Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől E L Ő T E R J E S Z T É S a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007. (VI.29.) rendelet módosítására a közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatban Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterület-használat helyi szabályozásáról 23/2007. (VI.29.) rendeletében állapította meg a tulajdonában álló közterületek igénybevételének szabályait és díjait, melyet legutóbb a 28/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendeletével módosított. A rendelet szabályozási tárgyát illető jogszabály-módosításra került sor azzal, hogy július 1. napjával a mozgóképről szóló évi II. törvény (a továbbiakban: Mgtv.) melynek 34. (5) bekezdése és 37. (4) értelmében a települési önkormányzatnak a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatával kapcsolatos feltételeket önkormányzati rendeletben kell szabályozni. Ennek keretében az önkormányzat meghatározza a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetére vonatkozó külön feltételeket is, különösen azt, hogy ilyen esemény esetén hány napon belül köteles újra biztosítani a közterület-használatot. Felhatalmazást kapott a települési önkormányzat, hogy a tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó - a törvény szabályait kiegészítő - részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. A feltételek sorában indokolt lehet az időbeli és térbeli korlátozás az Önkormányzat, vagy a megbízása alapján szervezett valamennyi önkormányzati rendezvény időtartamára és területére, turisztikailag kiemelt területként a belvárosi részt javaslom kijelölni. A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a Mgtv. 3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja. A jogszabály alkalmazásában filmalkotásnak minősül a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvény hatálya alá tartozó reklámfilm is, filmforgatási célú közterület-használatnak minősül a közterület használata akkor is, ha az csak a filmforgatáshoz kapcsolódó technikai jellegű tevékenységhez, illetve a stáb parkolásához szükséges. A Mgtv. 3. melléklete szerint a városok díszburkolatos vagy turisztikailag kiemelt központi területein forgatási helyszínen legfeljebb 500 Ft/m2/nap, technikai kiszolgálás 200 Ft/m2/nap, stáb parkolás 200 Ft/m2/nap, egyéb területein ugyenezen célokra Ft/m2/nap díj kérhető. A legmagasabb díjak január 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal által a évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben, ezt követően évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek szorzatával növelt mértékben emelkednek. Az önkormányzat a rendeletben mentességet vagy kedvezményt állapíthat meg a meghatározott időtartamot vagy területmértéket el nem érő, valamint a közérdekű célokat szolgáló (különösen oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú, vagy filmművészeti

2 állami felsőoktatási képzés keretében készülő) filmalkotások forgatásához szükséges közterület-használat díjával összefüggésben. Az így adott mentesség vagy kedvezmény csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet kizárólag 1998/2006/EK bizottsági rendelet szabályai alapján lehet nyújtani. A saját honlappal rendelkező települési önkormányzat a közterület-használathoz kapcsolódó feltételeket, illetve 2014-től a díjtételeket a honlapján közzéteszi. A jogintézmény bevezetéséhez sajátos alkalmazási feltételeket kapcsolt az Mgtv, mivel annak 35. -a értelmében az önkormányzati közterület-használatról a fővárosi és megyei kormányhivatal állapodik meg hatósági szerződésben a kérelmezővel, mely a települési képviselő-testület jóváhagyásával válik érvényessé. Amennyiben az önkormányzat határidőn belül nem nyilatkozik, hozzájárulását az ott szabályozott tartalommal és feltételek szerint megadottnak kell tekinteni. A közterület-használat engedélyezésére és a hatósági bejelentések, kérelmek benyújtására vonatkozó részletes eljárási szabályokat a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/2013. (V.14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.r.) állapítja meg. A Korm. r. 3. (4) bekezdése szerint a közterület tulajdonosa a hatósági szerződésen található külön záradékban jóváhagyott hatósági szerződést vagy a jóváhagyást megtagadó nyilatkozatot a kérelemnek az önkormányzathoz érkezését követő 2 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén haladéktalanul, egyeztetés esetén az egyeztetést követő 1 munkanapon belül, sürgős eljárás esetén haladéktalanul megküldi a kormányhivatalnak, egyidejűleg értesítve a kérelmezőt arról, hogy a szerződést a kormányhivatalnál írhatja alá. Megtagadás esetén a kormányhivatal a kérelmet elutasítja. Az önkormányzati hozzájárulás megadására meghatározott rövid határidőre tekintettel indokolt a hatáskör gyakorlását átruházni olyan önkormányzati szervre vagy személyre, aki ennek eleget tud tenni (polgármesterre, illetve január 1-től már a jegyzőre is). Az eljárásért járó 5.000,-Ft, sürgős esetben pedig ,-Ft. igazgatási szolgáltatási díj a kormányhivatalt, míg a közterület-használati díj az önkormányzatot illeti meg. A filmforgatással összefüggő hatósági bejelentések és kérelmek kapcsán az eljáró hatóságokat, szakhatóságokat igazgatási szolgáltatási díj, illetve illeték címén annak az összegnek a másfélszerese, sürgős eljárás esetén pedig annak az összegnek a tizenötszöröse illeti meg, mint ami más jogszabály alapján járna. A kormányrendelet 2. (2) bekezdése alapján továbbá a települési önkormányzatnak adatot kell szolgáltatni a kormányhivatal felé a tulajdonában lévő közterületekről, azok pontos kiterjedésének meghatározásával, melyek megváltozását haladéktalanul jelezni köteles. A kormányhivatal nyilvántartást vezet az önkormányzati közterületekről. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a kormányhivatal felhívásában foglaltak szerinti adatszolgáltatást határidőben megküldtük. A leírtak alapján a tárgybeli azonosság okán a jogalkotási kötelezettségnek indokolt a közterület-használat helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletünk módosításával eleget tenni.

3 A módosítás során a jogalkalmazási tapasztalatok alapján pontosításra kerül a mozgóárusítás díjára vonatkozó szabályozás, a mentességek köre, valamint hatályon kívül helyezésre néhány nem hatályos rendelkezésre utalás. A Jat a értelmében a rendelettel kapcsolatos előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiakban tájékoztatom a képviselő-testületet: 1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az önkormányzat részére a korábbinál magasabb összegű közterület-használati díj-bevételt hozhat filmforgatás esetén. 2. Környezeti és egészségi következményei: előreláthatóan nem lesznek. 3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a törvényben meghatározott eljárás adminisztratív terheket ró az önkormányzatra, a rendeletben ennek csökkentésére törekszünk. 4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogszabály megalkotása törvényi kötelezettség, elmaradása esetén az önkormányzat mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést követ el. 5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: önkormányzatunknál a feltételek jelenleg biztosítottak. Kérem a képviselő-testületet a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására. Hajdúsámson, augusztus 29. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző *A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges* Az előterjesztést készítette: Városfejlesztési és Műszaki irodavezető Pénzügyi és Gazdasági Irodavezető Jogi és Szervezési irodavezető Jegyző Czeglédiné dr. Szilágyi Irén ifj. Hamza Gábor Dobosné Csatári Andrea Dr. Bora Bernadett Bagolyné Szűcs Mariann

4 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(..) önkormányzati rendelete a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint közterületek filmforgatási célú használata tekintetében a mozgóképről szóló évi II. törvény 37. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK 1. A közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő alcímet viselő II/A. fejezettel és 11. -sal egészül ki: II/A. FEJEZET A KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ HASZNÁLATA 11. (1) A mozgóképről szóló évi II. törvényben (a továbbiakban: Mgtv.) foglaltak szerint az önkormányzati közterületek filmforgatási célú használatára e Rendeletnek a kérelem benyújtására, a díjszámításra, engedélyezésre vonatkozó rendelkezései nem terjednek ki. (2) A közterület filmforgatási célú használatával kapcsolatos - a közterület-használat engedélyezésére és a hatósági bejelentések, kérelmek benyújtására vonatkozó részletes eljárási szabályokat a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú használatához kapcsolódó részletes szabályokról szóló 205/ (V.14.) Korm. rendelet 3. (4) bekezdése szerinti - a közterület tulajdonosa által a kormányhivatal és az ügyfél között létrejövő hatósági szerződés jóváhagyására vonatkozó nyilatkozat kiadására vonatkozó jogkörének gyakorlását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. (3) A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozóan a hatósági szerződés jóváhagyása megtagadható az alábbi esetekben: a) az önkormányzati rendezvények időtartamára, azok területén, b) a mozgáskorlátozottak közlekedésére szolgáló közterületi részeken, c) gyermekintézmények, iskolák bejáratától 100 méteres körzeten belül, d) egészségügyi intézmények, gyógyszertárak bejáratától 100 méteres körzeten belül, e) építési területen.

5 (4) A stáb parkolása céljára zöldfelület és díszburkolattal ellátott közterület nem használható. (5) A jelen szakasz szerinti közterület-használat során a közterületet használó a következő feltételeket köteles betartani: a) a használat teljes időtartama alatt amennyiben ez a művészeti szempontokkal nem ellentétes - köteles a közterületet tisztán és rendben tartani, b) a zöldfelületet kímélni, c) a közterületen környezetszennyezéssel, légszennyezéssel járó tevékenységet nem folytathat, köteles a zajvédelmi előírásokat betartani, d) a környék nyugalmát, rendjét a lehető legkisebb mértékben zavarhatja meg, e) 22 óra után zajjal, fényhatással járó tevékenységet a közelben lakók előzetes tájékoztatása mellett és csak különösen indokolt esetben folytathat, f) a használat befejezését követően a területet legalább az eredeti állapotával egyenértékűen helyreállítani, a rendeltetésének megfelelően, tisztán, kiürített állapotban a közhasználat céljára az önkormányzatnak visszaadni; (6) Filmforgatás céljából turisztikailag kiemelt területnek minősül a Szabályozási Tervben központi belterületként megjelölt övezet. (7) A filmforgatás céljából történő közterület-használathoz való hozzájárulás megadását követően bekövetkező, a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek fel nem róható, valamint a rendkívüli természeti események következményeinek elhárulását követően a közterület-használatot 8 napon belül biztosítani kell. (8) A közterület filmforgatási célú használata esetén fizetendő díjakat a 3. számú melléklet tartalmazza. (9) A közterület-használati díj alól mentesség adható a következő esetekben: a) oktatási b) tudományos, ismeretterjesztő c) filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében, d) valamint az önkormányzat számára készülő filmalkotások esetén. 2. A Rendelet 1. számú melléklete a jelen rendelet 1. számú melléklete szerint módosul. 3. A Rendelet 2. számú melléklete a jelen rendelet 2. számú melléklete szerint módosul. 4. A Rendelet jelen rendelet 3. számú mellékletét képező 3. számú melléklettel egészül ki.

6 III. HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK 5. (1) Hatályát veszíti a Rendelet 3. (4) bekezdés i) pontja. (2) Hatályát veszíti a Rendelet 8. (2) bekezdése. (3) Hatályát veszíti a Rendelet 12. (4) bekezdésének utolsó mondata. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 6. E rendelet szeptember 1. napján lép hatályba. Hajdúsámson, augusztus 29. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Hamza Gábor polgármester A rendeletet a mai napon kihirdettem: Hajdúsámson, augusztus. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző

7 1. számú melléklet Közterület-használati díjak A közterület-használat célja Díj 1. hosszú távú (14 napot elérő vagy meghaladó) árusítás 400,- Ft/m2/nap (árusító pavilonok, fülkék) 2. idényjellegű 14 napnál rövidebb idejű- alkalmi árusítás 650,-Ft=m2/nap (pultok, standok) 3. javító, szolgáltató tevékenység 250,- Ft./m2/nap 4. vendéglátó-ipari és egyéb kereskedelmi egységekhez 400,- Ft./m2/hó tartozó előkert létesítése, 5. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet 350,- Ft./m2/hó használata elhelyezése 67. üzleti szállítás, rakodás alkalmával áru, göngyöleg 400,- Ft./m2/hó elhelyezése. termény, takarmány, tüzelőanyag tárolására 20,- Ft./m2/hó (idényjelleggel): 8. közhasználatra még át nem adott közterület ideiglenes 180,- Ft./m2/hó hasznosítása: 9. közterületbe 10 cm-re benyúló hirdető-berendezés, 500,- Ft./m2/hó fényreklám, figyelmeztető, 10. önálló tartószerkezettel rendelkező hirdető-berendezés, 500,- Ft./m2/hó tájékoztató, fényreklám, figyelmeztető, megállító, cég-, illetve címtábla, kirakatszekrény 11. elhelyezése mobil hirdető-berendezés, fényreklám, figyelmeztető, 500,- Ft./m2/hó tájékoztató, megállító, cég-, illetve címtábla, kirakatszekrény 12. elhelyezése; időszakos (eseti) rendezvények esetén 650,-Ft/m²/nap illetve címtábla, kirakatszekrény elhelyezése 13. plakátok, óriásplakátok, transzparensek, molinók és egyéb 600,- Ft./m2/hó hirdetmények elhelyezésére 14. plakátok, óriásplakátok, transzparensek, molinók és egyéb 500,- Ft./m2/hét szolgáló hirdetmények építmények, elhelyezésére hirdetési felületek kialakítására 15. mobil hangosító-berendezések, hirdető járművek 750,- Ft./nap működtetése 16. építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag tárolása és 6 hónapig:100,-ft/m2/hó, 450,- Ft./nap de - törmelék alkalmi elhelyezése jelleggel (legfeljebb 3 nap): 17. sérült, üzemképtelen, közúti közlekedésre alkalmatlan min. 500 Gépkocsinként Ft/hó, ezt követően - gépkocsi rendszeresen: tárolása (maximum ( 3 napot 30 meghaladóan) napra) 18. mutatványos, vidámparki tevékenység 12 hónapig: 60,- Ft./m2/nap, 4.000,- 300,-Ft/m2/hó de min.15000ft/nap 19. cirkuszi, vándorcirkuszi tevékenység 30,- Ft./m2/nap, de min Pótkocsi, munkagép, mezőgazdasági vontató (max. 3,5 tonnát meghaladó összsúlyú) mozgóbolt keretében folytatott kereskedelmi tevékenység 21. (előzetes útvonalterv szerint) az árusító gépjármű által elfoglalt területre vetítve 1.000,-Ft/m2/hó Ft/nap 650,- Ft/m2/nap

8 2. számú melléklet A közterület-használati díj fizetése alóli mentességben részesíthető jogosultak és tevékenységek listája Alaptevékenységük ellátásához jogosultak: 1. fegyveres erők, 2. fegyveres testületek, 3. rendészeti szervek, 4. mentők, 5. meghatározott célú alapítványok, jótékonysági szervezetek, 6. önkormányzat, 7. önkormányzati intézmények, 9. polgármesteri hivatal 8. közhasznú civil szervezetek 9. egyházak Tevékenységek: a.) b.) c.) d.) e.) f.) g.) h.) közérdekű létesítmények elhelyezése, szobrok, közparkok, szökőkutak, településszépészeti létesítmények elhelyezése, élet- és balesetveszély, köztisztaság, környezetvédelem, műemléki és helyi védettség, ingyenesen látogatható városi rendezvények, szilárd hulladékgyűjtő edényzet közterületi elhelyezése, egyházak hitéleti tevékenysége

9 3. számú melléklet A közterületek filmforgatási célú használata esetén fizetendő díjak a következők: a) a város turisztikailag kiemelt központi területein aa) forgatási helyszínen: 500 Ft/m2/nap, ab) a technikai kiszolgálás céljára: 200,-Ft/nap, ac) a stáb parkolás díja: 200 Ft/m2/nap. b) egyéb területeken ba) forgatási helyszínen:200 Ft/m2/nap, bb) a technikai kiszolgálás céljára: 150,-Ft/nap, bc) a stáb parkolás díja: 100 Ft/m2/nap.