Megélednek-e e ezek a tetemek?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megélednek-e e ezek a tetemek?"

Átírás

1 A Nagykőrösi Református Egyházközség Pünkösdi Hírlevele XV. évfolyam, IV. szám; május Textus: Ezékiel 37,1-10 Megélednek-e e ezek a tetemek? A felolvasott Ige nyomán fölöttébb ellentétes érzések viaskodnak az ember lelkében: ez az Ige egyaránt lesújt és felemel, elszomorít és megvigasztal. És azt hiszem, a pünkösdnek éppen ez a Jellege: az ünnep szégyenít meg a legjobban és az ünnep támaszt legnagyobb reménységet bennünk. Itt latjuk meg leginkább azt a szomorú tényt, hogy milyennek kellene lennünk és milyenek vagyunk, de azt a vigasztaló ígéretet is, hogy mivé lehetünk a Szent Lélek által! Erről szeretnék most beszélni, a pünkösdi Lélek lesújtó és felemelő munkájáról, de előre hadd mondjam meg: Isten Lelke csak akkor emel fel, ha előbb lesújtott, csak azt vigasztalja meg, akit előbb megszomorított, csak azt biztatja megújult reménységgel, akit előbb megszégyenített! Istennél olcsó vigasztalás nincsen. Ha valahol, akkor itt érvényes az, hogy boldogok, akik sírnak, mert ök. - csak ök. - vigasztaltatnak meg! Bár mi is most így kapnánk a Szent Lélek vigasztalását: igazán meg- szomorodva, nagyon mélyre lealázkodva! Erre a megszomorodásra és megalázkodásra meg is van minden okunk. A próféta elé szomorú látvány tárul. Csatateret lát, amelyen az elesettek megszáradt holttestei hevernek szerteszéjjel. Csak a csontok voltak már meg, azok sem egymással hajdani összefüggésben, hanem szétszóródva, megfehéredve a tűző keleti napon. Sehol egy szikrája az életnek' Szinte hallatszik a halál csendje. Ezzel a szomorú képpel fejezi ki a próféta Izráel népét a babiloni fogságban. Ilyen kivetett, szétszórt, elszáradt, szomorú állapotban tengődött ott a nép az idegenben, messze hazájától, az élet megújulásának, az újra meg-éledésnek minden reménye kizártnak látszott, ha csak valami csoda nem történik! De hát mi közünk nekünk ehhez a régi-régi látomáshoz? Az, hogy a halálnak ez a mozdulatlansága és reménytelensége - sajnos - egyáltalán nincs messze tőlünk. Én magam is sokszor úgy látom a mi egyházunk életét, meg a gyülekezetünk életét, meg a magam életét is, de a tiéteket is, mint ahogyan Ezékiel látta Izráel házát abban a szomorú völgyben! Néha nagyon hangosan szól a lelkemben Isten Igéjének a figyelmeztetése: Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy'" És amikor a magunk gyülekezeti és egyéni hitéletét ahhoz hasonlítom, amit Ezékiel látott: azt ne higgyétek, hogy ez igazságtalan túlzás, vagy csak afféle szónoki kifejezés, nagyot-mondás! Nem! Halálosan komolyan mondom! Mert így látom! Hadd világítsam meg néhány példával:

2 2012. május Akkor látjuk, mennyire halottak vagyunk, ha meggondoljuk, hogy milyennek kellene lennünk. Annak az első pünkösdnek az egyik legnagyobb csodája az volt, hogy a legkülönbözőbb emberek teljesen és tökéletesen megértették egymást. Valahogy olyan nyelven szóltak az apostolok, a Krisztus követői, hogy tizenkét különböző országból össze- sereglett minden rendű és rangú emberek a maguk nyelvén hallották őket szólni. Az egyház olyan alakulattá lett ebben a világban, ahol végre nem volt többé különbség egyik ember meg a másik között, ahol végre leomlott a válaszfai egyik nép meg a másik nép között, ahol végre egymásra talált az emberi társadalomnak az egyik rétege, meg a másik. Az egyház végre az a hely lett a földön, ahol a szeretetben összeforrva egy közös test tagjaiként élhetnek együtt zsidó meg görög, az úr meg a rabszolga, a férfi meg a nő. Ilyen volt, ilyennek kellene lennie az egyháznak. És óh, de nagy szükség lenne ma az ilyen egyházra! De nagyon kellene ma egy olyan igazán élő krisztusi közösség, amelyik a kétfelé, meg a százfelé szakadt világ ellentétei között is fenntartaná az egységet, amelyiknek a tagjai az elkeseredett faji, osztály és politikai szakadékok fölött is hidat építenek, ellenségeket békítene össze, amelyikben megvalósulva látná a világ az igazi testvériséget. Igen: nagyon kellene az ilyen egyház. De nincs ilyen egyház! Hanem csak olyan, amelyik maga is megosztottságban szenved. Nemhogy a világ ellentétes erőit hozná egységbe, békítené meg, hanem még a maga testében is olyan szakadások, ellentétek, meghasonlások, villongások vannak, hogy például az egyik fajta egyház tagjai a másik fajta egyház papjai kezéből még a Krisztus megtöretett testét sem tudják elfogadni. Képzelhetitek akkor, milyen ereje és milyen hitele lehet az ilyen megosztott egyház bizonyságtételének a világ előtt! Sőt, még ugyan-azon a felekezeten belül is hányféle irány, hányféle nézet, vélemény, törekvés, klikk van, és egyik sem képes megérteni a másikat. Múltkor halottam valakiről, hogy nem akart úrvacsorát venni, mert olyan lelkész osztotta, akivel az illető nem tudta vállalni a lelki közösséget. Hányszor megtörténik, hogy református hívő emberek együtt vannak és képtelenek együtt imádkozni, mert annyira nincs lelki közösségük egymással. Mi ez, mondjátok meg? Nem a halál jele? Túlzás-e ha azt mondjuk, hogy halott a közösség az egyházban, a gyülekezetben, halott a közösség De hadd mondjak egy másik példát is. Mindnyájan tudjuk, mi a misszió. Az egyháznak az élettevékenysége, amellyel kívül valóknak is hirdeti a Krisztus evangéliumát, és amelynek eredménye az, hogy terjed a földön az Isten országa, kiterebélyesedik, mint a mustármag, áthatja a világot, mint a kovász a tésztát. Az első keresztyén egyház a szó legszorosabb értelmében véve missziói egyház volt, azaz missziót végző egyház volt, a maga életéve! És szavával úgy hirdette a Krisztust, hogy a kivülvalók közül egyre többen csatlakoztak hozzá, állandóan növekedett, szaporodott, nőtt a hívők serege újabb és újabb megtérőkkel. Ilyennek kellene lennie az egyháznak ma is. Különösen, ha meggondoljuk, hogy a világ Összes nagy vallásai megújuló missziói öntudatra ébredtek. A buddhizmus, hinduizmus és az iszlám, mint egy-egy álmából ébredő óriás, Ázsiában és Afrikában nyújtózkodik, és máris tervszerűen készülődik egy hatalmas európai és amerikai missziói tevékenységre. A Krisztus egyházában pedig még a régi missziói láz is ellanyhul ahelyett, hogy krisztianizálná a világot, maga világiasodik el. Régebben, ha ezt a szót hallottuk: misszió, önkénytelenül a trópusokra, őserdőkre gondoltunk, ahol vadállatok által veszélyeztetett területen, feketék közölt egy fehér ember dolgozott, hogy megszabadítsa műveletlen embertársait a babonaságtól. Ma pedig saját országunk, a saját lakóhelyünk, sokszor a saját egyházunk és családunk vált misz-

3 3 XV. évfolyam 4. szám sziói területté, ahol újra kell kezdeni az Evangélium magvetését, ahol sokszor a hozzánk legközelebb állóknál kell újrakezdeni a Krisztushoz való hívogatást, mert pogányok, megkeresztelt pogányok élnek körülöttünk! Szürkítsük le a kört kifejezetten a mi gyülekezetünkre: él itt valami missziói felelősség bennünk? Ki volt közülünk utoljára tanúja, vagy pláne eszköze annak a nagy-örömnek, amin még az ég angyalai is örvendeznek, hogy egy bűnös ember visszatér az Ö tévelygő útjárói? Viszont ennek a fordítottját mindnyájan ismerjük ugye, azt, hogy egy-egy atyánkfia eltévelyedik az igazságtól, elmarad, elszakad a templomtól, a gyülekezettől. Ahelyett, hogy újabb és újabb tanítványi sereggel bővülne a körünk, a régi tanítványok is visszaesnek, elkallódnak. Kinek faj az, hogy református emberek élnek körülöttünk, akik olyanok lelkileg, mint az elveszett juh volt a példázatban. És kinek fáj, mit tesz érte? Semmit! Utána megy?! Nem! Legfeljebb panaszkodik miatta, vagy azt sem teszi Tegnapelőtt temettünk egy 58 éves atyámfiát. Teljes elhagyatottságban halt meg. Szomszédjai azt sem tudták, milyen vallású. Nagy utánajárással kiderítették, hogy református. A koporsóban fekve láttuk először. Köztünk élt és mégis olyan távol innen! Sokan vannak ilyenek, ahol így kallódnak el emberek, atyafiak, egymás szomszédságában: nem halott-e ott a misszió?! Igen: halott a misszió közöttünk, még ha minden vasárnap megtelik is a templom. De hát nem olyanok vagyunk-e mi magunk is, mint a halottak? Ahogyan én ismerem a magam egyéni keresztyén életét, meg a tiéteket, csak azt látom, hogy bizony bukdácsoló, visszaeső, erőtlen, örömtelen, fásult, fáradt keresztyénség az olyan, amelyik már semmiben nem különbözik a nem keresztyén élettől, munkájában, szórakozásában, örömében és bánatában, bizony éppen olyan, mint akármelyik magánynak az élete. Olyan szépen hangzik, hogy úgy fénylék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat" (Máté 5,16),- de a valóság az, hogy annyira nem fénylik az a bizonyos világosságunk, annyira nem vagyunk élő példái, bizonyítékai a megváltás valóságának, hogy az emberek nemcsak nem dicsőítik a mi mennyei Atyánkat, hanem egyszerűen el sem hiszik, hogy nekünk ilyen mennyei Atyánk van! Ha a mi életünket, a keresztyének életét nézi a világ, méltán gondolhatja, hogy Isten nincs, vagy ha volt is valamikor: már meghalt! Pedig nem Isten halott, hanem a mi keresztyén életünk' Bennünk hunyt el a keresztyénség utolsó szikrája. Az igazi, eleven, győzelmes, fölszabadult, örvendező, megváltott keresztyén életnek már csak a megszáradt, zörgő csontjai maradtak meg bennünk. Nem csoda, ha ez nem arat tetszést a világban! És tudjátok mi a legszomorúbb jele a halálnak? Az, hogy mindez az élettelenség nem is fáj igazán! Az, hogy az egyházban halott a közösség, hatott a misszió, halott a kegyesség, az, hogy szeretetünk képmutatás, az imádságunk begyakorlottság, a templomba járásunk ősi örökség kamata, a szolgálatunk - ha van - embereknek való tetszeni akarás: mindez még csak nem is indít igazán bűnbánatra! Ez a legszomorúbb! És az, hogy akikben az egyház kétségbeejtő helyzetének a fölismerése már megszületett: azok még mindig nem fogtak Össze imaközösségbe és nem könyörögnek a pünkösdi csodáért! Nincs olyan imaközösség a gyülekezetünkben, amelyik úgy igazán kémé a megújulást, a megelevenedést! Az életet hozó Lélek áldását! De hát lehet még egyáltalán ebből a halálból élet?! A prófétának is ez volt a nagy kérdése. Mintha Isten eltalálta volna a gondolatát, ezt kérdi tőle: Embernek fia, vajon megélednek-e ezek a tetemek?! Igen: ez a mi nagy kérdésünk is, Ezékiel nem merte azt mondani,

4 2012. május hogy nem, mert hívő ember sohasem lehet pesszimista, de azt sem merte mondani, hogy igen, mert a hívő ember sohasem lehet könnyelmű optimista, hanem az egyetlen lehető választ adta: Uram Isten, Te tudod. Rábízza a halott sereg sorsát az Úrra, bízik az Ö megelevenítő hatalmában. És íme, csoda történik: az Úr szavára, amit a próféta szája által mondott, zúgás, zörgés támad, egymáshoz illeszkednek a csontdarabok, egybemennek a tetemek, inak feszülnek rajtuk, hús növekedik rájuk, majd újra szól az Úr a prófétán át és beléjük megy a lélek, és megélednek és lábra állnak, felette igen nagy sereg! Egy egész harcra kész hadsereg' Persze ez csak látomás, de ez az egész látomás azért történt, hogy mind a mai napig megvigasztalja azt, aki megszomorodott, fölemelje azt, aki megaláztatott, hogy biztasson: a legreménytelenebb halálból is lehet még élet, megélednek még az elszáradt tetemek is, ma is, mi is! A sok halott harcosból, akit legyőzött, elejtett az ellenség, a bűn, a Sátán: lehet még Krisztus győzelmes hadserege, élő népe! Ott a halálvölgyben így szól az Ur a tetemekhez: Imé én bocsátok tibelétek lelket, hogy megéledjetek!" Ez a titka a megéledésnek! Ma is! Azon a halálon, amiben mi is vagyunk, nem segít az, ha fölbuzdulunk, ha szervezkedünk, ha ügyeskedünk, ha okoskodunk, ha sok pénzt költünk rá, csak egy segít: a Szent Lélek! Ott az első pünkösd alkalmával is nem az emberi lélekből vagy szellemből tört fel valami erő, nem tanítványok szívéből csapott elő valami láng, nem emberi lelkesedés tüze ragadta magával a tizenkettőt, hanem felülről való erő, olyan hatalom szállta meg őket, amivel nem ök. rendelkeztek, hanem amelyik rendelkezett velük. A Szent Lélekben maga az Ur Jézus jön hozzánk erre a földre, bele az életünkbe! Hogyne lehetne akkor a legreménytelenebb halálból élet?! Lehet, igen! De, hogy lesz-e itt a mi számunkra is, annak feltétele van! Hogyan is történt itt e prófétai látomásban? Az Úr ezt mondta Ezékielnek: Prófétálj, e tetemek felöl és mondjad nekik... És a próféta mondta, amint az Úr akarta. Ezenközben megindultak a csontok egymás felé. Azután imádkozott a próféta: Négy szelek felöl, jöjj elő Lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe. Es az imádságra feleletként megindult a Lélek", és így éledtek meg a hatoltak. Így mondhatnám tehát, hogy az Igének meg az imádságnak hatására jelent meg a Lélek! Isten az Ö Igéjében közli velünk Szent Lelkét, mi pedig az imádságban fogjuk föl Isten Lelkét! A Bibliában sokszor olvashatjuk, hogy az ige és az imádság meg a Szent Lélek együtt tartanak Ahol Isten Igéjére figyelve imádkoznak, ott lehet várni a Szent Lelket! Oda viszont nem jön, ahol nem is kérik. Olyan gyülekezetbe nem jön el a Lélek, amelyik nem várja, és érette való buzgó könyörgéssel nem készíti el magát a befogadásra. A kérés a vágyakozásnak és a várásnak a kifejezése, fájdalmas beismerése annak, hogy Szent Lélek nélkül halottak vagyunk. De ugyanakkor annak a reménységnek a megvallása is, hogy a Szent Lélek által azzá lehetünk, amivé kellene, hogy legyünk. Csak akkor nem volt hiába ez a pünkösdi ünnep, ha - akárcsak néhányunkban is - annyira tudatossá válik a megelevenítő Szent Lélek szükségessége, hogy létrejön gyülekezetünkben egy külön rendszeres imaközösség, ahol várunk és kérjük, hogy részesítsen az Úr bennünket is a pünkösdi csoda ajándékában! Jertek most is: Könyörögjünk az Istennek Szentlelkének, Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, Vegye el mi szívünknek minden homályát, Hogy érthessük Istenünknek Mindenben akaratját.

5 5 XV. évfolyam 4. szám Minden héten: Vasárnap: Istentiszteletek: 9.00 Felszegi imaház [Hunyadi u. 31.] Gyermek-istentisztelet [Kálvin Terem] Templom Kocsér Istentisztelet [Templom] Hétfő: 7.30 Középiskolai hétkezdő áhítat [Templom] 8.00 Általános iskolai hétkezdő áhítat [Templom] Szerda: Idősek otthona [Ady E. u. 16.] Bibliaóra [Széchenyi tér 4.] Istentisztelet [Kórház] Csütörtök: 9.30 KincsŐ Baba-Mama Kör [Kálvin t.] Gyülekezeti bibliaóra [Kálvin terem] Énekkar [Kálvin terem] Minden második héten: Vasárnap (páratlan hét) Nyársapát [Szarka kúria] Kedd (páratlan hét): Idősek otthona [Arany J. u. 35.] Szerda (páros hét): Gyülekezeti bibliaóra [Hunyadi u.31.] Péntek : Női bibliaóra [Kálvin terem] Minden hónap utolsó péntek: Általános iskolai hónapzáró istentisztelet Középiskolai hónapzáró istentisztelet Rendhagyó alkalmaink: Június 1. Péntek Női bibliaóra záró alkalma Június 3. Vasárnap Reménység Fesztivál Június 4. Hétfő 9.00 Egyházmegyei Közgyűlés Június 16. Szombat Általános iskolai tanévzáró ünnepély Június 17. Vasárnap Ifjúsági zenés istentisztelet Június 23. Szombat Gimnáziumi tanévzáró ünnepély Június 24. Vasárnap Főiskolai tanévzáró ünnepély Igét hirdet: Dr. Szabó István Anyakönyvi hírek Megkereszteltük: Kovács Péter és Kovács Ádám, Kovács Kálmán és Bakonyi Mónika fiai, Bakó György, Bakó György és Erdős Tímea fiát, Belánszky Zita Médea, Belánszky Zoltán és Pályi Gabriella leányát, Szűcs Alexandra Beatrix, Szűcs István és Forgács Andrea leányát, Szabó Nóra, Szabó Rajmond és Baradlay Dóra leányát, Bimbó Márk, Bimbó Pál és Wágner Krisztina fiát, Szemerédi Gábor Szabolcs, Szemerédi Gábor és Ragó Sára fiát, Hős Gáspár, Hős Csaba és Oláh Orsolya fiát. Elhunyt: Hegedűs András (Horváth Erzsébet férje) élt 62 évet, Gát utca 1., Som Attila (Som József és Pászti Zsuzsanna fia) élt 35 évet, Dalmady Gy. utca 7/a., Özv. Pászti Imréné (Barkóczi Mária) élt 93 évet, Dalmady Gy. utca 7/a., Oláh József (Pintér Teréz férje) élt 83 évet, Berzsenyi utca 1/a., Id. Cseri Béla (Hodra Ilona férje) élt 77 évet, nyársapáti lakos, Adományok érkeztek: Isten dicsőségére: ,- Ft; Templom belső felújítására: ,- Ft; Kincsesházra: 4.600,- Ft; Soli Deo Gloria Alapítvány számlájára ,- forint érkezett. Május 06-a és május 24-e között az istentiszteletek perselypénze ,- Ft. Isten áldja meg a jószívű adakozókat!

6 2012. május Gyülekezetünk hírei Halásztelek konfirmandus evangelizáció Filippi 2: 16-ból volt: "Ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek." A nap címe pedig ez volt: "Csillag születik". Május 12-én egy kisbusszal utaztunk erre a rendezvényre Gina nénivel. Az általános iskola aulájában gyülekeztünk, ott különböző kitűzőket kaptunk, így osztottak kisebb csoportokra bennünket. Ezután átmentünk a templomba közös reggeli áhítatra. Több új éneket is tanítottak nekünk. Általános iskolás gyerekek az úrasztala előtt eljátszottak egy színdarabot. A foltmanókról szólt, akik egymást állandóan szürke pontokkal vagy csillagokkal értékelték. Az ügyesek és tehetségesek ruháját egyre több csillag borította, akik pedig nehezebben boldogultak az életben, azok sok-sok szürke pontot hordtak. A darab végére azonban kiderült, hogy a foltmanókat mind Éli mester készítette, s ő mindenkit egyformán szeret és értékel. Az egész evangelizáció is erről szólt, hogy mindannyian szeretetre méltók és értékesek vagyunk. A színdarab Max Lucado meséje alapján készült. Miután megtekintettük az előadást, visszamentünk a templomból az iskolába, s fős csoportokban közösségfejlesztő játékokat játszottunk. Aztán mindannyian kaptunk egy papírból kivágott pajzsot, s a pajzs négy mezőjébe beleírtuk, hogy mi életünk legfontosabb eseménye, az elmúlt egy év legjobb történése, miben vagyunk jók, miben szeretnénk még jobbak lenni. Ezekről a kérdésekről beszélgettünk ebédig. Az ebéd nagyon finom volt: rántott hús, sült krumpli, rizs,végül még somlói galuskát is kaptunk. Ebéd után csoportokban önismereti tesztet töltöttünk ki, azt értékeltük. Végül újra mindnyájan együtt énekeltünk az iskola aulájában, meghallgattunk néhány konfirmációról szóló visszaemlékezést felnőttektől és gyerekektől is. Végül megnéztünk egy power point bemutatót, csillaggal vagy szürke ponttal értékelhettük a képeken megjelenő sztárokat. A záróének Pintér Béla Egyszerű dallam című száma volt. Szépen telt ez a nap, jól éreztük magunkat együtt. Kiséri Nikolett 9.D Konfirmációi fogadalomtételük előtt, a mennybemenetel ünnepén a keresztség sákramentumában részesültek: Bakó Anita Baksi Szimonetta Fejér Evelin Fejér Sándor Gerdai Krisztián Győrfi Gergely Gyulai Edina Járja György Kaszap Gábor Kovács Tímea Kovácsné Bakonyi Mónika Kürti Cintia Lőrinc Krisztián Markó Bence Megyeri László Nagy Bence Onhauszné Godó Benita Pap Ágnes Rácz Adél Szabó József Szívós Zsanett Szűcs Bettina Tarcali Tímea Utasi Bettina Vadnai Henrietta Wágner Krisztina

7 7 XV. évfolyam 4. szám I s k o l á i n k h í r e i ÁLTALÁNOS ISKOLA: A kecskeméti Varjú Lajos Természettudományi Emlékverseny megyei döntőjén az ötödik évfolyam csapata III. helyezett lett. A csapat tagjai Balog Nóra, Gajdácsi Bettina, Nagy Márton. Nagy Márton egyéni versenyben ezüst fokozatot szerzett. Felkészítő tanáraik T. Nagyné Szűcs Mónika és Kósa Zoltánné. A nyolcadik évfolyamos csapat tagjai, Suhajda Eszter, Szabó Trisztán, Varga Bence, valamint egyéniben Suhajda Eszter (8.b) és Surin Simon ( 7.a). Mindannyian bronz fokozatot nyertek hat tantárgyból. Felkészítő tanáraik T. Nagyné Szűcs Mónika, Kis Jánosné, Kósa Zoltánné, Magyarné Bogár Ildikó, Tőzsér Márta, Debreczeni János, Major Tibor. A Kvalitas Extra Országos Matematika Verseny döntőjén Kósa Viola (2.b) 7. helyezést ért el. Tanítója Hegedűs Mihályné, a felkészülésben segített Kósa Zoltánné. A Bendegúz Nyelvész Verseny Országos döntőjében Surin Simon 28. helyezett lett. Az országos Szivárványhíd Műveltségi Levelezőverseny három tavaszi fordulóján 7. helyezett lett Gál Erzsébet (4.c), Hajdú Eszter (4.c), Mikó Julianna(4.c). A nyelvész és a műveltségi versenyre is Mikó Péterné készítette fel a gyerekeket. Május 2-án a 4.a, 10-én a 3.b és a 4.b járt a Katona József Színházban osztályfőnökeik, Papné Csontos Ilona, Bársonyné Németh Anikó és Bélteki Lajosné vezetésével. 8-án sulivárót tartottunk. 12-én a 3.b a Természettudományi Múzeumot látogatta meg Bársonyné Németh Anikó kíséretében. 14-én munkaértekezleten vettünk részt. 16-án az alsós tanulmányi versenyek helyezettjei közül az 1-2. osztályosok a kecskeméti arborétumba kirándultak, Tormáné Zöldi Szilvia kísérte el őket. 18-án az Országos Levelező Verseny döntőjét rendezte meg iskolánk. 24 református iskolából több mint 150 gyermek érkezett hozzánk. A verseny ideje alatt kísérőiknek Dr. Erdélyi Erzsébet mutatta be városunk nevezetességeit, Suba Lajos gimnázium igazgató pedig előadást tartott Arany János híres meggyfa botjáról. Szép példája ez a két intézmény együttműködésének. Ugyanezen a napon konfirmációs vizsgán vettek rész, majd vasárnap konfirmációs fogadalomtételt tettek végzős református tanulóink. 22-én megtartottuk az idei utolsó suli-váró foglalkozást leendő elsőseink számára. 23-án az alsós tanulmányi versenyek helyezettjei közül az 3-4. osztályosok vettek részt múzeumlátogatáson Budapesten Tormáné Zöldi Szilvia és Bársonyné Németh Anikó vezetésével. 25-én pénteken gyermeknapot rendezett tanulóink számára diákönkormányzatunk. Ugyanezen a napon a 4.c és a 3.c osztály Tiszavárkonyba indult két napos túrára osztályfőnökeikkel, Szalayné Csabai Máriával és Megyesi Erikával. 27-én délelőtt a diákönkormányzat gyermeknapot tartott iskolánkban. A félórás tanórák közti szünetekben sokféle izgalmas ügyességi játékban vehettek részt a gyerekek. Érkezett hozzánk egy lufihajtogató művész és egy nagyhírű bűvész is, aki fergeteges hangulatot varázsolt. Az első és második osztályosok mazsorett csoportja táncot mutatott be nagy sikerrel. A műsorukat Villám Eleonóra tanította be. A gyermeknap után hónapzáró istentiszteleten vettünk részt. GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA: Május 7-től 25-ig sikeresen lezajlottak az érettségi írásbeli vizsgák. Május 14-én tanári bibliaórát tartottunk, ahol Riczuné Kiss Georgina Orsolya intézeti lelkész szolgált. Május 14-én tantestületi értekezlet volt, utána pedig a szülőknek tartottunk fogadóórát. Május 18-án a Művelődési házban mutatták be iskolánk tanulói a Ki a tolvaj.c színdarabot, amely nagy sikert aratott. Főrendező: Szűcs Istvánné. Május 14-től 18-ig a szakmai vizsgák is lezajlottak. Május 20-án iskolánk tanulói ünnepélyes konfirmációi fogadalom tételére került sor a templomba.

8 2012. május Gyerekszáj Iskolások, óvodások és még náluk is kisebbek gondolataiból Köszönjük a gyereknapot! Május 25-én pénteken, mikor beléptünk a suli udvarára reggel, kiaggatott díszek fogadtak minket, és ez nagyon hangulatossá tette az egész napot. Az első óra előtt még alig volt kint néhány pad, amin a feladatokat lehetett megoldani, viszont első szünetre szinte varázsütésre előkerültek a kellékek. A felső tagozatos fiúk intézték a zenét, és igen pörgőssé tették ez egész délelőttöt. Fél órás szünetek és fél órás tanítási órák voltak. (Ez nagyon egészséges arány!) Ügyességi, játékos feladatokat kellett megoldani ahhoz, hogy zsetonokat szerezhessünk. A zsetonokat a nap végén ajándékokra lehetett váltani. Az Egy perc és nyersz! című vetélkedőben sok-sok érdekes játék várt ránk. Pl. anyacsavarokból kellett tornyot építeni egy hurkapálca segítségével. Itt Mónika néni mérte az időt. Egy másik helyszínen a homlokunkra kekszből szarvat pakolgattunk Anikó néni vezényletével. Böbe néni gólyalábakat adott a kezünkbe és a lábunkra, hogy végigcammogjunk vele az udvaron. Kati nénitől szívószálakat kaptunk, hogy aztán egyik tányérból a másikba áttegyük vele a cukorkákat. Sok játék volt még, minden korosztály megtalálta a neki legjobban tetszőt. Aki akart, kérhetett lufiállatkákat: fehér párducot, sárga oroszlánt, lila egeret, fehér kutyát, és zöld kígyót sárga szemmel Potondi Lilike anyukájától, Potondiné Szilvi nénitől. Még bűvész is volt a második szünetben. Nagyon humorosan bevonta a gyerekeket és még a tanár néniket is a trükkökbe. A Hajolj le trükk azért volt mókás, mert a kihívott fiú nem tudta úgy megtartani a kötelet, mint a bűvész. Az udvarunk közepén susogó hatalmas fáról közben elcsiripelték nekünk a madarak, hogy az egész délelőttöt Tormáné Zöldi Szilvi néni szervezte nekünk, és a szüleinket összefogó szülői munkaközösség sok-sok pénzt adott a játékokra és arra, hogy Szilvi néni a bűvész bácsit meghívhassa közénk. Köszönjük Szilvi néninek ezt a szép napot, köszönjük a szüleinknek és köszönjük kedves tanárainknak is, hogy irányították a sokféle izgalmas vetélkedőt és együtt örültek velünk. Balog Nóra és Królik Krisztina 5.a

9 9 XV. évfolyam 4. szám Tisza- -konyi kirándulás Reggel már mindenki alig várta az indulást. Sajnos az első két órát meg kellett tartani. Nagyon hosszúnak tűntek, aztán végre elteltek és indultunk. Elég unalmas volt a buszozás, végre megérkeztünk. Mindenki meglepetten nézelődött, senki sem erre számított. A szobák sem látszottak túl jónak. Kimentünk az udvarra, imádkoztunk és ettünk. Evés után berakodtuk a cuccokat, felhúztuk az ágyneműket, már minden jobbnak tűnt. Marika néni elmondta, hogy a szobákban tisztasági verseny lesz, és pontozni fogjuk. Megbarátkoztunk a környezettel és elkezdtünk játszani. Az ebéd került aztán sorra. Utána nagyot túráztunk, rendeztünk futóversenyt. Meglátogattuk a kosárfonó bácsit. Visszafelé nehezebb volt az út, elfáradtunk. És végre visszaértünk. Jött a sok kézműves foglalkozás. Majd az áhítat következett, a Szentlélekről tanultunk érdekes dolgokat: néha galambként vagy tűzként jön el a földre. Az áhítat után nyárson sült kenyeret és virslit ettünk, zuhanyoztunk. Marika néni balladát olvasott, és aztán jött az alvás. Másnap reggel korán ébredtünk. Reggeliztünk, és három csapatot alkottunk. 1. csapat: Hótigrisek, 2. Angyalok, 3. Kék villám. Kezdődtek a versenyek. Nagyon izgalmasak voltak. Amikor vége lett a sok versenynek, elmentünk fagyizni Erika nénivel. Fagyizás után eredményhirdetés volt. Első lett a Kék villám, második az Angyalok, harmadik a Hótigrisek csapata. Mindegyik kapott ajándékot. Azok, akik segítettek valamiben, és a tisztasági verseny győztesei plusz ajándékot kaptak. Nagyon köszönjük Szalayné Marika néninek, osztályfőnökünknek és Megyesi Erika tanító néninek ezt a szép kirándulást. Ugye jövőre is megyünk? Mikó Julianna 4.c NAPSUGÁR GYÜLEKEZETI GYERMEKTÁBOR JÚNIUS 25-TŐL JÚNIUS 29-IG ÓRÁIG A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZBAN (Szolnoki út 5.) Teljes ellátással Ft Várunk minden 3-12 év közötti gyermeket nagy szeretettel közös éneklésre, kézműves foglalkozásra, kirándulásra sokféle meglepetéssel. Együtt PÁL APOSTOL NYOMÁBA SZEGŐDÜNK! Jelentkezni lehet a Lelkészi Hivatalban (Szolnoki út 5.) naponta között.

10 2012. május Gondolatébresztő, ismeretbővítő sorok A Hősök Napjához... eleinkre is emlékezzünk! A harcot, amelyet őseink vívtak/békévé oldja az emlékezés/s rendezni végre közös dolgainkat,/ez a mi munkánk; és nem is kevés. József Attila: A Dunánál Egy nép annál kulturáltabb, minél elevenebben és tevőlegesebben őrzi elei, és a hazájáért (vagy épp idegen hatalmak által hazájába életét áldozni hurcolt) elesettek emlékét. Erdély városaiban, falvaiban járva csodálkoztam el: így is lehet! Minden város és falu központi terén ott áll az 1. vagy a 2. világháború román katonáinak emlékműve, gondozva, ahonnan sose fogy el a virág. Emlékezzünk a Hair c. musical záró képeire: a Vietnámban harcolt katonák temetői nemcsak akkor, hanem ma is az emberek által folyamatosan gondozott, számon tartott emlékhelyek. A városközpont avatásán (2011. október 15-én) Tényi András főépítész mutatta be az új központ szobrait, tereit, útjait. A Szovjet Hősi Emlékműhöz érve, egy -számomra nagyon szimpatikusgondolatot osztott meg a hallgatósággal: múltunk elől nem menekülhetünk el, meg kell barátkoznunk vele! A Szovjet Hősi Emlékművet -hozzon elő bárkiből bármilyen érzelmeket is most- sem szabad raktárba tenni, beolvasztani, mert a múltunkat jelképezi! Nem azt kell benne látnunk, hogy a szovjet katonákat ideküldő hatalom mire használta fel a győzelmüket, hanem azt, hogy azért adták életüket (és ugyanez a 2. világháború német katonáira is igaz), hogy mi békében élhessünk. Ők parancsra cselekedtek, ha az uszító propaganda nem népnyomorító, gaz, a népet kiszipolyozó embereknek állítja be az ellenséget -nagyon valószínű-, hogy ide se jöttek volna. A Bír 6,11-16-ban is egyértelműen szól hozzánk Isten Igéje: a hősök nem születnek, Isten munkálja ki a hősi titulust. Gedeon is hétköznapi ember, hétköznapi foglalkozást űz, miközben megjelenik neki az Úr angyala. Kezdetben fogadkozik: nem alkalmas ő ekkora feladatra (ti. Izrael megszabadítására), de az Úr hajthatatlan: majd Én erőt adok hozzá! Nagykőrös mezőváros tanácsa március 17-én értesült a forradalom kitöréséről. Gyorsan hozzákezdett a nemzetőrség szervezéséhez, de a város a hadsereg támogatásában is jelentős szerepet vállalt. Kossuth Lajos szeptember 25-én járt a városban, és a városháza emeleti erkélyéről mondta el toborzó beszédét. A nemzetőrségben mintegy 1500 kőrösi önkéntes teljesített szolgálatot, köztük voltak azok, akikről lentebb megemlékezem. Két honvéd huszárezred (Károlyi 12. számú és a Hunyadi 3. számú) toborzására került sor 1848 őszén, a huszárság ittlétének az emlékét őrzi a huszárlaktanya - a mai Múzeum. Az Arany János Múzeum Történeti Dokumentációs Adattára őrzi Szalay József ( ) es szabadságharcban harcoló vadász-főhadnagy emlékiratait. Ezt a kéziratot Nagykőrös városa 1946-ban vásárolta meg. Ugyancsak a múzeum gyűjteményébe került az az 1895-ben készült csoportkép, amelyen tolószékben ülve látható Szalay József is. A szabadságharc hőse, megsebesülésének ötvenedik évfordulóján kapta meg emlékül a budavári honvéd emlékmű kicsinyített másolatát. Hatalmas jupiteri fő, szelíd vonások, derült, tiszta arcz, erős szemöldök és tömött bajusz. Hangja érczes és csengő, szemei üdék és fényesek: fiatal ember hatvan évvel. Ült a tolókocsiban. Lábain nagy kendő, kezei összetéve ölében, két térdén keresztülfektetve pipája. Megdöbbenve láttam, hogy a szép, erőteljes alak se kezét, se lábát nem tudja használni. Csak arcza és szemei élnek lelkesen. E sorokat Eötvös Károly írta Szalay József nagykőrösi otthonában tett látogatása után. József Nagykőrösre költözött szüleivel a piactéri Palotá -ba, a város első emeletes magánházába, Kecskeméten tanult, Pozsonyban filozófiát hallgatott és megtanult németül. Még 18 éves sem volt 1848 áprilisában, mikor szülei engedélyével belépett az alakulni kezdő honvéd hadseregbe.

11 11 XV. évfolyam 4. szám Részt vett a délvidéki harcokban, majd decemberben szabadságolták. Hamarosan Debrecenbe ment, s magánál a honvédelmi miniszternél érdeklődött zászlóalja holléte után. Mészáros Lázár így válaszolt neki: Mindegy a hazát akárhol szolgálni, csak jól kell szolgálni." Menjen Gyulára, s jelentkezzék az alakuló vadász zászlóaljnál! Már hadnagy volt, amikor 90 ezer forintot kellett Mezőtúrra vinnie az ellenséges hadakon keresztül. A pénzt szerencsésen kézbesítette Aulich tábornoknak. Később a Felvidékre rendelték századával. Bártfa mellett táboroztak július 19-én, hírt kaptak arról, hogy előőrsüket kozákok támadták meg a zabovai szorosban. Azonnal a szorult helyzetben lévő bajtársak segítségére siettek, s szembeszálltak a túlerővel. A hős hadnagy lándzsaszúrást kapott a jobb oldalán, nyakára két csapást mértek karddal, s a jobb kezén is megsebesült. Hónapokig feküdt az eperjesi kórházban. A jobb karját könyékig le kellett vágni, bal kezén csak három ujja maradt, s meglőtt lábcsontjai is rosszul forrtak össze. Nagykőrös másokat is bocsátott a haza védelmére: Gál László honvéd ezredes Temesvárnál kapott sebeibe halt bele február 2-án, Pálinkás Samu honvéd huszár őrnagy a csatádi ütközetben esett el augusztus 8-án, Fejér Ferenc honvéd huszár százados augusztus 6-án a Tiszai hadsereg kötelékében lelte halálát Besenyőnél. Beretvás Gergely főhadnagy a gyulafehérvári ostromnál esett el, július 25-én. Arany János az osztrák hatalom büntetéseként került Nagykőrösre: Nemzetőrként részt vett a szalontai századdal az aradi várostrom körüli szolgálatban, mintegy 8-10 hétig. Jegyzői hivatalát 1849 tavaszáig megőrizte, ekkor a magyar belügyminisztériumnál vállalt fogalmazói hivatalt, és ezzel öszszefüggésben Debrecenbe, majd Pestre költözött. E tetteinek retorziójaként került (látszólag) véletlenül -a hatalom nem ismeri a 'véletlen' szót- Nagykőrösre, a fővárosból megfigyelhető (de a hatalmat mégsem veszélyeztető) távolságra. Ugorjunk egy nagyot az időben! Folytassuk időutazásunkat 1956 októberében! Bazsó Lajos nagykőrösi tanárságát (Arany János Gimnázium) idézzük meg. Horváth Zoltán kollégájával ők ketten álltak a fiatalok mellé e vészterhes napokban októberében a tanulók Horváth Zoltánt kiáltották ki igazgatónak, Bazsó Lajost pedig igazgatóhelyettesnek. Mivel Bazsó Lajosék háza a Kossuth Lajos utca páros oldalán volt, alig 30 méterre az akkori pártháztól (ma az MSzP székházának ad otthont, előtte a Szabadság Emlékmű) akaratlanul is szemtanúja volt a pártház október 26-i ostromának és Barta Margit ( ), az Arany János Gimnázium 4. osztályos diákja halálának. Barta Margit temetésére a diákok is kivonultak nem kis kockázatot vállalva azzal, hogy nem a temető város felőli kapuján mentek be a ravatalozóhoz, hanem némán, lehajtott fejjel, zárt sorokban a szovjet laktanya előtt, ahol fegyveres őr állt, és nem lehetett tudni, hogy milyen parancsot kapott a tömeg közeledtére. A fiatalokat Bazsó Lajos és Danczkay Győző Barta Margit osztályfőnöke vezette. Szerencsére minden bántódás nélkül értek el a ravatalozóhoz, és a temetés is méltóságteljes rendben folyt le. Amikor a mártírhalált halt Barta Margit emlékére 1993-ban az Arany János Református Gimnáziumban osztályt neveztek el, az avatáson a volt tanári kar nevében Bazsó Lajos helyezte el az emlékezés koszorúját. Bánki- Nagy Endre I-II. világháborús magyar temető, 56-os kojafa II. világháborús magyar temető A gimnázium I. Bartha Margit világháborús emléktáblája emlékkő

12 2012. május A Nagykőrösi Református Gyülekezet konfirmandusai a esztendőben. Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mt. 25,34 Gyülekezetünk Lelkészi Hivatalának címe: 2750 Nagykőrös, Szolnoki út 5., telefonszámai: (53) és (53) A Hivatal nyitvatarási ideje: Hétfő: és , Kedd - Péntek: címünk: Honlap: A kiadvány ára: 50 Ft

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás

Szeptember. Október. Dátum Program Felelősök Megjegyzés. 1. ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás Szeptember Tanévnyitó Elsős szülői értekezlet Sándor Anita Nagyné Czoboly Mária,Péterné Csókási Beáta ó. tanévnyitó ünnepély 2-4. ó. osztályfőnöki óra,felsőben 5. óra szakóra, tankönyvosztás 15 - Elsősök

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

A ös tanév ütemterve

A ös tanév ütemterve Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu 2014/2015-ös tanév

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Német nyelvi verseny 5-8. évf. (heti 5 órában) eredménye

Német nyelvi verseny 5-8. évf. (heti 5 órában) eredménye Német nyelvi verseny 5-8. évf. (heti 5 órában) eredménye Tanuló neve Évfolyam Felkészítı pedagógus neve Iskola neve Helyezés Nagy Viola 5. Németh Melanie Elsı Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV

IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ ÖS TANÉV IDŐTERV A KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVÉHEZ 2014-15-ÖS TANÉV KÉSZÍTETTE: FUKÁSZ LÁSZLÓNÉ ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET 20 augusztus 29-én 20 AUGUSZTUS 2014-2015-ös tanév -181 tanítási

Részletesebben

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával

Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Mottó: Hiszek a szeretet végső győzelmében Az Alapítvány a Sárvári Szent László Katolikus Általános Iskola Támogatására, a Szent László és Szent Miklós Plébániák támogatásával Emberhalász tábor 2013. július

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22.

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár Sajgó Mátyás 8.a 22. HERMANN OTTÓ ORSZÁGOS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Tóth Csilla 4.b 2. 4. évfolyam Deák Zoltánné Hajdúné Mátrai Judit Vajani Viktória 4.b 4. 4. évfolyam Deák Zoltánné

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374

Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Bibliaolvasás: ApCsel 2,1-12a Alapige: 2Kor 3,17 Énekek: 24, 111, 369, 372, Himnusz, 374 Elhangzott: 20 08. május 11-én, Pünkösd vasárnapján - Konfirmáción Pünkösd után? ézus tanítványainak az életében

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről

Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Fontos tudnivalók a 2014/2015-ös tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele

A nagykırösi református gyülekezet hírlevele A nagykırösi református gyülekezet hírlevele Textus: Titusz 2: 1-14 Elhangzott: 2010. augusztus 31-én a gimnázium tanévnyitó ünnepségén. Kedves Testvérek, Diákok, Tanárok, Szülık! z az igeszakasz, amit

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium - 2015/2016-os tanév ütemterve 1 ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. sz. Kormányrendelet alapján 2013/14-es tanév I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola egyetem 10. főiskola 11. főiskola KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012.

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2013/2014. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) be. IDŐPONTOK ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2013. augusztus 21. szerda 9 00 Együttes alakuló értekezlet 2013. augusztus 23-24. péntek-szombat TÁMOP 3.1.7 képzés / Hajdúszoboszló 2013. augusztus 23. péntek 9 00

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter

Név Iskola Felkészítő tanár össz. 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma Fekete Pál Péter 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. össz. 1. Szolnoki Lénárd Dóczy Gedeon Református Gimnázium, Debrecen Tófalusi Péter 6 20 20 20 66 2. Bolla Róbert Pápai Református Kollégium Gimnáziuma

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában

Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Iskolai Közösségi Szolgálat a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában Bodnár Lili Anna 9.A osztályos tanuló Debrecen-Budapest, 2015. november 19. Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése

Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Penci Hírek 2016. évi 1. szám január Nyugdíjasok karácsonyi köszöntése Sok évre visszanyúló hagyomány immár az is, hogy a karácsony előtti szombaton meghívást kapnak a hetven éven felüli nyugdíjasok a

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1.

MUNKATERV 2016/2017. augusztus 24. szerda. augusztus 24. szerda. munkaértekezlete Fel.: Csordás Krisztina. augusztus szeptember 1. MUNKATERV 2016/2017 2016 augusztus 24-26, 29-31. augusztus 24. szerda augusztus 24. szerda augusztus 25-26. szeptember 1. csütörtök szeptember 1. csütörtök szeptember 5. hétfő szeptember 1-7. Takarítás,

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE

ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK ÜTEMTERVE 2015/2016. Helyi országos 1 Szo 2 V 3 H 4 K 5 Sz 6 Cs 7 P 8 Szo 9 V 10 H 11 K 12 Sz 13 Cs 14 P 15 Szo 16 V 17 H 18 K 19 Sz 20 Cs Ünnep 21 P 22 Szo 2015. augusztus 23 V 24

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 29 aug 30 aug 31 1 2 3 4 szept. 1-4 alakuló 9.00 pót- és osztályozó vizsgák 10.00 munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák 5

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

1/e Az iskolai tanév helyi rendje 2016/2017

1/e Az iskolai tanév helyi rendje 2016/2017 1/e Az intézmény nyitva tartása és tanítás rendje: Az iskola szorgalmi időben reggel 7.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább 18.00 óráig van nyitva. Az intézmény tanítási szünetekben

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS

Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium TANÉV RENDJE 2012/2013. Készítette: Kovács Dániel igazgató AUGUSZTUS 20. vasárnap 21. kedd sági értekezlet 22. szerda Javító

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

Naptári terv 2012/2013.

Naptári terv 2012/2013. Naptári terv 2012/2013. A szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szorgalmi idő első féléve

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola

Bezerédj István Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola, Kereskedelmi Szakiskola tagozat kód: 11 tagozat megn.: szakközépiskola: 4 középiskolai évf. + a szakképző évfolyam(ok); kerettantervekre épülő helyi tanterv; kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport; a tagozaton

Részletesebben

2016/2017. tanév. készült: szeptember

2016/2017. tanév. készült: szeptember SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 KIK 072040 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben