2012. FEBRUÁR FEBRUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR"

Átírás

1 2012. FEBRUÁR február XIV. évfolyam 2. szám VÉT HÍREK Elhúzódó tárgyalások Még február elején is tartott a huzavona: Hogyan induljanak neki a vasutasok a 2012-es évnek. Részmegállapodások születtek a nettó keresetek megőrzéséhez szükséges bérkompenzációról és a jogszabályi változások által lehetővé tett foglalkoztatási eszközrendszer június 30- ig történő meghosszabbításról, de a VBKJ keret növelése számunkra érthetetlen módon igen nyögve-nyelősen haladt. Megállapodás a bérkompenzáció végrehajtásáról: Mértéke és eleme: A MÁV Zrt. a nettó keresetek nominális szintjének változatlanságát biztosítja az alacsony és közepes kereseti kategóriákban, ennek érdekében a Ft/fő/hó alatti jövedelemmel rendelkező munkavállalók vonatkozásában az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelő alapbéremelést hajt végre. FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról nyomtatvány lapunk 6. oldalán megtalálható. Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma Táblázat a bérkompenzációról évi jövedelem* (Ft/hó) évi személyi alapbéremelés (Ft/hó) * alapbér+ műszakpótlék Az alapbéremelés személyi hatálya: A december 31-én és január l-én egyaránt statisztikai állományban teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók, akik Ft/fó/hó alatti jövedelemmel rendelkeznek. Vetítési alapja: Az alapbéremelés személyi hatálya alá tartozó munkavállalók december 31- én érvényes havi jövedelme. A végrehajtás időpontja: január l-jei hatállyal, a januári bérek kifizetésével együtt, a februári bérfizetési napon. További intézkedések: A teljes munkaidős foglalkoztatású munkavállalókra január l-jétől személyi alapbér sávminimumokat és sávmaximumokat, illetve az ajánlott bérrendszeri személyi alapbér minimumokat a 2. oldalon található táblázat szerint kell alkalmazni. A személyi alapbér minimumok figyelembe veszik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló jogszabályokat. Figyelemmel a kiemeit munkakörökre, valamint a MÁV -nál eltöltött munkaviszony időtartamára (5 év alatt, 5-15 év között, 15 év felett) a 6-17 munkaköri kategóriákban évi ajánlott munkaköri bérrendszeri személyi alapbér minimumok kerülnek meghatározásra 2. oldalon található táblázat szerint. A sávminimumra való ráállás (alulról történő felzárkóztatás) kötelező. MÁV -nál eltöltött munkaviszonynak a munkavállaló személyi adatai között január l-jén nyilvántartott MÁV (folytatás a 2. oldalon...)

2 2 (folytatás az 1. oldalról...) munkaviszony számít (MÁV munkaidő kezdete), amely kizárólag a MÁV Zrt.-nél vagy többségi tulajdonú társaságainál töltött, a MÁV Zrt. által egyéni vagy kollektív megállapodással folyamatosnak elismert munkaviszonyt jelenti. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a MMK-hoz rendelt személyi alapbérsávok minimum értékét a foglalkoztatás időarányában kell meghatározni. A személyi alapbér megállapítása: Az újfelvételes munkavállalók tekintetében a sávminimumon történik. Azon, nem újfelvételes munkavállalók esetében, akik a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek megfelelnek, az ajánlott munkaköri bérrendszeri minimumon történik a MÁV-nál eltöltött munkaviszony időtartamának megfelelően; Azon munkavállalók esetében, akik a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek nem felelnek meg (pl.: előírt munkatapasztalat, munkakörhöz előírt szakmai vizsga hiányzik) a sávminimumon történik. Új bértábla A bérkompenzáció végrehajtása szükségessé teszi a MÁV Zrt. besorolási és bértarifa rendszerének módosítását is. Ezzel a munkáltató egyetértett, ennek ellenére egyelőre csak a minimálisan szükséges korrekciót végezte el. Az egyes munkaköri kategóriákhoz tartozó bérminimumok az alábbiak szerint alakulnak: MÁV munkaköri kategória Szakszervezetünk és a munkáltató között egyetértés van abban, hogy a bértáblázatot a bérkompenzációt követően ismételten át kell tekinteni és a szükséges változásokat végre kell hajtani. Megállapodás foglalkoztatási kérdésekről: A megállapodást aláíró felek egyetértenek abban, hogy közös érdekeik a MÁV Zrt. által nyújtott szolgáltatások minőségének emelésén és működési hatékonyságának növelésén keresztül elérni a vasúti közlekedésnek a közösségi közlekedésen illetve az árufuvarozási piacon belül megvalósuló minél nagyobb térnyerését, amely növeli a vasutas munkavállalók foglalkoztatás biztonságát és társadalmi megbecsülését is. Az együttműködési megállapodás megfelelő keretet teremt a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, ezáltal eredményesen szolgálja mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket. A munkáltatói, valamint a munkavállalói érdekek összehangolása érdekében az aláíró felek a MÁV Zrt.-nél a foglalkoztatás, a munka- és egészségvédelem, valamint a munkaügyi kapcsolatok terén az alábbi megállapodást kötik. 1. A megállapodás hatálya A megállapodás az aláírásának napjától június 30. napjáig hatályos. 2. Együttműködés a foglalkoztatási tervek és intézkedések vonatkozásában Személyi alapbér minimumok a MÁV-nál eltöltött idő alapján 5 év alatt 5-15 év 15 év felett kiemelt kiemelt kiemelt kiemelt kiemelt kiemelt FEBRUÁR 2.l. A MÁV Zrt. a évre vonatkozó üzleti tervének jóváhagyását követő hónap végéig a Munkáltató tájékoztatja az aláíró szakszervezeteket az elfogadott létszámtervéről. A létszám és a foglalkoztatás jellemzőinek alakulásáról a negyedéves tény adatok rendelkezésre állását követően a Munkáltató tájékoztatja az aláíró szakszervezeteket. 2.2.A munkavállalók foglalkoztatására ható munkáltatói intézkedések tervezetének véleményeztetése jogilag szabályozott módon történik. Ennek keretében a Munkáltató szükség esetén bemutatja a tervezett technológiai módosításokat, azok foglalkoztatásra és gazdálkodásra gyakorolt hatásait. 3. A hosszú távú foglalkoztatást biztosító programok 3.1. A Munkáltató a meglévő munkavállalók folyamatos szakmai képzésén keresztül tanulmányi szerződéskötéssel támogatja azt, hogy több munkakör ellátására is alkalmas munkaerő állomány jöjjön létre, mellyel a rugalmasabb foglalkoztatáson keresztül lehetővé teszi a jelentkező foglalkoztatási gondok megelőzését A Munkáltató olyan modulrendszerűen kialakított képzéseket alkalmaz, amely a munkakörök egymásra épülésével összhangban biztosítja szakmai ráképzésekkel a munkavállalók részére új munkakör elsajátítását A Munkáltató a munkaviszony létesítésének eljárásrendjét A MÁV Zrt. munkakör elemzési, értékelési és besorolási rendszerének működtetéséről, a személyi alapbér megállapítás szabályairól tárgyú utasításban szabályozza. A várható foglalkoztatási nehézségek felmerülése esetén a munkáltató felvételek korlátozásával biztosítja, hogy a meglévő, megfelelő végzettségű, képzettségű, szakmai tapasztalattal rendelkező és egészségileg alkalmas munkaerő állományból legyen pótolva a természetes fogyás okozta létszámcsökkenés A munkaerő felvételek során a Munkáltató törekszik a magasabb végzettségű munkavállalók alkalmazására, hogy az esetleges technikai, technológiai változások esetén a létszámban lévőkből is kialakítható legyen a magasabb technikai színvonal kezelésére is alkalmas munkaerő állomány A vállalaton belül az egyes egységek területileg eltérő munkaerő-piaci környezetének kiegyenlítése érdekében munkásszállás biztosításával növeljük a munkavállalók mobilitását. 4. Foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalmazott eszközök 4.1. Munkaerő-piaci szolgálat A Munkáltató belső munkaerő-piaci szolgálatot működtet. A MÁV Zrt. honlapján, Karrier Portálon jeleníti meg a megüresedő munkaköröket (kereslet) és hozzájárulásuk esetén itt rögzíti a létszám racionalizálásban érintett munkavállalók adatait. A Munka- (folytatás a 3. oldalon...)

3 2012. FEBRUÁR 3 (folytatás a 2. oldalról) erő-gazdálkodási szervezet és a humán partnerek közreműködésével valósul meg a kereslet-kínálat megfeleltetése, az érintettek MÁV Zrt.-n belüli új munkakörben történő elhelyezkedésének elősegítése. A humán partnerek gondoskodnak az üres álláshelyek közzétételéről (szórólap, hirdetmény) a területükhöz tartozó szervezeti egységeknél. szolgálati helyeken. Ezen túl a Munkáltató a vállalatcsoporton belüli üres álláshelyek feltárására és erről az érintett munkavállalók tájékoztatására is intézkedéseket tesz Más munkakör felajánlása A MÁV Zrt. jelen megállapodás hatálya alatt nem tervezi a foglalkoztatottak számának jelentős csökkentését. Amennyiben különösen műszaki fejlesztés, technológiaváltás, megrendelés-állomány csökkenés, az ügyviteli folyamatok átalakítása hatékonyság növelés következtében foglalkoztatási gondok keletkeznének, az érintett munkavállalók részére lehetőség szerint másik, méltányos tovább foglalkoztatást jelentő munkakört kell felajánlani. A felajánlott másik munkakör akkor felel meg a méltányosság követelményének, ha: a munkakörre előírt képzettségi szint megfelel a munkavállaló által betöltött munkakör képzettségi szintjének, a munkavállaló a munka elvégzésére egészségileg alkalmas, a munkahely és lakóhely (tartózkodási hely, munkásszállás) közötti napi közlekedési idő oda-vissza a 4 órát - kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 2 órát - nem haladja meg, beleértve a települése belüli közlekedési időt is, a várható személyi alapbére eléri az utoljára betöltött munkakörben elért személyi alapbér 90 %-át Felmondási korlátozás Az 50. életévét betöltött, de saját jogú nyugdíjra nem jogosult munkavállalók munkaviszonyát a Munkáltató oldalán felmerült okból, munkáltatói rendes felmondással a MÁV Zrt., kizárólag egyedi elbírálás alapján szüntetheti meg Ösztönzött nyugdíjazás Az Mt. 87/A. -a alapján nyugdíjasnak nem minősülő, de korhatár előtti ellátásra, illetve a nők jogszabály alapján elismerhető 40 éves jogosultsági időtartam alapján teljes összegű öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett munkavállalók részére a Munkáltató 4 havi átlagkeresetnek megfelelő összegű juttatást biztosít, amennyiben nyugdíjra vagy korhatár előtti ellátásra való jogosultságukra tekintettel kérik munkaviszonyuk megszüntetését és ez a Munkáltató foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel összhangban van. (a munkaviszony megszüntetését követően pozíciójuk nem, vagy csak olyan másik munkavállalóval tölthető be, akinek a munkaviszonyának fenntartása a Munkáltató működési körében felmerült okból került veszélybe) MÁV-ESÉLY program Munkáltató a pozíciója megszűntetése okán érintett 45. életévét betöltött nők és férfiak részére biztosítja a MÁV-ESELY programban való részvételt 3 havi. átlagkeresetnek megfelelő juttatás mellett az utolsó belépéstől számított 10 év MÁV Zrt-nél töltött. vagy ilyennek elismert munkaviszony megléte esetén MÁV-ÉVEK program Munkáltató a létszámleépítésben érintett, legalább 15 évi folyamatos MÁV Zrt.-nél töltött, vagy ilyennek elismert munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók részére - legfeljebb a korhatár előtti ellátásra, illetve a teljes öregségi nyugdíjra való jogosultságig - biztosítja a MÁV-ÉVEK programban való részvétel lehetőséget, 3 havi átlagkeresetnek megfelelő többlet juttatás figyelembe vételével, amennyiben legfeljebb a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban rögzített felmondási idő, végkielégítés és az ezek idejére járó szabadság időtartama hiányzik életkorban és/vagy szolgálati időben a jogosultság megszerzéséig. 4.7 Atipikus foglalkoztatás A Munkáltató működési körében felmerült okból történő munkaviszony megszűntetéssel veszélyeztetett munkavállalók esetében a munkáltató megvizsgálja a foglalkoztatás fenntartásának lehetőségét atipikus foglakoztatás bevezetésével Képzési támogatás A Munkáltató azon foglalkoztatási nehézséggel érintett munkavállalók részére, akiknek nem tud belső átképzéssel végzettségüknek, képzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak illetve egészségi alkalmasságuknak megfelelő, betölthető munkakört felajánlani, a munkaerőpiacon esélyeik növelése érdekében a munkavállalók által kiválasztott külső (MÁV Zrt. szervezetén kívüli) - legfeljebb hat hónap időtartamú képzés költségeit (tanfolyami díj, vizsgadíj, vagy regisztrációs díj) legfeljebb Ft.-ig kifizeti. 5. Munka- és egészségvédelem 5.1. Stratégiai célok A munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos foglalkoztatás a érdekében továbbra is cél: - a munkabalesetek számának és súlyosságának folyamatos csökkentése; - a meglévő kedvezőtlen munkakörülményekből és munkakörnyezetből eredő kockázatok folyamatos feltárása és mérséklése; - a műszaki színvonal emelése (korszerű gépek, berendezések beszerzése és használatba vétele stb.) Célkitűzések, konkrét feladatok A stratégiai célok elérése érdekében a MÁV Zrt.: a nehéz fizikai munkát végző, nagy terhelésnek kitett munkavállalók munkaképesség csökkenésének megelőzése érdekében a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggö munkakörökben foglalkoztatottak részére a Munkáltató egészségmegőrző programot működtet: az egészségmegőrző programon felül lehetőségeihez mérten kiemelt kockázatú munkakörökben foglalkoztatottak részére védőoltások révén biztosítja egészségük megtartását; valamennyi munkahelyen törekszik az ergonómiai és klimatizálási követelmények érvényesítésére; a képernyős munkahelyeknél a jogszabályoknak megfelelő követelményeket érvényesíti, a jogszabálynak megfelelően az üzemi közlekedési utakon, technológiai területeken keletkező, a közlekedés biztonságát súlyosan és közvetlenül veszélyeztető botlásveszélyek megszüntetésére soron kívül intézkedéseket tesz; üzemi és szociális helyiségekben megfelelő higiéniai feltételeket biztosít. A megállapodás záró rendelkezései között szerepel az is, hogy a Munka Törvénykönyve változásával összhangban májusától tárgyalásokat folytatunk egy új foglalkoztatási megállapodás megkötéséről. Béren kívüli javadalmazás: A tárgyalások elhúzódását a VBKJ keret összegen történő hosszadalmas huza-vona okozta. Nem teljesen világos okok miatt a tulajdonos semmi szín alatt nem akart hozzájárulni a 2011-es forintos keret növeléséhez, pedig ez egyértelműen havi forintot meghaladó jövedelem csökkenést okozott volna. Végül az a kompromisszumos megoldás született, hogy valamennyi munkavállaló a Kollektív Szerződés módosításával havi 5 000,-ft (évi ,-ft) étkezési (Erzsébet) utalványt kap alanyi jogon a ,-forintos VBKJ keret mellett. A megoldás biztosítja a évi keret nettó értékének megőrzését. A munkavállalók április hónapban kapják kézhez az első félévre járó utalványokat (30 000,-).

4 4 Bár az új Munka Törvénykönyve (Mt) csak július 1-én lép hatályba, átmenetileg január 1-től is - módosult az Mt. számos apróbb, a munkavállalók nagyobb csoportját nem érintő, technikai változás mellett igazából egy olyan változás történt, mely sok munkavállalót érinthet. Ez a rendelkezés a gyermekek után járó pótszabadság igénybevételét érinti: Minden, amit tudni akarsz a gyermekek utáni pótszabadságról, de eddig még nem merted megkérdezni. A hatályos Munka Törvénykönyve január 1. napjával történt módosulását és a július 1. napjától hatályos új Mt. megjelenését követően több gyakorlati, jogalkalmazási kérdés vetődött fel a gyermekek utáni pótszabadság kapcsán december 31. napjáig hatályos rendelkezés: 132. (2) A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti január 1. napjától hatályos rendelkezés: 132. (2) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A évi I. törvény (új Mt.) már kihirdetett rendelkezései: 118. (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. (2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. Ez még nem az új (3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti (1) E törvény alkalmazásában c) gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek, i) gyermekét egyedül nevelő munkavállaló: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. Az ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján a következőket lehet megállapítani: december 31. napjáig a gyermek nevelésében nagyobb szerepet játszó szülőt illette meg a pótszabadság, így a gyermektől külön élő szülő ebben a tekintetben jogosultként szóba sem kerülhetett. A házastársa gyermekét nevelő személy esetében a pótszabadság esetleges igénybevételére vonatkozó jogosultság kapcsán a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának MK 100. számú állásfoglalása tartalmazza a ma is irányadó bírói gyakorlatot. Gyakran merül fel az a kérdés, hogy az Mt ának (2) bekezdése biztosított pótszabadságra vonatkozó jog megilleti-e azokat a munkavállalókat is, akik gyermeket örökbe fogadnak, illetve háztartásukban állami gondozott gyermekek nevelését és gondozását hosszú időn átvállalják. Az örökbefogadó az örökbe fogadott gyermek nevelésével és eltartásával kapcsolatos terhet átvállalja, ezért indokolt, hogy ugyanazt a kedvezményt élvezze, mint a vér szerinti szülő. Az állam által nyújtott térítési díj mellett a nevelőszülő is köteles mindent megtenni a gyermek gondozása és nevelése érdekében. Ennek maradéktalan teljesítéséhez biztosítani kell számára ugyanazokat a feltételeket, amelyek megilletik a saját gyermekét nevelő dolgozó nőt (apát). Ebből következik, hogy - a felhívott jogszabály helytálló értelmezése szerint - a szóban levő kedvezmény az állami nevelt gyermek nevelését vállaló és ellátó munkavállalót is megilleti, valamint azt a munkavállalót is, aki a gyermek nevelését és gondozását egyéb okból vállalta, és ténylegesen teljesíti (pl. családi kapcsolat). A fenti esetekben, vagyis ha a gondozó jogosult a pótszabadságra, az a vér szerinti szülőt nem illeti meg FEBRUÁR Ezek alapján tehát amennyiben a pótszabadság esetleges igénybevételére a gyermek vér szerinti szülője mellett a nevelésében ténylegesen részt vevő másik személy (pl. a gyermek édesanyjának házastársa) is jogosult lehetett, annak konkrét felhasználásáról a kettejük által meghozott és a munkáltató(ik) felé bejelentett döntésüket kellett irányadónak tekinteni január 1. napjától a jogalkotói szándék szerint előre akarták hozni az új, július 1. napjától hatályos Mt. azon rendelkezésének bevezetését, hogy mindkét arra jogosult igénybe vehesse a pótszabadságot. Az Mt. módosítása során azonban csak az Mt a változott meg, de nem emelték át az időközben kihirdetett, de még nem hatályos törvény értelmező rendelkezését a gyermek fogalmát illetően. Ezáltal a pótszabadságra jogosult maradt a korábbi szabályok alapján meghatározható mindkét személy és nekik nem is kell immár dönteniük arról, hogy a pótszabadságot melyikük használja fel, hiszen azt mindketten megtehetik. Rajtuk kívül azonban mivel a hatályos rendelkezés szerinti feltétel csupán az, hogy a munkavállalónak 16 évesnél fiatalabb gyermeke legyen jogosulttá vált a gyermekkel egyébként nem együtt élő másik vér szerinti szülő is, hiszen a szabályozás semmilyen kizáró rendelkezést nem tartalmaz július 1. napjától - feltéve, hogy a kihirdetett törvény a hatálybalépésig e vonatkozásában nem módosul újra ismételten visszaáll az a helyzet, hogy gyermek utáni pótszabadságot csak az új Mt (1) bekezdése alapján közös háztartásban nevelt gyermek után lehet igénybe venni. A gyermeküket saját háztartásukban nevelő mindkét szülő jogosult lesz tehát a pótszabadságra, nem kell tehát nekik erre az egyiküket közös akaratukból kijelölniük. A jogosultak meghatározására pedig továbbra is iránymutatónak lehet tekinteni a hivatkozott kollégiumi állásfoglalást. Tehát az a munkavállaló is igénybe vehet pótszabadságot az általa nevelt gyermek után, aki vér szerinti szülővel családi kapcsolatban élve a gyermeket közösen neveli. Ebben az esetben a gyermekkel nem együtt élő, másik vér szerinti szülő értelemszerűen nem lesz jogosult a pótszabadságra. Dr Nemeskéri Kutlán Endre

5 2012. FEBRUÁR 5 Búcsúzunk a téltől Sikeres, a várakozásokat felülmúló, jó hangulatú télbúcsúztató eseménynek adott helyet Tapolca. A én 31 csapatot fölvonultató vasutas társadalom immár negyedik alkalommal bizonyította rátermettségét, szakértelmét és tudását a forralt bor készítés területén. A PVDSz közel 40 fős különítménye családostul, barátostul, 2db megosztott bronz elismerést szerzett. A résztvevők nevében is, köszönet a szervezőknek és támogatóknak, külön megemlítve Csilléry Béla úr támogatását a rendezvénnyel kapcsolatban. Remélem, jövőre veletek újra itt! Bihary Ferenc Csipkerózsika felébred? Majd két évtized múltán esély van a magyar vasúti járműgyártás újraindítására és fejlesztésére. A mai kor igényeinek és az utazóközönség elvárásainak is megfelelő, nemzetközi összehasonlításban is helytálló, vasúti személyszállító kocsik gyártása indult el Szolnok városában. A hazai fejlesztésű és gyártású kocsik lehetőséget adnak a vezeték nélküli internet szolgáltatás elérésére, míg a mozgáskorlátozott utasokat feljárólift segíti az utazás komfortosabbá tételében. Az IC+ kocsik modern GPS alapú utastájékoztató rendszerrel és légkondicionálással rendelkeznek. A család, illetve bababarát kialakításnak köszönhetően pelenkázó várja a kisgyermekkel utazókat. Egy a vasút, egy a cél...! SZAKMAI HÍREINK A már korábban is említett, s részben ismert, a MÁV szerkezeti és szervezeti átalakításának egyik nagyon fontos epizódja a távközlés területén zajlik. Az Infokommunikációs Igazgatóság (IKI) melynek létszáma és személyi összetétele külön történet, a szervezet önigazolására, illetve létjogosultságuk, gazdasági és stratégiai szerepük megalapozásának az érdekében, a TIMI nevű projekttel jelentkezik. Az elképzelés szerint a mintegy fővel bíró igazgatóság alá kerülnének a stratégiai és biztonsági funkcióval rendelkező szerverek, számítógépek. A szintén fontos és forró szoftverbeszerzés is a hatályuk alá kerülne, s esetlegesen az optikai hálózat gondozására is készek lennének. A szépen hangzó, Távközlés Informatikai Migrációja, projekt elnevezése érdekes, találóbb lenne a SzÖSz, szedjük össze szorgosan, míg lehet.... Biztonság, sebesség tények Az elmúlt egy év eseményeire visszatekintve, megállapítható, hogy a vasúti közlekedés biztonságával, a munkavégzéssel kapcsolatos, emberi, szakmai mulasztásra, kötelességszegésre visszavezethető események, növekvő mértékben és gyakrabban következtek be a MÁV-nál, mint a korábbi időszakban. Ezen események vizsgálatakor fontos és etikus lenne az objektív tényezők mellett a szubjektív tényezők ok-okozati vizsgálata, figyelembe vétele is. A MÁV képzési, oktatási és ehhez kapcsolódóan, az ellenőrzési, vizsgáztatási rendszerének az átalakítása, az EU-s és egyéb elvárásoknak való megfelelési kényszer ellenére és okán, súlyos kérdőjeleket hagy maga mögött. Etika...hol..?...hol? Megjelent a társaság Etikai Kódexe, mely kiadvány érdekes és tanulságos, de cseppet sem mulatságos. A kinyilatkoztatás bizonyos részei mesterien tercelnek a július elsején életbe lépő Mt. egyes rendelkezéseivel és szellemiségével. Adatvédelmi szempontból, összefüggésben a szólás és a véleménynyilvánítás szabad gyakorlásának egyfajta korlátozásával minimum aggályossá válik a becses mű. S ez a remekül prosperáló a közpénzt oly gazdaságosan elköltő társaság, pénzt, időt, energiát nem kímélve, minden egyes munkavállalójának, kimutatható módon, eljuttatja e kiadványt, de vajon mi is az igazi cél? PÉNZ, PÉNZ nem számít November óta az ország több pontján, szó szerint, állnak az új gépjárművek, s mindenki csodálkozik a munkavállalók, melósok körében, hogy hogy is van ez, ilyen gazdag a MÁV, az ország? Adott területre vonatkoztatva, vajon miért is nem biztosítanak olyan gépjárművet, mely minden időben az elvárt feladatoknak és körülményeknek eleget téve, biztosítja a biztonságos és hatékony munkavégzés egyik feltételét? No comment! Bihary Ferenc Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Tel.: 06-20/

6 FEBRUÁR MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL JANUÁR Közzéteszi: Káré István KÜT. tag Soros KÜT ülés január 3. Elsőként együttdöntés jóléti ingatlanok hasznosításáról napirendet tárgyalta a testület. A MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság írásos előterjesztésben kérte a Vonyarcvashegy bérbe adott üdülő bérleti szerződésének módosítását. Ennek oka, hogy a bérlő albérleti szerződés megkötését kezdeményezte. A KÜT az alábbi feltételekkel járul hozzá az albérleti szerződés megkötéséhez: a szükséges tervek bemutatása, abban rögzítve, mely területrészt milyen céllal adnának albérletbe illetve a többletbevétel oszlik a bérleti díjjal azonos módon. A napirenden belül Balatonkenese Koppány sor 41.sz. alatti üdülő bérleti szerződés átírását kezdeményezte a bérlő, egy másik vállalkozása részére változatlan tartalommal a évre aktualizált bérleti díjjal. A Siófok Baross u. 173.sz. üdülő bérbeadásával kapcsolatban a KÜT támogatja a Vagyonkezelő azon kezdeményezését, hogy a tulajdonos járuljon hozzá a határozott idejű bérleti szerződés megkötéséhez. Ezt követően kerüljön sor pályázat útján történő meghirdetésre határozott és határozatlan időre. Balatonboglár Kodály u sz. alatt lévő üdülővel kapcsolatos vitás ügy miatt a KÜT kéri a bérleti úton történő bérbeadás kockázatának vizsgálatát a munkáltatótól. Baja üdülő vonatkozásában az ingatlan felépítmény értékesítéséhez a Jogi Iroda állásfoglalását követően járul hozzá a testület. A Benczúr utcai óvoda ingatlan tekintetében a KÜT tudomásul veszi a Vasutasok Szakszervezetének, az értékesítési eljárásában való részvételéről küldött lemondó nyilatkozatát. A második napirendi témaként tájékoztató hangzott el a évi szociális segélykeret felhasználásról. A rendelkezésre álló 47 millió Ft helyett Ft-ot fizetett ki a munkavállalóknak a MÁV Zrt. A többlet felhasználását a temetési segély kifizetések okozták. A évi segély és munkabér előleg keretösszeg leosztásáig, a beérkezett munkavállalói igényeknek a 2011 évi időarányos keret mértékéig történő teljesítésére, és a évi temetési segélykeret 25 millió Ft-ra történő megemelésére tett KÜT javaslatot a munkáltató elfogadta. Soros KÜT ülés: január 24. A napirendre javasolt Rossz műszaki állapotú MÁV Zrt. üdülők értékesítése IV. című előterjesztés megtárgyalását, adat pontosításra hivatkozással a munkáltató visszavonta. Ezt követően a MÁV Zrt. tulajdonában lévő üdülő ingatlanok további hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatát végezte el a testület. Elfogadásra került az a javaslat, hogy az értékesítés lehetőségéről a MÁV Zrt-nél működő valamennyi szakszervezet kapjon tájékoztatást. Ennek lépései a következők: az üdülőingatlanok aktualizálása, a vagyonkezelő fizikailag átadja az üdülők listáját, mely tartalmazza a MÁV Zrt. tulajdonú bérbe adott és üresen álló ingatlanokat egyaránt. Ezt követően a MÁV Zrt-nél működő szakszervezetek értesítését és a lista átadását kell elvégezni. A szakszervezetek február 29-ig jelezhetik esetleges szándékukat az értékesítési eljáráson történő részvételről. A hasznosítási eljárás a 8/2009. (I.30.MÁV Ért.4.) belső szabályzat szerint kerül végrehajtásra. A napirend zárásaként Horváth István KÜT elnök tájékoztatta a testületet, a vonyarci üdülő bejárásának tapasztalatairól. Elmondta, hogy az üdülő jó műszaki állapotban van, de a terület egyes részeinek albérletbe adásáról a tervek és a szerződés megismerését követően lehet döntést hozni. A harmadik napirend keretében a MÁV Zrt évi szociális segélykeretének és munkabérelőleg keretének felosztásáról hozott döntést a KÜT és a munkáltató. Ennek alapján rendkívüli élethelyzetre 2 millió Ft-ot, temetési segélyre 25 millió Ft-ot, a nagycsaládosok támogatására 3 millió Ft-ot, a szervezeti egységek részére 17 millió Ft került felosztásra. Az első félév lezárásakor áttekintik a felosztást. Amennyiben évközben létszámmozgás valósul meg a szervezetben, azt az időarányos segélykeret átadásával kell lekövetni. A különféléken belül, súlyos tüdőbeteg gyermekét ápoló tolatásvezető munkatárs rendkívüli szociális segélyezéséről döntött a KÜT. Bodnár József elnök-helyettes, sajtóreferens FELHÍVÁS! A Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár (PÖKKÖP) december 08-i küldöttközgyűlésének határozata alapján január 01-től a pénztár végelszámolására kerül sor. A pénztár megszűnése miatt már a 2012 évi VBKJ rendszerben sem lesz választható. A végelszámolás kezdő napjától a pénztártagok a pénztár felé segélyt nem nyújthatnak be, így e határidő után segély kifizetésre sem kerül már sor. A hó-nap kérdése Hogy hívják az orosz fúvószenekar kutyáját? Bala Lajka.