2012. FEBRUÁR FEBRUÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. FEBRUÁR 2012. FEBRUÁR"

Átírás

1 2012. FEBRUÁR február XIV. évfolyam 2. szám VÉT HÍREK Elhúzódó tárgyalások Még február elején is tartott a huzavona: Hogyan induljanak neki a vasutasok a 2012-es évnek. Részmegállapodások születtek a nettó keresetek megőrzéséhez szükséges bérkompenzációról és a jogszabályi változások által lehetővé tett foglalkoztatási eszközrendszer június 30- ig történő meghosszabbításról, de a VBKJ keret növelése számunkra érthetetlen módon igen nyögve-nyelősen haladt. Megállapodás a bérkompenzáció végrehajtásáról: Mértéke és eleme: A MÁV Zrt. a nettó keresetek nominális szintjének változatlanságát biztosítja az alacsony és közepes kereseti kategóriákban, ennek érdekében a Ft/fő/hó alatti jövedelemmel rendelkező munkavállalók vonatkozásában az alábbi táblázatban foglaltaknak megfelelő alapbéremelést hajt végre. FIGYELEM Az Alapítvány a Pályavasutasokért elnevezésű alapítvány (mint kedvezményezett) az idén is várja minden munkavállalónak a törvényben felhatalmazott felajánlását. A rendelkező nyilatkozat a befizetett adó egy százalékáról nyomtatvány lapunk 6. oldalán megtalálható. Köszönettel: az alapítvány kuratóriuma Táblázat a bérkompenzációról évi jövedelem* (Ft/hó) évi személyi alapbéremelés (Ft/hó) * alapbér+ műszakpótlék Az alapbéremelés személyi hatálya: A december 31-én és január l-én egyaránt statisztikai állományban teljes vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalók, akik Ft/fó/hó alatti jövedelemmel rendelkeznek. Vetítési alapja: Az alapbéremelés személyi hatálya alá tartozó munkavállalók december 31- én érvényes havi jövedelme. A végrehajtás időpontja: január l-jei hatállyal, a januári bérek kifizetésével együtt, a februári bérfizetési napon. További intézkedések: A teljes munkaidős foglalkoztatású munkavállalókra január l-jétől személyi alapbér sávminimumokat és sávmaximumokat, illetve az ajánlott bérrendszeri személyi alapbér minimumokat a 2. oldalon található táblázat szerint kell alkalmazni. A személyi alapbér minimumok figyelembe veszik a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló jogszabályokat. Figyelemmel a kiemeit munkakörökre, valamint a MÁV -nál eltöltött munkaviszony időtartamára (5 év alatt, 5-15 év között, 15 év felett) a 6-17 munkaköri kategóriákban évi ajánlott munkaköri bérrendszeri személyi alapbér minimumok kerülnek meghatározásra 2. oldalon található táblázat szerint. A sávminimumra való ráállás (alulról történő felzárkóztatás) kötelező. MÁV -nál eltöltött munkaviszonynak a munkavállaló személyi adatai között január l-jén nyilvántartott MÁV (folytatás a 2. oldalon...)

2 2 (folytatás az 1. oldalról...) munkaviszony számít (MÁV munkaidő kezdete), amely kizárólag a MÁV Zrt.-nél vagy többségi tulajdonú társaságainál töltött, a MÁV Zrt. által egyéni vagy kollektív megállapodással folyamatosnak elismert munkaviszonyt jelenti. Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a MMK-hoz rendelt személyi alapbérsávok minimum értékét a foglalkoztatás időarányában kell meghatározni. A személyi alapbér megállapítása: Az újfelvételes munkavállalók tekintetében a sávminimumon történik. Azon, nem újfelvételes munkavállalók esetében, akik a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek megfelelnek, az ajánlott munkaköri bérrendszeri minimumon történik a MÁV-nál eltöltött munkaviszony időtartamának megfelelően; Azon munkavállalók esetében, akik a munkakör betöltéséhez szükséges követelményeknek nem felelnek meg (pl.: előírt munkatapasztalat, munkakörhöz előírt szakmai vizsga hiányzik) a sávminimumon történik. Új bértábla A bérkompenzáció végrehajtása szükségessé teszi a MÁV Zrt. besorolási és bértarifa rendszerének módosítását is. Ezzel a munkáltató egyetértett, ennek ellenére egyelőre csak a minimálisan szükséges korrekciót végezte el. Az egyes munkaköri kategóriákhoz tartozó bérminimumok az alábbiak szerint alakulnak: MÁV munkaköri kategória Szakszervezetünk és a munkáltató között egyetértés van abban, hogy a bértáblázatot a bérkompenzációt követően ismételten át kell tekinteni és a szükséges változásokat végre kell hajtani. Megállapodás foglalkoztatási kérdésekről: A megállapodást aláíró felek egyetértenek abban, hogy közös érdekeik a MÁV Zrt. által nyújtott szolgáltatások minőségének emelésén és működési hatékonyságának növelésén keresztül elérni a vasúti közlekedésnek a közösségi közlekedésen illetve az árufuvarozási piacon belül megvalósuló minél nagyobb térnyerését, amely növeli a vasutas munkavállalók foglalkoztatás biztonságát és társadalmi megbecsülését is. Az együttműködési megállapodás megfelelő keretet teremt a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak, ezáltal eredményesen szolgálja mind a munkáltatói, mind a munkavállalói érdekeket. A munkáltatói, valamint a munkavállalói érdekek összehangolása érdekében az aláíró felek a MÁV Zrt.-nél a foglalkoztatás, a munka- és egészségvédelem, valamint a munkaügyi kapcsolatok terén az alábbi megállapodást kötik. 1. A megállapodás hatálya A megállapodás az aláírásának napjától június 30. napjáig hatályos. 2. Együttműködés a foglalkoztatási tervek és intézkedések vonatkozásában Személyi alapbér minimumok a MÁV-nál eltöltött idő alapján 5 év alatt 5-15 év 15 év felett kiemelt kiemelt kiemelt kiemelt kiemelt kiemelt FEBRUÁR 2.l. A MÁV Zrt. a évre vonatkozó üzleti tervének jóváhagyását követő hónap végéig a Munkáltató tájékoztatja az aláíró szakszervezeteket az elfogadott létszámtervéről. A létszám és a foglalkoztatás jellemzőinek alakulásáról a negyedéves tény adatok rendelkezésre állását követően a Munkáltató tájékoztatja az aláíró szakszervezeteket. 2.2.A munkavállalók foglalkoztatására ható munkáltatói intézkedések tervezetének véleményeztetése jogilag szabályozott módon történik. Ennek keretében a Munkáltató szükség esetén bemutatja a tervezett technológiai módosításokat, azok foglalkoztatásra és gazdálkodásra gyakorolt hatásait. 3. A hosszú távú foglalkoztatást biztosító programok 3.1. A Munkáltató a meglévő munkavállalók folyamatos szakmai képzésén keresztül tanulmányi szerződéskötéssel támogatja azt, hogy több munkakör ellátására is alkalmas munkaerő állomány jöjjön létre, mellyel a rugalmasabb foglalkoztatáson keresztül lehetővé teszi a jelentkező foglalkoztatási gondok megelőzését A Munkáltató olyan modulrendszerűen kialakított képzéseket alkalmaz, amely a munkakörök egymásra épülésével összhangban biztosítja szakmai ráképzésekkel a munkavállalók részére új munkakör elsajátítását A Munkáltató a munkaviszony létesítésének eljárásrendjét A MÁV Zrt. munkakör elemzési, értékelési és besorolási rendszerének működtetéséről, a személyi alapbér megállapítás szabályairól tárgyú utasításban szabályozza. A várható foglalkoztatási nehézségek felmerülése esetén a munkáltató felvételek korlátozásával biztosítja, hogy a meglévő, megfelelő végzettségű, képzettségű, szakmai tapasztalattal rendelkező és egészségileg alkalmas munkaerő állományból legyen pótolva a természetes fogyás okozta létszámcsökkenés A munkaerő felvételek során a Munkáltató törekszik a magasabb végzettségű munkavállalók alkalmazására, hogy az esetleges technikai, technológiai változások esetén a létszámban lévőkből is kialakítható legyen a magasabb technikai színvonal kezelésére is alkalmas munkaerő állomány A vállalaton belül az egyes egységek területileg eltérő munkaerő-piaci környezetének kiegyenlítése érdekében munkásszállás biztosításával növeljük a munkavállalók mobilitását. 4. Foglalkoztatási nehézségek megoldása során alkalmazott eszközök 4.1. Munkaerő-piaci szolgálat A Munkáltató belső munkaerő-piaci szolgálatot működtet. A MÁV Zrt. honlapján, Karrier Portálon jeleníti meg a megüresedő munkaköröket (kereslet) és hozzájárulásuk esetén itt rögzíti a létszám racionalizálásban érintett munkavállalók adatait. A Munka- (folytatás a 3. oldalon...)

3 2012. FEBRUÁR 3 (folytatás a 2. oldalról) erő-gazdálkodási szervezet és a humán partnerek közreműködésével valósul meg a kereslet-kínálat megfeleltetése, az érintettek MÁV Zrt.-n belüli új munkakörben történő elhelyezkedésének elősegítése. A humán partnerek gondoskodnak az üres álláshelyek közzétételéről (szórólap, hirdetmény) a területükhöz tartozó szervezeti egységeknél. szolgálati helyeken. Ezen túl a Munkáltató a vállalatcsoporton belüli üres álláshelyek feltárására és erről az érintett munkavállalók tájékoztatására is intézkedéseket tesz Más munkakör felajánlása A MÁV Zrt. jelen megállapodás hatálya alatt nem tervezi a foglalkoztatottak számának jelentős csökkentését. Amennyiben különösen műszaki fejlesztés, technológiaváltás, megrendelés-állomány csökkenés, az ügyviteli folyamatok átalakítása hatékonyság növelés következtében foglalkoztatási gondok keletkeznének, az érintett munkavállalók részére lehetőség szerint másik, méltányos tovább foglalkoztatást jelentő munkakört kell felajánlani. A felajánlott másik munkakör akkor felel meg a méltányosság követelményének, ha: a munkakörre előírt képzettségi szint megfelel a munkavállaló által betöltött munkakör képzettségi szintjének, a munkavállaló a munka elvégzésére egészségileg alkalmas, a munkahely és lakóhely (tartózkodási hely, munkásszállás) közötti napi közlekedési idő oda-vissza a 4 órát - kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a 2 órát - nem haladja meg, beleértve a települése belüli közlekedési időt is, a várható személyi alapbére eléri az utoljára betöltött munkakörben elért személyi alapbér 90 %-át Felmondási korlátozás Az 50. életévét betöltött, de saját jogú nyugdíjra nem jogosult munkavállalók munkaviszonyát a Munkáltató oldalán felmerült okból, munkáltatói rendes felmondással a MÁV Zrt., kizárólag egyedi elbírálás alapján szüntetheti meg Ösztönzött nyugdíjazás Az Mt. 87/A. -a alapján nyugdíjasnak nem minősülő, de korhatár előtti ellátásra, illetve a nők jogszabály alapján elismerhető 40 éves jogosultsági időtartam alapján teljes összegű öregségi nyugdíjra jogosultságot szerzett munkavállalók részére a Munkáltató 4 havi átlagkeresetnek megfelelő összegű juttatást biztosít, amennyiben nyugdíjra vagy korhatár előtti ellátásra való jogosultságukra tekintettel kérik munkaviszonyuk megszüntetését és ez a Munkáltató foglalkoztatáspolitikai célkitűzéseivel összhangban van. (a munkaviszony megszüntetését követően pozíciójuk nem, vagy csak olyan másik munkavállalóval tölthető be, akinek a munkaviszonyának fenntartása a Munkáltató működési körében felmerült okból került veszélybe) MÁV-ESÉLY program Munkáltató a pozíciója megszűntetése okán érintett 45. életévét betöltött nők és férfiak részére biztosítja a MÁV-ESELY programban való részvételt 3 havi. átlagkeresetnek megfelelő juttatás mellett az utolsó belépéstől számított 10 év MÁV Zrt-nél töltött. vagy ilyennek elismert munkaviszony megléte esetén MÁV-ÉVEK program Munkáltató a létszámleépítésben érintett, legalább 15 évi folyamatos MÁV Zrt.-nél töltött, vagy ilyennek elismert munkaviszonnyal rendelkező munkavállalók részére - legfeljebb a korhatár előtti ellátásra, illetve a teljes öregségi nyugdíjra való jogosultságig - biztosítja a MÁV-ÉVEK programban való részvétel lehetőséget, 3 havi átlagkeresetnek megfelelő többlet juttatás figyelembe vételével, amennyiben legfeljebb a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban rögzített felmondási idő, végkielégítés és az ezek idejére járó szabadság időtartama hiányzik életkorban és/vagy szolgálati időben a jogosultság megszerzéséig. 4.7 Atipikus foglalkoztatás A Munkáltató működési körében felmerült okból történő munkaviszony megszűntetéssel veszélyeztetett munkavállalók esetében a munkáltató megvizsgálja a foglalkoztatás fenntartásának lehetőségét atipikus foglakoztatás bevezetésével Képzési támogatás A Munkáltató azon foglalkoztatási nehézséggel érintett munkavállalók részére, akiknek nem tud belső átképzéssel végzettségüknek, képzettségüknek, szakmai tapasztalatuknak illetve egészségi alkalmasságuknak megfelelő, betölthető munkakört felajánlani, a munkaerőpiacon esélyeik növelése érdekében a munkavállalók által kiválasztott külső (MÁV Zrt. szervezetén kívüli) - legfeljebb hat hónap időtartamú képzés költségeit (tanfolyami díj, vizsgadíj, vagy regisztrációs díj) legfeljebb Ft.-ig kifizeti. 5. Munka- és egészségvédelem 5.1. Stratégiai célok A munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos foglalkoztatás a érdekében továbbra is cél: - a munkabalesetek számának és súlyosságának folyamatos csökkentése; - a meglévő kedvezőtlen munkakörülményekből és munkakörnyezetből eredő kockázatok folyamatos feltárása és mérséklése; - a műszaki színvonal emelése (korszerű gépek, berendezések beszerzése és használatba vétele stb.) Célkitűzések, konkrét feladatok A stratégiai célok elérése érdekében a MÁV Zrt.: a nehéz fizikai munkát végző, nagy terhelésnek kitett munkavállalók munkaképesség csökkenésének megelőzése érdekében a forgalom lebonyolításával közvetlenül összefüggö munkakörökben foglalkoztatottak részére a Munkáltató egészségmegőrző programot működtet: az egészségmegőrző programon felül lehetőségeihez mérten kiemelt kockázatú munkakörökben foglalkoztatottak részére védőoltások révén biztosítja egészségük megtartását; valamennyi munkahelyen törekszik az ergonómiai és klimatizálási követelmények érvényesítésére; a képernyős munkahelyeknél a jogszabályoknak megfelelő követelményeket érvényesíti, a jogszabálynak megfelelően az üzemi közlekedési utakon, technológiai területeken keletkező, a közlekedés biztonságát súlyosan és közvetlenül veszélyeztető botlásveszélyek megszüntetésére soron kívül intézkedéseket tesz; üzemi és szociális helyiségekben megfelelő higiéniai feltételeket biztosít. A megállapodás záró rendelkezései között szerepel az is, hogy a Munka Törvénykönyve változásával összhangban májusától tárgyalásokat folytatunk egy új foglalkoztatási megállapodás megkötéséről. Béren kívüli javadalmazás: A tárgyalások elhúzódását a VBKJ keret összegen történő hosszadalmas huza-vona okozta. Nem teljesen világos okok miatt a tulajdonos semmi szín alatt nem akart hozzájárulni a 2011-es forintos keret növeléséhez, pedig ez egyértelműen havi forintot meghaladó jövedelem csökkenést okozott volna. Végül az a kompromisszumos megoldás született, hogy valamennyi munkavállaló a Kollektív Szerződés módosításával havi 5 000,-ft (évi ,-ft) étkezési (Erzsébet) utalványt kap alanyi jogon a ,-forintos VBKJ keret mellett. A megoldás biztosítja a évi keret nettó értékének megőrzését. A munkavállalók április hónapban kapják kézhez az első félévre járó utalványokat (30 000,-).

4 4 Bár az új Munka Törvénykönyve (Mt) csak július 1-én lép hatályba, átmenetileg január 1-től is - módosult az Mt. számos apróbb, a munkavállalók nagyobb csoportját nem érintő, technikai változás mellett igazából egy olyan változás történt, mely sok munkavállalót érinthet. Ez a rendelkezés a gyermekek után járó pótszabadság igénybevételét érinti: Minden, amit tudni akarsz a gyermekek utáni pótszabadságról, de eddig még nem merted megkérdezni. A hatályos Munka Törvénykönyve január 1. napjával történt módosulását és a július 1. napjától hatályos új Mt. megjelenését követően több gyakorlati, jogalkalmazási kérdés vetődött fel a gyermekek utáni pótszabadság kapcsán december 31. napjáig hatályos rendelkezés: 132. (2) A szülők döntése alapján gyermeke nevelésében nagyobb szerepet vállaló munkavállalót vagy a gyermekét egyedül nevelő szülőt évenként a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság illeti meg. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti január 1. napjától hatályos rendelkezés: 132. (2) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A évi I. törvény (új Mt.) már kihirdetett rendelkezései: 118. (1) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb a) egy gyermeke után kettő, b) két gyermeke után négy, c) kettőnél több gyermeke után összesen hét munkanap pótszabadság jár. (2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékos gyermekenként két munkanappal nő, ha a munkavállaló gyermeke fogyatékos. Ez még nem az új (3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti (1) E törvény alkalmazásában c) gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek, i) gyermekét egyedül nevelő munkavállaló: aki gyermekét saját háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa. Az ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján a következőket lehet megállapítani: december 31. napjáig a gyermek nevelésében nagyobb szerepet játszó szülőt illette meg a pótszabadság, így a gyermektől külön élő szülő ebben a tekintetben jogosultként szóba sem kerülhetett. A házastársa gyermekét nevelő személy esetében a pótszabadság esetleges igénybevételére vonatkozó jogosultság kapcsán a Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kollégiumának MK 100. számú állásfoglalása tartalmazza a ma is irányadó bírói gyakorlatot. Gyakran merül fel az a kérdés, hogy az Mt ának (2) bekezdése biztosított pótszabadságra vonatkozó jog megilleti-e azokat a munkavállalókat is, akik gyermeket örökbe fogadnak, illetve háztartásukban állami gondozott gyermekek nevelését és gondozását hosszú időn átvállalják. Az örökbefogadó az örökbe fogadott gyermek nevelésével és eltartásával kapcsolatos terhet átvállalja, ezért indokolt, hogy ugyanazt a kedvezményt élvezze, mint a vér szerinti szülő. Az állam által nyújtott térítési díj mellett a nevelőszülő is köteles mindent megtenni a gyermek gondozása és nevelése érdekében. Ennek maradéktalan teljesítéséhez biztosítani kell számára ugyanazokat a feltételeket, amelyek megilletik a saját gyermekét nevelő dolgozó nőt (apát). Ebből következik, hogy - a felhívott jogszabály helytálló értelmezése szerint - a szóban levő kedvezmény az állami nevelt gyermek nevelését vállaló és ellátó munkavállalót is megilleti, valamint azt a munkavállalót is, aki a gyermek nevelését és gondozását egyéb okból vállalta, és ténylegesen teljesíti (pl. családi kapcsolat). A fenti esetekben, vagyis ha a gondozó jogosult a pótszabadságra, az a vér szerinti szülőt nem illeti meg FEBRUÁR Ezek alapján tehát amennyiben a pótszabadság esetleges igénybevételére a gyermek vér szerinti szülője mellett a nevelésében ténylegesen részt vevő másik személy (pl. a gyermek édesanyjának házastársa) is jogosult lehetett, annak konkrét felhasználásáról a kettejük által meghozott és a munkáltató(ik) felé bejelentett döntésüket kellett irányadónak tekinteni január 1. napjától a jogalkotói szándék szerint előre akarták hozni az új, július 1. napjától hatályos Mt. azon rendelkezésének bevezetését, hogy mindkét arra jogosult igénybe vehesse a pótszabadságot. Az Mt. módosítása során azonban csak az Mt a változott meg, de nem emelték át az időközben kihirdetett, de még nem hatályos törvény értelmező rendelkezését a gyermek fogalmát illetően. Ezáltal a pótszabadságra jogosult maradt a korábbi szabályok alapján meghatározható mindkét személy és nekik nem is kell immár dönteniük arról, hogy a pótszabadságot melyikük használja fel, hiszen azt mindketten megtehetik. Rajtuk kívül azonban mivel a hatályos rendelkezés szerinti feltétel csupán az, hogy a munkavállalónak 16 évesnél fiatalabb gyermeke legyen jogosulttá vált a gyermekkel egyébként nem együtt élő másik vér szerinti szülő is, hiszen a szabályozás semmilyen kizáró rendelkezést nem tartalmaz július 1. napjától - feltéve, hogy a kihirdetett törvény a hatálybalépésig e vonatkozásában nem módosul újra ismételten visszaáll az a helyzet, hogy gyermek utáni pótszabadságot csak az új Mt (1) bekezdése alapján közös háztartásban nevelt gyermek után lehet igénybe venni. A gyermeküket saját háztartásukban nevelő mindkét szülő jogosult lesz tehát a pótszabadságra, nem kell tehát nekik erre az egyiküket közös akaratukból kijelölniük. A jogosultak meghatározására pedig továbbra is iránymutatónak lehet tekinteni a hivatkozott kollégiumi állásfoglalást. Tehát az a munkavállaló is igénybe vehet pótszabadságot az általa nevelt gyermek után, aki vér szerinti szülővel családi kapcsolatban élve a gyermeket közösen neveli. Ebben az esetben a gyermekkel nem együtt élő, másik vér szerinti szülő értelemszerűen nem lesz jogosult a pótszabadságra. Dr Nemeskéri Kutlán Endre

5 2012. FEBRUÁR 5 Búcsúzunk a téltől Sikeres, a várakozásokat felülmúló, jó hangulatú télbúcsúztató eseménynek adott helyet Tapolca. A én 31 csapatot fölvonultató vasutas társadalom immár negyedik alkalommal bizonyította rátermettségét, szakértelmét és tudását a forralt bor készítés területén. A PVDSz közel 40 fős különítménye családostul, barátostul, 2db megosztott bronz elismerést szerzett. A résztvevők nevében is, köszönet a szervezőknek és támogatóknak, külön megemlítve Csilléry Béla úr támogatását a rendezvénnyel kapcsolatban. Remélem, jövőre veletek újra itt! Bihary Ferenc Csipkerózsika felébred? Majd két évtized múltán esély van a magyar vasúti járműgyártás újraindítására és fejlesztésére. A mai kor igényeinek és az utazóközönség elvárásainak is megfelelő, nemzetközi összehasonlításban is helytálló, vasúti személyszállító kocsik gyártása indult el Szolnok városában. A hazai fejlesztésű és gyártású kocsik lehetőséget adnak a vezeték nélküli internet szolgáltatás elérésére, míg a mozgáskorlátozott utasokat feljárólift segíti az utazás komfortosabbá tételében. Az IC+ kocsik modern GPS alapú utastájékoztató rendszerrel és légkondicionálással rendelkeznek. A család, illetve bababarát kialakításnak köszönhetően pelenkázó várja a kisgyermekkel utazókat. Egy a vasút, egy a cél...! SZAKMAI HÍREINK A már korábban is említett, s részben ismert, a MÁV szerkezeti és szervezeti átalakításának egyik nagyon fontos epizódja a távközlés területén zajlik. Az Infokommunikációs Igazgatóság (IKI) melynek létszáma és személyi összetétele külön történet, a szervezet önigazolására, illetve létjogosultságuk, gazdasági és stratégiai szerepük megalapozásának az érdekében, a TIMI nevű projekttel jelentkezik. Az elképzelés szerint a mintegy fővel bíró igazgatóság alá kerülnének a stratégiai és biztonsági funkcióval rendelkező szerverek, számítógépek. A szintén fontos és forró szoftverbeszerzés is a hatályuk alá kerülne, s esetlegesen az optikai hálózat gondozására is készek lennének. A szépen hangzó, Távközlés Informatikai Migrációja, projekt elnevezése érdekes, találóbb lenne a SzÖSz, szedjük össze szorgosan, míg lehet.... Biztonság, sebesség tények Az elmúlt egy év eseményeire visszatekintve, megállapítható, hogy a vasúti közlekedés biztonságával, a munkavégzéssel kapcsolatos, emberi, szakmai mulasztásra, kötelességszegésre visszavezethető események, növekvő mértékben és gyakrabban következtek be a MÁV-nál, mint a korábbi időszakban. Ezen események vizsgálatakor fontos és etikus lenne az objektív tényezők mellett a szubjektív tényezők ok-okozati vizsgálata, figyelembe vétele is. A MÁV képzési, oktatási és ehhez kapcsolódóan, az ellenőrzési, vizsgáztatási rendszerének az átalakítása, az EU-s és egyéb elvárásoknak való megfelelési kényszer ellenére és okán, súlyos kérdőjeleket hagy maga mögött. Etika...hol..?...hol? Megjelent a társaság Etikai Kódexe, mely kiadvány érdekes és tanulságos, de cseppet sem mulatságos. A kinyilatkoztatás bizonyos részei mesterien tercelnek a július elsején életbe lépő Mt. egyes rendelkezéseivel és szellemiségével. Adatvédelmi szempontból, összefüggésben a szólás és a véleménynyilvánítás szabad gyakorlásának egyfajta korlátozásával minimum aggályossá válik a becses mű. S ez a remekül prosperáló a közpénzt oly gazdaságosan elköltő társaság, pénzt, időt, energiát nem kímélve, minden egyes munkavállalójának, kimutatható módon, eljuttatja e kiadványt, de vajon mi is az igazi cél? PÉNZ, PÉNZ nem számít November óta az ország több pontján, szó szerint, állnak az új gépjárművek, s mindenki csodálkozik a munkavállalók, melósok körében, hogy hogy is van ez, ilyen gazdag a MÁV, az ország? Adott területre vonatkoztatva, vajon miért is nem biztosítanak olyan gépjárművet, mely minden időben az elvárt feladatoknak és körülményeknek eleget téve, biztosítja a biztonságos és hatékony munkavégzés egyik feltételét? No comment! Bihary Ferenc Képzett operatõr családi események és rendezvények videofelvétel készítését vállalja. Tel.: 06-20/

6 FEBRUÁR MÁV Zrt. KÜT HÍRLEVÉL JANUÁR Közzéteszi: Káré István KÜT. tag Soros KÜT ülés január 3. Elsőként együttdöntés jóléti ingatlanok hasznosításáról napirendet tárgyalta a testület. A MÁV Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság írásos előterjesztésben kérte a Vonyarcvashegy bérbe adott üdülő bérleti szerződésének módosítását. Ennek oka, hogy a bérlő albérleti szerződés megkötését kezdeményezte. A KÜT az alábbi feltételekkel járul hozzá az albérleti szerződés megkötéséhez: a szükséges tervek bemutatása, abban rögzítve, mely területrészt milyen céllal adnának albérletbe illetve a többletbevétel oszlik a bérleti díjjal azonos módon. A napirenden belül Balatonkenese Koppány sor 41.sz. alatti üdülő bérleti szerződés átírását kezdeményezte a bérlő, egy másik vállalkozása részére változatlan tartalommal a évre aktualizált bérleti díjjal. A Siófok Baross u. 173.sz. üdülő bérbeadásával kapcsolatban a KÜT támogatja a Vagyonkezelő azon kezdeményezését, hogy a tulajdonos járuljon hozzá a határozott idejű bérleti szerződés megkötéséhez. Ezt követően kerüljön sor pályázat útján történő meghirdetésre határozott és határozatlan időre. Balatonboglár Kodály u sz. alatt lévő üdülővel kapcsolatos vitás ügy miatt a KÜT kéri a bérleti úton történő bérbeadás kockázatának vizsgálatát a munkáltatótól. Baja üdülő vonatkozásában az ingatlan felépítmény értékesítéséhez a Jogi Iroda állásfoglalását követően járul hozzá a testület. A Benczúr utcai óvoda ingatlan tekintetében a KÜT tudomásul veszi a Vasutasok Szakszervezetének, az értékesítési eljárásában való részvételéről küldött lemondó nyilatkozatát. A második napirendi témaként tájékoztató hangzott el a évi szociális segélykeret felhasználásról. A rendelkezésre álló 47 millió Ft helyett Ft-ot fizetett ki a munkavállalóknak a MÁV Zrt. A többlet felhasználását a temetési segély kifizetések okozták. A évi segély és munkabér előleg keretösszeg leosztásáig, a beérkezett munkavállalói igényeknek a 2011 évi időarányos keret mértékéig történő teljesítésére, és a évi temetési segélykeret 25 millió Ft-ra történő megemelésére tett KÜT javaslatot a munkáltató elfogadta. Soros KÜT ülés: január 24. A napirendre javasolt Rossz műszaki állapotú MÁV Zrt. üdülők értékesítése IV. című előterjesztés megtárgyalását, adat pontosításra hivatkozással a munkáltató visszavonta. Ezt követően a MÁV Zrt. tulajdonában lévő üdülő ingatlanok további hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatát végezte el a testület. Elfogadásra került az a javaslat, hogy az értékesítés lehetőségéről a MÁV Zrt-nél működő valamennyi szakszervezet kapjon tájékoztatást. Ennek lépései a következők: az üdülőingatlanok aktualizálása, a vagyonkezelő fizikailag átadja az üdülők listáját, mely tartalmazza a MÁV Zrt. tulajdonú bérbe adott és üresen álló ingatlanokat egyaránt. Ezt követően a MÁV Zrt-nél működő szakszervezetek értesítését és a lista átadását kell elvégezni. A szakszervezetek február 29-ig jelezhetik esetleges szándékukat az értékesítési eljáráson történő részvételről. A hasznosítási eljárás a 8/2009. (I.30.MÁV Ért.4.) belső szabályzat szerint kerül végrehajtásra. A napirend zárásaként Horváth István KÜT elnök tájékoztatta a testületet, a vonyarci üdülő bejárásának tapasztalatairól. Elmondta, hogy az üdülő jó műszaki állapotban van, de a terület egyes részeinek albérletbe adásáról a tervek és a szerződés megismerését követően lehet döntést hozni. A harmadik napirend keretében a MÁV Zrt évi szociális segélykeretének és munkabérelőleg keretének felosztásáról hozott döntést a KÜT és a munkáltató. Ennek alapján rendkívüli élethelyzetre 2 millió Ft-ot, temetési segélyre 25 millió Ft-ot, a nagycsaládosok támogatására 3 millió Ft-ot, a szervezeti egységek részére 17 millió Ft került felosztásra. Az első félév lezárásakor áttekintik a felosztást. Amennyiben évközben létszámmozgás valósul meg a szervezetben, azt az időarányos segélykeret átadásával kell lekövetni. A különféléken belül, súlyos tüdőbeteg gyermekét ápoló tolatásvezető munkatárs rendkívüli szociális segélyezéséről döntött a KÜT. Bodnár József elnök-helyettes, sajtóreferens FELHÍVÁS! A Prémium Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztár (PÖKKÖP) december 08-i küldöttközgyűlésének határozata alapján január 01-től a pénztár végelszámolására kerül sor. A pénztár megszűnése miatt már a 2012 évi VBKJ rendszerben sem lesz választható. A végelszámolás kezdő napjától a pénztártagok a pénztár felé segélyt nem nyújthatnak be, így e határidő után segély kifizetésre sem kerül már sor. A hó-nap kérdése Hogy hívják az orosz fúvószenekar kutyáját? Bala Lajka.

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás. a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak. egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról .../2014.SZK. Együttműködési Megállapodás a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2014. január 22. Jelen megállapodást aláíró felek

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás a 2011. évre a. MA V Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról

Együttműködési Megállapodás a 2011. évre a. MA V Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról Együttműködési Megállapodás a 2011. évre a, MA V Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról 2011. január 18. A megállapodást aláíró felek egyetértenek abban,

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET

MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Iktatószám: Gy. 4-3/2012. MEGÁLLAPODÁS a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. 2012. évi bérintézkedéseiről TERVEZET Budapest, 2012. január 06. MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1087 Budapest,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

2012. december 2012. december

2012. december 2012. december NAPTÁR KÜLÖN FILE 7 8 Közzéteszi: Tislér Gábor KMVB PVDSz tag A hideg munkakörnyezet mint egészségkárosító tényező. Kedves Kollégák! Beköszöntött a hideg évszak. A hideg munkakörnyezet bizonyítottan egészségkárosító

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

2008. évi foglalkoztatási megállapodás. A megállapodás időbeni hatálya 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig szól.

2008. évi foglalkoztatási megállapodás. A megállapodás időbeni hatálya 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig szól. I. A Megállapodás hatálya 2008. évi foglalkoztatási megállapodás A megállapodás időbeni hatálya 2008. január 1-jétől 2010. december 31-ig szól. II. Együttműködés a foglalkoztatási tervek és intézkedések

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)

TÁMOP 1.1.2-11/1-2012-0001 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Vállalkozói Fórum Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2014. október 21. Az Európai

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA

AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA Az aktív korúak ellátását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény szabályozza, a 33.. 37/G. -ig. Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Középtávú Együttműködési Megállapodás. a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET

Középtávú Együttműködési Megállapodás. a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási. kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET Középtávú Együttműködési Megállapodás a MÁV Zrt. munkavállalóinak egyes foglalkoztatási kérdéseiről és a munkaügyi kapcsolatokról TERVEZET 2015. december A megállapodást aláíró felek egyetértenek abban,

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete

KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2012. (X.1.) önkormányzati rendelete a köznevelési intézményekben kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályairól, valamint a tanulmányi

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás

1. A Kollektív Szerződés hatálya. 4. A Kollektív Szerződés felmondása. 64. A munkavállaló nem munkabalesetből eredő halála esetén járó juttatás A MÁV-GÉPÉSZET ZRT. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSE EGYES PONTJAINAK VÉGLEGESÍTÉSE A MÁV-GÉPÉSZET Zrt. mint munkáltató, valamint az aláíró szakszervezetek a 2009. december 21-én aláírt Kollektív Szerződésben az 1.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások

A rendelet hatálya. Köztisztviselői juttatások, támogatások Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete a köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban) Szakmai Nap Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. április 8. TÁMOP

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához

KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához Kozármisleny Város Polgármesteri Hivatala 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 124. Tel.: 06-72/570-910 Fax: 06-72/570-916 KÉRELEM Önkormányzati segély benyújtásához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal).

A Pannon GSM szerződés esetén kedvezményes készülék beszerzésére is van lehetőség az alábbiak szerint (2 év hűség nyilatkozattal). Szabolcs Szatmár - Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza Gazdasági Igazgató 4321 Nagykálló, Szabadság tér 13., Pf. 18. Tel: (42) 563-800, Fax.: (42) 563-890 E-mail: mpsz@kallokorhaz.hu Web:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére

TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére TÁJÉKOZTATÓ az öregségi nyugdíjkorhatárt még be nem töltött, öregségi típusú nyugellátásban részesülő személyek részére Az Országgyűlés a 2011. november 28-ai ülésnapján elfogadta a korhatár előtti öregségi

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE EGYSÉGES EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MELLÉKLETE TELEFON ÉS INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETI ÜGYFELEK RÉSZÉRE Helyhez kötött telefonszolgáltatás Vezetékes telefonszolgáltatásokra vonatkozó ÁSZF 2. melléklet

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER

Rövid távú munkaerőpiaci előrejelzés és konjunktúra kutatás 2007. SZEPTEMBER - OKTÓBER SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZŐ INTÉZET kirendeltség kódja adatszolgáltató sorszáma Rövid távú

Részletesebben

I. 2014. január 1-től életbe lépett, a MunBér14 programot érintő jogszabály-változások, hatásuk a programra

I. 2014. január 1-től életbe lépett, a MunBér14 programot érintő jogszabály-változások, hatásuk a programra MUN v14.0130 Ez a verzió adatbázis módosításokat hajt végre, ezért először csak egyetlen munkahelyről szabad indítani (a windows tálcán se legyen letéve a program)! Ha ez a feltétel nem teljesül, a program

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY IGÉNYLÉSÉRE I. Személyi adatok Kérelmező személyi adatai: Házastárs / élettárs személyi adatai: Név: Születési név: Születési helye, ideje: Anyja neve: TAJ száma: Állampolgársága:

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése

1. Az MVM Zrt. állami szerepvállalásának ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai,

Részletesebben

A ténylegesen megvalósuló létszámcsökkenés a MÁV Zrt.-nél 2010-ben az alábbiak szerint alakult: Csökkenés (fõ) 2010.XII. 31. (fõ)

A ténylegesen megvalósuló létszámcsökkenés a MÁV Zrt.-nél 2010-ben az alábbiak szerint alakult: Csökkenés (fõ) 2010.XII. 31. (fõ) XIII. évfolyam 2. szám Lapzártát követően január 18-án megszülettek a megállapodások a munkabérek emeléséről, a Kollektív Szerződés módosításáról és a 2011-es foglalkoztatási kérdésekről a MÁV Zrt. vezetésével.

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése

A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A Bolgár Országos Önkormányzat 2013. évi költségvetése A 2013. évi költségvetés összeállításánál a: 2012. évi CCIV. törvény Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl 2011. évi CLXXIX. törvény A

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai

A cafetéria juttatások 2015. évi változásai H - 1 0 3 7 B u d a p e s t M o n t e v i d e o u. 3 / A T e l. : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 0 F a x : + 3 6 1 4 3 0-3 4 0 2 a b t @ a b t. h u w w w. a b t. h u Budapest, 2014. november 25. A cafetéria juttatások

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750

DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 NYUGDÍJASOK TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI TÁMOGATÁST IGÉNYLŐ ADATLAP 1./ Kérelmező neve /születési név

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 28/2001. (IX.28.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők munkavégzéséről és juttatásairól 1 /Egységes szerkezetben/ Pápa Város Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés

Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés Önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói szerződés amely létrejött egyrészről az (1066 Budapest, Teréz krt. 42-44; bankszámla száma: CIB Bank Zrt. 10702019-65895993-52000001, adószáma: 18215625-1-42), a továbbiakban

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről

/2006. ( ) ICSSZEM. r e n d e l e t e. a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTER Szám: 9666-1/2006. TERVEZET /2006. ( ) ICSSZEM r e n d e l e t e a szociális intézményen belüli foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben