2012. FEBRUÁR FEBRUÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR"

Átírás

1 2012. FEBRUÁR február XIV. évfolyam 2. szám VÉT HÍREK Elhúzódó tárgyalások Még február elején is tartott a huzavona: Hogyan induljanak neki a vasutasok a 2012-es évnek. Részmegállapodások születtek a nettó keresetek megőrzéséhez szükséges bérkompenzációról és a jogszabályi változások által lehetővé tett foglalkoztatási eszközrendszer június 30- ig történő meghosszabbításról, de a VBKJ keret növelése számunkra érthetetlen módon igen nyögve-nyelősen haladt. Megállapodás a bérkompenzáció végrehajtásáról: Mértéke és eleme: A MÁV Zrt. a nettó keresetek nominális szintjének változatlanságát biztosítja az alacsony és közepes kereseti kategóriákban, ennek érdekében a Ft/fő/hó alatti jövedelemmel rendelkező munkavállalók vonatkozásában az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelő alapbéremelést hajt végre. FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról nyomtatvány lapunk 6. oldalán megtalálható. Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma Táblázat a bérkompenzációról évi jövedelem* (Ft/hó) évi személyi alapbéremelés (Ft/hó) * alapbér+ műszakpótlék Az alapbéremelés személyi hatálya: A december 31-én és január l-én egyaránt statisztikai állományban teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók, akik Ft/fó/hó alatti jövedelemmel rendelkeznek. Vetítési alapja: Az alapbéremelés személyi hatálya alá tartozó munkavállalók december 31- én érvényes havi jövedelme. A végrehajtás időpontja: január l-jei hatállyal, a januári bérek kifizetésével együtt, a februári bérfizetési napon. További intézkedések: A teljes munkaidős foglalkoztatású munkavállalókra január l-jétől személyi alapbér sávminimumokat és sávmaximumokat, illetve az ajánlott bérrendszeri személyi alapbér minimumokat a 2. oldalon található táblázat szerint kell alkalmazni. A személyi alapbér minimumok figyelembe veszik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló jogszabályokat. Figyelemmel a kiemeit munkakörökre, valamint a MÁV -nál eltöltött munkaviszony időtartamára (5 év alatt, 5-15 év között, 15 év felett) a 6-17 munkaköri kategóriákban évi ajánlott munkaköri bérrendszeri személyi alapbér minimumok kerülnek meghatározásra 2. oldalon található táblázat szerint. A sávminimumra való ráállás (alulról történő felzárkóztatás) kötelező. MÁV -nál eltöltött munkaviszonynak a munkavállaló személyi adatai között január l-jén nyilvántartott MÁV (folytatás a 2. oldalon...)

2 2 (folytatás az 1. oldalról...) munkaviszony számít (MÁV munkaidő kezdete), amely kizárólag a MÁV Zrt.-nél vagy többségi tulajdonú társaságainál töltött, a MÁV Zrt. által egyéni vagy kollektív megállapodással folyamatosnak elismert munkaviszonyt jelenti. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a MMK-hoz rendelt személyi alapbérsávok minimum értékét a foglalkoztatás időarányában kell meghatározni. A személyi alapbér megállapítása: Az újfelvételes munkavállalók tekintetében a sávminimumon történik. Azon, nem újfelvételes munkavállalók esetében, akik a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek megfelelnek, az ajánlott munkaköri bérrendszeri minimumon történik a MÁV-nál eltöltött munkaviszony időtartamának megfelelően; Azon munkavállalók esetében, akik a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek nem felelnek meg (pl.: előírt munkatapasztalat, munkakörhöz előírt szakmai vizsga hiányzik) a sávminimumon történik. Új bértábla A bérkompenzáció végrehajtása szükségessé teszi a MÁV Zrt. besorolási és bértarifa rendszerének módosítását is. Ezzel a munkáltató egyetértett, ennek ellenére egyelőre csak a minimálisan szükséges korrekciót végezte el. Az egyes munkaköri kategóriákhoz tartozó bérminimumok az alábbiak szerint alakulnak: MÁV munkaköri kategória Szakszervezetünk és a munkáltató között egyetértés van abban, hogy a bértáblázatot a bérkompenzációt követően ismételten át kell tekinteni és a szükséges változásokat végre kell hajtani. Megállapodás foglalkoztatási kérdésekről: A megállapodást aláíró felek egyetértenek abban, hogy közös érdekeik a MÁV Zrt. által nyújtott szolgáltatások minőségének emelésén és működési hatékonyságának növelésén keresztül elérni a vasúti közlekedésnek a közösségi közlekedésen illetve az árufuvarozási piacon belül megvalósuló minél nagyobb térnyerését, amely növeli a vasutas munkavállalók foglalkoztatás biztonságát és társadalmi megbecsülését is. Az együttműködési megállapodás megfelelő keretet teremt a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, ezáltal eredményesen szolgálja mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket. A munkáltatói, valamint a munkavállalói érdekek összehangolása érdekében az aláíró felek a MÁV Zrt.-nél a foglalkoztatás, a munka- és egészségvédelem, valamint a munkaügyi kapcsolatok terén az alábbi megállapodást kötik. 1. A megállapodás hatálya A megállapodás az aláírásának napjától június 30. napjáig hatályos. 2. Együttműködés a foglalkoztatási tervek és intézkedések vonatkozásában Személyi alapbér minimumok a MÁV-nál eltöltött idő alapján 5 év alatt 5-15 év 15 év felett kiemelt kiemelt kiemelt kiemelt kiemelt kiemelt FEBRUÁR 2.l. A MÁV Zrt. a évre vonatkozó üzleti tervének jóváhagyását követő hónap végéig a Munkáltató tájékoztatja az aláíró szakszervezeteket az elfogadott létszámtervéről. A létszám és a foglalkoztatás jellemzőinek alakulásáról a negyedéves tény adatok rendelkezésre állását követően a Munkáltató tájékoztatja az aláíró szakszervezeteket. 2.2.A munkavállalók foglalkoztatására ható munkáltatói intézkedések tervezetének véleményeztetése jogilag szabályozott módon történik. Ennek keretében a Munkáltató szükség esetén bemutatja a tervezett technológiai módosításokat, azok foglalkoztatásra és gazdálkodásra gyakorolt hatásait. 3. A hosszú távú foglalkoztatást biztosító programok 3.1. A Munkáltató a meglévő munkavállalók folyamatos szakmai képzésén keresztül tanulmányi szerződéskötéssel támogatja azt, hogy több munkakör ellátására is alkalmas munkaerő állomány jöjjön létre, mellyel a rugalmasabb foglalkoztatáson keresztül lehetővé teszi a jelentkező foglalkoztatási gondok megelőzését A Munkáltató olyan modulrendszerűen kialakított képzéseket alkalmaz, amely a munkakörök egymásra épülésével összhangban biztosítja szakmai ráképzésekkel a munkavállalók részére új munkakör elsajátítását A Munkáltató a munkaviszony létesítésének eljárásrendjét A MÁV Zrt. munkakör elemzési, értékelési és besorolási rendszerének működtetéséről, a személyi alapbér megállapítás szabályairól tárgyú utasításban szabályozza. A várható foglalkoztatási nehézségek felmerülése esetén a munkáltató felvételek korlátozásával biztosítja, hogy a meglévő, megfelelő végzettségű, képzettségű, szakmai tapasztalattal rendelkező és egészségileg alkalmas munkaerő állományból legyen pótolva a természetes fogyás okozta létszámcsökkenés A munkaerő felvételek során a Munkáltató törekszik a magasabb végzettségű munkavállalók alkalmazására, hogy az esetleges technikai, technológiai változások esetén a létszámban lévőkből is kialakítható legyen a magasabb technikai színvonal kezelésére is alkalmas munkaerő állomány A vállalaton belül az egyes egységek területileg eltérő munkaerő-piaci környezetének kiegyenlítése érdekében munkásszállás biztosításával növeljük a munkavállalók mobilitását. 4. Foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalmazott eszközök 4.1. Munkaerő-piaci szolgálat A Munkáltató belső munkaerő-piaci szolgálatot működtet. A MÁV Zrt. honlapján, Karrier Portálon jeleníti meg a megüresedő munkaköröket (kereslet) és hozzájárulásuk esetén itt rögzíti a létszám racionalizálásban érintett munkavállalók adatait. A Munka- (folytatás a 3. oldalon...)

3 2012. FEBRUÁR 3 (folytatás a 2. oldalról) erő-gazdálkodási szervezet és a humán partnerek közreműködésével valósul meg a kereslet-kínálat megfeleltetése, az érintettek MÁV Zrt.-n belüli új munkakörben történő elhelyezkedésének elősegítése. A humán partnerek gondoskodnak az üres álláshelyek közzétételéről (szórólap, hirdetmény) a területükhöz tartozó szervezeti egységeknél. szolgálati helyeken. Ezen túl a Munkáltató a vállalatcsoporton belüli üres álláshelyek feltárására és erről az érintett munkavállalók tájékoztatására is intézkedéseket tesz Más munkakör felajánlása A MÁV Zrt. jelen megállapodás hatálya alatt nem tervezi a foglalkoztatottak számának jelentős csökkentését. Amennyiben különösen műszaki fejlesztés, technológiaváltás, megrendelés-állomány csökkenés, az ügyviteli folyamatok átalakítása hatékonyság növelés következtében foglalkoztatási gondok keletkeznének, az érintett munkavállalók részére lehetőség szerint másik, méltányos tovább foglalkoztatást jelentő munkakört kell felajánlani. A felajánlott másik munkakör akkor felel meg a méltányosság követelményének, ha: a munkakörre előírt képzettségi szint megfelel a munkavállaló által betöltött munkakör képzettségi szintjének, a munkavállaló a munka elvégzésére egészségileg alkalmas, a munkahely és lakóhely (tartózkodási hely, munkásszállás) közötti napi közlekedési idő oda-vissza a 4 órát - kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 2 órát - nem haladja meg, beleértve a települése belüli közlekedési időt is, a várható személyi alapbére eléri az utoljára betöltött munkakörben elért személyi alapbér 90 %-át Felmondási korlátozás Az 50. életévét betöltött, de saját jogú nyugdíjra nem jogosult munkavállalók munkaviszonyát a Munkáltató oldalán felmerült okból, munkáltatói rendes felmondással a MÁV Zrt., kizárólag egyedi elbírálás alapján szüntetheti meg Ösztönzött nyugdíjazás Az Mt. 87/A. -a alapján nyugdíjasnak nem minősülő, de korhatár előtti ellátásra, illetve a nők jogszabály alapján elismerhető 40 éves jogosultsági időtartam alapján teljes összegű öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett munkavállalók részére a Munkáltató 4 havi átlagkeresetnek megfelelő összegű juttatást biztosít, amennyiben nyugdíjra vagy korhatár előtti ellátásra való jogosultságukra tekintettel kérik munkaviszonyuk megszüntetését és ez a Munkáltató foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel összhangban van. (a munkaviszony megszüntetését követően pozíciójuk nem, vagy csak olyan másik munkavállalóval tölthető be, akinek a munkaviszonyának fenntartása a Munkáltató működési körében felmerült okból került veszélybe) MÁV-ESÉLY program Munkáltató a pozíciója megszűntetése okán érintett 45. életévét betöltött nők és férfiak részére biztosítja a MÁV-ESELY programban való részvételt 3 havi. átlagkeresetnek megfelelő juttatás mellett az utolsó belépéstől számított 10 év MÁV Zrt-nél töltött. vagy ilyennek elismert munkaviszony megléte esetén MÁV-ÉVEK program Munkáltató a létszámleépítésben érintett, legalább 15 évi folyamatos MÁV Zrt.-nél töltött, vagy ilyennek elismert munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók részére - legfeljebb a korhatár előtti ellátásra, illetve a teljes öregségi nyugdíjra való jogosultságig - biztosítja a MÁV-ÉVEK programban való részvétel lehetőséget, 3 havi átlagkeresetnek megfelelő többlet juttatás figyelembe vételével, amennyiben legfeljebb a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban rögzített felmondási idő, végkielégítés és az ezek idejére járó szabadság időtartama hiányzik életkorban és/vagy szolgálati időben a jogosultság megszerzéséig. 4.7 Atipikus foglalkoztatás A Munkáltató működési körében felmerült okból történő munkaviszony megszűntetéssel veszélyeztetett munkavállalók esetében a munkáltató megvizsgálja a foglalkoztatás fenntartásának lehetőségét atipikus foglakoztatás bevezetésével Képzési támogatás A Munkáltató azon foglalkoztatási nehézséggel érintett munkavállalók részére, akiknek nem tud belső átképzéssel végzettségüknek, képzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak illetve egészségi alkalmasságuknak megfelelő, betölthető munkakört felajánlani, a munkaerőpiacon esélyeik növelése érdekében a munkavállalók által kiválasztott külső (MÁV Zrt. szervezetén kívüli) - legfeljebb hat hónap időtartamú képzés költségeit (tanfolyami díj, vizsgadíj, vagy regisztrációs díj) legfeljebb Ft.-ig kifizeti. 5. Munka- és egészségvédelem 5.1. Stratégiai célok A munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos foglalkoztatás a érdekében továbbra is cél: - a munkabalesetek számának és súlyosságának folyamatos csökkentése; - a meglévő kedvezőtlen munkakörülményekből és munkakörnyezetből eredő kockázatok folyamatos feltárása és mérséklése; - a műszaki színvonal emelése (korszerű gépek, berendezések beszerzése és használatba vétele stb.) Célkitűzések, konkrét feladatok A stratégiai célok elérése érdekében a MÁV Zrt.: a nehéz fizikai munkát végző, nagy terhelésnek kitett munkavállalók munkaképesség csökkenésének megelőzése érdekében a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggö munkakörökben foglalkoztatottak részére a Munkáltató egészségmegőrző programot működtet: az egészségmegőrző programon felül lehetőségeihez mérten kiemelt kockázatú munkakörökben foglalkoztatottak részére védőoltások révén biztosítja egészségük megtartását; valamennyi munkahelyen törekszik az ergonómiai és klimatizálási követelmények érvényesítésére; a képernyős munkahelyeknél a jogszabályoknak megfelelő követelményeket érvényesíti, a jogszabálynak megfelelően az üzemi közlekedési utakon, technológiai területeken keletkező, a közlekedés biztonságát súlyosan és közvetlenül veszélyeztető botlásveszélyek megszüntetésére soron kívül intézkedéseket tesz; üzemi és szociális helyiségekben megfelelő higiéniai feltételeket biztosít. A megállapodás záró rendelkezései között szerepel az is, hogy a Munka Törvénykönyve változásával összhangban májusától tárgyalásokat folytatunk egy új foglalkoztatási megállapodás megkötéséről. Béren kívüli javadalmazás: A tárgyalások elhúzódását a VBKJ keret összegen történő hosszadalmas huza-vona okozta. Nem teljesen világos okok miatt a tulajdonos semmi szín alatt nem akart hozzájárulni a 2011-es forintos keret növeléséhez, pedig ez egyértelműen havi forintot meghaladó jövedelem csökkenést okozott volna. Végül az a kompromisszumos megoldás született, hogy valamennyi munkavállaló a Kollektív Szerződés módosításával havi 5 000,-ft (évi ,-ft) étkezési (Erzsébet) utalványt kap alanyi jogon a ,-forintos VBKJ keret mellett. A megoldás biztosítja a évi keret nettó értékének megőrzését. A munkavállalók április hónapban kapják kézhez az első félévre járó utalványokat (30 000,-).

4 4 Bár az új Munka Törvénykönyve (Mt) csak július 1-én lép hatályba, átmenetileg január 1-től is - módosult az Mt. számos apróbb, a munkavállalók nagyobb csoportját nem érintő, technikai változás mellett igazából egy olyan változás történt, mely sok munkavállalót érinthet. Ez a rendelkezés a gyermekek után járó pótszabadság igénybevételét érinti: Minden, amit tudni akarsz a gyermekek utáni pótszabadságról, de eddig még nem merted megkérdezni. A hatályos Munka Törvénykönyve január 1. napjával történt módosulását és a július 1. napjától hatályos új Mt. megjelenését követően több gyakorlati, jogalkalmazási kérdés vetődött fel a gyermekek utáni pótszabadság kapcsán december 31. napjáig hatályos rendelkezés: 132. (2) A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti január 1. napjától hatályos rendelkezés: 132. (2) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A évi I. törvény (új Mt.) már kihirdetett rendelkezései: 118. (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. (2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. Ez még nem az új (3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti (1) E törvény alkalmazásában c) gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek, i) gyermekét egyedül nevelő munkavállaló: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. Az ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján a következőket lehet megállapítani: december 31. napjáig a gyermek nevelésében nagyobb szerepet játszó szülőt illette meg a pótszabadság, így a gyermektől külön élő szülő ebben a tekintetben jogosultként szóba sem kerülhetett. A házastársa gyermekét nevelő személy esetében a pótszabadság esetleges igénybevételére vonatkozó jogosultság kapcsán a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának MK 100. számú állásfoglalása tartalmazza a ma is irányadó bírói gyakorlatot. Gyakran merül fel az a kérdés, hogy az Mt ának (2) bekezdése biztosított pótszabadságra vonatkozó jog megilleti-e azokat a munkavállalókat is, akik gyermeket örökbe fogadnak, illetve háztartásukban állami gondozott gyermekek nevelését és gondozását hosszú időn átvállalják. Az örökbefogadó az örökbe fogadott gyermek nevelésével és eltartásával kapcsolatos terhet átvállalja, ezért indokolt, hogy ugyanazt a kedvezményt élvezze, mint a vér szerinti szülő. Az állam által nyújtott térítési díj mellett a nevelőszülő is köteles mindent megtenni a gyermek gondozása és nevelése érdekében. Ennek maradéktalan teljesítéséhez biztosítani kell számára ugyanazokat a feltételeket, amelyek megilletik a saját gyermekét nevelő dolgozó nőt (apát). Ebből következik, hogy - a felhívott jogszabály helytálló értelmezése szerint - a szóban levő kedvezmény az állami nevelt gyermek nevelését vállaló és ellátó munkavállalót is megilleti, valamint azt a munkavállalót is, aki a gyermek nevelését és gondozását egyéb okból vállalta, és ténylegesen teljesíti (pl. családi kapcsolat). A fenti esetekben, vagyis ha a gondozó jogosult a pótszabadságra, az a vér szerinti szülőt nem illeti meg FEBRUÁR Ezek alapján tehát amennyiben a pótszabadság esetleges igénybevételére a gyermek vér szerinti szülője mellett a nevelésében ténylegesen részt vevő másik személy (pl. a gyermek édesanyjának házastársa) is jogosult lehetett, annak konkrét felhasználásáról a kettejük által meghozott és a munkáltató(ik) felé bejelentett döntésüket kellett irányadónak tekinteni január 1. napjától a jogalkotói szándék szerint előre akarták hozni az új, július 1. napjától hatályos Mt. azon rendelkezésének bevezetését, hogy mindkét arra jogosult igénybe vehesse a pótszabadságot. Az Mt. módosítása során azonban csak az Mt a változott meg, de nem emelték át az időközben kihirdetett, de még nem hatályos törvény értelmező rendelkezését a gyermek fogalmát illetően. Ezáltal a pótszabadságra jogosult maradt a korábbi szabályok alapján meghatározható mindkét személy és nekik nem is kell immár dönteniük arról, hogy a pótszabadságot melyikük használja fel, hiszen azt mindketten megtehetik. Rajtuk kívül azonban mivel a hatályos rendelkezés szerinti feltétel csupán az, hogy a munkavállalónak 16 évesnél fiatalabb gyermeke legyen jogosulttá vált a gyermekkel egyébként nem együtt élő másik vér szerinti szülő is, hiszen a szabályozás semmilyen kizáró rendelkezést nem tartalmaz július 1. napjától - feltéve, hogy a kihirdetett törvény a hatálybalépésig e vonatkozásában nem módosul újra ismételten visszaáll az a helyzet, hogy gyermek utáni pótszabadságot csak az új Mt (1) bekezdése alapján közös háztartásban nevelt gyermek után lehet igénybe venni. A gyermeküket saját háztartásukban nevelő mindkét szülő jogosult lesz tehát a pótszabadságra, nem kell tehát nekik erre az egyiküket közös akaratukból kijelölniük. A jogosultak meghatározására pedig továbbra is iránymutatónak lehet tekinteni a hivatkozott kollégiumi állásfoglalást. Tehát az a munkavállaló is igénybe vehet pótszabadságot az általa nevelt gyermek után, aki vér szerinti szülővel családi kapcsolatban élve a gyermeket közösen neveli. Ebben az esetben a gyermekkel nem együtt élő, másik vér szerinti szülő értelemszerűen nem lesz jogosult a pótszabadságra. Dr Nemeskéri Kutlán Endre

5 2012. FEBRUÁR 5 Búcsúzunk a téltől Sikeres, a várakozásokat felülmúló, jó hangulatú télbúcsúztató eseménynek adott helyet Tapolca. A én 31 csapatot fölvonultató vasutas társadalom immár negyedik alkalommal bizonyította rátermettségét, szakértelmét és tudását a forralt bor készítés területén. A PVDSz közel 40 fős különítménye családostul, barátostul, 2db megosztott bronz elismerést szerzett. A résztvevők nevében is, köszönet a szervezőknek és támogatóknak, külön megemlítve Csilléry Béla úr támogatását a rendezvénnyel kapcsolatban. Remélem, jövőre veletek újra itt! Bihary Ferenc Csipkerózsika felébred? Majd két évtized múltán esély van a magyar vasúti járműgyártás újraindítására és fejlesztésére. A mai kor igényeinek és az utazóközönség elvárásainak is megfelelő, nemzetközi összehasonlításban is helytálló, vasúti személyszállító kocsik gyártása indult el Szolnok városában. A hazai fejlesztésű és gyártású kocsik lehetőséget adnak a vezeték nélküli internet szolgáltatás elérésére, míg a mozgáskorlátozott utasokat feljárólift segíti az utazás komfortosabbá tételében. Az IC+ kocsik modern GPS alapú utastájékoztató rendszerrel és légkondicionálással rendelkeznek. A család, illetve bababarát kialakításnak köszönhetően pelenkázó várja a kisgyermekkel utazókat. Egy a vasút, egy a cél...! SZAKMAI HÍREINK A már korábban is említett, s részben ismert, a MÁV szerkezeti és szervezeti átalakításának egyik nagyon fontos epizódja a távközlés területén zajlik. Az Infokommunikációs Igazgatóság (IKI) melynek létszáma és személyi összetétele külön történet, a szervezet önigazolására, illetve létjogosultságuk, gazdasági és stratégiai szerepük megalapozásának az érdekében, a TIMI nevű projekttel jelentkezik. Az elképzelés szerint a mintegy fővel bíró igazgatóság alá kerülnének a stratégiai és biztonsági funkcióval rendelkező szerverek, számítógépek. A szintén fontos és forró szoftverbeszerzés is a hatályuk alá kerülne, s esetlegesen az optikai hálózat gondozására is készek lennének. A szépen hangzó, Távközlés Informatikai Migrációja, projekt elnevezése érdekes, találóbb lenne a SzÖSz, szedjük össze szorgosan, míg lehet.... Biztonság, sebesség tények Az elmúlt egy év eseményeire visszatekintve, megállapítható, hogy a vasúti közlekedés biztonságával, a munkavégzéssel kapcsolatos, emberi, szakmai mulasztásra, kötelességszegésre visszavezethető események, növekvő mértékben és gyakrabban következtek be a MÁV-nál, mint a korábbi időszakban. Ezen események vizsgálatakor fontos és etikus lenne az objektív tényezők mellett a szubjektív tényezők ok-okozati vizsgálata, figyelembe vétele is. A MÁV képzési, oktatási és ehhez kapcsolódóan, az ellenőrzési, vizsgáztatási rendszerének az átalakítása, az EU-s és egyéb elvárásoknak való megfelelési kényszer ellenére és okán, súlyos kérdőjeleket hagy maga mögött. Etika...hol..?...hol? Megjelent a társaság Etikai Kódexe, mely kiadvány érdekes és tanulságos, de cseppet sem mulatságos. A kinyilatkoztatás bizonyos részei mesterien tercelnek a július elsején életbe lépő Mt. egyes rendelkezéseivel és szellemiségével. Adatvédelmi szempontból, összefüggésben a szólás és a véleménynyilvánítás szabad gyakorlásának egyfajta korlátozásával minimum aggályossá válik a becses mű. S ez a remekül prosperáló a közpénzt oly gazdaságosan elköltő társaság, pénzt, időt, energiát nem kímélve, minden egyes munkavállalójának, kimutatható módon, eljuttatja e kiadványt, de vajon mi is az igazi cél? PÉNZ, PÉNZ nem számít November óta az ország több pontján, szó szerint, állnak az új gépjárművek, s mindenki csodálkozik a munkavállalók, melósok körében, hogy hogy is van ez, ilyen gazdag a MÁV, az ország? Adott területre vonatkoztatva, vajon miért is nem biztosítanak olyan gépjárművet, mely minden időben az elvárt feladatoknak és körülményeknek eleget téve, biztosítja a biztonságos és hatékony munkavégzés egyik feltételét? No comment! Bihary Ferenc Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Tel.: 06-20/

6 FEBRUÁR MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL JANUÁR Közzéteszi: Káré István KÜT. tag Soros KÜT ülés január 3. Elsőként együttdöntés jóléti ingatlanok hasznosításáról napirendet tárgyalta a testület. A MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság írásos előterjesztésben kérte a Vonyarcvashegy bérbe adott üdülő bérleti szerződésének módosítását. Ennek oka, hogy a bérlő albérleti szerződés megkötését kezdeményezte. A KÜT az alábbi feltételekkel járul hozzá az albérleti szerződés megkötéséhez: a szükséges tervek bemutatása, abban rögzítve, mely területrészt milyen céllal adnának albérletbe illetve a többletbevétel oszlik a bérleti díjjal azonos módon. A napirenden belül Balatonkenese Koppány sor 41.sz. alatti üdülő bérleti szerződés átírását kezdeményezte a bérlő, egy másik vállalkozása részére változatlan tartalommal a évre aktualizált bérleti díjjal. A Siófok Baross u. 173.sz. üdülő bérbeadásával kapcsolatban a KÜT támogatja a Vagyonkezelő azon kezdeményezését, hogy a tulajdonos járuljon hozzá a határozott idejű bérleti szerződés megkötéséhez. Ezt követően kerüljön sor pályázat útján történő meghirdetésre határozott és határozatlan időre. Balatonboglár Kodály u sz. alatt lévő üdülővel kapcsolatos vitás ügy miatt a KÜT kéri a bérleti úton történő bérbeadás kockázatának vizsgálatát a munkáltatótól. Baja üdülő vonatkozásában az ingatlan felépítmény értékesítéséhez a Jogi Iroda állásfoglalását követően járul hozzá a testület. A Benczúr utcai óvoda ingatlan tekintetében a KÜT tudomásul veszi a Vasutasok Szakszervezetének, az értékesítési eljárásában való részvételéről küldött lemondó nyilatkozatát. A második napirendi témaként tájékoztató hangzott el a évi szociális segélykeret felhasználásról. A rendelkezésre álló 47 millió Ft helyett Ft-ot fizetett ki a munkavállalóknak a MÁV Zrt. A többlet felhasználását a temetési segély kifizetések okozták. A évi segély és munkabér előleg keretösszeg leosztásáig, a beérkezett munkavállalói igényeknek a 2011 évi időarányos keret mértékéig történő teljesítésére, és a évi temetési segélykeret 25 millió Ft-ra történő megemelésére tett KÜT javaslatot a munkáltató elfogadta. Soros KÜT ülés: január 24. A napirendre javasolt Rossz műszaki állapotú MÁV Zrt. üdülők értékesítése IV. című előterjesztés megtárgyalását, adat pontosításra hivatkozással a munkáltató visszavonta. Ezt követően a MÁV Zrt. tulajdonában lévő üdülő ingatlanok további hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatát végezte el a testület. Elfogadásra került az a javaslat, hogy az értékesítés lehetőségéről a MÁV Zrt-nél működő valamennyi szakszervezet kapjon tájékoztatást. Ennek lépései a következők: az üdülőingatlanok aktualizálása, a vagyonkezelő fizikailag átadja az üdülők listáját, mely tartalmazza a MÁV Zrt. tulajdonú bérbe adott és üresen álló ingatlanokat egyaránt. Ezt követően a MÁV Zrt-nél működő szakszervezetek értesítését és a lista átadását kell elvégezni. A szakszervezetek február 29-ig jelezhetik esetleges szándékukat az értékesítési eljáráson történő részvételről. A hasznosítási eljárás a 8/2009. (I.30.MÁV Ért.4.) belső szabályzat szerint kerül végrehajtásra. A napirend zárásaként Horváth István KÜT elnök tájékoztatta a testületet, a vonyarci üdülő bejárásának tapasztalatairól. Elmondta, hogy az üdülő jó műszaki állapotban van, de a terület egyes részeinek albérletbe adásáról a tervek és a szerződés megismerését követően lehet döntést hozni. A harmadik napirend keretében a MÁV Zrt évi szociális segélykeretének és munkabérelőleg keretének felosztásáról hozott döntést a KÜT és a munkáltató. Ennek alapján rendkívüli élethelyzetre 2 millió Ft-ot, temetési segélyre 25 millió Ft-ot, a nagycsaládosok támogatására 3 millió Ft-ot, a szervezeti egységek részére 17 millió Ft került felosztásra. Az első félév lezárásakor áttekintik a felosztást. Amennyiben évközben létszámmozgás valósul meg a szervezetben, azt az időarányos segélykeret átadásával kell lekövetni. A különféléken belül, súlyos tüdőbeteg gyermekét ápoló tolatásvezető munkatárs rendkívüli szociális segélyezéséről döntött a KÜT. Bodnár József elnök-helyettes, sajtóreferens FELHÍVÁS! A Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár (PÖKKÖP) december 08-i küldöttközgyűlésének határozata alapján január 01-től a pénztár végelszámolására kerül sor. A pénztár megszűnése miatt már a 2012 évi VBKJ rendszerben sem lesz választható. A végelszámolás kezdő napjától a pénztártagok a pénztár felé segélyt nem nyújthatnak be, így e határidő után segély kifizetésre sem kerül már sor. A hó-nap kérdése Hogy hívják az orosz fúvószenekar kutyáját? Bala Lajka.

7 2012. FEBRUÁR 7 KMVB hírek Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag EBKF tájékoztató a vezetői szemléken feltárt, de megszüntetésre nem került munkavédelmi hiányosságok felszámolására hozott munkáltatói intézkedésekről. Az elmúlt időszak vezetői ellenőrzéseinek tapasztalatai sajnálatosan azt a kedvezőtlen tendenciát mutatták, hogy az egyes szervezeti egységeknél évek óta ugyanazon munkavédelmi hiányosságok kerülnek megállapításra. Ennek oka abban keresendő, hogy a feltárt hiányosságok túlnyomó része a konkrét felelősök és meghatározott, előírt határidők ellenére nem kerül megszüntetésre, illetve megszüntetésük esetén folyton újratermelődnek. A kialakult kedvezőtlen helyzet rendezésére, a feltárt munkavédelmi hiányosságok megszüntetése érdekében az EBKF meghatározott szempontok szerint (vízellátás, épületgépészeti, szociális helyiség problémák stb) összesítette ezeket a hiányosságokat, és elkészült egy átfogó intézkedési terv is. Az anyag decemberében EBKF előterjesztésként került az EVIG értekezlet elé. A vezetői értekezleten maximálisan támogatták az előterjesztésben foglaltakat. A feladatok teljesítéséhez több mint 600 millió forintot irányoztak elő 3 éves ütemezéssel, melyet az üzleti tervekbe is beépítenek. Reméljük, hogy a fenti intézkedések eredményeként -a szóban forgó helyekenjavul a munkahelyi biztonság és a munkakörülmények színvonala is. A és évi munkavédelmet érintő jogszabályváltozások hatása a MÁV Zrt. munkavédelmi tevékenységére. A Munkavédelmi Szabályzat aktualizálása. A jelenleg hatályos munkavédelmi szabályzat évben került elkészítésre. Akkor azt az ígéretet kaptuk, hogy a jogszabály változásokat folyamatosan követni fogja, és az aktuális hatályos MVSZ elérhető lesz a MÁV intranetes rendszerében. Ezzel szemben, a 2010., évi jogszabályváltozások sem kerültek átvezetésre. Az MVSZ elavult, aktualizálásra szorul. Figyelembe véve a és a évi jogszabály változások hatásait, kezdeményeztük az EBKF-nél az új MVSZ elkészítését. Bizottságunk kezdeményezését elfogadták és rövidesen megkezdődnek e tárgyban az egyeztetések ben változott jogszabályok: évi. XCIII. tv. a munkavédelemről hatályos egységes szerkezetben az 5/1993. évi XCIII. MÜM rendelettel 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásával összefüggő kormányrendeletek módosításáról 273/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről 324/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal létrehozásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 325/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet egyes egészségbiztosítási és egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 373/2011.(XII.31.) Korm. rendelet a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelöléséről 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érő zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről 29/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőség-tanúsításáról 36/2011. (IX. 22.) NGM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosításáról és a hajók tartályainak kalibrálására vonatkozó előírásokról szóló 7/2000. (II. 25.) GM rendelet hatályon kívül helyezéséről 70/2011.(XII.30.) BM rendelet a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól 50/2011. / XII. 22. / NGM. rendelet a kémiai biztonságról és a munkaeszközök módosításáról 51/2011. / XII. 23. / NGM. rendelet az egyes foglalkozás- egészségügyi rendeletek módosításáról és a munkabaleseti jegyzőkönyvről Kondor Norbert MÁV Zrt. KMvB elnök A MÁV Zrt. KMVB a tagok jobb és szélesebb körű tájékoztatása érdekében beindította HÍRLEVÉL szolgáltatását. Aki szeretne elektronikus levélben értesülni a legfrissebb munkavédelmi hírekről, kezdeményezésekről, annak nincs más dolga, mint egy -t küldeni a címre és a soron következő HÍRLEVÉL már hozzá is meg fog érkezni. A hó-nap esete Egy Indián bölcs asszony, amikor a hegyekben utazgatott, egy folyóban talált egy különösen értékes követ. Másnap találkozott egy másik utazóval, aki éhes volt, így hát a bölcs Indián asszony kinyitotta a csomagját, és megosztotta ennivalóját a vándorral. Az éhes utas meglátta a drágakövet az Indián asszonynál, és kérte őt, hogy adja neki. A nő habozás nélkül neki adta a követ. A vándor örvendezve jó szerencséjén tovább állt, hiszen tudta: a drágakő olyan értékes, hogy élete hátralévő részében nem kell többé szükséget szenvednie. Ám néhány nappal később a vándor visszatért az Indián asszonyhoz, és visszaadta neki a követ. Gondolkoztam szólalt meg. Jól tudom milyen értékes ez a kő, de visszaadom abban a reményben, hogy adhatsz nekem valamit, ami még értékesebb. Add nekem azt a valamit belőled, ami képessé tett arra, hogy nekem add a követ.

8 FEBRUÁR OLVASÓI LEVELEK Ismét kevesebben lettünk! Sajnos újabb szomorú hírt kell megosztani a vasutasok szélesebb körével. Olyan kollegát veszítettünk el Szöllősi József személyében, aki egész életét a vasútnak szentelte. Néhány szóban emlékezzünk munkásságára: február 03-án született Kunszentmártonban az általános iskola befejezése után tanulmányait Szolnokon a Semmelweis Tibor ipari szakközépiskola Diesel mozdonyszerelő szakon folytatta tovább, ahol középiskolai érettségit szerzett MÁV-os pályafutását Szolnokon 1984 szeptember 11-én, mint Diesel mozdony szerelő kezdte meg ben átkerült a MÁV Építő és Gépjavító Üzem Jászkíséri Kirendeltségéhez Szerelőlakatosnak, majd nehézgépkezelői beosztásba novemberétől Szentes állomáson lett váltókezelő, majd 1992 decemberétől Vonatmenesztő Térfelvigyázó májusától Kunszentmárton állomáson teljesített szolgálatot, mint Forgalmi szolgálattevő és váltókezelő június 15-én elvégezte a tisztképző tanfolyamot olyan kolléga volt ő aki helyettesített Lakitelek, Csépa, Tiszaug, Tiszaföldvár állomásokon nem szégyellte a munkát, nem volt lealacsonyító számára váltókezelőnek vagy éppen személypénztárosnak kellett lennie. Tartalmas és szép jövő állt előtte de közbe szólt a sors és József január 9-én életének 46-ik évében fiatalon eltávozott tőlünk, teste és lelke megpihent örökre. Az elmúlás és a halál közelsége mindig fájdalmas és szomorú. A Halál nem válogat, és nem kérdezi soha, mit szerenénk: menni vagy maradni. A Halál jön, választ, s ha egyszer kiválasztott, semmit sem tehetünk. Az emberben nem marad más, csak a remény. A remény és a hit, hogy Odaát minden jobb lesz. Kapitány András Szegedi Területi Képviselő A kecske... Jólesően megremeg, s epedve várja a zsíros falatok érkezését, mert kezd megnyugodni, nincs itt baj, minden megy a régi kerékvágás mentén. A nép, mint a birka, türelmesen s bambán nézi és várja társai nyírását, majd leölését, s titkon abban reménykedik, hogy majd Ő, Ő majd biztosan megússza. Reménykedik, mert tapasztalata alapján úgy látja és érzi, hogy eddig is sokan és sokszor megúszták, sőt egyesek nyereségesen jöttek ki különböző helyzetekből, esetekből. Ez a fajta mentalitás, ösztön, ideig-óráig működik, sőt mesterségesen működtethető is. Azonban a folyamatok, a külső hatások, mint jogszabályok, törvények, gazdasági körülmények és lehetőségek komoly befolyással bírnak az adott egyénre egy-egy szervezeten, csoporton belül. Az utóbbi időben szinte folyamatosan változó feltételrendszer, a változó elvárások és feladatok, bonyolultabbá, nehezebben élhetővé teszik a rendelkezésre álló mozgás és életteret. A társadalom, a lakosság bizonyos, de alapjában jelentős, rétegeit hosszú távon beskatulyázni, egyfajta kényszerpályára állítani az etikátlan. Ezt a ténykedést, jövedelmi viszonyok alapján, mesterségesen levezetni, miközben az életteret leszűkítik egykulcsos adó, infláció, munkavállalói jogok, véleménynyilvánítás korlátozása stb. - társadalmi igazságtalanságot okoz. Mikor a társadalmi és gazdasági problémák, azok kezelése, avagy figyelmen kívül hagyása, a munkavállalók és a munkaadó közti harccá, küzdelemmé alakul át, akkor egyértelműen megállapítható, hogy a mélyben, az egyszerű emberek körében, az értékítéletükben és jövőképükben borzasztóan nagy bizonytalanság és kilátástalanság van jelen. Az alacsony, illetve átlagjövedelemmel rendelkező emberek megélhetési feltételei tovább romlanak, az adott helyzetből egy jobb irányba történő elmozdulásnak az esélye, a jelenlegi viszonyok közt, hosszútávon kerül korlátozásra. A politikai és társadalmi célként megjelölt Kíván olyan házban lakni ahol a költségek kevésbé emelkednek? Ehhez keresek munkatársakat. Rövid önéletrajzát a várom. Telefon: Köszönöm előre is. Sziklási Vince polgári középréteg, mint olyan, létrejöttének a támogatása és annak megvalósulása a jelenlegi politikai és gazdasági viszonyok esetén - csak más társadalmi rétegek rovására jöhet létre. Az is egyértelmű, hogy azokat a terheket, melyeket a polgári középréteg mesterséges kialakítása okoz, az átlagos és átlagalatti jövedelemmel rendelkező honfitársainkra hárítja a jelenlegi gazdasági rendszer. Az állam a saját elképzeléseinek és érdekeinek megfelelően igyekszik olyan keretrendszert kialakítani és alkalmazni, a ráhatással bíró gazdasági szervezetek esetében, mely lehetővé teszi céljai megvalósítását. Nem véletlen, hogy a kormány által meghatározásra kerülő bérminimum komoly bérfeszültségeket, tarthatatlan, eddig érinthetetlen, értékrendet és problémákat okoz. A szalámi taktikába nagyon jól illeszthető és eredményesen alkalmazható a különböző munkavállalói csoportok, tevékenységek szabályzók által generált mesterséges megosztása. Ez a megosztottság régóta jelen van a munkavilágában, a mostani helyzetben ez csak fokozódik. A felelősség és a ráció kérdése egyre élesebben fog felmerülni az elkövetkező időszakban. Ez a probléma ki fog teljesedni, legrosszabb esetben spontán, öngerjesztő folyamatok és emberi, gazdasági ellehetetlenülés hatására, elemi erővel tör majd utat magának. Bihary Ferenc Adóigazolás kiadása Mint minden évben, az idén is szakszervezetünk csak azon tagjainak adott ki közvetlenül adóigazolást, akik egyénileg (átutalással) fizetik a szakszervezeti tagdíjat, vagy a forintos plusz (biztosítás) tagdíjfizetést vállalták. Tekintettel arra, hogy a munkáltató által kiadott igazolás (M30) 1. sorában csak az általa levont tagdíj szerepel, azt az adóbevallás elkészítése során az egyénileg fizetett tagdíjjal ki kell egészíteni. Ez úgy történik, hogy az adóbevallás 1-es sorában, a munkaviszonyból származó bérjövedelem az érdekképviseleti tagdíj nélkül a. jelű oszlopban közölt számból a szakszervezet által kiadott összeget le kell vonni. Ezzel egyidejűleg az adóbevallás (1153-B egyéb adatok 41. sor) munkavállalói érdekképviseleti tagdíj rovatban szereplő összeget ugyanezen értékkel meg kell növelni. Novák Lajos könyvelő

9 2012. FEBRUÁR 9 KIZÁRÓLAG PVDSz TAGOKNAK! Akarsz a PVDSz több ezres hívócsoportján belül ingyen telefonálni, vagy kedvezményesen mobil telefonkészüléket vásárolni? Ha igen és még nem vagy tagunk akkor LÉPJ BE A PVDSz-be ÉS MINDEZ TELJESÜL! A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete ( PVDSz ) a tagjai részére kedvezményes mobiltelefon üzemeltetésről és vásárlásról kötött szerződést. A havidíjas előfizetés illetve kedvezményes készülék vásárlása esetén, 24 hónapos hűségnyilatkozat aláírása szükséges. Egy tag maximum 5 db előfizetést igényelhet, akár a családtagjainak is! A havi előfizetési díj (SIM kártyánként) mindössze 1.500FFt (ez nettó ár!) és ez teljes mértékben le is beszélhető. Ez a lebeszélhetőség a hálózaton belüli, és más belföldi mobil és belföldi vezetékes hálózatok előfizetői felé indított hívásokra használható fel. Az igényeket legalább egy havi - PVDSz tagság - után tudjuk teljesíteni. A kedvezményekkel csökkentett percdíjak szerzõdés aláírásakor a következõk (amelyek nettó árak): Hívásirányok Percdíjak A percdíjak például dominó esetén átlagosan. Hálózaton belüli hívás esetén minden idõben 11,50 Ft 25,00 Ft Belföldi, vezetékes hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 11,50 Ft 25,00 Ft Belföldi, más mobil hálózatba történõ hívás esetén minden idõben 19,50 Ft 35,00 Ft munkanapokon 11,50 Ft 25,00 Ft Hangpostás felhívása esetén 07:00 és óra között egyéb idõben Díjmentes! SMS küldés T-Mobile magyarországi hálózatába 18,00 Ft/db 30,00 Ft/db SMS küldés Pannon, ill. vezetékes hálózatba 20,00 Ft/db 35,00 Ft/db SMS küldés Vodafone hálózatba 20,00 Ft/db 40,00 Ft/db SMS küldés külföldi hálózatba 45,00 Ft/db 56,00 Ft/db Egyéb idõ: Munkanapokon 16:00 és 07:00, illetve munkaszüneti- és ünnepnapokon 0:00 és 24:00 óra között. (A forgalmi díjak mérése másodpercben történik és minden megkezdett hívás díjköteles.) Bennefoglalt adatforgalom Bruttó havidíj Nettó havidíj Plusz, ami csak mobil készülékre/számra lehet megigényelni: havi 500 MG/2 000 Ft; havi 100 MG/1 000 Ft. Túlforgalmazási díj NOTEBOOK Meglévő notebookjához vásárolhat mobilinternet-előfizetést. Válogathat számos akciós notebook csomagunk közül is. Amennyiben a hordozhatóság a lényeges, vegyen netbookot. MODEM A modem olyan eszköz, amely nélkülözhetetlen az internetkapcsolathoz. A PVDSz hívócsoport egy olyan egységes szolgáltatást valósít meg, melyet minden tagja ingyenesen vehet igénybe a hívócsoport összes tagjával történő kapcsolattartás keretén belül. A PVDSz hívócsoport -on belüli szolgáltatás havidíja kötelezően 300 Ft (ez nettó ár!), ami csak az előfizetéssel együtt rendelhető meg. Tehát aki tagja a PVDSz hívócsoport -nak, az mindössze havi 300 Ft-ért egész hónapban korlátlanul és díjmentesen telefonálhat a hívócsoporton belüli tagokkal (munkatársakkal, családtagokkal, stb). A szolgáltatás kizárólag belföldön vehető igénybe, nemzetközi barangolás esetén a díjazás a Partner 3 díjcsomag szerint történik. Maximális elérhető le- és feltöltési sebesség túlforgalmazás esetén * BusinessNet M 4 GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet L 10 GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet XL 20 GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet XXL 45GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s BusinessNet XXXL 70GB Ft Ft 0 Ft 128 kbit/s Mire van szüksége ahhoz, hogy netezhessen? Aki szeret SMS-t írni az havonta, 0 Ft-ért kap 30 db SMS-t, de ezt csak a hálózaton belül lehet felhasználni. Kedvezményes belföldi vezetékes hálózatba, ami a hívás esetén a percdíj 8,50 Ft. Ehhez a szolgáltatáshoz a PVDSz még kedvezményes mobil telefonkészülék vásárlást is biztosít, akár kamatmentes részletfizetésre is. A készülékek a szolgáltató honlapján az akciós árlista Előfizetés (24 hónap) oszlopaiból válaszhatóak ki, igény szerint. Az előfizetések (SIM kártyák ), illetve a telefon készülékek megrendelése kizárólag a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetén keresztül történik. Bővebb felvilágosításért Szentgyörgyi Mihályhoz lehet fordulni, a es vasútüzemi telefonszámon, illetve a címre üzenetet, megrendelést lehet küldeni, a telefonon történő rendelés felvétele kizárólag minden hétfőn között lehetséges. Notebookhoz USB-s modemet vásárolhat. Akciós notebook csomagjaink minden esetben tartalmazzák a szükséges modemet. MOBILINTERNET CSOMAG Számos mobilinternet csomag közül választhat. Arany- vagy platina kiemeltségi szint esetén kedvezőbb csomagok. szemisa

10 FEBRUÁR Rövid hírek Rövid hírek Rövid hírek Hatékonyabb dokumentumkezelés a MÁV-nál Megkezdték a MÁV-nál egy új, az eddiginél hatékonyabb dokumentumkezelési rendszer bevezetését, amellyel fokozatosan növekvő, évi százmillió forintos nagyságrendű költségmegtakarítást ér el a vasúttársaság - közölte a MÁV Zrt. az MTI-vel. A Document Management System (DMS) egységes elektronikus irat-és dokumentumkezelő rendszert a MÁV Csoport nagyvállalatainál (MÁV Zrt., MÁV-START Zrt., MÁV-TRAKCIÓ Zrt., MÁV-GÉPÉSZET Zrt., MÁV-Informatika Zrt.,) 2012 végén egyszerre vezetik be. Az eddigi papíralapú rendszert felváltó DMS-t közel 6500 munkavállaló használja majd a mindennapi munkavégzés során. A legnagyobb megtakarítás a közlemény szerint a nyomtatás, fénymásolás, papíralapú ügyintézés területén várható. A DMS bevezetésével csak a nyomtatás esetében például a bevezetés utáni első évben (2013) 167 millió, a második évben (2014) 201 millió forint, 2015-ben 234 millió forint spórolható meg a hagyományos működéshez képest a vasúttársaság számításai szerint. Az új irat- és dokumentumkezelő rendszert a szervezet működésének egészében alkalmazni fogják (például árajánlatok, szerződések, számlák, reklamációk, minőségügyi dokumentációk, előterjesztések), és egy egységes elektronikus irattár lép működésbe - olvasható a MÁV közleményében. hu.morzsák Az ember akkor öreg, ha mosolyog azon, amin valaha nevetett. Ne hagyd, hogy az általad elképzelt szebb jövő elrontsa a jelened boldogságát! Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Teljesen mindegy, hogy mit mondanak az emberről. Csak az számít, hogy ki mondja. A vasúttársaság kiemeli: felmérések szerint az iktatási rendszereken több mint 3 és fél millió különböző ügy, 2-2,5 millió papír alapú dokumentum, 750 ezer belső postán továbbított irat, millió A/4-es oldal és elektronikus dokumentum, valamint több mint 26 millió fut át évente. Ezek kezelését jelenleg több, egymással párhuzamosan, ám elszigetelten működő informatikai rendszer támogatja. A MÁV Zrt. a tulajdonos MNV tájékoztatása mellett a KIM Poszeidon szoftverlicencéhez csatlakozik, így a megoldás nem igényel többlet ráfordítást. Emelkedett 2011-ben a MÁV-Start utasforgalma Fellendülőben az utasforgalom a MÁV Start szerint, négy év után megfordult az utóbbi évek kedvezőtlen folyamata, s ben ismét meghaladta a hétmilliót a feláras vonatokon - InterCity, railjet, EuroCity, EuroNight - utazók száma. A közlemény szerint 2010-hez képest közel 500 ezerrel többen utaztak ezeken a járatokon. A MÁV Start adatai szerint a minőségi távolsági forgalomban a legjelentősebb utasszám-növekedés a Budapest- Győr-Hegyeshalom, a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza és a Budapest-Miskolc- Nyíregyháza vonalon volt tapasztalható. Hozzájárult a növekedéshez az is, hogy 2011-ben a vasúttársaság például kedvezményes felárakat hirdetett meg meghatározott vonalakon és völgyidőnek számító napokon, időszakokban. A közlemény idézi Kővári Zsoltot, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatóját, aki elmondta: kiemelt törekvésük a távolsági forgalomban közlekedő járműpark színvonalának folyamatos emelése, megújítása, az erre alkalmas járművek számának növelése, illetve a már bevezetett és népszerű IC-szolgáltatások bővítése. A vasúttársaság már a közeljövőben megkezdi az IC vonatokon a konnektorok kiépítését, és előkészíti a wifi-szolgáltatás kibővítését is. (MTI) A hó-nap bölcsessége Három dolog soha nem tér visza: a kilőtt nyíl, a kimondott szó, és az elmúlt nap. Szereti a csapvizet a magyar A magyar lakosság 85 százaléka fogyaszt csapvizet, és a felnőttek több mint háromnegyede elégedett is a víz minőségével - közölte a Magyar Víziközmű Szövetség (MaVíz) saját megbízásából készített felmérésének eredményeire hivatkozva. Magyarországon a szomszéd országokhoz és más európai uniós tagállamokhoz viszonyítva pozitívabb képet mutat az ivóvíz értékelése a lakosság körében - olvasható a közleményben. A víziközmű szövetség szerint ez annak is köszönhető, hogy a csapvíz az ország legalapvetőbb és legszigorúbban ellenőrzött élelmiszere. Ugyanakkor a többség hasonlónak, vagy jobbnak véli a lakóhelyén elérhető ivóvizet, mint az ország más területein lévőt - derült ki a felmérésből. A megkérdezettek szerint az ivóvíz legmeghatározóbb előnyei környezetkímélőségében és a kedvező árában rejlenek. (A kontinens fontos édesvízkészletét képző alpesi gleccserek, tavak és források már most fogyóban vannak egyes vidékeken, a gleccserek fokozódó olvadása pedig végleg elzárhatja a csapot.) A MaVíz a közleményben kiemeli, hogy ivóvíz csak olyan víz lehet, amely eleget tesz a jogszabályban rögzített szigorú határértékeknek. Ez azt jelenti, hogy mintegy kétszáz alkotóelem jelenlétének felső határértéke jogszabályban rögzítve van. Ezen előírásnak Magyarországon az összes csapvíz megfelel, amelyet a szolgáltatók és a hatóságok a fogyasztási pontokon is ellenőriznek - hangsúlyozza a közlemény. A Magyar Víziközmű Szövetség mintegy 100 vízi közművet üzemeltető tagszervezete a magyarországi vízi közmű szolgáltatás 95 százalékát, további több mint 100 tagszervezete a magyarországi vízipart, kereskedelmet és annak üzleti hátterét képviseli. (Néhány évtizeden belül hazánk - vízbázisának köszönhetően - stratégiai fontosságú országgá válhat - mondta még májusban Kurdi Viktor, a Magyar Víziközmű Szövetség elnöke.) A hó-nap vicce Egy fiatalasszony mutatja az új nyakláncát a barátnőjének, amin egy kinyitható szív medál lóg. Hű, de szép! - csodálja a barátnő. És tartasz benne valami emléket? Igen, a férjem hajszálát. De hiszen a férjed még él! Igen, de a haja már csak emlék.

11 2012. FEBRUÁR 11 Családok, baráti társaságok figyelem!!! Ajánlatunk biztosítja, hogy a Balaton mellett, gyönyörű környezetben, kényelmes körülmények között pihenhessék ki magukat családjukkal együtt, korrekt árakon. Kedvezményes üdülési ajánlat szakszervezeti tagoknak Alsóörsön az Aranysas Hotelben! Időtartam: június 1. szeptember 15. Turnusok: vasárnap 14 órától szombat 10 óráig (6 éjszaka) Elhelyezés: Két vagy háromágyas zuhanyzós, hűtőszekrénnyel, televízióval felszerelt szobákban Ellátás: büféreggeli Ár: (szállás reggelivel): Kétágyas szoba: Ft ( Ft/fő/éj) Háromágyas szoba: Ft Idegenforgalmi Adó: Ft/fő/éj 18 éves kor felett, a helyszínen készpénzben fizetendő Az ár az alábbiakat tartalmazza: ÁFA, zárt parkoló, széf, grillezési lehetőség, wi-fi, asztalitenisz, élő csocsó, röplabda pálya ingyenes használata! hív6sz! A gyorsabb és rugalmasabb ügyintézés érdekében ismételten közöljük a tisztségviselõink közvetlen! telefonszámait és címeit: KÖZPONTI TELEFONSZÁMAINK: Dr. Laboda József elnök cím: Enzsöl Róbert érdekvédelmi alelnök cím: Nagy Miklós szervezési alelnök cím: Szentgyörgyi Mihály PML alelnök (fax/üz.rögz.) cím: Hegedűs István TEB alelnök és Káré István a Szakági Tanács elnöke cím: Tislér Gábor forgalmi alelnök Bátori István forgalmi referens cím: Kanzler Ferenc szervezési referens Fehérné Ragcsák Andrea irodavezető (üzemi tel./fax/üz.rögz.) cím: Matáv automata fax: városi fax/üzenetrögzítõ: TERÜLETI KÉPVISELÕINK TELEFONSZÁMAI Budapest Fajka János (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Káré István (TEB) fax/üz.rögz: Pintér Miklós (Forg.) 06-22/ fax: 06-22/ Debrecen Papp Zoltán (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Horváth Imre (TEB) mobil: 06-30/ fax/üz.rögz: Dobos Bertalan (Forg.) fax: Miskolc Kolozsvári Sándor (PML) fax/üz.rögz: mobil: 30/ Szemán Dénes (TEB) fax.: Szuromi Jánosné (Forg.) fax.: Pécs Furulyás Róbert (Forg.) fax: mobil: 30/ Bihary Ferenc (TEB) fax: Karafiát Csilla (PML) fax: Szeged Kapitány András (Forg) fax: mobil: 30/ Darányi Zoltán (PML) fax: Seprenyi József (TEB) fax: Szombathely Kamondi Miklós (Forg.) fax: mobil: 30/ Süle István (PML) fax/üz.rögz: Németh Csaba (TEB) fax: Hanzmann Károly (GySEV) fax/üz.rögz: cím: vagy Kedvezményes üdülési ajánlat szakszervezeti tagoknak Alsóörsön az Aranysas Bungalowban! Időtartam: június 1. szeptember 15. Turnusok: vasárnap 14 órától szombat 10 óráig (6 éjszaka) Elhelyezés: 5 személyes, 2 szobás, zuhanyzós, hűtőszekrénnyel felszerelt faházakban Ellátás: büféreggeli Ár: (szállás reggelivel): Ft / turnus / 4 fő ( Ft/fő/ éj) Idegenforgalmi Adó: Ft/fő/éj 18 éves kor felett, a helyszínen készpénzben fizetendő Az ár az alábbiakat tartalmazza: ÁFA, zárt parkoló, széf, grillezési lehetőség, wi-fi, asztalitenisz, élő csocsó, röplabda pálya ingyenes használata! További kedvezmény: Az 5. fő szállása 12 éves korig ingyenes Ahhoz, hogy a fenti kedvezményeket igénybe vehesse, csupán arra van szükség, hogy a megrendelők között legalább egy fő szakszervezeti tag legyen, valamint hogy május 15-ig kiválassza az Önnek megfelelő időpontot, írásban megrendelje és kifizesse a nyaralás árát. További felvilágosítást a 06/ es telefonszámon, illetve az címen kérhet. Szeretettel várjuk!

12 12 Alapítvány a Pályavasutasokért FEBRUÁR Mottó: Aki kapni akar, tanuljon meg adni! Lao-Ce A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete (PVDSz) 2000-ben megalapította, az Alapítvány a Pályavasutasokért alapítványt. Az alapítvány célja, hogy az amúgy is nehéz anyagi körülmények között élõ pályavasúti munkavállalókat a rendkívüli élethelyzetekben támogassa! Az alapítvány támogatásáért elsõsorban PVDSz tagok pályázhatnak. Az alapítvány kuratóriuma három havonként tartott ülésein bírálja el a beérkezett kérelmeket, pályázatokat. A benyújtott pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: a kérelmezõ adatait a kérelem rövid indoklását, valamint az indoklást alátámasztó dokumentumokat a munkáltató kereseti igazolását (házas- illetve élettárs kereset igazolását is!) az igényelt összeget a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata, vagy iskolalátogatási bizonyítvány Az alapítvány számlaszáma: OTP Bank Zrt , Adószám: Cím: 1142 Bp., Teleki Blanka u Tel./fax/üz.rögzítõ: 06-1/ ; vasútüzemi: tel./fax/üz.rögzítõ: Szakszervezetünk alapítványa a Munka törvénykönyve a alapján a MÁV Csoport és GyE- SEV Zrt. munkavállalói esetében a szándékos károkozás kivételével maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig megtéríti a PVDSz-tagok kártérítési kötelezettségét amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki. TÉGED IS ÉRHET BALESET! Széleskörû szolgáltatás rendkívül alacsony díjért! A PVDSz tagok részére! SZOLGÁLTATÁSOK RÁADÁS! A csomag B csomag 600 Ft/hó 800 Ft/hó ÉLETBIZTOSÍTÁS bármely okból bekövetkezõ halál esetén Ft Ft BALESETI HALÁL esetén plusz! Ft Ft BALESETI ROKKANTSÁG már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft KÖZLEKEDÉSI BALESETI maradandó egészségkárosodás már 1%-tól 100%-ig arányosan Ft Ft BALESETI CSONTTÖRÉS csonttörés, csontrepedés esetén Ft Ft BALESETI ÉGÉS legalább II.fokú, a testfelület min. 5%-ára kiterjedõ égés esetén Ft Ft BALESETI MÚLÉKONY SÉRÜLÉS 28 napot meghaladó baleseti táppénz esetén Ft Ft BALESETI KÓRHÁZI NAPI TÉRÍTÉS legalább 5 nap elérése után - az 1-50 nap között - naponta Ft Ft BETEGSÉGI KÓRHÁZI ÁPOLÁS legalább 5 nap elérése után - az 5-25 nap között - naponta Ft Ft BALESETI MÛTÉT esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft BETEGSÉGI MÛTÉTI térítés esetén, súlyossági fok szerint, a biztosítási összeg %-a Ft Ft KRITIKUS BETEGSÉGEK BEKÖVETKEZÉSE szívinfarktus, rákos megbetegedés, agyi érkatasztrófa, koszorúér áthidalási mûtét (by-pass), szervátültetés, veseelégtelenség Ft Ft BELÉPÉSI FELTÉTELEK: - PVDSz tagsági viszony - a tag rendelkezzen lakossági folyószámlával - a belépési korhatár 18 éves kortól 60 éves korig terjed, kivéve aki nyugellátásban illetve nyugdíjszerû ellátásban részesül - családtag is beléphet EGYÉB TUDNIVALÓK: - ez egy csomag, 12 szolgáltatással - belépés után azonnal indul a biztosítási védelem (kivéve a betegségi kockázatoknál 1 hónap, a kritikus betegségeknél pedig 3 hónap a várakozási idõ) - a biztosítás kiterjed a munkaidõre, illetve azon kívül a nap 24 órájára, és a világ országaira - a belépés rendkívül egyszerû, hiszen nem kell több helyen is ügyintézni, ugyanis a PVDSz mindent elintéz - a kárrendezés is a PVDSz-en keresztül történik - a kifizetett biztosítási összegek teljes mértékben adó és járulékmentesek - a kifizetett biztosítási összegeket saját címre vagy folyószámlára utalja a biztosító - az éves befizetett összegrõl adóigazolást adunk, amely csökkenti a tag adóalapját - folyamatos biztosítási díjfizetés szükséges a biztosítás fenntartása érdekében BÕVEBB FELVILÁGOSÍTÁST a PVDSz és a es telefonszámain lehet kérni és kapni, hétköznap óra között. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének havi lapja Kiadja a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Felelõs kiadó: Dr. Laboda József, elnök (tel.: ), Fõszerkesztõ: Nagy Miklós, alelnök: (tel.: ), Tervezõszerkesztõ: Györgyné Pekár Éva Szerkesztõség: 1142 Bp. Teleki Blanka u Telefon/fax/üz.rögzítõ: 06-1/ , vasútüzemi tel./fax/üz.rögzítõ: , és Internet: Meg nem rendelt kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza, az anyagok rövidítésének jogát fenntartjuk! Nyomás: Pannónia-Print Kft., 1139 Budapest, Frangepán u Tel.:

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról .../2014.SZK. Együttműködési Megállapodás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2014. január 22. Jelen megállapodást aláíró felek

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás a 2011. évre a. MA V Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás a 2011. évre a. MA V Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról Együttműködési Megállapodás a 2011. évre a, MA V Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2011. január 18. A megállapodást aláíró felek egyetértenek abban,

Részletesebben

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16.

K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL JANUÁR 16. K-360/2010. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2010. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2010. JANUÁR 16. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság 2010.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők

1. Az MVM Paks II Zrt. küldetése. 2. Foglalkoztatás. 3. Vezető tisztségviselők Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Paks II Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a

Részletesebben

Érkezik a megemelt bér!

Érkezik a megemelt bér! Érkezik a megemelt bér! A március havi fizetésekkel mindenki megkapja megemelt bérét január 1-ig visszamenőleg, miután a szakszervezetek és a MÁV csoport megegyezésének köszönhetően és a tulajdonos régóta

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Hatályba lépés: április 26.

Hatályba lépés: április 26. Vodafone Magyarország Zrt. LAKOSSÁGI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2017. április 26. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Lakossági Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások

Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Lakossági Általános Szerződési Feltételek 5/A Melléklet Domino lezárt Előre fizetett (Domino) mobil szolgáltatások Lezárt díjcsomagok, díjak, díjazások Tartalomjegyzék 1. L E Z Á R T D Í J C S O M A G

Részletesebben

2008. évi foglalkoztatási megállapodás. A megállapodás időbeni hatálya 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig szól.

2008. évi foglalkoztatási megállapodás. A megállapodás időbeni hatálya 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig szól. I. A Megállapodás hatálya 2008. évi foglalkoztatási megállapodás A megállapodás időbeni hatálya 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig szól. II. Együttműködés a foglalkoztatási tervek és intézkedések

Részletesebben

Megszületett a évi bérmegállapodás

Megszületett a évi bérmegállapodás Megszületett a 2017. évi bérmegállapodás A Rail Cargo Hungaria és a szakszervezetek (VDSZSZ, VSZ, MTSZSZ, MOSZ) hosszú előkészítő munka és többhetes tárgyalássorozat eredményeként december 8-án aláírták

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Középtávú Együttműködési Megállapodás. a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET

Középtávú Együttműködési Megállapodás. a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET Középtávú Együttműködési Megállapodás a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET 2015. december A megállapodást aláíró felek egyetértenek abban,

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról...

2014/16. SZÁM TARTALOM. 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2014/16. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 35/2014. (III. 17. MÁV-START Ért. 16.) sz. vezérigazgatói utasítás az étkezési Erzsébet-utalvány juttatásáról... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 35/2014. (III. 17. MÁV-START

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése

A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT A Kollektív Szerződés alkalmazásának elősegítése A vasúttársaságoknál alkalmazott Kollektív Szerződések ismertetése KSZ kötési technikák és szabályozási kérdések Előadó:

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés:

Tartalom. Kérdés: Javaslat: Megjegyzés: 1 Tartalom Kérdés:... 1 Javaslat:... 1 Megjegyzés:... 1 Villanyszerelőknek korlátlan... 2 Lakosságnak, korlátlan... 5 Villanyszerelőknek, lakosságnak másodperc alapú... 8 Kérdés: Hogy, hol lehet szerződést

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz

Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Adatlap a 2017/18. évi szociális pályázathoz Beérkezési határidő: 2017. Március 30. Kérjük, az Adatlapot a valóságnak megfelelően töltse ki, mert az igazságos elbírálás csak így garantálható. Az Adatlap

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( )

A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke ( ) A Munkaügy a közoktatásban című kézikönyv összes eddig megjelent köteteinek tartalomjegyzéke (2012 2016) Lezárva: 2016. szeptember A A foglalkoztatást meghatározó jogszabályok A 1 A nemzeti köznevelési

Részletesebben

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31.

Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ évi támogatási lehetőségeiről. Janovics László igazgató Pécs, január 31. Tájékoztató a bérkompenzációról és a Munkaügyi Központ 2012. évi támogatási lehetőségeiről Janovics László igazgató Pécs, 2012. január 31. Jogszabályi háttér: Elvárt béremelés jogszabályi háttér 2011.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Csomád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2004. (XII.06.) számú rendelete A Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői, közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről A 9/2005.(XII.06.)

Részletesebben

Gy /2008. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL DECEMBER 30.

Gy /2008. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL DECEMBER 30. Gy. 8-681/2008. MEGÁLLAPODÁS A MÁV ZRT. 2009. ÉVI BÉRINTÉZKEDÉSEIRŐL ÉS A BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK FELTÉTELEIRŐL 2008. DECEMBER 30. 1 A MÁV Zrt. és az aláíró szakszervezetek megállapodnak, hogy a Társaság

Részletesebben

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására?

1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2 1/ Ismertesse az egyéni vállalkozásról szóló 1990.évi V. törvény hatályát! Ki jogosult egyéni vállalkozás alapítására? 2/ Ismertesse a vállalkozói igazolvány kérelmére vonatkozó előírásokat, eljárásokat,

Részletesebben

Vállalati bérezési politika

Vállalati bérezési politika Vállalati bérezési politika A 75/2009 (VIII.29.) Kormányrendelet alapján a Társaság közzéteszi az alábbi információkat, figyelemmel az Alkotmány 59. () bekezdésében, a személyes adatok védelméről és a

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett.

új jogszabály jön vagy módosítják a következőt. A tulajdonjog a legteljesebb dologi jog, a legfőbb hatalom a dolog felett. Jogszaba lyok hata lyok Személyi hatály o Mely személyekre vonatkozik. Területi hatály o Mely földrajzi területekre vonatkozik. Időbeni hatály o Mely időintervallumban hatályos az adott jogszabály. Megváltozhat,

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE. a Képviselő-testület szeptember 15-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE. a Képviselő-testület szeptember 15-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások költségelvű lakbér fizetés melletti bérbeadási

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről

Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács december 20-i üléséről 1997. év Tájékoztató az Érdekegyeztető Tanács 1996. december 20-i üléséről Napirend előtti felszólalásában a munkavállalói oldal a szervezkedési szabadságot veszélyeztető és a munka világát szabályozó

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - az INNOVO-PATAK Sárospataki Városfejlesztő

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

Törvények évi a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény évi LXXXIV. az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről Törvények 2007. évi a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. CLXI. módosításáról 2007. évi CXXVI. egyes adóek módosításáról 2007. évi LXXXIV. a rehabilitációs járadékról 2006. évi XCVII. az egészségügyben

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában E L Ő T E R J E S Z T É S 20. a Képviselő-testület 2016. március 24-i soros ülésére a Javadalmazási Szabályzat elfogadása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A 2016. február 11-i képviselő-testületi

Részletesebben

Utasítások TARTALOM. 14. szám 131. évfolyam augusztus 26.

Utasítások TARTALOM. 14. szám 131. évfolyam augusztus 26. 14. szám 131. évfolyam 2016. augusztus 26. TARTALOM Utasítások oldal Utasítások oldal 34/2016. (VIII. 26. MÁV Ért. 14.) EVIG sz. utasítás Az Együttműködési megállapodásban rögzített foglalkoztatási nehézségek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2005. (II. 1.) ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2005. (II. 1.) ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 24501/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 4/2005. (II. 1.) ÖR. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések

Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések A foglalkoztatás fejlesztés helyzete, céljai Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében Munkáltatói igények, foglalkoztatási stratégiák, együttműködések Kisvárda, 2017. január 23. Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

A ténylegesen megvalósuló létszámcsökkenés a MÁV Zrt.-nél 2010-ben az alábbiak szerint alakult: Csökkenés (fõ) 2010.XII. 31. (fõ)

A ténylegesen megvalósuló létszámcsökkenés a MÁV Zrt.-nél 2010-ben az alábbiak szerint alakult: Csökkenés (fõ) 2010.XII. 31. (fõ) XIII. évfolyam 2. szám Lapzártát követően január 18-án megszülettek a megállapodások a munkabérek emeléséről, a Kollektív Szerződés módosításáról és a 2011-es foglalkoztatási kérdésekről a MÁV Zrt. vezetésével.

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben