Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára"

Átírás

1 Általános Szerződési Feltételek az Artimus-Ház Kft által működtetett Magánflotta szolgáltatás ügyfelei számára Artimus-Ház Autó és Ingatlan Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Levelezési cím: 2093 Budajenő Pf.: 4 Számlavezető pénzintézet: K&H Bank Zrt Számlaszám: Adószám: Cégjegyzékszám: Cg Fogalmak: Szolgáltató: Ügyfél: Vállalkozó: Artimus-Ház Autó és Ingatlan Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság a Magánflotta szolgáltatás igénybevételére jogosult, az autó okmánya (forgalmi engedély) szerinti autótulajdonos vagy üzemeltető. azon gazdasági társaságok összessége, akik Artimus-Ház Kft Ügyfelei számára az autó üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatásokat biztosítják. A szolgáltatás: Artimus-Ház Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) legfeljebb 3 darab gépjárművel rendelkező magánszemélyek és legfeljebb 5 darab gépjárművel rendelkező vállalkozások (a továbbiakban: Ügyfelek) számára autóflotta szolgáltatást szervez Magánflotta néven, melynek keretében az Ügyfeleknek lehetőségük nyílik arra, hogy a Szolgáltatóval szerződésben álló Vállalkozóknál a Magánflotta szolgáltatás keretében kedvezményes vásárlási feltételekkel vegyenek igénybe szolgáltatásokat, vásároljanak termékeket. A termékek vásárlása, szolgáltatások igénybevétele közvetlenül a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló Vállalkozónál történik személyesen, a vállalkozó által meghatározott módon. A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információáramlást Szolgáltató, Ügyfél és Vállalkozó között egyszerű és biztonságos módon Internet kapcsolat támogatja. A Szolgáltató és Ügyfél között létrejött szerződéses jogviszonyra a jelen Általános Szerződési Feltételek és annak a 9. pont szerint közzétett mindenkori módosításai (a továbbiakban: ÁSZF) irányadóak. Az ÁSZF mellékletei annak részét képezik. 1. A szerződéses jogviszony tárgya Ügyfél a jelen ÁSZF-ben részletezett feltételek teljesülése esetén jogosult a Szolgáltató által üzemeltetett Magánflotta szolgáltatást igénybe venni és annak keretében a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló Vállalkozóknál a rendelkezésre álló fizetési módok mellett az adott Vállalkozó által kínált termékeket beszerezni és szolgáltatásokat igénybe venni. Oldal: 1 / 8

2 2. Szerződő felek Ügyfél és Szolgáltató, mint a jelen ÁSZF szerződő felei, jogilag egymástól független és pénzügyileg önálló személyek. Ügyfél és Szolgáltató között a regisztráció által létrejött, és a jelen ÁSZF-ben rögzített szerződéses jogviszonytól eltekintve nem jön létre semmilyen egyéb jogviszony. 3. Ügyfél kötelezettségei 3.1 Ügyfél kijelenti, hogy a jelen szerződéses jogviszony szerinti tevékenységét szabadon folytathatja, azt harmadik személlyel kötött szerződése nem korlátozza és nem zárja ki. Amennyiben Ügyfél természetes személy, úgy tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti jogait csak teljes mértékben cselekvőképes, nagykorú személyként gyakorolhatja. Ügyfél a jelen ÁSZF-ből eredő jogait szerződésszerűen gyakorolja, kötelezettségeit szerződésszerűen, a tőle általában elvárható gondossággal teljesíti. Ügyfél a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalmú polgári jogi jogviszonyból eredő, a Magánflotta rendszerben való részvételre irányuló tevékenysége tekintetében saját felelősségére jár el, önálló és független piaci szereplőnek tekintendő. 3.2 Ügyfél kijelenti, hogy a regisztráció során általa megadott adatok a valóságnak mindenben megfelelnek és pontosak, illetve semmilyen olyan tényt, információt, vagy adatot nem hallgatott el, amely a jelen ÁSZF Szolgáltató általi megkötését befolyásolhatta volna. Ügyfél vállalja, hogy a személyes vagy cégadataiban bekövetkezett esetleges változásokat, valamint a jelen szerződéses jogviszonnyal összefüggő egyéb lényeges adatokat, információkat, amelyek befolyásolhatják a jelen ÁSZF-ből eredő jogok gyakorlását és kötelezettségek teljesítését, haladéktalanul közli Szolgáltatóval annak érdekében, hogy Szolgáltató szerződéses kötelezettségeit Ügyfél felé határidőben és szerződésszerűen teljesíteni tudja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben fenti adataiban történő változást nem, vagy késedelmesen jelenti be Szolgáltatónak, úgy az ebből eredő mindennemű jogkövetkezmény őt terheli, így nem léphet fel Szolgáltatóval szemben, amennyiben az ezen ok miatt nem, vagy csak késedelmesen tudja valamely szerződéses kötelezettségét teljesíteni. Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató nem köteles az Ügyfél megváltozott adatainak felkutatására irányuló semmilyen lépést megtenni. Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató csak a legutoljára megadott adatai alapján tudja szerződéses kötelezettségét teljesíteni. 3.3 Ügyfél tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Magánflotta szolgáltatás igénybevételére jogosultakat a Magánflotta rendszerben, a partner Vállalkozókat érintő feltételrendszerekben illetve a partner Vállalkozók összetételében esetlegesen bekövetkező változásairól a Magánflotta weboldalán (www.maganflotta.hu) rendelkezésre bocsátott információkon keresztül tájékoztatja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Magánflotta rendszer által kiküldött írásos tájékoztatók, hírlevelek arra az e mail címre kerülnek kiküldésre, amelyet Ügyfél legutoljára megadott. 3.4 Ügyfél beleegyezését adja ahhoz, hogy Szolgáltató - a rendszer működtetéséhez szükséges mértékben - reklámcélú ajánlatokat, hirdetéseket vele üzenet útján közöljön. Amennyiben Ügyfél ezt írásban kifogásolja, úgy Szolgáltató a továbbiakban nem jogosult az Ügyfelet ilyen tartalmú közleményekkel megkeresni, amely tilalom alól kivételt képez a Szolgáltató rendezvényein történő közlés. 3.5 Ügyfél nem jogosult a jelen szerződéses jogviszonyából eredő jogait és kötelezettségeit - a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben meghatározott jogutódlás kivételével - harmadik személy részére átengedni, vagy bármely más módon átruházni. 3.6 Az Ügyfél az alábbiak figyelembe vételével - a jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a jelen ÁSZF-et, vagy az abból eredő egyes jogait és kötelezettségeit harmadik személy részére átengedje, vagy egyéb módon átruházza. A Szolgáltató szerződéses jogutódlás esetén köteles ezen tényt legalább a jogutódlás létrejöttét megelőző 30 napon belül weboldalán Oldal: 2 / 8

3 (www.maganflotta.hu) közzétenni. Amennyiben ezen jogutódlás közzétételétől számított 15 napon belül Ügyfél írásban jelzi a Szolgáltató felé, hogy a jogutóddal nem kíván szerződéses kapcsolatban állni, úgy a felek közötti jogviszony a jogutódlás létrejöttét megelőző nappal megszűnik, és Szolgáltató ezen Ügyfél adatait már nem közölheti a jogutóddal. 3.7 Ügyfél nem jogosult a Szolgáltató, vagy a Szolgáltató Vállalkozó partnere által használt, a vállalkozás azonosítására alkalmas, vagy piaci megjelenésére használt eszközök, marketing elemek - különös tekintettel a védjegyek, termékmegjelölések, ábrák, képek, szimbólumok - használatára, kivéve amennyiben ehhez az érintett előzetesen hozzájárult. Ezen kötelezettség megszegése esetén - az egyéb jogszerű igények érvényesítése mellett - Szolgáltató jogosult a jelen szerződéses jogviszony azonnali hatályú felmondására. 3.8 Ügyfélnek tilos valótlan tény állításával vagy híresztelésével, illetőleg valós tény hamis színben történő feltüntetésével Szolgáltató jó hírnevét sérteni, vagy veszélyeztetni. 3.9 A jó hírnév megsértésének vagy veszélyeztetésének minősül különösen: - Vállalkozót vagy Szolgáltatót, annak működését, piaci szerepét lekicsinylő, üzleti és szakmai megbízhatóságát kétségbe vonó kijelentés, - olyan tény állítása, amely nem, vagy csak a másik fél jelentős és méltánytalan érdeksérelme árán ellenőrizhető, - másik Ügyfélre, Vállalkozóra, vagy Szolgáltatóra vonatkozó olyan adat, vagy információ híresztelése, amely alkalmas lehet a másik Ügyfél, az adott Vállalkozó, vagy a Szolgáltató bizalmának megingatására Ügyfélnek tilos üzleti titkot tisztességtelen módon megszerezni, felhasználni, vagy az érintett hozzájárulása nélkül nyilvánosságra hozni. Üzleti titoknak minősül minden olyan, a Szolgáltató tevékenységéhez, érdekköréhez kapcsolódó adat, információ, tény, vagy megoldás, amelynek titokban maradásához az érintettnek érdeke fűződik. 4. A Magánflotta szolgáltatás igénybevétele 4.1 Szolgáltató az autóüzemeltetéssel összefüggő területeken működő Vállalkozókkal szerződést kötött, amely szerződések az Ügyfelek számára lehetőséget adnak arra, hogy ezeknél a Vállalkozóknál kedvezményesen termékeket vásároljanak, illetőleg szolgáltatásokat vegyenek igénybe. A kedvezmények csak Magyarország területén vehetők igénybe. A kedvezmények kizárólag a megrendelt termék vagy szolgáltatás kifizetése alkalmával érvényesíthetők, utólag nem vehetők igénybe. A Szolgáltató törekszik a Vállalkozók körét mindinkább kibővíteni illetve a Vállalkozók összetételét megőrizni, ennek tekintetében azonban semmilyen garanciát nem vállal. Az aktuális Vállalkozói kör, illetve az igénybevehető kedvezményes termékek, szolgáltatások Szolgáltató címen elérhető weboldalán tekinthetők meg. 4.2 Ügyfélnek a Magánflotta szolgáltatás igénybevételéhez a Szolgáltató című weboldalán regisztrálnia kell magát. A regisztráció akkor lesz sikeres, ha Ügyfél minden kötelező mezőt kitölt és elfogadja jelen ÁSZF-et. A regisztráció és a szolgáltatás igénybevétele az Ügyfelek számára díjmentes. 4.3 Ügyfél a regisztrálás során saját felelősségére adja meg adatait, amelyek a Magánflotta adatbázisában azonnal rögzítésre kerülnek és Ügyfél rögzített státuszba kerül. Ezután Szolgáltató az Ügyfél által a regisztráció során megadott címre egy automatikusan generált regisztrációs levelet küld, amely levélben megadott linken keresztül Ügyfélnek 7 naptári napon belül aktiválnia kell regisztrációját. Miután Ügyfél aktiválta a regisztrációját, státusza a rendszerben regisztrált -ra változik. 4.4 Ügyfél akkor válik jogosulttá a Magánflotta szolgáltatás igénybevételére, amikor Szolgáltató Ügyfél státuszát az adatbázisban aktív státuszba állítja. Oldal: 3 / 8

4 4.5 Ügyfél tudomásul veszi, hogy egy magánszemély, vagy gazdasági társaság egyidejűleg egy regisztrációval rendelkezhet, melyen belül magánszemély esetében maximum 3db, gazdasági társaság esetében maximum 5 db autó szolgáltatásba való bevonására van lehetősége. A Magánflotta rendszerbe minden egyes gépkocsit külön kell rögzíteni. Minden ügyfél csak azt az autót rögzítheti a rendszerbe, amelyik az autó okmánya (forgalmi engedély) szerint a tulajdonában vagy üzemeltetésében van. 4.6 Ügyfél a sikeres regisztrációt követően Szolgáltatótól az autóhoz ügyfélkártyát kap, mellyel Vállalkozónál igazolja a Magánflotta szolgáltatás igénybevételére való jogosultságát. Az ügyfélkártya a szolgáltatásba való belépéskor, az esetleges lejárati idő elérésekori csere esetén, továbbá évente egyszeri gépkocsi csere alkalmával ingyenes, minden további esetben (különös tekintettel a kártya elvesztésére, rongálódásra vagy egy éven belül egynél többszöri gépkocsi cserére) a kártya előállítási és postázási költségét Ügyfélnek meg kell fizetnie. A kártyacsere díja 700,- HUF/kártya. 4.7 Ügyfél a regisztráció során egy ügyfélkódot kap Szolgáltatótól és jelszót választ magának. Az ügyfélkód az ügyfél azonosítására és a Magánflotta internetes rendszerébe történő belépésre szolgál. Ha ügyfél ügyfélkódjával vagy jelszavával kapcsolatos visszaélést tapasztal azt köteles azonnal jelezni Szolgáltató címén. Az ügyfélkóddal vagy jelszóval történő visszaélésért Szolgáltató csak abban az esetben felelős, ha ezen jogellenes magatartás Szolgáltatónak róható fel. 4.8 Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban panasz és észrevétel fogalmazható meg. Panasznak minősül a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a Szolgáltató eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényét megfogalmazza. Észrevételnek minősül a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban felmerülő minden olyan észrevétel, amely adott jogszabályi és szerződési feltételek között nem kifogásolható, azonban a Szolgáltató szolgáltatási színvonalának emelkedéséhez vezethet. Szolgáltató a bejelentéseket írásban a címen illetve a weboldal kapcsolatfelvételi űrlapján keresztül fogadja. 5. A honlap használata 5.1 Az Ügyfél a Magánflotta honlapot csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Ügyfelet a Magánflotta honlap használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy az Ügyfél a Magánflotta honlap használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Az Ügyfél adatait csak saját felelősségére hozhatja nyilvánosságra, teheti mások számára hozzáférhetővé. 5.2 Az Ügyfél köteles a Magánflotta honlap használata során tisztességesen, büntetőjogi felelőssége teljes tudatában, mások jogainak és érdekeinek tiszteletben tartásával eljárni. 5.3 Az Ügyfél köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Így az Ügyfél különösen köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat,, valamint köteles tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. 5.4 Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Magánflotta honlap rendeltetésszerű használatát akadályozza. 5.5 Ügyfél köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Így Ügyfél különösen köteles tartózkodni: - a Magánflotta honlap működésének megzavarásától, akadályozásától, Oldal: 4 / 8

5 - olyan tevékenységektől, amely az Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul, - minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz, - minden olyan tevékenységtől, amely a Magánflotta honlap informatikai biztonságát veszélyezteti, - minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul. 6. Adatfeldolgozás, adatkezelés 6.1 Ügyfél a jelen ÁSZF regisztráció során történt elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait a Szolgáltató, illetve annak megbízottja, jelen esetben a 2nd Line Kft. kezelje. 6.2 Ügyfél hozzájárul, hogy Szolgáltató a jelen ÁSZF-fel összefüggésben tudomására jutott Ügyfél adatokat, információkat az adatok, információk rögzítése, feldolgozása céljából 2nd Line Kft.-nek továbbadja, aki ezeket az adatokat, információkat a mindenkor hatályos személyes adatok védelméről szóló törvény előírásai szerint kezeli. 6.3 Szolgáltató megbízásából 2nd Line Kft. a jelen jogviszony keretében feldolgozza és tárolja az Ügyfél azon adatait, melyeket Ügyfél a regisztráció során megadott, valamint egyéb olyan adatokat is, amelyek a jelen szerződéses jogviszony keretében jutottak a tudomására, és amelyek feldolgozásához és tárolásához Ügyfél kifejezetten hozzájárulását adja. 6.4 Szolgáltató a megszerzett és feldogozott adatokat kizárólag az Ügyfél azonosítása, illetve adatainak ellenőrzése, valamint a Magánflotta rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások teljesítése, a rendszer folyamatos és hibátlan üzemeltetése céljából használhatja fel a törvényi korlátok figyelembevételével. Szolgáltató megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy biztosítsa mindazon adatok és információk bizalmas kezelését, melyeket közvetlenül az Ügyféltől, vagy az Ügyfél nevében eljáró személytől tudott meg, illetve amelyek a jelen szerződéses jogviszony keretében jutottak a tudomására, és amely adat, információ nyilvánosságra hozásához az Ügyfél a jelen ÁSZF alapján nem járult hozzá. A Szolgáltató ebben a tekintetben a személyes adatok védelméről szóló mindenkori jogszabályi rendelkezések szerint jár el. 6.5 Ügyfél a jelen ÁSZF regisztráció során történő elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó, az Ügyfél által a Magánflotta szolgáltatás keretein belül igénybevett szolgáltatásokról, termékvásárlásokról készült számlát illetve annak másolatát, Szolgáltatónak átadja, illetve Szolgáltató azt elektronikus úton megtekinthesse. Oldal: 5 / 8

6 7. Felelősség 7.1 Szolgáltató az Ügyfél felé a jelen szerződéses jogviszonyból eredő bármely jogcímen az Ügyfél által érvényesítendő igény esetén csak annyiban felel, amennyiben a kárt szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okozta, illetve amennyiben a kár Szolgáltatónak felróható ok miatt állt elő, és az Ügyfél testi épségében, vagy egészségében sérelmet okoz. 7.2 A 7.1 pontban megjelölt eseteken túl Szolgáltató az Internet portál rendelkezésre állásáért nem vállal szavatosságot, garanciát vagy egyéb felelősséget. 7.3 Szolgáltató nem felel az Ügyfél és a Vállalkozó között létrejött jogviszonyból eredő semminemű szerződésszegésért, kártérítési igényért. 7.4 Szolgáltató jelen szerződéses jogviszony szerinti szolgáltatása a vele szerződéses viszonyban álló Vállalkozók termékeinek és/vagy szolgáltatásainak közvetítésére korlátozódik. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Vállalkozónál beszerzett termékek, szolgáltatások kizárólagosan a mindenkori Vállalkozótól erednek. A Vállalkozó teljesítéséért, magatartásáért Szolgáltató nem vállal semminemű kötelezettséget vagy felelősséget. 7.5 Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármely szerződéses jogviszony a Vállalkozó termékértékesítési, vagy szolgáltatásnyújtási tevékenysége során kizárólagosan a Vállalkozó és az Ügyfél között jön létre, ezen jogviszonynak az alanya, vagy résztvevője Szolgáltató semmilyen jogcímen nem lesz. Ezen szerződéses feltétel alapján Ügyfél tudomásul veszi, hogy Vállalkozó szerződéses kötelezettsége megszegése esetén (hibás teljesítés, késedelmes teljesítés, nem-teljesítés, a teljesítés ellehetetlenülése a Vállalkozónak felróható okból, stb.) Ügyfél bármiféle igényt kizárólag csak Vállalkozóval szemben támaszthat, Ügyfél a fenti igényt semmilyen jogcímen nem jogosult Szolgáltató felé továbbhárítani, vagy közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesíteni. 7.6 Ügyfél tudomásul veszi, hogy Vállalkozó a saját nevében és saját felelősségére értékesíti termékeit, nyújtja szolgáltatását Ügyfél számára. Szolgáltató semmilyen körülmények között nem felel sem Vállalkozó sem Ügyfél esetleges szerződésszegéséért, bármilyen okból történő károkozásáért. 8. Szerződés időtartama 8.1 A szerződés a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek mellett Szolgáltató és Ügyfél között, az Ügyfél sikeres regisztrációját követően jön létre. 8.2 Szolgáltató naprakész információt biztosít a partner Vállalkozók számára azokról az Ügyfelekről, akik igénybe vehetik a Magánflotta szolgáltatást. 9. Az ÁSZF módosítása, kiegészítése 9.1 Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására, kiegészítésére. 9.2 Az ÁSZF-nek a Szolgáltató által történő módosítása, kiegészítése hatályosnak és Ügyfél által jóváhagyottnak tekinthető, ha Szolgáltató a változtatásokat, kiegészítéseket a Magánflotta szolgáltatás honlapján (www.maganflotta.hu) közzétette. 9.3 A Vállalkozó és Szolgáltató közötti szerződéses feltételekben történt esetleges változások tekintetében Ügyfél tudomásul veszi, hogy azok tartalmáról, mindenkori állásáról a Szolgáltató weboldalán (www.maganflotta.hu) tájékozódhat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató és az adott Vállalkozó közötti szerződés bármikor módosulhat, az esetleges és az Ügyfelet érintő változásokat a Szolgáltató a Vállalkozói szerződés módosítását követő 8 munkanapon belül vállalja közzétenni weboldalán. Ezen okra tekintettel az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a fent említett szerződéses változásokra vonatkozó tájékoztatást megelőző 8 napos határidőn belül, a Oldal: 6 / 8

7 partner Vállalkozók szolgáltatási ajánlatai tekintetében esetlegesen már nem a hatályos feltételek szerepelnek Szolgáltató weboldalán (www.maganflotta.hu), és amely ok miatt a Szolgáltatóval szemben semminemű igénnyel nem jogosult fellépni. 10. Az ÁSZF megszűnése 10.1 A 8.3 pontban meghatározott eseten túl az ÁSZF megszűnhet a felek azonnali hatállyal való felmondása esetén Azonnali hatállyal mondhatják fel felek a jelen ÁSZF-et, amennyiben a másik fél az abból eredő valamely szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegi és azt felhívásra sem orvosolja. Az ÁSZF felhívás hiányában is felmondható, amennyiben a szerződésszegés olyan súlyos, hogy a másik féltől az ÁSZF fenntartása már nem várható el Szolgáltató a fentieken túlmenően bármikor azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen ÁSZF-et, ha: - Ügyfél a 3.2 pontban megjelölt adatszolgáltatási, vagy változás-bejelentési kötelezettségének teljesítése során valótlan adatokat közöl, - Ügyfél a 3.7 pontban megjelölt jogellenes tevékenységet folytat, - Ügyfél a 3.8 pontban megjelölt, a Szolgáltató vagy valamely partner Vállalkozó jó hírnevét sértő, vagy veszélyeztető kijelentéseket tesz, vagy magatartást folytat, - Ügyfél a Szolgáltató üzleti érdekeit jelentősen sértő magatartást tanúsít ÁSZF felmondásának módja Ügyfél részéről a regisztráció törlése, Szolgáltató részéről az Ügyfél értesítése után a regisztráció törlése. Oldal: 7 / 8

8 11. Záró rendelkezések 11.1 Amennyiben a jelen ÁSZF egyes kikötései érvénytelenek, vagy érvénytelennek minősülnének, ezen érvénytelenség nem érinti az ÁSZF egészét. Az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett rendelkezései érvényben maradnak és érvényesíthetők, helyette az adott érvénytelen rendelkezéshez legközelebb álló hatályos, a felek közötti jogviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni kivéve, ha az érvénytelen vagy annak minősített rendelkezések nélkül a szerződést a felek egyáltalán nem kötötték volna meg A jelen jogviszonyra az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, illetve az elektronikus kereskedelemről szóló évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Az ÁSZF értelmezése tekintetében irányadóak továbbá a Szolgáltató illetve Vállalkozó weboldalain is megtekinthető leírások, a Magánflotta rendszerre vonatkozó egyéb magyarázatok, ismertetők Bármely jogvita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, Ügyfél és Szolgáltató alávetik magukat pertárgy értékétől függően - a Pesti Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. Budapest, március 1. Oldal: 8 / 8

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar.

Vízöntő Gyógyszertár 2085 Pilisvörösvár Fő u. 69/a Vízöntő Patika Kft. 2085 Pilisvörösvár Klapka u. 30. www.vizontogyogyszertar. VÍZÖNTŐ GYÓGYSZERTÁR HŰSÉGPROGRAM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalom 1. A működési szabályzat érvényessége... 2 2. Általános feltételek, belépés... 3 3. A Regisztráció igénylése, adattartalma... 3 4. A Törzsvásárló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Mainport Kft. vel kötött oktatási szerződésekre vonatkozóan 2014 1. Szerződési feltételek hatálya A Mainport Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Felhasználói Megállapodás

Felhasználói Megállapodás Felhasználói Megállapodás Mely létrejött egyrészről az SME Marketplace Kft. (cégjegyzék szám: 13 09 173668, vezetve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által, adószám: 25121168 2 13, bankszámlaszám:

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A Maschinenring Magyarország Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) szabályozza a Maschinenring Magyarország Kft. (Székhely: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Regisztrálj és nyerj nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Plazmaszolgálat

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Felhasználói tájékoztató. a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz

Felhasználói tájékoztató. a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz Felhasználói tájékoztató a BKK jegyértékesítő automatán keresztül történő számlaigényléshez kapcsolódó regisztrációs folyamathoz 1 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések... 3 A tájékoztató célja...

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta.

A nyereményjátékban a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra: Összesen 5 nyertest sorsolunk a játékban regisztrálók között havonta. Részvételi feltételek Keresd a párját applikáció A nyereményjáték szervezője a Mercur Rent a Car Kft. (Cím: 2220 Vecsés, Hertz u 2. Adószám: 12027222-2- 13. nyilvántartási szám NAIH-86525/2015. továbbiakban,

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat

Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. www.asa-hu.hu adatkezelés, adatvédelem, weboldal v2 07. 11. 2013 1.

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS

E-ÚTDÍJ ÁSZF. 1/8 oldal FIGYELMEZTETÉS FIGYELMEZTETÉS A jelen dokumentum az e-útdíj adatszolgáltatás előfizetői szolgáltatási szabályzatnak a lábjegyzetben megjelölt időpont szerint hatályos rendelkezéseit tartalmazza. A mindenkor hatályos

Részletesebben

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI IBUSZ TÖRZSUTAS PROGRAM ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Az IBUSZ Utazási Irodák Kft. (a továbbiakban: IBUSZ, székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.; Cg. 01-09-266780; engedélyszám: U-R 00967/1999/1999)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

I/2. A felhasználó Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi.

I/2. A felhasználó Felhasználó minden olyan személy, aki a weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Felhasználási és adatkezelési nyilatkozat I. Általános rendelkezések I/1. Az Üzemeltető személye Jelen weboldalt a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út

Részletesebben

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek

CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA. Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. PANNÓNIA Alkuszi Tevékenységet Végző Természetes Személyek Szakmai Felelősségbiztosításának Különös Feltételei Ügyféltájékoztató és biztosítási szerződési

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. oldal A interneten keresztül használható üzleti szoftvereivel kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26.

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek Az LXO.HU Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Feltételek) a Szűcs Gábor E.V. (székhely: 6640 Csongrád, Thököly Imre utca 13., adószáma: 67105827

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Az Online Management Kft. online számlázó programjával kapcsolatos adatkezelési tájékoztató Jelen adatvédelmi tájékoztató az Online Management Kft. (székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 26; Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS

AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS AUTO SECURIT Zrt. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT PARKOLÁS ÉS E-MATRICA VÁSÁRLÁS I. FEJEZET A SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT ALAPFOGALMAI 1.1 Alapfogalmak 1.1.1 Szolgáltatás A Szolgáltató, mint a 356/2012. (XII.13.)

Részletesebben

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF)

Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) Symbiont.hu Általános Szerződési Féltetlek (ÁSzF) 1. Definíciók 1.1. Szolgáltató Szolgáltató neve: Gemstone Media Kft. Székhelye: 3561 Felsőzsolca, Rétföld u. 39. Cégjegyzékszám: 05-09-022994 Adószáma:

Részletesebben

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft.

többes ügynök, függő biztosításközvetítő NAK Biztosításközvetítő Kft. Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K Az ÁSZF szabályozza a (a továbbiakban: Szolgáltató) mint biztosításközvetítő többes ügynök, mint Szolgáltató által üzemeltetett http://biztositasok.nak.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására...

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK szerver, webtárhely és kapcsolódó szolgáltatások nyújtására... 1. Definíciók: Szolgáltató: Zedality Kft., 6000 Kecskemét, Mészáros Lázár tér 1., adószáma: 12552580 2 03,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A BORSODHÁZ Stúdió ingatlanunk.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3508 Miskolc, Tábortűz utca 3., cégjegyzékszáma: 05-09-027822, adószáma: 25180604-2-05, számlaszáma:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei: Név: Ferrum Royal Kft (Képviselője: Katona Balázs, ügyvezető) Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Mártírok útja 110. Adószám: 24161769-2-11

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata

A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata A Plazmaszolgálat Korlátolt Felelősségű Társaság Nyerj mozijegyet alkalmassági vizsgálatoddal a fehérvári Plazma Ponton nyereményjáték szabályzata I. A nyereményjáték részvételi feltételei A nyereményjáték

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek PixelHosting.eu (Berkeczi Imre E.V., ) mint Szolgáltató vagy Bérbeadó az alábbiak szerint határozza meg az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételét: 1. A szerződés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója

A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. Webáruház Felkészítő Csomag rövidített adatvédelmi tájékoztatója A Gál Péter Márk E.V. (székhely: 6000 Kecskemét, Magyar utca 27-31 2. em. 14., nyilvántartásiszám: 33259483, adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT TIPS Table for you éttermi foglalást biztosító szolgáltatás használatáról. Az Adatvédelmi szabályzat 1. A TIPS Table for you applikációt (az Applikáció vagy TIPS ) letöltő, használó

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tulajdonos, üzemeltető: cégnév: szélhely: 1097 Budapest, Óbester u. 13. 4. em. 16. cégjegyzékszám: 01-09-994949 adószám: 24193146-2-43 képviseletre jogosult: Csanda Viktor

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától)

Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) Általános Szerződési Feltételek (Hatály: 2014. december 9. napjától) A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) határozzák meg a Kedvezhetek.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Az Ektv. által előírt 4. -ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az alábbiakban találja.

Az Ektv. által előírt 4. -ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat az alábbiakban találja. ÁSZF ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vásárlóink Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK H. MELLÉKLET A DIGI Online szolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK I. A DIGI Online szolgáltatás meghatározása... 2 II. A technikai feltételek... 2 1. A DIGI Online eléréséhez használható

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazza a Szolgáltatótól megvásárolható Szolgáltatásokkal összefüggő megrendelések

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben