ArtBoom Mûvészet változásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ArtBoom Mûvészet változásban"

Átírás

1 Mûcsarnok, Fôigazgatói pályázat, 2005 ArtBoom Mûvészet változásban a Mûcsarnok közötti programja

2 JELENTKEZÉS A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztere május 9-én a Kulturális Közlönyben pályázati felhívást tett közzé a Mûcsarnok Fôigazgatói álláshelyének betöltésére. A felhívást a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról rendelkezô 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet elôírásai alapján hirdette meg. A felhívás kimondja, hogy az évi XXVIII. törvénnyel létesített Mûcsarnok, mint reprezentatív intézmény alapfeladata a kortárs hazai és nemzetközi képzômûvészet, valamint a kapcsolódó mûvészeti ágak (itthoni és külföldi) bemutatása. A felhívás meghatározza a Mûcsarnok Fôigazgató feladatait. Ezek a következôk: - az intézmény mûködtetésének irányítása, - az intézmény szakmai munkájának irányítása, az intézményi és szakmai tevékenység koordinálása, - az intézmény szervezeti, vezetési, mûködési struktúrájának felülvizsgálata, korszerûsítése, - az intézmény egyes tevékenységi köreiért felelôs, vezetô munkatársainak kiválasztása, illetve megerôsítése, a jogszabályoknak megfelelô módon történô kinevezése, valamint az alapítói okiratban foglaltak szerint a fenntartói egyetértés megszerzése, - a kortárs magyar képzômûvészet, iparmûvészet, fotómûvészet, valamint a vizuális és tárgykultúra egyéb ágazatai és az intermediális mûfajok reprezentatív rendszeres bemutatása, - a nemzetközi kortárs mûvészet bemutatása, valamint a magyar kortárs mûvészet külföldi megjelenésének elôsegítése, - nemzetközi kapcsolatok kiépítése, széles körû együttmûködési lehetôségek megteremtése, - kormányzati garanciával megvalósuló nagy nemzetközi kiállítások fogadása, - a Velencei Biennále nemzeti biztosaként felel a magyar pavilon kiállításaiért, a magyar megjelenésért, - az intézmény más mûvészeti ágba tartozó programjainak irányítása, társmûvészeti rendezvények szervezése, - az intézmény kiállításaihoz kapcsolódó kiadványok megjelentetése, - a Mûcsarnokban elhelyezett mûalkotások ôrzése és kezelése. A fentiek ismeretében benyújtom pályázatomat a Mûcsarnok Fôigazgatói álláshelyére. Szilágyi Gábor mûvészettörténész 1026, Budapest, Nyúl u. 8. Budapest, június

3 TARTALOM 1. A MÛCSARNOK KÖZÖTTI MÛVÉSZETI PROGRAMJA 1.1 A Mûcsarnok helye és szerepe a hazai intézményrendszerben 1.2 A Mûcsarnok mûvészeti programjának struktúrája 1.3 A Mûcsarnok mûvészeti programjának alakításában szerepet játszó szempontok 1.4 Mûvészeti évadok Az évadok témái Mûvészet és társadalom Mûvészet: regionalizmusok Mûvészet és gazdaság Mûvészeti határok és határátlépések Mûvészet és város 1. 5 Az évadok programjához szorosan nem kapcsolódó kiállítások A Tanácsadó Testület ajánlásai Kormányzati garanciával megvalósuló nagy nemzetközi kiállítások fogadása Mûfajok szerinti programok Képzômûvészet Fotográfia Építészet Intermediális mûfajok Design és iparmûvészet 1.6 Mûvészeti rendezvények, kiállítások, programok, artshop A Mûcsarnok városi vagy országos projektjei Koncertek Irodalmi találkozók Filmprogramok Portfolió-review Közönségtalálkozók MenüPont Magyar részvétel külföldi seregszemléken Velence, San Paolo Artshop - 2 -

4 2. A KOMMUNIKÁCIÓ ERÔSÍTÉSE 2.1 Kommunikációs fórumok Honlap A Mûcsarnok kiadásában megjelenô újság: ArtBoom Sajtókapcsolatok 3. NYITÁS A KÖZÖNSÉG FELÉ 4. A MÛCSARNOK ÚJ KULTURÁLIS ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETE 5. A MÛCSARNOK SZERVEZETI, VEZETÉSI, MÛKÖDÉSI STRUKTÚRÁJÁRA VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEK 5.1 A Mûcsarnok jelenlegi szervezeti struktúrája 5.2 A jelenlegi mûködési struktúra változásai Felsôvezetôi szint Tanácsadó Testület A Fôigazgató-helyettes feladatköreinek módosulásai Szervezeti egységek Kommunikációs osztály A Közönségkapcsolatok Osztálya Informatikai és honlapkészítô csoport Kiadványszerkesztô csoport 5.3 A Mûcsarnok átalakított szervezeti struktúrája Vezetôi szintek Szervezeti egységek 6. ÖNÉLETRAJZ 7. EGYÉB MELLÉKLETEK 7.1 Diplomamásolat 7.2 Erkölcsi bizonyítvány - 3 -

5 1. A MÛCSARNOK KÖZÖTTI MÛVÉSZETI PROGRAMJA A Mûcsarnok ötéves programjának kialakításakor a legfôbb szempontom az volt, hogy azt a hazai intézményrendszerben és mûvészeti életben meglévô és megjelenô igényekre építsem. A jelen mûvészeti programomban bemutatom a fontosnak ítélt modelleket, kiállítások és programok témáit, a közönség felé történô nyitás lehetôségeit. Döntô kérdés, hogy újragondoljuk és megfogalmazzuk a Mûcsarnok helyét és küldetését a hazai kulturális rendszerben. Mivel a Mûcsarnokot a XIX. században a mûvészek egyesülete nevében hozta létre a kor kulturális és politikai elitje, az intézménynek a mûvészet különbözô területei felé egyaránt érzékenynek kell lennie. A legfontosabb cél ugyanakkor, hogy a Mûcsarnok mûködésével a jövôben a hazai kulturális rendszerben autonóm, nemzetközi trendekre épülô mûvészeti kommunikációs stratégiák jelenhessenek meg. Ezek közül is kiemelt szerepet tulajdonítok a közönség, a mûgyûjtôk és a mûvészet nemzetközi irányai felé történô nyitás lehetôségének. 1.1 A Mûcsarnok helye és szerepe a hazai intézményrendszerben Hosszú ideje építkezô, jól mûködô kulturális rendszerekben a nemzeti kulturális identitás képének formálása egyszerre több nagyobb intézmény kezében van. Ez stratégiai kérdés, és inspiratív versenyhelyzet, mely erôs intézményi bázisokra épülve decentralizálja a kulturális közéletet. Ennek a több oldalú, több lábon álló intézményi bázisrendszernek a fenntartása szükséges ahhoz, hogy a mûvészeti életben az alkotók, a kiállításrendezôk, a kurátorok, a mûvészettel foglalkozó szakemberek, a támogatók, a piac és nem utolsó sorban a látogatók tájékozódási pontokat találjanak, különbözô vezetési és kiállítási megoldásokat lássanak, és termékeny vitákkal találják magukat szembe. Magyarországon ma a kortárs hazai és nemzetközi mûvészet reprezentatív bemutatásának lehetôsége gyakorlatilag két csúcsintézmény kezében van: a Mûvészetek Palotájába költözött Ludwig Múzeuméban és a Mûcsarnokéban. A Ludwig Múzeum feladata a kortárs mûvészet bemutatása mellett annak múzeumi gyûjteményben való elhelyezése /memoriális funkció/, a Mûcsarnoké a hazai mûvészeti élet koordinálása, külföldi megmérettetése, és határozott programok mentén külföldi kiállítások bemutatása Magyarországon. A Mûcsarnok tehát a kortárs hazai és nemzetközi mûvészet színtere, amely különbözô mûvészeti irányokat, területeket jelenít meg, és olyan programokkal van jelen, amelyekbôl sokak számára azonosulásra képes, követendô jövôkép formálódhat. Mindez erôs közösségformáló erôvel bír. A Mûcsarnok vezetésének fontos szerepet kell vállalnia ebben: segítenie kell, hogy kiforrjon egy társadalmi közbeszéd, amely tisztázza, felépíti és megformálja egy ország minél szélesebb körû kulturális közösségi identitását, segít az értékek megformálásában, és ennek folyamatáról kiállításokon, szimpóziumokon, konferenciákon és a médiumokon keresztül tudósít. Az alábbiakban bemutatom a Mûcsarnok közötti mûvészeti programjának általam elképzelt struktúráját. Mielôtt azonban ezt megtenném, három általam készített kördiagramra hívom fel a figyelmet. A diagramok két külföldi mintaintézmény /MoMA, Centre Pompidou/ és a Mûcsarnok mûvészeti programjának alakulását mutatják, mûvészeti területek szerint, a számok tükrében, közel azonos idôszakban / /. Forrás:

6 Forrás: Forrás: A diagramokon jól látható, hogy a külföldi intézmények programjaik alakításakor igen nagy teret biztosítanak a társmûvészeteknek /fotográfia, építészet, design, intermédia, grafika/. Erre a hazai szakintézmények /Fotográfiai Múzeum, Építészeti Múzeum, Iparmûvészeti Múzeum, stb./ korlátozott vagy egyáltalán nem is létezô kiállítási lehetôségeit, illetve a fent említett hazai kétpólusú csúcsintézményi struktúrát figyelembe véve a Mûcsarnok esetében a jövôben még inkább szükség lesz. E program hatékony megvalósításához a következô oldalakon bemutatott mûvészeti program kidolgozása fontos, mert - tájékozódási és igazodási pontokat jelent a mûvészek és kurátorok számára, - kapcsolatot teremt a mûvészet egyéb intézményeivel, a mûgyûjtéssel illetve a nemzetközi mûvészeti piaccal, és hatást gyakorol a kortárs mûvészet múzeumi elhelyezésére, - tematizálja a mûvészeti életet, ezzel felkelti iránta az érdeklôdést, - aktivizálja a közönség különbözô rétegeit, - nyitott struktúrára épülô mûködést és jövôképet formál, - a mûvészeti életet a társadalmi közbeszéd részévé teszi. (A program megvalósításához a Mûcsarnok mûködésében átszervezések is szükségesek. Ezeket részletesen A Mûcsarnok szervezeti, vezetési, mûködési struktúrájára vonatkozó elképzelések /5./ címû részben fejtem ki.) - 5 -

7 1.2 A Mûcsarnok mûvészeti programjának struktúrája A Mûcsarnok mûvészeti programjáért a Fôigazgató felel. A programokat a Fôigazgató egy új testülettel, a Tanácsadó Testülettel ( ) közösen vitatja meg, tôle ajánlásokat fogad el. A Mûcsarnok mûködésében késôbb bemutatott átszervezések lehetôvé teszik, hogy az intézmény egy-egy évre megfogalmazott mûvészeti programjai mellett középhosszú távú /5-10 éves/ célokat is kitûzzön maga elé, és ezeket hatékonyan közvetítse. Utóbbi szakmai lebonyolítását a Kommunikációs Osztály ( ) végzi, amely együttmûködik a Fôigazgatóval, a Tanácsadó Testülettel, a kurátorokkal és a szerkesztôséggel. A Kommunikációs Osztály munkáját a Mûcsarnok honlapja és a tervek szerint 2006-tól induló újságja is segíti (2.). 1.3 A Mûcsarnok mûvészeti programjának alakításában szerepet játszó szempontok - a Mûcsarnok koordinatív szerepkörének kialakítása hazai és közép-európai viszonylatban - a Mûcsarnok koordinatív szerepkörének kialakítása a hazai és nemzetközi mûgyûjtésben - a Mûcsarnok koordinatív szerepkörének kialakítása a hazai mûvészeti/mûvészettörténeti szakmában: a mûvészeti élet problémáinak felvetése konferenciákon, szimpóziumokon és kiállításokon - az utóbbi évtizedek mûvészeti tendenciáinak ismeretében a társmûvészetek szerepének bemutatása, újragondolása, erôsítése /építészet, design, film, tánc, irodalom/ - mûvészeti, oktatási intézményekkel való együttmûködés, és az oktatás minden szintjén a tanárok továbbképzése - mûvészeti programok megvalósítása a fiatalok és gyerekek számára - látogatóbarát szempontok érvényesítése a kiállításokon - a fogyatékkal élôk számára különprogramok szervezése /és számukra a könnyû, akadálymentes közlekedés biztosítása/ 1.4 Mûvészeti évadok A Mûcsarnok mûvészeti programjának fô elemét a mûvészeti évadok alkotják. Ezek egy-egy fontos mûvészeti kérdést helyeznek középpontba, amelyeket az intézmény kiállításokon, konferenciákon, szimpóziumokon és a rendelkezésére álló egyéb eszközök segítségével úgy dolgoz fel, hogy abban a szakma döntô többsége felvonulhasson. A mûvészeti évadok célja: - egy-egy év mûvészeti programjának összefogása, - mûvészeti problémák középpontba állítása, - az adott téma szakmai kidolgozása, kiállítási elôkészítése, - a tájékozódás elôsegítse Az évadok témái Az évadok témáit a hazai mûvészeti élet még fel nem tárt problémái illetve aktuális mûvészeti kérdések adják. Az évadok szakmai és mûvészeti programjairól kiadványok jelennek meg és 2010 között az alábbi témákra teszek javaslatot: 2006 Mûvészet és társadalom 2007 Mûvészet: regionalizmusok 2008 Mûvészet és gazdaság 2009 Mûvészeti határok és határátlépések 2010 Mûvészet és város (Egy-egy évad éves tematikus kérdésfelvetése nem feltételezi, hogy az intézmény mûvészeti programja évente csak egyetlen témának rendelôdik alá.) - 6 -

8 MÛVÉSZET ÉS TÁRSADALOM Szakmai program Magyarországon ma is kézzelfogható annak a társadalmi és kulturális folytonosságnak a hiánya, amelyet az egymást váltó és így a folytonosságot megmegszakító rendszerek hagytak maguk után. Az évtizedek vagy évszázadok óta egymásra épülô társadalmak hagyományozódó értékrendjéhez képest Magyarország súlyos adósságokat halmozott fel a számára kiválasztandó értékek kérdésében. A nálunk csak nyomokban fellelhetô társadalmi párbeszéd nyilvánvalóan nem tudta még kitermelni azokat a szempontokat, amelyek ebben segítségünkre lehetnének. Az évad szakmai és kiállítási programjának célja tehát, hogy az említett társadalmi párbeszéd meginduljon. Mûvészeti program - A két Németország építészete A kiállítás Európai Uniós támogatással valósul meg. A program németországi kapcsolattartója Konstantin Kleffel, a német építészkamara elnöke. - Közép- és kelet-európai tárgykultúra és építészet szimpózium A program szakértôi megvitatását a 2006-os Hamburger Architektur Sommer fô témájának teszi meg. Ehhez kapcsolódik a közép- és kelet-európai térség tárgykultúráját feldolgozó mûcsarnoki szimpózium, amelynek alapján 2008-ban létrejön a témát feldolgozó kiállítás. A nemzetközi illetve közép-európai programhoz magyarországi részrôl a Mûcsarnok adja az intézményi hátteret és a 2008-as helyszínt. - Kiállítás az októberi forradalom 50 éves évfordulójára Az évforduló alkalmával mûvészeti kiállítás dolgozza fel 1956-ot. A Mûcsarnok hiteles gazdája lehet e tárlatnak, mivel az június 16-i újratemetés, és a Sztálin szobor ledöntése /a forradalom egyik legfontosabb mozzanata/ is szorosan kapcsolódik a Mûcsarnok környezetéhez végén, 2006 elején a program felkért kurátorának felhívása és/vagy felkérése alapján alakul ki a végleges koncepció, a kiállítandók köre és a kiállítás anyaga. Az évfordulóra kiadvány jelenik meg MÛVÉSZET: REGIONALIZMUSOK Szakmai program Az Európai Unióba történt belépésünk sürgetôen felerôsítette a magyarországi szakmai és intézményi hiányosságok tisztázásának szükségességét. Az Unió nyilvánvaló érdeke az intézményi és humán bázis kompatibilitásának elômozdítása, a nemrég csatlakozott országok felé kultúrájuk közvetítése, és ezen országok kultúrájának megismertetése saját közönségükkel. Ennek fontossága túlmutat önmagán, diplomáciai és stratégiai jelentôségû. Nyilvánvaló, hogy ebben a kulturális párbeszéd-keresésben azok az országok juthatnak fokozott elônyökhöz, amelyek egyszerre hajlandóak az együttmûködésre, ugyanakkor a saját kérdéseikkel, problémáikkal való szembenézésre is. Az újjászervezôdô Uniós politikai és kulturális kapcsolatok azonban új együttmûködési lehetôségeket és formákat is kínálnak. A kulturális reprezentáció fontos diplomáciai üzenetet hordoz, az Unió országai közötti kulturális együttmûködések preferált támogatási lehetôséget jelentenek. Olyan közös mûvészeti programokra van tehát szükség, amelyek regionális szintû, kooperatív együttmûködést feltételeznek, és különösen az újonnan csatlakozott országok számára jelentik a támogatások elnyerését. Ez az érintett országok közti párbeszéd megindulását, a közös történelmi múlt feltárását feltételezik, és a megvalósuló kiállítások az egyes kulturális régiók közti párbeszéd megindulását segítik elô. Az évad középpontba állított témája, a mûvészet és regionalizmus kérdése különösen az Unión belüli regionális politika, és az érdekérvényesítés kérdése miatt válik aktuális kérdéssé. Milyen témák, programok mutassák be a közép-európai régió mûvészetét? Hogyan kapható ehhez Európai Uniós támogatás? A Mûcsarnok kezdeményezô szerepbe tud kerülni a közép-európai kulturális együttmûködések kapcsán. Kulturális kapcsolatokat és együttmûködést kell kezdeményeznie többek között Csehországgal, Szlovákiával, Ausztriával, Lengyelországgal, Ukrajnával, a balti országokkal, Romániával, Bulgáriával, Szlovéniával, Horvátországgal, Szerbiával, Bosznia-Hercegovinával. Az említett országokkal konferencia keretében kell megtalálni a közösen képviselhetô érdekeket. Mûvészeti program Kapcsolatfelvétel a régió mûvészeti intézményeivel és kiállítóhelyeivel. Regionális együttmûködések kialakítása. A programok szervezéséhez mintaként szolgálhat a 2006-os Hamburger Architektur Sommer nemzetközi programja. A program elônyei és hatásai: - a mûvészeti mobilitás növelése, - közös kiállítások utaztatása és fogadása a région belüli országok között és az Európai Unióban, - a régió kortárs mûvészeti kultúrája jobban megismerhetôvé válik

9 Lehetôséget kell biztosítani a régióban olyan kiállítások megvalósítására is, amelyek rendezésére pályázati úton külföldi kurátorok is lehetôséget kapnak. Ezzel nem csak mûvészeti programok, de különbözô kiállításrendezôi attitûdök is kicserélôdhetnek. E kezdeményezés megvalósítására a Mûcsarnok pályázatot írhat ki, és kiállításokat valósíthat meg. A program szerint hasonló módon kaphatna lehetôséget hazai kurátor a régión belül más országban projektjeinek megvalósítására. Budapesti helyszínnel felvethetô egy közép-európai mûvészeti biennále vagy triennále rendezésének lehetôsége is. E mûvészeti találkozók megvalósítása Magyarország kulturális kezdeményezôképességének aktivitását pozitívan befolyásolhatják, és alkalmat kínálhatnak arra, hogy - a regionális mûvészet mozgástere kitáguljon, - kiváló szakemberek érkezzenek az országba, - a helyi mûvészek, alkotók kapcsolatrendszere kiszélesedjen, - az információ áramlása felgyorsuljon, - a rendezvények turisztikai szempontból is eredményesek legyenek. A találkozók kiállításainak késôbbi, remélhetôen sikeres európai bemutatása a nemzetközi mûvészeti életbôl hosszú évtizedekig kivont országok újramegjelenését is segíti az adott térségben. - Öndefiníciók a kiállítás olyan közép-európai mûvészek munkáiból válogat, illetve olyan munkák megvalósítását kéri tôlük, amelyek valamilyen módon a saját országuk vagy egy számukra izgalmas másik ország énképének megfogalmazását reflektív módon közvetítik MÛVÉSZET ÉS GAZDASÁG Szakmai program Az állami finanszírozású kulturális intézmények mûködésébe a közeli jövôben külsô, piaci források és támogatók bevonása válik szükségessé. Ennek módjáról és lehetôségérôl közös platformokat kell kialakítani a szóba jöhetô támogatók és az adott mûvészeti intézmény/intézmények között. Ennek kialakítására és koordinálására szakmai programok elindítására van szükség. A programoknak a támogatások lehetôségét kell megvizsgálniuk, és a szereplôk részére javaslatokat kell megfogalmazniuk. Ki kell dolgozni olyan modelleket, amelyek a mûvészeti intézmény és a piaci támogatók közös érdekeit szolgálják, és együttmûködésre sarkalják a szereplôket. Fontos kérdés a mûvészeti piac helyzetének megvitatása is, és ezzel a kortárs mûgyûjtés mozgásterének kitágítása. A jól mûködô mûvészeti piac számos elônyén túl az értékkiválasztás egyik legfontosabb szegmense. Egy kulturális közösség ízlésvilágát és értékorientációit a piaci mozgások és igények jól jelzik vissza. Magyarországon azonban néhány kivételtôl eltekintve a magángalériák a mai napig nem tudták piacképes termékké formálni a képzômûvészetet, és ennek egyik fô okaként, strukturális és egyéb hibák mellett, elsôsorban a fizetôképes felvevôközönség értékorientációja és bizalmatlansága nevezhetô meg. A piaci mûködést számos állami intézkedés segíthetné, és az állami intézmények közül is a Mûcsarnok hivatott leginkább arra, hogy szakmai rendezvényekkel és kiállításaival tematikus kérdéseket vessen fel, életmûvekre hívja fel a figyelmet, és értékeket teremtsen. A Mûcsarnok szerepe ezek szerint elsôsorban mediális: a hivatalosság pecsétjét teheti rá egy-egy életmûre, témára, értékké és a mûvészeti diskurzus részévé téve azt, amit aztán a piac szereplôinek /galériásoknak és vevôknek/ illetve a külföldi társintézményeknek felmutathat és kiközvetíthet. A Nemzeti Fejlesztési Terv és Európa Terv részeként 2007 és 2013 között hazai fejlesztésekre várhatóan jelentôs támogatások érkeznek az országba. Fontos kérdés, a kulturális intézmények hogyan vegyenek részt ezen idôszak eredményeiben, és lehet-e a kulturális szektor akár csak közvetve is nyertese a támogatásoknak? Hogyan köthetôek hosszabb távú kulturális stratégiai megállapodások az intézmények és a piaci szereplôk között? Felül kell vizsgálni a mûvészeti intézmények és a turizmus kapcsolatát: hogyan használható a bevételek növelésére a turizmus, milyen kooperációk szükségesek, és milyen programokkal, kiállításokkal vonzhat, akár regionális szinten, még több látogatót egy-egy kiállítás? A mûvészet és gazdaság témája a hazai mûvészeti élet szempontjából döntô kérdés: - a mûvészeti intézményrendszer hatékony átszervezése miatt, - a mûvészeti piac helyzetének javítása miatt, - a Magyarországra között érkezô jelentôs Uniós támogatások miatt, amelyek gazdaság élénkülését eredményezhetnek, - a kultúra és a turizmus hatékonyabb együttmûködése érdekében. Mûvészeti program A gazdaság és mûvészet kérdésének megvitatása elsôsorban gyakorlati problémákat vet fel. Kiállítások szintjén bemutathatóak: - Hazai és külföldi kortárs magángyûjtemények intézményi és egyéni gyûjtemények. - Közép- és kelet-európai design kultúra az évad fô kiállítása, a 2006-os szimpózium eredményeként létrejövô kiállítás magyarországi bemutatása

10 MÛVÉSZETI HATÁROK ÉS HATÁRÁTLÉPÉSEK Szakmai program Az évad a mûvészetben tapasztalható határok épülésének és elmosódásának kérdését tárgyalja. A szakmai diskurzus feladata a képzômûvészet és design, képzômûvészet és építészet, design és építészet, fotográfia és képzômûvészet, fotográfia és építészet stb. kérdéseinek és az ezek ellenhatásaként megjelenô mûvészeti mûfajokban végbemenô identifikáció /ál- vagy valós mûvészeti archaizálás/ kérdésének megvitatása lesz. A program korábbi, a Mûcsarnokban és kisebb kiállító intézményekben megvalósult hasonló tematikájú programok folytatása. Mûvészeti program Elsôsorban olyan tematikus kiállítások megvalósítása a cél, amelyek megmutatják a különbözô mûvészeti területek közti átjárhatóságot, a mûvészeti határok egymásba mosódását, és különbözô alkotói attitûdökre mutatnak rá. Kiállítások: - a korábban már megkezdett design, építészeti, képzômûvészeti programok folytatása - a film, videó, fotó, a különbözô képalkotó technikák illetve az egyéb mûfajok keveredése - a mozgásmûvészetek és a képzômûvészet kapcsolatának vizsgálata MÛVÉSZET ÉS VÁROS Szakmai program A Mûvészet és város évad a 2010-es Európa Kulturális Fôvárosa programra épül, így annak részleteit a cím adományozásának ismeretében lehet részleteiben kidolgozni. Mûvészeti program Városvíziók A kiállítás a XIX-XX. századi magyarországi urbanisztikai jövôképeket dolgozza fel, és hazai illetve ismert nemzetközi építészek részvételével újabb városvíziókat alkot. Város és mûvészet A kiállítás a városi teret használó és a képzômûvészet határait súroló projekteknek ad bemutatkozási lehetôséget a Mûcsarnokon belül és a város különbözô pontjain: épületek falára vetített fényszínház, hidakon, köztereken megvalósuló mûvészeti programok, akciók formájában. 1.5 AZ ÉVADOK PROGRAMJÁHOZ SZOROSAN NEM KAPCSOLÓDÓ KIÁLLÍTÁSOK A TANÁCSADÓ TESTÜLET AJÁNLÁSAI A Mûcsarnok mûvészeti programjának alakításában ajánlásaival fontos szerepet kap a Fôigazgató által életre hívott mûvészeti Tanácsadó Testület. A Testület a Mûcsarnok mûvészeti programjaival kapcsolatban ajánlásokkal élhet. A testület mûködését és hatáskörét Ld , A Tanácsadó Testület alatt KORMÁNYZATI GARANCIÁVAL MEGVALÓSULÓ NAGY NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁSOK FOGADÁSA A Mûcsarnok, mint reprezentatív állami intézmény, melynek fenntartója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, az állami és diplomáciai szempontból jelentôs kiállítások fogadására készen kell állnia

11 1.5.3 MÛFAJOK SZERINTI PROGRAMOK Képzômûvészet A Mûcsarnok egyik legfontosabb feladata közé tartozik a hazai és nemzetközi kortárs képzômûvészet bemutatása, valamint a kortárs magyar mûvészet külföldi megjelenésének elôsegítése. A hazai és nemzetközi kiállításoknak a magyarországi mûvészeti élet strukturált felépítését, folytonosságát, mûvészeti karrierek és tematikus kérdések felvetését egyaránt segíteniük kell. A kiállítások mûvészeti programjához orientációs pontokat adnak a jelentôsebb mûvé szeti seregszemlék /Velencei Biennále, Kasseli Dokumenta, Isztambuli Biennále, San Paolo-i Biennále stb./, és a különbözô társintézmények kiállításai. A Mûcsarnok általam irányított képzômûvészeti programja az alábbi szempontokat különös figyelemmel kíséri: - közép-európai mûvészet - határterületek és tematikus programok: képzômûvészet és design, képzômûvészet és építészet - új mûvészeti kapcsolatok kialakítása Európán belül Portugália, Írország, Skandináv országok - Mûvészeti Egyetemek és Fôiskolák évi közös kiállítása - az ötéves terminus alatt legalább 1 országos gyermekrajz kiállítás A képzômûvészeti program további fontos feladata, hogy képet adjon a hazai mûvészeti élet jelenlegi helyzetérôl. A rendszerváltás óta nincs ismeretünk arról, milyen és szám szerint összesen hány mûvészeti szervezet képviseli Magyarországon a mûvészeket, milyen céllal szervezôdnek, és mik a pontos céljaik. A hazai mûvészeti szervezetek elfogadható igénye, hogy akár éves kiállítások keretében mutassák be a Mûcsarnokban a hazai mûvészet általuk képviselt irányzatait, de a néhány éve még több mint ötven szervezet erôvonalait fel kell mérni. A nemzetközi mûvészeti életet is jelentôs mértékben foglalkoztatja a mûvészet társadalomban betöltött helye és szerepe. Kutatott kérdéssé vált a mûvészkarrierek alakulása, a mûvészek képviseletét ellátó szervezetek céljai, a mûvészettörténészek pályájának alakulása, és a mûvészeti intézményrendszerek problémái, túlélési stratégiái. A fentiek alapján ezért képet kell kapnunk - a mûvészeti szervezetekrôl - a mûvészek jelenlegi helyzetérôl, karrierjük alakulásáról - a mûvészettörténészek pályájának alakulásáról - a mûvészeti intézményrendszer hazai helyzetérôl. A Mûcsarnok a felvetett kérdéseket 2006-tól mûvészeti programja részévé teszi, azokat konferenciákon, szakmai rendezvényeken és kiállításokon keresztül kitárgyalja, bemutatja, és az eredményeket kiadványok formájában meg is jelenteti. Javasolt csoportos kiállítások: 2006 Kortárs portugál mûvészet, a Gulbenkian Múzeum bemutatója illetve kortárs design és építészet Portugáliában 2007 Kortárs balti mûvészet 2008 Kortárs kubai mûvészet 2009 A geometrikus mûvészet és más avantgárd irányok a közép- és kelet-európai mûvészetben Építészet és képzômûvészet kortárs hazai és nemzetközi mûvészek és építészek közös kiállítása Néhány javasolt egyéni kiállítás: 2006 Türk Péter; Böröcz András 2007 Antony Gormley, David Hockney, Haász István 2008 Hantay Simon; Megyik János 2009 Frida Kahlo; Francis Bacon, Pátkay Ervin 2010 Kemény Zoltán; Ágnes Dénes Megyik János Dieter Jung Második világ kiállítás, plakát

12 Fotográfia Magyarország fotográfiai nagyhatalomnak számított, és ma is jelentôs, nemzetközi rangú fotográfusaink vannak, de a mûfaj jelentôsen alultámogatott és alulreprezentált. A Fotográfiai Múzeum nem Budapesten található /Kecskemét/, a Mai Manó Ház korlátozott lehetôségek között tud kiállításokat fogadni, ezért a Mûcsarnok programjában kiemelt szerepet szánok a fotográfiának. A pont alatt bemutatott kördiagramok jól szemléltetik, hogy a két külföldi mintaintézmény /MoMA, Centre Pompidou/ programjában a fotó milyen hangsúlyokkal van jelen. Ezekben az intézményekben a fotográfiai bemutatók a hagyományos fotográfiai technikáktól a legfrissebb fotós jelenségekig sokféle irányt mutatnak. Érdemes megjegyezni, hogy a fotográfiai kiállítások hagyományosan közönségbarát programok. Kiállítási javaslatok: 2006 Kerekes Gábor, egyéni kiállítás 2007 Kortárs magyar fotográfiai mûhelyek: +mûhely, Lumen, Fotókontakt, Dinamó 2008 Ansel Adams és az amerikai fotográfia 2009 Fotográfiai határesetek - olyan fotográfiai alkalmazások, amelyek a fotót vagy eszközként vagy egyedi módon használják /pl. képzômûvészet, építészet, haditechnika, különbözô kutatási területek, ûrtechnika, atomkutatások stb./ 2010 Mû-világ fotóprojekt hazai fotográfusok részvételével A Mûcsarnok különös figyelemmel kíséri a tengeren túli, japán és kínai fotográfiai kiállításokat, illetve a környezô országok fotós fesztiváljait /Pozsony, Krakkó, Moszkva, Bukarest/, és azokról kiállításokat fogad. A Mûcsarnok a bemutatott fotográfiai kiállításokat önálló szervezésben vagy társintézményekkel összefogva nemzetközi biennálékra, mûvészeti fesztiválokra kiközvetíteni. Jokesz Antal Kerekes Gábor Stalter György

13 Építészet A Mûcsarnok éves programjában a jelenleginél nagyobb szerepet kell kapnia építészeti kiállításoknak. A es pontban a kördiagramok alapján látható, hogy az építészet a nemzetközi összevetések alapján, de önmagában véve is a Mûcsarnok kiállítási programjában jelentôsen alulreprezentált. Az építészet új irányainak felmérése és bemutatása, akár képzômûvészeti és design kiállításokkal párosítva, innovatív és progresszív hatást fejtene ki. Az Építészeti Múzeum, de a magánszektor is érdekelt lehet a Mûcsarnokkal közös építészeti kiállítások megvalósításában, vagy külföldi kiállítások hazai bemutatásában. Rendszeres nemzetközi építészeti seregszemlék a térségben nincsenek, európai viszonylatban tájékozódási pontot a Velencei Biennálék és a Rotterdami Építészeti Biennále jelent. Lehetôség nyílik tehát egy közép-európai építészeti seregszemle életre hívására is, amelynek innovatív, szakmai és technológiai hatásai felbecsülhetetlenek. Az építészeti kiállítások gyakorlati felkészülést jelenthetnek a nemzetközi építészeti seregszemléken való jó szereplésre, témákat generálhatnak a hazai építészeti közbeszédben, és tudatosíthatják a látogatókban az építészet jelentôségét. A kiállítások megvalósításába külföldi kurátorokat is be kell vonni, és találkozási lehetôséget kell biztosítani nemzetközi építészek és a hazai közönség között. A nemzetközi kiállításokon jelentôs projektekkel bemutatkozó építészeket vagy építész csoportokat meg kell hívni elôadásokra. Építész pályák a világ élvonalában: Évente egy-egy jelentôs nemzetközi építész egyéni kiállítása, és hozzá kapcsolódó közönségtalálkozók: Eric van Egeraat, Hrvoje Njiric, Rem Koolhaas, Bachman Gábor, Odile Deck. Javasolt kiállítások: 2008 Loft rozsdaövezeti fejlesztések Közép-Európában /közép-európai városok rozsdaövezeti fejlesztési tervei Prága, Ljubljana, Pozsony, Budapest/ 2009 Budapest ébred városfejlesztési elképzelések, beruházások Budapesten Aires Mateus Arch. Kiss Dániel

14 Intermediális mûfajok Magyarországon a C3 és az Intermédia Intézet e terület kiállításainak és oktatásának gazdája. Az intermédia mûfaja az új tudományos technológiai eredmények, felfedezések kulturális alkalmazásának, kreatív használatának, innovatív mûvészeti lehetôségek kutatásának, fejlesztésének, támogatásának letéteményese. A pályázatomban már többször említett mûvészeti területek közti átjárhatóság kérdése miatt az intermediális mûfajok szélesebb körû támogatása fontos a Mûcsarnok kiállítási struktúrájában. Javasolt kiállítás: 2006 a kölni média intézet nemzetközi hologram és média kiállítása Dieter Jung professzor vezetésével Design és iparmûvészet A design és iparmûvészet ügyének több intézmény is letéteményese Magyarországon /Iparmûvészeti Múzeum, Magyar Formatervezési Tanács, az újonnan alakuló Magyar Formatervezési Központ a Design Terminál Kht. mûködtetésében, VAM Design/, de egyik intézmény sem rendelkezik gyûjteménnyel, és nagyobb kiállítások fogadására egyelôre egyik intézmények sincs lehetôsége /bár a VAM Design több ezer négyzetméteres új Király utcai kiállítóhelye elkészülte után jelentôs kiállítási kapacitásokkal rendelkezik majd/. A Mûcsarnok feladata, hogy kiállítási lehetôségeit kihasználva jelentôs hazai és nemzetközi bemutatókat szervezzen, különös tekintettel a fiatal magyar designerek nemzetközi sikereire és a design egyre erôsödô innovatív szerepére a nemzetközi mûvészeti és gazdasági életben. A kiállítások ugyancsak jelentôs érdeklôdésre tarthatnak számot, mivel a design mindennapi életre gyakorolt hatása, gazdaságösztönzô és kultúraformáló szerepe igen jelentôs. A kördiagramokat alapján megállapítható, hogy a külföldi mûvészeti intézmények a design és iparmûvészet ügyét kiállítási szempontból fontos területként kezelik. A kiállítási program tematikus részébe már beillesztettem a közép-európai design kiállítást, így csak megemlítem, hogy további bemutatókat a nagyobb nemzetközi design-találkozókról érdemes elhozni Budapestre /Milánó, Saint-Etienne, London, stb./ Javasolt egyéni kiállítás: Bánfalvi András, ötvösmûvész Skandináv design Skandináv design Eln Ferenc

15 1.6 MÛVÉSZETI RENDEZVÉNYEK, KIÁLLÍTÁSOK, PROGRAMOK A Mûcsarnok városi vagy országos projektjei A Mûcsarnok városi vagy országos jelentôségû programok megvalósításához indokolt esetben társszervezôként hozzájárulhat. Saját programjai és az intézmény népszerûsítése érdekében mûvészetkommunikációs kampányt folytathat, amelyben piaci támogatásra is számít. Az évadokhoz igazított kampányok vizuális megjelenítése és szlogenjének/szlogenjeinek kidolgozása a Kommunikációs Osztály feladata Koncertek A Mûcsarnok megállapodások keretében jazzkoncerteknek, jazzklubnak, klasszikus vagy könnyûzenei koncerteknek ad otthont. A koncertek kiállításmegnyitókhoz is kapcsolhatók Irodalmi találkozók A Mûcsarnok könyvbemutatóknak, irodalmi találkozóknak jelenleg is helyet biztosít. Az írók részvételét ki lehetne terjeszteni kiállítások megnyitására, és alkalmanként tárlatok szubjektív bemutatására is Filmprogramok A Mûcsarnok az esetenkénti, találkozókhoz vagy konferenciákhoz kapcsolódó vetítések mellett otthona lehet magyar és nemzetközi rövidfilm fesztiválok megrendezésének. A külföldön jelentôs díjakat elnyerô, rövidfilmekkel feltûnt fiatal generáció munkáinak bemutatása a filmprogram gerincét adhatja Portfolió-review A Mûcsarnok a fiatal mûvészek pályájának segítése érdekében portfoliók elkészítését és nemzetközi mûvészettörténészek, kurátorok meghívásával portfolióreview programok szervezését is vállalja. A portfóliók elkészítésére pályázat útján lehet majd jelentkezni Közönségtalálkozók A jelentôs nemzetközi mûvészeti, építészeti, design kiállításokon fontos projektekkel szereplô alkotók, alkotócsoportok meghívása, és projektjeik vetített képes bemutatása közönségtalálkozók keretében. A Mûcsarnok a programok megvalósításához a mûvészeti egyetemekkel keres együttmûködési lehetôségét.külföldi kiállítások mûcsarnoki bemutatása esetén alkalmat keresünk arra, hogy a kiállítók és a közönség elôadás vagy beszélgetés keretében találkozzon egymással MenüPont A MenüPont galéria fiatal alkotók új munkáinak bemutatása mellett pályázatot hirdet évi 4-5 kiállítás bemutatására. A MenüPont szervezésében szívesen együttmûködik fiatal kurátorokkal is. A MenüPont kiállításai, programjai hangsúlyos szerepet kapnak az intézmény honlapján Magyar részvétel külföldi seregszemléken Velence, San Paolo A nemzetközi mûvészeti seregszemlék közül a Mûcsarnok Fôigazgatója a Velencei Építészeti és Képzômûvészeti Biennálék nemzeti biztosa, és a San Paoloi Biennálékra magyar részrôl kiállítások delegálója. A Mûcsarnok 2001-ben bevezette a Velencei Biennálékra vonatkozó pályáztatást. Ennek megtartása indokolt, hiszen a jelentkezô kurátorok mûvészeti programjai az adott év nemzetközi mûvészeti felhívására fogalmaznak meg válaszokat. Végig kell gondolni azonban, hogy a Mûcsarnok programjába hogyan illeszthetô be a nem nyertes, de izgalmasnak ígérkezô pályamûvek bemutatása /amennyiben az alkotók annak bemutatását vállalják/, továbbá a San Paoloi Biennáléra történô pályáztatás bevezetése. A Mûcsarnoknak a jövôben más biennálékon való részvétel lehetôségét is mérlegelnie kell /pl. Isztambul/. A Biennálék és minden egyéb, a Mûcsarnok által kiírt pályáztatási rendet pontosan ki kell dolgozni, és be kell tartani. A zsûrikben helyet kell adni a terület jelentôs hazai, de akár Magyarországon dolgozó külföldi szakértôinek, alkotóinak is Artshop A Mûcsarnok épületében mûködô bolt áruválasztékának bôvítési körét meg kell vizsgálni. A bolt állandó, mûvészeti tárgyakat, katalógusokat, könyveket stb. árusító jellegét megtartva az egyes fontosabb kiállításokra az intézmény külön is készíttethet eladható, minôségi árukat /képeslap, kisebb tárgyak, design eszközök stb./

16 2. A KOMMUNIKÁCIÓ ERÔSÍTÉSE A Mûcsarnok a jövôben átgondolt és hatékony mûvészeti és kommunikációs stratégiák alapján kívánja intézményi programját megismertetni és erôsíteni. Ennek érdekében évadok szerint alakítja kiállítási programjait /Ld. 1.4/, keresi az együttmûködés lehetôségét intézményen kívüli programokkal /Ld /, közönségtalálkozókat szervez /Ld /, különálló Kommunikációs Osztályt hoz létre /Ld /, és jelentôs hangsúlyt helyez az alábbi kommunikációs fórumok hatékony mûködésére. 2.1 Kommunikációs fórumok Honlap A Mûcsarnok honlapja az intézmény virtuális arca, ennek megfelelôen az intézmény markáns, lendületes karakterét pontosan kell tükröznie. A honlappal kapcsolatos technikai és tartalmi elvárások: - jól kezelhetô, ergonómikus felületek - fórum rovat - hírlevél funkció - napra kész információk - tartalmi bôvülés / az intézmény küldetésnyilatkozata, megnyitó szövegek, a kiállító mûvészekrôl szóló egyéb információk, stb./ - legalább kétnyelvû folyamatos fejlesztés /magyar, angol/ - jól átgondolt indexálás nemzetközi oldalakon is A Mûcsarnok kiadásában megjelenô újság: ArtBoom A Mûcsarnok kiadásában megjelenô katalógusok mellett önálló médium létrehozására is kísérletet tesz. A lap munkacíme ArtBoom. Az egyelôre félévente megjelenô, kétnyelvû /angol, magyar/ újság formátumú lap célja a Mûcsarnok programjainak ismertetése, a kiállító mûvészekkel készült interjúk, kiállításokról írott cikkek, tanulmányok közlése, mûvészeti hírek, pályázati lehetôségek bemutatása. A lap jelentôs áttörést hozhat az intézmény kiállítási programjainak ismertetésében, egyben ingyenes, önálló termékként kerülne a mûvészeti lapok közé Sajtókapcsolatok Az általam irányított Mûcsarnok a jövôben kiemelten kezeli a sajtókapcsolatok ápolását, erôsítését, a sajtó minél szélesebb körû bevonását az intézmény munkájába. A nemzetközi kiállítások szervezésekor fontos szempont a nemzetközi sajtókapcsolatok építése, és lehetôség szerint a kiállítások nemzetközi sajtóvisszhangjának megteremtése

17 3. NYITÁS A KÖZÖNSÉG FELÉ A Mûcsarnok elkövetkezô öt évében határozott célként fogalmazom meg, hogy a közönség elé olyan kiállítások, programok kerüljenek, amelyek jól tagolt, érthetô szempontok alapján jönnek létre. A nagyobb programokhoz ezért kapcsoltam szinte minden esetben konferenciákat, közönségtalálkozókat, amelyek egy-egy kiállítás vagy bemutató hátterét is megvilágítják az érdeklôdôknek. A Mûcsarnok kiemelt célja a gyermek és fiatal látogatók behozása az intézménybe. Ebben a munkában a Mûcsarnok Közönségkapcsolatok Osztályára jelentôs szerep hárul, és az intézmény meghirdetett programjai közé között legalább egy gyerekek munkáiból rendezett kiállítást szeretnék megvalósítani. Az épület turisztikai szempontból Budapest egyik legfrekventáltabb helyén található. A jelentôsebb kiállítások budapesti fesztiválokhoz, programokhoz igazítása mellett a külföldi látogatók számának növelése érdekében az intézménynek eredményes kapcsolatokat kell kialakítania a turisztikai szervezô központokkal. Meg kell vizsgálni a fogyatékkal élôk épületbe történô bejutásának jelenleginél sokkal hatékonyabban módját. Számukra az intézményben külön programokat, látogatási lehetôségeket is ki kell dolgozni. A Mûcsarnoknak olyan hellyé kell válnia a közönség számára, amely a mûvészet bonyolult, strukturált és sok esetben elvont nyelvének közvetítése mellett illetve helyett az alkotók személyén vagy izgalmas kapcsolódási pontokon, a látogatókat érintô fontos kérdések felvetésén keresztül a szellemi töltôdés és élményszerzés színtere lesz. Ezért építek a jövôben a közönséggel való kapcsolattartás különbözô, eddig nem vagy kevéssé használt formáira: a kommunikációs eszközökre /honlap, önálló lap/, az intézmény programját és jövôképét bemutató kampányokra, és a szórakoztatásra is /jazzklub, fényszínház/. Az általam elképzelt Mûcsarnok olyan intézménnyé formálódhat, amelyik irányítja a figyelmet, és a mûvészeti életben kezdeményezô szerepet tölt be. Megítélésem szerint olyan intézménykép létrehozása szükséges, amelyik mer határozott programmal fontos kérdéseket felvetni, és a közönség illetve az alkotók között a kapcsolatot erôsíteni. 4. A MÛCSARNOK ÚJ KULTURÁLIS ÉS VÁROSÉPÍTÉSZETI KÖRNYEZETE Érdemes végül néhány szót ejteni a Mûcsarnok új, városépítészeti szempontból is meghatározó pozícióiról, amelyek jelentôs változást hoztak az intézmény rendszerváltás óta felhalmozott történetében. Ezek a környezetalakító változások és események hatással voltak és vannak az intézmény arculatának alakításában is. A Mûcsarnok esetében ilyen esemény volt június 16., Nagy Imre és mártírtársai újratemetése. Bachman Gábor és Rajk László Mûcsarnok felé forduló installációja mind a legújabb kori magyar történelem, mind az installációépítészet olyan fordulópontja /nemzetközi szinten is/, amely követendô példát nyújtott, ugyanakkor szakítást jelentett a konvenciók gyakorlásával. Az installáció az Andrássy útra merôleges tengelyt képzett, dekonstruálva a sugárút egyenesének végében felállított millenniumi emlékmû történelmi elôzményeit, új tengelyt, új idôszámítás kezdetét jelezve. Ez az új irány kiindulási pontot jelentett és folytatásra talált az azóta is gazdagodó helyi városépítészeti környezetben. A Mûcsarnok Dózsa György út felôli része a hazai építészeti és képzômûvészeti életet nemzetközi rangú projektekkel gazdagító színtere. Az egykori MEMOSZ székház felújítása és újrahasznosítása, majd mellette az ING Real Estate nemzetközi díjas új épülete a világ élvonalába tartozó építészeti környezetet teremtett. Szemben az új, ferde síkokat mutató épülettel a Khronosz Alapítvány által évtizedek óta menedzselt, eredetileg a millenniumi évre tervezett, majd végül május 1-én elindított Idôkereke újabb fontos állomást jelent: emléke az ország Európai Uniós csatlakozásának, régi-új értelme szerint az újév egyik szimbóluma, és nem utolsó sorban a világon egyedülálló ilyen rendeltetésû épület/mûtárgy. A minden évben a budapesti polgárokkal együtt megforgatott Idôkerék annak a kulturális aktivitásnak is színtere, amely más formában, de már jónéhány éve hozzákapcsolódik az egykori Felvonulási tér eseménytörténetéhez. Az ARC plakátpályázatok évrôl-évre nagy tömegeket mozgató, a kereskedelmi plakátok méretével játszó, fontos kulturális küldetést betöltô public art projektek. E projektek sikerének is köszönhetô, hogy egyéb más, intézményeken kívüli kiállítások is szívesen választják ma is ezt a helyszínt bemutatójukhoz. Az június 16-i újratemetéshez visszakapcsolódva, az 56-os forradalom ötvenedik évfordulójára felállítandó emlékmû szintén a Mûcsarnok vonzáskörében kap majd helyet, közvetlen szomszédságában annak az emlékmû/épület együttesnek, amely a Regnum Marianum 50-es években lerombolt templomának állít emléket. A Mûcsarnok közvetlen környezetében jelenleg is történô változások és a hely folyamatos jelentésgazdagodása az intézmény vezetésére is hatást kell gyakoroljon. Kérdés, hogy a klasszikus mûvészetek templomával, a Szépmûvészeti Múzeummal szemben elhelyezkedô Mûcsarnok mennyire tudja majd hasznosítani ezt a jelentésgazdagodást, és hogyan tud alkalmazkodni a jövôben a környezetében bekövetkezett változásokhoz, hiszen a társadalmat mobilizáló erô, a nyitott mûvészet gondolatának elve, az építészet kultúraformáló ereje a Mûcsarnok közvetlen környezetében már jó ideje jelenlévô szempontokat jelent. Kérdés továbbá, hogy az intézmény ezt a háttérországot milyen szinten tudja majd saját jövôképének formálásába beépíteni. A Mûcsarnok közötti programjának megfogalmazásakor ezeknek a szempontoknak nagy jelentôséget tulajdonítottam

18 5. A MÛCSARNOK SZERVEZETI, VEZETÉSI, MÛKÖDÉSI STRUKTÚRÁJÁRA VONATKOZÓ ELKÉPZELÉSEK A Mûcsarnok július 1-ével hatályba lépett és azóta nem változtatott alapító okirata kilenc pontban foglalja össze az intézménnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Az alapító Kulturális Örökség Minisztériuma által kiadott közlemény meghatározza 1.) a Mûcsarnok alapvetô adatait, 2.) az állami feladatként ellátandó feladatait, 3.) az intézmény jogállását, 4.) fenntartó és felügyeleti szervét, 5.) az intézmény vezetôjének kinevezési rendjét, 6.) a munkáltatói jogok gyakorlását, 7.) az alkalmazottak jogviszonyát, 8.) az ellátható vállalkozások körét és mértékét és kimondja, hogy 9.) az intézmény szervezeti felépítését és mûködési rendjét a fenntartó által jóváhagyott szervezeti és mûködési szabályzat (SzMSz) határozza meg. Az intézmény Fôigazgatója által jegyzett és a Kulturális Örökség Minisztere által ellenjegyzett SzMSz (2004. november 5.) a Mûcsarnok szervezetét 1. Vezetôi szintekre 2. Szervezeti egységekre bontja szét. 5.1 A Mûcsarnok jelenlegi szervezeti struktúrája 1. Vezetôi szintek 1.1. Felsô vezetés Fôigazgató Fôigazgató-helyettes Gazdasági igazgató 1.2 Középvezetés Gazdasági igazgató-helyettes Osztályvezetô Csoportvezetô 2. Szervezeti egységek 2.1 A Fôigazgatónak közvetlenül alárendelt szervezeti egységek Fôigazgatói titkárság Belsô ellenôr Jogtanácsos Kiállítási Osztály Közönségkapcsolatok Osztálya Nyomdai elôkészítô Csoport Könyvtár és Archívum

19 2.2 A gazdasági igazgatónak közvetlenül alárendelt szervezeti egységek Gazdasági Osztály Mûszaki Osztály Informatikus Gondnokság Biztonsági Osztály Teremôr Csoport Portaszolgálat Mûtárgykezelô és Szállítmányozási Osztály Kiállítástechnikai Csoport 5.2 A jelenlegi mûködési struktúra változásai A jelenlegi mûködési struktúrát mindkét szinten, a felsôvezetôi és a szervezeti szinten is megváltoztatom. A felsôvezetôi szinten a Fôigazgató mellé fôbôl álló Tanácsadó Testületet hozok létre ( ), a szervezeti szintre pedig a Fôigazgatónak közvetlenül alárendelt szervezeti egységek mellett 3 fôs Kommunikációs Osztályt szervezek ( ). A jelenleg a gazdasági igazgató irányítása alatt álló informatikust a Fôigazgató felügyelete alá tartózó szervezeti egységek közé illesztem be, egy fôvel kibôvítve létszámát, önálló Informatikai és honlapkészítô csoportként ( ) Felsôvezetôi szint Tanácsadó Testület A Tanácsadó Testület felállítását a Mûcsarnok intézményi bázisának minél szélesebb körû kiterjesztése és legitimációjának biztosítása indokolja. A testület feladata ajánlásokat megfogalmazni a Fôigazgató számára, amelyek vonatkozhatnak - az intézmény mûvészeti programjára - mûködésére - kapcsolati rendszerének építésére - kommunikációjának erôsítésére - hazai és európai pénzügyi támogatok megnyerésére - lobbitevékenységre Tagjai lehetnek: - Fôigazgató - Fôigazgató-helyettes - Gazdasági igazgató - Kommunikációs Osztály vezetôje - mûvészettörténész - képzômûvész - fotómûvészeti szakember - design szakember - építészeti szakember - a fenntartó NKÖM képviselôje - a mûvészeti szervezetek képviselôje A Tanácsadó Testület mûcsarnokon kívüli tagjait a Fôigazgató kéri fel. A testület évente négyszer ül össze, ajánlásait a Fôigazgató számára fogalmazza meg, azok elfogadása vagy elutasítása a Fôigazgató hatásköre A Fôigazgató-helyettes feladatköreinek módosulásai A Tanácsadó Testület felállításával a Fôigazgató-helyettes mûvészeti feladatainak egy részét a konzultációs tanáccsal közösen látja el, a Mûcsarnok vezetôjének távollétében a Mûcsarnok mûködését érintô fontos döntéseket a Kommunikációs Osztály vezetôjével közösen hozza meg

20 5.2.2 Szervezeti egységek Kommunikációs Osztály A Fôigazgatónak közvetlenül alárendelt szervezeti egységek közé Kommunikációs Osztályt szervezek. Az osztály 3 fôs, tagjai az osztály vezetôje és két munkatárs. A kommunikációs osztály feladata az intézmény - arculatának ápolása - reklámtevékenységének alakítása - az intézmény társadalmi kommunikációjának kidolgozása - a mûvészeti programok megfelelô módon történô közvetítése a sajtó és a közönség felé - mûvészeti munkájának segítése - átfogó mûvészetstratégiai elképzeléseinek alakítása A közönségkapcsolatok osztályától e feladatkörök kiemelését a feladat fontossága, az intézmény kommunikációjának önálló arculattá formálása, illetve a Tanácsadó Testület által javasolt és a Fôigazgató által jóváhagyott kommunikációs feladatok minél céltudatosabb megvalósítása indokolja. A kommunikációs osztály vezetôje tagja a Tanácsadó Testületnek, munkáját közvetlenül a Fôigazgató irányítja, annak távollétében az intézményt érintô fontos kérdésekben a Fôigazgató-helyettessel közösen dönt A Közönségkapcsolatok Osztálya A kommunikációs feladatok a közönségkapcsolatok osztályától az újonnan létrehozott kommunikációs osztály feladatkörébe kerülnek át. A sajtófigyelô és archiválási feladatok mellett a Közönségkapcsolatok Osztálya így hangsúlyosabban foglalkozhat - múzeumpedagógiai programokkal - sajtókapcsolatokkal - kiegészítô és társmûvészeti programok szervezésével - koordinációs feladatokkal Informatikai és honlapkészítô csoport Az informatikai csoport feladata az informatikus eddigi munkájához képest kibôvül, az informatikai rendszer felügyelete mellett feladata az intézmény honlapjának folyamatos aktualizálása lesz. A Mûcsarnok munkájában a honlapnak hangsúlyos szerepet szánok, mivel a célközönség megtalálásában, az érdeklôdôk minél szélesebb körû informálásában, az intézmény mûködését érintô visszajelzésekben, és a nemzetközi kommunikációban ez egyaránt fontos szerepet játszik. Ennek érdekében a csoport mind a közönségkapcsolatok osztályával, mind a kommunikációs osztállyal szorosan együttmûködik. A csoport egy informatikusból és egy, a honlap szerkesztésével megbízott szakemberbôl áll. Utóbbi az aktuális kiállítások mellett a különbözô osztályoktól érkezô információkat és képeket gyûjti egybe, szerkeszti meg, és az informatikussal együttmûködve helyezi el a honlapon. Feladata a honlap minél szélesebb körû indexálása és a fórum rovatok szerkesztése is Kiadványszerkesztô csoport A Közönségkapcsolatok Osztálya irányítása alatt mûködik a nyomdai elôkészítô csoport, amelynek feladata a Mûcsarnok nyomdai munkáinak szervezése és kiviteleztetése. A csoport mellé önálló egységként egy kétfôs kiadványszerkesztô stábot is felállítok, amelynek feladata az intézmény évente 4 alkalommal megjelenô flyer jellegû újságjának szerkesztése. A csoport a Fôigazgató elképzelései szerint, a Közönségkapcsolatok Osztálya közvetlen irányítása alatt áll. Meg kell vizsgálni, hogy a Mûcsarnok jelenlegi állományából, belsô átszervezéssel megoldható-e a kiadványszerkesztô csoport felállítása, vagy erre két fôt félállásban alkalmazni kell

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség)

Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Minerva project. Nemzeti Képviselők Csoportja (NRG) keretein belül. Közművelődés (közönség) A múzeumok internetes megjelenési lehetőségei Múzeumok - tegnap Műgyűjtés, műélvezet Tudományos kutatás, gyűjtés Tudományos feldolgozás Raktározás Bemutatás Múzeumok - ma Tudományos munka (szakma) Gyűjtés

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2015. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 05. május 06-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 48/05. (V. 06.) ÖH. A Lajosmizse Város Mővelıdési Háza és Könyvtára

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai

Hévíz Az élet forrása. A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévíz Az élet forrása A Hévíz TDM Egyesület tevékenysége és céljai Hévízi turizmusa számokban Magánszállás 812 ház 2240 szoba 4692 ágy Kereskedelmi szállás 20 Hotel (3-5 * ) 2078 szoba 5814 ágy Összesen

Részletesebben

Közlekedés és környezet

Közlekedés és környezet Közlekedés és környezet Közlekedés és környezete A közlekedés története az emberiség történetével kezdődött. A mai, modern kori társadalmakban a közlekedésnek kiemelt jelentősége van ahol nemcsak az előnyökkel,

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június

A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása. Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális együttműködési program bemutatása Hegyesi Béla kapcsolattartó 2015. június A Duna Transznacionális Program (2014-2020) Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum

A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA. Szépművészeti Múzeum A Szépművészeti Múzeum ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye

A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye A Közösségi Bormarketing Program kidolgozásának szakmai háttere, avagy egy összefogás eredménye Reich László (CMC jelölt) Budapest, 2008. március 18. Tartalom Előzmények A közösségi bormarketing program

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 11. szám 2013. március 25. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 11. szám 2013. március 25. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 11. szám 2013. március 25. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem

Magyarország 2008. Egészség g és kényelem Magyarország 2008 Egészség g és kényelem A SISTEM-AIR CSOPORT A SISTEM-AIR az európai központi porszívó gyártás és kereskedelem kiemelkedö képviselöje mind a lakossági, mind az ipari szektor területén.

Részletesebben

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata

Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola. Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény neve: Martfűi József Attila Általános Iskola Szabályzat típusa: Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 5435 Martfű Május 1. út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján

Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján Kiegészítés Tata város kommunikációs stratégiájához az önkormányzati bizottságok ajánlásai alapján 1. Kistérségi információk hatékony koordinációja Amennyiben Tata a jelenlegi bázisán valóban erősíteni

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója

Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az Andaxínház 2011. évi szakmai beszámolója Az egyesület 1991 októbere óta működik, a Fővárosi Bíróság közhasznú szervezeteként a Pk.66925/1991/1 számú végzése alapján jegyezte be. Az Andaxínház a különböző

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9.

VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. VI. Magyar Privátbankári Konferencia 2015. július 9. A Blochamps Capital Kft. megalakulása óta igyekszik kiemelkedő szakértelmével és hozzáértésével támogatni, működésében segíteni a magyar privátbanki

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 31487-7/2007 A SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes

Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes Innováció és stratégia Dr. Greiner István MISZ, általános elnökhelyettes 2013. február 07. Magyar Innovációs Szövetség Tevékenység: műszaki, technológiai innováció érdekképviselete, érdekérvényesítés innováció

Részletesebben

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága. Alapító Okirata Iktatószám: 7712/2008. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Alapító Okirata Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

NEM támogatható! Film és audiovizuális!

NEM támogatható! Film és audiovizuális! Kultúra Program információs nap 2011 Együttműködési projektek - 1.1 terület - 1.2.1 terület Kultúra Program: célok Kulturális szereplők transznacionális mobilitása Kulturális javak mobilitása Kultúrák

Részletesebben

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében

Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Infokommunikációs eszközök szerepe a sikeres pályáztatás illetve megvalósítás érdekében Önkormányzati döntéshozók az e-önkormányzatban Konferencia Miskolc - 2004. február 25. Laky Csaba Ügyvezetõ www.municipium.hu

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE. Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÉPZÉSI ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. április 16., hatályba lép: 2013. április 18-án A Képzési és Továbbképzési Intézet (a továbbiakban: KTI) ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Részvételi és szponzorációs ajánlat

Részvételi és szponzorációs ajánlat Részvételi és szponzorációs ajánlat Elsı Önkormányzati Projektbörze és Szakmai Konzultáció Budapest, 2010. március 31. Az európai uniós fejlesztési források elnyerése érdekében készült Integrált Városfejlesztési

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla

Transznacionális Együttműködés 2014-2020. Közép-Európa 2020 és Duna. Hegyesi Béla Transznacionális Együttműködés 2014-2020 Közép-Európa 2020 és Duna Hegyesi Béla Tartalom Az Európai Területi Együttműködés A Közép Európa program bemutatása A Közép Európa program prioritásterületei A

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat 392. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2011-06-09 ************************************************************************** Nemzetközi kulturális hírek A KultúrPont Iroda ingyenes elektronikus hírlevele hirlevel@kulturpont.hu

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Nem-formális tanulás? Informális tanulás Formális tanulás Nem-formális tanulás 2 Fiatalok Lendületben Program számokban Elızmény: Ifjúság 2000-2006 Program Idıtartam:

Részletesebben

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt.

Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Együttműködés Budapest kulturális turizmusának fejlesztéséért 2014 Magyar Turizmus Zrt. Szeretnénk elérni, hogy a Budapestre látogatók a városban járva a megérkezéstől az elutazásig folyamatosan találkozzanak

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: A Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB. 2014-2020. évekre szóló továbbképzési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Szám: 194/2009-SZMM E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács működtetéséről Budapest, 2009. január 2 Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM

Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Techológiai Előretekintési Program Magyarországon TECHNOLÓGIAI ELŐRETEKINTÉSI PROGRAM Technológiai Előretekintési Program (TEP): célok Gazdasági, kutató-fejlesztő és államigazgatási szakemberek együttműködésén

Részletesebben

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla

Projektmenedzsment Kiválóság Tábla Az ÉV Projektmenedzsere Díj kiírási rendszere A Projektmenedzsment Kiválóság Tábla, a magyar projektmenedzsment szervezetek által létrehozott közösség, amely évente a Projektmenedzsment világnapján Év

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

Minőségfejlesztési kézikönyv

Minőségfejlesztési kézikönyv Minőségfejlesztési kézikönyv Kézikönyv a felsőoktatási intézmények minőségfejlesztési feladataihoz Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 A felsőoktatás minőségfejlesztési helyzete

Részletesebben

A CAPINFOOD projekt adatai

A CAPINFOOD projekt adatai ACAPINFOODprojektről Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.(BZN) Tudásmenedzsment Központ Kurucz Katalin osztályvezető 2015. június 30. A CAPINFOOD projekt adatai A dél-kelet-európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE

AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA AZ IGAZGATÁSI ÉS HUMÁNPOLITIKAI KÖZPONT ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án Az Igazgatási és Humánpolitikai Központ ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

2009. évi szakmai program

2009. évi szakmai program 2009. évi szakmai program Áttekintés A Szociális Intézmények Országos Szövetségének (SZIOSZ) életében a 2008-as évben jelentkező szakmai és szervezeti kihívásokat, feladatokat áttekintve született meg

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013/01 Projekt címe: Turizmus határok nélkül információs látogatóközpontok fejlesztése Nagyatádon és Križevciben Projekt rövid címe: ViNaK Projekt azonosító: HUHR/1101/1.2.2/2020 Vezető Kedvezményezett: Križevci

Részletesebben