kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú"

Átírás

1 1/2006. ( ) Orosházi Önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról 1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése és az önálló orvosi tevékenységről szóló, többször módosított évi II. tv. 2. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja, hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatai körében a.) megállapítsa és kialakítsa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási körzeteket, b.) meghatározza a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyelet (a továbbiakban: központi ügyelet) körzetét és annak székhelyét, az orosházi háziorvosok és házi gyermekorvosok részvételét a központi ügyeletben a betegek folyamatos orvosi alapellátásának biztosítása érdekében, c.) rendelkezzék a területi ellátási kötelezettségről szóló egészségügyi ellátási szerződés tartalmáról. (2) A rendelet hatálya kiterjed az Orosháza közigazgatási területén működtetési joggal rendelkező önálló orvosi tevékenységet végző háziorvosokra és házi gyermekorvosokra az alapellátási körzet meghatározása tekintetében fogorvosokra is és az ügyelet vonatkozásában az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulással (a továbbiakban: Társulás) a központi ügyelet szervezésére és működtetésére szerződött egészségügyi szolgáltatóra (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) is. Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási körzetek 2. (1) A felnőtt lakosság háziorvosi alapellátására kialakított számú háziorvosi körzet leírását az számú melléklet tartalmazza. (2) Az életkorhoz nem kötött, számú vegyes háziorvosi körzet leírását a számú melléklet tartalmazza. (3) A gyermekkorú lakosság háziorvosi alapellátására kialakított 1-5. számú házi gyermekorvosi körzet leírását a számú melléklet tartalmazza. (4) A fogorvosi alapellátásra kialakított 1-6. számú vegyes, és a 7. számú iskolai, ifjúsági fogorvosi körzet leírását a számú melléklet tartalmazza. (5) Kiscsákó lakosságának háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátását az önkormányzat a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatával kötött ellátási szerződés útján biztosítja. Központi ügyelet 3. (1) A lakosság rendelési időn kívüli folyamatos háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásának biztosítására hétvégi pihenő és munkaszüneti napokon, ünnepnapokon, valamint 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül.

2 munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig központi ügyelet működik az illetékes mentőszolgálattal együttműködve. (2) A központi ügyelet a Társulással megállapodott egészségügyi szolgáltató szervezésében, a Társulást létrehozó 10 település Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Nagyszénás, usztaföldvár, Orosháza, Tótkomlós háziorvosi és házi gyermekorvosi körzeteit magába foglaló körzetben működik Orosháza székhellyel (5900 Orosháza, Könd u. 59.). Az egészségügyi szolgáltatást a beteg életkori és egyéb megkülönböztetése nélkül nyújtja. 4. (1) Az önkormányzat a központi ügyelet személyi feltételeinek biztosításához oly módon járul hozzá, hogy a háziorvossal, házi gyermekorvossal kötött, a területi ellátási kötelezettségről szóló egészségügyi ellátási szerződésben kiköti a központi ügyeletben való részvételi kötelezettséget. A kötelezettség legalább havi egy alkalommal munkanapon - ügyeleti szolgálat teljesítését jelenti. (2) A háziorvos, házi gyermekorvos a központi ügyeletet működtető egészségügyi szolgáltatóval külön szerződésben állapodik meg a központi ügyeletben való közreműködés feltételeiről. A külön szerződés időtartama legalább 3 hónap, melyet teljesülése esetén legalább 3 havonkénti hosszabbításokkal folyamatosan fent kell tartani. (3) A háziorvos, házi gyermekorvos az (1) bekezdés szerinti központi ügyeletben való részvételi kötelezettség alól mentesül, ha a.) b.) az egészségügyi szolgáltató írásban nyilatkozik arról, hogy nem tart igényt a központi ügyeletben való közreműködésére, vagy az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti külön szerződés megszegésével annak azonnali hatályú felmondására okot szolgáltatott. 5. (1) Az egészségügyi szolgáltató a havi központi ügyeleti beosztást a résztvevő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal egyezteti. Az ügyeleti idő alatt felmerült vitás kérdések eldöntésére az egészségügyi szolgáltató ügyeletvezető szakorvost jelöl ki. (2) A központi ügyeletre beosztott orvos akadályoztatása esetén azonnali jelentési kötelezettséggel tartozik az egészségügyi szolgáltató felé, hogy az egészségügyi szolgáltató a helyettesítésről gondoskodni tudjon. (3) Az orosházi háziorvosok, házi gyermekorvosok az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 15. (9) bekezdésében felsorolt feladatokat a központi ügyelet székhelyén és a munkamegosztás szervezési elvei szerint hozzá csoportosított településeken - Csorvás, Gádoros, Gerendás, Nagyszénás, usztaföldvár, Orosháza - látják el. Az egészségügyi ellátási szerződés tartalma 6. (1) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal dönt a vállalkozó háziorvos, házi gyermekorvos és fogorvos (a továbbiakban: háziorvos) területi ellátási kötelezettséggel történő megbízásáról. A megbízásról a polgármester egészségügyi ellátási szerződést köt a háziorvossal. (2) Az egészségügyi ellátási szerződés tartalma: a.) a szerződés alanyai és tárgya,

3 b.) a háziorvos céges neve (ha van), a háziorvos személyi azonosító adatai, diploma száma és kelte, szakorvosi képesítés neve és száma, orvosi nyilvántartási száma, felelősségbiztosítás helye és száma, c.) a területi ellátási kötelezettséggel érintett háziorvosi körzet száma, d.) a rendelés helye, e.) a működési engedély, a működtetési jogra vonatkozó engedély megszerzésének, a finanszírozási szerződés megkötésének vállalása a háziorvos részéről, f.) az egészségügyi ellátás kezdő időpontja, g.) az egészségügyi ellátás során végzendő feladatok, tevékenységek a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az etikai normák betartásával, h.) a háziorvos két helyettesítőjének megnevezése, a díjazás vállalása i.) a háziorvos központi ügyeletben való részvételi kötelezettsége, amelyről megállapodást is kell kötni a Társulás által az ügyelet szervezésével és működtetésével megbízott egészségügyi szolgáltatóval, j.) a tevékenység dologi feltételei: ingatlan és eszközök biztosítása, a költségviselő, k.) a háziorvos kötelezettsége szakalkalmazott foglalkoztatására, annak helyettesítése megszervezésére, díjazására, l.) a szerződés határozatlan időtartamú, mely rendes felmondással legkorábban öt év elteltével mondható fel hat hónap felmondási idővel, de a háziorvos az ellátásról az újabb szerződéskötésig köteles gondoskodni, m.) a rendkívüli felmondás esetei: - a háziorvos nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségét, - az ÁNTSZ vagy a Magyar Orvosi Kamara által hozott jogerős elmarasztaló határozat, - a finanszírozási szerződés felmondása a ME részéről, - az önkormányzat a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti n.) a szerződés kelte és aláírások: a háziorvos és az önkormányzat részéről a polgármester, cégbélyegzők. Záró rendelkezések 2 7. (1) E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 8/2002. (VI. 22.) Ör. számú, és az azt módosító 9/2003. (III. 31.) Ör. számú és 39/2004. (XII. 27.) )Ör. számú rendelet. (3) A háziorvosok és házi gyermekorvosok területi ellátási kötelezettsége tárgyában kelt egészségügyi ellátási szerződést a hatályba lépést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. 2 Kihirdetve: február hó 10-én

4 1/2006. (02.10).Ör. számú rendelet 1. sz. melléklet 1. sz. Háziorvosi körzet A Akácfa Arany János 1-47/a Áchim 1-21 Állomás u. Állomás tér Árpád kert B Bajza Bálvány CS Csabai Csabai Csillag Csorvási 2-54 Csorvási 3-35 É Észak u. GY Győri Vilmos 1 1 Győri Vilmos tér 2. Gyulai H Huszár u. I Ibolya u. K Kinizsi 36 Kinizsi 1-23 Kistemplom Kígyó Kossuth Lajos 2-86 Kossuth Lajos 5-25 Könd 2-84/c Könd 3-33 L Lehel 2-62/a Lehel 1-51 M Malom Mikes Mozdony O Október Október etőfi u. SZ Szív u. T Táncsics M Thék Endre Tomcsányi dűlő Töhötöm Töhötöm V Virágos dűlő Z Zrínyi u.

5 rendelet 1/2006 (02.10.) Ör. sz. 2. sz. melléklet 2. sz. háziorvosi körzet B Bajnok 1-7/a Báthori Bercsényi Bokréta Bónumi tanyák Bónumi tanyák CS Csengeri u. D Damjanich Dankó István Derű F Falus Elek G Gárdonyi G. u. I Ifjúság tér Irányi Dániel u. K Kazinczy köz Kazinczy u. Kisfaludy Kisfaludy Kodály Zoltán Kohán György Kölcsey Ferenc Kutasi 2-2/a Kutasi 1-7. L Levél Libapiac tér M Melinda Móricz Zs Móricz Zs O Orosházi puszta Ő Ősz u. ázsit uszta R Rákóczi SZ Szabó Dezső Szentesi T Thököly Tó u. V Vajda köz Vajda u. Vásárhelyi Vásárhelyi 1-73.

6 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 3. sz. melléklet 3. sz háziorvosi körzet B Bajnok 6-14/c Bajnok Baross Bem József Bónumi tanyák Bónumi tanyák D Dr. László E. ltp. E Erkel u. M Madách Március 15. tér O Október 6. u Október 6. u SZ Szentesi Szentesi V Vásárhelyi u G Gellért u. GY Gyopár u. H Hóvirág Huba Huba Hunyadi László K Kisfaludy Kisfaludy Kisszik L Lehel Liget u.

7 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. sz. háziorvosi körzet A Ady Endre Alsótanyák 4-30 Alsótanyák 5-55/a B Bajcsy-Zs Bocskai D Deák Ferenc Deák Ferenc 3-37 E Eötvös tér H Hold u. Hun u. J Jókai u. K Kerek Kertész Kettőssánc tér Kurta Kutasi Kutasi M Major Makói Móricz Zs Móricz Zs Munkácsy Mihály N Nap u. NY Nyár u. Nyárfa u. R Rákóczi 3-11/a Rózsa Rövid köz S Sas u. Sámsoni u. SZ Szabó Dezső Szabó Dezső Szondy T Teleki Tél Thököly Tompa Mihály V Vadász u. Vörösmarty u ZS Zsinór u.

8 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 5. sz. melléklet 5. sz. háziorvosi körzet B Bajcsy-Zsilinszky 15. D Deák Ferenc 2-14 Deák Ferenc 1-1/c Dózsa György 2-14 Gy Győri Vilmos 3. H Hajnal köz Hajnal u. K Kós Károly 3-31 M Mikszáth Kálmán N Nádas acsirta R Rákóczi 1-1/d Sz Szabadság tér Széchenyi tér V Vörösmarty 2-10

9 Z Zöldfa köz Zöldfa u. 6. sz. háziorvosi körzet utcajegyzék 1/2006 (02.10.) Ör. sz. rendelet 6. sz. melléklet A Alsótanyák Alsótanyák Aradi köz Aradi u. Árpád B Bajcsy-Zs Balassi Bálint Bethlen G. 2-36/2 Bethlen G. 1/a-33 Botond Cs Csokonai D Dózsa György Dózsa György E Eötvös u. F Felhő Földvári Fürdő Gy Gyártelep H Hársfa Honvéd I Illyés Gyula u. József Attila 2-26 József Attila 1-63/a K Katona Katona-Kis Kálmán Imre Kelet Kós Károly 2-54 Kós Károly L Lázár Vilmos Liliom M Mező Mohács N Nagy László Nagyatádi Sz I Nagyatádi Sz. I Nádasdy atak R Retek Sz Székely Szikhát t. T Tatársánc t. Tavasz Torkos Károly Tükör V Vasvári ál Váci Mihály Viola

10

11 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 7. sz. melléklet 7. sz. háziorvosi körzet A Arany János 2-42 Arany János Áchim 2-26 B Bakó J. u. Belső hosszúsor t. Belső monor t. Bethlen G Cs Csabai 2-46/a Csabai 1-61/a Csendes D Dalnok Dózsa György 1-47 E Eszperantó F Fecske Felső tanyák Gy Gyár Gyöngyvirág H Hosszúsori ugarok J József Attila L Luther M Monori ugarok N Nagyatádi Sz. I Nagyatádi Sz. I Nefelejcs O Oláh István Orosházi tanyák Vasútállomás osta Sz Székács József Szövetkezés T Táncsics M Táncsics M Török I. u. V Veres József Vezér Z Zombai K Kinizsi 2-34 Külső hosszúsor Külső monor

12 8. sz. háziorvosi körzet 1/2006.(02.10.) Ör. számú rendelet 8. sz. melléklet A Álmos V. u. B Balassa ál Balaton Berzsenyi D. u. Bikádi Budai Nagy A. Búza Búzavirág Cs Csap Csepel u. D Diófa u. Dobó u. E Eötvösi tanyák Északi sor F Fagyöngy Felsősóstanyák Fütőház G Gábor Á. u. Gádorosi Gólya Gy Gyökeresi tanyák H Harmat u. Horváth-pap I Iglói Iskola köz K Kárpát Klapka György L Liszt F. u. M Maros Martinovics Mikolai u. Mikolai kert Móra Ferenc N Nagyhegyi Nádor Németh L. u. askumföldek ipacs usztaszeri uttony u. R Rajki József Sz Szabolcs Szamos Szántó K. J. u. Szent István Szőlő körút 2-68 Szőlő körút 1-55 Szőlő árok Szüret T Tamási Á. u. Tátra Teréz U Uzsoki V Vécsei Vereckei 2-74 Vereckei 1-39

13 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 9. sz. melléklet 9. sz. háziorvosi körzet A Alsósóstanyák Avar köz Avar u. B Balassa ál 2-56 Bartók Béla Budai Nagy A Budai Nagy A Cs Csalogány Csepel Csikós Csizmadia Sándor Csorvási Csorvási oldal Csősz Csőszház Csongor u. Csorvási köz D Dénes tanító E Egyetértés F Felsősóstanyák G Gizella Gy Győzelem H Hegedűs István Hernád Holló u. I Ifjúság u. J Jászai-Horváth 2-74 Jászai-Horváth 1-53 Juhász Gyula köz Juhász Gyula u. K Képessy József Kishegyi u. Koszorú Körösi Csoma Sándor L Lugas M Mokry Sámuel Motor N Nagyhegyi Nagyhegyi Nimród u. áva R Radnóti Miklós Raksányi köz Raksányi Imre u. Róna S Sajó Síp Soós József Sz Szabó Lőrinc Szarvasi utca Szarvasi út Szegfű Szeszfőzde Székácsföldek Szénási oldal Szőlő körút Szőlő körút T Tárogató u. Temető Tinódi u. Tolnai Tóth tanyák O Orgona u. Ü Üveg-köz V Vereckei Vereckei Vég-köz Vitális István

14 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 10. sz. melléklet 10. sz. háziorvosi körzet A Aranyeső Árvácska B Babits Mihály Barátság u. Béke Borostyán Boróka köz C Corvin János Cédrus köz Ciprus-köz D Dessewffy 2-50 F Fácános Forgácsrész tanya E Ezüsthárs sétány G Galamb Gomba u. Gy Gyopárosi u. Gyopárosi ugarok H Harkály Határőr u. Héthalmi tanyák Horváth György Hunyadi János Hűvös u. Hűvös köz J Justh Zsigmond Jácint u. K Károlyi Mihály Kerektó Kéknefelejcs Kishegy tanya Kishegyi u. Kismarton Kiss Ernő Kis köz Kisszik u. (Őszirózsa u. kereszteződéséig) Kosztolányi Dezső Középdűlő u. (Kerektó u. kereszteződéséig) Kupa - vezér L Lachner György Laposi földek Lepke u. Lénia u. M Mátyás király Mogyoró u. Makkos N Nagy Sándor Napsugár u. Nárcisz u. Ő Őszirózsa u. R Rozmaring S-SZ Sport u. Szabadság u. Szentetornyai Szilágyi Erzsébet Százszorszép T Toldi Miklós Tulipán Tátika

15 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 11. sz. melléklet 11. sz. háziorvosi körzet A Alkotmány B Bácska Batthyány Borsika u. D Déli E Egressy Erdő Esze Tamás F Fasor Fenyő Fészek Fő H Hajó Híd Hosszú Hősök ligete I Iskola J Jázmin Jegenye u. K Kakasszék tanya Kamilla u. Kárász Kereszt u. Kert Kertészház Kis u. Kisvasút Körte u. Közép-dűlő Középlaki L Lenkei Liget u. Liget sor Lomb Lórántffy M Málna u. ark köz ark u. éter-ál ósahalom őrház aprika u. R Rezeda Rét Rigó Sz Szentesi u Szentesi u. 81- Szélső u. Sziget T Tábor Téglagyári Tópart V Veres éter Virág Víz Z Zöldmező

16 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 12. sz. melléklet 12. sz. háziorvosi körzet B Bajnok E Előd H Huba 2-24 Huba 3-25 K Kossuth tér Kossuth Lajos 1 Kórház Könd L Lehel O Ond R Rákóczi 2-34 T Tass Töhötöm Töhötöm 39-65

17 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 13. sz. melléklet 1. sz. házi gyermekorvosi körzet A H O Arany J. u Hajnal köz Október 6. u Állomás tér Hajnal u. Október 6. u Állomás u. Hársfa u. Oláh I. u. Árpád u. Hosszúsori ugarok Orosházi tanyák Árpád kert I B Ibolya u. acsirta u Bajcsy Zs. u Illyés Gy. u. acsirta u Bajza u. osta u. Balassi Bálint u. J Belsőhosszúsor József A. u. S-Sz Bethlen G. u. Székács J. u. Botond u. K Székely u. Katona u. Szikhát C-Cs Katona-Kis u. Csabai u. 2-46/a Kálmán I. u. T Csabai u. 1-63/a Kelet u. Tatársánc Csendes u. Kistemplom u. Tavasz u. Csokonai u. Kossuth L. u. Táncsics M. u. Kós Károly u. Thék E. u. D Külsőhosszúsor Torkos K. u. Dalnok u. Töhötöm u Dózsa Gy. u. L Töhötöm u Lázár V. u. E Lehel u. 62/A V Eötvös u. Lehel u Vasvári. u. Eszperantó u. Liliom u. Váci M. u. Luther u. Veress J. u. F Viola u. Fecske u. M Felhő u. Mező u. Z Földvári u Mikszáth K. u. Zombai u. Fürdő u. Mohács u. Zöldfa köz Zöldfa u. G-Gy N Gyöngyvirág u. Nagy László u. Győri V. tér Nagyatádi Szabó I. u. Nádas u. Nádasdy u. Nefelejcs u.

18 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 14. sz. melléklet 2. sz. házi gyermekorvosi körzet B Bajnok u. Baross u. Báthori u. Bem J. u. Bokréta u. Bónumi tanyák Boróka köz C-Cs Csengeri u. Csőszház u. D Damjanich u. Derű u. Dr. László E. ltp. Erkel u. G-Gy Gárdonyi G. u. Gellért u. Gyopár u. Gyopárosi út Gyopárosi ugarok H Határőr u. Hóvirág u. Hunyadi L. u. I Iglói u. Irányi D. u. Iskola köz K Kárpát u. Kisfaludy u. Kisszik u. Kohán Gy. u. Kossuth tér Kórház u. Könd u /C Könd u. 59. Községporta Kutasi u. 2-2/A Kutasi u L Levél u. Libapiac tér Liget u. M Madách u. Martinovics u. Melinda u. Móricz Zs. u N Nádor u. Ő Ősz u. askumföldek ázsit u. uszta u. usztaszeri u. R Rajki J. u. Rákóczi u. (kivéve 1. sz.) S-Sz Szentesi út Szentesi út Szüret u. T Tass u. Tátra u. Teréz u. Tó u. V Vajda köz Vajda u. Vásárhelyi út

19 3. sz. házi gyermekorvosi körzet 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 15. sz. melléklet A M. Ady E. u. Major u. Alsótanyák Makói u. Aradi köz Móricz Zs. u Aradi u. Móricz Zs. u Munkácsy M. u. B. N-Ny. Bajcsy-Zs. u Nap u. Bercsényi u. Nyár u. Bocskai u. Nyárfa u. D Dankó I. u. acsirta u. 2-6, Deák F. u. atak u. E R Eötvös J. tér Rákóczi út 1. Retek u. F Rózsa u. Falus E. u. Rövid köz. Földvári u G-Gy S-Sz Gyártelep u. Sas u. Sámsoni u. H Szabadság tér Hold u. Szabó D. u. Honvéd u. Széchenyi tér Hun u. Szondy u. J T Jókai u. Teleki u. Tél u. K Thököly u. Kazinczy köz Tompa M. u. Kazinczy u. Tükör u. Kerek u. Kertész u. Kettőssánc tér V Kodály Z. u. Vadász u. Kölcsey F. u. Vörösmarty u. Kurta u. Kutasi u ZS

20 Kutasi u Zsinór u.

21 4. sz. házi gyermekorvosi körzet 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 16. sz. melléklet A Kígyó u Töhötöm u Alsótanyák Klapka Gy. u. Töhötöm u Álmos V. u. Könd u Könd u. 3-57/C. U B Külsőmonor Uzsoki u. Bakó J. u. Lehel u Balassa. u. Lehel u V Balaton u. Lugas u. Vereckei u. Barátság u. Vécsey u. Belsőmonor M Vitális I. u. Bikádi u. Maros u. Budai N. A. u. Március 15. tér Búza u. Mikolai kert Búzavirág u. Mikolai u. Monori ugarok C-Cs Móra F. u. Csalogány u. Csap u. N Csepel u. Nagyhegyi u Nagyhegyi u E Előd u. O Eötvösi tanyák Október 6. u Északi sor Október 6. u Ond u. F Felsősóstanyák ipacs u. Forgácsrészi tanyák Fűtőház u Sz. G Szabolcs u. Gádorosi út Szamos u. Gólya u. Szt. István u. Szőlő krt Szőlő krt H Szőlő árok Harmat u. Horváth pap u. Huba u. T Tárogató u. Tinódi u. K Tóth tanyák

22 Kígyó u

23 1./2006.(02.10.)Ör. sz. rendelet 17. sz. melléklet 5. sz. házi gyermekorvosi körzet A H R Akácfa u. Hegedűs I. Radnóti M. u. Arany J. u Hernád u. Raksányi köz Avar köz Holló u. Raksányi u. Avar u. Huszár u. Róna u. Áchim u. S-Sz I Sajó u. B Ifjúság u. Síp u. Bartók B. u. Ifjúság tér Soós J. Bálvány u. Szabó Lőrincz u. J Szarvasi út C-Cs Jászai Horváth u. Szarvasi u. Csabai u Juhász Gy. köz Szegfű u. Csabai u Juhász Gy. u. Szeszfőzde u. Csikós u. Székácsföldek Csillag u. K Szénási oldal Csizmadia S. u. Képessy J. u. Szív u. Csongor u. Kinizsi u. Szövetkezés u. Csorvási út Kígyó u Szőlő körút Csorvási köz Kígyó u Szőlő körút Csorvási oldal Koszorú u. Csősz u. Kőrősi Cs. S. u. T M Temető u. D Malom u. Tolnai u. Dénes tanító u. Mikes u. Tomcsányi dűlő Mokry S. u. Török I. u. E Motor u. Egyetértés u. Mozdony u. Ü Észak u. Üveg köz N F Nagyhegyi u V Felsőtanyák Nagyhegyi u Vezér u. Nimród u. Vég-köz G-Gy Virágos dülő Gizella u. O Gyár u. Orgona u. Z Győzelem u. Zrínyi u. Gyulai u. áva u. etőfi u. uttony u.

24 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 18. sz. melléklet 1. számú fogorvosi körzet A I O Alkotmány u. Ibolya u. Orgona u. Állomás tér Ifjúság tér Orosházi puszta tanya Állomás u. Ifjúság u. Orosházi tanyák Iskola u. B Bácska u. J aprika u. Bajza u. Jegenye u. ark köz Bakó J. u. Juhász Gy. köz éter-ál u. Bartók B. u. Juhász Gy. u. etőfi u. Batthyány u. ósahalom őrház Belsőmonor K Bónumi tanyák Kakasszék tanya R Borsika u. Kamilla u. Raksányi köz Képessy J. u. Raksányi u. C-CS Kereszt u. Rét u. Csizmadia S. u. Kert u. Rezeda u. Csongor u. Kígyó u. Róna u. Csorvási oldal Kis u. Kishegy tanya S-SZ D Kistemplom u. Síp u. Déli u. Kossuth L. u. /páros/ Soós J. u. Dénes t. u. Kőrösi Cs. S. u. Szabó L. u. Körte u. Szarvasi u. E Középdűlő Szarvasi út Egressy u. Középlaki u. Szélső u. Esze Tamás u. Külsőmonor Szénási oldal Szeszfőzde F L Székács-földek Felsőtanyák Laposi földek Sziget u. Forgácsrészi tanyák Lenkei u. Lórántffy u. T G-GY Téglagyári u. Gábor Áron u. M Thék E. u. Gádorosi út Málna u. Gyopárosi ugarok Malom u. Ü Gyopárosi út Martinovics u. Üveg köz Gyökeresi t. Mikes u. Győri V. tér Mokry S. u. V Gyulai u. Monori ugarok Vég-köz Motor u. Veres éter u. H Víz u. Hajó u. N

25 Héthalmi tanyák Nimród u. Z Holló u. Zöldmező u. Hosszú u. Zrínyi u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: József Attila Általános Iskola

26 2. számú fogorvosi körzet 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 19. sz. melléklet A Hősök ligete N-NY Aranyeső u. Hun u. Napsugár u. Árvácska u. Hűvös köz Nárcisz u. Hűvös u. Nyárfa u. B Nyírfa u. Barátság u. I-J Báthori u. Irányi D. u. Ő Béke u. Jácint u. Őszirózsa u. Bercsényi u. Jázmin u. Boróka köz Jókai u. Borostyán u. ark u. K uszta u. C-CS Kárász u. Cédrus köz Kazinczy köz R Ciprus köz Kazinczy u. Rákóczi u /páratlan/csengeri u. Kéknefelejcs u. Rigó u. Csőszház u. Kerektó u. Rozmaring u. Kertész u. D Kertészház u. S-SZ Damjanich u. Kiscsákó tanya Sámsoni u. Diófa u. Kisfaludy u. Sport u. Dobó I. u. Kismarton u. Szabó D. u. Kiss E. u. Százszorszép u. E Kisvasút u. Szivárvány u. Eötvös J. tér Kölcsey u. Szondi u. Eötvösi tanyák Községporta Ezüsthárs sétány Kupa-vezér u. T Kurta u. Tamási Á. u. F Kutasi u. Tátika u. Fácános u. Thököly u. Fagyöngy u. L Tomcsányi dűlő Fasor u. Lénia u. Tópart u. Fenyő u. Lepke u. Tóth tanyák Fészek u. Libapiac tér Tulipán u. Liget sor G Lakcím nélküli V Galamb u. Vadász u. Gárdonyi G. u. M Vajda köz Gomba u. Major u. Vajda u. Gyöngyvirág u. Makkos u. Virágos dűlő Makói u. Vitális u. H Mátyás k. u. Harkály u. Mogyoró u. Z-ZS Híd u. Muskátli Zsinór u.

27 Holdfény u. Hóvirág u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: Békés Megye Képviselő-testülete Gyógypedagógiai és Szakszolgálati Intézménye

28 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 20. sz. melléklet 3. számú fogorvosi körzet A J T Álmos vezér u. Jászai-Horváth u. Tárogató u. Justh Zs. u. Tátra u. B Temető u. Babits M. u. K Teréz u. Bajnok u. Kárpát u. Tinódi u. Balassa. u. Kis-köz Toldi u. Baross u. Kisszik u. Tolnai u. Bem J u. Klapka Gy. u. Berzsenyi D. u. Kórház u. V Bikádi u. Kossuth L. u (páratlan) Vécsei u. Budai N. Antal u. Kossuth tér Vereczkei u. Búza u. Koszorú u. Búzavirág u. L C-CS Lugas u. Csalogány u. Csap u. M Csepel u. Maros u. Csikós u. Mikolai u. Mikolai kert E Móra F. u. Előd u. Erkel u. N-NY Észak u. Nádor u. Északi sor Nagy Sándor u. Nagyhegyi u. F Fűtőház u. áva u. G-Gy usztaszeri u. Gellért u. uttony u. Gólya u. R H Rajki J. u. Harmat u. Hegedűs I. u. S-Sz Huba u. Sajó u. Hunyadi J. u. Szabolcs u. Hunyadi L. u. Szamos u. Szántó K. J. u. I Szegfű u. Iglói u. Szent István u. Iskola köz Szőlő körút

29 Szőlőárok u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium

30 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 21. sz. melléklet 4. számú fogorvosi körzet A L T Alsótanyák Lehel u. Tass u. Aradi köz Liszt F. u. Tatársánc tanya Aradi u. Tél u. Árpád u. M Tompa M. u. Madách u. Torkos K. u. B Március 15. tér Töhötöm u. Bajcsy-Zs. u. Mohács u. Tükör u. Balassi B. u. Móricz Zs. u. V CS N-NY Váci M. u. Csokonai u. Nádas u. Nap u. Z F Nyár u. Zöldfa köz Felsősóstanyák Zöldfa u. Földvári út O Fürdő u. Október 6. u. Ond u. GY Gyártelep u. acsirta u. H atak u. Honvéd u. Horváth-pap u. R Rákóczi út 2-34 páros K Kálmán I. u. S-SZ Katona-Kis u. Sas u. Kelet u. Szikhát tanya Kerek u. Kettőssánctér Kós K. u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium

31 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 22. sz. melléklet 5. számú fogorvosi körzet A Határőr u. R Ady E. u. Horváth Gy. u. Rövid köz Akácfa u. Hosszúsori ugarok Arany J. u. Huszár u. S-SZ Széchenyi tér B K Székács J. u. Bálvány u. Kodály Z. u. Székely u. Belsőhosszúsor Könd u. Szív u. Bethlen G. u. Külsőhosszúsor Szövetkezés u. Botond u. L T C-CS Lachner Gy. u. Táncsics u. Csabai u. Lázár V. u. Tavasz u. Csorvási köz Levél u. Liget u. V Luther u. Vásárhelyi u. D Veress J. u. Dalnok u. M Vezér u. Deák F. u. Mikszáth K. u. Viola u. Derű u. Dózsa Gy. u. Dr. László Elek ltp. N Nagy L. u. E Nádasdy u. Eötvös u. Nefelejcs u. Németh L. u. F Fecske u. O G-GY Oláh I. u. Gyár u. H Hajnal köz osta u. Hajnal u. akumföldek Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmények tekintetében: Orosháza Városi Önkormányzat VI. Sz. Általános Iskolája, Vörösmarty Mihály Általános Iskola

32 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 23. sz. melléklet 6. számú fogorvosi körzet A I S-Sz Alsósóstanyák Illyés Gyula Szabadság Avar u. Szentesi Avar köz J Szentetornyai Áchim u. József Attila Szilágyi Erzsébet Szüret B K Balaton Katona u. T Bercsényi Károlyi Mihály Tábor Bocskai Kinizsi Tátika Bokréta Kishegyi Teleki Kohán György Tolnai C-Cs Kosztolányi Tó Corvin János Török Ignác Csendes L Csillag Liliom U Csorvási u. Lomb Uzsoki Csősz M V D Melinda Vasvári ál Dankó Mező Virág Dessewffy Mozdony Vörösmarty Munkácsy E Z Egyetértés N Zombai Erdő Nagyatádi Sz. I. Eszperantó Ő F Ősz Falus Elek Felhő Fő G-Gy Gizella Gyopár Győzelem H Hársfa Hernád Hold etőfi ipacs R Radnóti Retek Rózsa Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmények tekintetében: Czina Sándor Általános Iskola

33 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

34 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 24. sz. melléklet 7. számú iskolai, ifjúsági fogorvosi körzet Az alábbi oktatási intézmények éves tanulói ideértve az intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 18 évnél idősebb személyeket is - részére nyújt iskolai fogorvosi szolgáltatást: Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény Orosházai Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium Ügyviteli Szakképző Iskola Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. (IV. 1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek határaiknak megállapításáról Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásáról, valamint az

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. Pécel Város Önkormányzatának 8/2009. (IV. 1.) számú rendelete a Pécel Város Önkormányzatának közigazgatási területén lévı háziorvosi ek meghatározásáról szóló 5/2004. (III. 10.) számú rendelet módosításáról

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12

12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet. az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 12/2005. (V.10.) Orosházi Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak védelméről 12 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/2002. (V.7.) r e n d e l e t e a háziorvosi körzetekrıl Csorvás Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete az egészségügyi közszolgáltatások

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK

FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK FELNİTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1. melléklet a 38/2012. (X. 25.) Önkormányzati Rendelethez E F G V. Körzet VI.

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének az önálló orvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 14/2014. (V.28.) önkormányzati rendelete Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK. 16/2009. (X.1.) rendelete 1 MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK 16/2009. (X.1.) rendelete 1 Mélykút Város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteirıl Mélykút Város Önkormányzata Képviselı-testülete az

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete. a háziorvosi körzetekrıl

19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete. a háziorvosi körzetekrıl Helyi jogtár. Módosította az 5/2004.(I. 26.) MÖK sz. rendelet, valamint a 14/2004.(III. 29.) MÖK sz. rendelet. Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2002. (VII.22.) MÖK számú rendelete

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - 4 MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-358, Fax: (44) 501-360 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 60/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2004. (III.23.)

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. október 16-i ülésére

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25. (7)

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

13/2002. (VI. 28.) sz.

13/2002. (VI. 28.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a területi ellátási kötelezettség szerint megállapított háziorvosi körzetekről 13/2002. (VI. 28.) sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben:

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK

1. melléklet a 37/2012. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez. 1. számú melléklet a 34/2005. (IX. 2.) önkormányzati rendelethez HÁZIORVOSI KÖRZETEK ĺ á á á Ö á é ő ü é Ż Ż ö á é é ü á á ö á í á áó ó ó Ż ö á ó ĺ á áó ú á á á Ö á á é ő ü ę é é ő ó ó é ö é á é é á á ö é ĺ Ż é é á öé á ú á á á Ö á é ő ü é é ű öđé á á ő ő ő Ż Ż ö á é á í é é é ö é á ó

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2011.(I.12.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetekről Medgyesegyháza Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében megállapított

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Kötelező felvételt biztosító működési körzetek Grádus Tagóvoda körzete A Képviselő-testület 71/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozattal hagyta jóvá Akácfa utca Akácfa köz

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1..

Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2002. (VI. 10.) rendelete. a háziorvosi körzetekről 1.. Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2002. (VI. 10.) rendelete a háziorvosi körzetekről Tápiószele Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. ( ) önkormányzati rendelete a védőnői körzetek kialakításáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2)

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

Göd város közterületeinek jegyzéke

Göd város közterületeinek jegyzéke Göd város területeinek jegyzéke 2015. november 4-ei állapot Közterület neve Ady Endre Akácfa Alag Áldás Alkotás Alkotmány Ambrus László Arany János Árokparti Árpád Árvácska Attila Aulich Babits Mihály

Részletesebben

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

19/2002.(VI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2003.(VI.25.), 13/2005.(III.1.), 31/2005.(V.2.), 6/2006.(II.20.), 15/2007.(III.28.), 22/2010.(VIII. 16.), 3/2012. (I. 17.), 11/2012. (III. 26.), 40/2012.

Részletesebben

Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről

Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről Törökbálint Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység

Részletesebben

Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Hatályba léptetve: 2002. IV.18. Kunszentmiklós Város képviselı-testületének 13/2002. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önálló orvosi tevékenység keretében mőködı háziorvosi körzetekrıl Módosítva: - Hatályba léptetve: 2002. IV.18.

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyről

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben

Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye: Sátoraljaújhely, a körzethez tartozó települések: Alsóberecki, Felsőberecki.

Az egészségügyi alapellátási körzet székhelye: Sátoraljaújhely, a körzethez tartozó települések: Alsóberecki, Felsőberecki. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2015.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és működéséről Sátoraljaújhely Város Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Módosítások: a) 32/2005. (X. 24.) ör. b) 50/2006. (XII.22.) ör.

Részletesebben

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda

200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda Intézmény OM azonosító: 200918 Székhely: 1. Telephely Bajcsy Zsilinszki úti Óvoda (5711 Gyula, Bajcsy Zs. u. 24.) 5711 AULICH LAJOS UTCA (teljes közterület), 5711 BAJCSY-ZSILINSZKY UTCA (teljes közterület),

Részletesebben

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10

TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Göd Város szavazóköreinek jegyzéke TEVK 001 001. szavazókör Cím: St. Hubertus Étterem, Nemeskéri út 33., Alagút utca páratlan házszámok 1-13 Alagút utca 10-10 Ambrus László utca Arany János utca folyamatos

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.)

Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) DUNAKESZI ÓVODÁK ÉS KÖRZETHATÁROK Eszterlánc Óvoda (Budai Nagy Antal u. 6-8.) 1. 2120, ÁGNES UTCA (teljes közterület) 2. 2120, ALSÓTABÁN (teljes közterület) 3. 2120, ANNA UTCA (teljes közterület) 4. 2120,

Részletesebben

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t

3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása. H a t á r o z a t Nyírbátori Helyi Választási Iroda Vezetője 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7. Tel.: 42/281-042 Fax: 42/281-311 3.984/2014 Tárgy: egyéni választókerületek kialakítása H a t á r o z a t Nyírbátor település

Részletesebben

Göd 1.sz.védınıi körzet

Göd 1.sz.védınıi körzet Göd 1.sz.védınıi körzet Utcajegyzék Arany János utca.(béke Útig) Alkotmány utca. Babits Mihály utca.(béke útig) Báthori utca. Berzsenyi utca Béke út.(vasúttól a Nemeskériig a páros oldal+pesti úttól a

Részletesebben

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS

FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS TELEPÜLÉS OM FH. KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ INTÉZMÉNY NEVE INTÉZMÉNY CÍME MEGJEGYZÉS Ambrózfalva 039539 007 039539 004 Ambrózfalvi Tagintézménye Apátfalva 201360 001 Apátfalvi Dózsa György Általános

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

25/2002. (VII. 4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

25/2002. (VII. 4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 25/2002. (VII. 4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 1 gyermekfogászati, 2 véd

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 13/2002. (VIII. 27.) számú. r e n d e l e t e

SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE. 13/2002. (VIII. 27.) számú. r e n d e l e t e SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLETE 13/2002. (VIII. 27.) számú r e n d e l e t e az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról és mőködésérıl Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

A R. 1. melléklete helyében jelen rendelet 1. melléklete lép. A R. 2. melléklete helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

A R. 1. melléklete helyében jelen rendelet 1. melléklete lép. A R. 2. melléklete helyében jelen rendelet 2. melléklete lép. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XI...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel

6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2003.(IV.01.) sz. rendelete egységes szerkezetben a 17/2007.(X.19.) számú rendelettel a háziorvosi körzetek határainak megállapításáról (2008.január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. napirendhez: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testülete 2012. december 10-i ülésére. E L Ő T E R J E S Z T É S Tárgy: Döntés a 12/2002. (VI.13.) sz. a háziorvosi, gyermekorvosi, fogorvosi körzetbeosztásról

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete. a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.7.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önálló

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Ajkai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a hatályba lépést követő napon hatályát veszti. Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi, valamint védőnői ) körzetekről szóló 22/2003. (VI. 6.) rendelet

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012. (V.24.) önkormányzati rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról 1 Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822

Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822 Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822 Ady E. utca páros 38-tól végig, Ifjúság út Páskomi dűlő páratlan

Részletesebben

Házi gyermekorvosi körzetek

Házi gyermekorvosi körzetek Házi gyermekorvosi körzetek Gyula 001. körzet Tól Ig Állandó lakosság Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. Intervallum 0-14 éves 48-as utca 000005 000013 Páratlan 2 Akácos utca 0 Bánom tanya

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 26/2014. (XI.09.) sz. önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Hatályba lépés napja: 2014. november 10. Ezen

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2002. (VI. 28.) rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-088-001-7, Cím: Kossuth Lajos u.101.(általános Iskola) Besenyõtelek utca teljes közterület 13 Diófa köz teljes közterület 33 Diófa utca teljes

Részletesebben

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI

ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI ÓVODÁK FELVÉTELI KÖRZETEI Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek:

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek: Listázási paraméterek:.09.01 7:27:49 1. oldal 11142 Korl.forgképs. szell.termékek állománya n107 Mago iratkezelő 4 504 000 504 000 421 040 82 960 33 % 2007.12.19 n108 Mago szoftver ép. ny.tart 2 720 000

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel) Dorog Önkormányzat Képvisel -testületének 13/2004. (V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint véd n i körzetekr l

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2002.(X.31.)Ök.sz. rendelete a háziorvosi körzet megállapításáról (egységes szerkezetben a 23/2004.(IX.15.), a 8/2006. (IV.06.), a 8/2008.(IV.21.),

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Tapolcai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 5. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013. ( ) önkormányzati rendelete a háziorvosi,

Részletesebben

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

Egységes szerkezet. - 1. számú: részletes leírását a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza A Szarvasi Önkormányzat 3/2010. (II.26), 39/2008. (XII.19.), 31/2003. (XI.21.) rendeleteivel módosított 10/2002. (V.24.) rendelete a HÁZIORVOSI KÖRZETEKRŐL 1 Egységes szerkezet A Szarvasi Önkormányzat

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester

dr. Busai György s.k. Hatvani Miklós s.k. jegyző polgármester Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (III.19.) rendelete (Egységes szerkezetben a 22/2011.(VI.22.) és a 23/2011.(VII.27.) és a 33/2012.(IX.19.) rendeletekkel.) Isaszeg Város Önkormányzatának

Részletesebben