ÉRTESÍTÔ. MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság. Utasítások. 3. szám 129. évfolyam február 21. TARTALOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉRTESÍTÔ. MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság. Utasítások. 3. szám 129. évfolyam 2014. február 21. TARTALOM"

Átírás

1 3. szám 129. évfolyam február 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR államvasutak zártkörûen mûködô Részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Egyéb közlemények: Oldal 5/2014. (II. 21. MÁV Ért. 3.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében, vagyonkezelésében levô lakások bérleti díjának, használati díjának szabályozása és meghatározása /2014. (II. 21. MÁV Ért. 3.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a 25/2013. (IV. 12. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az O. 1. Oktatási Utasításról szóló utasítás 1. sz. módosításáról. 280 A MÁV Zrt január 27. napi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata. 292 Szolgálati megbízólevél érvénytelenítése 311 Hirdetmény 311 Utasítások 5/2014. (II. 21. MÁV Ért. 3.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében, vagyonkezelésében levô lakások bérleti díjának, használati díjának szabályozása és meghatározása. 1.0 Az utasítás célja A mindenkor érvényben lévô A MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlôkijelölési jogában lévô lakások igénylése és juttatása címû utasításban foglaltakkal összhangban, a MÁV Zrt. tulajdonában és kezelésében, vagyonkezelésében lévô lakások bérleti díjának és használati díjának számítási módszerének meghatározása, valamint az ehhez kapcsolódó folyamatok szabályozása. A jelen utasítás hatálya alá tartozó lakásokat érintôen a jelen utasításban nem szabályozott kérdésekben az évi IV. törvény (Ptk.), az évi LVIII. törvény ( Ltv ), továbbá a 69/2009. (. 23. MÁV Ért. 31.) VIG számú, a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlôkijelölési jogában lévô lakások igénylésérôl és juttatásáról szóló vezérigazgatói utasítás rendelkezései irányadóak. 2.0 Hatály és felelôsség meghatározása 2.1. Az utasítás személyi, szervezeti hatálya Az utasítás személyi, szervezeti hatálya kiterjed: a MÁV Zrt. tulajdonú, vagy azon (korábban a MÁV Zrt. többségi vagy kizárólagos tulajdonában álló) gazdasági társaságokra, melyekkel a MÁV Zrt., az adott társaság jogilag önállóvá válásakor megállapodást kötött a MÁV Zrt. tulajdonú, (kezelésû) lakások használatáról, és amelyek munkavállalói jelenleg MÁV Zrt. tulajdonú, (kezelésû) lakást vesznek igénybe, és amelyek a hivatkozott utasítással harmonizáltan saját szabályozást dolgoztak ki és az abban foglaltaknak megfelelôen járnak el, a MÁV Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, a MÁV Vagyonkezelô Zrt. valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára.

2 270 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám 2.2. Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében, vagyonkezelésében levô azon helyiségekre, melyeket a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés által kezelt lakbérnyilvántartó rendszer lakásként tart nyilván Felelôsség Jelen utasítás kidolgozásáért, mûködtetéséért és karbantartásáért a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság felelôs. 3.0 Fogalom meghatározások Bérbeadó A MÁV Zrt. képviseletében a hatályos DHL szerint a Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság döntési hatáskörébe rendelt lakásbérleti szerzôdések megkötése során a Megbízási Szerzôdésben adott meghatalmazás alapján a MÁV Vagyonkezelô Zrt. jár el. Bérlô Az a személy, aki a jelen utasítás hatálya alá tartozó lakás bérletére a MÁV Zrt.-vel vagy a nevében eljáró szervezettel, társasággal, mint bérbeadóval szerzôdést kötött. Elismert lakáshasználó Az a személy, aki anélkül, hogy a bérbeadóval bérleti jogviszonyban állna, a. jogszabály vagy hatósági határozat, b. a MÁV Zrt.-vel kötött megállapodás, vagy hozzájárulás alapján használja a lakást. Jóhiszemû jogcímnélküli lakáshasználó Az a személy, aki a lakást a MÁV Zrt. által az 1/1971.(II.8.) Korm. rendelet és végrehajtására kiadott 1/1971. (II.8) ÉVM sz. rendeletre tekintettel jóhiszemû jogcímnélküli lakáshasználatot elismerô dokumentum alapján használja. Jogcím nélküli lakáshasználó Az a személy, aki a lakást a MÁV Zrt. hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja, vagy a lakás használatára vonatkozó jogcíme megszûnt és a lakást tovább használja. Bérleti szerzôdés Olyan dokumentum, melyben a felek megállapodnak, hogy bérbeadó a lakást lakhatás céljára a bérlô használatába adja, a bérlô pedig a lakás használatáért, illetve a szerzôdés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásért lakbért, illetve egyéb díjat fizet. Lakás A MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében, vagyonkezelésében lévô olyan összefüggô helyiségcsoport, amely a a) helyiségei; b) közmûvesítettsége; c) melegvíz-ellátása; és d) fûtési módja alapján a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LVIII. törvény 91/A -ának megfelelôen valamelyik komfortfokozatba (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) sorolható, és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés által kezelt Lakbérnyilvántartó Rendszer lakásként tart nyilván. Társasházi lakás A társasházakról szóló évi CIII. törvény hatálya alá tartozó, a társasháztulajdon részét képezô, a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében, vagyonkezelésében levô önálló lakás. Lakbérnyilvántartó Rendszer A bérlôknek/lakáshasználóknak küldendô számlák elôállítását biztosító program, melynek mûködéséért a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. IT üzletág, kezeléséért a MÁV Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság által adott adatszolgáltatás alapján a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Ingatlan Könyvelés, míg az adatok valódiságáért a MÁV Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság a felelôs. A Lakbérnyilvántartó Rendszerbe lakást felvenni csak a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgató írásos döntése és arról való tájékoztatás alapján lehet, és abból lakást törölni nem lehet. Változások úgy, mint selejtezés, bontás, értékesítés, kisajátítás stb. esetén az adott lakás státusza (selejtezendô, bontandó, értékesítendô, kisajátított stb.) a hozzá tartozó jegyzôkönyvek, szerzôdések, egyéb dokumentumok, és/vagy ilyen tartalmú szerzôdés, vagy ilyen tartalmú döntést rögzítô hivatalos dokumentum, továbbá a MÁV Vagyonkezelô Zrt. megfelelô szervezete állásfoglalása alapján a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgató írásos döntése szerint a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság vagy a nevében eljáró szervezet tájékoztatása alapján a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés által módosítandó/ rögzítendô. Rendeltetésszerû használatra alkalmas lakás Rendeltetésszerû használatra alkalmas a lakás, ha az épület központi berendezéseinek a lakásban levô részei és a lakásberendezések üzemképesek és a lakás olyan mûszaki állapotú, melynek nincs statikai, tetô és egyéb szerkezeti problémája, egészségre nem ártalmas, rendelkezik mûködô nyílászárókkal és a helyiségek falai, valamint a padozatok kezelhetôk, rendelkezik a lakás komfortfokozatának megfelelô közmûhálózattal, kom-

3 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 271 fort nélküli lakás esetén minimum elektromos hálózattal és villanyórával ellátott, valamint a lakásban legalább vízvételi lehetôség biztosított. Teljes felújítás A lakás alapvetô jelentôségû rendszereinek és belsô felületeinek legalább a következô mûszaki tartalommal történô felújítása: elektromos és/vagy épületgépészeti hálózat szabványos kialakítása, vakolatjavítás, festésmázolás, fürdôszoba, konyha felújítás. A lakás ekként történt felújításának meghatározása a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Ingatlanüzemeltetési Igazgatósága szakmai döntése alapján történik. Az aktuális hónapban teljes felújításban részesült, készre jelentett lakások tekintetében az adatszolgáltatásért a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés hu) és a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztálya felé a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Ingatlanüzemeltetési Igazgatóság a felelôs szervezet, amely szervezet az adatszolgáltatásnak minden hónap utolsó hetében köteles eleget tenni. A MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés a kapott tájékoztatást követôen a lakbérnyilvántartó rendszerben rögzíti a teljes felújításban részesült lakás készre jelentésének dátumát, melynek köszönhetôen 5 év múlva a lakbérnyilvántartó rendszer automatikus üzenetet küld tájékoztatásul a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés és a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztálya részére, mely alapján a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés a lakás teljes felújításban részesült -kénti megjelölését a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztályával történt egyeztetés után inaktívvá teszi és az a bérleti díj-alap kiszámításánál, mint növelô tényezô a továbbiakban nem vehetô figyelembe. Kiemelt, vagy zöld övezetben található lakás Azon lakás, melyet a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés által kezelt lakbérnyilvántartó rendszer a korábbi ún. Csende program migrált adatai alapján ilyen minôsítéssel tart nyilván. Különösen kedvezôtlen mûszaki állapotú lakás Az a lakás, melynek állapota a bérleti díj-alap meghatározásánál egyébként általánosságban 50 %-os csökkentô tényezôként figyelembe vett, a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében, vagyonkezelésében levô lakások általános mûszaki állapotához képes jelentôsen rosszabb, és így különösen az alábbi körülmények valamelyikével, vagy akár egyszerre többel rendelkezik: salétromosodó falak, falnedvességbôl eredô vakolatmállások, lábazati kifagyások, nem megfelelô szigetelés, aládúcolt épületben való elhelyezkedés stb. A felsorolás nem taxatív, ezért a különösen kedvezôtlen mûszaki állapot megállapítása egyéb körülmény/ek esetén is megállapítható. A lakás ilyenkénti minôsítését a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Ingatlanüzemeltetési Igazgatósága szakmai döntése alapján végzi a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztályának a lakás elhelyezkedése szerint illetékes munkatársa által (soros és/vagy rendkívüli) lakásvizsgálat során felvett jegyzôkönyvben tett észrevételei alapján. Bérleti díj Jelen utasítás rendelkezése alapján az 1. sz. melléklet szerint számított mindenkori piaci bérleti díj alapul vételével meghatározott számítás szerint kalkulált, a bérleti szerzôdés alapján bérbe adott lakás használatáért a bérlô által a lakásbérleti szerzôdésben foglalt feltételek szerint bérbeadónak havonta fizetendô díj. A lakásbérleti díj nem foglalja magában a bérlô által megfizetendô közüzemi díjak és az esetlegesen fizetendô különszolgáltatási díjak összegét. Piaci bérleti díj Jelen utasítás 4.3. pont második bekezdése szerinti, mindenkor hatályos 1. sz. mellékletét képezô táblázatban az adott lakás településtípus szerinti elhelyezkedésének, komfortfokozatnak megfelelôen a lakások használatának piaci viszonyok által meghatározott négyzetméterre vetített, havonta fizetendô (fajlagos) lakásbérleti díj alapján számított díja. Bérleti díj-alap: A piaci bérleti díjaknak az utasítás hatálya alá tartozó lakások általános mûszaki állapotára tekintettel 50%- kal csökkentett összege. Különszolgáltatások díjai és egyéb díjak A bérlô/használó a lakás használatért fizetett bérleti díj/használati díj mellett, a fennálló jogviszony alapjául szolgáló szerzôdésben foglaltak szerint az alábbi szolgáltatások igénybe vétele esetén különszolgáltatási díjat köteles fizetni. Víz- és csatornahasználati díj Szennyvíz elvezetési/elszállítási (szippantás) díj Kommunális hulladékszállítási díj Talajterhelési díj Társasházi közös költség díja (felújítási alap összegével csökkentett díj) A fenti szolgáltatások nyújtása esetén a számlázáshoz adatot a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztálya szolgáltat a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Ingatlan Könyvelés részére. Hôszolgáltatási díj (fûtési és használati melegvíz célú) A fenti szolgáltatások nyújtása esetén a számlázáshoz adatot a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztály és a MÁV Zrt. Üzemeltetési Fôigazgatóság TI Bp. Energiaellátási Alosztály szolgáltat a MÁV Szol-

4 272 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám gáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés részére. Áramdíj Áramszolgáltatás esetén a számlázáshoz adatot (óraleolvasási adatok, egységárak) a MÁV Ingatlankezelô Kft., a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztály és a MÁV Zrt. Üzemeltetési Fôigazgatóság TI Bp. Energiaellátási Alosztály szolgáltat a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés részére. Továbbszolgáltatási díj Továbbszolgáltatási díj kiszámlázásához adatot a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztálya (fogyasztási mennyiség) szolgáltat a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés részére. A továbbszolgáltatási díj számlázására és egységáraira vonatkozóan az utasítás 5. fejezetében hivatkozott utasítások tartalmaznak rendelkezést. Használati díj Az utasítás hatályba lépését megelôzôn keletkezett megállapodás vagy elismerô nyilatkozat alapján lakott lakás használatáért az elismert lakáshasználó/jóhiszemû jogcímnélküli lakáshasználó által a jogviszony alapjául szolgáló dokumentumban foglalt feltételek szerint fizetendô, jelen utasítás rendelkezései szerint megállapított összegû díj, melynek összege megegyezik a lakásra számítandó bérleti díj összegével. A lakáshasználati díj összege a közüzemi díjak és az esetlegesen fizetendô különszolgáltatások díjának összegét nem foglalja magában. Szankcionált használati díj A lakás vonatkozásában fennálló jogviszony megszûnését követôen a lakásban jogcím nélkül bent maradt lakáshasználó által megfizetendô díj, mely összeg a közüzemi díjak és az esetlegesen fizetendô különszolgáltatások díjának összegét nem foglalja magában. A lakáshasználati díj vonatkozásában a fizetési kötelezettség kezdô idôpontja az a nap, amelyen a használó már nem rendelkezik jogcímmel a használatra. A jogcím nélküli lakáshasználó esetében a lakáshasználati díj azonos a lakásra megállapított bérleti díj összegével. Azon jogcím nélküli lakáshasználó esetében, aki elhelyezésre nem tarthat igényt, a használati díj a jelen utasítás 4.4. pontjának rendelkezése szerint a jogcím nélküli használat idôtartamának függvényében többszörösére növekszik. Közüzemi szolgáltatási szerzôdés Olyan szerzôdés, melyet a fogyasztó a közmûhá-lózatba történô bekötést követôen a szolgáltatóval a vízközmûszolgáltatásról szóló évi CCI. törvény és annak rendelkezéseinek végrehajtására kiadott 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet rendelkezése értemében megkötni köteles. Lakás átadás-átvételi jegyzôkönyv A bérbeadó és a bérlô/lakáshasználó által, a lakásnak, a bérbeadó által bérlô/lakáshasználó részére történô birtokba átadása, illetve a bérbeadó által bérlôtôl/lakáshasználótól való birtokba való visszavétele vagy a bérlô/lakáshasználó által bérbeadó részére birtokból történô visszaadása során felvett, a lakás mûszaki paramétereit, a jegyzôkönyv felvételének idôpontjában fennálló mûszaki állapotát, a közüzemi órák gyári számát és azok kezdô, ill. záró állását, egyéb rögzítendô információkat, továbbá a bérlô/lakáshasználó, valamint a bérbeadó jogviszony alapját képezô dokumentum alapján fennálló kötelezettségének teljesítését vagy annak hiányát rögzítô dokumentum, melyhez bérleményleltár kapcsolódik. Lakásvizsgálati jegyzôkönyv A bérbeadó és a bérlô/lakáshasználó által, a lakást vonatkozásában lefolytatott éves lakásvizsgálat során, vagy rendkívüli lakásvizsgálat során felvett, a lakás mûszaki paramétereit, a jegyzôkönyv felvételének idôpontjában fennálló mûszaki állapotát, rendkívüli lakásvizsgálat esetén annak okot adó körülmény leírását, továbbá a bérlô/lakáshasználó, valamint a bérbeadó jogviszony alapját képezô dokumentum alapján fennálló kötelezettségének teljesítését vagy annak hiányát rögzítô dokumentum. 4.0 Az utasítás leírása A 69/2009. (.23. MÁV Ért.31.) VIG számú A MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlôkijelölési jogában lévô lakások igénylésérôl és juttatásáról vezérigazgatói utasítás és jelen utasítás hatálya alá tartozó ingatlanokon fennálló bérleti jogviszony, használati jogviszony, továbbá a jövôben megkötésre kerülô bérleti jogviszonyok alapján az adott ingatlan természetbeni elhelyezkedése és hasznos alapterülete alapján számított bérleti díj-alapból kiindulva, egységes növelô/csökkentô tényezôk figyelembe vételével a bérlô/használó által bérbeadó részére fizetendô bérleti díjnak/használati díjnak, továbbá a lakást jogcím nélkül használó által bérbeadó részére fizetendô szankcionált használati díjnak megállapítása és a hozzá kapcsolódó folyamatoknak szabályozása. 4.1 Bérleti díj meghatározása Jelen utasítás hatályba lépését követôen létrejövô új jogviszonyok esetében a fizetendô bérleti díj megállapításához az utasítás 1. számú mellékletben található díjtételeket kell alkalmazni az alább rögzített számítási lépések szerint. Az utasítás hatályba lépésekor annak hatálya alá tartozó valamennyi lakás vonatkozásában már fennálló jogviszonyra az utasítás 6.0. Hatályba léptetô rendelkezés pontnak megfelelôen, a csökkentô és növelô tényezôk-

5 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 273 kel korrigált bérleti díjat jelen utasítás rendelkezésének megfelelôen az alábbi lépések szerint kell megállapítani: 1. A piaci bérleti díj megállapítása: jelen utasítás mindenkor hatályos 1. sz. mellékletét képezô táblázat alapján 2. A bérleti díj-alap megállapítása: a piaci bérleti díjnak az általános mûszaki állapot miatt 50%-os csökkentése 3. A bérleti díj megállapítása: a bérleti díj-alap összegébôl kiindulva jelen utasítás pontjában rögzített csökkentô és növelô tényezôkkel korrigált összeg megállapítása. Amennyiben az adott lakás tekintetében több növelô és/vagy csökkentô tényezô áll fenn, úgy a növelô és a csökkentô tényezôk összeadódnak. Amennyiben az adott lakás tekintetében nem állnak fenn növelô és csökkentô tényezôk, úgy a bérleti díj összege megegyezik a bérleti díj-alappal. A bérleti díjak meghatározása során nem kerülnek érvényesítésre a bérbeadó által meg nem térített komfortfokozatot emelô beruházások. Erre vonatkozó szabályozást és kötelezôen alkalmazandó megállapodás tervezetet a 69/2009. (. 23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítás tartalmazza A lakás alapterületének meghatározása a lakás összes (lakó-, fôzô-, egészségügyi-, közlekedô- és tároló) helyisége teljes területének az 1,9 m szabad belmagasságot elérô részét figyelmen kívül hagyva a lakás belsô lépcsôje felsô szintjének az alapterületét továbbá a loggia, és a zárt (fedett és oldalról átlátást gátló módon kialakított) erkély területének a felét kell figyelembe venni oly módon, hogy a számított alapterületet 0,5 m2-ig lefelé, 0,5 m² felett pedig felfelé kell kerekíteni Bérleti díjat módosító tényezôk A fizetendô bérleti díj/használati díj összegét befolyásoló csökkentô és növelô tényezôk számítási alapja az 50%-os mûszaki állapot csökkentés alapján kalkulált bérleti díj-alap. Növelô tényezôk: A havi bérleti díj-alap összegét 25%-kal emelni kell, ha: a lakás kiemelt, vagy zöld övezetben található. A havi bérleti díj-alap összegét 15%-kal növelni kell, ha: a lakás elhelyezkedésétôl függetlenül, a bérbeadó által 5 éven belül teljes felújításban részesült. Csökkentô tényezôk: A havi bérleti díj-alap összegét 10 %-kal csökkenteni kell, ha: a lakás mûködô vasútvonal szélsô vágányától mért 50 m-es védôtávolságon belül van. A havi bérleti díj-alap összegét 10 %-kal csökkenteni kell, ha: a lakás övezeti besorolás szerint az ingatlan-nyilvántartás szerinti fekvése alapján külterületen helyezkedik el. A havi bérleti díj-alap összegét 10 %-kal csökkenteni kell, ha a lakás különösen kedvezôtlen mûszaki állapotú, vagy elhanyagolt környezetben található lakóépületben van. A fizetendô bérleti díj összegének meghatározása során figyelembe veendô módosító tényezôk megléte a mindenkor hatályos lakásutasításban szabályozott módon folytatott éves lakásvizsgálat során felülvizsgálandó, annak ténye a lakásvizsgálati jegyzôkönyvben a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztályának a lakás elhelyezkedése szerint illetékes munkatársa által rögzítendô. Amennyiben a lakásvizsgálat során megállapítást nyer, hogy a lakás állapotára tekintettel valószínûsíthetô, hogy a különösen kedvezôtlen mûszaki állapotú lakás kategóriába sorolható, a jegyzôkönyvet rögzítô munkatárs jelzése alapján a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztálya a jegyzôkönyv felvételét követô 5 napon belül azt a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Ingatlanüzemeltetési Igazgatóság részére minôsítés céljából megküldi, melyet a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Ingatlanüzemeltetési Igazgatóság 5 napon belül visszaigazol. Az éves lakásvizsgálati jegyzôkönyv alapján, amennyiben a módosító tényezôk változása okán a bérleti díj/használati díj módosítandó, annak felvételét követô 10 napon belül, amennyiben a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Ingatlanüzemeltetési Igazgatóságtól minôsítés szükséges, úgy annak kézhezvételétôl számított 10 napon belül a jegyzôkönyvet felvevô munkatárs jelzése alapján a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztálya a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelést írásban értesíti, annak érdekében, hogy a bérleti díj/használati díj módosítása az értesítést követô hónaptól a bérlô/használó felé érvényesítésre kerülhessen. Az egyes, a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében, vagyonkezelésében álló lakások használatáért fizetendô bérleti díjakat módosító, a lakások vonatkozásában meghatározott tényezôket a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság vagy a nevében eljáró szervezet, társaság vizsgálja felül. 4.2 Kedvezményes bérleti díj/használati díj a.) Azon bérlôk/használók esetében, akiknél a jelen utasítás alapján fizetendô bérleti díj/használati díj köz-

6 274 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám léséig fizetett bérleti díj/használati díj összege nem éri el a jelen utasítás alapján fizetendô bérleti díj/használati díj 25%-át és az alábbi MÁV öregségi vagy rokkant nyugdíjas, vagy az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig kevesebb, mint öt év hiányzik, illetve korábban bérlôként a MÁV Zrt.-vel rendezett jogviszonyban állt és elhalálozott személy özvegye (volt élettársa) vagy gyermeke, a MÁV Zrt.-vel érvényes lakásbérleti/lakáshasználati szerzôdése van, nyilatkozik, hogy beköltözéstôl folyamatosan életvitelszerûen a lakásban lakik, havi igazolt jövedelme a mindenkori minimálbér összege alatt van, nyilatkozik, hogy nem rendelkezik saját tulajdonú (résztulajdonú) lakással, vagy lakásra vonatkozó haszonélvezeti, illetve használati joggal, nincs lakbér és/vagy közüzemi és/vagy különszolgáltatási díjtartozása feltételek együttes fennállása esetén, az adott lakásra megállapított bérleti díj/használati díj 60%-át fizetheti meg bérleti díjként/használati díjként. Az engedély megadására a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság jogosult a bérlô/használó által benyújtott kérelem alapján. A kérelmet a jelen utasítás szerint az adott lakásra megállapított bérleti díjra/használati díjra vonatkozó értesítés kézhezvételét követô 30 napon belül kell benyújtani. A jogosultság következô évre történô érvényesítéséhez a bérlô/használó minden év január 1. és február 28. között a feltételek együttes meglétének igazolása mellett kérelmet benyújtani köteles, melynek alapján bérbeadó dönt. Azon kérelem, mely a fent megadott határidô utolsó napján túl kerül postázásra a bérbeadó külön vizsgálat hiányában, automatikusan elutasítja, a bérlô legközelebb csak a következô évben nyújthat be ez irányú kérelmet. A kérelem kései benyújtásának igazolása esetén sem gyakorolható méltányosság. A kérelem elbírálásáról írásban kap értesítést a kérelmezô. Pozitív elbírálás esetén a jogosultság folyó év május 1-tôl következô év április 30-ig érvényes, azzal a kitétellel, hogy a jogosultság elvész, ha a bérlô/használó 2 havi lakbér és/vagy közüzemi tartozást halmoz fel. A kedvezmény elvesztését eredményezô tartozás tényét a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés írásban jelzi a MÁV Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság nevében eljáró szervezet felé, és a részükrôl visszaérkezô írásos megerôsítés alapján a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés az érintett bérlô/használó esetében a Lakbérnyilvántartó Rendszerben az eredetileg fizetendô - kedvezmény nélküli - bérleti díjat/használati díjat állít be. b.) Azon bérlôk/használók, akiknél az alábbi nevére szóló, a jogszabályok alapján érvényes lakásbérleti/lakáshasználati szerzôdése van, és havi igazolt jövedelme a mindenkori minimálbér értéke alatt van, és nincs lakbér és/vagy közüzemi és/vagy különszolgáltatási díjtartozása, feltételek együttesen fennállnak a jelen utasítás alapján fizetendô bérleti díj 30%-át fizethetik bérleti díjként/ használati díjként. Az engedély megadására a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság jogosult a bérlô/használó által benyújtott kérelem alapján. A kérelmet a jelen utasítás szerint az adott lakásra megállapított lakásbérleti/használati díjra vonatkozó értesítés kézhezvételét követô 30 napon belül kell benyújtani. A jogosultság következô évre történô érvényesítéséhez a bérlô/használó minden év január 1. és február 28. között a feltételek együttes meglétének igazolása mellett kérelmet benyújtani köteles, melynek alapján bérbeadó dönt. Azon kérelem, mely a fent megadott határidô utolsó napján túl kerül postázásra a bérbeadó külön vizsgálat hiányában, automatikusan elutasítja, a bérlô legközelebb csak a következô évben nyújthat be ez irányú kérelmet. A kérelem kései benyújtásának igazolása esetén sem gyakorolható méltányosság. A kérelem elbírálásáról írásban kap értesítést a kérelmezô. Pozitív elbírálás esetén a jogosultság folyó év május 1-tôl következô év április 30-ig érvényes, azzal a kitétellel, hogy a jogosultság elvész, ha a bérlô/használó 2 havi lakbér és/vagy közüzemi tartozást halmoz fel. A kedvezmény elvesztését eredményezô tartozás tényét a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés írásban jelzi a MÁV Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság nevében eljáró szervezet felé, és a részükrôl visszaérkezô írásos megerôsítés alapján a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés az érintett bérlô/használó esetében a Lakbérnyilvántartó Rendszerben az eredetileg fizetendô kedvezmény nélküli - bérleti díjat/használati díjat állít be. Amennyiben fennálló jogosultság esetén a bérlô/használó a következô év január 1. és február 28. között az ismételt kérelem benyújtását elmulasztja vagy határidôn túl nyújtja be, úgy a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés a MÁV Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság nevében eljáró szervezet megerôsítése alapján a Lakbérnyilvántartó Rendszerben az eredetileg fizetendô kedvezmény nélküli - bérleti díjat/használati díjat állítja be folyó év május 1-tôl. Új bérleti szerzôdés megkötése esetén a MÁV Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság nevében eljáró szervezet munkatársa tájékoztatja a bérlôt az igénybe vehetô kedvezményrôl. A feltételek együttes meglété-

7 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 275 nek igazolásával a kérelem benyújtására a bérlônek a bérleti szerzôdés aláírását követô 30 napon belül van lehetôsége. Azon kérelem, mely ezen határidô utolsó napján túl kerül postázásra a bérbeadó külön vizsgálat hiányában, automatikusan elutasítja, a bérlô legközelebb csak a következô év január 1. és február 28. között nyújthat be ez irányú kérelmet. A kérelem kései benyújtásának igazolása esetén sem gyakorolható méltányosság. A kérelem elbírálásáról írásban kap értesítést a kérelmezô. Pozitív elbírálás esetén a jogosultság a bérleti szerzôdés hatályba lépésétôl visszamenôlegesen érvényes a következô év április 30-ig, azzal a kitétellel, hogy a jogosultság elvész, ha a bérlô/használó 2 havi lakbér és/vagy közüzemi tartozást halmoz fel. A kedvezmény elvesztését eredményezô tartozás tényét a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés írásban jelzi a MÁV Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság nevében eljáró szervezet felé, és a részükrôl visszaérkezô írásos megerôsítés alapján a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés az érintett bérlô/használó esetében a Lakbérnyilvántartó Rendszerben az eredetileg fizetendô kedvezmény nélküli - bérleti díjat/használati díjat állít be. A fenti a.)-b.) pontban meghatározottakon túl egyéb kedvezmény nem adható. 4.3 Lakásbérleti díjak/használati díjak emelése A MÁV Zrt. a bérleti/használati jogviszonyainak tekintetében a jelen utasításban és a bérleti/használati szerzôdésekben meghatározott keretek között és feltételek mellett a bérleti díj/használati díj emelésére jogosult. A bérleti díj/használati díj emelés mértéke minden évben a mindenkori KSH fogyasztói árindexnek megfelelô mértékû. A mindenkori KSH fogyasztói árindexnek megfelelô mértékû emelés alapján az utasítás mellékletében szereplô díjtábla évente, április 1-jéig az utasítás 2.3. pontja szerint aktualizálandó. A bérleti díj/használati díj emelésére egy naptári éven belül 1 alkalommal kerülhet sor, azonban a fogyasztói árindexnek megfelelô emelésen túl, a korrekciós tényezôk miatt beállott változás esetén a bérleti díj-alap módosulása miatt a bérleti díj/használati díj összege évközben módosulhat. Az adott évben megkötött bérleti szerzôdések esetében bérleti díjemelésre csak a következô év május 1-tôl kerülhet sor. Az utasítás pontjában hivatkozott társasházi lakások esetében az utasítás hatályba lépését követô 2. évtôl a soros éves bérleti díj/használati díjemelés a fentiekben meghatározottak szerint történik. A bérleti díj/használati díj emelése következtében számított bérleti díj/használati díj folyó év május 1-tôl következô év április 30-ig érvényes. A bérleti díj/használati díj emelés tényérôl és mértékérôl a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság vagy a nevében eljáró szervezet, társaság lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes munkatársa folyó év április 1 - május 1. között a MÁV Szolgáltató Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyveléssel leegyeztetett új bérleti/használati díj összegérôl tájékoztató levélben értesíti a bérlôket/használókat. 4.4 Szankcionált használati díjak emelése A használati díj azon jogcímnélküli lakáshasználó esetében, aki elhelyezésre nem tarthat igényt a jogcímnélküli használat kezdetétôl számított két hónap elteltével négyszeresére, a jogcímnélküli használat kezdetétôl számított hat hónap elteltével a hatszorosára emelendô. Határozott idejû bérleti szerzôdés esetében követendô eljárás: 1. A bérleti szerzôdés megszûnését megelôzô 30. napon a lakbérnyilvántartó rendszer automatikus üzenetet (1. sz. üzenet) küld tájékoztatásul a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés részére, és ügyintézés céljából a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztály részére, melynek alapján a lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes lakásgazdálkodási munkatárs a bérlônek írásbeli tájékoztatót küld a bérleti szerzôdés megszûnésének idôpontjáról és egyben a bérlôt idôpont egyeztetésre szólítja fel a bérleti szerzôdés rendelkezése szerinti lakásvisszaadásra. 2. A bérleti szerzôdés megszûnésének napján a lakbérnyilvántartó rendszer automatikus üzenetet (2. sz. üzenet) küld a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztály részére, melynek alapján a lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes munkatárs, a bérlôt a korábbi megkeresésre való visszajelzés hiánya esetén, írásban idôpont egyeztetésre szólítja fel a lakás visszavétele céljából, továbbá a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés részére, aki a bérleti szerzôdés megszûnésének napjától az eddig fizetett bérleti díjat használati díjra állítja át, melynek alapján a lakás visszaadásának idôpontjáig használati díj kerül kiszámlázásra. A bérleti díj helyett használati díj számlázásának tényérôl és mértékérôl a jogcím nélkülivé vált lakáshasználót a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztály lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes munkatársa írásban értesíti, és errôl egyben írásban tájékoztatja a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelést is.

8 276 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám 3. A bérleti szerzôdés megszûnését követô 30. napon a lakbérnyilvántartó rendszer automatikus üzenetet (3. sz. üzenet) küld tájékoztatásként a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés részére, és ügyintézés céljából a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztály részére, melynek alapján a lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes munkatárs a lakás határidôben történô visszavételének meghiúsulása esetén írásban értesíti a volt bérlôt, hogy a lakás használatáért a jogcímnélküli használat kezdetétôl számított 2 hónap elteltével emelt összegû szankcionált használati díjat köteles fizetni. Amennyiben a lakás visszaadásra került, tájékoztatása alapján a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés a számlázást leállítja. 4. A bérleti szerzôdés megszûnését követô 2. hónap utolsó napján a lakbérnyilvántartó rendszer automatikus üzenetet (4. sz. üzenet) küld tájékoztatásul a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztály részére, és ügyintézés céljából a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés részére, aki a lakbérnyilvántartó rendszerben a használati díjat a bérleti szerzôdés megszûnésének idôpontját követô 2 hónap elteltét követô hónaptól az eredetileg fizetett bérleti díj négyszeresével megegyezô szankcionált használati díjra állítja be. A szankcionált használati díj emelésének tényérôl és mértékérôl a jogcím nélkülivé vált lakáshasználót a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztály lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes munkatársa írásban értesíti, és errôl egyben írásban tájékoztatja a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelést is. 5. A bérleti szerzôdés megszûnését követô 6. hónap utolsó napján a lakbérnyilvántartó rendszer automatikus üzenetet (5. sz. üzenet) küld tájékoztatásul a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztály részére, és ügyintézés céljából a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés részére, aki a lakbérnyilvántartó rendszerben a használati díjat a bérleti szerzôdés megszûnésének idôpontját követô 6 hónap elteltét követô hónaptól az eredetileg fizetett bérleti díj hatszorosával megegyezô szankcionált használati díjra állítja be. A szankcionált használati díj emelésének tényérôl és mértékérôl a jogcím nélküli lakáshasználót a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztály lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes munkatársa írásban értesíti, és egyben írásban tájékoztatja a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelést is. A fent leírt folyamat során a lakás elhelyezkedése szerint illetékes MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztálynak a lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes munkatársa a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelést haladéktalanul értesíti, amennyiben a volt bérlô (jogcímnélküli lakáshasználó) a lakást birtokba visszaadta, annak érdekében, hogy a szankcionált használati díj kiszámlázása leállításra kerülhessen. Határozatlan idejû és feltétel bekövetkezéséig kötött bérleti szerzôdés esetében követendô eljárás: Határozatlan idejû és feltétel bekövetkezéséig kötött bérleti szerzôdések megszûnése estén is a fentiekben rögzített eljárást kell követni azzal, hogy a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztálynak a lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes munkatársa a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelést haladéktalanul értesíti a bérleti szerzôdés megszûnésének tényérôl, melyet követôen a lakbérnyilvántartó rendszerbe az automatikus üzenetek a fentiek szerinti beállításra kerülnek Azon jogcímnélküli lakáshasználó által fizetett szankcionált használati díjat, aki elhelyezésre nem tarthat igényt, és a lakást jelen utasítás hatályba lépésekor e minôségben használja és az utasítás hatálybalépésekor többszörös használati díjat fizet, az alábbiak szerint kell emelni: Utasítás hatályba lépésének dátumától számított 5. hónap elsô napján legalább 7 vagy ennél több hónapja jogcím nélküli lakáshasználó esetében: az utasítás alapján számított bérleti díj összegének megfelelô összegû használati díj hatszorosának megfelelô szankcionált használati díjat köteles fizetni. Utasítás hatályba lépésének dátumától számított 5. hónap elsô napján legalább 3, de maximum 7 hónapja jogcím nélküli lakáshasználó esetében: az utasítás alapján számított bérleti díj összegének megfelelô összegû használati díj négyszeresének megfelelô szankcionált használati díjat kell fizetni, úgy, hogy az utasításnak megfelelôen a jogcímnélküli használat kezdô idôpontját követô 6 hónap eltelte után a jelen utasítás alapján számított bérleti díj összegének megfelelô használati díj hatszorosának megfelelô szankcionált használati díjat kell fizetnie. Társasházi lakást használó jogcímnélküli lakáshasználó esetében a szankcionált használati díj számítása alapja az utasítás rendelkezése szerinti bérleti díj/használati díj. A használati díj emelésének tényérôl és mértékérôl a MÁV Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság vagy a nevében eljáró szervezet, társaság lakás elhelyezkedése szerint területileg illetékes munkatársa az érvényesítés idôpontjának megjelölésével a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyveléssel leegyeztetett használati díj összegérôl tájékoztató levélben értesíti a volt bérlôt (a jogcím nélküli lakáshasználót) Azon jogcímnélküli lakáshasználó esetében, akivel szemben a bérbeadót elhelyezési kötelezettség terheli, használati díjat szankciós jelleggel a la-

9 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 277 kások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LVIII. törvény értelmében nem lehet emelni, annak használati díja a jelen utasítás alapján kiszámított bérleti díj összegével megegyezô mértékû. A fenti rendelkezést az január 1. elôtt rosszhiszemû jogcím nélkülivé vált lakáshasználó esetében is alkalmazni kell. 4.5 Társasházi lakások használatára vonatkozó rendelkezés Jelen utasítás hatálybalépésekor társasházi lakások használata tárgyában fennálló jogviszonyok esetében: Amennyiben a jelen utasítás szerint meghatározott számítás alapján kalkulált bérleti díj/használati díj összege nem éri el a tárgyi társasházi lakás vonatkozásában az adott évben hozott közgyûlési határozatban rögzített, tárgyi lakás után fizetendô közös költség felújítási alap összegével csökkentett összegét, úgy bérlô/használó az adott évben a tárgyi év vonatkozásában közgyûlési határozatban rögzített közös költség felújítási alap összegével csökkentett összegével megegyezô bérleti díj/ használati díjat köteles fizetni Jelen utasítás hatályba lépését követôen társasházi lakások vonatkozásában létesített bérleti jogviszonyok esetében: Társasházi lakások esetében a bérlô/használó a jelen utasítás szerint meghatározott számítás alapján kalkulált bérleti díj/használati díj összege megfizetése mellett a társasház közgyûlése által hozott közgyûlési határozatban a tárgyi lakás után fizetendô, az adott évre meghatározott közös költség összegének a felújítási alap összegével csökkentett összegét is megfizetni köteles bérbeadó részére, melynek összege évente a május 31-ig megtartandó éves közgyûlés által hozott határozat alapján, annak meghozatalát követô 5 napon belül a lakbérnyilvántartó rendszerben a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelés által rögzítendô a MÁV Vagyonkezelô Zrt. Lakásgazdálkodási Osztálya által adott adatszolgáltatás alapján. 4.6 Kinnlevôség kezelés A lakóingatlanokra is vonatkozó, vagyis a bérleti díj- és közüzemi díjtartozásból fakadóan keletkezô kinnlevôség kezelésre vonatkozóan a MÁV Zrt. kinnlevôségeinek kezelésérôl szóló 16/2013. (III. 03. MÁV Ért. 7.) EVIG. sz. elnök-vezérigazgatói a MÁV Zrt. kinnlevôségeinek kezelésérôl utasítás tartalmaz rendelkezéseket. 4.7 A bérleti, közüzemi díjak változásáról történô tájékoztatás A bérlôt/használót terhelô bérleti díj/használati díj, közüzemi díj, különszolgáltatások díja és egyéb, a lakás használata alapján felmerülô egyéb költségek bármilyen jellegû változásáról (emelés, igazolás stb.), jelen utasítás vonatkozó pontjaiban meghatározottak érvényesítése céljából a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság vagy a nevében eljáró szervezet, társaság az érintett lakás bérlôjét/használóját és a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Gazdasági Üzletág Ingatlan könyvelést a változás bekövetkeztét követô 5 napon belül írásban értesíteni köteles Hivatkozások a Polgári Törvénykönyvrôl szóló évi IV. törvény A lakások és helyiségek bérletérôl, valamint elidegenítésérôl szóló évi LVIII. törvény 1/1971. (II.8.) Kormányrendelet és a végrehajtására kiadott 1/1971 (II.8.) ÉVM sz. rendelet 69/2009. (. 23. MÁV Ért. 31.) VIG számú vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. tulajdonában, kezelésében és bérlôkijelölési jogában lévô lakások igénylésérôl és juttatásáról 16/2013. (III. 03. MÁV Ért. 7.) EVIG. sz. elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. kinnlevôségeinek kezelésérôl Az idegen felek részére történô energiaszolgáltatás és továbbadás eljárási rendjének szabályozásáról 8/2013. (I. 25. MÁV Ért. 3.) EVIG számú Elnök-vezérigazgatói utasítás A mindenkor hatályos A vízellátó, szennyvízelvezetô és tisztító rendszerek igénybevételérôl szóló 91/2000. (MÁV Ért. 35.) PHMSz., valamint az ahhoz kapcsolódó, az adott évben alkalmazni rendelt víz-, csatornaszolgáltatási díjakról tárgyú elnök-vezérigazgatói utasítás A kapcsolt vállalkozások és nem független felek között alkalmazott árak nyilvántartási és adózási követelményeirôl 3/2012 (VII. 27. MÁV Ért. 17.) GÁVIGH utasítás 6.0 Hatályba léptetô rendelkezés Az utasítás a MÁV Értesítôben történô megjelenés napján lép hatályba. A megemelt lakásbérleti díjak az elnök-vezérigazgatói utasítás hatálybalépését követô hónap elsô napján kerülnek bevezetésre az új lakásbérleti szerzôdések esetében. A meglévô lakásbérleti szerzôdések esetében az utasítás hatálybalépését követô 3 hónapban lefolytatott vizsgálat megállapításának függvényében a MÁV Zrt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatóság, vagy a képviseletében eljáró szervezet a Jogi Igazgatóság bevonásával a bérbeadó képviseletében, a megemelt lakásbérleti díjak vonatkozásában szerzôdésmódosítást kezdeményez.

10 278 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám Azoknál a már fennálló lakásbérleti, lakáshasználati jogviszonyoknál, ahol a jogi vizsgálat és az egyoldalú szerzôdésmódosítás kezdeményezést követôen nincs mód a jelen utasítás szerint megállapított bérleti díj/ használati díj érvényesítésére, az Utasítás hatályba lépését követô évtôl, minden évben az utasítás 4.3. pont szerinti inflációs bérleti díj/használati díjemelés érvényesítését meg kell kísérelni. 7.0 Mellékletek jegyzéke 1. sz. melléklet: Piaci viszonyok által meghatározott négyzetméterre vetített (fajlagos) lakásbérleti díjakat tartalmazó táblázat Dávid Ilona s.k. elnök-vezérigazgató

11 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje számú melléklet Piaci bérleti díj kiszámításához az adott lakás településtípus szerinti elhelyezkedésének, komfortfokozatnak megfelelôen a lakások használatának piaci viszonyok által meghatározott négyzetméterre vetített (fajlagos) lakásbérleti díjak Komfortfokozat Budapest Megyeszékhely Egyéb város Egyéb település összkomfortos 490, Ft/m 2 /hó 450, Ft/m 2 /hó 340, Ft/m 2 /hó 230, Ft/m 2 /hó komfortos 480, Ft/m 2 /hó 440, Ft/m 2 /hó 330, Ft/m 2 /hó 220, Ft/m 2 /hó félkomfortos 220, Ft/m 2 /hó 210, Ft/m 2 /hó 180, Ft/m 2 /hó 190, Ft/m 2 /hó komfort nélküli 140, Ft/m 2 /hó 130, Ft/m 2 /hó 120, Ft/m 2 /hó 110, Ft/m 2 /hó

12 280 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám 6/2014. (II. 21. MÁV Ért. 3.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a 25/2013. (IV. 12. MÁV Ért. 12.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás az O. 1. Oktatási Utasításról szóló utasítás 1. sz. módosításáról. 1. A Pályavasúti Üzletág szervezeti megnevezést az Üzemeltetési Fôigazgatóság, a Területi Központ szervezeti megnevezést a Területi Igazgatóság elnevezésre kell módosítani az utasítás teljes szövegében. 2. A 2.1. pont az alábbira módosul: következôkkel egészül ki. Az utasítás hatálya a MÁV Zrt. valamennyi szervezetére és munkavállalójára, valamint - az errôl rendelkezô alapítói/közgyûlési/taggyûlési határozat alapján a határozat kiadásának napjától - a 3.31 pontban felsorolt társaságokra és munkavállalóikra terjed ki. Az utasítás hatálya alá tartoznak a felsorolt társaságok részére az erre vonatkozó szerzôdés, megállapodás szerint vasútszakmai alapképzést és idôszakos oktatást biztosító regisztrált szervezetek is a megállapodásban foglaltak alapján. 3. Új pontot kell felvenni: Az utasítás hatálya alá tartozó további társaságok: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.. 4. A pont második mondatát törölni kell. 5. A pontban az utolsó elôtti francia bekezdést ( TG levelezô rendszer 1 óra ) törölni kell pont 3. bekezdést az alábbiak szerint kell módosítani ha a munkavállalónak csak egy szolgálati helyre van biztosítóberendezés helyi kezelôi vizsgája és az elôzô 1 év idôtartamon belül a biztosítóberendezést egyszer sem kezelte munkaköri feladatából adódóan,. 7. A 4.6. pont 3. bekezdéséhez új felsorolásként fel kell venni: azon munkavállalók esetében, akiknek több szolgálati helyre van biztosítóberendezés helyi kezelôi vizsgájuk, évente legalább egy alkalommal kell önállóan szolgálatot ellátni az általuk kezelt biztosítóberendezéseken. 8. A pont után új /a pontot kell felvenni: /a Rendkívüli helyzetek kezelése Az oktatás során a rendkívüli helyzetekre és a válságkezelésre vonatkozó ismereteket kell oktatni, alkalmazva az elôadás típusú oktatási forma mellett az interaktív csoportmódszereket is. Az elmúlt idôszak esettanulmányait is fel kell dolgozni, elsôsorban nem a helyzet kialakulásának okai szemszögébôl, hanem a helyzet kezelésére vonatkozóan kiemelten tárgyalva az utasokkal kapcsolatos intézkedéseket. Az oktatásokat a szakmai oktatók, az üzemirányítási és a vasútbiztonsági szervezet képviselôi tartják. 9. A pontot pótlás nélkül törölni kell. 10. A pont elsô mondata az alábbiak szerint módosul: A MÁV Zrt. tulajdonát képezô, vagy szerzôdés alapján jogszerû használatban lévô közúti gépjármûvek vezetôi közül azokat, akik közvetlenül a vasúti közlekedés fenntartásával és üzemeltetésével kapcsolatos munkát végeznek évente szakirányú oktatásban kell részesíteni. 11. A pont utolsó mondatát pótlás nélkül törölni kell. 12. Új pontot kell felvenni: Biztosítóberendezés helyi kezelôi eseti oktatások Azon munkavállalók esetében, akiknek több szolgálati helyre van biztosítóberendezés helyi kezelôi vizsgájuk, évente legalább egy alkalommal kell önállóan szolgálatot ellátni az általuk kezelt biztosítóberendezéseken. A munkavállalót lehetôség szerint úgy kell vezényelni, hogy a biztosítóberendezés kezelôi vizsgája ne évüljön el. Ha a munkavállaló egy éven keresztül nem kerül vezénylésre valamely berendezés kezelésére, legközelebb csak akkor kerülhet vezénylésre az adott szolgálati helyre, ha a berendezés kezelésébôl 2 óra idôtartamban ismétlô oktatást kapott. 13. A pont 5. bekezdését ( Távközlési szakterületen hatáskörébe tartozik. ) pótlás nélkül törölni kell. 14. Új pontot kell felvenni: Soron kívüli és rendkívüli idôszakos vizsga Amennyiben egy rendkívüli eseménnyel kapcsolatosan megállapítást nyer, hogy az esemény hibás, helytelen távközlési vagy biztosítóberendezés kezelés miatt következett be, az érintett munkavállalót rendkívüli idôszakos vizsgára kell kötelezni az adott berendezés kezelésébôl. Rendkívüli esemény nélkül is rendkívüli idôszakos vizsgára kötelezhetô a munkavállaló, amennyiben megállapítást nyer, hogy a távközlési berendezés vagy a biztosítóberendezés kezelésében súlyosan hiányosak az ismeretei. Ezt megállapíthatja a munkáltató, vagy a vizsgaanyagban kompetens ellenôrzô szervezet vezetôje is, és kiadhatja a kötelezést. Ha a munkavállaló a biztosító- vagy távközlô berendezést legalább egy éven keresztül nem kezelte, az adott szolgálati helyen a munkába állást megelôzôen soron kívüli idôszakos vizsgát kell tennie a berendezés kezelésébôl. Az idôszakos vizsgáztatás a vasútszakmai mûszaki oktató hatáskörébe tartozik. Amennyiben a területileg illetékes SZIR és FOR Funkcionális Felügyelet adatkezelési hibát, hiányosságot állapít meg és ez munkavállalói ismerethiányra vezethetô vissza, a területi Forgalmi Osztályvezetô a nevezett munkavállalót rend kívüli idôszakos vizsgára kötelezheti Forgalmi értékesítési informatikai rendszerek kezelésébôl. A vizsgák lebonyolítására vonatkozóan az idôszakos vizsgák során elôírt szabályokat kell alkalmazni. 15. A mellékletben a Forgalmi Fôosztály mindenütt Forgalmi Osztályra módosítandó. 16. A melléklet Helyismereti vizsga Állomási Végrehajtási Utasításból részben a Felkészülés módja az alábbiak szerint módosul:

13 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 281 Egyéni képzés elméleti vasútszakmai forgalmi oktató vagy állomásfônök vagy üzemmérnök vagy a csomóponti fônök által írásban megbízott funkcionális munkakört betöltô munkavállaló irányításával 17. A melléklet Helyismereti vizsga Állomási Végrehajtási Utasításból részben a Vizsgabizottság összetétele az alábbiak szerint módosul: A csomóponti fônök által kijelölt állomásfônök vagy az állomásfônök által kijelölt koordinátor, Az elméleti képzést végzô vasútszakmai forgalmi oktató vagy munkavállaló. 18. A melléklet Végrehajtási Utasítás vizsga részben a Felkészülés módja az alábbiak szerint módosul: Egyéni képzés elméleti vasútszakmai forgalmi oktató vagy állomásfônök vagy üzemmérnök vagy a csomóponti fônök által írásban megbízott funkcionális munkakört betöltô munkavállaló irányításával 19. A melléklet Végrehajtási Utasítás vizsga részben a Vizsgabizottság összetétele az alábbiak szerint módosul: Területi Igazgatóság Forgalmi Osztálya által kijelölt, írásban megbízott funkcionális munkakört betöltô munkavállaló vagy az állomásfônök vagy az állomásfônök által kijelölt koordinátor, Az elméleti képzést végzô vasútszakmai forgalmi oktató vagy munkavállaló. 20. A melléklet cserélendô az új mellékletre. 21. A melléklet cserélendô az új mellékletre. 22. A melléklete táblázata az alábbiak szerint módosul. 23. A melléklete táblázata az alábbiak szerint módosul. Dávid Ilona s. k. elnök-vezérigazgató

14 282 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám melléklet MÁV Magyar Államvasutak zrt. JEGYZÔKÖNYV a.. (szervezeti egység).. év. hó.. nap megtartott. vizsgáról Sorszám Név Törzsszám Szolgálati hely Munkakör Vizsga eredménye Jegyzet.., év.. hó nap Vizsgabizottság elnöke Vizsgabizottsági tag Vizsgabiztos

15 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje melléklet MÁV Magyar Államvasutak zrt. Oktatás helye:../20 OKTATÁSI NAPLÓ oktatás... személyzet számára... év.... hó... nap... órától.... óráig Az oktatott anyag felsorolása Az oktatást tartotta (olvasható név/aláírás): S o r- szám Név Törzsszám Aláírás S o r - szám Név Törzsszám Aláírás

16 284 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám Munkakör/tevékenység Forgalmi szakterület Forgalmi ismeretek 19/2011. NFM rendelet hatálya alá is tartozó Forgalmi ill. infrastruktúra ismeretek Távközlési ismeretek Biztosító-berendezési ismeretek Felsôvezetéki (E.101.) ismeretek 1 Felsôvezetéki (E.102. utasítás és hely-) ismeretek 2 Összesen Közlekedésbiztonsági és egyéb ill. Jármûismeret, mûszaki- és egyéb ismeretek Jármûismeret Mûszaki kocsiszolgálati ismeretek Közlekedésbiztonsági ismeretek Munkavédelmi ismeretek Elsôsegélynyújtási ismeretek Veszélyes áru szállítási Tûzvédelmi ismeretek Összesen melléklet 19/2011. NFM rendelet hatálya alá nem tartozó Összesített adatok Személyszállítási ismeretek Rendkívüli helyzetek kezelése Egyéb szakmai, mûszaki ismeretek (pályás, TEB vagy jármû) Felsôvezetéki (E.102.) ismeretek 3 Forgalmi értékesítési informatikai rendszerek Pályavasúti értékesítési ismeretek Vagyonvédelmi ismeretek Környezetvédelem Informatikai biztonsági és titokvédelmi ismeretek Minôségirányítási ismeretek Éves összes oktatási idô (óra) Gyakoriság (alkalom/év) Gyakoriság (hónap) 1. Forgalmi csomóponti vezetô Állomásfônök I-III Forgalmi koordinátor I-II Forgalmi üzemmérnök Forgalmi technológiai elôadó Forgalmi technológiai szakelôadó I Forgalmi szakelôadó Vezénylôtiszt Határforgalmi technológus SZIR szakelôadó I-III., SZIR-ZAIR elôadó, SZIR-ZAIR szakelôadó 11. Hálózati fôüzemirányító Területi fôüzemirányító Tervezô fôirányító Különleges szabályozást igénylô küldemények irányítója 15. Rendkívüli helyzeteket kezelô irányító Forgalmi vonalirányító KÖFI irányító KÖFI üzemeltetési szakértô Tartalékos térfônök (térfônök) Ügyeletes tiszt (forgalmi) Távkezelt állomások forgalomirányítója Forgalmi szolgálattevô (fôrendelkezô, rendelkezô, táblakezelô) 27. Forgalmi szolgálattevô (személyszállítási tevékenységet ellátó) 28. Külsô forgalmi szolgálattevô Váltóállító táblakezelô Vezetô váltókezelô Váltókezelô Vonatfel- és átvevô Kocsimester (forgalmi) Tolatásvezetô Gurításvezetô Vágányfék kezelô Vonali tolatásvezetô (tartalékos vonali tolatásvezetô) Kocsirendezô Vonali kocsirendezô Saruzó Térközôr Vonatjelentôôr Útsorompókezelô Jelzôôr Egy alkalomra esô átlagos óraszám

17 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 285 Munkakör/tevékenység Forgalmi ismeretek 19/2011. NFM rendelet hatálya alá is tartozó Forgalmi ill. infrastruktúra ismeretek Távközlési ismeretek Biztosító-berendezési ismeretek Felsôvezetéki (E.101.) ismeretek 1 Felsôvezetéki (E.102. utasítás és hely-) ismeretek 2 Összesen Közlekedésbiztonsági és egyéb ill. Jármûismeret, mûszaki- és egyéb ismeretek Jármûismeret Mûszaki kocsiszolgálati ismeretek Közlekedésbiztonsági ismeretek Munkavédelmi ismeretek Elsôsegélynyújtási ismeretek Veszélyes áru szállítási Tûzvédelmi ismeretek Összesen 19/2011. NFM rendelet hatálya alá nem tartozó Összesített adatok Személyszállítási ismeretek Rendkívüli helyzetek kezelése Egyéb szakmai, mûszaki ismeretek (pályás, TEB vagy jármû) Felsôvezetéki (E.102.) ismeretek 3 Forgalmi értékesítési informatikai rendszerek Pályavasúti értékesítési ismeretek melléklet folytatása Vagyonvédelmi ismeretek Környezetvédelem Informatikai biztonsági és titokvédelmi ismeretek Minôségirányítási ismeretek Éves összes oktatási idô (óra) Gyakoriság (alkalom/év) Gyakoriság (hónap) 45. Gyermekvasúti állomásfônök Gyermekvasúti vezetô váltókezelô , Gyermekvasúti vonatvezetô , Gyermekvasúti vezetô jegyvizsgáló Területi értékesítési szakelôadó Pályalétesítményi szakterület 1. Darukezelô Figyelôôr Fôpályamester Vonalkezelô Vonalkezelô szakaszmérnökségvezetô Felügyeleti pályamester Hídvizsgáló technikus Pályafenntartási technikus Pályavasúti diszpécser PL vezetômérnök Szakaszmérnökség vezetô Szakaszmérnök Általános pályavasúti elôadó Híd- és alépítményi szakértô I-II Hídszerkezet karbantartó Hídszerkezeti lakatos Hídvizsgáló lakatos Hídvizsgáló szakmunkás Kitérô lakatos Kisgépkezelô (Könnyûgépkezelô) Mûszaki szakértô Mûszaki szakelôadó I-II Nehézgépkezelô Pályalétesítményi szakértô I-II Pályamunkás Pályamunkás betanított munkás Teherkötözô Váltótisztító Vasútépítô, karbantartó Elômunkás Vonalgondozó Vonalgondozó betanított munkás TEB szakterület 1. TEB szakértô Mûszaki szakértô Fejlesztômérnök I Fejlesztômérnök II Területi TEB mérnök TEB mûszaki szakértô Mûszaki szakelôadó I Egy alkalomra esô átlagos óraszám

18 286 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám Munkakör/tevékenység Forgalmi ismeretek 19/2011. NFM rendelet hatálya alá is tartozó Forgalmi ill. infrastruktúra ismeretek Távközlési ismeretek Biztosító-berendezési ismeretek Felsôvezetéki (E.101.) ismeretek 1 Felsôvezetéki (E.102. utasítás és hely-) ismeretek 2 Összesen Közlekedésbiztonsági és egyéb ill. Jármûismeret, mûszaki- és egyéb ismeretek Jármûismeret Mûszaki kocsiszolgálati ismeretek Közlekedésbiztonsági ismeretek Munkavédelmi ismeretek Elsôsegélynyújtási ismeretek Veszélyes áru szállítási Tûzvédelmi ismeretek Összesen melléklet folytatása 19/2011. NFM rendelet hatálya alá nem tartozó Összesített adatok Személyszállítási ismeretek Rendkívüli helyzetek kezelése Egyéb szakmai, mûszaki ismeretek (pályás, TEB vagy jármû) Felsôvezetéki (E.102.) ismeretek 3 Forgalmi értékesítési informatikai rendszerek Pályavasúti értékesítési ismeretek Vagyonvédelmi ismeretek Környezetvédelem Informatikai biztonsági és titokvédelmi ismeretek Minôségirányítási ismeretek Éves összes oktatási idô (óra) Gyakoriság (alkalom/év) Gyakoriság (hónap) 8. Mûszaki szakelôadó II Szakaszmérnökség vezetô Erôsáramú vezetômérnök TEB szakaszmérnök Technológiai rendszerszakértô Távközlômester, beosztott távközlômester Területi távközlô diszpécser Erôsáramú mester, beosztott mester Erôsáramú mûvezetô Biztosítóberendezési vonalellenôr Blokkmester (beosztott blokkmester) Biztosítóberendezési mûvezetô Biztosítóberendezési mûszerész Biztosítóberendezési lakatos Területi biztosítóberendezési diszpécser TEB vonalellenôr Biztosítóberendezési technikus Távközlô technikus Távközlô mûszerész Digitális gyengeáramú mûszerész Kábel és hálózatszerelô Biztosítóberendezési betanított munkás Távközlô betanított munkás Elektrikus, Elektrikus diszpécser I.,II. és III Felsôvezeték szerelô Felsôvezeték szerelô (különleges körülmények között) I. és II. 41. Felsôvezeték szerelô csoportvezetô Felsôvezeték szerelô - vasúti jármûvezetô Vasúti jármûvekkel kapcsolatos szakterület 1. Kocsivizsgálati vezetô Kocsivizsgálati vezetômérnök, reszortos Mûvezetô (kocsivizsgáló) Kocsivizsgáló Féklakatos Tengelyátszerelô Egyéb vasúti jármû vezetô Különleges vasúti jármû vezetô Mozdonyvezetô Egy alkalomra esô átlagos óraszám

19 3. szám A MÁV Zrt. Értesítôje 287 Munkakör/tevékenység Mozdonyvezetô 10. (Gyermekvasút) Egyéb szakterületek Forgalmi ismeretek 19/2011. NFM rendelet hatálya alá is tartozó Forgalmi ill. infrastruktúra ismeretek Távközlési ismeretek Biztosító-berendezési ismeretek Felsôvezetéki (E.101.) ismeretek 1 Felsôvezetéki (E.102. utasítás és hely-) ismeretek 2 Összesen Közlekedésbiztonsági és egyéb ill. Jármûismeret, mûszaki- és egyéb ismeretek Jármûismeret Mûszaki kocsiszolgálati ismeretek Közlekedésbiztonsági ismeretek Munkavédelmi ismeretek Elsôsegélynyújtási ismeretek Veszélyes áru szállítási Tûzvédelmi ismeretek Összesen 19/2011. NFM rendelet hatálya alá nem tartozó Összesített adatok Személyszállítási ismeretek Rendkívüli helyzetek kezelése Egyéb szakmai, mûszaki ismeretek (pályás, TEB vagy jármû) Felsôvezetéki (E.102.) ismeretek 3 Forgalmi értékesítési informatikai rendszerek Pályavasúti értékesítési ismeretek melléklet folytatása Vagyonvédelmi ismeretek Környezetvédelem Informatikai biztonsági és titokvédelmi ismeretek Minôségirányítási ismeretek Éves összes oktatási idô (óra) Gyakoriság (alkalom/év) Gyakoriság (hónap) Balesetvizsgáló Olajkútkezelô Közúti gépjármûvezetô Raktározási irányító, raktározási elôadó, raktárkezelô 5. Targoncavezetô, emelôgépkezelô, darukötözô, általános karbantartó, általános betanított munkás 6. Hegesztô, lángvágó Valamennyi szakterület 1. Rendszeres szakmai oktatásra nem kötelezett dolgozó Amennyiben kiterjed rá az E101 sz. utasítás személyi hatálya, azaz villamosított vasútvonalakon a felsôvezeték biztonsági övezetén belül rendszeresen, vagy átmenetileg munkát végeznek. 2 Amennyiben vagy kapcsolás-, ill. földelés végzésére jogosult, felsôvezetékes szakközegi tevékenységet lát el, valamint felsôvezetékes csoport ill. munkavezetôi feladatokat lát el. 3 Amennyiben a TEB - Erôsáramú szakszolgálat munkavállalója felsôvezetékes szakterületen 4 Amennyiben jelzôôri tevékenységet végez 5 Továbbképzésük keretében történik meg az idôszakos oktatás Egy alkalomra esô átlagos óraszám

20 288 A MÁV Zrt. Értesítôje 3. szám melléklet Munkakör/tevékenység Forgalmi szakterület 19/2011. NFM rendelet hatálya alá tartozó Forgalmi illetve alapkompetenciát biztosító vizsga Biztosítóberendezési kezelô vizsga 19/2011. NFM rendelet hatálya alá nem tartozó Felsôvezetékes villamos vontatásra berendezett pálya személyzete vizsga1 (E.102. utasítás és helyismereti) Személyszállítási (7.1. melléklet alapvizsgája szerinti) Pályavasúti értékesítési ismeretek 1. Forgalmi csomóponti vezetô 2. Állomásfônök I-III. 3. Forgalmi koordinátor I-II. 4. Forgalmi üzemmérnök 5. Forgalmi technológiai elôadó 6. Forgalmi technológiai szakelôadó I. 7. SZIR szakelôadó I-III.,SZIR-ZAIR elôadó, SZIR-ZAIR szakelôadó 8. Forgalmi szakelôadó 9. Vezénylôtiszt 10. Határforgalmi technológus 11. Általános pályavasúti elôadó 12. Hálózati fôüzemirányító 13. Területi fôüzemirányító 14. Tervezô fôirányító 15. Területi értékesítési szakelôadó I-II. 16. Különleges szabályozást igénylô küldemények irányítója 17. Rendkívüli helyzeteket kezelô irányító 18. Forgalmi vonalirányító 19. KÖFI irányító 20. KÖFI üzemeltetési szakértô 21. Távkezelt állomások forgalomirányítója 22. Tartalékos térfônök (térfônök) 23. Ügyeletes tiszt (forgalmi) 24. Forgalmi szolgálattevô (fôrendelkezô, rendelkezô, táblakezelô) Forgalmi szolgálattevô 25. (személyszállítási tevékenységet ellátó) 26. Külsô forgalmi szolgálattevô 27. Váltóállító táblakezelô 28. Vezetô váltókezelô 29. Váltókezelô 30. Kocsimester (forgalmi) 31. Vonatfel- és átvevô 32. Tolatásvezetô 33. Gurításvezetô 34. Vonali tolatásvezetô (tartalékos tolatásvezetô) 35. Kocsirendezô 36. Vonali kocsirendezô 37. Saruzó Felsôvezetéki (E.102.) ismeretek

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

I. csoportú munkakörök

I. csoportú munkakörök 2. számú melléklet Munkaköri csoportok I. csoportú munkakörök Előzetes alkalmassági vizsgálat szakértői díjai 1 Felsővezeték szerelő különleges körülmények között (nagy magasságban, 25 KV-os feszültség

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete. A lakbérek megállapításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete. A lakbérek megállapításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete A lakbérek megállapításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL

A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (X.22.) számú RENDELETE A LAKBÉR MÉRTÉKÉRŐL és a KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁRÓL (Egységes szerkezetben) 1 1 Módosította: 6/2009.(II.19.) sz.

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 6/1997.(1998.I.1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról

.../2006. (.) BM rendelet. szóló évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet módosításáról .../2006. (.) BM rendelet a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 41/2000. (XII. 12.) BM rendelet

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 139/2015. (XI.05.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 7. szám alatti lakás bérbeadásáról Hantos Község

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya

A szabályozás célja. A szabályozás tárgyi hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 22/2015. (V. 28.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Magyarország

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 13/2009. (V.22.) Ökr. 11. (3) bek. 2009. május 22-ei hatállyal. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának az önkormányzat tulajdonában álló lakások béréről szóló 11/2008. (IV.18.), 46/2007. (XII.20.), 40/2006. (XII.22.), 15/2006. (IV.19.), 25/2004. (V.18.),

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. II. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. II. fejezet AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK BÉRLETE Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2006. (IV.27.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról (módosításokkal és

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról

34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról 34/2007. (X. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet a tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről és a lakbértámogatásról A Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzat (a

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 26. évi CLV. törvény

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2013. június 27. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 14/743/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. június 15-i nyilvános ülésére Tárgy: A. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló rendelet

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2015. (IV.17.) önkormányzati rendelete mezőgazdasági művelésre alkalmas földterületek bérbe-, használatba- és haszonbérbe adására vonatkozó eljárási

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS JEGYZŐJE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 3-án tartandó ülésére Tárgy: javaslat egyes üres önkormányzati lakások hasznosítási jogcímeinek meghatározására Előterjesztő:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket:

MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására. I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: MEGÁLLAPODÁS A Kollektív Szerződés módosítására I. A KSz 35. új 5. pontjaként fel kell venni a következőket: Eltérően az 1. pontban foglalt mértéktől a kialakult foglalkoztatási körülményekre figyelemmel

Részletesebben

6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1. A lakbérek megállapításáról

6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1. A lakbérek megállapításáról 6/1996.(02.01.) Kgy. sz. rendelet 1 A lakbérek megállapításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1991. évi XX. tv. 138.. /1/ bekezdés n./ pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet. I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.), és a 23/2011.

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat egyes lakás- és helyiséggazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Javaslat egyes lakás- és helyiséggazdálkodási tárgyú önkormányzati rendeletek módosítására Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

POLGÁRMESTERE. b) öt év feletti, illetve határozatlan időtartamú bérbeadás joga a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Javaslat az Arany János Általános Iskola és a Scheiling Kft. közötti, határozatlan idejű bérleti szerződés jóváhagyására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete. LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2003. (V.27.) Kt. számú rendelete LAKÁSOK és HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉRŐL Ercsi Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/1994. (VIII. 8.), 19/1994. (XI. 21.), 8/1999.(V. 1.), 13/1999.(XI. 30), 8/2002.(IV.30), 9/2003. (IV.29.), 13/2005.(IX.01.) és a 9/2006.(III.28.) számú

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 22/2011. (VIII. 26.) ör. módosítása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Uhrin

Részletesebben

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről

26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1. az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről 1. oldal 26/2005. (VII.15.) önkormányzati rendelet 1 az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Egységes szerkezetbe foglalva az 55/2007. (XII.13.),

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata költségalapú lakás bérleti jogviszonyára

Paks Város Önkormányzata költségalapú lakás bérleti jogviszonyára Pályázat beérkezésének ideje: 2008. hó nap óra aláírás P Á L Y Á Z A T Paks Város Önkormányzata költségalapú lakás bérleti jogviszonyára 1. A pályázó neve: születési hely, idő: anyja neve: jelenlegi lakcíme:

Részletesebben

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/

Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete. A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzata Képviselőtestületének 17/2004.(XII.02.) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról /Egységes szerkezetben/ Zalalövő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési

Részletesebben

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete. a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2011.( XI.29.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, az elidegenítés szabályairól Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lakások

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. február 9-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 9-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2000. (IV. 27.) ÖKT. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 20-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Tiszavasvári, Ady E. u. 8. sz. alatti irodák Vasvári Pál Múzeum által

Részletesebben

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben)

5/1994. (III.31.) Kgy. számú rendelete. (egységes szerkezetben) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 11/1996. (VII.12.) Kgy. sz., 17/1999. (VII.9.) Kgy. sz., 5/2001. (III. 9.) Kgy. sz., a 6/2004. (IV.30.) a 17/2004. (X.1.) és a 7/2006. (III.31.) rendeletével 1

Részletesebben

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző

Törvényességi szempontból ellenőrizte: Szimoncsikné dr. Laza Margit jegyző Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztály 1239 Budapest, Grassalkovich út 170. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII., Bercsényi u. 17.

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

IV. KSz Fentiek elfogadása esetén értelemszerűen változna d-re.

IV. KSz Fentiek elfogadása esetén értelemszerűen változna d-re. A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezetének észrevételei és kiegészítő javaslatai a munkáltató 2013. március 7-én átadott Kollektív Szerződés módosító kezdeményezéseire. I. KSz. 8.. 2. Tudomásul vettük. II.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza működéséről módosításokkal egységes szerkezetben Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei

(Egységes szerkezetben a 22/2016. (X.28.) számú rendelettel) Általános rendelkezés. Az elidegenítés feltételei Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (XII.16.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének a

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. április 21.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2011. április 21. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság VONTATÁSSZOLGÁLTATÁS Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató 1 Bevezetés Az MTMG Logisztikai Zrt. (továbbiakban: MTMG Zrt.) Vontatásszolgáltatás

Részletesebben

(...) SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés

(...) SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE. Előterjesztés e SÁRVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9600 Sónár, Várkerület u. 2. Előterjesztés Sán ár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és a fenntartásáról Fiatal Házasok Otthona és

Részletesebben

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt.

Előadó: Kozák Tamás. BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. Előadó: Kozák Tamás BALOGH GYÖRGYNÉ MÁV-START Zrt. A SZERVEZETI VÁLTOZÁSOK ELŐTT 1 A Vezérigazgatóság főosztályai, szakigazgatóságok, területi központok, hivatalok részére az O.1. sz. Oktatási utasítás

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJLESZTÉSI DÍJAK RÉSZLETFIZETÉSI SZABÁLYZATA 1 Általános rész 1.1 A Szabályzat célja Jelen szabályzat célja a közműfejlesztési hozzájárulási díjak részletfizetési

Részletesebben