PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram -ban való részvételre Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a könyvszakmai vállalkozások üzleti tevékenységének elősegítése érdekében a Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram keretében nyílt pályázatot hirdet forgóeszköz hitel felvételével kapcsolatos kamattámogatás elnyerésére. A program keretében a pályázók, amennyiben forgóeszköz szükségleteiket hitelből finanszírozzák, 50%-os kamattámogatásban részesülhetnek, melyet a nyertes pályázók esetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel (a továbbiakban: Bank) kötött szerződés alapján biztosít nem visszatérítendő kamattámogatás formájában. A projektekhez pozitív döntés esetén a Bank biztosíthatja a hitelt, a benyújtott hitelkérelmeket az általános hitelbírálati elvek, illetve a vonatkozó üzletszabályzata szerint kezeli. I. A pályázat célja, hogy piackonform eszközökkel segítse a magyar könyvszakma értékteremtő folyamatait, kiegészítse a kulturális szempontból értékes és egyben piacképes tervek megvalósításához szükséges forgótőke forrásait, szolgálja a magyar könyvszakma értékteremtő vállalkozásainak piaci megerősödését, támogassa a hazai kiadók könyvkiadását (a kiadás minden munkafázisát, és az ahhoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenységet is). II. A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztériuma (1054 Budapest, Akadémia u 3.) III. A pályázók köre: Pályázatot nyújthat be azon magyarországi székhellyel, illetve állandó lakóhellyel rendelkező egyéni vállalkozó, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely legalább december 31. óta folyamatosan főtevékenysége szerint könyvkiadással vagy könyvkereskedelemmel (könyvterjesztéssel) foglalkozik. IV. A támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre: A nyertes pályázó, akivel a Bank a jelen pályázati kiírással összhangban hitelszerződést kötött, jogosult a Bank irányában a kapott támogatási összeggel szemben elszámolni a felvett hitel kapcsán a Bank részére fizetett kamat összegének 50 %-át. A nyertes pályázó nem jogosult lektűrrel, vagy szórakoztató irodalommal, vagy a hivatalos tankönyvlistán szereplő művekkel és kiadványokkal kapcsolatosan felmerülő költség elszámolására, illetve ezen költségek tekintetében pályázni sem lehet. A könyvkereskedők (könyvterjesztők) esetében a hitel elszámolása tételesen, számlákkal és kifizetési bizonylatokkal történhet. A hitel bizományi vásárlásra nem használható fel. Amennyiben a támogatott tevékenység kulturális jellegű, a támogatás jogcíme az Európai Bizottság SA (2012/N-2). számú határozata a kulturális célú állami támogatásokról. Nem kulturális támogatások jogalapja a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet. 1

2 Egy vállalkozásnak bármilyen forrásból, csekély összegű (továbbiakban: de minimis) támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forint összeget. De minimis támogatás csak abban az esetben nyújtható, ha a támogatási tervezet kifejezett utalást tartalmaz a jogalapot képező, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletre (HL L 379/ ), hivatkozva annak pontos címére és az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésre, valamint meghatározza a támogatás pontos összegét támogatástartalomban kifejezve. Csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatást nyújtó megbizonyosodott arról, hogy a kedvezményezett a nyújtandó támogatás odaítélése előtt de minimis támogatási jogcímen elnyert támogatásainak összege három pénzügyi év viszonylatában nem haladja meg a eurónak megfelelő forint összeget. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy de minimis támogatási jogcímen nyújtott támogatáshoz kapcsolódó minden iratot az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén azokat köteles bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni. V. A sikeres pályázat (hitelnyújtás) további feltételei: A programban résztvevő pályázók kötelesek a pályázatban megfogalmazott célok megvalósítására szakmai, piaci és pénzügyi üzleti tervet készíteni, valamint a hitelkérelem elbírálását végző Bank részére átadni a cég hitelképességének megítéléséhez szükséges iratokat. A szakmai tervnek tartalmaznia kell a felvett hitelből megvalósuló és az elbírálást lehetővé tevő szakmai célkitűzések konkrét megfogalmazását. A Bank a pályázók rendelkezésére bocsátja a hitelkérelmek összeállításakor követendő tartalmi és formai követelményrendszer szempontjait, melyet a pályázó köteles elfogadni. Az igénybe vehető összeg: A pályázók projektjeikhez az igénybe vehető minimális hitelösszeg ,- Ft, azaz négymillió forint, maximális hitelösszeg ,- Ft, azaz hatvanmillió forint. A Szakértői Bizottság és a Bank külön-külön és együttesen javaslatot tehet a hitelösszeg módosítására. A Szakértői Bizottság állandó tagjai: a kultúrpolitikáért felelős helyettes államtitkár, az EMMI Művészeti Főosztály vezetője és könyvszakmai referense, a Bank képviselője, valamint egy könyvszakmai szervezet adott évben felkért képviselője. Futamidő, törlesztési ütemezés: A kamattámogatási programban támogatott futamidő minimum 6 hónap, maximálisan május 31-ig tarthat. A törlesztési ütemezést a pályázó a bemutatott üzlet- és pénzforgalmi tervvel összhangban igényelheti, azonban a Bank a hitelbírálat során azt felülvizsgálja, és szükség esetén módosítást javasolhat. A hitel kamata: A hitel kamata a pályázó számára a Bank által folyósított hitel piaci kamata, melynek 50%-át a pályázat kiírója nyertes pályázat esetén a Bankkal kötött szerződés alapján átvállalja, és a Bank részére közvetlenül téríti meg. VI. A programhoz kapcsolódó kamattámogatásra elkülönített forrás megnevezése: Az EMMI évi költségvetésében a 20/13/4. Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti 2

3 feladatok támogatása, nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat. (1. részfeladat Könyvszakmai kamattámogatás.) VII. A forrás összege: ,- Ft. VIII. A pályázat tartalmi és formai követelményei: 1. A pályázó által benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a) a pályázó azonosító adatait: cégnevét (nevét), székhelyét (címét); b) a pályázó adószámát (adóazonosító jelét); c) a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét; d) a pályázó elérhetőségét; e) a támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet; f) a megvalósításhoz igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét; g) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezését; h) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét. 2. A pályázathoz a pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolja a) gazdálkodó szervezet pályázó esetén hatályos létesítő okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály, társasági szerződés) egyszerű másolatát; b) gazdálkodó szervezet pályázó esetén a létezését igazoló hiteles okiratot (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, egyéni vállalkozói igazolvány, valamint - ahol a működéshez jogszabály előírja - működési engedély); c) gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének hiteles aláírási címpéldányát; d) a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a gazdálkodó szervezet pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló hiteles okiratot; e) nyilatkozatát (I. számú melléklet) 1. a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűségéről, valódiságáról és hitelességéről, 2. arról, hogy az adott tárgyban pályázatot korábban, illetve egyidejűleg mikor és hol nyújtott be, és milyen összegben nyert támogatást, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe, 3. arról, hogy nincs esedékessé vált és meg nem fizetett, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény ának 20. pontjában meghatározott köztartozása, ideértve az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő esedékessé vált és meg nem fizetett tartozást is (a továbbiakban; köztartozás), 4. ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy támogatás elnyerése esetén a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát (adóazonosító jelét) a Magyar Államkincstár és támogató felhasználják a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 5 arról, hogy amennyiben a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról szóló 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet hatálya alá tartozó munkáltatónak minősül megfelel az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban:áht.). 50. a) pontjában meghatározott, rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek, valamint az Áht. 50. (1) b) és c) pontja szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait rendelkezésre bocsátja 3

4 6. arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, valamint arról, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerződés lejártáig bejelenti, ha ellene a fenti eljárások valamelyike indult, 7. arról hogy, tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a Támogató, és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik 8. arról, hogy a támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e, 9. annak tudomásulvételéről, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás célja, a támogatás összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatók; 10.annak tudomásulvételéről, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal a pályázóval, akivel szemben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 76. -ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll. 10. a kedvezményezett adatairól (II. számú melléklet); 11. a költségtervről (III. számú melléklet). f) a pályázó számláját vezető pénzügyi intézmény igazolását - a számlaszám megjelölésével - a pályázó számlavezetéséről és fizetőképességéről; g) a cég tevékenységének bemutatása, rövid (1 oldalas) szakmai ismertetése, kiadó esetében a 2011., év kiadói terveinek megvalósulása és évi kiadói terv terjesztő esetében a készlet jelenlegi összetételének részletes ismertetése, a évi mérleg, a évi előzetes mérleg, a évi pénzügyi terv, futamidőre készített cash-flow terv, a felkínált biztosítékok ismertetése (további részletek ld. alább), nyilatkozat arról, hogy a jelen pályázati kiírás feltételeit a pályázó elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A fenti 1. sz. bekezdés b), d)-f) pontjai alapján benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a pályázat benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi. 3. Biztosítékok: A pályázóknak a benyújtott hitelkérelmeikben és pályázatukban ismertetni kell a kért hitel és járulékai fedezeteként felajánlott biztosítékokat. Amennyiben a banki hitelbírálat során fedezeti összeg illetve biztosítékhiány mutatkozik, úgy szükséges a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezesség-vállalásának bevonása a biztosítéki körbe. Ennek költségei a pályázót terhelik. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. pozitív döntése ebben az esetben a hitel folyósításának feltétele. A megkötendő hitelszerződés értelmében az általános előírásokon túl az adósnak a projekt megvalósításának folyamatáról, valamint gazdasági-, vagyoni- és pénzügyi helyzetéről a hitel visszafizetésének időszaka alatt a Bank kérésére tájékoztatást kell adnia. Amennyiben pályázó a vállalt projektet nem valósítja meg, a szerződés feltételeinek nem vagy nem határidőre tesz eleget, a vele kötendő támogatási szerződésben foglalt szankciókon túlmenően az EMMI a jövőben meghirdetendő támogatási pályázataiból a pályázót legfeljebb 5 évre kizárhatja. 4

5 IX. Az elbírálás főbb szempontjai: formai szempontok: a pályázó által beadott ún. szükséges dokumentumok hiánytalanságának és hitelességének vizsgálata, tartalmi szempontok: a pályázati cél és a pályázat szakmai összevetése, továbbá megfelelése a jelen pályázati kiírás rendelkezéseinek, Előnyben részesülnek azon könyvkereskedő (könyvterjesztő) pályázók, akik készleten tartanak: nehezen fogyó, nagy értékű könyveket, klasszikus és kortárs magyar irodalmat, illetve az e körben megjelenő legújabb kiadványokat. Előnyben részesülnek azon könyvkiadó pályázók, akik igényes irodalmi alkotások, sorozatok, tudományos és ismeretterjesztő művek megjelentetésére vállalkoznak. A kiadóknak megjelentetési tervüket negyedéves bontásban kell megadni. X. A pályázati eljárás, a támogatási kérelmek benyújtásának módja, határideje, elbírálása A pályázatra benyújtott dokumentumok esetében hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat a pályázat kiírója által felkért, a magyar könyvszakma és könyvpiac viszonyait jól ismerő Szakértői Bizottság bírálja el és tesz javaslatot az Támogató részére. Ugyanez a testület jogosult a nyertes pályázók által kitűzött célok teljesülését a futamidő végeztével szakmai szempontból ellenőrizni és minősíteni. A Szakértői Bizottság szakmai javaslatait és a kiíró döntéshozójának döntéseit tartalmazó pályázati anyagokat a minisztérium a forrást biztosító Bank részére a döntés meghozatalát követően haladéktalanul továbbítja. A Bank a hitelkérelmeket saját hitelbírálati szabályzata szerint bírálja el. A nyertes pályázóval a Bank hitelszerződést, az EMMI a kamattámogatás szakmai feltételeit tartalmazó szerződést köt. A jelen pályázati kiírásnak megfelelő pályázatokat 2 példányban külön-külön zárt borítékban az EMMI Művészeti Főosztály címére kell benyújtani. (1055 Budapest, Szalay utca ) További felvilágosítást az EMMI Művészeti Főosztályán dr. Mátis Bernadett ad (tel.: ). A nyertes pályázók listáját, a megítélt támogatási összegeket, a támogatás célját, a támogatott program megvalósítási helyét a pályázat kiírója a döntést követő 15 napon belül - a honlapján (www.kormany.hu) történő közzététellel - nyilvánosságra hozza, ezzel egyidejűleg írásban tájékoztatja a pályázókat a pályázat eredményéről. A pályázat benyújtásának határideje: június 20. A pályázat minisztériumi elbírálásának határideje: június 28. A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 5

6 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X. 17.) EMMI rendelet valamint az Ávr. szabályai az irányadóak. Mellékletek: I. Pályázó nyilatkozata II. Kedvezményezett adatai III. Költségterv Budapest, május 21. Emberi Erőforrások Minisztériuma 6