1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor"

Átírás

1 1Móz 6,1-22 Az özönvíz előtti kor Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdének a föld színén, és leányaik születének. És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala. És monda az Úr: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő. Az óriások valának a földön abban az időben, sőt még azután is, mikor az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szűlének nékik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak. És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz, Megbáná azért az Úr, hogy teremtette az embert a földön, és bánkódék az ő szívében. És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek színéről; az embert, a barmot, a csúszó-mászó állatokat, és az ég madarait; mert bánom hogy azokat teremtettem. De Noé kegyelmet talála az Úr előtt. Noénak pedig ez a története: Noé igaz, tökéletes férfiú vala a vele egykorúak között. Istennel jár vala Noé. És nemze Noé három fiat: Sémet, Khámot és Jáfetet. A föld pedig romlott vala Isten előtt, és megtelék a föld erőszakoskodással. Tekinte azért Isten a földre, és ímé meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő útát a földön. Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok: és ímé elvesztem őket a földdel egybe. Csinálj magadnak bárkát gófer fából, rekesztékeket csinálj a bárkában, és szurkozd meg belől és kivűl szurokkal. Ekképen csináld pedig azt: A bárka hoszsza háromszáz sing legyen, a szélessége ötven sing, és a magassága harmincz sing. Ablakot csinálj a bárkán, és egy singnyire hagyd azt felülről; a bárka ajtaját pedig oldalt csináld; alsó, közép, és harmad padlásúvá csináld azt. Én pedig ímé özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, a melyben élő lélek van az ég alatt; valami a földön van, elvész. De te veled szövetséget kötök, és bemégy a bárkába, te és a te fiaid, feleséged és a te fiaidnak feleségei teveled. És minden élőből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vígy be a bárkába, hogy veled együtt életben maradjanak: hímek és nőstények legyenek. A madarak közül az ő nemök szerint, a barmok közül az ő nemök szerint és a földnek minden csúszó-mászó állatjai közül az ő nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzád, hogy életben maradjanak. Te pedig szerezz magadnak mindenféle eledelt, mely megehető, és takarítsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledelűl. És úgy cselekedék Noé; a mint parancsolta vala néki Isten, mindent akképen cselekedék. Bevezetés Az a korszak, amit Isten Igéje leír, nagyon hasonlít a maihoz. Az Úr Jézus arról beszélt a Mt 24,37-39-ben: A miképen pedig a Noé napjaiban vala, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne, És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Az Ige kijelentéseiből tudjuk - és abból is látjuk, ami a világban történik -, hogy az Ember Fiának napja, Krisztus visszajövetele közel van. Éppen ezért mindaz, ami a bevezető Igében olvasható, a tanulságunkra szolgál, mert azokról a napokról és időkről szól,

2 melyekben élünk. Ezért jó, ha megfigyeljük, mi volt akkor a világban, és összehasonlítjuk azzal, ami ma történik. Megnézzük azt is, hogyan járt el Noé - akiről tudjuk, hogy Istennel járt -, és azt, hogy milyenek legyünk mi.

3 1.) Az összekeveredés A legelső dolog, amit megfigyelhetünk az, hogy a gonoszságnak, a romlottságnak az volt a gyökere, azért érte el a tetőfokát, mert: És láták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy szépek azok, és vevének magoknak feleségeket mind azok közül, kiket megkedvelnek vala (1Móz 6,2). A negyedik versben is ezt olvastuk: az Isten fiai bémenének az emberek leányaihoz, és azok gyerekeket szűlének nékik (1Móz 6,4). Nem az a kérdés, hogy kik voltak Istennek a fiai, és kik voltak az emberek leányai, hanem az, hogy nekünk mit jelent ez ma. Azt jelenti, hogy ami isteni, ami Istentől való, összekeveredik, összeházasodik, összeelegyedik azzal, ami emberi. Az Isten fiai kifejezés jelenti azokat az embereket, akik Isten szerint gondolkodnak, Istennel járnak: nyugodtan mondhatjuk, hogy a mai korra nézve, Isten népét, gyermekeit, a hívő embereket jelenti. (1) Az összekeveredés következménye Ha az isteni összekeveredik azzal, ami csupán emberi, földi, világi, annak súlyos következményei vannak. Ma is ez történik, de nem most kezdődött el. A Sátánnak nagyon régen az a szándéka, hogy keverje azt, ami Istentől van, azzal, ami emberi, földi, testi, végső soron ördögi, mert Jakab apostol levelében így olvassuk: Ez a bölcsesség nem az, ami felülről való, hanem földi, testi és ördögi. Ennek az összekeveredésnek akkor két következménye lett: az egyik emberek számára is látható, a másik Isten előtt lezajlott következmény. Az emberek előtt látható következménye nagyon dicséretre méltó volt: az összekeveredés, összeházasodás miatt óriások éltek a földön. Azt is olvastuk a 4. vers végén: Ezek a hatalmasok, kik eleitől fogva híres-neves emberek voltak (1Móz 6,4). Tehát olyan gyermekek születtek, akik óriásiak voltak, nemcsak termetre, hanem képességeikre nézve is, ezért híresek, nevesek lettek. Ma is azzal a reménnyel folynak bele a hívő emberek a vallásos, világi emberekkel való keveredésbe, hogy így a szolgálatuk hathatósabb lesz. Nagyobb eredményeket tudnak elérni, több emberhez tudnak eljutni, az evangélium jobban fog terjedni, megjavul az emberiség, megjavul a világ, és keresztyénné, hívővé, istenfélővé lesz. Amikor a hívő emberek bizonyos pontokon kapcsolódnak a vallásos emberekhez, és rajtuk keresztül a világhoz, akkor úgy gondolják, hogy ez a világnak csak a javára lehet, mert nemesebbé válik, megjavul. Eredményeket ma is el lehet elérni, ami hasonlíthat az akkori óriásokhoz, híres-neves emberekhez. El lehet érni olyan eredményeket, melyeket jelentésekbe lehet foglalni: ennyi ember döntött az Úr mellet, ennyi ember adta át a szívét, ilyen meg ilyen szociális munkát végeztek, ilyen és olyan szolgálatokat tettek, ennyi embernek adtunk kenyeret, ennyi embert ruháztunk fel, ennyi ember egészségügyi ellátását biztosítottuk, alapítványokat hoztunk létre, amelyekkel elértünk ilyen meg ilyen deviánsokat, perifériára szorult embereket. Ez igen, ezek dicséretre méltó eredmények az emberek előtt, híres- neves, nagy dolgok. Egy ideig. (2) Isten szétválaszt Tudjuk, mi lesz a következménye? Ha az isteni Mag nem marad meg tisztán, hanem összekeveredik emberi, földi dolgokkal, akkor annak Isten szempontjából mindig az lesz a következménye, ami az 5. versben áll: És látá az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Istennek sohasem volt terve és szándéka az, hogy az ő népe összekeveredjen a világgal. Isten mindig elválaszt. Gondoljunk a teremtésre. Az első napon elválasztotta Isten a világosságot a sötétségtől, a

4 másodikon a mennyezet felett való vizeket a mennyezet alatt való vizektől, a harmadik napon a szárazföldet a vizektől, és a negyediken elválasztotta a nappalt az éjszakától. Isten elválaszt. A Sátán és az ember összekever. Isten úgy választja el az ő népét ettől a világtól, hogy kihívja őket a világból, mert az eklézsia azt jelenti: kihívottak gyülekezete. Azért hívja ki a világból, hogy olyan népe legyen, amely mindig tud ennek a világnak szolgálni, de csak addig tud, amíg a szívében külön van választva, amint összekeveredik, nem lesz képes erre. Ábrahám, különváltan élt ettől a világtól, azonban Lót bement Sodomába, és összekeveredett velük. Lót igaz ember volt, és az igaz lelkét gyötörte az, ami Sodomában történt, de semmit sem tudott értük tenni, pedig főember volt, a kapuban ült. Szava nem volt hiteles, mert hiába beszélt arról, hogy Isten mit fog tenni, azt mondták a vejei: csak tréfál. Lót kicsit sem tudott segíteni Sodomán. Nem is tudta, mi fog pontosan következni, úgy vezették ki az angyalok kézen fogva a városból. Ábrahámnak, aki külön élt, Isten megjelentette titkát. Ő tudott imádkozni Sodomáért, sőt imádkozott Lótért is, hogy Isten szabadítsa meg. A világban most összekeveredés folyik. Ennek a következménye az, hogy megsokasodik az ember gonoszsága a földön. Később más, kézzelfogható következménye is: A föld pedig romlott vala Isten előtt, és megtelék a föld erőszakoskodással.[ ] Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok ( v.). Romlott volt, és megtelt erőszakoskodással! Amíg Isten népe nem adja fel azt, hogy ők Istennek ettől a világtól elválasztott népe, nem veszi ki az Úr őket ebből a világból: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól (Jn 17,15). A világban élnek, de attól elkülönülve. Úgy tesznek bizonyságot, hogy egészen más életet élnek, és nem elegyednek össze vele. A föld sójává csak így válhatnak, a világ világosságai csak így lehetnek. Mint a csillagok az éjszakában, úgy ragyognak. Amikor Isten népe összeelegyedik a világgal, a só megízetlenül, a világosság elveszíti a fényét, és romlottá lesz a föld Isten előtt. (3) A föld erőszakoskodással telt meg A föld és a világ romlását az tartja még vissza, hogy vannak Istennek olyan gyermekei, akik nem e világból valók, és akik úgy is élnek, mint akik a mennyei világhoz tartozók. Ha összeelegyednek e világgal, megromlik az egész. Ez a romlottság abban nyilvánul meg, hogy megtelék a föld erőszakoskodással. S erre mondta az Úr a 13. versben: Monda azért Isten Noénak: Minden testnek vége elérkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodással telt meg általok Ez az erőszakoskodás már hosszú ideje folyik, és manapság egyre növekszik. Az erőszakoskodás azt jelenti: az erősebb rákényszeríti rosszindulatú akaratát a gyengébbre. Mit jelent az erőszak a Biblia szerint? A Példabeszédek 8. részének utolsó verse: De a ki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén; minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált! Aki vétkezik, aki Isten törvényét felrúgja, és ellene tesz, az először erőszakot tesz a maga lelkén, azután erőszakot akar tenni a másokén. Sámuel könyvében Éli papnak a két fia, Hofni és Fineás, azt mondták az áldozóknak: Adjátok ide azt a húst! Nem akartak engedelmeskedni, és megmondták nekik, hogy az Úr törvényében nem így van megírva, ahogyan ti teszitek, hiszen először az Úrnak kell áldozni. De hiába, hiszen mikor nem adták nekik oda a húst, erővel elvették. Ez is erőszak volt az Úr törvénye és az emberek ellen. Erőszakkal telt meg akkor is a föld, mert voltak híres-neves, okos emberek, nagy emberek, nagy hatalmú emberek, akik azt mondták: így kell tenni! Ráerőszakolták a saját

5 akaratukat a többiekre. Az erőszak akkor teljesedik ki igazán, amikor az Antikrisztus rákényszeríti az akaratát minden emberre. Ez az erőszak már most is látszik. Látszik a politikában, a gazdasági életben, a pénzvilágban, a társadalomban, a nevelésben. Erőszak, mindenfelé erőszak, erőszakos cselekmények. Egy világi pszichológus leírta, hogy kriminalizálódik, szenved erőszakot még a joggyakorlat is, a törvényhozás is, és sok minden más. Ilyen világban élünk! (4) A hívő emberek felelőssége A hívő emberek felelőssége az, hogy ne elegyedjenek össze azzal, ami emberi. Beláthatatlan, szörnyű, tragikus következménye lesz annak, amikor a hívő nép már teljesen összekeveredik ezzel a világgal. Amíg a Krisztus Teste, a Gyülekezet itt van, addig nem tud egészen megtörténni. Amikor azonban a Gyülekezet elmegy, vajon kinek lesz ereje megállni, és ki nem fog összekeveredni a világgal? Amíg itt vagyunk, az a felelősségünk, hogy szeressük az embereket, mert Isten is szerette a világot! A szeretetünket abban mutassuk meg, hogy igazán, szentül, Isten szerint, elkülönülve élünk szellemünkben ettől a világtól. Egyedül csak Istenhez, Isten Igéjéhez szabjuk az életünket, és nem ahhoz, hogy mit mondanak ők. Említek egy példát. Az egész világról érkeztek testvérek Erdélybe, Aradra. Elmondták, hogyan fogadták el Nyugat-Európában azt az alapszabályt a baptista közösséghez tartozó egyes gyülekezetek, hogy női prédikátorok is lehetnek. Arra hivatkoztak: igaz, Isten Igéje azt mondja, hogy a tanítást nem engedi meg az asszonynak, de az ENSZ alapokmánya azt mondja, hogy minden ember egyforma, és nem lehet különbséget tenni fajra, nemre és vallásra való tekintettel. Ez összekeveredés! Tipikusan az, mert mindegy, hogy Isten törvénye mit mond, fontosabb az, amit az emberi törvény mond. Nekünk az számít, amit Isten mond, nem az, amit az emberek. Isten azt mondja, hogy úgy használunk ennek a világnak, ha a szívünkben elkülönülünk attól. Higgyük el, hogy ez igaz! Ha összekeveredünk, ha engedünk a legkülönbözőbb pontokon - a családtól kezdve a gyülekezeti életig -, akkor megízetlenül, megromlik, ízét veszti a só. Ez a világ is megromlik, az erőszakoskodás egyre nagyobb lesz. Ez a mi felelősségünk most. 2.) Lehet-e ebben a romlott világban Isten akarata szerint élni? Több példa is van arra, hogy lehet. Azt olvastuk: Noé Istennel járt. Énókról is ezt olvastuk: Istennel járt. Énók idejében talán még nem volt annyi erőszak, nem volt annyira romlott a föld, mint Noé korában. Sokan hivatkoznak arra az Igére, amit az Úr Jézus Krisztus mond ezekről az utolsó napokról: És mivelhogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegűl (Mt 24,12). Ez igaz, de nem mindenkiben, hanem sokakban. Bármilyen nagy legyen ebben a világban a gonoszság és a sötétség, nem mentegetheti magát egyetlenegy hívő ember sem, Istennek egyetlen gyermeke sem azzal, hogy olyan hideg van ebben a világban, rideg, szeretet nélküli, sötét, minden összezavarodott, gonosz, romlott, ezért én sem tudok úgy járni, ahogyan Isten kívánja. Ebben a romlott világban - amelyről Isten azt mondta, hogy a vége elérkezett előttem -,volt egy ember, aki Istennel járt. Annak az egynek, Noénak az élete arról beszél nekünk, hogy ha egy ember tudott Istennel járni, akkor tudott volna kettő is, tíz is és sok is. Ha az Igében olvashatunk emberekről, akik Istennel tudtak járni - akik ugyanúgy Ádámtól származtak, akiknek a természetében ugyanúgy ott volt a nyomorúság, amit atyáiktól örököltek -, akkor nem hivatkozhatunk arra, hogy bűnösnek születtünk, és hogy romlott világban élnek. Isten és Jézus

6 Krisztus tegnap, ma és holnap is ugyanaz. Ha Noé tudott Istennel járni, akkor semmi sem lehet, ami eltántoríthatná a ma élő hívő embereket attól, hogy Istennel járjanak. Lehet Istennel járni! (1) Mi lett a következménye annak, hogy Noé Istennel járt? Amikor Isten letekintett erre a földre, és látta, hogy megromlott, megtelt erőszakossággal, azt mondta: Minden testnek vége elérkezett előttem (13. v.). Noé azonban kegyelmet talált Isten előtt. Ez elgondolkodtató! Noé nem volt olyan ember, aki ne szorult volna kegyelemre. Istennel járt, de az nem jelenti azt, hogy tökéletes, bűntelen volt, és semmi, de semmi kivetni való nem volt az életében. Minden ember rászorult Isten kegyelemére, de aki Istennel jár - Noé és Énók esetében láttuk -, annak az élete egyre jobban átformálódik Isten képére. Minél tovább jár Istennel, minél közelebb van az Úrhoz a hívő ember, annál több kivetni valót lát önmagában. Annál jobban látja, milyen nagy Isten kegyelme, hogy elhordozza az embert. Amíg valaki nincs Isten közelében, nem is látja önmagát bűnösnek. Azt mondja: hibáim esetleg vannak, de Aztán, amikor szembetalálja magát az Úrral, legelőször nehezednek rá a bűnei, a nagyobb bűnei, a kirívó dolgok. Miután egyre tovább jár az Úrral, rájön, hogy nemcsak bűnei vannak, hanem mindenestül bűnös. Mi ennek a mindenestől bűnös kifejezésnek az igazi mélysége? Amikor sokáig az Úrral járunk, nagyon közel Őhozzá, akkor tudjuk meg, hogy kegyelemre szorultak vagyunk, de ez a kegyelem mindig elég nekünk. Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Isten közölte vele az Ő titkát, hogy mi következik a földre. Élhettek akármilyen óriások, híres-neves emberek abban az időben, ezt mégsem tudta senki. Máté evangéliumában olvasható, hogy ettek-ittak, házasodtak, férjhez mentek. Lukács evangéliumában: adtak, vettek, és semmit sem vettek észre abból, ami rájuk következik, amíg Noé be nem ment a bárkába. A mai világ is ilyen. Élnek okos emberek, nagyon bölcs emberek, nagy emberek, akik csoportokban, teamekben dolgoznak, és a természettudományban vagy a társadalomtudományban sok mindent előre meg tudnak mondani. Azt azonban, hogy mi következik erre a világra, csak azok tudják igazán, akik Istennel járnak. (2) Utasítás a bárka elkészítésére Isten elmondta Noénak: minden testnek a vége elérkezett Előtte; elveszti az embereket a földdel együtt az özönvíz által. Elmondta neki azt is, hogyan és mi módon készítsen bárkát magának, egészen az apró részletekig. A bárka készítése nem ment könnyen, hosszú időbe telt. Ez is elgondolkodtató dolog. Ha Isten előtt elérkezett minden testnek a vége, miért így mentette meg Noét és a családját, hogy bárkát kellett készítenie? Istennek lett volna más módja is. Kiragadhatta volna Noét és mondhatta volna, hogy mindenki más meghal, például valamilyen betegségben. Itt olvastuk: Ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivelhogy ő test; legyen életének ideje száz húsz esztendő (3. v.). Semmibe sem került volna Istennek azt mondani: mindenki meghal, csak Noé családja marad életben. (3) Noé az igazság hirdetője Miért mondta Isten Noénak, hogy építsen bárkát? (Képzeljük el, hogy annak a hatalmas bárkának a felépítése, az élelem összeszedése, az állatok bevitele, milyen hosszú időbe telt.) Az Igében megtalálható a magyarázata: És ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét az igazság hirdetőjét, nyolczad magával megőrizte, özönvízzel borítván el az istentelenek világát (2Pét 2,5). Ebből most csak ezt emelném ki: Noé, az igazság hirdetője. Mivel hirdette Noé az igazságot? Nincs részletezve az Igében, de egy biztos: amíg ő évekig, évtizedekig építette azt a

7 bárkát, ha egy szót sem szólt, maga az építés akkor is hirdette az igazságot. Lehetetlen, hogy nem látták, és ne kérdezték volna meg, hogy miért csinálja. Az is elképzelhetetlen, hogy Noé, az igazság hirdetője ne mondta volna el, mit mondott neki Isten. Mit tettek az emberek? Elfogadták amit mondott? Látjuk, hogy nem fogadták el. Testvérek! Most nem hirdetteti Isten az igazságot? Hirdetteti. Mit használ a világnak, hogy Isten hirdetője az igazságnak? Van, aki megmosolyogja, van, aki igazat ad, hogy tényleg, ez a világ nem húzza már sokáig, de azért minden megy úgy tovább, ahogy eddig. Igazából nem változtatja meg az ember az útját. Valójában nem jön oda Istenhez. Nem számol azzal: Akkor én is elveszek a világgal együtt? Akkor számomra sincs kiút? A melyek engedetlenek voltak egykor, mikor egyszer várt az Isten béketűrése a Noé napjaiban, a bárka készítésekor (1Pét 3,20). Az, hogy ilyen sokáig épült a bárka, azt jelenti, hogy Isten sokáig várt, mégpedig béketűréssel várt. Mit gondolunk, miért várt? Azért, amit most le is ír az Ige, a mi időnkre, az utolsó napokra vonatkozóan: Nem késik el az ígérettel az Úr [el fog jönni az Ő ideje], mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek (1Pét 3,9). Isten szeretete akkor is várt, hátha valaki mégis megbánja a bűnös útját, és megmenekül. Hátha valaki még hallgat a Noé által hirdetett Igére. Isten soha nem ítél addig, amíg először ki nem hirdeti szándékát. Ninivébe is elküldte Jónást, igaz, Jónás nem akarta. Mégis el kellet mennie, és el kellett mondania: még negyven nap, és elpusztul Ninive. Nem mondta, hogy ha megtértek, nem pusztultok el. Csupán azt, hogy Isten előre megjelentette a pusztulásukat. Azonban nem pusztította el rögtön, hanem várt 40 napot. Jól tudták a Ninivebeliek, hogy ez az Isten béketűrése. Isten vár, hátha megtérnek. Mondták is: öltözzünk hamuba, tartsunk bűnbánatot, böjtöljünk, hátha Isten nem pusztít el bennünket. Isten ezért várt akkor is, és ezért vár most is. Ez a világ a romlottsága miatt megérett az ítéletre. Minden test megrontotta az ő útját, a föld megtelt erőszakoskodással. Minden az égig kiált, égbekiáltó bűnök és nyomorúságok vannak, de az Úr vár. Hirdettetik az Ige és Isten béketűréssel vár, hátha valaki megtér. Aki megtér és az Úrhoz jön, aki Őt hívja segítségül, az nem fog elpusztulni, azt Jézus Krisztus megmenti. Ő azért halt meg, azért jött le erre a földre, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett (Lk 19,10). (4) Noé tisztelte Istent Hit által tisztelte Istent Noé, mikor megintetvén a még nem látott dolgok felől, házanépe megtartására bárkát készített, a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak az örökösévé lett. (Zsid 11,7). Noé tisztelte Istent. Nem úgy, hogy bibliaórákra járt, énekelt, hanem úgy, hogy hitt Neki. Amikor Isten megintette a még nem látott dolgok felől, elkészítette a bárkát pontosan, ahogyan Mózes könyvében írva van. Mindent úgy tett, ahogy Isten mondta neki. Istentiszteletünk ma is az, ha hiszünk Őneki. Elhisszük, hogy mi vár a mai világra. Hiszünk és tudjuk milyeneknek kell lennünk: szent életben és kegyességben sóvárogva várni az Úr napjának eljövetelét. Ez az egyik fontos dolog: hit által tisztelte Istent Noé. Gondoljuk végig: Milyen a mi Istentiszteletünk? (5) Noé kárhoztatta a világot Noé házanépe megtartására bárkát készített, amely által kárhoztatta a világot. A bárka készítése nemcsak az igazság hirdetésének a lehetősége volt, hanem egyúttal kárhoztatás is.

8 Miért? Amíg a bárka épült, hangtalanul is arról beszélt, hogy ez a világ a pusztulása előtt áll. Ez a világ ítélet alá kerül. Ennek a világnak meg vannak számlálva a napjai. Lehetséges, hogy az akkori híres-neves emberek, a nagy nevűek, az okosok, az óriások csak mosolyogtak ezen. Ma is így van! Az ember el van foglalva mindennel: vállalkozásaival, pénzével, boldogulásával, a jövője építésével. Amit a hívő ember tesz - hogy foglalkozik a mennyeiekkel, az odafelvalókkal törődik, nem a földiekkel: a pénzzel, a gazdagodással -, azt a mai világ időpazarlásnak, pocsékolásnak, esztelenségnek gondolja. A hívő ember tettei - annak ellenére, hogy mit gondolnak arról - kárhoztatják a világi embert, mert úgy gondolkodik: nem csalok, nem akarok minden áron meggazdagodni, nem életcélom, hogy milliomos legyek, nem akarok híres ember lenni, nem akarok nagy ember lenni, mert az odafelvalókat keresem. Az odafelvalókra vágyom, ezért nem kellenek a bűnös élvezetek, akkor sem, ha tálcán kínálják. Ha egy ilyen emberrel találkoznak, akkor ez kárhoztatja őket. Jól tudják, hogy nekik sem engedte meg Isten, amit tesznek. Jól tudják, hogy ez nekik is bűn. A lelkiismeretük egy kicsit felkavarodik, egy kicsit el kell gondolkozniuk, és mindig kárhoztatás alá esnek. Nem is szeretik ezért a hívő embereket, mint ahogy Krisztust sem szerették. Mondja is az Úr: Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt (Jn 15,18). Aki az Úrral jár, mint Noé, az kárhoztatja ezt a világot. Hirdeti az igazságot az életével is, és ez az igazság kárhoztatja a világot. Amikor elérkezett annak az ideje, hogy megnyíltak az ég csatornái, és felszakadtak a föld mélységének a forrásai, és a vizek mindig emelkedtek, akkor rádöbbentek az emberek, hogy nem az volt az esztelenség, amit Noé csinált. Az volt az esztelenség, amit ők csináltak, de akkor már késő volt. Most még nem késő! Most még vár az Isten béketűrése, mint ahogy a Noé napjaiban is várt. Azért vár, és tűr hosszan az Úr, mert szeret. A szeretet hosszútűrő, és kegyelmes az Isten. Az a kérdés: Mit csinálunk ezzel a kegyelemmel? Élünk vagy visszaélünk vele? Elfogadjuk vagy bujálkodásra használjuk? Az Isten vár, akkor még lehet gondolják -, és tovább csinálják a bűnös dolgaikat. Az idő már nagyon a vége felé közeledik. Nem sok idő van már. Régi ének: Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár! Talán sokan így is gondolkodnak, ahogy az Igében van: olyan régóta várják, nem fog eljönni sosem? Ne erre gondoljunk, hanem arra, hogy Isten szeretet, de: Az Úr ma még vár, / de úgy alkonyul már, / Nőnek az árnyak, ím későre jár. (6) Noé a hitből való igazság örököse lett Még egy dolog Noé életéről. A Zsidókhoz írt levél 11. részének 7. versében azt olvassuk: a mely által kárhoztatá e világot és a hitből való igazságnak örökösévé lett. Nincs más, ami megtart bennünket, csak az Úrba vetett hit. hitt az Istennek, és tulajdoníttatott néki igazságul (Gal 3,6), mint ahogy Ábrahámnak is, és ezért megmenekült. Nemcsak Noé egyedül, hanem fiai, lányai és menyei is életben maradtak. Ő járt az Úrral, de az élete kihatott az egész családjára. Ma is így van. Egy hívő ember élete - ha az Úrral jár - áldásul van az egész családjára és környezetére. Aki viszont nem jár az Úrral, az rossz hatással van mindenkire. Befejezés Akik Isten gyermekei, ezzel a felelősséggel éljenek ebben a megromlott, erőszakkal megtelt világban. Tudnunk kell: ha az Úrral járok, az áldására lesz gyermekeimnek, menyeimnek, vőimnek, szomszédaimnak, és sokaknak. Áldás! Ha összekeveredünk ezzel a világgal, ha beengedjük a világot, ahhoz szabjuk magunkat, hasonulunk hozzá, akkor semmit sem használunk, sőt romlására leszünk a világnak. Járjunk azzal a felelősséggel, hogy ettől a

9 világtól elkülönülve - nem külsőleg, hanem a szívünkben -, mértékletesen, igazán és szentül éljünk. Így olvassuk az Igében: Mert megjelent az Isten idvezítő kegyelme minden embernek, Amely arra tanít minket, hogy megtagadván a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon; Várván ama boldog reménységet és a nagy Istennek és megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését (Tit 2,11-13). Ámen. Debrecen, május 4.

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása

1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása 1Móz 1,6-8 A vizek elválasztása És monda Isten: Legyen mennyezet a víz között, a mely elválaszsza a vizeket a vizektől. Teremté tehát Isten a mennyezetet, és elválasztá a mennyezet alatt való vizeket,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl

istvan@katoistvan.hu +36 (20) 5192822 petya1962 A skype konferenciák ezen túl A Felkent helyett járunk tehát követségben, mintha Isten kérlelne titeket rajtunk keresztül, a Felkent helyett kérlelünk titeket: Béküljetek ki Istennel! 2Kor 5:19-20 BÉKÉLTETŐ HÍRLEVÉL 2012.november 4

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. REGGELI IMÁDSÁG Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. IMA SZENT JÓZSEFHEZ Szent József, légy házunk ura, Kis családunk pátrónusa, Egyetértés, hű szeretet Egyesítse

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Milyen test támad majd fel?

Milyen test támad majd fel? Milyen test támad majd fel? ((1 Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok. 2 Általa üdvözültök is, ha megtartjátok

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014

BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus. tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 BIBLIA-TANULMÁNYOK 2014/3. Jézus tanításai BIK KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2014 A tanulmányokat összeállította: Fürjné Simon Edina, Horváth Sándorné, Korbeák Sándorné, Szabó Attila Tartalom Bevezetés....................................................................................

Részletesebben

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint!

A katolikus egyház azt tanítja, hogy Mária a közvetítő Isten és ember között Jézussal együtt. Ez szintén nem igaz Isten Igéje szerint! Kedves Olvasó! Ez az írás nem a katolikus emberek bántására született. Az Isten mentő szeretete hozta létre. Jézusnak fáj, hogy Máriát követő milliók nem ismerik az Isten valódi beszédét, a bibliát. Fáj

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Vezetés, jellem, hatalom

Vezetés, jellem, hatalom CENTRÁL KÁVÉZÓ - Imareggeli, 2014.07.05. Vezetés, jellem, hatalom Heizer Tamás ht.bcsop@gmail.com www.barnabascsoport.hu Kérdések Releváns-e nem egyházi kontextusban, amit a Biblia tanít a vezetésről?

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás

Lelki és érzelmi egészség. Igazságban járni: 1. előadás Igazságban járni: 1. előadás 1 1. lépés: Nevezd meg a problémát Bűn Bizonytalanság 2 Az ember öt dimenziója Szellemi Erkölcsi Társadalmi Pszichológi ai Biológiai 3 A teremtek sorrend Lélek (lelki) Jellem

Részletesebben

1Móz 7,1-24 Az özönvíz

1Móz 7,1-24 Az özönvíz 1Móz 7,1-24 Az özönvíz Monda az Úr Noénak: Menj be te, és egész házadnépe a bárkába: mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényét;

Részletesebben

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat.

Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Francis Frangipane: hogy..szabadon bocsássa a foglyokat.. Az Úr megszabadít bennünket, így mi is megszabadíthatunk másokat. Ennek a korszaknak az utolsó óráiban hatalmas hadsereg áll fel; sok olyan emberből

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja.

V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. V. Istenem, jöjj segítségemre! F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának. Miképpen. Alleluja. HIMNUSZ (H 299) Föld vigadása, ég új ragyogása, Nap hajnalfénye, Alkotód szülője, ments meg a mélytől,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt.

Énókh egész élete imádság volt. Mindenkor Istennel járt. 1. Az ima, mint önsajnálat. Káin. 1Móz 4, 13-14 Millyen különös Káin imádsága: megvallja, hogy fél attól, hogy valaki rátalál, megöli. Holott Ábel nemfélt, nem is gondolt arra, hogy testvére fogja életét

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve

A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA. 2012 a Regula éve A TÖKÉLETESSÉG ÚTJA 2012 a Regula éve Ferences Világi Rend Szent Maximilian Kolbe Régió 2012 ... részére Tanulmányozzátok, szeressétek és éljétek a Ferences Világi Rend reguláját. (II. János Pál pápa)

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ

Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál MAGYARORSZÁG NEM VOLT, HANEM LESZ Privigyey Pál Magyarország nem volt, hanem lesz POLITIKO-ROMANTIKA 1887 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. ELŐSZÓ Isten haza és a király! Ezen tárgyakról fog könyvem

Részletesebben

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL

Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL MBS051 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK Isten az Atya Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalom BEVEZETÉS I. ISTEN ATYASÁGA A. A Messiás Atyja 1. Az Atya

Részletesebben

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz

Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz 1 Új kiadás Pál második levele a thesszalonikaiakhoz Az 1975-ben megjelent és 1990-ben revideált protestáns új fordítású Biblia legújabb revíziójának próbakiadását tartja kezében a Tisztelt Olvasó. A Magyar

Részletesebben

Az igaz és a hamis evangélium

Az igaz és a hamis evangélium Az igaz és a hamis evangélium Zac Poonen Általában a keresztyéneket két csoportra osztják a következő kritériumok alapján: (1) Római katolikusok és protestánsok születéstől függően; (2) Konformisták és

Részletesebben

Istennel töltött idő Isten & én Ötletek a személyes áhítathoz Mi a személyes áhítat? Erről már mindent tudok Olvasom a Bibliát és imádkozom! Ennyi? Olvastad ma a Bibliát? Mit olvastál? Hogyan hatott rád?

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

A teremtés a Bibliában

A teremtés a Bibliában 4. tanulmány A teremtés a Bibliában január 19 25. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 2; Jób 38:1-21; 42:1-6; Zsoltár 8; Ézsaiás 45:18; Máté 19:4-6; Apostolok cselekedetei 17:22-31 És láték más

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8

Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Ár és áldozat. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Erdélyi Gyülekezet Zalatnay István Reménység Szigete 2004. 09. 18. Lekció: 1Móz 37,12-36 Textus: Zsid 10,1-8 Ár és áldozat Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai

A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Hitoktató neve: Busa Zsuzsanna busa.zsuzsanna@gmail.com T.: 06 70 670 7337 A Pünkösdi alaptanterv sajátos vonásai Általános megközelítés 1. Didaktikai irány A pünkösdi hitoktatás sajátos tematikus alapja

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE

A MESSIÁS MENNYBEMENTELE MBS076 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK A MESSIÁS MENNYBEMENTELE Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A MENNYBEMENETEL TÖRTÉNELME

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

Komáromi Baptista Gyülekezet Fáradhatatlan ima Igehirdető: Mészáros Sándor. Fáradhatatlan ima

Komáromi Baptista Gyülekezet Fáradhatatlan ima Igehirdető: Mészáros Sándor. Fáradhatatlan ima Alapige: Fáradhatatlan ima Lk 18:1 Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Lk 18:2 Ezt mondta: "Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL

TERÉZ ANYA. Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. SAJÁT SZAVAIVAL TERÉZ ANYA SAJÁT SZAVAIVAL Ne várjatok vezetőkre; tegyétek meg magatok, ember az embernek. Teréz Anya saját példáján tanított meg minket, mit jelent valójában élni az evangéliumot. Azt gondolom, hogy a

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész

Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Próbaidős tag KÁTÉ 2010-11/ 11. rész Mit hiszünk? 11. rész A metodista hitvallás az anglikán egyház hitcikkelyein alapul. John Wesley a 39 anglikán hitcikkelyt szűkítette le 25-re, ami a metodista közösségek hitvallása lett. Káténkban ezeket

Részletesebben

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre.

éjszaka (Lk 6,12). A hegy pedig fontos színhely a Szentírásban. A hegy az Istennel való találkozás helyszíne. gondoljunk Mózesre, Illésre. Biblia-kor 2011-2012 1 BB 20. alkalom 2012. május 04. Események összehasonlítása: Jézus a vízen jár (Mk 6,45-52) Jézus feltámadása után megjelenik apostolainak Jeruzsálemben (Lk 24,36-53) Események elhelyezése

Részletesebben

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal

Nóé / 3. oldal. * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Nóé / 3. oldal * Krisztus hét szava a kereszten / 43. oldal Georg R. Brinke EVANGÉLIUMI KIADÓ Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió ISBN 963 9434 61 2 A magyarországi jogok tulajdonosa és a kiadásért felel

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. A Nílus hercege A Biblia gyermekeknek bemutatja A Nílus hercege Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma

Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Az Este, az Éjfél meg a Hajnal lakodalma Magyar népmese Illusztrációk: Szabó Enikő Egy királynak volt három leánya, akik már nagyra felnőttek, és mégsem eresztette őket atyjuk a napvilágra. Egyszer a legöregebbik

Részletesebben

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm!

Nem tudja felfogni az emberi értelem. Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, Dm C HAm Em D Em Ő Jéééézus, Ő Jéééézus, Ő Jéééézus. Megváltóm! m Hm Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, m Nem tudja felfogni az emberi értelem. m Hm Mikor bűneim súlya alatt a olgotára ment, m Meghalt azért, hogy én örökké éljek. m HAm m m Ő Jéééézus,

Részletesebben

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4.

1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Tartalomjegyzék: 1. Huszonöt ok, amiért megagyülekezetre van szüséged... 7 2. Hogyan mérjük a gyülekezet növekedését?...29 3. Hogyan kaphatod meg a kenetet?...43 4. Mit értünk kenet alatt?...53 5. A kenethez

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA

AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA MBS149 ARIEL HUNGARY - BIBLIATANÍTÁSOK AZ IMA ALKOTÓELEMEI ÉS TARTALMA Dr. Arnold Fruchtenbaum ArIEL HUNGARY bibliatanitasok.hu bibliatanitasok@gmail.com Tartalomjegyzék I. AZ IMA ALKOTÓELEMEI A. Imádat

Részletesebben

Kálvin a szabad akaratról

Kálvin a szabad akaratról Kálvin a szabad akaratról Nehézségeink: -Saját gondolatainkat olvassuk ki az igéből, nem azt, ami benne van -Világi, filozófiai fogalmakkal akarunk bibliai igazságokat leírni - mindent egyetlen logikai

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ I. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Jákób és a családja Háránban Ajánlott

Részletesebben

Isten törvénye JÓ. Mivel Ő alkotott minket, csak akkor lehetünk boldog emberek, ha olyanok vagyunk, amilyennek Ő akar látni minket.

Isten törvénye JÓ. Mivel Ő alkotott minket, csak akkor lehetünk boldog emberek, ha olyanok vagyunk, amilyennek Ő akar látni minket. Boldog vagy mikor rosszat teszel? V. évfolyam, 13. szám, 2013. november Isten törvénye JÓ Dehogy! Az engedetlenség soha nem tesz boldoggá. Ahhoz, hogy boldogok legyünk, engedelmeskednünk kell Isten törvényének.

Részletesebben

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16

1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 ll. OSZTÁLY 1. Jézussal találkozunk Mk 10, 13-16 Jézus, időszámításunk kezdetén élt Palesztinában, a zsidók országában. Bejárta a városokat és falvakat, tanított és sok beteget meggyógyított. Mindenki,

Részletesebben

Szabó Sándor: Uram köszönöm CD album dalszövegek.

Szabó Sándor: Uram köszönöm CD album dalszövegek. 1. oldal Bevezetés Felolvassa: Szabó Sándor Egy olyan világban élsz, amelyben az a hang, amely az igaz útra hív, egészen halkan szól, ugyanakkor benned és körülötted ezernyi hangos szó mondja pontosan

Részletesebben

Online misszió Online marketing

Online misszió Online marketing Online misszió Online marketing...erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig (ApCsel 1,8) ApCsel 1,3-11

Részletesebben

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak

bibliai felfedező B12 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Bibliai Feladatlap Haladóknak Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliai Feladatlap Haladóknak bibliai felfedező 1. TörTÉNeT: Karácsony öröme Isten ígéretei Olvasd

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek

bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a világot Bibliatanulmányozó Feladatlap Genesis azt jelenti, hogy Kezdetek Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTÉneT: Kezdetben Isten megteremtette a

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja

o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja o r v o s - b e t e g K A P C S O L A T beszeljunk rola A Magyar Hospice Alapítvány Orvos-Beteg Kapcsolat Programja Sok szerencsét kívánok önöknek, és ne felejtsék el, hogy a beteg is ember (A Budapest

Részletesebben