Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csak az oktatás segíthet. Nur Bildung hilft"

Átírás

1 III. évfolyam, szám Soha többé. A roma holokauszt áldozataira emlékeztek Nagykanizsán. A ckö óta minden évben megrendezi kegyeleti programját, arra emlékezve, hogy augusztus 2-ról 3-ra virradó éjjel több ezer cigány embert köztük gyerekeket és nőket semmisítettek meg a hírhedt auschwitz-birkenaui táborban. (6. oldal) Nie wieder. In Nagykanizsa wurde der Opfer des Roma Holocaust gedacht. Seit 1994 organisiert die Selbstverwaltung der Roma Min - derheit (SRM) jedes Jahr eine Veranstaltung zum Gedenken an die Nacht von 2. auf 3. August 1944, in der mehrere tausend Roma auch Kinder und Frauen im Konzent - rationslager Auschwitz-Birkenau umgekommen sind. (Seite 6.) Megújult. A tanévkezdésre elkészült a Bogdán János Cigány Kisebbségi Kö - zösségi Ház felújítása. Az udvart parkosították és térkövezték, a középső épület pedig kívül-belül átalakult, és most már komfortos lehetőséget kínál a tanulni vágyóknak. (10. oldal) Erneuert. Zu Schulbeginn wurde die Renovierung des Bogdán János Roma Minderheiten-Gemeinschaftshauses abgeschlossen. Der Hof wurde neu ge - staltet und mit Blocksteinen ausgelegt, das mittlere Gebäude wurde innen und außen umgebaut und bietet jetzt eine komfortable Umgebung, um zu lernen. (Seite 10.) Csak az oktatás segíthet Fejlesztéspolitika, foglalkoztatás, esélyegyenlőség. E három kifejezés jegyé - ben rendezte hagyományos konferenciáját a Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat az EXPAK-program keretében. Kiderült: a ckö által megvalósított úgynevezett pilot projekt független nemzetközi értékelés szerint is kiválóan működik; módszereit és eredményeit hamarosan Brüsszelben is bemutatják. A résztvevők egyetértettek abban, hogy segíteni kell a romák munkaerő-piaci integrációját, amelyhez az oktatáson, a képzésen keresztül vezet az út. (Részletek a 2-4. oldalon) Nur Bildung hilft Entwicklungspolitik, Beschäftigung, Chancengleichheit. Unter diesem Titel organisierte die Selbstverwaltung der Roma Minderheit von Nagykanizsa ihre traditionelle Konferenz im Rahmen der Österreichisch-Ungarischen Expert - Innenakademie (Expak AT.HU). Laut unabhängiger internationaler Beurteilung funktioniert das von der SRM umgesetzte Pilotprojekt ausgezeichnet. Die Methoden und Ergebnisse dieses Projektes werden demnächst in Brüssel präsentiert. Die TeilnehmerInnen stimmten überein, dass die Integration der Roma in den Arbeitsmarkt gefördert werden muss, und dafür ist Bildung eine wesentliche Voraussetzung. (Details auf Seite 2-4.)

2 Expak 2 Csak az oktatás segíthet Az oktatáson keresztül vezet az út a foglalkoztatáshoz, az esélyegyenlőséghez, jelentette ki Teleki László, a Nagykanizsai Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke az EXPAK AT-HU program kanizsai konferenciáján. Mint fogalmazott: aki magasabb iskolai végzettséggel rendelkezik, hatékonyabban tudja képviselni, védeni saját érdekeit, és sikeresebb, eredményesebb lesz. A program amelyet Fejlesztéspolitika, foglalkoztatás, esélyegyenlőség címmel rendeztek célja az volt, hogy bemutassa a hazai fejlesztéspolitikai koncepciókat, jó gyakorlatokat, különös tekintettel a foglalkoztatásra és a szakképzésre. A résztvevők megismerhették az EX PAK AT-HU Osztrák-Ma gyar Szak - értői Aka démia program pilot projektjét és Nagykanizsa felnőttképzési, szakképzési rendszerét is. Mindig a GDP-ről beszélünk, de közben elfeledkezünk arról, hogy több tíz- vagy százezer romának nincs munkája szögezte le Teleki László ckö-elnök. Fontos feladatunk, hogy helyzetbe hozzuk a roma vállalkozókat, hogy ők egyre több hátrányos hely zetű embert tudjanak foglalkoztatni. A má - sik kulcsterület az oktatás, amely meggyőződésem szerint az egyetlen útja a felemelkedésnek. A kanizsai cigány kisebbségi önkormányzat ép - pen ezért erre helyezi a fő hangsúlyt, és modell értékű oktatási, képzési rendszert alakított ki. Amelyben a felzárkóztatást szolgáló hétvégi kollégium, az érettségit adó felnőttoktatás, a diplomát biztosító egyetemi alapképzés, és számos, szakmaszerzést kínáló tanfolyam megtalálható. Ebben az évben 18 em - ber jutott el a legmagasabb szintig, és vette át andragógia szakos diplomáját a Pécsi Tudo - mányegyetemen azok közül, akik a Bogdán Já - nos Cigány Kisebbségi Közösségi Házban pallérozták tudásukat. Barbara Willsberger projektvezető, az osztrák L&R Társadalom tudo - mányi Intézet munkatársa, a múltat idézve emlékeztetett: már 10 éves a kanizsai ckö és az L&R kapcsolata, az EXPAKprogramban pedig há - rom éve dolgozik együtt a két szervezet. Ezt az időszakot sok siker és eredmény jellemzi. Az egyik ilyen a munkáltatókkal kialakított kapcsolat, vagyis az úgynevezett pilot projekt, amely független nemzetközi értékelés szerint is nagyon hatékony. A következő években be - mu tatjuk ezt a programot Brüsszelben is. Ennek a bizonyos pilot projektnek amelyről Szakajda Szilvia beszélt a legfontosabb célja a vállalkozások, foglalkoztatók érzékenyítése és az esélyegyenlőségi tervek elkészítése és működtetése. Vagyis az emelte ki a projektkoordinátor, hogy a foglalkoztatók képesek legyenek aktív esélymegőrző politikát folytatni vagy intézkedéseket hozni azon területeken, ahol hátrányok mu tatkoznak. Ilyen például az álláshirdetés, a munkaerő-felvétel, a kép - zés, az előléptetés, az elbocsátás, a szabadság, a műszakbeosztás vagy éppen a nyugdíjazás. Persze, a sor hosszan folytatható lenne, hiszen számos olyan elem létezik, amelyeknél tetten érhető a diszkrimináció. És itt nem csak a romák hátrányos megkülönböztetéséről van szó, hanem a nőkéről, a fogyatékkal élőkéről és az 50 évnél idősebbekéről is. A foglalkoztatási esélyegyenlőségi terv az adott (folytatás a 4. oldalon)

3 3 Expak Nur Bildung hilft Durch Bildung kann mehr Beschäftigung, und Chancengleichheit erreicht werden, stellte László Teleki, der Vor - sitzende der Selbst - verwaltung der Roma Minderheit von Nagy - kanizsa, auf der in Kanizsa abgehaltenen Konferenz im Rahmen der EXPAK AT.HU, fest: wer über höhere Schul - bildung verfügt, kann seine Interessen und Ziele besser umsetzen und wird ein erfolgreicheres und zufriedeneres Leben führen. Ziel der Konferenz, die die Themen Entwick lung s - politik, Beschäfti gung und Chancen g leichheit zum Inhalt hat te, war es, die heimischen entwicklungspolitischen Kon zep te und erfolgreiche Praxis bei s piele vorzustellen, insbesondere zu den Themen Beschäfti - gung und Berufsbildung. Die TeilnehmerInnen kon n - ten das Pilotprojekt der EX - PAK AT.HU (Öste r rei - chisch-ungarische Ex pert - Innenakademie ) und das Be ruf s - ausbildungssystem von Nagykanizsa kennenlernen. László Teleki, SRM- Vorsitzender, stellte fest, dass immer über das BIP gesprochen wird, dabei aber vergessen wird, dass mehrere zehn- oder hunderttausend Roma kei ne Arbeit haben. Wich tigste Aufgabe sei es, dass Roma Unter - nehmerinnen die Mög - lichkeit bekommen, im - mer mehr in benachteiliger Lage lebende Per - sonen beschäftigen zu können. Ein anderer we - sentlicher Aspekt ist die Bildung, ohne die es keinen Aufstieg gibt. De s - halb steht sie für die Selbstverwaltung der Ro ma Minderheit in Ka - nizsa im Vordergrund. Die Selbstverwaltung hat ein modellhaftes Unterrichts- und Aus bil - dungssystem entwickelt, das ein Wochenend - kollegium, das Noch - holen des Maturaab - schlus ses, diplomierte Universitätsgrundausbild ungen und zahlreiche Berufsqualifizierungskur se beinhaltet. In diesem Jahr konnten 18 Per so - nen die Universitätsaus - bildung im Gemein - schaftshaus der Bogdán János Selbst verwal - tung der Roma Minder - heit abschließen und erhielten ein Diplom für Erwachsenen- und Wei - terbildung der Universität Pécs. Barbara Willsberger Pro - jektleiterin und Mit arbeiterin des österreichischen In s - tituts L&R Sozial for schung, erin ner te daran, dass der erste Kontakt zwischen der SRM Kanizsa und L&R Sozialforschung schon 10 Jahre zurückliegt, und dass die beiden Organisationen im Rah men der EXPAK AT.HU bereits 3 Jahre zusammenarbeiten. Diese Zusammenarbeit brachte viele Erfolge und positive Ergebnisse, wie der zu den Arbeit ge - berinnen intensivierte Kontakt im Rahmen des Pilotprojektes, welches auch im Rahmen der E - valuierung positiv bewertet wurde. In den nächsten Jahren werden wir dieses Programm auch in Brüssel präsentieren. Das wichtigste Ziel dieses Pilotprojekts worüber Szilvia Szakajda sprach ist es, die Un - ter nehmen und Be schäf - tigten für das Thema Chancengleich empfänglicher zu machen und die Chancengleichheitsplän e vorzubereiten und umzusetzen. Die Pro - jekt koordinatorin hob her vor, dass es den ArbeitgeberInnen möglich sein soll, eine aktive, an Chancengleichheit orientierte Politik umzusetzen, oder in jenen Bereichen Maßnahmen zu setzen, wo Nachteile bestehen, zum Beispiel Stelleninserate, Neu auf - nahmen, Bildung, Beför - derung, Entlas sung, Ur - laub, Schichteinteilung oder Pensionierung. Natürlich könnte man diese Liste noch fortsetzen, weil es viele Be - reiche gibt, in welchen Diskriminierungen feststellbar sind. Hier geht es nicht nur um die negative Diskri mi - nierung der Roma, sondern auch der Frauen und Men schen mit Behinde rungen, und von älteren... (Forts bis 5. Seite)

4 Expak 4 (folytatás a 2. oldalról) csoport helyzetét például bérét, munkakörülményeit, a gyermekneveléssel kapcsolatos kedvezményeket elemzi, majd megfogalmazza a célokat és azokat eszközöket, amelyek az esélyegyenlőséget megteremthetik. A kanizsai ckö által meg valósított pilot projekt eredményei önmagukért beszélnek: a mentorok 35 látogatást tettek különböző munkáltatóknál, és eddig tizenöt céget vontak be a programba. Izgalmas témát feszegetett Pölöskei János, a Vas Megyei Kormány hi - va tal Munkaügyi Központ - ja kanizsai kirendeltségének igazgatója is. Fo - galommagyarázatából kiderült: a foglalkoztatott, a munkanélküli, az álláskereső és a gazdaságilag inaktív kifejezés mást és mást jelent a gazdaságtudományban, a statisztikákban, a nemzeti adattárakban és a magánember szóhasználatában. A Nemzetközi Mun - kaügyi Szervezet (ILO) meghatározása szerint az számít foglalkoztatottnak, aki a felmérést megelőző héten legalább egy órányi, jövedelemmel já - ró tevékenységet végzett. Ebben a körben, különböző minősítések figyelembe vételével, megjelennek az alkalmazottak, az önfoglalkoztatók, az alkalmi foglalkoztatottak és a segítő családtagok. A munkanélküliek esetében is van eltérés: az ILO kritériumai szerint azok a 15 és 74 év közötti emberek tartoznak ide, akik nem foglalkoztatottak és aktívan állást keresnek. A meghatározásnál és úgy általában: a nem nyilvántartáson alapuló számításoknál fontos az önminősítés. A szakember ezt követően különféle lehetőségekre hívta fel a figyelmet. A Foglalkoztatási Szol gálat például közvetítéssel, információnyújtással, tanácsadással és álláskereső klub működtetésével segíti ügyfeleit. Elérhetők a foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások, a melyek közül a bértámogatás célja az, hogy elősegítse a hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedését. Ebben az esetben hátrányos helyzetűnek minősül az, aki legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 50 éves nél idősebb, 25 évesnél fiatalabb pályakezdő, az előző 24 hónapban álláskeresőként volt nyilvántartva, legalább egy, 18 éven aluli gyermeket nevel egyedül, 12 hónapon be - lül segélyben, gyermeknevelési támogatásban, illetve terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási, ápolási díj ban részesült, esetleg 12 hónapon belül előzetes letartóztatásban volt, netán elzárását, szabadságvesztését töltötte. Ter - mészetesen elegendő egy kritériumnak megfelelni. A munkaadó, ha ilyen embert vesz fel, a bérnek és járulékainak 50, ha megváltozott munkaképességű személyt foglalkoztat, 60 százalékáig támogatható. Ezt követően a nagykanizsai szakképzés szer - kezetéről, a választható intézményekről, az oktatott szakmákról, valamint a felnőttképzésről tartott tájékoztatót Mérksz An - dor, a Nagykanizsa és Térsége TISZK ügyvezető igazgatója, majd két civil szervezet a Hilscher Rezső Szociál - politikai Egyesület és az Autonómia Alapítvány mutatkozott be. Mindkét szervezet a foglalkoztatási helyzet javításáért, a szegénységben élők, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci szerepének erősítéséért tevékenykedik, s működtet különféle programokat.

5 5 Expak (Forts von 3. Seite) Personen (älter als 50 Jahre). Im Rahmen des Chan - cengleichheitsplans wird die Situation der jeweiligen Gruppe im Unter - nehmen analysiert, bei - spielsweise Entlohnung, Arbeits bedin gungen, fa - mi li en freund liche Ar - beitszeiten und die Ziele sowie Möglich keiten zur Erreichung der Chancen - gleichheit definiert. Die Ergebnisse des von der SRM von Kani - zsa realisierten Pi lot - projektes sprechen für sich: die MentorInnen besuchten 35 verschiedene ArbeitgeberInnen, und bisher nahmen 15 Firmen an dem Prog - ramm teil. Einen interessanten As pekt hob János Pölös - kei, Direktor der Au ß en - stelle in Nagykanizsa des Arbeits markt poli - tischen Zentrums des Regierungsamtes im Ko - mitat Vas, hervor. Seine Erklärungen verdeutlichten, dass die Begriffe Beschäftigte, Arbeits lo - se, Arbeitssuchende und wirtschaftlich Inaktive in der Wirtschafts wissen - schaft, der Statistik, den nationalen Dokumen - tationsabteilungen und in der privaten Verwendung unterschiedliche Be deu - tungen haben. Laut der Bestimmung der Internationalen Ar - beit s organisation (ILO) gilt eine Person als be - schäftigt, wenn sie in der Woche vor der Erhebung mindestens eine Stunde lang ein Einkommen auf - grund einer Tätigkeit erhielt. Dazu zählen un - ter Berücksichtigung der verschiedenen Qualifi - zi e rungen Angestellte, Selbst ständige, Gele - gen heitsarbeiten und mithelfende Familien mit - glieder. Im Falle des Begriffs der Arbeits lo - sigkeit gibt es auch un - ter schiedliche Defini ti - onen: laut den Kriterien der ILO zählen hierzu Personen zwischen 15 und 74 Jahren, die nicht beschäftigt sind und aktiv eine Stelle suchen. Der Experte wies da - nach auf verschiedene Möglichkeiten hin. Der Beschäftigungsdienst hilft seinen Part ne - r Innen z.b. durch Ver - mittlung, Infor ma ti on s - erteilung, Beratung und etwa Job börsen. Zudem bietet es die Möglichkeit der Lohn förderungen, um die Be rufs mög - lichkeiten von am Arbeitsmarkt Be - nachteiligten zu fördern. In diesem Fall wird als benachteiligt betrachtet, wer höchstens einen Grundschulabschluss hat, älter als 50 Jahre ist, Beruf sanfän ge - r Innen unter 25 Jahren, seit 24 Monaten als arbeitsuchend regist - riert ist oder Alleiner - zieherin von mindestens einem Kind unter 18 Jahren. Weiters zählen Personen dazu, die innerhalb der letzten 12 Monate Unter stüt zung, Kinder erzie hungs geld, bzw. Schwanger - schafts-wochenhilfe, Kinderpflegegeld, Pfle - gegeld, erhalten haben, oder innerhalb der letzten 12 Monate in Unter - suchungshaft waren o - der eine Haftstrafe verbüßten. Im Falle der Anstellung einer benachteiligten Per - son erhält der Betrieb eine Förderung in Höhe von 50% der Gehalts - kosten, wenn eine Per son mit Behinderung be - schäftigt wird, dann bis zu 60% der Gehalts kosten. Danach sprach Andor Mérksz, der Ge schäfts - führer von TISZK (Be- zirk szentrale für die in - tegrierte Berufsbildung von Nagykanizsa und Bezirk) über die Berufs - bildungsstruktur, die ver schiedenen Schulen und erlernbare Berufe sowie über die Erwach - se nenbildung in Nagy - ka nizsa. Dann stellten sich zwei Zivilor - ganisationen der Hilscher Rezső Sozialpolitische Verein und die Autonomie Stiftung vor. Beide Organisationen setzen sich für die Ver bes se - rung der Beschäfti - gungssituation und der Situation der in Armut Lebenden und der am Arbeitsmarkt Be nach - t eiligten ein.

6 Megemlékezés 6 Vannak bűnök, amelyek nem évülnek el Kötelességünk, hogy emlékezzünk, mert ennyi év után vannak olyanok, akik próbálják tagadni a történteket - fogalmazott Kállai Ernő kisebbségi ombudsman Nagykanizsán, a roma holokauszt 67. évfordulója alkalmából megemlékezésen. A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa felidézte, hogy augusztus 2-án Auschwitz-Birkenauban néhány óra alatt több ezer romát, köztük sok gyereket gyilkoltak meg a koncentrációs táborban. Az elmúlt évszázadban számos más esemény is történt, amikor cigány emberek estek áldozatul értelmetlen gyűlölködésnek, társadalmi kitaszításnak, elég a romák elleni támadássorozatra, vagy a napjainkban is olyan népszerű megfélemlítő helyi politikai akciókra gondolni. Ezek miatt is eljött az ideje annak, hogy feltegyük a kérdést, miért a romák? A válasz sajnos fájóan egyszerű, és lehet, hogy sokaknak nem is fog tetszeni: a legfőbb oka mi magunk vagyunk re - ménytelen sorsunknak jelentette ki Kállai Ernő. Kifejtette: azért ma - rad tunk ebben az állapotban, mert a világ elment mellettünk, fejlődött, mi pedig vártuk, hogy valakik majd segítenek nekünk, megvívják helyettünk ezt a nehéz modernizációs küzdelmet, megértik a nehézségeinket, munkát és megélhetést adnak, és jóindulatúan elnézik ne - künk, hogy nincsenek vezető értelmiségieink, nincsenek felmutatható eredményeink, nincs meg becsülésünk sem már napjainkra". Kállai Ernő kiemelte: A cigányság évszázadok óta várja a csodát a többségi társadalomtól, de ideje lenne kijózanodni végre. Még mindig nem vesszük észre, hogy társadalmi értelemben senkik vagyunk, akiket nem kell figyelembe venni semmilyen döntésnél? tette fel a kérdést. A kisebbségi ombudsman kijelentette: a roma társadalomnak saját ke - zébe kell venni a sorsát, s ennek első lépése az iskoláztatás. Egysze rű - en meg kell fogni gyerekeink kezét, és személyesen el kell vinni őket az óvodába, iskolába. Ha nem ez történik, nem lesz egy olyan új generáció, amely meg tudja fo - galmazni a közösség érdekeit". Ebben az esetben pedig "el fognak minket pusztítani, társadalmi értelemben mindenképpen". Kállai Ernő szerint le kell számolni az illúziókkal, vagyis a jövőben sem lesz munkája a ro - mák többségének, mert képzetlen munkaerőre nincs szükség. Foly ta - tódik a szegregáció, sőt használhatatlan tudással munkalehetőséget szerezni képtelen, segélyért könyörgő vagy a bűnözés területére sodródó tömegek megjelenése várható. Úgy fogalmazott, saját egzisztenciát kell teremteni a tanulás révén, s meg kell valósítani a tényleges képviseletet, hogy a többségi politika kénytelen legyen ko molyan venni a ci - gány ságot. Herczog Edit európai parlamenti képviselő be - szédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a második világháborúból hazatérő milliók követelésére alapul az európai közösség gondolata, hogy soha többé ne forduljon elő hasonló esemény. Ami megtörténhetett, az megtörténhet, ha tűrjük emelte ki, majd hozzátette: Európa jelszava nem kisebbség és többség, hanem kizárólag az egység a sokszínűségben, ami most 500 millió európait jelent. Bár me - lyik társadalmi csoport elé oda lehet tenni a csak szócskát, de ez az, amit nem lehet eltűrni - mondta. Suchman Tamás szocialista politikus héberül kezdte beszédét, a holokauszt során elpusztított áldozatokra emlékezve. Utalt rá, (folytatás a 7. oldalon)

7 7 Gedenken Es gibt Schuld, die nie verjährt Es ist unsere Pflicht, die Opfer des Roma- Holocaust niemals zu vergessen. Leider wollen manche Menschen verdrängen und vergessen, was geschehen ist sagte Ernő Kállai, Ombudsmann der Minderheiten in Nagykanizsa, bei der Veranstaltung zum Gedenken an den 67. Jahrestag des Roma- Holocaust. Der parlamentarische Ombuds - mann für die Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten erinnerte daran, dass am 2. August 1944 in Auschwitz-Birkenau während einiger Stun - den mehrere tausend Roma, darunter viele Kinder, in dem Kon - zentrationslager er - mor det wurden. Im letzten Jahrhundert fielen Angehörige der Roma-Minderheit oft der Gehässigkeit und gesellschaftlichen Säuberung zum Opfer. Auch aktuell finden Übergriffe statt, wie beispielsweise die Angriffserie gegen Roma oder die heutzutage sehr populären örtlichen politischen Aktionen mit dem Ziel der Einschüch terung. Die Antwort auf die Frage, warum Roma verfolgt wurden und weden, ist leider schmerz haft einfach und wird vielen nicht gefallen: der Hauptgrund unseres hoffnungslosen Schick sals sind wir selber" sagte Ernő Kállai. Laut Ernő Kállai verharrten wir deshalb in diesem Zustand, weil die Welt sich weiter entwickelte, und wir warteten, dass uns jemand hilft, andere für uns die notwendige Moderni sie - rung umsetzen, andere unsere Schwierigkeiten verstehen, uns Arbeit geben und darüber hinwegsehen, dass wir keine Intellektuellen sind und keine vorzeigbaren Erfolge erreicht haben. Ernő Kállai betonte, dass die Roma seit Jahrhunderten von der Mehrheitsgesellschaft Wunder erwarten, wir sollten aber endlich auf dem Boden der Realität ankommen. Wir haben immer noch nicht akzeptiert, dass wir in gesellschaftlichem Sinne eine unbedeutende Rolle spielen und bei keiner Entscheidung berücksichtigt werden. Die Gruppe der Roma muss ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, und dafür ist Bildung uner - läss lich. "Wir müssen unsere Kinder einfach an der Hand nehmen und sie persönlich in den Kin - dergarten und in die Schule bringen. Ander n - falls wird keine Gene - ration aufwachsen, die die Interessen der Ge - meinschaft formulieren kann. In diesem Fall wird man uns ruinieren, in gesellschaftlichem Sinn. Laut Ernő Kállai darf man sich keinen Illu si - onen hingeben, die Mehr heit der Roma wird auch in der Zukunft keine Arbeit haben, weil man ungeschulte Arbeits - kräfte nicht braucht. Die Segregation wird weiter bestehen, wir müssen da mit rechnen, dass vie - le keine Arbeit finden, um Unterstützung ansuchen oder in die Kriminalität abdriften. Man müsse durch Bildung eine eigene Existenz aufbauen und eine selbstbewusste Vertretung schaffen, damit die Mehrheits po - litik die Roma-Minderheit endlich ernst nimmt. Edit Herczog, Abgeor d - nete des Europäischen Parlaments, machte in ihrer Rede darauf aufmerksam, dass ein Ge - danke der europäischen Gemeinschaft auf der Forderung der aus dem zweiten Weltkrieg heimkehrenden Millio nen von Menschen basiert, dass solch ein Grauen nie mehr geschehen darf. Was damals passierte, kann wieder passieren, wenn wir es zulassen, betonte sie und fügte hinzu, dass die Basis für ein gemeinsames Eu - ropa, für heute 500 Millio - nen Europä er In nen, nicht die Begriffe Minderheit und Mehrheit bilden, sondern ausschließlich die Einheit in der... (Forts bis 9. Seite)

8 Megemlékezés 8 (folytatás a 6. oldalról) hogy az 1920-es években kezdődött Ma gyar - országon a szélsőjobboldal térnyerése, törvényeik ször nyűbbek voltak, mint akkor Né metországban". Ma Magyarországon már nem néhány tízezren, hanem 600 ezren vagy 800 ezren élnek cigányok, és azt látjuk, hogy a szélsőjobboldal egyre erősebb ebben a parlamentben és egyre erősebb ebben a hatalomban. Meg kell erősíteni a cigányságpolitikát, a munkahelyeket, a gyermeknevelési lehetőségeket, s a rendőrségnek kell gondosodnia a cigányság és a zsidóság életének és létének védelméről fogalmazta meg Suchman Tamás. Dénes Sándor, Nagy - kanizsa alpolgármestere arról beszélt, hogy vannak bűnök, amelyek nem évülnek el, amelyek alól nem adhat feloldozást a múló idő sem, s ilyen bűn a holokauszt. Ehhez hasonló borzalom soha töb bé nem történhet meg, nem fordulhat elő Európában és a világ más tájain sem, hogy embereket a származásuk miatt üldözzenek, gyilkoljanak; ebben se - gíthet a múlt feldolgozása, a szembenézés, az emlékezés. Ma nemcsak az esztelen és értelmetlen tö - meggyilkosságra emlékezünk. Hanem arra a bá tor helytállásra is em - lékeznünk kell, amely a cigány láger felszámolása előtt néhány hónappal történt. Május 16-án volt egy hősies fogolylázadás, amely rövid időre ugyan, de megakadályozta a később mégis bekövetkezett tragédiát. Ezzel a felkeléssel, sajnos, a koncentrációs tá - bor cigány fogvatartottai csak időt, és nem életet nyertek. Az alpolgármester idézett egy visszaemlékezést, amelyet egy auschwitzi rab rab írt arról a borzalmas augusztusi éjszakáról: Egyik éjjel a férfiak tábora több ezer ember kiabálására éb - redt. Amint kiléptünk a barakkokból, láttuk, mi történt. A cigányok táborát fényszórók világították meg, a cigány férfiakat, nőket és gyerekeket az SS-ek sorba állították ötösével, hogy a krematóriumba vigyék őket. A szerencsétlenek minden erejükkel ellenálltak, o - lyan hangosan kiabáltak, hogy egész Birkenauban hallatszott. A dulakodás egész éjjel tartott, de reggelre a cigányok tábora már üres volt" olvasható a memoárban. Teleki László, a szervező a nagykanizsai cigány kisebbségi önkormányzat elnökeként ugyancsak arra utalt, hogy már az 1930-as években megkezdődött a romák kirekesztése a munkahelyekről, az oktatásból, de sajnos ma is érezhető nem párhuzamba állítva az akkori időkkel ez a probléma. Nincsenek munkahelyek, egyesek kirekesztik a cigányságot, nagy baj van, amire oda kellene figyelni. Beszélt a cigányok elleni sorozattámadásról, amelynek említésekor azt mondta: azért is kell ez a megemlékezés, hogy figyelmeztessük a mát, a jövőt, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a holokauszt ne ismétlődhessen meg. A cigányság történelmi lemaradását nem lehet egyik napról a másikra behozni, türelem kell, hogy újra bejussanak a munkahelyekre, tanulhassanak, és ott lehessenek a politikai döntéshozók között mondta Teleki László. A megemlékezésen a helyi Vörös Rózsák cigány hagyományőrző együttes muzsikájával kísérve helyezték el a résztvevők koszorúikat, virágaikat a nagykanizsai roma holokauszt emlékműnél. Ezt követően a Magyar Plakát Házban emlékkoncertet rendeztek.

9 9 Gedenken (Forts von 7. Seite) Vielfarbigkeit. Vor jeder Gesellschaftsgruppe könnte man das Wort nur stellen, aber dies darf man nicht tolerieren, sagte sie. Tamás Suchman, so - zialistischer Politiker, fing seine Rede auf Heb rä - isch an und erinnerte sich an die beim Ho - locaust getöteten Op fer. Er wies darauf hin, dass in Ungarn in den 1920er Jahren die Ausbreitung der Rechtsextremisten begann, ihre Gesetze waren schrecklicher als damals in Deutschland. Heute leben in Ungarn nicht nur einige Zehn - tausend, sondern zwischen und Roma, und wir sehen, dass die Recht s - extremisten im mer stärker im Parla ment vertreten sind und immer mehr an Be deutung gewinnen. Man muss die Politik für die Roma, ihre Integ - ration in den Arbeits - markt sowie die Schul - bildung der Kinder und Jugendlichen mehr fördern. Zudem muss die Polizei für die Vertei - digung des Lebens und Seins der Roma und des Judentums sorgen, sagte Tamás Suchman. Sándor Dénes, Vize - bürgermeister von Nagy - kanizsa sprach darüber, dass es Schuld gibt, die nie verjährt, und auch nach so langer Zeit könne man nicht vergeben. Es dürfe nie mehr vorkommen, weder in Europa, noch in der übrigen Welt, dass Men schen wegen ihrer Her kunft verfolgt und getötet werden; dabei könne die Aufarbeitung der Ver gangenheit, die Erinne rung helfen. Wir erinnern uns heute nicht nur an den sinnlosen Massenmord, sondern wir müssen uns auch an den mutigen Aufstand erinnern, zu dem es einige Monate vor dem Abbau des Ro ma- Lagers kam: Am 16. Mai gab es einen Gefan - genenaufstand. Mit diesem Aufstand gewannen die Roma-Gefangenen des Konzentratio n sla gers nur Zeit und kein Leben. Der Vizebürgermeister zitierte eine Erinnerung von einem Gefangenen aus Auschwitz über die - se schreckliche August - nacht: Eines Nachts er - wachte das Lager der Männer von dem Ge - schrei von mehreren tausenden Menschen. Als wir aus den Baracken herauskamen, sahen wir, was passierte. Das La - ger der Roma war be - leuchtet und die Roma Männer, Frauen und Kinder wurden von SS zu fünft in die Reihe gestellt, um sie in das Krematorium zu bringen. Die Unseligen widerstanden mit voller Kraft, und schrien so laut, dass es in ganz Birkenau hörbar war. Am Morgen war das Lager der Roma leer. László Teleki, Ver - anstalter, Vorsitzender der Selbstverwaltung der Roma Minderheit in Nagykanizsa wies auch darauf hin, dass bereits in den 1930er Jahren die Roma vom Arbeitsmarkt, von den Schulen ausgeschlossen wurden, und dies spürt man leider auch heute noch. Es gibt keine Arbeitsplätze, einige schließen die Roma aus, Er sprach über die Angriffserie auf die Ro - ma, und er betonte, dass dieses Gedenken auch deshalb wichtig ist, damit wir alles dafür tun, dass ein Holocaust nie wieder vorkommt. Um die Roma heute zu integrieren, braucht man Geduld. Sie müssen in den Arbeits - markt integriert werden und lernen können, und unter den politischen EntscheidungsträgerInn en vertreten sein. Die TeilnehmerInnen legten zur Musik des traditionellen örtlichen Ro - ma-ensemles Vörös Ró - zsák/rote Rosen ihre Blumenkränze und Blu - men bei dem Roma Holocaust Denkmal in Nagykanizsa nieder. Da - nach gab es ein Ge - dächtniskonzert.

10 CKÖ 10 Határidőre, vagyis tanévkezdésre elkészül a Bogdán János Cigány Kisebbségi Kö zösségi Ház felújítása. A középső épület mellett az udvar is teljesen átalakul. Így szeptembertől már komfortosabb körülmények között tanulhatnak mindazok, a - kik diplomát vagy é - rettségit, esetleg va - lamilyen szakmát a - kar nak szerezni. Megújult a Közösség Ház A Pécsi Tudomány e - gyetem kihelyezett andragógia szakára huszonketten jelentkeztek, így ismét lesz első évfolyam, mint ahogyan a Széc henyi- Zsigmondy Szak képző Is - kolával közös, érettségit adó esti képzés is folytatódik a ckö bázisán, amely a nyáron jelentősen átalakult. A munka a középső épület felújításával kezdődött. Itt felszedték a több mint 50 éves parkettát, amely mostanra elkorhadt a helyére új burkolat került. Villamossági rekon - strukció is történt, s kívülbelül lefestették az informatika teremnek is helyet biztosító épületet. Aki tavasz végén bú csút intett a közösségi háznak, az ősszel, visszatérve az iskolapadba, rá sem fog ismerni. Be lépve ugyanis egy megszépült, parkosított, térkővel kirakott udvar fogadja majd. Ide azok a téglák kerültek, amelyeket a belvárosi re - konstrukció során az Erzsébet térről felszedtek. Egészen pontosan 600 négyzetméternyi burkolat érkezett a ckö-höz, s további kétmillió forint a munkálatokhoz. A települési önkormányzat által biztosított pénzhez saját forrásból 700 ezer forintot tettünk mondja Teleki László, a ckö elnöke, de még ez sem fedezte a teljes költségvetést, hiszen a beruházás mintegy hatmillió forintba került. A többit adományokból biztosítottuk, illetve önkéntes roma és nem roma emberek kétkezi munkájá ra is szükség volt ahhoz, hogy minden, a - mit terveztünk, elkészülhessen. Régóta vártuk már ezt a megújulást. Amire nagy szükség is volt, hiszen, ahogyan Teleki László fogalmazott, itt éve nem volt érdemi felújítás, így szinte kötelező volt ez a munka. Már csak azért is, mert például az elmúlt tanévben hetente fiatal s kevésbé ifjú, tanulni vágyó ember jött ide, akiket meglehetősen mostoha körülmények fogadtak. Eddig egy betondzsungelbe érkezett, aki hozzánk jött, mostantól egészen más lesz a miliő. S a középső épületünk is komfortos lehetőséget kínál arra, hogy a különféle képzési formákban tanulók jól érezzék magukat és szívesen jöjjenek. S remélem, nem csak oktatási napokon térnek be ide, hanem szabad idejükben is.

11 11 Erneuerung Renovierung des Gemeinschaftshauses Rechtzeitig bis Schulbeginn wurde die Re novierung des Bogdán János Ge - mein schaftshauses der Roma Minderheit abgeschlossen. Ne - ben dem mittleren Gebäude wurde auch der Hof umgebaut. Nun können alle, die für ein Diplom, das Abitur oder für eine Berufs aus bildung lernen, ab September in angenehmer und kom fortabler Um ge - bung lernen. renovierten Räumlich - keiten fortgesetzt. Die Arbeiten wurden mit der Erneuerung des mittleren Gebäudes be - gonnen. Hier wurde der mehr als 50 Jahre alte und renovierungsbedürftige Boden entfernt und ein neuer Belag verlegt. Auch die elektrischen Leitungen wurden erneuert, und das Gebäude, in dem sich auch ein Computerraum befindet, erhielt innen und außen einen neuen Anstrich. die Steine verwendet, die bei der Renovierung des Erzsébet Platzes in der Innenstadt entfernt wurden. 600 m 2 Böden wurden neu verlegt, dies kostete der SRM zwei Millionen HUF. Insgesamt wurden sechs Millionen HUF investiert. Laut László Teleki wurden die Mittel zum Teil durch die Selbstverwaltung der Stadt aufgebracht sowie HUF aus eigener Quelle und ein be - wurde im Gemein - schaftshaus nichts mehr erneuert, daher sei diese Renovierung fast unsere Pflicht gewesen, sagte László Teleki. Im vergangenen Schuljahr gingen wöchentlich junge und ältere Men - schen hier ihrer Aus - bildung nach, und die räumlichen Rahmen be - dingungen waren doch sehr kärglich. Bisher erinnerte das Ge - meinschaftshaus an einen Betondschungel, nunmehr 22 Personen meldeten sich für das Fach Er - wachsenen- und Weiter - bildung an der Uni ver - sität von Pécs an, also wird dies wieder der erste Lehrgang sein. Zudem wird der Aben d - kurs für die Matura ge - meinsam mit der Széc - henyi-zsigmondy Berufs - bildungsschule in den Wer am Ende des Frühlings das letzte Mal im Gemeinschaftshaus war, wird es im Herbst, wenn die Ausbildung fortgesetzt wird, nicht mehr wiedererkennen. Gleich bei Betreten der Anlage sticht der verschönerte, grüne, mit Blocksteinen verlegte Hof ins Auge. Es wurden trächtlicher Teil durch Spen den. Außerdem wäre die Renovierung durch die freiwillige und kostenlose Arbeit von Roma und Nicht-Roma nicht möglich gewesen. László Teleki wies darauf hin, dass man auf diese Renovierung schon sehr lange gewartet hat. Seit Jahren wurde es sehr zum Po - sitiven verändert. Das mittlere Gebäude bietet einen angenehmen Rahmen, da - mit sich jene Menschen, die sich hier fortbilden möchten, aufgehoben füh - len und gerne kommen. Ich hoffe, sie kommen nicht nur an Unterrichtstagen sondern auch in ihrer Freizeit zu uns.

12 A munka világa 12 Csökken a regisztrált álláskeresők száma Júliusban 3 százalékkal csökkent a regisztrált álláskeresők szá - ma Zala megyében, ami az elmúlt öt év adataihoz képest szokatlanul magas visszaesést jelent közölte a Zala Megyei Kor mány - hivatal Munkaügyi Köz - pontja. Állásbörzén Kanizsán. Itt még van remény Július végén álláskeresőt regisztráltak Zalában; az előző havinál több mint 400 fővel, az egy évvel korábbinál pe - dig 2,2 ezer fővel kevesebbet. Az elmúlt öt évben a nyár első hónapjához képest júliusban 1,3-1,5 százalékkal nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma, kivételt 2010 jelentett, amikor 0,3 százalékkal csökkent. Az idén az év első hónapjában több mint 20 ezer álláskereső volt a megyében, számuk a - zonban a közfoglalkoztatás folyamatos bővülése, a szezonális foglalkoztatás, valamint a feldolgozóipar munkaerőigényének emelkedése miatt folyamatosan mérséklődik. Idén a pályakezdő munkanélküliek beáramlása is mérsékeltebb volt, mint a korábbi években. A nyár első hónapjához képest júliusban közel 70 fővel több mintegy 1032 pályakezdő került nyilvántartásba, míg a korábbi években átlagosan fővel emelkedett a júliusban a regisztrált pályakezdők száma közölte a munkaügyi központ. A júniusihoz és az egy évvel korábbi adatokhoz képest Zalaszentgrót kivételével valamennyi körzetben csökkent a munkanélküliek száma. Lenti térségében a munkáltatók létszámfelvételének, valamint a közfoglalkoztatási programoknak köszönhetően 30 százalékkal mérséklődött a nyilvántartottak száma, de 10 százalékos volt a visszaesés Nagykanizsa és Zalae - gerszeg körzetében is. Júliusban 1,9 ezer álláskereső regisztráltatta magát a Zala megyei kirendeltségeken összesít a távirati iroda; közülük 400 főt korábban segéd-, vagy alkalmi munkásként alkalmaztak, 130-an eladóként kerültek nyilvántartásba, míg 50 főt meghaladó volt az irodai adminisztrátorok és lakatosok száma. Júliusban a munkáltatók 1,9 ezer új álláshelyet jelentettek be; a feldolgozóipar területén 300 főt, a munkaerő-kölcsönző cégek, ugyancsak a feldolgozóiparban, közel 600 fős munkaerőigényre tartottak igényt. A közigazgatás területén nagyrészt az önkormányzatoknál jelentkező közfoglalkoztatásnak köszönhetően 500 főt tudnak foglalkoztatni. A legmagasabb, csaknem 600 fős igény se - gédmunkásokra, al kal mi munkásokra mu tat ko - zott. Emellett 300 gyártósori összeszerelőt, 90 minőségi ellenőrt, eladót és lakatost kerestek a munkáltatók. A többi munkakörben 50 fő alatti volt a létszámfelvételi szándék. A júniusról áthúzódóval együtt így 3,5 ezer főre volt kereslet a hónap során, július végén pedig 1,7 ezer nyilvántartott betöltetlen álláshely volt a megyében. A régióban továbbra is Győr és környéke van a legkedvezőbb helyzetben. Ott, a legfrissebb adatok szerint hetedével csökkent a regisztrált álláskeresők száma egy év alatt. Idén, az év első hét hónapjában 12 ezer 100 ember állhatott munkába. Az adatokat elemezve kiderül: egyre nagyobb az igény a szakképzett munkaerőre, s a letelepedő beszállító cégek megjelenése, az Audi-gyár terjeszkedése, valamint az ipari park bővülése következtében fokozatosan térnek vissza a tartós álláskeresők is az elsődleges munkaerőpiacra. Felelős kiadó: Nagykanizsa Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14. Tel/fax: (93) Szerkesztő: Péter Árpád A lap meg je le né se az EXPAK AT-HU Oszt rák-ma gyar Szak ér tői Aka dé mia prog ram ke re té ben tör té nik.

13 13 Die Welt der Arbeit Im Juli ging die Zahl der registrierten Ar - beitsuchenden im Ko - Ende Juli waren im Komitat Zala Arbeitsuchende regis t - riert und somit um 400 Personen weniger als im Vormonat und um weniger als im Vorjahr. Mit Ausnahme des Jahres 2010 (Rückgang um 0,3 Prozent) ist die Zahl der registrierten Arbeitsuchenden beim Vergleich der Monate Juni und Juli in den letzten fünf Jahren immer gestiegen. Im Jänner 2011 waren im Komitat mehr als Arbeitsuchende registriert. Aufgrund der gemeinnützigen Be - schäftigung, Saison ar - beit und der Steige rung des Arbeitskräfte bedarfs in der verarbeitenden Industrie ist die Zahl seither aber kontinuierlich gesunken. Zu dem war die Zahl der als arbeitslos registrierten Berufs - anfängerinnen niedriger als in den letzten Jahren. Im Juli wurden nur um 70 Berufs anfängerinnen mehr als im Juni als arbeitslos registriert. In den letzten Jahren waren dies um durchschnittlich 200 bis 250 Personen mehr, teilte das Arbeitsamt mit. Im Zeitvergleich (Vor - monat und Vorjahr) ist die Zahl der Arbeitslosen in allen Regionen gesunken, mit Ausnahme von Zalaszentgrót. In der Region Lenti ist ein Rückgang um 30 Pro - zent festzuhalten, vor allem aufgrund der ge - meinnützigen Beschäfti - gung und zusätzlichen Neuaufnahmen durch ArbeitgeberInnen. Auch in den Regionen Nagy - kanizsa und Zalaeger - szeg ist ein Rückgang um 10 Prozent zu beo - bachten. Die Zahl der registrierten Arbeitsuchenden reduzierte sich mitat Zala um 3 Prozent zurück. Nach den Angaben des Arbeits markt politi - schen Zentrums des Regierung sam tes im Komitat Zala ist dies im Vergleich zu den letzten fünf Jahren ein ungewöhn lich hoher Rück gang. Verantwortlicher Herausgeber: Minderheitenselbstverwaltung der Zigeuner der Stadt Nagykanizsa mit Komitatsrecht 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 14. Tel./Fax.: (93) Redakteur: Árpád Péter Ausgabe des Blattes erfolgt im Rahmen des Programms EXPAK AT-HU Österreichisch- Ungarische Expertinnenakademie Nach den Angaben des telegrafischen Büros waren im Komitat Zala im Juli Arbeit - suchende registriert, davon 400 Hilfs- und GelegenheitsarbeiterInn en, 130 VerkäuferInnen und jeweils mehr als 50 Personen als Bürokräfte oder SchlosserInnen. Im Juli wurden seitens der ArbeitgeberInnen auch neue Stellen ge - meldet, davon 300 in der verarbeitenden Industrie, 600 von Leiharbeits - firmen (ebenfalls verarbeitende Industrie) und 500 von der öffentlichen Verwaltung zumeist bei den Selbstverwaltungen aufgrund der gemeinnützigen Beschäftigung. Am häufigsten werden Hilfs- und Gelegenheits - arbeiterinnen gesucht (600 Stellen), weiters suchen Arbeitgebe - r Innen 300 Montagear - beit erinnen für Fer - tigungslinien, 90 Qua - litäts kont rolleur In nen und jeweils 50 Ver kä u - ferinnen und Schlosse - r Innen. Alle weiteren ge - nannten Berufe betreffen weniger als 50 Per - sonen. Gemeinsam mit den noch nicht besetzten Stellen aus dem Juni gab es im Juli eine Nachfrage nach Arbeits - kräften und Ende Juli waren im Komitat offene Stellen registriert. In Westtransdanubien ist die Arbeits markt - situation nach wie vor in der Region Győr und Umgebung am günstigsten. Dort sank die Zahl der registrierten Arbeits - losen gemäß den aktuellen Daten im Vergleich zum Vorjahr um ein Siebtel. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres konnten Personen eine Arbeit aufnehmen. Die Daten - analyse belegt auch klar, dass die Nachfrage nach qualifizierten Arbeits - kräften steigt. Aufgrund des Ausbaus bei Audi, Zulieferern sowie des Industrieparks können immer mehr Arbeit - s uchende wieder in den Arbeitsmarkt reintegriert werden.

14 Tanulmány 14 Dr. Silviu COSTACHIE, dr. Istvan RADULY A romániai cigány (roma) kisebbség szociogazdasági és demográfiai jellemvonásai (5.) A földrajztudós számára, a cigány népesség demográfiai vonásai az ok, amely a későbbi társadalmi fejlődést okozza. A számuk, születési arányszámuk, társadalmi demográfiai jellegzetességeik közvetlen hatást gyakorolnak a többséggel való viszonyukra, vagy helyesebben meghatározzák a román társadalomban elfoglalt szerepüket és helyüket. Vagy éppenséggel a jobb megismerés érdekében, a társadalomra kiható bizonyos demográfiai vonásaik meghatározása pozitív elem lehet a romániai cigányok (romák) képének körvonalazásában. Ilyen értelemben pozitív tapasztalatot jelent a szociológusokból, földrajztudósokból, történészekből, pszichológu - sok ból, közgazdászokból, szociális asszisztensekből stb. alkotott csoport terepen végzett kutatása, amelyen több mint 50 fő helyszíni operátor, 19 tudományos tanácsadó (amelyből 12 roma) vett részt, rengeteg interjút és kérdőívet készítve. Az akciót a Bukaresti Egyetem Szo - ciálismunkás-képző tanszéke és az Életminőséget vizsgáló Intézet irányította. A kutatás 1804 megkérdezett családot ölelt fel, amely 87 helységben (35 város és 52 falu), 27 megyében és a fővárosban oszlik el. Annak érdekében, hogy Ro má - nia lakosságának szerkezetét hűen tükrözze, az 1804 családból 447 falusi, a többi 1357 városi. A városiak 40,7 százaléka nagyvárosokban lakik ( fölött), 28,1 százalék közepes nagyságú városokban ( lakos) és 5,2 százalék kisvárosokban ( lakos alatt). Annak érdekében, hogy országos szinten is reprezentatív legyen, a ku - tatás felölelte az összes hagyományos régiót. Ily módon a felmérés eredményei megközelítik a helyszíni valóságot, a kutatás következtetéseit százalékban igaznak lehet tekinteni (figyelembe véve a specifikus hibaszázalékot). Ha e mellé az adatbázis mellé odatesszük az és évi népszámlálási adatokat, körvonalazódni látszik a romániai cigány kisebbség egy sor demográfiai és társadalmi jellemzője, valamint a fejlődési trendek is. A cigány lakosság száma és dinamikája állandóan az érdeklődés középpontjában állt, számos statisztikai dolgozatban, helyszíni szociológiai, földrajzi, történelmi kutatásban foglalkoztak vele. Az 1977-es, az 1992-es és a 2002-es népszámlálási adatokban a cigányok hivatalos száma rendre (1977), (1992) és (2002). A legutolsó felmérés szerint az ország lakosságának 2,5 százalékát képezik, ha elfogadjuk, hogy a hivatalos eredmények a valóságot tükrözik. Az adatok alapján a cigányok száma 15 év alatt 80,2 százalékkal nőtt, ami éves viszonylatban átlagosan 5 százalékos növekedést jelent. Természetesen a valós növekedés nem ilyen nagy mértékű, annak ellenére, hogy a természetes szaporulat messze az országos átlag feletti, a növekedés nagy százaléka a személyek azonosságvállalásával vagy az 1992-es nyilatkozat meg változtatásával magyarázható. Az közötti időszakra kivetített, szociológusok által készített demográfiai prognózis szerint, a születési és elhalálozási ráta általános tendenciái alapján a román lakosság 10 százalékos csökkenésével és a romák 57 százalékos növekedésével lehet számolni. Ennek eredményeként a romák 2025-re elérnék Romá - nia lakosságának 11,4 százalékát, ezzel meghaladva a magyarok számát. Azonban egyes szerzők, nem hivatalosan, személyről be - szélnek, mások személyről, a legmerészebbek pedig a Ro - mániában élő cigányok számát 1 és 2 millió kö - zöttire teszik. Bármelyik érték is legyen a reális, annak módosulását az állandó növekedés be - folyásolja, ez me - gyénként különböző. A legnagyobb növekedést jegyző megyék (az 1992-es és a 2002-es népszámlálás adataira támaszkodva): Beszterce-Na szód 295,8 százalékkal, (folytatás a 16. oldalon)

15 15 Aufsatz Dr. Silviu COSTACHIE, dr. Istvan RADULY Sozio-ökonomische und demografische Merkmale der rumänischen Roma-Minderheit (5.) Für GeografInnen stellen die demografischen Merk - male der Roma eine we - sentliche Grundlage für deren gesellschaftliche Entwicklung dar. Durch die Zahl der Roma, Ge - burtenzahlen und de mog - rafische Besonderheiten wird das Verhältnis zur rumänischen Bevölkerung festgelegt sowie auch die Stellung der Roma in der rumänischen Gesellschaft. Für die Beschreibung der rumänischen Roma sind demografische Merkmale ein wesentlicher Punkt, um ein besseres Kennen - lernen dieser Minderheit zu ermöglichen. Das Forschungsteam setzt sich aus Sozio log- Innen, GeografInnen, His - to ri kerinnen, Psycholo - g Innen, ÖkonomInnen und AssistentInnen zusammen. Insgesamt nahmen mehr als 50 Organisa - tionen vor Ort, 19 wissenschaftliche BeraterInnen (davon 12 Roma) teil und führten Interviews durch oder füllten Fragebögen aus. Bereits diese breite Zusammensetzung stellt eine sehr positive Erfah - rung dar. Die Forschung wurde von der Universität Budapest Fakultät für die Ausbildung von Sozial - arbeiterinnen und dem Institut zur Untersuchung der Lebensqualität organisiert. Insgesamt wurden Familien aus 87 Sied - lungen (35 Städte und 52 Dörfer) in 27 Regionen und in der Hauptstadt befragt. Die Zusammensetzung des Befragungssamples entspricht der rumänischen Bevölkerungs - struktur: So waren von den Familien 447 aus dörflichen und aus städtischen Regionen. 40,7 Prozent der Städter wohnen in Großstädten (über ), 28,1 Pro - zent in mittelgroßen Städten ( Einwohner) und 5,2 Pro - zent in kleinen Städten (unter Einwohner). Um die Repräsentativität auch auf Landesebene zu garantieren, wurden alle historischen Regionen Rumäniens einbezogen. Die Forschung sergeb - nisse sind also repräsentativ und weisen nur eine Schwankungsbreite von 3 bis 6 Prozent auf. Ver - gleicht man die Daten mit jenen der Volkszählungen von 1992 und 2002, so werden die demografischen und gesellschaftlichen Trends und auch die Entwicklungstrends der Roma bestätigt. Die Zahl und Entwick - lungen in der Roma-Be - völkerung standen schon immer im Zentrum des Forschungsinteresses, was durch viele statistische Artikel sowie For - schungsergebnisse aus der Soziologie, der Geog - rafie und der Geschichte belegt wird. Gemäß den Daten aus der Volks - zählung von 1977, 1992 und 2002 lag die offizielle Anzahl der Roma bei (1977), (1992) und (2002). Laut aktuellen Zah - len liegt der Anteil der Roma bei 2,5 Prozent der rumänischen Bevölkerung, unter der Annahme, dass die offiziellen Angaben korrekt sind. Gemäß den Angaben aus den Volks - zählungen stieg die Zahl der Roma in den letzten 15 Jahren um 80,2 Prozent, was einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 15 Prozent entspricht. Tatsächlich ist die Zahl nicht in diesem Ausmaß angestiegen, auch wenn der natürliche Zuwachs bei Roma weit über dem landesweiten Durchschnitt liegt. Vielmehr kann die Steigerung durch eine verändere Wahrnehmung in der Identität sowie der Erklärung von 1992 begründet werden. Laut den von Sozio log - Innen erstellten demografischen Prognosen für den Zeitraum ist unter Berücksichtigung der Geburts- und Ster - beraten mit einem Rückgang der rumänischen Bevölkerung von 10 Prozent zu rechnen und gleichzeitig mit einem Anstieg der Roma-Be - völkerung um 57 Prozent. Demzufolge würden Roma im Jahr 2025 einen Anteil von 11,4 Prozent an der rumänischen Be - völkerung erreichen und damit die Zahl der UngarInnen übertreffen. Manche AutorInnen sprechen von Roma in Rumänien, andere von , einige schätzen die Anzahl sogar auf 1 bis 2 Millionen. Welcher Wert auch real ist, die Wachstumsraten un ter - scheiden sich in den einzelnen rumänischen Regi onen. In folgenden Re gionen sind gemäß den Angaben aus den Volks zählungen 1992 und 2002 die Zuwächse am höchsten: Bistritz-Nassod 295,8 Prozent, Iaşi 255,8 Pro zent,... (Forts bis 16. Seite)

16 Tanulmány/Aufsatz 16 (folytatás a 14. oldalról) Iaşi, 255,8 százalékkal, Botoşani 205,6 százalékkal. Vannak azonban me gyék, ahol a cigány la kosság lélekszáma csökken, elsősorban más megyékbe való elvándorlás révén: Szi - lágy 57,1 százalékkal, Ko vászna 27,1 százalékkal. A cigányok (romák) létszámnövekedése másként alakul a két környezetben (városi/falusi), ez inkább a falu-város migráció visszatükröződése, mint a városi szaporulaté. Városi környezetben a növekedés 131,9 százalékos, falusi környezetben a növekedés 56,1 százalékos. E helyzet közvetlen következménye a cigány (roma) lakosság eloszlásának megyei szintű differenciálódása, kialakultak na - gyobb koncentrációjú (például Erdély egyes megyéi) illetve kisebb sűrűségű megyék (például Moldvában, Dob - rudzsában). A többségiekhez vi - szonyítva nagyobb sú - lyú cigány lakossággal rendelkező megyék: Maros, 5,69 százalék cigány lakossággal, Sze ben, 4,10 százalék cigány lakossággal, Bi - har 3,63 százalék ci - gány lakossággal. A többségiekhez viszonyított minimális arányú cigány lakossággal rendelkező megyék: Bo - toşani 0,44, Tulcea, 0,50, Vaslui 0,57 százalék cigány lakossággal. A cigány (roma) ki - sebbség egyik jellegzetessége a család mérete, a kiterjedt család a jellemző, a családonkénti létszám (a minta adatai alapján készült számolások szerint) körülbelül 6,6 személy - /család, míg a román lakosságra ez a szám 3,1. A leggyakoribbak az 5-8 személyes családok, ami viszont ennél is szokatlanabb, hogy a megkérdezett családok (1.804) több mint 8 százaléka személyből áll, míg a nagyon népes, fős családok gyakorisága eléri a 2,2 százalékot. (Forts von 15. Seite) Botoşani 205,6 Pro - zent. Zugleich gibt es auch Regionen, in denen die Zahl der Roma sinkt, vor allem durch Abwan - derung, dazu zählen Szi - lágy (57,1 Prozent), Kovasna (27,1 Prozent). Auch hinsichtlich der Region ob städtisch o - der dörflich sind Unter - schiede bei den Wach - stumsraten festzustellen. Dabei wird die Abwan - derung von Dörfern in städtische Gebiete wi - der gespiegelt. Im städtischen Raum beträgt die Steigerung 131,9 Pro - zent, im ländlichen Ra - um 56,1 Prozent. Daraus ergibt sich auch die unterschiedliche Vertei - lung der Roma auf die Regionen. In Regionen mit einer höheren Kon - zent ration von Roma (zum Beispiel Sieben - bürgen) bzw. mit kleinerer Konzentration (zum Beispiel in Moldau, Dobrudscha) finden entsprechende Entwick - lungsprozesse statt. Im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung zäh len folgende Regi - onen zu jenen mit einem höheren Anteil an Roma: Maros mit 5,69 Prozent, Hermannstadt mit 4,10 Prozent, Bihar mit 3,63 Prozent Roma-Bevöl - kerung. Und folgende Regionen zu jenen mit einem vergleichsweise geringen Anteil mit Ro - ma-bevölkerung: Boto - şani mit 0,44, Tulcea, mit 0,50, Vaslui mit 0,57 Prozent Roma-Bevöl - kerung. Ein wesentliches Merk mal von Roma ist die Größe der Familie. Ty pisch ist eine hohe An zahl an Kindern und gemäß den Forschungs - ergebnissen leben im Durchschnitt 6,6 Per - sonen in einer rumänischen Romafamilie. Di e - se Zahl liegt bei rumänischen Familien bei 3,1. Am häufigsten sind Ro - mafamilien mit 5-8 Per - sonen, aber mehr als 8 Prozent der befragten Familien umfassen 11 bis 14 Personen und immerhin 2,2 Pro - zent 15 bis 20 Per - sonen. Történelmi régió Megkérdezett Százalék családok az összeshez képest Bánság 150 8,3 Kőrősvidék-Máramaros 165 9,1 Dobrudzsa 50 2,8 Moldva 170 9,4 Munténia ,4 Olténia 149 8,2 Erdély ,6 Bukarest ,3 Historische Region Befragte Anteil in % Familien Banat 150 8,3 Kreischgebiet - Maramuresch 165 9,1 Dobrudscha 50 2,8 Moldau 170 9,4 Große Walachei/Multenien ,4 Kleine Walachei/Oltenien 149 8,2 Siebenbürgen ,6 Bukarest ,3

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002

Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 Komplex tehetséggondozási program a Ceglédi kistérségben TÁMOP - 3.4.3-08/1-2009- 0002 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Név: Iskola:

Részletesebben

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise

Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Eintritt mit der Familie familiäre Sportbewegung im Zeichen der gesunden Lebensweise Auf Grund meiner jahrzehntelangen Erfahrungen kann die Schule die Einbeziehung der Schüler und durch sie auch der Eltern

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203)

Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Oktober 2014 Kecskemét, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. Mercedes-Benz : Six Sigma Black Belt, (135203 ) Six Sigma Black Belt, Werk Kecskemét, Ungarn (135203) Aufgaben Feladatok: Stellennummer

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 20 p./ Értékelő: kód A rendelkezésre álló idő 30 perc. Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP / XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz NÉMET NYELV 2. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 60 perc

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG.

MUNKASZERZŐDÉS. amely egyrészről az. név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. _LOCALITATEA, JUDET, TARA. cégjegyzékszám: NR.REG. MUNKASZERZŐDÉS amely egyrészről az név: S.C. NUMELE FIRMEI SR.L. székhely: STR., NR. LOCALITATEA, JUDET, TARA cégjegyzékszám: NR.REG.COMERTULUI adószám: CUI bankszámlaszám: COD IBAN képviseli: _NUME REPREZENTANT

Részletesebben

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de

Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel Dipl. Tonmeister www.tonmeister-online.de Carsten Kümmel, Starenweg 8a, 82140 Olching DATUM: 23.10.13 Tel.: 08142 6551752 Fax.: 08142 4628228 carsten@tonmeister-online.de Betreff: Beurteilung

Részletesebben

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök

ÓRATERV. Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök ÓRATERV A pedagógus neve: dr. Horváth Beáta Éva Műveltségi terület: Idegen nyelvek (Élő idegen nyelvek) Tantárgy: Német nyelv Osztály: 12/C Nyelvi előkészítő osztály Az óra témája: Zukunftspläne, Interview

Részletesebben

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények

NÉMET NYELV. Célok és feladatok. Fejlesztési, kimeneti követelmények NÉMET NYELV Célok és feladatok A nyelvoktatás célja a kommunikatív kompetencia kialakítása, azaz a tanuló képessé tétele arra, hogy idegen nyelvű környezetben képes legyen megoldani felmerülő problémáit,

Részletesebben

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga

VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV. 8. évfolyamos vizsga VIZSGALEÍRÁS NÉMET NYELV 8. évfolyamos vizsga A vizsga lebonyolítása: írásbeli április 15-30 között előzetes egyeztetés szerint szóbeli május elején, az írásbeli érettségi vizsga napjaiban A vizsga részei:

Részletesebben

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III

BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH. Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III P. b. b. Verlagspostamt 1030 Wien WoGZ 213U BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 1999 Ausgegeben am 13. April 1999 Teil III 70. Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung

Részletesebben

Találkozó az általános iskolákkal Október 4.

Találkozó az általános iskolákkal Október 4. Találkozó az általános iskolákkal 2012. Október 4. Témák Változások a felvételiben Német nyelvi verseny Adatok kérése Felvételi 1. Kevés információ-bizonytalanság Nem lesz tehetséggondozó felvételi, csak

Részletesebben

Látogatás a Heti Válasznál

Látogatás a Heti Válasznál Látogatás a Heti Válasznál Ulicsák Eszter (7.a) Mindenki belegondolhatott már, hogy ki is a mi szeretett újságunk és kedvenc cikkünk szülőanyja, de még inkább, hogy hogyan alkotnak egy hét alatt egy izgalmas,

Részletesebben

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló. NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Oktatási Hivatal A 2010/2011. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló NÉMET NYELV I. kategória HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Munkaidő: 30 perc Elérhető pontszám: 30 pont Kódszám: Figyelmesen

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály megyei forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11.

Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat. 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld-Budaörs testvérvárosi kapcsolat 25 éves évfordulója 2014. május 8-11. Bretzfeld Budaörs: 25 Jahre Partnerscha 8 11. Mai 2014 Kevés olyan testvérvárosi kapcsolat létezik, amelynek enynyire mélyek

Részletesebben

Zenei tábor Bózsva

Zenei tábor Bózsva Zenei tábor Bózsva 2015 Sopran Alt Tenor Bass Con moto q = 69 Wa Éb Wa Éb Wa Éb Wa Éb chet redj chet redj chet redj chet redj Paulus, N 15. Choral auf! em auf! em auf! em auf! em ruft ber, ruft ber, ruft

Részletesebben

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA

NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA INVEST ENGLISH NYELVISKOLA 1147 BUDAPEST, Lovász utca 7. [XIV. kerület] +36 20 583 2208 info@investenglish.hu www.investenglish.hu NÉMET CSOPORTOS TANFOLYAMOK TEMATIKA TARTALOM I. ELSŐ SZINT... 2 II. MÁSODIK

Részletesebben

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:...

ORSZÁGOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2008/2009. NÉMET NYELV FELADATLAP. 8. osztály iskolai forduló. Tanuló neve:... Iskola neve:... Címe:... JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1100

Részletesebben

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA

BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS HALÁLÁNAK 100. ÉVFORDULÓJÁRA BALASSA JÁNOS élete 56-dik, tanársága 26-dik évében december hó 9-kén, reggeli 4 órakor meghalt. Az eddig országszerte köztudomásúvá lett gyászos esemény, melynek

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 1.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 1.forduló

Részletesebben

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09

Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 2008/09 Eine Projektarbeit im Rahmen von Interkulturalität und Zweisprachigkeit der 3. Klassen - NMS / HS Oberpullendorf Schuljahr 28/9 Zum Projekt Interkulturalität und Mehrsprachigkeit Auch im Schuljahr 28/9

Részletesebben

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV

Osztályozóvizsga évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV Osztályozóvizsga 9.-10. évfolyam SCHRITTE INTERNATIONAL 1. TANKÖNYV 9. évfolyam írásbeli: 1. könyv - W-Frage - Aussage : Ich heiße/ich bin - Personalpronomen: ich, du, er.. - Verbkonjugation (ich. du.

Részletesebben

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre!

I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! I. Olvasáskészség 1. Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Immer mehr Bürger lehnen die Sommerzeit ab Der Widerstand gegen

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem.

vasárnap, 2010 május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Kedves olvasó, vasárnap, május 23-án - a Pünkösd ünnepére egy közös energiameditációt szerveztem. Bárki ingyenesen részt vehet: 11:00 h - 15:00 h - 17:00 h - 19:00 h - 21:00 h- Ha valaki személyes fölhívással

Részletesebben

11. Kormányzói levél, 2014. május

11. Kormányzói levél, 2014. május Sólyom Bódog Kormányzó 2013 / 2014 Éld meg a Rotaryt, változtass meg életeket RC Szekszárd /Ron D. Burton/ 11. Kormányzói levél, 2014. május Kedves Barátaim! Minden Rotary év legnagyobb központi, és egyúttal

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE Földrajz német nyelven középszint 0623 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN GEOGRAPHIE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA MITTLERE STUFE SCHRIFTLICHE ABITURPRÜFUNG JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába

Grenzerfahrungen. Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Grenzerfahrungen Eötvös Schüler zum Abschluss eines etwinning Projekts zu Gast in der Slowakei / eötvösös diákok projektzáró utazása Szlovákiába Von Studienrat Richard Guth / Guth Richard német nyelvi

Részletesebben

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján

mi és más népek - összehasonlításuk, karaktereik személyleírás: főként külső tulajdonságok alapján 8. évfolyam A 8. évfolyamon idegen nyelvet tanuló diákok A1 szintű, a Közös európai referenciakeret alapján alapszintű és ezen belül minimumszintű nyelvi ismeretekkel rendelkeznek. A 8. évfolyamon folytatódó

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Önrész biztosítása a Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi

Irrtümer. 1620_25 Blaue Blume, Max Hueber Verlag 2002. Der Ötzi Irrtümer 6 A szövegek Egy érdekes könyv komoly vitát váltott ki. A vita arról folyt, hogy valóban emelik-e a dohányzás és a dohányosok az egészségügyi költségeket, mint ahogy sokan gondolják. Két professzor

Részletesebben

WiR gratulieren GRATULÁLUNK!

WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Reflexmat Seit der Gründung im Jahre 2000 steht der Name CaSaDa für hochwertige Produkte im Bereich Wellness und fitness. WiR gratulieren GRATULÁLUNK! Mit dem Kauf dieser Fußreflexzonen-Matte haben sie

Részletesebben

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN

EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN BENCZE ZOLTÁN EGY SZIKLAGÖDÖR KERÁMIAANYAGA A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM UDVARÁN 1990-ben a Hadtörténeti Múzeum udvarán, a IV. Béla kori városfal tornyától nyugatra egy feljáró építésének munkálatai során lehetőség

Részletesebben

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC

WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC WEIDINGKR GYÖRGY HURLER FERENC A budai vár 1687. és 1696. évi helyszínrajzai Tanulmányunkban három vártérképet ismertetünk. Haüy 1687- ben készített térképét, amelyen a házak egy a térképhez tartozó francia

Részletesebben

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK

MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Quattromed IV-S MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Ergonomische Massage mit WohlfühlgARAntie ERGONÓMIKUS MASSZÁZS A KÉNYELEMÉRZÉS GARANCIÁJÁVAL QUATTROMED IV-s MAssAgEgERäT MASSZÍROZÓ KÉSZÜLÉK Unsere Wirbelsäule

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Können Sie mir bitte helfen? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e

Részletesebben

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung

EK-TípusVizsgálati Tanúsítvány EG-Baumusterprüfbescheinigung ROBBANÁSBIZTOS BERENDEZÉSEK VIZSGÁLÓ ÁLLOMÁSA Prüfstelle für Explosionsgeschützte Betriebsmittel 1/5 Ungarn, 1037 Budapest, Mikoviny S. u. 2-4. tel/fax: 36 1 250 1720 E-mail: bkiex@elender.hu (1) EK-TípusVizsgálati

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen

Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Meghívó a gyermekkorcsoport 9. Nemzetközi Delphincupjára Simmeringen Idöpont: Szombat 24.10.2009 Verseny helye: Medence: Idömérés: Fedett uszoda Simmering A -1110 Wien, Simmeringer Hauptstraße/ Florian

Részletesebben

Eredmények és nehézségek. Ergebnisse und Schwierigkeiten

Eredmények és nehézségek. Ergebnisse und Schwierigkeiten IV. évfolyam, 2012. 3. szám Sikeres képzések. Az elmúlt tanév is sikeres volt a Bogdán János Közösségi Házban. A hétvégi kollégium diákjai 2-3 jegyet javítottak, 24-en szereztek érettségit és 16-an diplomát.

Részletesebben

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise

Hírlevél Transzferár ellenőrzés. Informationsbrief Kontrolle der Transferpreise Hírlevél Transzferár ellenőrzés Az előző évekhez hasonlóan idén is a figyelem középpontjában marad a kapcsolt vállalkozások közötti transzferár-képzés, különösen a pénzügyi műveleteket illetően. A NAV

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra! A

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. aug. okt jan. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. SZEPTEMBER 2015. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.857 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. MÁJUS 2016. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.472 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 16 bis 19 Jahren Niveaustufe B2 AutorInnen Boócz-Barna Katalin, Jaszenovics Sándor A kiadvány az Educatio Kht. kompetenciafejlesztő oktatási program

Részletesebben

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei

Geschichte: Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei Története: Magyarország létrejötte a magyar törzsek kárpátmedencei honfoglalásához köthető. Ettől kezdve több mint 1000 éven át Magyarország története a Kárpát-medence történetével volt azonos. A magyar

Részletesebben

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik

Anyanyelvi lektor: Prof. Dr. Kai Günther. A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik A legfontosabb német elöljárószók és esetvonzataik bis Präpositionen mit Akkusativ -ig (időben, térben) Ich bleibe bis nächsten Sonntag hier. Bis hierher gibt es keine Fragen. (DE: Gehen Sie bis zur Ecke.)

Részletesebben

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Hol találom a?... ein Zimmer zu vermieten?... kiadó szoba? Art der... ein Hostel?...hostel? Art der... ein Hotel?... egy hotel? Art der... eine Frühstückspension?...bed

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. NOVEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN

CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN CSECSEM Ő- ÉS GYERMEKHALANDÓSÁG KÉT PEST KÖRNYÉKI KÖZSÉGBEN A MÚLT SZÁZAD 7 0 8 0 -AS ÉVEIBEN írta: KÁRPÁTI ENDRE (Budapest) 1876 őszén a Rókus-kórház szülészeti osztályának fiatal segédorvosa megrázó

Részletesebben

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2

IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 IN ZIRKUS Themenbearbeitung Lehr- und Lernmaterialien Teil 2 Zielgruppe Schüler von 9 bis 10 Jahren Autorinnen Kuszman Nóra, Némethné Gálvölgyi Mária, Sárvári Tünde A kiadvány KHF/334-5/2009 engedélyszámon

Részletesebben

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai

Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai Pusztainé Tötök Éva tantárgyprogramjai NÉMET KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ I. KURZUS Tantárgyód: Óraszám : N_ITH4, B_it001_1 heti 2x2 Számonkérési típus: folyamatos Értékelés módja: Tanszék neve:

Részletesebben

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 2. (Német nyelv) szeptember 20.

DF HELYETTESÍTŐ NYELVVIZSGA 2. (Német nyelv) szeptember 20. Név:. Neptunkód: MEGOLDÓLAP 1. feladat a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) 2. feladat 1. 6. 11. 2. 7. 12. 3. 8. 13. 4. 9. 14. 5. 10. 15. 3. feladat 1. 2. 3. 4. 5. 1 1. Válassza ki a helyes megoldást! Abend/

Részletesebben

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda.

Prospektus GmbH. 8200 Veszprem, Tartu Str. 6. Ungarn Tel.: +36-88-422-914 Fax: +36-88-405-012 www.prospektusnyomda.hu info@prospektusnyomda. LOGÓ 2 szín felhasználás PANTONE 143C PANTONE COOL Gray 11 Egy lekerekített hatszög formában a Probox P-betűje erősíti a márka nevét, megjegyezhetőségét. A forma térbeliségre utaló perspektívikus megjelenítése

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. ÁPRILIS 2016. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.073 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN JÚLIUS A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚLIUS 2016. július 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.464 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster

Wirtschaftsdeutsch. Aufgabenmuster BGF NYTK Wirtschaftsdeutsch Aufgabenmuster B2 Schreiben 50 Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt.

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében szeptember szeptember. álláskeresők száma álláskeresők aránya* okt. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. SZEPTEMBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. szeptember 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. NOVEMBER 2015. november 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.743 álláskereső szerepelt, amely az

Részletesebben

10. Die Modalverben A módbeli segédigék

10. Die Modalverben A módbeli segédigék 10. 10. Die Modalverben A segédigékkel kifejezhetjük, milyen a viszonyunk a cselekvéshez: akarjuk, szeretnénk, tudjuk stb. Általában egy fôigével együtt használjuk ôket a mondatban. Seit 2 Jahren kann

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre)

Markthalle Budapest an der Fehérvári-Straße Architektur: Kertész Építész Stúdió (Kertész András, Frikker Zsolt, Bó di Imre) Die Formbarkeit des Betons, die Edelkeit und die vielfältige Struktur seines Oberflächendesigns sowie seine hohe Festigkeit bieten fast uneingeschränkte Möglichkeiten für Architekten, Garten- und Möbelplaner.

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. OKTÓBER Nyilvántartott álláskeresők száma és aránya 2016. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában

Részletesebben

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló

Német nyelv 5-6.évfolyam. 4.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítı hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6.évfolyam 4.forduló

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április. júni. júli. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. ÁPRILIS 2013. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.842 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Können Sie mir bitte helfen? Beszélsz angolul? Sprechen Sie Englisch? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz

Részletesebben

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje

Tantárgyi kapcs. Előzetes ism. Természetismeret: kifejezések felelevenítése. A tanult igék múlt ideje Óra Anyagegység Kötelező választott Wiederholung 1. Die Schulferien sind zu Ende. Der Herbst ist da! Was brauchen wir dieses Jahr? 2. Ein Tag im Sommer. Was hast du im Sommer gemacht? 3. Meine Familie

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67

Tartalomjegyzék. Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9. DK-kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 Tartalomjegyzék Bevezetés/szervíz, oktatás 3-9 -kábelösszekötő dobozok 10-137 1,5-240 mm 2, IP 54-67 -kiselosztók 138-197 63 A-ig, 3-54 osztásegység, IP 54-65 Elosztószekrények ajtóval 198-277 250 A-ig,

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

aug jan. febr. júli. ápr. máj.

aug jan. febr. júli. ápr. máj. A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2016. JÚNIUS 2016. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 7.220 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. OKTÓBER 2015. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.727 álláskereső szerepelt, amely az előző

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL

JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL JEGYZŐKÖNYV / PROTOKOLL amely készült 2011. szeptember 22-én, 19.00 órakor a Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Vezetőségi ülésén. Helyszín: CHSH Dezső, 1011 Budapest,

Részletesebben

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt

Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt Einfluss der Furttiefen auf die Ökonomie der Schifffahrt. DK Workshop Zukunftsorientierte Fahrrinnenparameter für die Wasserstraße Donau Budapest 29.09.2010. Attila Bencsik Europäische Fluß-Seetransport

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS

MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS MEZŐGAZDASÁGI ÉS TECHNIKATÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY BORSOD MEGYÉBEN HAJDÚ RÁFIS JÁNOS Egy rendhagyó múzeum születése és fejlődése bontakozik ki az alábbi írásból. Létrejöttét, céljait tekintve olyan igény kielégítésére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁRCIUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN

A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2015. 2015. június 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.817 álláskereső szerepelt, amely az előző hónaphoz

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében október október Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. OKTÓBER 2012. október 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.118 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN

FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN Földrajz német nyelven középszint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 16. FÖLDRAJZ NÉMET NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. AUFGABE

Részletesebben

1900 körüli városlodi étkészlet

1900 körüli városlodi étkészlet 1900 körüli városlodi étkészlet SERGŐ ERZSÉBET Korábban is volt a Vendéglátóipári Múzeumban olyan, étkészletegyüttesek gyűjtésére irányuló tendencia, hogy a kiállításokon terítékeket lehessen bemutatnunk.

Részletesebben

Vizsgáztatói példány az emelt szintű szóbeli vizsgához A I.

Vizsgáztatói példány az emelt szintű szóbeli vizsgához A I. Vizsgáztatói példány az emelt szintű szóbeli vizsgához A I. Kandidatenblatt Kleider machen Leute. Führen Sie mit Ihrem Prüfer über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

Tudás és esély. Wissen und Chancen

Tudás és esély. Wissen und Chancen III. évfolyam, 2011. 5. szám Stratégia. A 2007-ben elfogadott nemzeti romastratégia után idén nyáron megszületett az európai romastratégia is, amely célokat, feladatokat és kereteket határoz meg. Ám a

Részletesebben

Bedürfnisse und Erwartungen der Jugendlichen bei der Berufsausbildung A fiatalok szükségletei és elvárásai a szakképzés körében

Bedürfnisse und Erwartungen der Jugendlichen bei der Berufsausbildung A fiatalok szükségletei és elvárásai a szakképzés körében Bedürfnisse und Erwartungen der Jugendlichen bei der Berufsausbildung A fiatalok szükségletei és elvárásai a szakképzés körében Barbara Willsberger Präsentation im Rahmen des Netzwerktreffens Netlab Elıadás

Részletesebben

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ Vasi Géniusz- Tehetségsegítő hálózat a Nyugat-Dunántúlon TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0014 Német nyelv 5-6. évfolyam 2.forduló

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében január január. márc. ápr. júni. júli. 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 215. JANUÁR 215. január 2-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 9.465 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

30 perc áll rendelkezésére a nyelvismereti teszt megoldására. Szótár nem használható.

30 perc áll rendelkezésére a nyelvismereti teszt megoldására. Szótár nem használható. Nyelvismereti teszt 30 perc áll rendelkezésére a nyelvismereti teszt megoldására. Szótár nem használható. Válaszait a megoldólapon írja a megfelelő helyre! A (0) a mintamegoldás. I. Válassza ki a mondatba

Részletesebben

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE

NÉMET TESTVÉRISKOLÁNK DIÁKJAINAK LÁTOGATÁSA BESUCH DER SCHÜLER UNSERER DEUTSCHEN PARTNERSCHULE 2010. 09.28 10. 05. Mit is érdemes tudni Magyarországról? És melyek a leghasznosabb magyar szavak? Ezeket is megtudhatták a német diákok a Dobóban. Emellett iskolánk technikai felszereltsége kápráztatta

Részletesebben