Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára Artimus-Ház Autó és Ingatlan Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Levelezési cím: 2093 Budajenő Pf.: 4 Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt Számlaszám: Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Fogalmak: Szolgáltató: Ügyfél: Vállalkozó: Artimus-Ház Autó és Ingatlan Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság a Magánflotta szolgáltatás igénybevételére jogosult, az autó okmánya (forgalmi engedély) szerinti autótulajdonos vagy üzemeltető. azon gazdasági társaságok összessége, akik Artimus-Ház Kft Ügyfelei számára az autó üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatásokat biztosítják. A szolgáltatás: Artimus-Ház Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) legfeljebb 3 darab gépjárművel rendelkező magánszemélyek és legfeljebb 5 darab gépjárművel rendelkező vállalkozások (a továbbiakban: Ügyfelek) számára autóflotta szolgáltatást szervez Magánflotta néven, melynek keretében az Ügyfeleknek lehetőségük nyílik arra, hogy a Szolgáltatóval szerződésben álló Vállalkozóknál a Magánflotta szolgáltatás keretében kedvezményes vásárlási feltételekkel vegyenek igénybe szolgáltatásokat, vásároljanak termékeket. A termékek vásárlása, szolgáltatások igénybevétele közvetlenül a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló Vállalkozónál történik személyesen, a vállalkozó által meghatározott módon. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információáramlást Szolgáltató, Ügyfél és Vállalkozó között egyszerű és biztonságos módon Internet kapcsolat támogatja. A Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződéses jogviszonyra a jelen Általános Szerződési Feltételek és annak a 9. pont szerint közzétett mindenkori módosításai (a továbbiakban: ÁSZF) irányadóak. Az ÁSZF mellékletei annak részét képezik. 1. A szerződéses jogviszony tárgya Ügyfél a jelen ÁSZF-ben részletezett feltételek teljesülése esetén jogosult a Szolgáltató által üzemeltetett Magánflotta szolgáltatást igénybe venni és annak keretében a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Vállalkozóknál a rendelkezésre álló fizetési módok mellett az adott Vállalkozó által kínált termékeket beszerezni és szolgáltatásokat igénybe venni. Oldal: 1 / 8

2 2. Szerződő felek Ügyfél és Szolgáltató, mint a jelen ÁSZF szerződő felei, jogilag egymástól független és pénzügyileg önálló személyek. Ügyfél és Szolgáltató között a regisztráció által létrejött, és a jelen ÁSZF-ben rögzített szerződéses jogviszonytól eltekintve nem jön létre semmilyen egyéb jogviszony. 3. Ügyfél kötelezettségei 3.1 Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződéses jogviszony szerinti tevékenységét szabadon folytathatja, azt harmadik személlyel kötött szerződése nem korlátozza és nem zárja ki. Amennyiben Ügyfél természetes személy, úgy tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti jogait csak teljes mértékben cselekvőképes, nagykorú személyként gyakorolhatja. Ügyfél a jelen ÁSZF-ből eredő jogait szerződésszerűen gyakorolja, kötelezettségeit szerződésszerűen, a tőle általában elvárható gondossággal teljesíti. Ügyfél a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú polgári jogi jogviszonyból eredő, a Magánflotta rendszerben való részvételre irányuló tevékenysége tekintetében saját felelősségére jár el, önálló és független piaci szereplőnek tekintendő. 3.2 Ügyfél kijelenti, hogy a regisztráció során általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak, illetve semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely a jelen ÁSZF Szolgáltató általi megkötését befolyásolhatta volna. Ügyfél vállalja, hogy a személyes vagy cégadataiban bekövetkezett esetleges változásokat, valamint a jelen szerződéses jogviszonnyal összefüggő egyéb lényeges adatokat, információkat, amelyek befolyásolhatják a jelen ÁSZF-ből eredő jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését, haladéktalanul közli Szolgáltatóval annak érdekében, hogy Szolgáltató szerződéses kötelezettségeit Ügyfél felé határidőben és szerződésszerűen teljesíteni tudja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti adataiban történő változást nem, vagy késedelmesen jelenti be Szolgáltatónak, úgy az ebből eredő mindennemű jogkövetkezmény őt terheli, így nem léphet fel Szolgáltatóval szemben, amennyiben az ezen ok miatt nem, vagy csak késedelmesen tudja valamely szerződéses kötelezettségét teljesíteni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem köteles az Ügyfél megváltozott adatainak felkutatására irányuló semmilyen lépést megtenni. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató csak a legutoljára megadott adatai alapján tudja szerződéses kötelezettségét teljesíteni. 3.3 Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Magánflotta szolgáltatás igénybevételére jogosultakat a Magánflotta rendszerben, a partner Vállalkozókat érintő feltételrendszerekben illetve a partner Vállalkozók összetételében esetlegesen bekövetkező változásairól a Magánflotta weboldalán (www.maganflotta.hu) rendelkezésre bocsátott információkon keresztül tájékoztatja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Magánflotta rendszer által kiküldött írásos tájékoztatók, hírlevelek arra az e mail címre kerülnek kiküldésre, amelyet Ügyfél legutoljára megadott. 3.4 Ügyfél beleegyezését adja ahhoz, hogy Szolgáltató - a rendszer működtetéséhez szükséges mértékben - reklámcélú ajánlatokat, hirdetéseket vele üzenet útján közöljön. Amennyiben Ügyfél ezt írásban kifogásolja, úgy Szolgáltató a továbbiakban nem jogosult az Ügyfelet ilyen tartalmú közleményekkel megkeresni, amely tilalom alól kivételt képez a Szolgáltató rendezvényein történő közlés. 3.5 Ügyfél nem jogosult a jelen szerződéses jogviszonyából eredő jogait és kötelezettségeit - a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott jogutódlás kivételével - harmadik személy részére átengedni, vagy bármely más módon átruházni. 3.6 Az Ügyfél az alábbiak figyelembe vételével - a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, vagy az abból eredő egyes jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza. A Szolgáltató szerződéses jogutódlás esetén köteles ezen tényt legalább a jogutódlás létrejöttét megelőző 30 napon belül weboldalán Oldal: 2 / 8

3 (www.maganflotta.hu) közzétenni. Amennyiben ezen jogutódlás közzétételétől számított 15 napon belül Ügyfél írásban jelzi a Szolgáltató felé, hogy a jogutóddal nem kíván szerződéses kapcsolatban állni, úgy a felek közötti jogviszony a jogutódlás létrejöttét megelőző nappal megszűnik, és Szolgáltató ezen Ügyfél adatait már nem közölheti a jogutóddal. 3.7 Ügyfél nem jogosult a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató Vállalkozó partnere által használt, a vállalkozás azonosítására alkalmas, vagy piaci megjelenésére használt eszközök, marketing elemek - különös tekintettel a védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok - használatára, kivéve amennyiben ehhez az érintett előzetesen hozzájárult. Ezen kötelezettség megszegése esetén - az egyéb jogszerű igények érvényesítése mellett - Szolgáltató jogosult a jelen szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására. 3.8 Ügyfélnek tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, illetőleg valós tény hamis színben történő feltüntetésével Szolgáltató jó hírnevét sérteni, vagy veszélyeztetni. 3.9 A jó hírnév megsértésének vagy veszélyeztetésének minősül különösen: - Vállalkozót vagy Szolgáltatót, annak működését, piaci szerepét lekicsinylő, üzleti és szakmai megbízhatóságát kétségbe vonó kijelentés, - olyan tény állítása, amely nem, vagy csak a másik fél jelentős és méltánytalan érdeksérelme árán ellenőrizhető, - másik Ügyfélre, Vállalkozóra, vagy Szolgáltatóra vonatkozó olyan adat, vagy információ híresztelése, amely alkalmas lehet a másik Ügyfél, az adott Vállalkozó, vagy a Szolgáltató bizalmának megingatására Ügyfélnek tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni, felhasználni, vagy az érintett hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozni. Üzleti titoknak minősül minden olyan, a Szolgáltató tevékenységéhez, érdekköréhez kapcsolódó adat, információ, tény, vagy megoldás, amelynek titokban maradásához az érintettnek érdeke fűződik. 4. A Magánflotta szolgáltatás igénybevétele 4.1 Szolgáltató az autóüzemeltetéssel összefüggő területeken működő Vállalkozókkal szerződést kötött, amely szerződések az Ügyfelek számára lehetőséget adnak arra, hogy ezeknél a Vállalkozóknál kedvezményesen termékeket vásároljanak, illetőleg szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A kedvezmények csak Magyarország területén vehetők igénybe. A kedvezmények kizárólag a megrendelt termék vagy szolgáltatás kifizetése alkalmával érvényesíthetők, utólag nem vehetők igénybe. A Szolgáltató törekszik a Vállalkozók körét mindinkább kibővíteni illetve a Vállalkozók összetételét megőrizni, ennek tekintetében azonban semmilyen garanciát nem vállal. Az aktuális Vállalkozói kör, illetve az igénybevehető kedvezményes termékek, szolgáltatások Szolgáltató címen elérhető weboldalán tekinthetők meg. 4.2 Ügyfélnek a Magánflotta szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató című weboldalán regisztrálnia kell magát. A regisztráció akkor lesz sikeres, ha Ügyfél minden kötelező mezőt kitölt és elfogadja jelen ÁSZF-et. A regisztráció és a szolgáltatás igénybevétele az Ügyfelek számára díjmentes. 4.3 Ügyfél a regisztrálás során saját felelősségére adja meg adatait, amelyek a Magánflotta adatbázisában azonnal rögzítésre kerülnek és Ügyfél rögzített státuszba kerül. Ezután Szolgáltató az Ügyfél által a regisztráció során megadott címre egy automatikusan generált regisztrációs levelet küld, amely levélben megadott linken keresztül Ügyfélnek 7 naptári napon belül aktiválnia kell regisztrációját. Miután Ügyfél aktiválta a regisztrációját, státusza a rendszerben regisztrált -ra változik. 4.4 Ügyfél akkor válik jogosulttá a Magánflotta szolgáltatás igénybevételére, amikor Szolgáltató Ügyfél státuszát az adatbázisban aktív státuszba állítja. Oldal: 3 / 8

4 4.5 Ügyfél tudomásul veszi, hogy egy magánszemély, vagy gazdasági társaság egyidejűleg egy regisztrációval rendelkezhet, melyen belül magánszemély esetében maximum 3db, gazdasági társaság esetében maximum 5 db autó szolgáltatásba való bevonására van lehetősége. A Magánflotta rendszerbe minden egyes gépkocsit külön kell rögzíteni. Minden ügyfél csak azt az autót rögzítheti a rendszerbe, amelyik az autó okmánya (forgalmi engedély) szerint a tulajdonában vagy üzemeltetésében van. 4.6 Ügyfél a sikeres regisztrációt követően Szolgáltatótól az autóhoz ügyfélkártyát kap, mellyel Vállalkozónál igazolja a Magánflotta szolgáltatás igénybevételére való jogosultságát. Az ügyfélkártya a szolgáltatásba való belépéskor, az esetleges lejárati idő elérésekori csere esetén, továbbá évente egyszeri gépkocsi csere alkalmával ingyenes, minden további esetben (különös tekintettel a kártya elvesztésére, rongálódásra vagy egy éven belül egynél többszöri gépkocsi cserére) a kártya előállítási és postázási költségét Ügyfélnek meg kell fizetnie. A kártyacsere díja 700,- HUF/kártya. 4.7 Ügyfél a regisztráció során egy ügyfélkódot kap Szolgáltatótól és jelszót választ magának. Az ügyfélkód az ügyfél azonosítására és a Magánflotta internetes rendszerébe történő belépésre szolgál. Ha ügyfél ügyfélkódjával vagy jelszavával kapcsolatos visszaélést tapasztal azt köteles azonnal jelezni Szolgáltató címén. Az ügyfélkóddal vagy jelszóval történő visszaélésért Szolgáltató csak abban az esetben felelős, ha ezen jogellenes magatartás Szolgáltatónak róható fel. 4.8 Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban panasz és észrevétel fogalmazható meg. Panasznak minősül a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a Szolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza. Észrevételnek minősül a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő minden olyan észrevétel, amely adott jogszabályi és szerződési feltételek között nem kifogásolható, azonban a Szolgáltató szolgáltatási színvonalának emelkedéséhez vezethet. Szolgáltató a bejelentéseket írásban a címen illetve a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül fogadja. 5. A honlap használata 5.1 Az Ügyfél a Magánflotta honlapot csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfelet a Magánflotta honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy az Ügyfél a Magánflotta honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Az Ügyfél adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. 5.2 Az Ügyfél köteles a Magánflotta honlap használata során tisztességesen, büntetőjogi felelőssége teljes tudatában, mások jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával eljárni. 5.3 Az Ügyfél köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Így az Ügyfél különösen köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat,, valamint köteles tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. 5.4 Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Magánflotta honlap rendeltetésszerű használatát akadályozza. 5.5 Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Így Ügyfél különösen köteles tartózkodni: - a Magánflotta honlap működésének megzavarásától, akadályozásától, Oldal: 4 / 8

5 - olyan tevékenységektől, amely az Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul, - minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz, - minden olyan tevékenységtől, amely a Magánflotta honlap informatikai biztonságát veszélyezteti, - minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul. 6. Adatfeldolgozás, adatkezelés 6.1 Ügyfél a jelen ÁSZF regisztráció során történt elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató, illetve annak megbízottja, jelen esetben a 2nd Line Kft. kezelje. 6.2 Ügyfél hozzájárul, hogy Szolgáltató a jelen ÁSZF-fel összefüggésben tudomására jutott Ügyfél adatokat, információkat az adatok, információk rögzítése, feldolgozása céljából 2nd Line Kft.-nek továbbadja, aki ezeket az adatokat, információkat a mindenkor hatályos személyes adatok védelméről szóló törvény előírásai szerint kezeli. 6.3 Szolgáltató megbízásából 2nd Line Kft. a jelen jogviszony keretében feldolgozza és tárolja az Ügyfél azon adatait, melyeket Ügyfél a regisztráció során megadott, valamint egyéb olyan adatokat is, amelyek a jelen szerződéses jogviszony keretében jutottak a tudomására, és amelyek feldolgozásához és tárolásához Ügyfél kifejezetten hozzájárulását adja. 6.4 Szolgáltató a megszerzett és feldogozott adatokat kizárólag az Ügyfél azonosítása, illetve adatainak ellenőrzése, valamint a Magánflotta rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesítése, a rendszer folyamatos és hibátlan üzemeltetése céljából használhatja fel a törvényi korlátok figyelembevételével. Szolgáltató megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa mindazon adatok és információk bizalmas kezelését, melyeket közvetlenül az Ügyféltől, vagy az Ügyfél nevében eljáró személytől tudott meg, illetve amelyek a jelen szerződéses jogviszony keretében jutottak a tudomására, és amely adat, információ nyilvánosságra hozásához az Ügyfél a jelen ÁSZF alapján nem járult hozzá. A Szolgáltató ebben a tekintetben a személyes adatok védelméről szóló mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint jár el. 6.5 Ügyfél a jelen ÁSZF regisztráció során történő elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó, az Ügyfél által a Magánflotta szolgáltatás keretein belül igénybevett szolgáltatásokról, termékvásárlásokról készült számlát illetve annak másolatát, Szolgáltatónak átadja, illetve Szolgáltató azt elektronikus úton megtekinthesse. Oldal: 5 / 8

6 7. Felelősség 7.1 Szolgáltató az Ügyfél felé a jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogcímen az Ügyfél által érvényesítendő igény esetén csak annyiban felel, amennyiben a kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozta, illetve amennyiben a kár Szolgáltatónak felróható ok miatt állt elő, és az Ügyfél testi épségében, vagy egészségében sérelmet okoz. 7.2 A 7.1 pontban megjelölt eseteken túl Szolgáltató az Internet portál rendelkezésre állásáért nem vállal szavatosságot, garanciát vagy egyéb felelősséget. 7.3 Szolgáltató nem felel az Ügyfél és a Vállalkozó között létrejött jogviszonyból eredő semminemű szerződésszegésért, kártérítési igényért. 7.4 Szolgáltató jelen szerződéses jogviszony szerinti szolgáltatása a vele szerződéses viszonyban álló Vállalkozók termékeinek és/vagy szolgáltatásainak közvetítésére korlátozódik. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Vállalkozónál beszerzett termékek, szolgáltatások kizárólagosan a mindenkori Vállalkozótól erednek. A Vállalkozó teljesítéséért, magatartásáért Szolgáltató nem vállal semminemű kötelezettséget vagy felelősséget. 7.5 Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármely szerződéses jogviszony a Vállalkozó termékértékesítési, vagy szolgáltatásnyújtási tevékenysége során kizárólagosan a Vállalkozó és az Ügyfél között jön létre, ezen jogviszonynak az alanya, vagy résztvevője Szolgáltató semmilyen jogcímen nem lesz. Ezen szerződéses feltétel alapján Ügyfél tudomásul veszi, hogy Vállalkozó szerződéses kötelezettsége megszegése esetén (hibás teljesítés, késedelmes teljesítés, nem-teljesítés, a teljesítés ellehetetlenülése a Vállalkozónak felróható okból, stb.) Ügyfél bármiféle igényt kizárólag csak Vállalkozóval szemben támaszthat, Ügyfél a fenti igényt semmilyen jogcímen nem jogosult Szolgáltató felé továbbhárítani, vagy közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni. 7.6 Ügyfél tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a saját nevében és saját felelősségére értékesíti termékeit, nyújtja szolgáltatását Ügyfél számára. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel sem Vállalkozó sem Ügyfél esetleges szerződésszegéséért, bármilyen okból történő károkozásáért. 8. Szerződés időtartama 8.1 A szerződés a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett Szolgáltató és Ügyfél között, az Ügyfél sikeres regisztrációját követően jön létre. 8.2 Szolgáltató naprakész információt biztosít a partner Vállalkozók számára azokról az Ügyfelekről, akik igénybe vehetik a Magánflotta szolgáltatást. 9. Az ÁSZF módosítása, kiegészítése 9.1 Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására, kiegészítésére. 9.2 Az ÁSZF-nek a Szolgáltató által történő módosítása, kiegészítése hatályosnak és Ügyfél által jóváhagyottnak tekinthető, ha Szolgáltató a változtatásokat, kiegészítéseket a Magánflotta szolgáltatás honlapján (www.maganflotta.hu) közzétette. 9.3 A Vállalkozó és Szolgáltató közötti szerződéses feltételekben történt esetleges változások tekintetében Ügyfél tudomásul veszi, hogy azok tartalmáról, mindenkori állásáról a Szolgáltató weboldalán (www.maganflotta.hu) tájékozódhat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és az adott Vállalkozó közötti szerződés bármikor módosulhat, az esetleges és az Ügyfelet érintő változásokat a Szolgáltató a Vállalkozói szerződés módosítását követő 8 munkanapon belül vállalja közzétenni weboldalán. Ezen okra tekintettel az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fent említett szerződéses változásokra vonatkozó tájékoztatást megelőző 8 napos határidőn belül, a Oldal: 6 / 8

7 partner Vállalkozók szolgáltatási ajánlatai tekintetében esetlegesen már nem a hatályos feltételek szerepelnek Szolgáltató weboldalán (www.maganflotta.hu), és amely ok miatt a Szolgáltatóval szemben semminemű igénnyel nem jogosult fellépni. 10. Az ÁSZF megszűnése 10.1 A 8.3 pontban meghatározott eseten túl az ÁSZF megszűnhet a felek azonnali hatállyal való felmondása esetén Azonnali hatállyal mondhatják fel felek a jelen ÁSZF-et, amennyiben a másik fél az abból eredő valamely szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegi és azt felhívásra sem orvosolja. Az ÁSZF felhívás hiányában is felmondható, amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől az ÁSZF fenntartása már nem várható el Szolgáltató a fentieken túlmenően bármikor azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen ÁSZF-et, ha: - Ügyfél a 3.2 pontban megjelölt adatszolgáltatási, vagy változás-bejelentési kötelezettségének teljesítése során valótlan adatokat közöl, - Ügyfél a 3.7 pontban megjelölt jogellenes tevékenységet folytat, - Ügyfél a 3.8 pontban megjelölt, a Szolgáltató vagy valamely partner Vállalkozó jó hírnevét sértő, vagy veszélyeztető kijelentéseket tesz, vagy magatartást folytat, - Ügyfél a Szolgáltató üzleti érdekeit jelentősen sértő magatartást tanúsít ÁSZF felmondásának módja Ügyfél részéről a regisztráció törlése, Szolgáltató részéről az Ügyfél értesítése után a regisztráció törlése. Oldal: 7 / 8

8 11. Záró rendelkezések 11.1 Amennyiben a jelen ÁSZF egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti az ÁSZF egészét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és érvényesíthetők, helyette az adott érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a felek egyáltalán nem kötötték volna meg A jelen jogviszonyra az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF értelmezése tekintetében irányadóak továbbá a Szolgáltató illetve Vállalkozó weboldalain is megtekinthető leírások, a Magánflotta rendszerre vonatkozó egyéb magyarázatok, ismertetők Bármely jogvita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Ügyfél és Szolgáltató alávetik magukat pertárgy értékétől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Budapest, március 1. Oldal: 8 / 8

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Hatálybalépés napja: 2014.10.27. mobilvasarlas.cardnet.hu I. fejezet Általános szerződési feltételek ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MyRisk Magyarország Kft-vel a www.voltetorve.hu honlapon keresztül kötött szerződésekre

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MyRisk Magyarország Kft-vel a www.voltetorve.hu honlapon keresztül kötött szerződésekre ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MyRisk Magyarország Kft-vel a www.voltetorve.hu honlapon keresztül kötött szerződésekre 1. DEFINÍCIÓK a) Adatlap : jelenti a Szerződés megkötése során, a Honlapon megtalálható

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek az IKRON Kft. szolgáltatásaira vonatkozóan Hatályos: 2013. november 1. napjától Készítés dátuma: 2013. április 22. Utolsó módosítás: 2013. szeptember 27. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek MostSzámlázz.hu 1. A szolgáltató

Általános Szerződési Feltételek MostSzámlázz.hu 1. A szolgáltató Általános Szerződési Feltételek MostSzámlázz.hu 1. A szolgáltató Név: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.) Székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b. Képviselő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.gyakornok.com URL alatt elérhető weboldalon

Részletesebben

Hatályos: 2012.11.01.

Hatályos: 2012.11.01. Székhely: 1119 Budapest, Hadak útja 2. XIV./151. Cégjegyzékszám: 01-09-936866 Adószám: 22636838-2-42 Közösségi adószám: HU22636838 Számlaszám: OTP 11712004-29907494-00000000 Hatályos: 2012.11.01. 1.1.1.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos)

Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Általános Szolgáltatási Feltételek (Az új Ügyfeleink részére 2014. január 6-tól, a meglévő Ügyfeleink részére: 2014. január 21-től hatályos) Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1 Általános szerződési feltételek 1. Az Általános szerződési feltételek hatálya Jelen ÁSZF a www.teeapes.com címen elérhető honlap használatának szabályait határozza meg. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei

Az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság Általános Szerződési Feltételei A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák az Egészség-portál Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1184 Budapest, Ferenc utca 33. adószám: 23983542-2-43, cégjegyzékszám:

Részletesebben

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ITSecure Kft. HOSTED SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK H A T Á L Y B A L É P É S : 2 0 1 5. Á P R I L I S 1. K É S Z Ü L T : 2 0 0 9. F E B R U Á R 1. U T O L S Ó M Ó D O S Í T Á S : 2 0 1

Részletesebben

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM

Közzététel: 2012.03.05. Shell üzemanyagkártya ÁKM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1 1. A Szolgáltató Név: revisionsoft Kft. Székhely: 4400 Nyíregyháza Holló u. 53. 4/14. Képviselő neve: E-mail: Szalkay István ügyvezető info@revisionsoft.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból.

2.2.1. Biztosítja az internetes portálon keresztül történő rendelést a Vevő részére a rendszerében lévő választékból. A www.szazadik.hu honlap Felhasználási Szabályzata I. A FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT TÁRGYA 1.1. Jelen Felhasználási Szabályzat szabályozza a K & P 2005. Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1085 Budapest,

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Fogalom meghatározások

Fogalom meghatározások Általános üzletszabályzat mellékletei IV. rész ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A NYÚL ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NETB@NK SZOLGÁLTATÁSÁHOZ Fogalom meghatározások 24.sz. melléklet Bankszámla: a Nyúl és

Részletesebben

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban:

Pénzforgalmi jelzőszám: 10918001-00000005-33510025 Felfalusi Péter vezérigazgató Továbbiakban: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az INTRUM JUSTITIA Hitel Ügyintéző Szolgáltatás Kft., az INTRUM JUSTITIA Követeléskezelő Zrt. és az Opten Informatikai Kft. által üzemeltetett Company Tomograph (CT) szolgáltatás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd -

II. rész. Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. Fogalmak II. rész Általános Kártyahasználati Megállapodás -sztenderd - 1.1.1. Megállapodás: a Shell és Felhasználó között a Felhasználó által kitöltött és aláírt Megrendelőlap

Részletesebben

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között

FRANCHISE SZERZŐDÉS. (székhely:.., cg.:., adószám:, képv.:..) a továbbiakban: Egyéni Franchise Vállalkozás között FRANCHISE SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről SALVA Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Aradi utca 69/A., cg.:13-09-095485, adószám: 13082341-2-13, képv.:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bejárható Magyarország Program keretében létrehozott és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett digitális szabadidőtérkép (DSZT) egy olyan alkalmazás, mely tartalmazza

Részletesebben

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA BANKRÁCIÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1. Az Üzletszabályzatban használt jelentősebb fogalmak 1.1. Közvetítő: a Bankráció Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest,

Részletesebben

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő

Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő Az EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2007. november 5. napjával hatályba lépő INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A szolgáltató

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben