I. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA Felvételi Szabályzata 1. A szabályzat hatálya I. Általános rendelkezések (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Magyar Táncművészeti Főiskolán (továbbiakban: MTF) iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai tanulmányokat folytatni kívánó valamennyi jelentkezőre, állampolgárságtól függetlenül. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az előkészítőre, a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre, valamint a felsőoktatásra és szakirányú továbbképzésre. (3) Az I. szakmai évfolyamot megelőző előkészítőkre, a részképzésben résztvevőkre, valamint a vendéghallgatói tanulmányokat folytatókra a jelen szabályzat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelemszerű alkalmazásával terjed ki. (4) Nem terjed ki a szabályzat hatálya a Nádasi Ferenc Gimnázium és a MTF Kollégiumának felvételi rendjére. 2. A Felvételi Bizottság (1) A Felvételi Bizottság a) felügyeletet gyakorol a vizsgáztató bizottságok, a vizsgadolgozatokat javító és felülvizsgáló bizottságok felett, b) jóváhagyja a felvételi követelményeket, c) jóváhagyja a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban közzétételre szánt szöveget, d) ellátja a szabályzatban előírt egyéb feladatait. (2) Döntési jog illeti meg a jelentkezők felvétele, vagy elutasítása tekintetében. Döntési jogát az alábbiak szerint gyakorolja: a) az előkészítőkre, valamint a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át, b) a táncművész szakra történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át, c) a táncos és próbavezető, a koreográfus alapszakokra történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át, d) a szakirányú továbbképzésre történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át. (2) A Felvételi Bizottság elnöke a Rektor, tagjai az intézetigazgatók, a tanszékvezetők, a főtitkár. (3) A Felvételi Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét. (4) A Felvételi Bizottság tagjai tanácskozási joggal akkor is jogosultak részt venni a Vizsgáztató Bizottság(ok) munkájában, ha abban (azokban) szavazati joggal nem rendelkeznek. 1

2 3. A Vizsgáztató Bizottság(ok) (1) A Vizsgáztató Bizottság(ok) feladata a felvételi vizsgák lebonyolítása, és az ott nyújtott teljesítmény értékelése. (2) A Vizsgáztató Bizottság átruházott hatáskörben döntéseket hozhat és hirdethet ki. (3) Minden Vizsgáztató Bizottság 5-15 tagból, köztük egy elnökből áll. Az elnököt és a tagokat a Rektor bízza meg. Elnök csak vezető oktató (főiskolai docens ill. tanár, egyetemi docens ill. tanár) lehet. A tagok között a Felvételi Bizottság képviseletét biztosítani kell. 4. A Vizsgadolgozatokat Javító Bizottság, valamint a Felülvizsgáló Bizottság (1) A Vizsgadolgozatokat Javító Bizottság feladata az írásbeli vizsgák lebonyolítása, és a dolgozatok értékelése. A Vizsgadolgozatokat Javító Bizottság 3-5 tagját a Rektor bízza meg. A Felvételi Bizottság képviseletét a Vizsgadolgozatokat Javító Bizottságban biztosítani kell. (2) A felvételiző az írásbeli dolgozat értékelésébe a Tanulmányi Osztály által kijelölt napon betekinthet. A felvételiző a betekintést követő két munkanapon belül az intézetigazgatóhoz benyújtott kérelemmel kérheti a dolgozat értékelésének felülvizsgálatát. A határidő jogvesztő. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kérelem esetén a Felülvizsgáló Bizottság tíz munkanapon belül felülvizsgálja az írásbeli dolgozat értékelését, és írásban tájékoztatja a Felvételi Bizottságot. (4) A Felülvizsgáló Bizottság elnökét és két tagját a Rektor bízza meg. (5) A Felülvizsgáló Bizottság munkájában nem vehet részt az a személy, akinek döntésével kapcsolatban a felülvizsgálati kérelmet benyújtották, aki a jelentkezőt a felvételi vizsgára felkészítette, aki vele rokoni kapcsolatban áll, továbbá akitől bármely okból az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. II. Az előkészítőkre és a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre történő felvétel 5. Az előkészítőkre és a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre történő felvétel feltételei (1) A balettművész szak I. szakmai évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a folyó tanévben végzik az általános iskola 4. osztályát, feltéve, hogy nem idősebbek 11 évnél. (2) Egyéb tánctechnikák felsőfokú tanulmányaira előkészítő szak(ok) I. szakmai évfolyamá(i)ra azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a folyó tanévben végzik a közoktatás 8. osztályát, feltéve, hogy nem idősebbek 16 évnél. (3) Szakmailag indokolt és/vagy különös méltánylást igénylő esetben a Felvételi Bizottság a vizsgáztató bizottság javaslatára engedélyezheti az (1)-(2) bekezdésben megjelölt iskolai 2

3 évfolyamtól és életkortól történő eltérést, vagy dönthet úgy, hogy a jelentkezőt nem az I. szakmai évfolyamba veszi fel. (4) Az előkészítőkre (beleértve az intenzív előkészítő 0. évfolyamot is), azok jelentkezhetnek, akik az előkészítő meghirdetésekor meghatározott követelményeknek eleget tesznek. (5) Ha a jelentkező szakmai okok miatt nem az I. évfolyamra jelentkezik, osztályba sorolásáról a Vizsgáztató Bizottság a felvételi vizsgát követően tesz javaslatot a Felvételi Bizottság számára. (6) Az (5) bekezdésben leírtak irányadóak a főiskolán belüli átjelentkezésekre is. 6. A felvételi eljárás előkészítőkre és a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre (1) Az MTF a felvételi eljárás megindításához jelentkezési lapot ad ki. A jelentkezési lapot a rajta feltüntetett mellékletek csatolásával a Felvételi Bizottság által megadott határidőig kell benyújtani. (2) A jelentkezési lap B része külső személyeknek nem adható ki. 7. A jelentkezési díj (1) Magyar állampolgárok, vagy azokkal azonos elbírálás alá eső személyek esetében a jelentkezési díj 1000,- Ft. (2) Külföldi állampolgárok esetében a jelentkezési díj 40 Euro. (3) A jelentkezési díj közvetlenül a Főiskolánk fizetendő be. (4) Nem fizet jelentkezési díjat a főiskolán belül átjelentkező növendék. 8. A felvételi vizsga lebonyolítása (1) A felvételi vizsgán a Vizsgáztató Bizottság értékeli a jelentkező szakmai alkalmasságát. A jelentkezők közismereti és zenei felvételi beszélgetésen és orvosi vizsgálaton is részt vesznek. (2) A szakmai alkalmassági felvételi vizsga szakaszai: a) I. forduló: alkati adottságok (arányos test, tartás), b) II. forduló: fizikai képességek (tágság, hajlékonyság, rugalmasság, ritmusérzék), c) III. forduló: mozgásfelfogó-képesség, koordináló-készség, művészi hajlam. (3) A Vizsgáztató Bizottság elnöke a jelentkezők létszámától függően engedélyezheti a vizsgaszakaszok összevonását, vagy részekre oszthatja az egyes fordulókat. A részekre osztott forduló esetén a részek közötti továbbjutás kieséses rendszerrel történik. (4) A Vizsgáztató Bizottság tagjai a harmadik fordulóban mérlegelik a jelentkező iskolai tanulmányi eredményeit, továbbá a közismereti és zenei felvételi elbeszélgetések eredményeit, valamint az orvosi szakvéleményt. 3

4 (5) A vizsgaeredményeket az I. és a II. forduló, ill. a felvételizők létszáma miatt indokolttá váló részekre osztott III. forduló válogató része után a Vizsgáztató Bizottság elnöke szóban azonnal közli a jelentkezőkkel. (6) A felvételi vizsga eredményét pontszámban kell kifejezni. A pontszámítás módja: a) A második fordulóba bejutás feltétele az első fordulóban elérhető pontszám 50% + 1 pont elérése. b) A harmadik fordulóba bejutás feltétele a második fordulóban elérhető pontszám 50 % + 1 pont elérése. c) A harmadik fordulóban a Vizsgáztató Bizottság a jelentkezőket teljesítményük alapján rangsorolja, és a felvételről a felvehető létszám függvényében dönt. Nem vehető fel az a jelentkező, aki a III. fordulóban nem érte el az elérhető pontszám 50 %-át. Ugyancsak nem vehető fel az a jelentkező, aki egy több részre osztott III. forduló esetén a kieséses rendszerben nem kerül be az utolsó, döntő részbe. (7) A III. forduló ill. a részekre osztott III. forduló döntője után a jelentkezők írásbeli értesítést kapnak eredményükről. (Kivételt képez az önköltséges előkészítőkre történő felvétel, ahol megengedett az azonnali tájékoztatás is, további írásbeli értesítés nélkül.) (8) A Vizsgáztató Bizottságnak a jelentkező felvételéről vagy elutasításáról szóló döntését sem a Felvételi Bizottság, sem a Rektor nem változtathatja meg. (9) A Vizsgáztató Bizottság döntése ellen jogszabály vagy e szabályzat megsértésére való hivatkozással a döntés közlésétől számított 8 naptári napon belül lehet fellebbezést benyújtani a Rektorhoz, aki a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül: a) a fellebbezést elutasítja, vagy b) a Vizsgáztató Bizottságot új eljárásra utasítja. További fellebbezésnek helye nincs. III. Az felsőoktatási képzésre történő felvétel 9. A táncművész (BA) alapszakra történő felvétel feltételei (1) A táncművész (BA) alapszak I. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik: a) a Magyar Táncművészeti Főiskola művészeti felsőoktatásra előkészítő évfolyamain választott szakirányuknak megfelelően az utolsó előkészítő évfolyamot végzik, b) szakközépiskolában szerzett táncművész bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy a jelentkezés évében azt megszerzik, c) a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a Vizsgáztató Bizottság magasabb évfolyamba sorolásról is dönthet. 4

5 10. A táncos és próbavezető (BA) alapszakra, valamint a koreográfus (BA) alapszakra történő felvétel feltételei (1) A táncos és próbavezető (BA) alapszakra és a koreográfus (BA) alapszakra azok jelentkezhetnek akik: a) érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében várhatóan megszerzik, b) legalább 5 éves táncművészeti vagy igazolt koreográfusi gyakorlattal rendelkeznek. 10/A A klasszikus balettművész mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A klasszikus balett-művész mesterszakra azok jelentkezhetnek akik: a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint balettművész szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncművész szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá b) 3 év professzionális balettművészi színpadi tapasztalattal rendelkeznek, továbbá c) együttesi tagként vagy hosszabb idejű szerződésekkel művészi igényű szólista feladatokat látnak el, és d) a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív balettművészi tevékenységet folytatnak, melyet munkáltatói igazolással támasztanak alá. 10 /B A néptáncművész mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A néptáncművész mesterszakra azok jelentkezhetnek akik: a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti néptánc-színházi táncművész szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncművész szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá b) 3 év professzionális színpadi tapasztalattal rendelkeznek, továbbá c) együttesi tagként vagy hosszabb idejű szerződésekkel művészi igényű szólista feladatokat látnak el, és d) a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív táncos tevékenységet folytatnak, melyet munkáltatói igazolással támasztanak alá. 10/C A 60 kredites tánctanár mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A 60 kredites tánctanár mesterszakra azok jelentkezhetnek, akik a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti táncpedagógus szakon végeztek. A bemenet kizárólag a végzettség szerinti szakirányon lehetséges. 10/D A 120 kredites tánctanár mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányaira azok jelentkezhetnek, akik a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint balettművész vagy néptáncszínházi táncművész szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncművész BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá 5

6 b) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá c) a évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek. (2) A 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányára azok jelentkezhetnek, akik a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint táncpedagógus1 szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá b) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá c) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint táncelméleti szakíró szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá d) valamely egyetemen vagy főiskolán felsőfokú végzettséget szereztek (egyetemi/főiskolai illetve BA/MA diploma). (3) A felvétel további feltétele az (1) bekezdés a)-b), valamint a (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott jelentkezők esetében, egy részismeretek elvégzésére irányuló képzés teljesítése, a felvételi szabályzat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint. 11. A felvételi eljárás a végzettséget adó felsőoktatási képzésekre (1) A felvételi eljárás az Oktatási Minisztérium által kiadott jelentkezési lap kitöltésével kezdődik. Hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre kivéve az átvétel esetét enélkül hallgató nem vehető fel. (2) Részképzésre és vendéghallgatóként való képzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező az intézményi adatlapot tölti ki, és nyújtja be az MTF szak szerint illetékes Tanulmányi Osztályának. Ez esetben a jelentkezési díj azonos a 7. (1) és (2) bekezdésben leírtakkal, és az közvetlenül az intézménynek fizetendő be. (3) A jelentkezési lap benyújtási határidejét az Oktatási Minisztérium állapítja meg. E határidő leteltével csak hiánypótlásnak van helye, amelynek elmulasztása a Felvételi Bizottság által megadott határidő után a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. (4) A felvételi eljárási díj összege alapdíjból, továbbá intézményi díjból áll. A felvételi eljárási díj évenkénti összegét a pénzügyminiszterrel egyetértésben az oktatási miniszter határozza meg, és azt a Tájékoztatóban teszi közzé; az intézményi díj mértékét évente a Főiskola állapítja meg. (5) Az intézményi díj közvetlenül a MTF-nak fizetendő be. (6) A felvételi eljárás során a vizsgáztatásban nem vehet részt az a személy, aki a vizsgázóval hozzátartozói, függelmi viszonyban van, aki részt vett a vizsgázó felkészítésében, vagy akitől a vizsga tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el. 1 Ebbe a körbe tartoznak a tánctörténet tanár szakirányú továbbképzésen részt vettek, mert nekik eleve volt táncpedagógus diplomájuk. 6

7 12. A táncművész alapszak felvételi vizsgája Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen (1) A táncművész alapszak felvételi vizsgája gyakorlati vizsga, amely két fordulóból áll. A Vizsgáztató Bizottság elnöke a jelentkezők létszámától függően engedélyezheti a vizsgaszakaszok összevonását. A gyakorlati vizsgán maximum 200 pont szerezhető. (2) A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi vonalhúzást követően írásban kapják meg a jelentkezők. 13. A táncos és próbavezető alapszak felvételi vizsgája (1) A táncos és próbavezető alapszak felvételi vizsgája alkalmassági vizsgából és gyakorlati jellegű szakmai vizsgából áll. (2) Az alkalmassági vizsgán, valamint a gyakorlati jellegű szakmai vizsga során a vizsgáztató bizottság a jelentkező tánctudását, kombinációs készségét, stílusérzékét, táncmemóriakészségét, zenei és ritmikai készségét értékeli. (3) Az alkalmassági vizsgát követően a vizsgázók közül pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság szakmai alkalmassági szempontból nem megfeleltnek minősít. (4) A gyakorlati jellegű szakmai vizsgán a vizsgabizottság maximum 200 ponttal értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. (5) A Vizsgáztató Bizottság véleményéről a jelentkezők a Felvételi Bizottság által meghatározott időben értesülnek. A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi vonalhúzást követően írásban kapják meg a jelentkezők. 14. A koreográfus alapszak felvételi vizsgája (1) A koreográfus alapszak felvételi vizsgája több fordulós gyakorlati vizsgából, valamint szakmai elbeszélgetésből áll. (2) A jelentkezők az első fordulóban saját koreográfiát mutatnak be, továbbá megadott zenére improvizálnak. (3) A második fordulóban a jelentkezők a vizsgáztató által megadott zenére koreográfiát készítenek és mutatnak be, ezt követően szakmai elbeszélésre kerül sor. (4) A Vizsgáztató Bizottság maximum 200 ponttal értékeli a gyakorlati vizsgát, valamint a szakmai elbeszélgetést. (5) A Vizsgáztató Bizottság véleményéről a jelentkezők a Felvételi Bizottság által meghatározott időben értesülnek. A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi vonalhúzást követően írásban kapják meg a jelentkezők. 7

8 15. Tájékoztatás a felvételről ill. annak elutasításáról Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen (1) A felvételi összpontszámot a felvételi vizsgán szerzett pontok (maximum 200 pont) megkettőzésével kell meghatározni, figyelembe véve a kötelező többletpontok számítását is. A többletpontok összege legfeljebb 80 lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. A felvételi eljárás során így maximum 480 pont érhető el. (2) Alapképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot. (3) A felvételről a Felvételi Bizottság, az elutasításáról az Oktatási Hivatal értesíti a jelentkezőt. (4) A jelentkező a szóbeli, a gyakorlati, valamint az alkalmassági vizsgáztatással kapcsolatos a vizsga eredményét befolyásoló jogszabálysértés, illetve az intézményi szabályzat megsértése miatt a pontszáma megismerésének napját követő második munkanap végéig írásban panaszt tehet a Rektornál. A határidő jogvesztő. (5) A Rektor a panaszt az intézetigazgatók közreműködésével a panasz kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles kivizsgáltatni, elbírálni és döntéséről az intézetigazgatók közreműködésével a jelentkezőt értesíteni. (6) Ha a felsőfokú képzésre felvételt nyert jelentkező nem a Magyar Táncművészeti Főiskolát jelölte meg jelentkezési lapján első helyen, addig nem vehető fel, míg a sorrendben előbb álló intézmény felvételi döntése nem ismeretes. 15 /A A klasszikus balettművész és néptáncművész mesterszak felvételi vizsgája (1) A klasszikus balettművész mesterszak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a Vaganova-rendszer szerinti teljes tananyagot felölelő balett és emelés gyakorlat; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó balett részletének bemutatása; és szakmai elbeszélgetés. (2) A balett és emelés gyakorlat vizsgarész alól a klasszikus balettművész főiskolai szak ill. a táncművész szak (klasszikus balett szakirány) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető. (3) Balett részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan bemutató előadás, verseny stb. videó/dvd felvétele is elfogadható. (4) A néptáncművész mesterszak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a magyar néptánc területén szerzett sokirányú és alapos jártasságot igazoló táncsorozat ás lépéskombinációk bemutatása; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó néptánc koreográfia részletének bemutatása; és szakmai elbeszélgetés. 8

9 (5) A táncsorozat és lépéskombinációk bemutatása vizsgarész alól a néptánc színházi tánc főiskolai szak ill. a táncművész szak (néptánc szakirány) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető. (6) Néptánc koreográfia részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan bemutató előadás, verseny stb. videó/dvd felvétele is elfogadható. (7) A gyakorlati jellegű szakmai vizsgán a vizsgabizottság maximum 100 ponttal értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. (8) A Vizsgáztató Bizottság véleményéről a jelentkezők a Felvételi Bizottság által meghatározott időben értesülnek. A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi értekezletet követően írásban kapják meg a jelentkezők. (9) A felvételre illetve annak elutasítására vonatkozó tájékoztatásra a 15. (3) (6) bekezdések alkalmazhatók. 15/B Felvételi pontszámítás a klasszikus balettművész és néptáncművész mesterszakokon (1) A felvételi összpontszámot a felvételi vizsgán szerzett pontok (maximum 90 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összegeként kell kiszámítani. (2) A többletpontok számítása az alábbiak szerint történik: - fogyatékosság: 2 pont, - hátrányos helyzet: 2 pont, - gyermekgondozás: 3 pont, - halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont. 15/C A 60 kredites tánctanár mesterszak felvételi vizsgája (1) A 60 kredites tánctanár mesterszak felvételi vizsgája egy fordulós - szakmai motivációs - szóbeli felvételi vizsga. (2) A motivációs beszélgetés célja, hogy a Felvételi Bizottság a) felmérje a jelentkező általános és pedagógiai tájékozottságát a választott szakterület differenciált kérdésköreiről, b) tájékozódjon a felvételiző szakmai területen folytatott tevékenységéről, továbbá személyiségéről, habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól és attitűdéről. 15/D Felvételi pontszámítás a 60 kredites tánctanár mesterszakon A felvételi összpontszám (100 pont) számítása az alábbiak szerint történik: - a szóbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés) alapján: maximum 50 pont, - a táncpedagógus oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (oklevél minősítése x 6), - a pluszpontok alapján: maximum 10 pont, a) középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 6 pont, 9

10 b) középfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 3 pont, c) felsőfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 8 pont, d) felsőfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 4 pont, Az ugyanazon nyelvből tett nyelvvizsgákat csak egyszer számítjuk be. e) OTDK 1-3 hely: 6 pont, f) a felsőoktatási törvény 150. (3) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott állami művészeti díj, vagy a b) pontban meghatározott világversenyen (EB, VB) elért versenyeredmény (1-3. hely): 8 pont, - a többletpontok alapján: maximum 10 pont a) fogyatékosság: 2 pont, b) hátrányos helyzet: 2 pont, c) gyermekgondozás: 3 pont, d) halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont, szerezhető. 15/E A 120 kredites tánctanár mesterszak felvételi vizsgája (1) A 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányain a felvételi vizsga a) a végzettség szerinti szakirányra jelentkezők esetében egy fordulós - szakmai motivációs - szóbeli felvételi vizsga. b) a végzettség szerinti szakiránytól eltérő szakirányra jelentkezők, valamint a koreográfus végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében alkalmassági vizsgából és szakmai motivációs beszélgetésből áll. klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc vagy divattánc szakirányra jelentkezők Alkalmassági vizsga Vizsgarészek Motivációs beszélgetés Írásbeli felvételi vizsga a végzettség szerinti - X - Művész szakról szakirányra jelentkező a végzettségtől eltérő X X - szakirányra jelentkező a végzettség szerinti - X - Táncos és szakirányra jelentkező próbavezető a végzettségtől eltérő X X - szakról szakirányra jelentkező Koreográfus szakról X X - Táncpedagógus szakról a végzettség szerinti szakirányra jelentkező a végzettségtől eltérő szakirányra jelentkező - X - X X - (2) A 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányán a felvételi vizsga szakmai motivációs beszélgetésből és szakmai műveltséget felmérő írásbeli dolgozatból áll. 10

11 tánctörténet- és elmélet szakirányra jelentkező Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen Vizsgarészek Motivációs beszélgetés Alkalmassági vizsga Írásbeli felvételi vizsga minden jelentkező számára - X X (3) Az alkalmassági vizsga során a vizsgáztató bizottság a jelentkező tánctudását, kombinációs készségét, stílusérzékét, táncmemória-készségét értékeli. (4) Az alkalmassági vizsgát követően a vizsgázók közül pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság szakmai alkalmassági szempontból nem megfeleltnek minősít. (5) A motivációs beszélgetés célja, hogy a Felvételi Bizottság c) felmérje a jelentkező általános és pedagógiai tájékozottságát a választott szakterület differenciált kérdésköreiről, d) tájékozódjon a felvételiző szakmai területen folytatott tevékenységéről, továbbá személyiségéről, habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól és attitűdéről. (6) Az általános és szakmai műveltséget felmérő írásbeli vizsga célja, hogy a jelentkező számot adjon az alapvető, illetve aktuális szakmai ismereteiről, elméleti rendszerező készségéről. 15/F Felvételi pontszámítás a 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányain A felvételi összpontszám (100 pont) számítása az alábbiak szerint történik: - a szóbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés) alapján: maximum 50 pont, - a bemenetként előírt oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (oklevél minősítése x 6), - a pluszpontok alapján: maximum 10 pont, a) második középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 6 pont, b) második középfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 3 pont, c) felsőfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 8 pont, d) felsőfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 4 pont, Az ugyanazon nyelvből tett nyelvvizsgákat csak egyszer számítjuk be. e) OTDK 1-3 hely: 6 pont, f) a felsőoktatási törvény 150. (3) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott állami művészeti díj (Kossuth-díj, Kiváló- és Érdemes Művész, Harangozó Gyula-díj, Liszt Ferenc-díj, Jászai Mari-díj, Erkel Ferenc-díj); vagy a b) pontban meghatározott világversenyen (EB, VB) egyéni vagy páros kategóriában elért versenyeredmény (1-3. hely): 8 pont, - a többletpontok alapján: maximum 10 pont a) fogyatékosság: 2 pont, b) hátrányos helyzet: 2 pont, c) gyermekgondozás: 3 pont, d) halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont, szerezhető. 11

12 15/G Felvételi pontszámítás a 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányán A felvételi összpontszám (100 pont) számítása az alábbiak szerint történik: - a szóbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés) alapján: maximum 20 pont, - a szakmai műveltséget felmérő írásbeli vizsga alapján: maximum 30 pont, - a bemenetként előírt oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (oklevél minősítése x 6), - a pluszpontok alapján: maximum 10 pont, a) második középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 6 pont, b) második középfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 3 pont, c) felsőfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 8 pont, d) felsőfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 4 pont, Az ugyanazon nyelvből tett nyelvvizsgákat csak egyszer számítjuk be. e) lektorált folyóiratban igazoltan megjelent szakmai publikáció: alkalmanként 1 pont, de legfeljebb 5 publikáció vehető figyelembe, e) OTDK 1-3 hely: 6 pont, f) a felsőoktatási törvény 150. (3) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott állami művészeti díj (Kossuth-díj, Kiváló- és Érdemes Művész, Harangozó Gyula-díj, Liszt Ferenc-díj, Jászai Mari-díj, Erkel Ferenc-díj); vagy a b) pontban meghatározott világversenyen (EB, VB) egyéni vagy páros kategóriában elért versenyeredmény (1-3. hely): 8 pont, - a többletpontok alapján: maximum 10 pont a) fogyatékosság: 2 pont, b) hátrányos helyzet: 2 pont, c) gyermekgondozás: 3 pont, d) halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont, szerezhető. 16. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel (1) A szakirányú továbbképzésre történő felvételi eljárás az intézményi jelentkezési lap kitöltésével kezdődik. (2) A jelentkezési díjat közvetlenül a MTF-nak kell befizetni. (3) A szakirányú továbbképzésre történő felvétel alapja egy felvételi elbeszélgetés. (4) A Vizsgáztató Bizottság a felvételi elbeszélgetést követően szóban tájékoztathatja, majd írásban tájékoztatja a jelentkezőt a felvételről ill. annak elutasításáról. 12

13 17. A felvételi eljárás felelősei IV. Vegyes és záró rendelkezések Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen (1) Az előkészítőre, a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre, valamint a táncművész felsőoktatási alapszak tekintetében a felelős a Táncművészképző Intézet igazgatója. (2) A táncos és próbavezető, valamint a koreográfus szak, továbbá a szakirányú továbbképzések tekintetében a felelős a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet igazgatója. (3) A felvételi eljárás adminisztrálása, továbbá az Oktatási Minisztériummal fenntartott technikai-ügyviteli kapcsolat a Tanulmányi Osztály feladatkörébe tartozik, a főtitkár felügyelete mellett. 18. A felvételi eljárásban közreműködők díjazása A felvételi jelentkezési és vizsgadíjakból befolyó összeget a Gazdasági Osztály elkülönítve kezeli. Az összeget a Rektor az intézetigazgatók véleményének kikérése után a felvételi eljárásban közreműködő oktatók és dolgozók honorálására fordítja. 19. Értelmező rendelkezés (1) A kétciklusú képzésre történő áttérésig az alapképzési szak helyett mindenkor főiskolai szak értendő, az alábbi megfeleltetés szerint: Táncművész alapképzési szak = balettművész főiskolai szak, néptánc színházi táncművész főiskolai szak, Táncos és próbavezető alapképzési szak = táncpedagógus főiskolai szak, Koreográfus alapképzési szak = koreográfus főiskolai szak (2) E szabályzatot a MTF Szenátusa a június 27-i ülésén fogadta el. (3) A szabályzat szeptember 1-jén lép hatályba, és az SZMSZ 4. sz. mellékletét képezi. (4) A nem szabályozott kérdésekben a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, valamint az e törvény alapján alkotott kormány- és miniszteri rendeletek az irányadóak. Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária rektor dr. Rozgonyi Eszter főtitkár 13