benyújtásával bejelentéssel él, s a más úton megtérült kárösszegnek megfelelő támogatás összegét, a megtérülés időpontjától számított 30 napon belül a támogató számára visszafizeti. (7). Jelen megállapodást megkötő támogatott kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a támogatás nyújtásának további feltételét képezi az, hogy a nyújtott támogatásról a nyilvánosság számára is hozzáférhető nyilvántartás készüljön. Fentiekre figyelemmel, a jelen megállapodást aláíró támogatott visszavonhatatlanul nyilatkozza, hogy a fentiek szerinti nyilvántartásban adatai, s a számára nyújtott támogatás mértéke, annak címe, a nyilvánosság számára is hozzáférhető nyilvántartásban feltüntetésre kerüljön. (8). Jelen megállapodást aláíró támogatott kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat (3). pontjában meghatározott, ingóságokkal kapcsolatos kárigényem érvényesítését, az (5). pontban meghatározott támogatás nyújtásával azonos időpontban, külön jognyilatkozat megtétele nélkül is, a Magyar Államra engedményezik akként, hogy a Magyar Állam a reá engedményezett teljes kárt érvényesíti, s amennyiben azt a Magyar Állam sikeresen érvényesíti ezen kártérítési igényt, úgy az általa nyújtott támogatás és a sikeresen érvényesített, s ténylegesen befolyt kártérítés különbözetével a Károsult irányában elszámol. (9). A támogatott, jelen megállapodás aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy személyemről, személyi okmányom érvényességéről a támogató meggyőződjön, s személyi azonosító

12 okmányomról, lakcímkártyámról, egyéb személyi azonosításra alkalmas okiratról másolat készüljön, továbbá hozzájárulok adataimnak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló évi CXXXVI tv. alapján, ügyfél átvilágítás céljából adataim kezeléséhez. (10). A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem, vagy nem kellően szabályozott kérdésekben, az államháztartásról szóló törvény, az Ötv, Ptk, továbbá a Magyar Köztársaság Országgyűlése 98/2010. (X.19.) Ogy. sz. határozata, valamint a Magyar Köztársaság Kormánya 245/2010 (X.6) Korm. rendelete, a Magyar Köztársaság Kormánya 1221/2010 (XI.4.) Korm. határozata és 1222/2010 (XI.4.) Korm határozata, valamint Kamond község Önkormányzat Képviselő- testületének 2/2011 (III.22.) rendelete irányadó. Jelen megállapodás oldalon, egymással egyező példányban készült, melyet a felek elolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratával mindenben megegyezőt aláírtak. Kamond, támogató részéről : károsult és támogatott: