kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "kihirdetett rendelet minősül. 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú"

Átírás

1 1/2006. ( ) Orosházi Önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról 1 Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított évi LXV. tv. 16. (1) bekezdése és az önálló orvosi tevékenységről szóló, többször módosított évi II. tv. 2. (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet célja, hatálya 1. (1) A rendelet célja, hogy az önkormányzat kötelező egészségügyi alapellátási feladatai körében a.) megállapítsa és kialakítsa a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási körzeteket, b.) meghatározza a háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyelet (a továbbiakban: központi ügyelet) körzetét és annak székhelyét, az orosházi háziorvosok és házi gyermekorvosok részvételét a központi ügyeletben a betegek folyamatos orvosi alapellátásának biztosítása érdekében, c.) rendelkezzék a területi ellátási kötelezettségről szóló egészségügyi ellátási szerződés tartalmáról. (2) A rendelet hatálya kiterjed az Orosháza közigazgatási területén működtetési joggal rendelkező önálló orvosi tevékenységet végző háziorvosokra és házi gyermekorvosokra az alapellátási körzet meghatározása tekintetében fogorvosokra is és az ügyelet vonatkozásában az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulással (a továbbiakban: Társulás) a központi ügyelet szervezésére és működtetésére szerződött egészségügyi szolgáltatóra (a továbbiakban: egészségügyi szolgáltató) is. Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási körzetek 2. (1) A felnőtt lakosság háziorvosi alapellátására kialakított számú háziorvosi körzet leírását az számú melléklet tartalmazza. (2) Az életkorhoz nem kötött, számú vegyes háziorvosi körzet leírását a számú melléklet tartalmazza. (3) A gyermekkorú lakosság háziorvosi alapellátására kialakított 1-5. számú házi gyermekorvosi körzet leírását a számú melléklet tartalmazza. (4) A fogorvosi alapellátásra kialakított 1-6. számú vegyes, és a 7. számú iskolai, ifjúsági fogorvosi körzet leírását a számú melléklet tartalmazza. (5) Kiscsákó lakosságának háziorvosi és házi gyermekorvosi alapellátását az önkormányzat a Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatával kötött ellátási szerződés útján biztosítja. Központi ügyelet 3. (1) A lakosság rendelési időn kívüli folyamatos háziorvosi és házi gyermekorvosi ellátásának biztosítására hétvégi pihenő és munkaszüneti napokon, ünnepnapokon, valamint 1 A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül.

2 munkanapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig központi ügyelet működik az illetékes mentőszolgálattal együttműködve. (2) A központi ügyelet a Társulással megállapodott egészségügyi szolgáltató szervezésében, a Társulást létrehozó 10 település Békéssámson, Csanádapáca, Csorvás, Gádoros, Gerendás, Kardoskút, Nagyszénás, usztaföldvár, Orosháza, Tótkomlós háziorvosi és házi gyermekorvosi körzeteit magába foglaló körzetben működik Orosháza székhellyel (5900 Orosháza, Könd u. 59.). Az egészségügyi szolgáltatást a beteg életkori és egyéb megkülönböztetése nélkül nyújtja. 4. (1) Az önkormányzat a központi ügyelet személyi feltételeinek biztosításához oly módon járul hozzá, hogy a háziorvossal, házi gyermekorvossal kötött, a területi ellátási kötelezettségről szóló egészségügyi ellátási szerződésben kiköti a központi ügyeletben való részvételi kötelezettséget. A kötelezettség legalább havi egy alkalommal munkanapon - ügyeleti szolgálat teljesítését jelenti. (2) A háziorvos, házi gyermekorvos a központi ügyeletet működtető egészségügyi szolgáltatóval külön szerződésben állapodik meg a központi ügyeletben való közreműködés feltételeiről. A külön szerződés időtartama legalább 3 hónap, melyet teljesülése esetén legalább 3 havonkénti hosszabbításokkal folyamatosan fent kell tartani. (3) A háziorvos, házi gyermekorvos az (1) bekezdés szerinti központi ügyeletben való részvételi kötelezettség alól mentesül, ha a.) b.) az egészségügyi szolgáltató írásban nyilatkozik arról, hogy nem tart igényt a központi ügyeletben való közreműködésére, vagy az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti külön szerződés megszegésével annak azonnali hatályú felmondására okot szolgáltatott. 5. (1) Az egészségügyi szolgáltató a havi központi ügyeleti beosztást a résztvevő háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal egyezteti. Az ügyeleti idő alatt felmerült vitás kérdések eldöntésére az egészségügyi szolgáltató ügyeletvezető szakorvost jelöl ki. (2) A központi ügyeletre beosztott orvos akadályoztatása esetén azonnali jelentési kötelezettséggel tartozik az egészségügyi szolgáltató felé, hogy az egészségügyi szolgáltató a helyettesítésről gondoskodni tudjon. (3) Az orosházi háziorvosok, házi gyermekorvosok az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet 15. (9) bekezdésében felsorolt feladatokat a központi ügyelet székhelyén és a munkamegosztás szervezési elvei szerint hozzá csoportosított településeken - Csorvás, Gádoros, Gerendás, Nagyszénás, usztaföldvár, Orosháza - látják el. Az egészségügyi ellátási szerződés tartalma 6. (1) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete határozattal dönt a vállalkozó háziorvos, házi gyermekorvos és fogorvos (a továbbiakban: háziorvos) területi ellátási kötelezettséggel történő megbízásáról. A megbízásról a polgármester egészségügyi ellátási szerződést köt a háziorvossal. (2) Az egészségügyi ellátási szerződés tartalma: a.) a szerződés alanyai és tárgya,

3 b.) a háziorvos céges neve (ha van), a háziorvos személyi azonosító adatai, diploma száma és kelte, szakorvosi képesítés neve és száma, orvosi nyilvántartási száma, felelősségbiztosítás helye és száma, c.) a területi ellátási kötelezettséggel érintett háziorvosi körzet száma, d.) a rendelés helye, e.) a működési engedély, a működtetési jogra vonatkozó engedély megszerzésének, a finanszírozási szerződés megkötésének vállalása a háziorvos részéről, f.) az egészségügyi ellátás kezdő időpontja, g.) az egészségügyi ellátás során végzendő feladatok, tevékenységek a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az etikai normák betartásával, h.) a háziorvos két helyettesítőjének megnevezése, a díjazás vállalása i.) a háziorvos központi ügyeletben való részvételi kötelezettsége, amelyről megállapodást is kell kötni a Társulás által az ügyelet szervezésével és működtetésével megbízott egészségügyi szolgáltatóval, j.) a tevékenység dologi feltételei: ingatlan és eszközök biztosítása, a költségviselő, k.) a háziorvos kötelezettsége szakalkalmazott foglalkoztatására, annak helyettesítése megszervezésére, díjazására, l.) a szerződés határozatlan időtartamú, mely rendes felmondással legkorábban öt év elteltével mondható fel hat hónap felmondási idővel, de a háziorvos az ellátásról az újabb szerződéskötésig köteles gondoskodni, m.) a rendkívüli felmondás esetei: - a háziorvos nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségét, - az ÁNTSZ vagy a Magyar Orvosi Kamara által hozott jogerős elmarasztaló határozat, - a finanszírozási szerződés felmondása a ME részéről, - az önkormányzat a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti n.) a szerződés kelte és aláírások: a háziorvos és az önkormányzat részéről a polgármester, cégbélyegzők. Záró rendelkezések 2 7. (1) E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba. (2) Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a háziorvosi körzetekről szóló 8/2002. (VI. 22.) Ör. számú, és az azt módosító 9/2003. (III. 31.) Ör. számú és 39/2004. (XII. 27.) )Ör. számú rendelet. (3) A háziorvosok és házi gyermekorvosok területi ellátási kötelezettsége tárgyában kelt egészségügyi ellátási szerződést a hatályba lépést követő 30 napon belül felül kell vizsgálni. 2 Kihirdetve: február hó 10-én

4 1/2006. (02.10).Ör. számú rendelet 1. sz. melléklet 1. sz. Háziorvosi körzet A Akácfa Arany János 1-47/a Áchim 1-21 Állomás u. Állomás tér Árpád kert B Bajza Bálvány CS Csabai Csabai Csillag Csorvási 2-54 Csorvási 3-35 É Észak u. GY Győri Vilmos 1 1 Győri Vilmos tér 2. Gyulai H Huszár u. I Ibolya u. K Kinizsi 36 Kinizsi 1-23 Kistemplom Kígyó Kossuth Lajos 2-86 Kossuth Lajos 5-25 Könd 2-84/c Könd 3-33 L Lehel 2-62/a Lehel 1-51 M Malom Mikes Mozdony O Október Október etőfi u. SZ Szív u. T Táncsics M Thék Endre Tomcsányi dűlő Töhötöm Töhötöm V Virágos dűlő Z Zrínyi u.

5 rendelet 1/2006 (02.10.) Ör. sz. 2. sz. melléklet 2. sz. háziorvosi körzet B Bajnok 1-7/a Báthori Bercsényi Bokréta Bónumi tanyák Bónumi tanyák CS Csengeri u. D Damjanich Dankó István Derű F Falus Elek G Gárdonyi G. u. I Ifjúság tér Irányi Dániel u. K Kazinczy köz Kazinczy u. Kisfaludy Kisfaludy Kodály Zoltán Kohán György Kölcsey Ferenc Kutasi 2-2/a Kutasi 1-7. L Levél Libapiac tér M Melinda Móricz Zs Móricz Zs O Orosházi puszta Ő Ősz u. ázsit uszta R Rákóczi SZ Szabó Dezső Szentesi T Thököly Tó u. V Vajda köz Vajda u. Vásárhelyi Vásárhelyi 1-73.

6 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 3. sz. melléklet 3. sz háziorvosi körzet B Bajnok 6-14/c Bajnok Baross Bem József Bónumi tanyák Bónumi tanyák D Dr. László E. ltp. E Erkel u. M Madách Március 15. tér O Október 6. u Október 6. u SZ Szentesi Szentesi V Vásárhelyi u G Gellért u. GY Gyopár u. H Hóvirág Huba Huba Hunyadi László K Kisfaludy Kisfaludy Kisszik L Lehel Liget u.

7 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 4. sz. melléklet 4. sz. háziorvosi körzet A Ady Endre Alsótanyák 4-30 Alsótanyák 5-55/a B Bajcsy-Zs Bocskai D Deák Ferenc Deák Ferenc 3-37 E Eötvös tér H Hold u. Hun u. J Jókai u. K Kerek Kertész Kettőssánc tér Kurta Kutasi Kutasi M Major Makói Móricz Zs Móricz Zs Munkácsy Mihály N Nap u. NY Nyár u. Nyárfa u. R Rákóczi 3-11/a Rózsa Rövid köz S Sas u. Sámsoni u. SZ Szabó Dezső Szabó Dezső Szondy T Teleki Tél Thököly Tompa Mihály V Vadász u. Vörösmarty u ZS Zsinór u.

8 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 5. sz. melléklet 5. sz. háziorvosi körzet B Bajcsy-Zsilinszky 15. D Deák Ferenc 2-14 Deák Ferenc 1-1/c Dózsa György 2-14 Gy Győri Vilmos 3. H Hajnal köz Hajnal u. K Kós Károly 3-31 M Mikszáth Kálmán N Nádas acsirta R Rákóczi 1-1/d Sz Szabadság tér Széchenyi tér V Vörösmarty 2-10

9 Z Zöldfa köz Zöldfa u. 6. sz. háziorvosi körzet utcajegyzék 1/2006 (02.10.) Ör. sz. rendelet 6. sz. melléklet A Alsótanyák Alsótanyák Aradi köz Aradi u. Árpád B Bajcsy-Zs Balassi Bálint Bethlen G. 2-36/2 Bethlen G. 1/a-33 Botond Cs Csokonai D Dózsa György Dózsa György E Eötvös u. F Felhő Földvári Fürdő Gy Gyártelep H Hársfa Honvéd I Illyés Gyula u. József Attila 2-26 József Attila 1-63/a K Katona Katona-Kis Kálmán Imre Kelet Kós Károly 2-54 Kós Károly L Lázár Vilmos Liliom M Mező Mohács N Nagy László Nagyatádi Sz I Nagyatádi Sz. I Nádasdy atak R Retek Sz Székely Szikhát t. T Tatársánc t. Tavasz Torkos Károly Tükör V Vasvári ál Váci Mihály Viola

10

11 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 7. sz. melléklet 7. sz. háziorvosi körzet A Arany János 2-42 Arany János Áchim 2-26 B Bakó J. u. Belső hosszúsor t. Belső monor t. Bethlen G Cs Csabai 2-46/a Csabai 1-61/a Csendes D Dalnok Dózsa György 1-47 E Eszperantó F Fecske Felső tanyák Gy Gyár Gyöngyvirág H Hosszúsori ugarok J József Attila L Luther M Monori ugarok N Nagyatádi Sz. I Nagyatádi Sz. I Nefelejcs O Oláh István Orosházi tanyák Vasútállomás osta Sz Székács József Szövetkezés T Táncsics M Táncsics M Török I. u. V Veres József Vezér Z Zombai K Kinizsi 2-34 Külső hosszúsor Külső monor

12 8. sz. háziorvosi körzet 1/2006.(02.10.) Ör. számú rendelet 8. sz. melléklet A Álmos V. u. B Balassa ál Balaton Berzsenyi D. u. Bikádi Budai Nagy A. Búza Búzavirág Cs Csap Csepel u. D Diófa u. Dobó u. E Eötvösi tanyák Északi sor F Fagyöngy Felsősóstanyák Fütőház G Gábor Á. u. Gádorosi Gólya Gy Gyökeresi tanyák H Harmat u. Horváth-pap I Iglói Iskola köz K Kárpát Klapka György L Liszt F. u. M Maros Martinovics Mikolai u. Mikolai kert Móra Ferenc N Nagyhegyi Nádor Németh L. u. askumföldek ipacs usztaszeri uttony u. R Rajki József Sz Szabolcs Szamos Szántó K. J. u. Szent István Szőlő körút 2-68 Szőlő körút 1-55 Szőlő árok Szüret T Tamási Á. u. Tátra Teréz U Uzsoki V Vécsei Vereckei 2-74 Vereckei 1-39

13 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 9. sz. melléklet 9. sz. háziorvosi körzet A Alsósóstanyák Avar köz Avar u. B Balassa ál 2-56 Bartók Béla Budai Nagy A Budai Nagy A Cs Csalogány Csepel Csikós Csizmadia Sándor Csorvási Csorvási oldal Csősz Csőszház Csongor u. Csorvási köz D Dénes tanító E Egyetértés F Felsősóstanyák G Gizella Gy Győzelem H Hegedűs István Hernád Holló u. I Ifjúság u. J Jászai-Horváth 2-74 Jászai-Horváth 1-53 Juhász Gyula köz Juhász Gyula u. K Képessy József Kishegyi u. Koszorú Körösi Csoma Sándor L Lugas M Mokry Sámuel Motor N Nagyhegyi Nagyhegyi Nimród u. áva R Radnóti Miklós Raksányi köz Raksányi Imre u. Róna S Sajó Síp Soós József Sz Szabó Lőrinc Szarvasi utca Szarvasi út Szegfű Szeszfőzde Székácsföldek Szénási oldal Szőlő körút Szőlő körút T Tárogató u. Temető Tinódi u. Tolnai Tóth tanyák O Orgona u. Ü Üveg-köz V Vereckei Vereckei Vég-köz Vitális István

14 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 10. sz. melléklet 10. sz. háziorvosi körzet A Aranyeső Árvácska B Babits Mihály Barátság u. Béke Borostyán Boróka köz C Corvin János Cédrus köz Ciprus-köz D Dessewffy 2-50 F Fácános Forgácsrész tanya E Ezüsthárs sétány G Galamb Gomba u. Gy Gyopárosi u. Gyopárosi ugarok H Harkály Határőr u. Héthalmi tanyák Horváth György Hunyadi János Hűvös u. Hűvös köz J Justh Zsigmond Jácint u. K Károlyi Mihály Kerektó Kéknefelejcs Kishegy tanya Kishegyi u. Kismarton Kiss Ernő Kis köz Kisszik u. (Őszirózsa u. kereszteződéséig) Kosztolányi Dezső Középdűlő u. (Kerektó u. kereszteződéséig) Kupa - vezér L Lachner György Laposi földek Lepke u. Lénia u. M Mátyás király Mogyoró u. Makkos N Nagy Sándor Napsugár u. Nárcisz u. Ő Őszirózsa u. R Rozmaring S-SZ Sport u. Szabadság u. Szentetornyai Szilágyi Erzsébet Százszorszép T Toldi Miklós Tulipán Tátika

15 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 11. sz. melléklet 11. sz. háziorvosi körzet A Alkotmány B Bácska Batthyány Borsika u. D Déli E Egressy Erdő Esze Tamás F Fasor Fenyő Fészek Fő H Hajó Híd Hosszú Hősök ligete I Iskola J Jázmin Jegenye u. K Kakasszék tanya Kamilla u. Kárász Kereszt u. Kert Kertészház Kis u. Kisvasút Körte u. Közép-dűlő Középlaki L Lenkei Liget u. Liget sor Lomb Lórántffy M Málna u. ark köz ark u. éter-ál ósahalom őrház aprika u. R Rezeda Rét Rigó Sz Szentesi u Szentesi u. 81- Szélső u. Sziget T Tábor Téglagyári Tópart V Veres éter Virág Víz Z Zöldmező

16 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 12. sz. melléklet 12. sz. háziorvosi körzet B Bajnok E Előd H Huba 2-24 Huba 3-25 K Kossuth tér Kossuth Lajos 1 Kórház Könd L Lehel O Ond R Rákóczi 2-34 T Tass Töhötöm Töhötöm 39-65

17 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 13. sz. melléklet 1. sz. házi gyermekorvosi körzet A H O Arany J. u Hajnal köz Október 6. u Állomás tér Hajnal u. Október 6. u Állomás u. Hársfa u. Oláh I. u. Árpád u. Hosszúsori ugarok Orosházi tanyák Árpád kert I B Ibolya u. acsirta u Bajcsy Zs. u Illyés Gy. u. acsirta u Bajza u. osta u. Balassi Bálint u. J Belsőhosszúsor József A. u. S-Sz Bethlen G. u. Székács J. u. Botond u. K Székely u. Katona u. Szikhát C-Cs Katona-Kis u. Csabai u. 2-46/a Kálmán I. u. T Csabai u. 1-63/a Kelet u. Tatársánc Csendes u. Kistemplom u. Tavasz u. Csokonai u. Kossuth L. u. Táncsics M. u. Kós Károly u. Thék E. u. D Külsőhosszúsor Torkos K. u. Dalnok u. Töhötöm u Dózsa Gy. u. L Töhötöm u Lázár V. u. E Lehel u. 62/A V Eötvös u. Lehel u Vasvári. u. Eszperantó u. Liliom u. Váci M. u. Luther u. Veress J. u. F Viola u. Fecske u. M Felhő u. Mező u. Z Földvári u Mikszáth K. u. Zombai u. Fürdő u. Mohács u. Zöldfa köz Zöldfa u. G-Gy N Gyöngyvirág u. Nagy László u. Győri V. tér Nagyatádi Szabó I. u. Nádas u. Nádasdy u. Nefelejcs u.

18 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 14. sz. melléklet 2. sz. házi gyermekorvosi körzet B Bajnok u. Baross u. Báthori u. Bem J. u. Bokréta u. Bónumi tanyák Boróka köz C-Cs Csengeri u. Csőszház u. D Damjanich u. Derű u. Dr. László E. ltp. Erkel u. G-Gy Gárdonyi G. u. Gellért u. Gyopár u. Gyopárosi út Gyopárosi ugarok H Határőr u. Hóvirág u. Hunyadi L. u. I Iglói u. Irányi D. u. Iskola köz K Kárpát u. Kisfaludy u. Kisszik u. Kohán Gy. u. Kossuth tér Kórház u. Könd u /C Könd u. 59. Községporta Kutasi u. 2-2/A Kutasi u L Levél u. Libapiac tér Liget u. M Madách u. Martinovics u. Melinda u. Móricz Zs. u N Nádor u. Ő Ősz u. askumföldek ázsit u. uszta u. usztaszeri u. R Rajki J. u. Rákóczi u. (kivéve 1. sz.) S-Sz Szentesi út Szentesi út Szüret u. T Tass u. Tátra u. Teréz u. Tó u. V Vajda köz Vajda u. Vásárhelyi út

19 3. sz. házi gyermekorvosi körzet 1/2006.(02.10.) Ör. sz. rendelet 15. sz. melléklet A M. Ady E. u. Major u. Alsótanyák Makói u. Aradi köz Móricz Zs. u Aradi u. Móricz Zs. u Munkácsy M. u. B. N-Ny. Bajcsy-Zs. u Nap u. Bercsényi u. Nyár u. Bocskai u. Nyárfa u. D Dankó I. u. acsirta u. 2-6, Deák F. u. atak u. E R Eötvös J. tér Rákóczi út 1. Retek u. F Rózsa u. Falus E. u. Rövid köz. Földvári u G-Gy S-Sz Gyártelep u. Sas u. Sámsoni u. H Szabadság tér Hold u. Szabó D. u. Honvéd u. Széchenyi tér Hun u. Szondy u. J T Jókai u. Teleki u. Tél u. K Thököly u. Kazinczy köz Tompa M. u. Kazinczy u. Tükör u. Kerek u. Kertész u. Kettőssánc tér V Kodály Z. u. Vadász u. Kölcsey F. u. Vörösmarty u. Kurta u. Kutasi u ZS

20 Kutasi u Zsinór u.

21 4. sz. házi gyermekorvosi körzet 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 16. sz. melléklet A Kígyó u Töhötöm u Alsótanyák Klapka Gy. u. Töhötöm u Álmos V. u. Könd u Könd u. 3-57/C. U B Külsőmonor Uzsoki u. Bakó J. u. Lehel u Balassa. u. Lehel u V Balaton u. Lugas u. Vereckei u. Barátság u. Vécsey u. Belsőmonor M Vitális I. u. Bikádi u. Maros u. Budai N. A. u. Március 15. tér Búza u. Mikolai kert Búzavirág u. Mikolai u. Monori ugarok C-Cs Móra F. u. Csalogány u. Csap u. N Csepel u. Nagyhegyi u Nagyhegyi u E Előd u. O Eötvösi tanyák Október 6. u Északi sor Október 6. u Ond u. F Felsősóstanyák ipacs u. Forgácsrészi tanyák Fűtőház u Sz. G Szabolcs u. Gádorosi út Szamos u. Gólya u. Szt. István u. Szőlő krt Szőlő krt H Szőlő árok Harmat u. Horváth pap u. Huba u. T Tárogató u. Tinódi u. K Tóth tanyák

22 Kígyó u

23 1./2006.(02.10.)Ör. sz. rendelet 17. sz. melléklet 5. sz. házi gyermekorvosi körzet A H R Akácfa u. Hegedűs I. Radnóti M. u. Arany J. u Hernád u. Raksányi köz Avar köz Holló u. Raksányi u. Avar u. Huszár u. Róna u. Áchim u. S-Sz I Sajó u. B Ifjúság u. Síp u. Bartók B. u. Ifjúság tér Soós J. Bálvány u. Szabó Lőrincz u. J Szarvasi út C-Cs Jászai Horváth u. Szarvasi u. Csabai u Juhász Gy. köz Szegfű u. Csabai u Juhász Gy. u. Szeszfőzde u. Csikós u. Székácsföldek Csillag u. K Szénási oldal Csizmadia S. u. Képessy J. u. Szív u. Csongor u. Kinizsi u. Szövetkezés u. Csorvási út Kígyó u Szőlő körút Csorvási köz Kígyó u Szőlő körút Csorvási oldal Koszorú u. Csősz u. Kőrősi Cs. S. u. T M Temető u. D Malom u. Tolnai u. Dénes tanító u. Mikes u. Tomcsányi dűlő Mokry S. u. Török I. u. E Motor u. Egyetértés u. Mozdony u. Ü Észak u. Üveg köz N F Nagyhegyi u V Felsőtanyák Nagyhegyi u Vezér u. Nimród u. Vég-köz G-Gy Virágos dülő Gizella u. O Gyár u. Orgona u. Z Győzelem u. Zrínyi u. Gyulai u. áva u. etőfi u. uttony u.

24 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 18. sz. melléklet 1. számú fogorvosi körzet A I O Alkotmány u. Ibolya u. Orgona u. Állomás tér Ifjúság tér Orosházi puszta tanya Állomás u. Ifjúság u. Orosházi tanyák Iskola u. B Bácska u. J aprika u. Bajza u. Jegenye u. ark köz Bakó J. u. Juhász Gy. köz éter-ál u. Bartók B. u. Juhász Gy. u. etőfi u. Batthyány u. ósahalom őrház Belsőmonor K Bónumi tanyák Kakasszék tanya R Borsika u. Kamilla u. Raksányi köz Képessy J. u. Raksányi u. C-CS Kereszt u. Rét u. Csizmadia S. u. Kert u. Rezeda u. Csongor u. Kígyó u. Róna u. Csorvási oldal Kis u. Kishegy tanya S-SZ D Kistemplom u. Síp u. Déli u. Kossuth L. u. /páros/ Soós J. u. Dénes t. u. Kőrösi Cs. S. u. Szabó L. u. Körte u. Szarvasi u. E Középdűlő Szarvasi út Egressy u. Középlaki u. Szélső u. Esze Tamás u. Külsőmonor Szénási oldal Szeszfőzde F L Székács-földek Felsőtanyák Laposi földek Sziget u. Forgácsrészi tanyák Lenkei u. Lórántffy u. T G-GY Téglagyári u. Gábor Áron u. M Thék E. u. Gádorosi út Málna u. Gyopárosi ugarok Malom u. Ü Gyopárosi út Martinovics u. Üveg köz Gyökeresi t. Mikes u. Győri V. tér Mokry S. u. V Gyulai u. Monori ugarok Vég-köz Motor u. Veres éter u. H Víz u. Hajó u. N

25 Héthalmi tanyák Nimród u. Z Holló u. Zöldmező u. Hosszú u. Zrínyi u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: József Attila Általános Iskola

26 2. számú fogorvosi körzet 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 19. sz. melléklet A Hősök ligete N-NY Aranyeső u. Hun u. Napsugár u. Árvácska u. Hűvös köz Nárcisz u. Hűvös u. Nyárfa u. B Nyírfa u. Barátság u. I-J Báthori u. Irányi D. u. Ő Béke u. Jácint u. Őszirózsa u. Bercsényi u. Jázmin u. Boróka köz Jókai u. Borostyán u. ark u. K uszta u. C-CS Kárász u. Cédrus köz Kazinczy köz R Ciprus köz Kazinczy u. Rákóczi u /páratlan/csengeri u. Kéknefelejcs u. Rigó u. Csőszház u. Kerektó u. Rozmaring u. Kertész u. D Kertészház u. S-SZ Damjanich u. Kiscsákó tanya Sámsoni u. Diófa u. Kisfaludy u. Sport u. Dobó I. u. Kismarton u. Szabó D. u. Kiss E. u. Százszorszép u. E Kisvasút u. Szivárvány u. Eötvös J. tér Kölcsey u. Szondi u. Eötvösi tanyák Községporta Ezüsthárs sétány Kupa-vezér u. T Kurta u. Tamási Á. u. F Kutasi u. Tátika u. Fácános u. Thököly u. Fagyöngy u. L Tomcsányi dűlő Fasor u. Lénia u. Tópart u. Fenyő u. Lepke u. Tóth tanyák Fészek u. Libapiac tér Tulipán u. Liget sor G Lakcím nélküli V Galamb u. Vadász u. Gárdonyi G. u. M Vajda köz Gomba u. Major u. Vajda u. Gyöngyvirág u. Makkos u. Virágos dűlő Makói u. Vitális u. H Mátyás k. u. Harkály u. Mogyoró u. Z-ZS Híd u. Muskátli Zsinór u.

27 Holdfény u. Hóvirág u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: Békés Megye Képviselő-testülete Gyógypedagógiai és Szakszolgálati Intézménye

28 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 20. sz. melléklet 3. számú fogorvosi körzet A J T Álmos vezér u. Jászai-Horváth u. Tárogató u. Justh Zs. u. Tátra u. B Temető u. Babits M. u. K Teréz u. Bajnok u. Kárpát u. Tinódi u. Balassa. u. Kis-köz Toldi u. Baross u. Kisszik u. Tolnai u. Bem J u. Klapka Gy. u. Berzsenyi D. u. Kórház u. V Bikádi u. Kossuth L. u (páratlan) Vécsei u. Budai N. Antal u. Kossuth tér Vereczkei u. Búza u. Koszorú u. Búzavirág u. L C-CS Lugas u. Csalogány u. Csap u. M Csepel u. Maros u. Csikós u. Mikolai u. Mikolai kert E Móra F. u. Előd u. Erkel u. N-NY Észak u. Nádor u. Északi sor Nagy Sándor u. Nagyhegyi u. F Fűtőház u. áva u. G-Gy usztaszeri u. Gellért u. uttony u. Gólya u. R H Rajki J. u. Harmat u. Hegedűs I. u. S-Sz Huba u. Sajó u. Hunyadi J. u. Szabolcs u. Hunyadi L. u. Szamos u. Szántó K. J. u. I Szegfű u. Iglói u. Szent István u. Iskola köz Szőlő körút

29 Szőlőárok u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium

30 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 21. sz. melléklet 4. számú fogorvosi körzet A L T Alsótanyák Lehel u. Tass u. Aradi köz Liszt F. u. Tatársánc tanya Aradi u. Tél u. Árpád u. M Tompa M. u. Madách u. Torkos K. u. B Március 15. tér Töhötöm u. Bajcsy-Zs. u. Mohács u. Tükör u. Balassi B. u. Móricz Zs. u. V CS N-NY Váci M. u. Csokonai u. Nádas u. Nap u. Z F Nyár u. Zöldfa köz Felsősóstanyák Zöldfa u. Földvári út O Fürdő u. Október 6. u. Ond u. GY Gyártelep u. acsirta u. H atak u. Honvéd u. Horváth-pap u. R Rákóczi út 2-34 páros K Kálmán I. u. S-SZ Katona-Kis u. Sas u. Kelet u. Szikhát tanya Kerek u. Kettőssánctér Kós K. u. Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmény tekintetében: Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium

31 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 22. sz. melléklet 5. számú fogorvosi körzet A Határőr u. R Ady E. u. Horváth Gy. u. Rövid köz Akácfa u. Hosszúsori ugarok Arany J. u. Huszár u. S-SZ Széchenyi tér B K Székács J. u. Bálvány u. Kodály Z. u. Székely u. Belsőhosszúsor Könd u. Szív u. Bethlen G. u. Külsőhosszúsor Szövetkezés u. Botond u. L T C-CS Lachner Gy. u. Táncsics u. Csabai u. Lázár V. u. Tavasz u. Csorvási köz Levél u. Liget u. V Luther u. Vásárhelyi u. D Veress J. u. Dalnok u. M Vezér u. Deák F. u. Mikszáth K. u. Viola u. Derű u. Dózsa Gy. u. Dr. László Elek ltp. N Nagy L. u. E Nádasdy u. Eötvös u. Nefelejcs u. Németh L. u. F Fecske u. O G-GY Oláh I. u. Gyár u. H Hajnal köz osta u. Hajnal u. akumföldek Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmények tekintetében: Orosháza Városi Önkormányzat VI. Sz. Általános Iskolája, Vörösmarty Mihály Általános Iskola

32 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 23. sz. melléklet 6. számú fogorvosi körzet A I S-Sz Alsósóstanyák Illyés Gyula Szabadság Avar u. Szentesi Avar köz J Szentetornyai Áchim u. József Attila Szilágyi Erzsébet Szüret B K Balaton Katona u. T Bercsényi Károlyi Mihály Tábor Bocskai Kinizsi Tátika Bokréta Kishegyi Teleki Kohán György Tolnai C-Cs Kosztolányi Tó Corvin János Török Ignác Csendes L Csillag Liliom U Csorvási u. Lomb Uzsoki Csősz M V D Melinda Vasvári ál Dankó Mező Virág Dessewffy Mozdony Vörösmarty Munkácsy E Z Egyetértés N Zombai Erdő Nagyatádi Sz. I. Eszperantó Ő F Ősz Falus Elek Felhő Fő G-Gy Gizella Gyopár Győzelem H Hársfa Hernád Hold etőfi ipacs R Radnóti Retek Rózsa Iskolai fogorvosi szolgáltatást nyújt az alábbi oktatási intézmények tekintetében: Czina Sándor Általános Iskola

33 Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola

34 1/2006. (02.10.) Ör. sz. rendelet 24. sz. melléklet 7. számú iskolai, ifjúsági fogorvosi körzet Az alábbi oktatási intézmények éves tanulói ideértve az intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató 18 évnél idősebb személyeket is - részére nyújt iskolai fogorvosi szolgáltatást: Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola Kossuth Lajos Közoktatási Intézmény Orosházai Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium Ügyviteli Szakképző Iskola Eötvös József Általános Iskola és Gimnázium

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 7/2002. (V. 28.) sz. rendelete a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi körzetekről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Szaj ol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának 22/2002.(VI. 27.) ÖK számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek meghatározására Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2001. évi CVII. tv. 25. (7)

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.

Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete. A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16. 1 Jászapáti Városi Önkormányzat 21/2005./XI.1./ rendelete A védőnői körzetek kialakításáról (Egységes szerkezetbe foglalva) (2012. február 16.) Jászapáti Város Önkormányzat Képviselő-testülete Az egészségügyről

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014

Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Óvoda körzetek utcajegyzéke 2014 Kötelező felvételt biztosító működési körzetek Grádus Tagóvoda körzete A Képviselő-testület 71/2013. (III. 28.) Kt. sz. határozattal hagyta jóvá Akácfa utca Akácfa köz

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13 /2013. (VI. 27.) önkormányzati rendelete az alapellátási területi ellátási kötelezettségről Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről

Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről Törökbálinti Önkormányzat 22/2003.(VI.6.) rendelete az orvosi (gyermek, felnőtt és fogorvosi) körzetekről Törökbálint Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatás nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra

FELHÍVÁS. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra FELHÍVÁS A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komlói Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanévre történő általános

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

Göd 1.sz.védınıi körzet

Göd 1.sz.védınıi körzet Göd 1.sz.védınıi körzet Utcajegyzék Arany János utca.(béke Útig) Alkotmány utca. Babits Mihály utca.(béke útig) Báthori utca. Berzsenyi utca Béke út.(vasúttól a Nemeskériig a páros oldal+pesti úttól a

Részletesebben

A R. 1. melléklete helyében jelen rendelet 1. melléklete lép. A R. 2. melléklete helyében jelen rendelet 2. melléklete lép.

A R. 1. melléklete helyében jelen rendelet 1. melléklete lép. A R. 2. melléklete helyében jelen rendelet 2. melléklete lép. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XI...) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről, valamint székhelyéről szóló 16/2002.(IX.11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i rendes ülésére Tárgy: A dombóvári általános iskolák felvételi körzetének véleményezése

Részletesebben

Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822

Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822 Komáromi általános iskolák felvételi körzetei Szőnyi Bozsik József Általános Iskola címe: 2921 Komárom, Magtár u. 2. OM azonosító: 031822 Ady E. utca páros 38-tól végig, Ifjúság út Páskomi dűlő páratlan

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK

Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK Budapest XIX. kerület Kispest ÓVODAI KÖRZETHATÁROK 1 Kispesti Arany Óvoda székhely: 1191 Budapest, Arany János utca 15 17. Ady Endre út 70 116. páros Arany János u. végig Báthory u. 1 39. páratlan 2 48.

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye - Tapolcai Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉ EK. 16/2002. (IX.12.) rendelete BALATO FÜRED VÁROS TERÜLETÉ HÁZIORVOSI, FOGORVOSI

BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉ EK. 16/2002. (IX.12.) rendelete BALATO FÜRED VÁROS TERÜLETÉ HÁZIORVOSI, FOGORVOSI BALATO FÜRED VÁROS Ö KORMÁ YZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉ EK 16/2002. (IX.12.) rendelete BALATO FÜRED VÁROS TERÜLETÉ HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ALAPELLÁTÁSI SZOLGÁLTATOK KÖRZETEI EK KIALAKÍTÁSÁRÓL Balatonfüred Város

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E. a háziorvosi körzetek kialakításáról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2002. (VI. 12.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi körzetek kialakításáról egységes szerkezetben a 10/2004. (III. 30.) sz. rendelettel Szerencs Város Képviselőtestülete

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: PIMJY Nagykovácsi Dátum: 2014.06.03 08:43:47 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 Dávidné Tóth Edit Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-088-001-7, Cím: Kossuth Lajos u.101.(általános Iskola) Besenyõtelek utca teljes közterület 13 Diófa köz teljes közterület 33 Diófa utca teljes

Részletesebben

25/2002. (VII. 4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete

25/2002. (VII. 4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete 25/2002. (VII. 4.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képvisel - testületének rendelete Szentgotthárd Város közigazgatási területén a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 1 gyermekfogászati, 2 véd

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről.

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzatának 27/2002 (VII. 3.) számú rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Módosítások: a) 32/2005. (X. 24.) ör. b) 50/2006. (XII.22.) ör.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 2/2009. (I.30.), a 6/2010. (III.26.), valamint a 10/2010. (V.28.) önkormányzati rendelettel) Dorog Önkormányzat Képvisel -testületének 13/2004. (V.03.) önkormányzati rendelete Dorog Város Közigazgatási területén kialakított háziorvosi házi gyermekorvosi fogorvosi, valamint véd n i körzetekr l

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! 19. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/713-1/ 2012. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. november 23 i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata vélemény kinyilvánítása a fenntartásban működő általános

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete az óvodai és az alapfokú oktatási intézmény felvételi körzethatárainak meghatározásáról, az általános iskolai

Részletesebben

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek:

4.2 Tárgyi eszközök pénzügyi listája (Főkönyvi szám szerint) Listázási paraméterek: Listázási paraméterek:.09.01 7:27:49 1. oldal 11142 Korl.forgképs. szell.termékek állománya n107 Mago iratkezelő 4 504 000 504 000 421 040 82 960 33 % 2007.12.19 n108 Mago szoftver ép. ny.tart 2 720 000

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/633/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. március 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az orvosi körzetek

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

VÍZMŰ KLUBTERME Pásztó, Csillag tér 21. Póttag: 1. Szabó Istvánné Pásztó, Jókai u. 7.

VÍZMŰ KLUBTERME Pásztó, Csillag tér 21. Póttag: 1. Szabó Istvánné Pásztó, Jókai u. 7. 1. Akácfa utca Árpád utca Dózsa György utca Gépállomás ltp. Géza fejedelem utca Hajós Alfréd utca Ibolya utca Jókai utca Kinizsi utca Kis utca Kossuth L. utca 28-114/A. Kossuth L. utca 17-85. Kövicses

Részletesebben

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010. (XII. 16.) Ör. sz. rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról (egységes szerkezetben a módosító 7/2013. (III.21.)

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 3 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint

Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint Szelektív szigetek megoszlása 1 Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Szelektív szigetek megoszlása településenként járat szerint ED71 Változat: 2 Oldal: 1/1 Készítette: Kissné Kiss Anita Jóváhagyta:

Részletesebben

KÖTELEZŐ TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK

KÖTELEZŐ TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK Hajdúszoboszló Város Jegyzőjétől KÖTELEZŐ TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK F E L H Í V Á S Tisztelt Hajdúszoboszlói lakosok! Északkelet-Magyarországon. így városunkban is- 30 év feletti lakosaink körében kötelező tüdőszűrést

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

II. fejezet Építményadó

II. fejezet Építményadó Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2014. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)

Részletesebben

1. 1 2. 2. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

1. 1 2. 2. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2010. (XII. 16.) Ör. sz. rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról (Egységes szerkezetben a módosító 7/2013. (III.21.),

Részletesebben

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen

Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján. Forgalomképesség szerinti bontásban. Forgalomképtelen Kimutatás az önkormányzati vagyonról a vagyonkataszter alapján Forgalomképesség szerinti bontásban Forgalomképtelen 16/ / / Közterület MIRHÓ KÖZ 16 1993 39/ / / KÖZTERÜLET KIS-ÉR 39 6188 46/ / / KÖZTERÜLET

Részletesebben

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek

Lansinoh termékeket forgalmazó Rossmann üzletek 2740 Abony, Kossuth tér 4. 8400 Ajka, Szabadság tér 14. 2170 Aszód, Kossuth Lajos u. 15. 6500 Baja, Csermák Mihály tér 4. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 34-36. 8230 Balatonfüred, Jókai M. út 17. 4060

Részletesebben

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 593-1/2014 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére

18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 593-1/2014 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére 18. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/ 593-1/2014 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése Előterjesztő:

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselőtestületének 27/2010. (VII. 12.) önkormányzati rendelete az V. kerület közigazgatási területén működő egészségügyi alapellátás körzeteinek

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (IV.20.) számú R E N D E L E T E a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek megállapításáról (módosításokkal

Részletesebben

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2.

2060 Bicske Szent István u. 42. 2660 Balassagyarmat, Május. György utca 17. 1115 Budapest, Thallóczy Lajos utca 1. 1. utca 2. Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 2060 Bicske Szent István u. 42. www.csokonaialtisk.hu; titkarsag@csokonaialtisk.hu Kiss Árpád Általános Iskola Dózsa György Tagiskola Újlaki Általános Iskola Nemes

Részletesebben

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület

a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Illetékes Főkapitányság Települések Kameraszá m összesen a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület Heves Megyei Rendőrfőkapitányság Tarnaörs Erzsébet út 13. 18 temető területe, Erzsébet

Részletesebben

10.427-212014. szám Ügyintéző: Kanyó Andrásné. Tárgv: Az egyéni választókerületek

10.427-212014. szám Ügyintéző: Kanyó Andrásné. Tárgv: Az egyéni választókerületek Balassagyarmat Város Jegyzője, mint Helyi Választási Iroda Vezető 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem u. 12. Pf.: 58. Telefon: (35)505-925 Telefax: (35)300-782 E-mail: varga@ba/assagyarmat.hu --------------~

Részletesebben

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig

Óvodákban: 3-5 éves korú gyermekek részére (óvodás) 2015. április 16-17. (csütörtök-péntek) 8.00 órától 17.00 óráig Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 5/2015 (III. 13.) határozata a Mór Városi Önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 2015/2016. nevelési év beiratkozási időpontjáról Az Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

1. számú óvodai körzet Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15.

1. számú óvodai körzet Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. 1. számú óvodai körzet Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten, Kölcsey ltp. 15. Ady Endre u. Liszt Ferenc u. Aranytó u. Liszt tér Árpád u. Luther tér Augusz Imre u. Mátyás király u. Bajcsy-Zsilinszky u.

Részletesebben

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon

Székelyudvarhelyi szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon i szavazókörzetek a 2012. december 9-i parlamenti választásokon Szavazókörzet Szavazókörzet címe A körzethez tartozó utcák Szavazó- Település körzet Sorszám Típus száma Intézmény Cím Típus Név 4 5 6 Bányai

Részletesebben

Szigetmonostor Község Önkormányzatának 7/2012. (11.23.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Szigetmonostor Község Önkormányzatának 7/2012. (11.23.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szigetmonostor Község ormányzatának 72012. (11.23.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Szigetmonostor Község ormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk

Részletesebben

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft. 2015. ÉVI MUNKAPROGRAM DUNAÚJVÁROS. Napok

Dunaújvárosi Víz-,Csatorna-Hőszolgáltató Kft. 2015. ÉVI MUNKAPROGRAM DUNAÚJVÁROS. Napok Dunaújvárosi Víz,CsatornaHőszolgáltató Kft. 2015. ÉVI MUNKAPROGRAM JANUÁR FEBRUÁR 1 2 Nova Huta tér 12., 34., 3 Dózsa Gy. u. 101214., Szórád M. u. 21., Május 1. u. 5. 4 Római 2426., Jászai M. tér 12. 5

Részletesebben

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata (4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 6. sz.) Berényi András polgármester, (a továbbiakban: Önkormányzat) másrészről:

Részletesebben

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 43/2005. (IX.15.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet a háziorvosi körzetekről szóló 25/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról * Budapest Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2011. december 22. Dr. Mészár Erika a jegyzőt helyettesítő aljegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

24/2002.(06.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A háziorvosi körzetek meghatározásáról

24/2002.(06.14.) Kgy. sz. rendelet 1. A háziorvosi körzetek meghatározásáról 24/2002.(06.14.) Kgy. sz. rendelet 1 A háziorvosi körzetek meghatározásáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátás biztosításából eredő kötelezettségének eleget téve,

Részletesebben

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I.

Város Megnevezés Utca. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Általános Iskola Szent I. Almáskamarás Város Megnevezés Utca Idősek Klubja Dózsa Gy. Tornaterem Szent I. Művelődési Ház Szent I. Templom Szent I. Plébánia Szent I. Óvoda Dózsa Gy. Általános Iskola Szent I. Battonya Békés Békéscsaba

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

1. A rendelet célja és hatálya. 2. Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Gyenes Levente polgármester, Hodruszky Lajos alpolgármester, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Spaits Miklós, Tölli László képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 17 én, 8.15 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek

A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek A választási plakátok elhelyezésének tilalmával érintett, egyes kerületi önkormányzati rendeletekkel helyi védettség alá helyezett középületek I. kerület 1. Bécsi kapu tér 2-4. 6627 levéltár 2. Bécsi kapu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 7. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1890-3/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI. 27.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

Kaposvár lomtalanítási naptár 2015.

Kaposvár lomtalanítási naptár 2015. Kaposvár lomtalanítási naptár 2015. Lomtalanítási akció A lomtalanítási napokon olyan, a háztartásokban keletkező nagydarabos hulladékok helyezhetők ki, amelyek méretüknél fogva a hulladékgyűjtő edényben

Részletesebben

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK

PEST MEGYEI GIMNÁZIUMOK ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁK S. sz. Iskola neve Irsz. Helység Út/utca, hsz. Telefon E-mail 1. Kinizsi Pál Gimnázium és 2740 Abony Kossuth tér 18. 53/360-071 kinizsi@kinizsi-abony.hu 2. Az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi 2170 Aszód

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center

Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center Április 7.-től kapható: 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Rózsadomb Center 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78/a, Rózsakert 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1039 Budapest,

Részletesebben

2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére

2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló új önkormányzati rendelet

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó BÉKÉS MEGYEI RENDİR-FİKAPITÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY 5600 Békéscsaba, Bartók Béla út 1-3. : 66/523-710, BM: 33/22-08, 22-07, Fax: 33/25-07 T Á J É K O Z T A T Ó a Békés Megyei

Részletesebben

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7.

1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága 6000 Kecskemét, Piaristák tere 7. 1. Árpádvárosi Bölcsőde 6000 Kecskemét, Tóth László stny.2. 2. Forradalom utcai Bölcsőde 6000 Kecskemét, Forradalom

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája

MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája MFB Agrár Forgóeszköz Hitel értékesítésében résztvevő közvetítők listája 1. Agria Bélapátfalva Takarékszövetkezet Cím: 3346 Bélapátfalva, Május 1 út 2/a. Tel.: 36/554-370 Fax: 36/554-371 E-mail: agriatksz@agriatksz.hu

Részletesebben

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14.

Posta. (bérlet is kapható) Iton Kft. Viszonteladói pénztár (bérlet is kapható) Kamaraerdei utca 23. közért 6.00-19.00 7.00-14. Nyitva tartás Település Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Alsónémedi 8.00-16.00 Biatorbágy Baross Gábor út 5/a. 8.00-18.00 Kossuth Lajos utca 6. Budakeszi Autóbusz-végállomás 8.00-16.00 6.00-18.00 Kamaraerdei

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 16/2012. (III.01.), valamint a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 16/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az állattartásról 2 Lenti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 6-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJPESTI ISKOLÁK KÖRZETEI

ÚJPESTI ISKOLÁK KÖRZETEI ÚJPESTI ISKOLÁK KÖRZETEI Utca neve Körzetes iskola ADY ENDRE UTCA Teljes közterület ALMAKERÉK UTCA Teljes közterület ALSÓ UTCA Teljes közterület AMBRUS ZOLTÁN UTCA Teljes közterület ANKARA UTCA Teljes

Részletesebben

a 2014/2015. óvodai nevelési évre történő beiratkozás rendjéről 2014. április 22-én, 23-án, 24-én és 25-én lesz.

a 2014/2015. óvodai nevelési évre történő beiratkozás rendjéről 2014. április 22-én, 23-án, 24-én és 25-én lesz. Tisztelt Szülők! KÖZLEMÉNY a 2014/2015. óvodai nevelési évre történő beiratkozás rendjéről A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.)EMMI

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend: Az Abonyi Pingvines Óvoda

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ingatlanvagyon-Kataszter 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Kataszteri napló. 1.oldal

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Ingatlanvagyon-Kataszter 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Kataszteri napló. 1.oldal 1.oldal 403 Hajdúszobos 1/ / / 21124 1 Közút FAZEKAS MIHÁLY 3977 100 3 977 17 586 000 17 307 000 405 Hajdúszobos 6/ 3/ / 21124 1 Közút KOCSIS P 5151 100 5 151 24 378 000 24 694 000 407 Hajdúszobos 6/ 5/

Részletesebben

Natúr modullal rendelkező dm üzletek

Natúr modullal rendelkező dm üzletek 1053 Budapest, Királyi Pál u. 20. B 1011 Budapest, Batthyány tér 5-6. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138. 1024 Budapest, Lövőház utca 1-5. Mamut II. 1027 Budapest, Margit krt. 50-52. 1026 Budapest, Pázsit

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2013.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A települési szilárd hulladék gyűjtésére,szállítására,tárolására

Részletesebben

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2

Szállásadó neve: 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 Sorsz.: Kiadás kelte: Szállásadó neve: Székhelye: Szálláshely elnevezése: Szálláshely cime Szarvason: Szobák sz. : 1. 1997.10.31. Lukácsné Podani Erzsébet Szarvas, Bocskai u. 6. Béke ltp.1/e.i.4. 2 2.

Részletesebben

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR KAPOSVÁR 2015

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR KAPOSVÁR 2015 ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁSI NAPTÁR KAPOSVÁR 2015 A megjelölt napokon kizárólag a kertekben, udvarokban, konyhában keletkező növényi szerves hulladékok elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékok

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112. Posta 8.00-19.00 ZÁRVA

Részletesebben

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2015/2016. tanév

Budapest Főváros Kormányhivatala Általános Iskolák felvételi körzete 2015/2016. tanév XV. 1151 ACSA UTCA teljes közterület 201544 1 Budapest XV. Kerületi Károly Róbert Általános Iskola 1151 Budapest Bogáncs utca 51-53. XV. 1151 AJÁNDÉK UTCA teljes közterület 201544 1 Budapest XV. Kerületi

Részletesebben

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE

SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE SZILVESZTERI AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDJE Bácsa, Ergényi lakótelep SZ1 Sárás Kisbácsa Győrszentiván, Kálmán Imre út SZ3 Likócs SZ6 Pinnyéd Sziget Révfalu Gyárváros Újváros Eszperantó út, autóbusz-állomás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek

Budapest. IV. kerület Nyitva tartás Kapható. Cím Cégek Hétköznap Szombat Vasárnap Jegyek Bérletek Budapest IV. kerület Nyitva tartás Kapható Árpád út 16. Posta 8.00-16.00 ZÁRVA Árpád út 90-92. Közért 6.00-21.00 Árpád út 90-92. Közért 7.00-22.00 7.00-19.00 8.00-14.00 Árpád út 93. pékség Árpád út 112.

Részletesebben

A budapesti trolibusz vonalak

A budapesti trolibusz vonalak A budapesti trolibusz vonalak J E L M A G Y A R Á Z A T trolibusz vonal, felsővezeték Stadionok M vá. megállóhely végállomás (időkiegyenlítő pont) menetirány 3, 6, 6A villamos keresztezés szakaszszigetelő

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

IVÓVÍZHÁLÓZAT MOSATÁSI ÜTEMTERVE 2014. JANUÁR 1-től

IVÓVÍZHÁLÓZAT MOSATÁSI ÜTEMTERVE 2014. JANUÁR 1-től IVÓVÍZHÁLÓZAT MOSATÁSI ÜTEMTERVE 2014. JANUÁR 1-től Időpont Tűzcsap megnevezése Mosatási idő Vízmenny. (perc) (m 3 ) 1. hét 03.31-04.04-ig Kossuth L. u. 10. 5 5 09.15-09.19-ig Kossuth L. u. 18. 5 5 Horváth

Részletesebben