I. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA Felvételi Szabályzata 1. A szabályzat hatálya I. Általános rendelkezések (1) A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Magyar Táncművészeti Főiskolán (továbbiakban: MTF) iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai tanulmányokat folytatni kívánó valamennyi jelentkezőre, állampolgárságtól függetlenül. (2) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed az előkészítőre, a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre, valamint a felsőoktatásra és szakirányú továbbképzésre. (3) Az I. szakmai évfolyamot megelőző előkészítőkre, a részképzésben résztvevőkre, valamint a vendéghallgatói tanulmányokat folytatókra a jelen szabályzat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat értelemszerű alkalmazásával terjed ki. (4) Nem terjed ki a szabályzat hatálya a Nádasi Ferenc Gimnázium és a MTF Kollégiumának felvételi rendjére. 2. A Felvételi Bizottság (1) A Felvételi Bizottság a) felügyeletet gyakorol a vizsgáztató bizottságok, a vizsgadolgozatokat javító és felülvizsgáló bizottságok felett, b) jóváhagyja a felvételi követelményeket, c) jóváhagyja a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban közzétételre szánt szöveget, d) ellátja a szabályzatban előírt egyéb feladatait. (2) Döntési jog illeti meg a jelentkezők felvétele, vagy elutasítása tekintetében. Döntési jogát az alábbiak szerint gyakorolja: a) az előkészítőkre, valamint a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át, b) a táncművész szakra történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át, c) a táncos és próbavezető, a koreográfus alapszakokra történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át, d) a szakirányú továbbképzésre történő felvételi eljárásban döntési és eredményhirdetési jogát a Vizsgáztató Bizottságra ruházza át. (2) A Felvételi Bizottság elnöke a Rektor, tagjai az intézetigazgatók, a tanszékvezetők, a főtitkár. (3) A Felvételi Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét. (4) A Felvételi Bizottság tagjai tanácskozási joggal akkor is jogosultak részt venni a Vizsgáztató Bizottság(ok) munkájában, ha abban (azokban) szavazati joggal nem rendelkeznek. 1

2 3. A Vizsgáztató Bizottság(ok) (1) A Vizsgáztató Bizottság(ok) feladata a felvételi vizsgák lebonyolítása, és az ott nyújtott teljesítmény értékelése. (2) A Vizsgáztató Bizottság átruházott hatáskörben döntéseket hozhat és hirdethet ki. (3) Minden Vizsgáztató Bizottság 5-15 tagból, köztük egy elnökből áll. Az elnököt és a tagokat a Rektor bízza meg. Elnök csak vezető oktató (főiskolai docens ill. tanár, egyetemi docens ill. tanár) lehet. A tagok között a Felvételi Bizottság képviseletét biztosítani kell. 4. A Vizsgadolgozatokat Javító Bizottság, valamint a Felülvizsgáló Bizottság (1) A Vizsgadolgozatokat Javító Bizottság feladata az írásbeli vizsgák lebonyolítása, és a dolgozatok értékelése. A Vizsgadolgozatokat Javító Bizottság 3-5 tagját a Rektor bízza meg. A Felvételi Bizottság képviseletét a Vizsgadolgozatokat Javító Bizottságban biztosítani kell. (2) A felvételiző az írásbeli dolgozat értékelésébe a Tanulmányi Osztály által kijelölt napon betekinthet. A felvételiző a betekintést követő két munkanapon belül az intézetigazgatóhoz benyújtott kérelemmel kérheti a dolgozat értékelésének felülvizsgálatát. A határidő jogvesztő. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kérelem esetén a Felülvizsgáló Bizottság tíz munkanapon belül felülvizsgálja az írásbeli dolgozat értékelését, és írásban tájékoztatja a Felvételi Bizottságot. (4) A Felülvizsgáló Bizottság elnökét és két tagját a Rektor bízza meg. (5) A Felülvizsgáló Bizottság munkájában nem vehet részt az a személy, akinek döntésével kapcsolatban a felülvizsgálati kérelmet benyújtották, aki a jelentkezőt a felvételi vizsgára felkészítette, aki vele rokoni kapcsolatban áll, továbbá akitől bármely okból az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el. II. Az előkészítőkre és a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre történő felvétel 5. Az előkészítőkre és a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre történő felvétel feltételei (1) A balettművész szak I. szakmai évfolyamára azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a folyó tanévben végzik az általános iskola 4. osztályát, feltéve, hogy nem idősebbek 11 évnél. (2) Egyéb tánctechnikák felsőfokú tanulmányaira előkészítő szak(ok) I. szakmai évfolyamá(i)ra azok a tanulók jelentkezhetnek, akik a folyó tanévben végzik a közoktatás 8. osztályát, feltéve, hogy nem idősebbek 16 évnél. (3) Szakmailag indokolt és/vagy különös méltánylást igénylő esetben a Felvételi Bizottság a vizsgáztató bizottság javaslatára engedélyezheti az (1)-(2) bekezdésben megjelölt iskolai 2

3 évfolyamtól és életkortól történő eltérést, vagy dönthet úgy, hogy a jelentkezőt nem az I. szakmai évfolyamba veszi fel. (4) Az előkészítőkre (beleértve az intenzív előkészítő 0. évfolyamot is), azok jelentkezhetnek, akik az előkészítő meghirdetésekor meghatározott követelményeknek eleget tesznek. (5) Ha a jelentkező szakmai okok miatt nem az I. évfolyamra jelentkezik, osztályba sorolásáról a Vizsgáztató Bizottság a felvételi vizsgát követően tesz javaslatot a Felvételi Bizottság számára. (6) Az (5) bekezdésben leírtak irányadóak a főiskolán belüli átjelentkezésekre is. 6. A felvételi eljárás előkészítőkre és a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre (1) Az MTF a felvételi eljárás megindításához jelentkezési lapot ad ki. A jelentkezési lapot a rajta feltüntetett mellékletek csatolásával a Felvételi Bizottság által megadott határidőig kell benyújtani. (2) A jelentkezési lap B része külső személyeknek nem adható ki. 7. A jelentkezési díj (1) Magyar állampolgárok, vagy azokkal azonos elbírálás alá eső személyek esetében a jelentkezési díj 1000,- Ft. (2) Külföldi állampolgárok esetében a jelentkezési díj 40 Euro. (3) A jelentkezési díj közvetlenül a Főiskolánk fizetendő be. (4) Nem fizet jelentkezési díjat a főiskolán belül átjelentkező növendék. 8. A felvételi vizsga lebonyolítása (1) A felvételi vizsgán a Vizsgáztató Bizottság értékeli a jelentkező szakmai alkalmasságát. A jelentkezők közismereti és zenei felvételi beszélgetésen és orvosi vizsgálaton is részt vesznek. (2) A szakmai alkalmassági felvételi vizsga szakaszai: a) I. forduló: alkati adottságok (arányos test, tartás), b) II. forduló: fizikai képességek (tágság, hajlékonyság, rugalmasság, ritmusérzék), c) III. forduló: mozgásfelfogó-képesség, koordináló-készség, művészi hajlam. (3) A Vizsgáztató Bizottság elnöke a jelentkezők létszámától függően engedélyezheti a vizsgaszakaszok összevonását, vagy részekre oszthatja az egyes fordulókat. A részekre osztott forduló esetén a részek közötti továbbjutás kieséses rendszerrel történik. (4) A Vizsgáztató Bizottság tagjai a harmadik fordulóban mérlegelik a jelentkező iskolai tanulmányi eredményeit, továbbá a közismereti és zenei felvételi elbeszélgetések eredményeit, valamint az orvosi szakvéleményt. 3

4 (5) A vizsgaeredményeket az I. és a II. forduló, ill. a felvételizők létszáma miatt indokolttá váló részekre osztott III. forduló válogató része után a Vizsgáztató Bizottság elnöke szóban azonnal közli a jelentkezőkkel. (6) A felvételi vizsga eredményét pontszámban kell kifejezni. A pontszámítás módja: a) A második fordulóba bejutás feltétele az első fordulóban elérhető pontszám 50% + 1 pont elérése. b) A harmadik fordulóba bejutás feltétele a második fordulóban elérhető pontszám 50 % + 1 pont elérése. c) A harmadik fordulóban a Vizsgáztató Bizottság a jelentkezőket teljesítményük alapján rangsorolja, és a felvételről a felvehető létszám függvényében dönt. Nem vehető fel az a jelentkező, aki a III. fordulóban nem érte el az elérhető pontszám 50 %-át. Ugyancsak nem vehető fel az a jelentkező, aki egy több részre osztott III. forduló esetén a kieséses rendszerben nem kerül be az utolsó, döntő részbe. (7) A III. forduló ill. a részekre osztott III. forduló döntője után a jelentkezők írásbeli értesítést kapnak eredményükről. (Kivételt képez az önköltséges előkészítőkre történő felvétel, ahol megengedett az azonnali tájékoztatás is, további írásbeli értesítés nélkül.) (8) A Vizsgáztató Bizottságnak a jelentkező felvételéről vagy elutasításáról szóló döntését sem a Felvételi Bizottság, sem a Rektor nem változtathatja meg. (9) A Vizsgáztató Bizottság döntése ellen jogszabály vagy e szabályzat megsértésére való hivatkozással a döntés közlésétől számított 8 naptári napon belül lehet fellebbezést benyújtani a Rektorhoz, aki a fellebbezés kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül: a) a fellebbezést elutasítja, vagy b) a Vizsgáztató Bizottságot új eljárásra utasítja. További fellebbezésnek helye nincs. III. Az felsőoktatási képzésre történő felvétel 9. A táncművész (BA) alapszakra történő felvétel feltételei (1) A táncművész (BA) alapszak I. évfolyamára azok jelentkezhetnek, akik: a) a Magyar Táncművészeti Főiskola művészeti felsőoktatásra előkészítő évfolyamain választott szakirányuknak megfelelően az utolsó előkészítő évfolyamot végzik, b) szakközépiskolában szerzett táncművész bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy a jelentkezés évében azt megszerzik, c) a táncművészet terén kiemelkedő tehetségűnek mutatkoznak. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a Vizsgáztató Bizottság magasabb évfolyamba sorolásról is dönthet. 4

5 10. A táncos és próbavezető (BA) alapszakra, valamint a koreográfus (BA) alapszakra történő felvétel feltételei (1) A táncos és próbavezető (BA) alapszakra és a koreográfus (BA) alapszakra azok jelentkezhetnek akik: a) érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek, vagy azt a jelentkezés évében várhatóan megszerzik, b) legalább 5 éves táncművészeti vagy igazolt koreográfusi gyakorlattal rendelkeznek. 10/A A klasszikus balettművész mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A klasszikus balett-művész mesterszakra azok jelentkezhetnek akik: a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint balettművész szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncművész szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá b) 3 év professzionális balettművészi színpadi tapasztalattal rendelkeznek, továbbá c) együttesi tagként vagy hosszabb idejű szerződésekkel művészi igényű szólista feladatokat látnak el, és d) a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív balettművészi tevékenységet folytatnak, melyet munkáltatói igazolással támasztanak alá. 10 /B A néptáncművész mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A néptáncművész mesterszakra azok jelentkezhetnek akik: a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti néptánc-színházi táncművész szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncművész szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá b) 3 év professzionális színpadi tapasztalattal rendelkeznek, továbbá c) együttesi tagként vagy hosszabb idejű szerződésekkel művészi igényű szólista feladatokat látnak el, és d) a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív táncos tevékenységet folytatnak, melyet munkáltatói igazolással támasztanak alá. 10/C A 60 kredites tánctanár mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A 60 kredites tánctanár mesterszakra azok jelentkezhetnek, akik a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerinti táncpedagógus szakon végeztek. A bemenet kizárólag a végzettség szerinti szakirányon lehetséges. 10/D A 120 kredites tánctanár mesterszakra történő felvétel feltételei (1) A 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányaira azok jelentkezhetnek, akik a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint balettművész vagy néptáncszínházi táncművész szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncművész BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá 5

6 b) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá c) a évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek. (2) A 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányára azok jelentkezhetnek, akik a) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint táncpedagógus1 szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint táncos és próbavezető BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá b) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint koreográfus szakon, illetve a évi LXXXIX. törvény szerint koreográfus BA szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá c) a felsőoktatásról szóló évi LXXX. törvény szerint táncelméleti szakíró szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá d) valamely egyetemen vagy főiskolán felsőfokú végzettséget szereztek (egyetemi/főiskolai illetve BA/MA diploma). (3) A felvétel további feltétele az (1) bekezdés a)-b), valamint a (2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott jelentkezők esetében, egy részismeretek elvégzésére irányuló képzés teljesítése, a felvételi szabályzat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint. 11. A felvételi eljárás a végzettséget adó felsőoktatási képzésekre (1) A felvételi eljárás az Oktatási Minisztérium által kiadott jelentkezési lap kitöltésével kezdődik. Hallgatói jogviszonyt eredményező képzésre kivéve az átvétel esetét enélkül hallgató nem vehető fel. (2) Részképzésre és vendéghallgatóként való képzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező az intézményi adatlapot tölti ki, és nyújtja be az MTF szak szerint illetékes Tanulmányi Osztályának. Ez esetben a jelentkezési díj azonos a 7. (1) és (2) bekezdésben leírtakkal, és az közvetlenül az intézménynek fizetendő be. (3) A jelentkezési lap benyújtási határidejét az Oktatási Minisztérium állapítja meg. E határidő leteltével csak hiánypótlásnak van helye, amelynek elmulasztása a Felvételi Bizottság által megadott határidő után a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. (4) A felvételi eljárási díj összege alapdíjból, továbbá intézményi díjból áll. A felvételi eljárási díj évenkénti összegét a pénzügyminiszterrel egyetértésben az oktatási miniszter határozza meg, és azt a Tájékoztatóban teszi közzé; az intézményi díj mértékét évente a Főiskola állapítja meg. (5) Az intézményi díj közvetlenül a MTF-nak fizetendő be. (6) A felvételi eljárás során a vizsgáztatásban nem vehet részt az a személy, aki a vizsgázóval hozzátartozói, függelmi viszonyban van, aki részt vett a vizsgázó felkészítésében, vagy akitől a vizsga tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el. 1 Ebbe a körbe tartoznak a tánctörténet tanár szakirányú továbbképzésen részt vettek, mert nekik eleve volt táncpedagógus diplomájuk. 6

7 12. A táncművész alapszak felvételi vizsgája Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen (1) A táncművész alapszak felvételi vizsgája gyakorlati vizsga, amely két fordulóból áll. A Vizsgáztató Bizottság elnöke a jelentkezők létszámától függően engedélyezheti a vizsgaszakaszok összevonását. A gyakorlati vizsgán maximum 200 pont szerezhető. (2) A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi vonalhúzást követően írásban kapják meg a jelentkezők. 13. A táncos és próbavezető alapszak felvételi vizsgája (1) A táncos és próbavezető alapszak felvételi vizsgája alkalmassági vizsgából és gyakorlati jellegű szakmai vizsgából áll. (2) Az alkalmassági vizsgán, valamint a gyakorlati jellegű szakmai vizsga során a vizsgáztató bizottság a jelentkező tánctudását, kombinációs készségét, stílusérzékét, táncmemóriakészségét, zenei és ritmikai készségét értékeli. (3) Az alkalmassági vizsgát követően a vizsgázók közül pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság szakmai alkalmassági szempontból nem megfeleltnek minősít. (4) A gyakorlati jellegű szakmai vizsgán a vizsgabizottság maximum 200 ponttal értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. (5) A Vizsgáztató Bizottság véleményéről a jelentkezők a Felvételi Bizottság által meghatározott időben értesülnek. A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi vonalhúzást követően írásban kapják meg a jelentkezők. 14. A koreográfus alapszak felvételi vizsgája (1) A koreográfus alapszak felvételi vizsgája több fordulós gyakorlati vizsgából, valamint szakmai elbeszélgetésből áll. (2) A jelentkezők az első fordulóban saját koreográfiát mutatnak be, továbbá megadott zenére improvizálnak. (3) A második fordulóban a jelentkezők a vizsgáztató által megadott zenére koreográfiát készítenek és mutatnak be, ezt követően szakmai elbeszélésre kerül sor. (4) A Vizsgáztató Bizottság maximum 200 ponttal értékeli a gyakorlati vizsgát, valamint a szakmai elbeszélgetést. (5) A Vizsgáztató Bizottság véleményéről a jelentkezők a Felvételi Bizottság által meghatározott időben értesülnek. A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi vonalhúzást követően írásban kapják meg a jelentkezők. 7

8 15. Tájékoztatás a felvételről ill. annak elutasításáról Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen (1) A felvételi összpontszámot a felvételi vizsgán szerzett pontok (maximum 200 pont) megkettőzésével kell meghatározni, figyelembe véve a kötelező többletpontok számítását is. A többletpontok összege legfeljebb 80 lehet. A jelentkező abban az esetben is csak 80 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná. A felvételi eljárás során így maximum 480 pont érhető el. (2) Alapképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot. (3) A felvételről a Felvételi Bizottság, az elutasításáról az Oktatási Hivatal értesíti a jelentkezőt. (4) A jelentkező a szóbeli, a gyakorlati, valamint az alkalmassági vizsgáztatással kapcsolatos a vizsga eredményét befolyásoló jogszabálysértés, illetve az intézményi szabályzat megsértése miatt a pontszáma megismerésének napját követő második munkanap végéig írásban panaszt tehet a Rektornál. A határidő jogvesztő. (5) A Rektor a panaszt az intézetigazgatók közreműködésével a panasz kézhezvételétől számított három munkanapon belül köteles kivizsgáltatni, elbírálni és döntéséről az intézetigazgatók közreműködésével a jelentkezőt értesíteni. (6) Ha a felsőfokú képzésre felvételt nyert jelentkező nem a Magyar Táncművészeti Főiskolát jelölte meg jelentkezési lapján első helyen, addig nem vehető fel, míg a sorrendben előbb álló intézmény felvételi döntése nem ismeretes. 15 /A A klasszikus balettművész és néptáncművész mesterszak felvételi vizsgája (1) A klasszikus balettművész mesterszak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a Vaganova-rendszer szerinti teljes tananyagot felölelő balett és emelés gyakorlat; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó balett részletének bemutatása; és szakmai elbeszélgetés. (2) A balett és emelés gyakorlat vizsgarész alól a klasszikus balettművész főiskolai szak ill. a táncművész szak (klasszikus balett szakirány) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető. (3) Balett részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan bemutató előadás, verseny stb. videó/dvd felvétele is elfogadható. (4) A néptáncművész mesterszak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a magyar néptánc területén szerzett sokirányú és alapos jártasságot igazoló táncsorozat ás lépéskombinációk bemutatása; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó néptánc koreográfia részletének bemutatása; és szakmai elbeszélgetés. 8

9 (5) A táncsorozat és lépéskombinációk bemutatása vizsgarész alól a néptánc színházi tánc főiskolai szak ill. a táncművész szak (néptánc szakirány) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén a jelentkező felmenthető. (6) Néptánc koreográfia részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan bemutató előadás, verseny stb. videó/dvd felvétele is elfogadható. (7) A gyakorlati jellegű szakmai vizsgán a vizsgabizottság maximum 100 ponttal értékeli a vizsgán nyújtott teljesítményt. (8) A Vizsgáztató Bizottság véleményéről a jelentkezők a Felvételi Bizottság által meghatározott időben értesülnek. A felvételre vagy annak elutasítására vonatkozó határozatot az országos központi felvételi értekezletet követően írásban kapják meg a jelentkezők. (9) A felvételre illetve annak elutasítására vonatkozó tájékoztatásra a 15. (3) (6) bekezdések alkalmazhatók. 15/B Felvételi pontszámítás a klasszikus balettművész és néptáncművész mesterszakokon (1) A felvételi összpontszámot a felvételi vizsgán szerzett pontok (maximum 90 pont) és a többletpontok (legfeljebb 10 pont) összegeként kell kiszámítani. (2) A többletpontok számítása az alábbiak szerint történik: - fogyatékosság: 2 pont, - hátrányos helyzet: 2 pont, - gyermekgondozás: 3 pont, - halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont. 15/C A 60 kredites tánctanár mesterszak felvételi vizsgája (1) A 60 kredites tánctanár mesterszak felvételi vizsgája egy fordulós - szakmai motivációs - szóbeli felvételi vizsga. (2) A motivációs beszélgetés célja, hogy a Felvételi Bizottság a) felmérje a jelentkező általános és pedagógiai tájékozottságát a választott szakterület differenciált kérdésköreiről, b) tájékozódjon a felvételiző szakmai területen folytatott tevékenységéről, továbbá személyiségéről, habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól és attitűdéről. 15/D Felvételi pontszámítás a 60 kredites tánctanár mesterszakon A felvételi összpontszám (100 pont) számítása az alábbiak szerint történik: - a szóbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés) alapján: maximum 50 pont, - a táncpedagógus oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (oklevél minősítése x 6), - a pluszpontok alapján: maximum 10 pont, a) középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 6 pont, 9

10 b) középfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 3 pont, c) felsőfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 8 pont, d) felsőfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 4 pont, Az ugyanazon nyelvből tett nyelvvizsgákat csak egyszer számítjuk be. e) OTDK 1-3 hely: 6 pont, f) a felsőoktatási törvény 150. (3) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott állami művészeti díj, vagy a b) pontban meghatározott világversenyen (EB, VB) elért versenyeredmény (1-3. hely): 8 pont, - a többletpontok alapján: maximum 10 pont a) fogyatékosság: 2 pont, b) hátrányos helyzet: 2 pont, c) gyermekgondozás: 3 pont, d) halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont, szerezhető. 15/E A 120 kredites tánctanár mesterszak felvételi vizsgája (1) A 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányain a felvételi vizsga a) a végzettség szerinti szakirányra jelentkezők esetében egy fordulós - szakmai motivációs - szóbeli felvételi vizsga. b) a végzettség szerinti szakiránytól eltérő szakirányra jelentkezők, valamint a koreográfus végzettséggel rendelkező jelentkezők esetében alkalmassági vizsgából és szakmai motivációs beszélgetésből áll. klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc vagy divattánc szakirányra jelentkezők Alkalmassági vizsga Vizsgarészek Motivációs beszélgetés Írásbeli felvételi vizsga a végzettség szerinti - X - Művész szakról szakirányra jelentkező a végzettségtől eltérő X X - szakirányra jelentkező a végzettség szerinti - X - Táncos és szakirányra jelentkező próbavezető a végzettségtől eltérő X X - szakról szakirányra jelentkező Koreográfus szakról X X - Táncpedagógus szakról a végzettség szerinti szakirányra jelentkező a végzettségtől eltérő szakirányra jelentkező - X - X X - (2) A 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányán a felvételi vizsga szakmai motivációs beszélgetésből és szakmai műveltséget felmérő írásbeli dolgozatból áll. 10

11 tánctörténet- és elmélet szakirányra jelentkező Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen Vizsgarészek Motivációs beszélgetés Alkalmassági vizsga Írásbeli felvételi vizsga minden jelentkező számára - X X (3) Az alkalmassági vizsga során a vizsgáztató bizottság a jelentkező tánctudását, kombinációs készségét, stílusérzékét, táncmemória-készségét értékeli. (4) Az alkalmassági vizsgát követően a vizsgázók közül pontszám nélkül kiesnek a vizsga további menetéből azok, akiket a vizsgabizottság szakmai alkalmassági szempontból nem megfeleltnek minősít. (5) A motivációs beszélgetés célja, hogy a Felvételi Bizottság c) felmérje a jelentkező általános és pedagógiai tájékozottságát a választott szakterület differenciált kérdésköreiről, d) tájékozódjon a felvételiző szakmai területen folytatott tevékenységéről, továbbá személyiségéről, habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól és attitűdéről. (6) Az általános és szakmai műveltséget felmérő írásbeli vizsga célja, hogy a jelentkező számot adjon az alapvető, illetve aktuális szakmai ismereteiről, elméleti rendszerező készségéről. 15/F Felvételi pontszámítás a 120 kredites tánctanár mesterszak klasszikus balett, néptánc, moderntánc, modern társastánc és divattánc szakirányain A felvételi összpontszám (100 pont) számítása az alábbiak szerint történik: - a szóbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés) alapján: maximum 50 pont, - a bemenetként előírt oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (oklevél minősítése x 6), - a pluszpontok alapján: maximum 10 pont, a) második középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 6 pont, b) második középfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 3 pont, c) felsőfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 8 pont, d) felsőfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 4 pont, Az ugyanazon nyelvből tett nyelvvizsgákat csak egyszer számítjuk be. e) OTDK 1-3 hely: 6 pont, f) a felsőoktatási törvény 150. (3) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott állami művészeti díj (Kossuth-díj, Kiváló- és Érdemes Művész, Harangozó Gyula-díj, Liszt Ferenc-díj, Jászai Mari-díj, Erkel Ferenc-díj); vagy a b) pontban meghatározott világversenyen (EB, VB) egyéni vagy páros kategóriában elért versenyeredmény (1-3. hely): 8 pont, - a többletpontok alapján: maximum 10 pont a) fogyatékosság: 2 pont, b) hátrányos helyzet: 2 pont, c) gyermekgondozás: 3 pont, d) halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont, szerezhető. 11

12 15/G Felvételi pontszámítás a 120 kredites tánctanár mesterszak tánctörténet- és elmélet szakirányán A felvételi összpontszám (100 pont) számítása az alábbiak szerint történik: - a szóbeli felvételi vizsga (motivációs beszélgetés) alapján: maximum 20 pont, - a szakmai műveltséget felmérő írásbeli vizsga alapján: maximum 30 pont, - a bemenetként előírt oklevél minősítése alapján: maximum 30 pont (oklevél minősítése x 6), - a pluszpontok alapján: maximum 10 pont, a) második középfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 6 pont, b) második középfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga 3 pont, c) felsőfokú C típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 8 pont, d) felsőfokú A, vagy B típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga: 4 pont, Az ugyanazon nyelvből tett nyelvvizsgákat csak egyszer számítjuk be. e) lektorált folyóiratban igazoltan megjelent szakmai publikáció: alkalmanként 1 pont, de legfeljebb 5 publikáció vehető figyelembe, e) OTDK 1-3 hely: 6 pont, f) a felsőoktatási törvény 150. (3) bekezdés a) és c) pontjaiban meghatározott állami művészeti díj (Kossuth-díj, Kiváló- és Érdemes Művész, Harangozó Gyula-díj, Liszt Ferenc-díj, Jászai Mari-díj, Erkel Ferenc-díj); vagy a b) pontban meghatározott világversenyen (EB, VB) egyéni vagy páros kategóriában elért versenyeredmény (1-3. hely): 8 pont, - a többletpontok alapján: maximum 10 pont a) fogyatékosság: 2 pont, b) hátrányos helyzet: 2 pont, c) gyermekgondozás: 3 pont, d) halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont, szerezhető. 16. A szakirányú továbbképzésre történő felvétel (1) A szakirányú továbbképzésre történő felvételi eljárás az intézményi jelentkezési lap kitöltésével kezdődik. (2) A jelentkezési díjat közvetlenül a MTF-nak kell befizetni. (3) A szakirányú továbbképzésre történő felvétel alapja egy felvételi elbeszélgetés. (4) A Vizsgáztató Bizottság a felvételi elbeszélgetést követően szóban tájékoztathatja, majd írásban tájékoztatja a jelentkezőt a felvételről ill. annak elutasításáról. 12

13 17. A felvételi eljárás felelősei IV. Vegyes és záró rendelkezések Elfogadta a Szenátus a június 27-i ülésen (1) Az előkészítőre, a művészeti felsőoktatásra előkészítő képzésre, valamint a táncművész felsőoktatási alapszak tekintetében a felelős a Táncművészképző Intézet igazgatója. (2) A táncos és próbavezető, valamint a koreográfus szak, továbbá a szakirányú továbbképzések tekintetében a felelős a Koreográfus- és Táncpedagógus-képző Intézet igazgatója. (3) A felvételi eljárás adminisztrálása, továbbá az Oktatási Minisztériummal fenntartott technikai-ügyviteli kapcsolat a Tanulmányi Osztály feladatkörébe tartozik, a főtitkár felügyelete mellett. 18. A felvételi eljárásban közreműködők díjazása A felvételi jelentkezési és vizsgadíjakból befolyó összeget a Gazdasági Osztály elkülönítve kezeli. Az összeget a Rektor az intézetigazgatók véleményének kikérése után a felvételi eljárásban közreműködő oktatók és dolgozók honorálására fordítja. 19. Értelmező rendelkezés (1) A kétciklusú képzésre történő áttérésig az alapképzési szak helyett mindenkor főiskolai szak értendő, az alábbi megfeleltetés szerint: Táncművész alapképzési szak = balettművész főiskolai szak, néptánc színházi táncművész főiskolai szak, Táncos és próbavezető alapképzési szak = táncpedagógus főiskolai szak, Koreográfus alapképzési szak = koreográfus főiskolai szak (2) E szabályzatot a MTF Szenátusa a június 27-i ülésén fogadta el. (3) A szabályzat szeptember 1-jén lép hatályba, és az SZMSZ 4. sz. mellékletét képezi. (4) A nem szabályozott kérdésekben a évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról, valamint az e törvény alapján alkotott kormány- és miniszteri rendeletek az irányadóak. Dr. Jakabné Dr. Zórándi Mária rektor dr. Rozgonyi Eszter főtitkár 13

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 12 Érvényes a 2015/2016-os tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől

A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A GÁBOR DÉNES FŐISKOLA FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA 1 Érvényes a 2013/2014-es tanévtől A Gábor Dénes Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar

BME Építészmérnöki Kar BME Építészmérnöki Kar Felvételi pontszámítási szabályzat az építészmérnöki mesterképzésben 1. (1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, amelyet az alábbiak

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2015. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus

DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus DE-BTK PÓTFELVÉTELI 2014. augusztus A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Csak azok jelentkezhetnek, akik

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések PONTSZÁMÍTÁS A DISZCIPLINÁRIS MESTERSZAKOKON Általános rendelkezések A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámmal, 100 pontos rendszerben kell értékelni, ennek elemei a tanulmányi pontok, a felvételi

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100)

PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban. TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) PONTSZÁMÍTÁS 2013-ban TANULMÁNYI PONTOK (maximum 200) ÉRETTSÉGI PONTOK (maximum 200) TÖBBLETPONTOK (maximum 100) FELVÉTELI PONTOK (200+200+100) Pontszámítás 200+200+100 Tanulmányi pontok Max. 200 pont

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014

Felvételi 2014 Felvételi tájékoztató 2014 Felvételi 2014 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2014. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2014. január 31-ig Felvételi tájoló 2014. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről

JOGSZABÁLYKIVONATOK. Az érettségiről JOGSZABÁLYKIVONATOK AZ ÉRETTSÉGIRŐL (részletes leírás a 100/1997. Kormányrendeletben)...1 Felvételi vizsgatárgyak a Közgazdaságtudományi Karon meghirdetett alapszakokon...2 Érettségi vizsgaidőpontok a

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014.

Érettségi vizsga 2014. Érettségi vizsga 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 kötelező és egy választható vizsgatárgy összesen tehát legalább 5 (lehet több is): Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, és egy választható.

Részletesebben

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015

Felvételi 2015 Felvételi tájékoztató 2015 Felvételi 2015 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2015. szeptemberben induló képzésekre (www.felvi.hu) Hivatalos kiegészítő 2015. január 31-ig Felvételi tájoló 2015. (Felvi-rangsorokkal)

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2013. A JELENTKEZÉS MÓDJA nyomtatvány felsőoktatási jelentkezési lapon (1380 Budapest Pf. 1190 címre) e-jelentkezés e-felvételi

Részletesebben

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató

Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató OM azonosító: 200886 Cím: 3900 Szerencs, Ondi út 1. Telefon: 47/362-533 47/361-444 47/362-132 Fax: 47/362-533/102-es

Részletesebben

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2012/2013. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2011. október 24-i ülésén. A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzeti Közszolgálati Egyetem Felvételi eljárás, ösztöndíjak Jelentkezés módja Kizárólag e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet benyújtani. Felvételi Tájékoztató

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012

Felvételi 2012 Felvételi tájékoztató 2012 Felvételi 2012 A döntést segítő kiadványok Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. szeptemberben induló képzésekre OFIK honlap : www.felvi.hu Felvételi tájoló 2012. (Felvi-rangsorokkal) Diploma 2012.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2007/2008-AS TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2006. június 26-i ülésén Budapest, 2006. június. 1 A BME 2007 /2008. TANÉVRE

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól alapképzésre és osztatlan képzésre jelentkezés esetén 2013. január 01-jétől 432/2012 (XII. 29.) Korm. rendelet alapján Tanulmányi pontok középiskolai

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/

II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS. /a Szabályzat 2. -ához/ II. RÉSZ ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR IGAZGATÁSSZERVEZŐ ÉS JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1 1. /a Szabályzat 2. -ához/ A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán alapszakokon és osztatlan jogász

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói

A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói A felsőoktatási felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói Fontosabb határidők 2015. február 15. jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az E-felvételiben 2015. február 23. hitelesítés 2015. július

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

A felsőoktatási felvételi eljárás 2013. Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola A felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Jogszabályi helyzet A 500 pont, azaz 400+100 pontos rendszer. A minimális pontszám alapképzésben és egységes,

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyílt Nap 2015. január 27. 2015. február 6. A 2015. évi általános eljárás főbb dátumai Felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelent kizárólag elektronikusan

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT

FELVÉTELI SZABÁLYZAT NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA FELVÉTELI SZABÁLYZAT (a Szervezeti és működési szabályzat 10. sz. melléklete) Elfogadva: 2009. szeptember 29., hatályba lép: 2009. szeptember 30-án Utolsó módosítás: 2015.

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (nappali munkarend) 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014.

Részletesebben

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus

Irányszám min. < max. PED magyar és 6 40 < 100 idegen nyelv (5) v. szakmai előkészítő tárgy (3) A N A óvodapedagógus ELTE TÓK Intézmény elérhetősége: Cím: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em.

Részletesebben

Pontszámítás egyetemi felvételihez

Pontszámítás egyetemi felvételihez Pontszámítás egyetemi felvételihez A felvételi összpontszám, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredmény 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kerül kiszámításra. A pontszámítás alapját a tanulmányi

Részletesebben

Felvételi Szabályzat

Felvételi Szabályzat Felvételi Szabályzat A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Egyetemi Tanácsa összhangban a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, illetve a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012.

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL FÜGGELÉK A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATÁHOZ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL 1. Agrármérnöki mesterképzési szak (Mezőgazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje Jelentkezők tájékoztatása: Az Országos Felsőoktatási

Részletesebben

MAGYARTANÁR MESTERSZAK

MAGYARTANÁR MESTERSZAK MAGYARTANÁR MESTERSZAK Jelentkezés benyújtása: Országos Felsőoktatási Információs Központ OFIK 1380 Budapest, Pf. 1190 Jelentkezési határidő: 2014. február 15. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

A tehetség utat tör Első helyen IGYK

A tehetség utat tör Első helyen IGYK A tehetség utat tör Első helyen IGYK Amire figyelni kell a felvételizőknek 2014-ben Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar A 2014. évi általános eljárás menete, határidők A Felsőoktatási felvételi tájékoztató

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér

tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Kétszintű érettségi tartalom érettségi érettségi és nyelvvizsga emelt szint szerepe emelt szintű oktatásra jelentkezés pontszámítás jogszabályi háttér Az érettségi jellemzői Kétszintű közép és emelt szint

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FŐISKOLA ÁLTAL SZERVEZETT NYELVI TANFO- LYAMOKRÓL ÉS BELSŐ VIZSGÁKRÓL Változat száma: 1. Elfogadás dátuma: 2012. november 27. Határozat száma: 2012/5/37. Hatálybalépés

Részletesebben

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28.

Érettségi-felvételi tájékoztató. 2015. január 28. Érettségi-felvételi tájékoztató 2015. január 28. Érettségi vizsgatárgyak Magyar nyelv és irodalom Történelem Matematika Idegen nyelv Választott tárgy idegen nyelv, földrajz, informatika, testnevelés, szakmai

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata

A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Központi Gyakornoki Rendszerbevételi Szabályzata A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsa az egészségügyi felsőfokú szakirányú

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén. A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév

Felvételi tájékoztató 2010/2011-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

TVSZ 4. számú melléklete

TVSZ 4. számú melléklete TVSZ 4. számú melléklete Felvételi és átiratkozási szabályzat A Sárospataki Református Teológiai Akadémia (SRTA) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.), a felsőoktatási felvételi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium.

A tervezet előterjesztője a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás

A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A 2014-es felsőoktatási felvételi eljárás A jelentkezés rendje Általános tudnivalók A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése : 2013. december 16. Esetleges változások( ún. pótkötet) a tájékozatóban

Részletesebben

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15.

Vizsgaidőszak. adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. Vizsgaidőszak adott tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszak jelentkezés: 2016. február 15. A jelentkezés helye Tanulói jogviszony alatt: - saját iskolájában jelentkezik a tanuló középés emelt szintre

Részletesebben

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén

7. Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról A jogszabály 2014. VIII. 23-án hatályos állapota a jogtar.hu-n http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a1200423.kor

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL TOMORI PÁL FŐISKOLA SZABÁLYZAT A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJÉRŐL Változat száma: 3. Elfogadás dátuma: 2010.03.09. Határozat száma: 2010/2/12. Hatálybalépés napja: 2010.03.09. Felelős személy: a mindenkori

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2007. 2012.

Részletesebben

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban

Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban Az Oberstufe, az érettségi vizsga és a felsőoktatási felvételi iskolánkban A felső-középiskola sajátosságai, illetve a német Reifeprüfung és beillesztése a magyarországi kétszintű érettségi vizsga rendszerébe

Részletesebben

Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai

Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai A POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI Az alkalmassági, gyakorlati vizsga 2. (1) Jelen szabályzat 16. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kar által hirdetett építészmérnöki BSc, ipari termék és

Részletesebben

A Csillagász mesterszak felvételi rendje és pontszámítása. A szakra történő jelentkezés szabályai

A Csillagász mesterszak felvételi rendje és pontszámítása. A szakra történő jelentkezés szabályai A Csillagász mesterszak felvételi rendje és pontszámítása az ELTE Hallgatói követelményrendszerének mellékleteként elfogadott Felvételi Szabályzat (továbbikaban HKR), a 2005. évi CXXXIX. törvény (felsőoktatási

Részletesebben

A szabályzat hatálya 1. A

A szabályzat hatálya 1. A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Budapest A SZENT ISTVÁN EGYETEM ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklete AZ ÁLLATORVOS-TUDOMÁNYI KAR FELVÉTELI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI:

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. FEBRUÁR 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: ELTE-TÓK Intézmény elérhetősége: 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: (1) 487-8100 Honlap: http://www.tok.elte.hu/to Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: Tanulmányi Osztály I. em. 136.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN. 2015/16-ös tanév TÁJÉKOZTATÓ FÜZET AZ ÉRETTSÉGI VIZSGÁVAL ÉS A FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATBAN 2015/16-ös tanév Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Az alábbi rövid tájékoztatófüzettel igyekszünk könnyebbé tenni az

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE

Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1 Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/A melléklete A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE Gödöllő, 2013. február 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1)

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés

A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója. I. Hat évfolyamos képzés A Soproni Széchenyi István Gimnázium felvételi tájékoztatója Az iskola OM azonosítója: 030694 Cím: 9400 Sopron, Templom utca 26. Tel: 99/505-390 E-mail cím: iroda@szig.sopron.hu Honlapunk címe: http://szig.sopron.hu

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

JAVASLAT. A Budapesti Műszaki Főiskola Felvételi szabályzatának módosítására. Elfogadta az Oktatási Bizottság 2008. június 2-án

JAVASLAT. A Budapesti Műszaki Főiskola Felvételi szabályzatának módosítására. Elfogadta az Oktatási Bizottság 2008. június 2-án Előterjesztés a Szenátus 2008. június 10-ei ülésére JAVASLAT A Budapesti Műszaki Főiskola Felvételi szabályzatának módosítására Elfogadta az Oktatási Bizottság 2008. június 2-án Pontszámítás az alapképzésre

Részletesebben

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása

Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása Térítési díjak és a tandíj fizetésének szabályozása a KHT. által fenntartott intézmények iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzéseinél. 2008. szeptember 1-től érvényes Szeged, 2008. június 15.

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató PONTSZÁMÍTÁS 2013. PONTSZÁMÍTÁS A felvételi ponthatár alapja: felvételi összpontszámok, a jelentkezık által megjelölt jelentkezési

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL egységes szerkezetben az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15. számú módosítással (a módosítások lábjegyzetben jelölve) Debrecen, 2014.

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/b. számú melléklete A mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés felvételi eljárási rendje a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2007. 2014.

Részletesebben