I. Általános rendelkezések

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA Felvételi Szabályzata 1. A szabályzat hatálya I. Általános rendelkezések (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Magyar Táncművészeti Főiskolán (továbbiakban: MTF) iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai tanulmányokat folytatni kívánó valamennyi jelentkezőre, állampolgárságtól függetlenül. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az előkészítőre, a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre, valamint a felsőoktatásra és szakirányú továbbképzésre. (3) Az I. szakmai évfolyamot megelőző előkészítőkre, a részképzésben résztvevőkre, valamint a vendéghallgatói tanulmányokat folytatókra a jelen szabályzat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelemszerű alkalmazásával terjed ki. (4) Nem terjed ki a szabályzat hatálya a Nádasi Ferenc Gimnázium és a MTF Kollégiumának felvételi rendjére. 2. A Felvételi Bizottság (1) A Felvételi Bizottság a) felügyeletet gyakorol a vizsgáztató bizottságok, a vizsgadolgozatokat javító és felülvizsgáló bizottságok felett, b) jóváhagyja a felvételi követelményeket, c) jóváhagyja a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban közzétételre szánt szöveget, d) ellátja a szabályzatban előírt egyéb feladatait. (2) Döntési jog illeti meg a jelentkezők felvétele, vagy elutasítása tekintetében. Döntési jogát az alábbiak szerint gyakorolja: a) az előkészítőkre, valamint a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át, b) a táncművész szakra történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át, c) a táncos és próbavezető, a koreográfus alapszakokra történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át, d) a szakirányú továbbképzésre történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át. (2) A Felvételi Bizottság elnöke a Rektor, tagjai az intézetigazgatók, a tanszékvezetők, a főtitkár. (3) A Felvételi Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét. (4) A Felvételi Bizottság tagjai tanácskozási joggal akkor is jogosultak részt venni a Vizsgáztató Bizottság(ok) munkájában, ha abban (azokban) szavazati joggal nem rendelkeznek. 1

2 3. A Vizsgáztató Bizottság(ok) (1) A Vizsgáztató Bizottság(ok) feladata a felvételi vizsgák lebonyolítása, és az ott nyújtott teljesítmény értékelése. (2) A Vizsgáztató Bizottság átruházott hatáskörben döntéseket hozhat és hirdethet ki. (3) Minden Vizsgáztató Bizottság 5-15 tagból, köztük egy elnökből áll. Az elnököt és a tagokat a Rektor bízza meg. Elnök csak vezető oktató (főiskolai docens ill. tanár, egyetemi docens ill. tanár) lehet. A tagok között a Felvételi Bizottság képviseletét biztosítani kell. 4. A Vizsgadolgozatokat Javító Bizottság, valamint a Felülvizsgáló Bizottság (1) A Vizsgadolgozatokat Javító Bizottság feladata az írásbeli vizsgák lebonyolítása, és a dolgozatok értékelése. A Vizsgadolgozatokat Javító Bizottság 3-5 tagját a Rektor bízza meg. A Felvételi Bizottság képviseletét a Vizsgadolgozatokat Javító Bizottságban biztosítani kell. (2) A felvételiző az írásbeli dolgozat értékelésébe a Tanulmányi Osztály által kijelölt napon betekinthet. A felvételiző a betekintést követő két munkanapon belül az intézetigazgatóhoz benyújtott kérelemmel kérheti a dolgozat értékelésének felülvizsgálatát. A határidő jogvesztő. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kérelem esetén a Felülvizsgáló Bizottság tíz munkanapon belül felülvizsgálja az írásbeli dolgozat értékelését, és írásban tájékoztatja a Felvételi Bizottságot. (4) A Felülvizsgáló Bizottság elnökét és két tagját a Rektor bízza meg. (5) A Felülvizsgáló Bizottság munkájában nem vehet részt az a személy, akinek döntésével kapcsolatban a felülvizsgálati kérelmet benyújtották, aki a jelentkezőt a felvételi vizsgára felkészítette, aki vele rokoni kapcsolatban áll, továbbá akitől bármely okból az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. II. Az előkészítőkre és a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre történő felvétel 5. Az előkészítőkre és a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre történő felvétel feltételei (1) A balettművész szak I. szakmai évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a folyó tanévben végzik az általános iskola 4. osztályát, feltéve, hogy nem idősebbek 11 évnél. (2) Egyéb tánctechnikák felsőfokú tanulmányaira előkészítő szak(ok) I. szakmai évfolyamá(i)ra azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a folyó tanévben végzik a közoktatás 8. osztályát, feltéve, hogy nem idősebbek 16 évnél. (3) Szakmailag indokolt és/vagy különös méltánylást igénylő esetben a Felvételi Bizottság a vizsgáztató bizottság javaslatára engedélyezheti az (1)-(2) bekezdésben megjelölt iskolai 2

3 évfolyamtól és életkortól történő eltérést, vagy dönthet úgy, hogy a jelentkezőt nem az I. szakmai évfolyamba veszi fel. (4) Az előkészítőkre (beleértve az intenzív előkészítő 0. évfolyamot is), azok jelentkezhetnek, akik az előkészítő meghirdetésekor meghatározott követelményeknek eleget tesznek. (5) Ha a jelentkező szakmai okok miatt nem az I. évfolyamra jelentkezik, osztályba sorolásáról a Vizsgáztató Bizottság a felvételi vizsgát követően tesz javaslatot a Felvételi Bizottság számára. (6) Az (5) bekezdésben leírtak irányadóak a főiskolán belüli átjelentkezésekre is. 6. A felvételi eljárás előkészítőkre és a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre (1) Az MTF a felvételi eljárás megindításához jelentkezési lapot ad ki. A jelentkezési lapot a rajta feltüntetett mellékletek csatolásával a Felvételi Bizottság által megadott határidőig kell benyújtani. (2) A jelentkezési lap B része külső személyeknek nem adható ki. 7. A jelentkezési díj (1) Magyar állampolgárok, vagy azokkal azonos elbírálás alá eső személyek esetében a jelentkezési díj 1000,- Ft. (2) Külföldi állampolgárok esetében a jelentkezési díj 40 Euro. (3) A jelentkezési díj közvetlenül a Főiskolánk fizetendő be. (4) Nem fizet jelentkezési díjat a főiskolán belül átjelentkező növendék. 8. A felvételi vizsga lebonyolítása (1) A felvételi vizsgán a Vizsgáztató Bizottság értékeli a jelentkező szakmai alkalmasságát. A jelentkezők közismereti és zenei felvételi beszélgetésen és orvosi vizsgálaton is részt vesznek. (2) A szakmai alkalmassági felvételi vizsga szakaszai: a) I. forduló: alkati adottságok (arányos test, tartás), b) II. forduló: fizikai képességek (tágság, hajlékonyság, rugalmasság, ritmusérzék), c) III. forduló: mozgásfelfogó-képesség, koordináló-készség, művészi hajlam. (3) A Vizsgáztató Bizottság elnöke a jelentkezők létszámától függően engedélyezheti a vizsgaszakaszok összevonását, vagy részekre oszthatja az egyes fordulókat. A részekre osztott forduló esetén a részek közötti továbbjutás kieséses rendszerrel történik. (4) A Vizsgáztató Bizottság tagjai a harmadik fordulóban mérlegelik a jelentkező iskolai tanulmányi eredményeit, továbbá a közismereti és zenei felvételi elbeszélgetések eredményeit, valamint az orvosi szakvéleményt. 3

4 (5) A vizsgaeredményeket az I. és a II. forduló, ill. a felvételizők létszáma miatt indokolttá váló részekre osztott III. forduló válogató része után a Vizsgáztató Bizottság elnöke szóban azonnal közli a jelentkezőkkel. (6) A felvételi vizsga eredményét pontszámban kell kifejezni. A pontszámítás módja: a) A második fordulóba bejutás feltétele az első fordulóban elérhető pontszám 50% + 1 pont elérése. b) A harmadik fordulóba bejutás feltétele a második fordulóban elérhető pontszám 50 % + 1 pont elérése. c) A harmadik fordulóban a Vizsgáztató Bizottság a jelentkezőket teljesítményük alapján rangsorolja, és a felvételről a felvehető létszám függvényében dönt. Nem vehető fel az a jelentkező, aki a III. fordulóban nem érte el az elérhető pontszám 50 %-át. Ugyancsak nem vehető fel az a jelentkező, aki egy több részre osztott III. forduló esetén a kieséses rendszerben nem kerül be az utolsó, döntő részbe. (7) A III. forduló ill. a részekre osztott III. forduló döntője után a jelentkezők írásbeli értesítést kapnak eredményükről. (Kivételt képez az önköltséges előkészítőkre történő felvétel, ahol megengedett az azonnali tájékoztatás is, további írásbeli értesítés nélkül.) (8) A Vizsgáztató Bizottságnak a jelentkező felvételéről vagy elutasításáról szóló döntését sem a Felvételi Bizottság, sem a Rektor nem változtathatja meg. (9) A Vizsgáztató Bizottság döntése ellen jogszabály vagy e szabályzat megsértésére való hivatkozással a döntés közlésétől számított 8 naptári napon belül lehet fellebbezést benyújtani a Rektorhoz, aki a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül: a) a fellebbezést elutasítja, vagy b) a Vizsgáztató Bizottságot új eljárásra utasítja. További fellebbezésnek helye nincs. III. Az felsőoktatási képzésre történő felvétel 9. A táncművész (BA) alapszakra történő felvétel feltételei (1) A táncművész (BA) alapszak I. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik: a) a Magyar Táncművészeti Főiskola művészeti felsőoktatásra előkészítő évfolyamain választott szakirányuknak megfelelően az utolsó előkészítő évfolyamot végzik, b) szakközépiskolában szerzett táncművész bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy a jelentkezés évében azt megszerzik, c) a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a Vizsgáztató Bizottság magasabb évfolyamba sorolásról is dönthet. 4

5 10. A táncos és próbavezető (BA) alapszakra, valamint a koreográfus (BA) alapszakra történő felvétel feltételei (1) A táncos és próbavezető (BA) alapszakra és a koreográfus (BA) alapszakra azok jelentkezhetnek akik: a) érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében várhatóan megszerzik, b) legalább 5 éves táncművészeti vagy igazolt koreográfusi gyakorlattal rendelkeznek. 10/A A klasszikus balettművész mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A klasszikus balett-művész mesterszakra azok jelentkezhetnek akik: a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint balettművész szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncművész szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá b) 3 év professzionális balettművészi színpadi tapasztalattal rendelkeznek, továbbá c) együttesi tagként vagy hosszabb idejű szerződésekkel művészi igényű szólista feladatokat látnak el, és d) a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív balettművészi tevékenységet folytatnak, melyet munkáltatói igazolással támasztanak alá. 10 /B A néptáncművész mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A néptáncművész mesterszakra azok jelentkezhetnek akik: a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti néptánc-színházi táncművész szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncművész szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá b) 3 év professzionális színpadi tapasztalattal rendelkeznek, továbbá c) együttesi tagként vagy hosszabb idejű szerződésekkel művészi igényű szólista feladatokat látnak el, és d) a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív táncos tevékenységet folytatnak, melyet munkáltatói igazolással támasztanak alá. 10/C A 60 kredites tánctanár mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A 60 kredites tánctanár mesterszakra azok jelentkezhetnek, akik a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti táncpedagógus szakon végeztek. A bemenet kizárólag a végzettség szerinti szakirányon lehetséges. 10/D A 120 kredites tánctanár mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányaira azok jelentkezhetnek, akik a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint balettművész vagy néptáncszínházi táncművész szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncművész BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá 5

6 b) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá c) a évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek. (2) A 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányára azok jelentkezhetnek, akik a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint táncpedagógus1 szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá b) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá c) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint táncelméleti szakíró szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá d) valamely egyetemen vagy főiskolán felsőfokú végzettséget szereztek (egyetemi/főiskolai illetve BA/MA diploma). (3) A felvétel további feltétele az (1) bekezdés a)-b), valamint a (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott jelentkezők esetében, egy részismeretek elvégzésére irányuló képzés teljesítése, a felvételi szabályzat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint. 11. A felvételi eljárás a végzettséget adó felsőoktatási képzésekre (1) A felvételi eljárás az Oktatási Minisztérium által kiadott jelentkezési lap kitöltésével kezdődik. Hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre kivéve az átvétel esetét enélkül hallgató nem vehető fel. (2) Részképzésre és vendéghallgatóként való képzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező az intézményi adatlapot tölti ki, és nyújtja be az MTF szak szerint illetékes Tanulmányi Osztályának. Ez esetben a jelentkezési díj azonos a 7. (1) és (2) bekezdésben leírtakkal, és az közvetlenül az intézménynek fizetendő be. (3) A jelentkezési lap benyújtási határidejét az Oktatási Minisztérium állapítja meg. E határidő leteltével csak hiánypótlásnak van helye, amelynek elmulasztása a Felvételi Bizottság által megadott határidő után a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. (4) A felvételi eljárási díj összege alapdíjból, továbbá intézményi díjból áll. A felvételi eljárási díj évenkénti összegét a pénzügyminiszterrel egyetértésben az oktatási miniszter határozza meg, és azt a Tájékoztatóban teszi közzé; az intézményi díj mértékét évente a Főiskola állapítja meg. (5) Az intézményi díj közvetlenül a MTF-nak fizetendő be. (6) A felvételi eljárás során a vizsgáztatásban nem vehet részt az a személy, aki a vizsgázóval hozzátartozói, függelmi viszonyban van, aki részt vett a vizsgázó felkészítésében, vagy akitől a vizsga tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el. 1 Ebbe a körbe tartoznak a tánctörténet tanár szakirányú továbbképzésen részt vettek, mert nekik eleve volt táncpedagógus diplomájuk. 6

7 12. A táncművész alapszak felvételi vizsgája Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen (1) A táncművész alapszak felvételi vizsgája gyakorlati vizsga, amely két fordulóból áll. A Vizsgáztató Bizottság elnöke a jelentkezők létszámától függően engedélyezheti a vizsgaszakaszok összevonását. A gyakorlati vizsgán maximum 200 pont szerezhető. (2) A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi vonalhúzást követően írásban kapják meg a jelentkezők. 13. A táncos és próbavezető alapszak felvételi vizsgája (1) A táncos és próbavezető alapszak felvételi vizsgája alkalmassági vizsgából és gyakorlati jellegű szakmai vizsgából áll. (2) Az alkalmassági vizsgán, valamint a gyakorlati jellegű szakmai vizsga során a vizsgáztató bizottság a jelentkező tánctudását, kombinációs készségét, stílusérzékét, táncmemóriakészségét, zenei és ritmikai készségét értékeli. (3) Az alkalmassági vizsgát követően a vizsgázók közül pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság szakmai alkalmassági szempontból nem megfeleltnek minősít. (4) A gyakorlati jellegű szakmai vizsgán a vizsgabizottság maximum 200 ponttal értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. (5) A Vizsgáztató Bizottság véleményéről a jelentkezők a Felvételi Bizottság által meghatározott időben értesülnek. A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi vonalhúzást követően írásban kapják meg a jelentkezők. 14. A koreográfus alapszak felvételi vizsgája (1) A koreográfus alapszak felvételi vizsgája több fordulós gyakorlati vizsgából, valamint szakmai elbeszélgetésből áll. (2) A jelentkezők az első fordulóban saját koreográfiát mutatnak be, továbbá megadott zenére improvizálnak. (3) A második fordulóban a jelentkezők a vizsgáztató által megadott zenére koreográfiát készítenek és mutatnak be, ezt követően szakmai elbeszélésre kerül sor. (4) A Vizsgáztató Bizottság maximum 200 ponttal értékeli a gyakorlati vizsgát, valamint a szakmai elbeszélgetést. (5) A Vizsgáztató Bizottság véleményéről a jelentkezők a Felvételi Bizottság által meghatározott időben értesülnek. A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi vonalhúzást követően írásban kapják meg a jelentkezők. 7

8 15. Tájékoztatás a felvételről ill. annak elutasításáról Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen (1) A felvételi összpontszámot a felvételi vizsgán szerzett pontok (maximum 200 pont) megkettőzésével kell meghatározni, figyelembe véve a kötelező többletpontok számítását is. A többletpontok összege legfeljebb 80 lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. A felvételi eljárás során így maximum 480 pont érhető el. (2) Alapképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot. (3) A felvételről a Felvételi Bizottság, az elutasításáról az Oktatási Hivatal értesíti a jelentkezőt. (4) A jelentkező a szóbeli, a gyakorlati, valamint az alkalmassági vizsgáztatással kapcsolatos a vizsga eredményét befolyásoló jogszabálysértés, illetve az intézményi szabályzat megsértése miatt a pontszáma megismerésének napját követő második munkanap végéig írásban panaszt tehet a Rektornál. A határidő jogvesztő. (5) A Rektor a panaszt az intézetigazgatók közreműködésével a panasz kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles kivizsgáltatni, elbírálni és döntéséről az intézetigazgatók közreműködésével a jelentkezőt értesíteni. (6) Ha a felsőfokú képzésre felvételt nyert jelentkező nem a Magyar Táncművészeti Főiskolát jelölte meg jelentkezési lapján első helyen, addig nem vehető fel, míg a sorrendben előbb álló intézmény felvételi döntése nem ismeretes. 15 /A A klasszikus balettművész és néptáncművész mesterszak felvételi vizsgája (1) A klasszikus balettművész mesterszak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a Vaganova-rendszer szerinti teljes tananyagot felölelő balett és emelés gyakorlat; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó balett részletének bemutatása; és szakmai elbeszélgetés. (2) A balett és emelés gyakorlat vizsgarész alól a klasszikus balettművész főiskolai szak ill. a táncművész szak (klasszikus balett szakirány) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető. (3) Balett részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan bemutató előadás, verseny stb. videó/dvd felvétele is elfogadható. (4) A néptáncművész mesterszak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a magyar néptánc területén szerzett sokirányú és alapos jártasságot igazoló táncsorozat ás lépéskombinációk bemutatása; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó néptánc koreográfia részletének bemutatása; és szakmai elbeszélgetés. 8

9 (5) A táncsorozat és lépéskombinációk bemutatása vizsgarész alól a néptánc színházi tánc főiskolai szak ill. a táncművész szak (néptánc szakirány) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető. (6) Néptánc koreográfia részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan bemutató előadás, verseny stb. videó/dvd felvétele is elfogadható. (7) A gyakorlati jellegű szakmai vizsgán a vizsgabizottság maximum 100 ponttal értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. (8) A Vizsgáztató Bizottság véleményéről a jelentkezők a Felvételi Bizottság által meghatározott időben értesülnek. A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi értekezletet követően írásban kapják meg a jelentkezők. (9) A felvételre illetve annak elutasítására vonatkozó tájékoztatásra a 15. (3) (6) bekezdések alkalmazhatók. 15/B Felvételi pontszámítás a klasszikus balettművész és néptáncművész mesterszakokon (1) A felvételi összpontszámot a felvételi vizsgán szerzett pontok (maximum 90 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összegeként kell kiszámítani. (2) A többletpontok számítása az alábbiak szerint történik: - fogyatékosság: 2 pont, - hátrányos helyzet: 2 pont, - gyermekgondozás: 3 pont, - halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont. 15/C A 60 kredites tánctanár mesterszak felvételi vizsgája (1) A 60 kredites tánctanár mesterszak felvételi vizsgája egy fordulós - szakmai motivációs - szóbeli felvételi vizsga. (2) A motivációs beszélgetés célja, hogy a Felvételi Bizottság a) felmérje a jelentkező általános és pedagógiai tájékozottságát a választott szakterület differenciált kérdésköreiről, b) tájékozódjon a felvételiző szakmai területen folytatott tevékenységéről, továbbá személyiségéről, habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól és attitűdéről. 15/D Felvételi pontszámítás a 60 kredites tánctanár mesterszakon A felvételi összpontszám (100 pont) számítása az alábbiak szerint történik: - a szóbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés) alapján: maximum 50 pont, - a táncpedagógus oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (oklevél minősítése x 6), - a pluszpontok alapján: maximum 10 pont, a) középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 6 pont, 9

10 b) középfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 3 pont, c) felsőfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 8 pont, d) felsőfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 4 pont, Az ugyanazon nyelvből tett nyelvvizsgákat csak egyszer számítjuk be. e) OTDK 1-3 hely: 6 pont, f) a felsőoktatási törvény 150. (3) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott állami művészeti díj, vagy a b) pontban meghatározott világversenyen (EB, VB) elért versenyeredmény (1-3. hely): 8 pont, - a többletpontok alapján: maximum 10 pont a) fogyatékosság: 2 pont, b) hátrányos helyzet: 2 pont, c) gyermekgondozás: 3 pont, d) halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont, szerezhető. 15/E A 120 kredites tánctanár mesterszak felvételi vizsgája (1) A 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányain a felvételi vizsga a) a végzettség szerinti szakirányra jelentkezők esetében egy fordulós - szakmai motivációs - szóbeli felvételi vizsga. b) a végzettség szerinti szakiránytól eltérő szakirányra jelentkezők, valamint a koreográfus végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében alkalmassági vizsgából és szakmai motivációs beszélgetésből áll. klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc vagy divattánc szakirányra jelentkezők Alkalmassági vizsga Vizsgarészek Motivációs beszélgetés Írásbeli felvételi vizsga a végzettség szerinti - X - Művész szakról szakirányra jelentkező a végzettségtől eltérő X X - szakirányra jelentkező a végzettség szerinti - X - Táncos és szakirányra jelentkező próbavezető a végzettségtől eltérő X X - szakról szakirányra jelentkező Koreográfus szakról X X - Táncpedagógus szakról a végzettség szerinti szakirányra jelentkező a végzettségtől eltérő szakirányra jelentkező - X - X X - (2) A 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányán a felvételi vizsga szakmai motivációs beszélgetésből és szakmai műveltséget felmérő írásbeli dolgozatból áll. 10

11 tánctörténet- és elmélet szakirányra jelentkező Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen Vizsgarészek Motivációs beszélgetés Alkalmassági vizsga Írásbeli felvételi vizsga minden jelentkező számára - X X (3) Az alkalmassági vizsga során a vizsgáztató bizottság a jelentkező tánctudását, kombinációs készségét, stílusérzékét, táncmemória-készségét értékeli. (4) Az alkalmassági vizsgát követően a vizsgázók közül pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság szakmai alkalmassági szempontból nem megfeleltnek minősít. (5) A motivációs beszélgetés célja, hogy a Felvételi Bizottság c) felmérje a jelentkező általános és pedagógiai tájékozottságát a választott szakterület differenciált kérdésköreiről, d) tájékozódjon a felvételiző szakmai területen folytatott tevékenységéről, továbbá személyiségéről, habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól és attitűdéről. (6) Az általános és szakmai műveltséget felmérő írásbeli vizsga célja, hogy a jelentkező számot adjon az alapvető, illetve aktuális szakmai ismereteiről, elméleti rendszerező készségéről. 15/F Felvételi pontszámítás a 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányain A felvételi összpontszám (100 pont) számítása az alábbiak szerint történik: - a szóbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés) alapján: maximum 50 pont, - a bemenetként előírt oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (oklevél minősítése x 6), - a pluszpontok alapján: maximum 10 pont, a) második középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 6 pont, b) második középfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 3 pont, c) felsőfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 8 pont, d) felsőfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 4 pont, Az ugyanazon nyelvből tett nyelvvizsgákat csak egyszer számítjuk be. e) OTDK 1-3 hely: 6 pont, f) a felsőoktatási törvény 150. (3) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott állami művészeti díj (Kossuth-díj, Kiváló- és Érdemes Művész, Harangozó Gyula-díj, Liszt Ferenc-díj, Jászai Mari-díj, Erkel Ferenc-díj); vagy a b) pontban meghatározott világversenyen (EB, VB) egyéni vagy páros kategóriában elért versenyeredmény (1-3. hely): 8 pont, - a többletpontok alapján: maximum 10 pont a) fogyatékosság: 2 pont, b) hátrányos helyzet: 2 pont, c) gyermekgondozás: 3 pont, d) halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont, szerezhető. 11

12 15/G Felvételi pontszámítás a 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányán A felvételi összpontszám (100 pont) számítása az alábbiak szerint történik: - a szóbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés) alapján: maximum 20 pont, - a szakmai műveltséget felmérő írásbeli vizsga alapján: maximum 30 pont, - a bemenetként előírt oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (oklevél minősítése x 6), - a pluszpontok alapján: maximum 10 pont, a) második középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 6 pont, b) második középfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 3 pont, c) felsőfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 8 pont, d) felsőfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 4 pont, Az ugyanazon nyelvből tett nyelvvizsgákat csak egyszer számítjuk be. e) lektorált folyóiratban igazoltan megjelent szakmai publikáció: alkalmanként 1 pont, de legfeljebb 5 publikáció vehető figyelembe, e) OTDK 1-3 hely: 6 pont, f) a felsőoktatási törvény 150. (3) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott állami művészeti díj (Kossuth-díj, Kiváló- és Érdemes Művész, Harangozó Gyula-díj, Liszt Ferenc-díj, Jászai Mari-díj, Erkel Ferenc-díj); vagy a b) pontban meghatározott világversenyen (EB, VB) egyéni vagy páros kategóriában elért versenyeredmény (1-3. hely): 8 pont, - a többletpontok alapján: maximum 10 pont a) fogyatékosság: 2 pont, b) hátrányos helyzet: 2 pont, c) gyermekgondozás: 3 pont, d) halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont, szerezhető. 16. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel (1) A szakirányú továbbképzésre történő felvételi eljárás az intézményi jelentkezési lap kitöltésével kezdődik. (2) A jelentkezési díjat közvetlenül a MTF-nak kell befizetni. (3) A szakirányú továbbképzésre történő felvétel alapja egy felvételi elbeszélgetés. (4) A Vizsgáztató Bizottság a felvételi elbeszélgetést követően szóban tájékoztathatja, majd írásban tájékoztatja a jelentkezőt a felvételről ill. annak elutasításáról. 12

13 17. A felvételi eljárás felelősei IV. Vegyes és záró rendelkezések Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen (1) Az előkészítőre, a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre, valamint a táncművész felsőoktatási alapszak tekintetében a felelős a Táncművészképző Intézet igazgatója. (2) A táncos és próbavezető, valamint a koreográfus szak, továbbá a szakirányú továbbképzések tekintetében a felelős a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet igazgatója. (3) A felvételi eljárás adminisztrálása, továbbá az Oktatási Minisztériummal fenntartott technikai-ügyviteli kapcsolat a Tanulmányi Osztály feladatkörébe tartozik, a főtitkár felügyelete mellett. 18. A felvételi eljárásban közreműködők díjazása A felvételi jelentkezési és vizsgadíjakból befolyó összeget a Gazdasági Osztály elkülönítve kezeli. Az összeget a Rektor az intézetigazgatók véleményének kikérése után a felvételi eljárásban közreműködő oktatók és dolgozók honorálására fordítja. 19. Értelmező rendelkezés (1) A kétciklusú képzésre történő áttérésig az alapképzési szak helyett mindenkor főiskolai szak értendő, az alábbi megfeleltetés szerint: Táncművész alapképzési szak = balettművész főiskolai szak, néptánc színházi táncművész főiskolai szak, Táncos és próbavezető alapképzési szak = táncpedagógus főiskolai szak, Koreográfus alapképzési szak = koreográfus főiskolai szak (2) E szabályzatot a MTF Szenátusa a június 27-i ülésén fogadta el. (3) A szabályzat szeptember 1-jén lép hatályba, és az SZMSZ 4. sz. mellékletét képezi. (4) A nem szabályozott kérdésekben a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, valamint az e törvény alapján alkotott kormány- és miniszteri rendeletek az irányadóak. Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária rektor dr. Rozgonyi Eszter főtitkár 13

Intézményi felvételi a tánctanári mesterszakokra

Intézményi felvételi a tánctanári mesterszakokra A jelentkez a felvétel sajátos feltételei, pontszámítás Jelentkez feltételei a tánctanár mesterképzre A tanári [4 félév [tánctanár]] mesterképzi szak klasszikus balett, moderntánc, néptánc, társastánc,

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás

Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete. A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás Az SZTE ZMK Kari Ügyrendjének 3. számú melléklete A felvételi eljárással kapcsolatos kari szabályozás A Zeneművészeti Kar (a továbbiakban Kar) minden évben meghirdeti a szeptemberben nappali tagozaton

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ IBS NEMZETKÖZI ÜZLETI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA a 2015. április 30-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen Szabályzat a 2015/2016-os tanévre, ill. ezt követő tanévekre jelentkező,

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Klasszikus balettművész szak Kód:001

Klasszikus balettművész szak Kód:001 Klasszikus balettművész szak Kód:001 A klasszikus balettművész szakra azok a LÁNYOK és FIÚK jelentkezhetnek, akik a felvételi vizsga tanévében fejezik be az általános iskola 4. osztályát. A képzés első

Részletesebben

Határozati javaslat az ELTE Felvételi Szabályzatának a Természettudományi Karra vonatkozó különös részéről

Határozati javaslat az ELTE Felvételi Szabályzatának a Természettudományi Karra vonatkozó különös részéről Határozati javaslat az ELTE Felvételi Szabályzatának a Természettudományi Karra vonatkozó különös részéről A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában

Részletesebben

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2010/2011. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2009. június 22-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA (KIVONAT) 1 A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Felvételi szabályzata (Külön szedve a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006.

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések PONTSZÁMÍTÁS A DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOKON Általános rendelkezések A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, ennek elemei a tanulmányi pontok, a felvételi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE HKR II. FEJEZET MEGJEGYZÉS: A PARAGRAFUSOK SZÁMOZÁSA A TELJES HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SZERINT FOLYAMATOS 18. Általános rendelkezések (1) Jelen fejezet az Ftv. 39-45. -ai,

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A

A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A 43/2005. (VI. 30) ET. A SEMMELWEIS EGYETEM S Z A B Á L Y Z A T A AZ EGÉSZSÉGÜGYI FELSŐFOKÚ SZAKIRÁNYÚ SZAKKÉPZÉSBEN RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA SZERVEZETT KÖZPONTI GYAKORNOKI RENDSZERBEVÉTELI ELJÁRÁSRÓL BUDAPEST

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014 Felvételi 2014 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2014. január 31-ig Felvételi tájoló 2014. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi és Egészségtudományi Központ Tanácsa az egészségügyi

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM Választható tanulmányi területek, ágazatok: 001 gimnázium emelt óraszámú angollal (1 osztály 28 fő) 006 dekoratőr (0,5 osztály 14 fő) 007 divat-

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felvételi eljárás, ösztöndíjak Jelentkezés módja Kizárólag e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet benyújtani. Felvételi Tájékoztató

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév

ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ. 2016/17-es tanév ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 2016/17-es tanév Fontosabb időpontok, határidők február 15. a) az érettségire jelentkezés végső határideje b) a felsőoktatási

Részletesebben

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar

Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban. Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar Amire figyelni kell a felvételizőknek 2013-ban Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A jelentkezési folyamat A továbbtanulási döntés meghozatala Az aktuális felvételi meghirdetések pontos tanulmányozása

Részletesebben

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2011. október 24-i ülésén. A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról

Részletesebben

A BME 2003/2004. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2003/2004. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA A BME 2003/2004. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA (Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. június 2.-i, módosítását a 2002. szeptember 30-i ülésén) 1. A szabályzat hatálya 1.1. A Szabályzat a felsőoktatásról

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/ II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1 1. /a Szabályzat 2. -ához/ A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán alapszakokon és osztatlan jogász

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén 2013. január 01-jétől 432/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Tanulmányi pontok középiskolai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2017/18

Felvételi tájékoztató 2017/18 Felvételi tájékoztató 2017/18 Tomori Pál Magyar - Angol Két tanítási nyelvű Közgazdasági Szakgimnázium Cím: 1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. Telephely kód: 001 Telefon: 06 1 362-1551 OM azonosító:

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi helyzet A 500 pont, azaz 400+100 pontos rendszer. A minimális pontszám alapképzésben és egységes,

Részletesebben

A tehetség utat tör Első helyen IGYK

A tehetség utat tör Első helyen IGYK A tehetség utat tör Első helyen IGYK Amire figyelni kell a felvételizőknek 2014-ben Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A 2014. évi általános eljárás menete, határidők A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói Fontosabb határidők 2015. február 15. jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben 2015. február 23. hitelesítés 2015. július

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK MÁJUS-JÚNIUS VIZSGÁK 2017. MÁJUS-JÚNIUS KÖTELEZŐ: VIZSGATÁRGYAK MAGYAR ÍRÁSBELI SZÓBELI MATEMATIKA ÍRÁSBELI TÖRTÉNELEM ÍRÁSBELI SZÓBELI IDEGEN NYELV ÍRÁSBELI SZÓBELI KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ: Gimnáziumban: BIOLÓGIA,

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2016. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Érettségi, felsőoktatási felvételi

Érettségi, felsőoktatási felvételi Érettségi, felsőoktatási felvételi XIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia Hajdúszoboszló, 2011. október 18-20. Pósfai Péter közoktatási elnökhelyettes. A prezentációban ahol rendelkezésre álltak

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2006. június 26-i ülésén Budapest, 2006. június. 1 A BME 2007 /2008. TANÉVRE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE napirend. Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE napirend. Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE 2.4. napirend Tárgy: Javaslat az Óbudai Egyetem Felvételi szabályzatának módosítására Előterjesztő: Kártyás Gyula oktatási főigazgató

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002

Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: /002 Szegedi Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskolája OM azonosító száma: 203052/002 Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1. Telefonszám: 62/550-486 Fax: 62/550-486 E-mail: isktitkar@kossuthzs-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

Felvételi eljárás 2011.

Felvételi eljárás 2011. Felvételi eljárás 2011. Előadó: Sergyán Szabolcs Dékáni hivatalvezető 2011. január 25. 2011. évi általános felvételi eljárás Jelentkezés a 2011. szeptemberében induló képzésre: 2011. február 15. A felvételi

Részletesebben

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus ELTE TÓK Intézmény elérhetősége: Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em.

Részletesebben

Felvételi Szabályzat

Felvételi Szabályzat Felvételi Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer 9. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI JOGORVOSLATI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014.október

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL április 23. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2015. április 23. A kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 1. Agrármérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje Jelentkezők tájékoztatása: Az Országos Felsőoktatási

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma:

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium OM azonosító száma: 029743 Cím: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 6-8. Telefonszám: 62/548-936 Fax: 62/548-936 E-mail: rmgszeged@gmail.com Honlap: www.radnoti-szeged.sulinet.hu

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésről

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

TVSZ 4. számú melléklete

TVSZ 4. számú melléklete TVSZ 4. számú melléklete Felvételi és átiratkozási szabályzat A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), a felsőoktatási felvételi

Részletesebben

1. Iskolánk OM azonosítója:

1. Iskolánk OM azonosítója: BUDAPESTI KOMPLEX SZAKKÉPZÉSI CENTRUM Kozma Lajos Faipari Szakgimnáziuma (1041 Budapest, Deák Ferenc u. 40.) OM azonosító: 203032 Intézmény azonosító:051304 ISKOLAKÓD:007 Beiskolázási Tájékoztató 2016/2017.

Részletesebben

Felvételi Felvételi tájékoztató 2017

Felvételi Felvételi tájékoztató 2017 Felvételi 2017 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2017. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2017. január 31-ig Képzési szintek A - Alapképzés:

Részletesebben

https://www.felvi.hu/to/fft09n/index.php 1. oldal, összesen: 15

https://www.felvi.hu/to/fft09n/index.php 1. oldal, összesen: 15 1. oldal, összesen: 15 FFT - Felhasználó: sztettk-mucsi Intézmény: SZTE-TTIK Nyitólap (FFT) Nyomtatási kép AOF Mester Hitéleti SZTE FI62198 SZTE-TTIK INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 6720 Szeged, Aradi vértanúk

Részletesebben

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A jogszabály 2014. VIII. 23-án hatályos állapota a jogtar.hu-n http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200423.kor

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-17. mesterdiploma Osztatlan képzés felsőfokú szakképesítés A bolognai rendszer 6 félév / 180 kredit doktori képzés (PhD) doktori diploma Ph.D. / D.L.A. 4 félév /

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak

A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak A kétszintű érettségi https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak Átszámítás A kétszintű érettségi vizsga rendszere Középiskola Nyilvános és a középiskolában elsajátítható követelmények

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017.

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Képzési szerkezet - Többciklusú képzés: Alap, Mester, Doktori - Érettségi utáni lehetőségek: Alapképzés Osztatlan mesterképzés Felsőoktatási szakképzés Felvételi

Részletesebben

A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata

A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata A felvételi pontszámítás áttekintő táblázata 2017/2018. tanévi beiskolázáshoz A felvételi eljárásban a jelentkezők pontszámát a 9. évfolyamra történő beiskolázás során alapvetően a magyar nyelvből és matematikából

Részletesebben

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége:

SZIE-GTK. Intézmény elérhetősége: SZIE-GTK Intézmény elérhetősége: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 522-090 Fax: (28) 522-040 E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu Honlap: http://www.gtk.szie.hu Felvételivel kapcsolatos egyéb

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az egészségügyi felsőfokú szakirányú

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATA Szeged, 2013. február 04. A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben